Menetlus : 2015/2284(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0227/2016

Esitatud tekstid :

A8-0227/2016

Arutelud :

PV 15/09/2016 - 7
CRE 15/09/2016 - 7

Hääletused :

PV 15/09/2016 - 11.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0361

RAPORT     
PDF 530kWORD 207k
5.7.2016
PE 578.543v02-00 A8-0227/2016

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014

(2015/2284(INI))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Marian Harkin

Arvamuse koostaja (*):

Jean-Paul Denanot, eelarvekomisjon

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 SELETUSKIRI
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (*)
 RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS
 EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS
 REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014

(2015/2284(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013 (mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006)(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 546/2009 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta)(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(3),

–  võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 2013. ja 2014. aasta tegevuse kohta (COM(2015)0355),

–  võttes arvesse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) järelhindamise lõpparuannet (august 2015),

–  võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 7/2013 „Kas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on andnud koondatud töötajate tööturule naasmiseks ELi lisaväärtust?“,

–  võttes arvesse Eurofoundi ERMi 2012. aasta aruannet „Pärast restruktureerimist: tööturud, töötingimused ja eluga rahulolu“,

–  võttes arvesse Eurofoundi juhtuuringut „Added value of the European Globalisation Adjustment Fund: A comparison of experiences in Germany and Finland“ (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi lisaväärtus: Saksamaa ja Soome kogemuste võrdlus) (2009),

–  võttes arvesse Eurofoundi ERMi 2009. aasta aruannet „Restruktureerimine majanduslanguse olukorras“,

–  võttes arvesse oma 29. septembri 2011. aasta resolutsiooni Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tuleviku kohta(4),

–  võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rahastamise ja toimimise kohta(5),

–  võttes arvesse oma resolutsioone Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta, mis on vastu võetud alates 2007. aasta jaanuarist, sealhulgas tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL) märkusi vastavate taotluste kohta,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni EGFi eritöörühma arutelusid,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0227/2016),

A.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „EGF“) loodi eesmärgiga toetada töötajaid, kes on koondatud maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, ning näidata üles solidaarsust nendega; arvestades, et EGFi eesmärk on aidata kaasa arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule ning edendada püsivat tööhõivet koondatud töötajaid uue töökoha saamiseks ette valmistades ja neid seejuures toetades; arvestades, et EGF loodi hädaolukordadega tegelemiseks, tehes seda kiire sekkumise ja lühiajalise toetuse pakkumisega ulatuslikku koondamist hõlmavatele tööturu tõsistele ja ettenägematutele raskustele reageerimiseks, erinevalt Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi „ESF“), millest samuti toetatakse koondatud töötajaid, kuid mille eesmärk on leevendada pikaajalist struktuurset tasakaalustamatust peamiselt elukestva õppe kaudu; on veendunud, et EGFi tuleks ka järgmise programmitöö perioodi ajal kasutada väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku;

B.  arvestades, et restruktureerimine on viimastel aastatel muutunud üha valdavamaks, võimendudes teatavates sektorites ja levides teistesse; arvestades, et äriühingutel lasub vastutus sageli ettenägematu mõju eest, mida niisugused otsused avaldavad liikmesriigi majanduslikule ja sotsiaalsele struktuurile ning kogukondadele; arvestades, et EGF aitab leevendada kõnealuste restruktureerimisotsuste negatiivset mõju; arvestades, et üha enam EGFi juhtumeid on seotud suurte äriühingute ja hargmaiste korporatsioonide restruktureerimisstrateegiatega, mis otsustatakse tavaliselt ilma töötajaid ja nende esindajaid kaasamata; arvestades, et ümberpaigutamine, tegevuse üleviimine, sulgemine, ühinemine, omandamine, ülevõtmine, tootmise ümberkorraldamine ja tegevuse allhange on kõige tavalisemad restruktureerimise vormid;

C.  arvestades, et kohanemisvõimet ja proaktiivsust töökohtade või ametite üleviimisel võib siiski takistada ebakindlus, kuna vahetustega võib kaasneda töötuse, madalamate palkade ja sotsiaalse ebakindluse oht; arvestades, et EGFi juhtumite toetusesaajate tööturule naasmine saab olema edukam, kui sellega kaasneb kvaliteetne tööhõive;

D.  arvestades, et ühistud viivad restruktureerimist läbi sotsiaalselt vastutustundlikul viisil ja nende konkreetne koostööle rajatud juhtimismudel, mis põhineb ühisvastutusel, demokraatlikul osalemisel ja liikmetepoolsel kontrollil ning ühistute suutlikkusel tugineda enda rahalistele vahenditele ja tugivõrgustikele, selgitab, mis muudab ühistud aja jooksul restruktureerimise juhtimisel ning ühtlasi uute ärivõimaluste loomisel paindlikumaks ja innovatiivsemaks;

E.  arvestades, et määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 19 on ette nähtud, et komisjon esitab iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja kvalitatiivse aruande EGFi eelmisel kahel aastal võetud meetmete kohta;

F.  arvestades, et Euroopa tasandil ei ole kehtestatud õigusraamistikku, mis käsitleks töötajate teavitamist ja nendega konsulteerimist ning restruktureerimise ettevalmistamist ja juhtimist, et ennetada muutusi ja hoida ära töökohtade kadumist; arvestades, et Euroopa Parlament nõudis oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsioonis(6), et komisjon esitaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 225 võimalikult kiiresti ja pärast konsulteerimist tööturu osapooltega seadusandliku ettepaneku töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta (milles järgitakse selle lisas toodud üksikasjalikke soovitusi); arvestades, et riikide tasandil esinevad suured erinevused kohustustes, mis tööandjatel on selles protsessis oma töötajate ees; arvestades, et Euroopa sotsiaalpartneritega on selles küsimuses konsulteeritud kahel korral ja komisjon ei ole suutnud meetmeid võtta; arvestades, et komisjoni reaktsioon Euroopa Parlamendi resolutsioonidele teavitamise, konsulteerimise ja restruktureerimise kohta on olnud pettumust valmistav, mis juhib tähelepanu vajadusele astuda selles valdkonnas konkreetseid samme; arvestades, et ülitähtsad on hästi arenenud töösuhete süsteemid, mis annavad töötajatele ja nende esindajatele konsulteerimis- ja teavitamisalased õigused; arvestades, et tugevdatud teavitamise ja nõustamise direktiiv võib aidata tagada asjaolu, et sobiva kava üle peetavad läbirääkimised saavad toimuda õiglastes tingimustes ja õigeaegselt;

G.  arvestades, et koondamiste miinimumkünnist vähendati 1000 koondatult 500 koondatule ning ette nähti võimalus kaaluda erakorralistel asjaoludel või väikeste tööturgude puhul EGFi kasutamist juhul, kui koondamine avaldab tõsist mõju tööhõivele ning kohalikule, piirkondlikule või riigi majandusele;

H.  arvestades, et alates 1. jaanuarist 2014. aastal võivad varem füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsenud inimesed samuti toetuskõlblikud olla ning toetust saada; arvestades, et komisjon peaks tagama, et EGF vastab füüsilisest isikust ettevõtjate erivajadustele, sest füüsilisest isikust ettevõtjate arv aina suureneb; arvestades, et 31. detsembrini 2017. aastal võib piirkondades, mis on noorte tööhõive algatuse alusel toetuskõlblikud, saada EGFi toetust niisugune arv mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori (NEET-noored), mis vastab sihtrühma kuuluvate toetusesaajate arvule;

I.  arvestades, et praeguse EGFi eesmärk on lisaks koondatud töötajate toetamisele näidata üles ka solidaarsust kõnealuste töötajatega;

J.  arvestades, et EGFi esialgne eelarve oli 500 miljonit eurot aastas; arvestades, et praegune eelarve on 150 miljonit eurot aastas ning et EGFi loomisest alates on kasutatud keskmiselt umbes 70 miljonit eurot aastas;

K.  arvestades, et esialgne kaasrahastamise määr oli 50 %, seda suurendati aastatel 2009–2011 65 %ni, vähendati aastatel 2012–2013 uuesti 50 %ni ja nüüd on see 60 %;

L.  arvestades, et aastatel 2007–2014 on 20 liikmesriiki esitanud 134 taotlust seoses 122 121 koondatud töötajaga, ning arvestades, et kokku on taotletud 561,1 miljonit eurot; märgib, et aastatel 2007–2013 oli eelarve täitmise määr vaid 55 %; arvestades, et aastatel 2007–2014 esitati kõige rohkem taotlusi töötlevas tööstuses, eelkõige autotööstuses, mis puudutas 29 000 töötajat 122 121-st (23 % esitatud taotlustega hõlmatud kogu tööjõust); arvestades, et siiani on majanduskriis tabanud kõige rängemalt vähema kui 500 töötajaga väikeseid ettevõtjaid;

M.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda on soovitanud Euroopa Parlamendil, komisjonil ja nõukogul kaaluda Euroopa Liidu poolse rahastamise pakkumisel tõenäoliselt ELi lisaväärtust loovate meetmetega piirdumist, selle asemel et rahastada juba olemasolevaid riiklikke töötajate sissetulekutoetuse süsteeme, mis on sätestatud artikli 7 lõike 1 punktis b; arvestades, et EGFi meetmeid on peetud kõige suuremat lisaväärtust loovateks, kui neid on kasutatud koondatud töötajatele mõeldud selliste teenuste kaasrahastamiseks, mida liikmesriikide tööhõivehüvitiste süsteemides tavaliselt ei ole, juhul kui need teenused on suunatud toetuste asemel koolitusele, samuti juhul, kui need meetmed on olnud personaalsed ja üldisi meetmeid täiendavad, eelkõige kõige haavatavamate koondatud töötajate rühmade puhul; märgib sellega seoses vajadust investeerida endiste töötajate potentsiaali ning seda, kui tähtis on hinnata täielikult kohaliku tööturu vajadusi ja nõutavaid oskusi, sest see peaks looma aluse koolituse ja pädevuste arendamisele, et aidata hõlbustada töötajate kiiret tööturule naasmist; tuletab meelde, et liikmesriigid on kohustatud EGFi eelarvet tulemuslikult täitma;

N.  arvestades, et EGF ei lahenda ELi töötuse probleemi; arvestades, et ELi töötuskriisi lahendamiseks tuleb ELi poliitikas keskenduda töökohtade loomisele, kaitsmisele ja jätkusuutlikkusele; arvestades, et töötuse määrad ELis, eriti noorte ja pikaajaliste töötute seas, näitavad uusi tööalaseid väljavaateid pakkuvate algatuste hädavajalikkust;

O.  arvestades, et käesoleva raporti puhul on EGFi hindamisel vaadeldud perioodi 2007–2014; arvestades, et komisjoni järelhindamine hõlmab aastaid 2007–2013 ning kontrollikoja aruandes on auditeeritud aastaid 2007–2012;

P.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) rakendamisel tuleks tagada liidu põhiväärtuste hulka kuuluvad ja strateegias „Euroopa 2020“ sätestatud soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise põhimõtted ning neid edendada;

Q.  arvestades, et naiste tööturule naasmise määr on kõrgem kui meestel, kuid naiste tööturule naasmine on enamasti ajutine ja ebastabiilne, sest neil on uut tööd otsides ja/või ümberõppes osaledes ka kohustus hoolitseda pereliikmete eest ning taskukohaseid ja kvaliteetseid lastehoiuvõimalusi ja haigete eest hoolitsemise võimalusi napib;

R.  arvestades, et kriis ja kokkuhoiupoliitika mõjutavad naisi ebaproportsionaalsel määral;

1.  võtab teadmiseks EGFi järelhindamise ja esimese iga kahe aasta järel esitatava aruande; märgib, et komisjon täidab oma aruandluskohustust; on seisukohal, et need ja muud aruanded ei ole piisavad EGFi läbipaistvuse ja tõhususe täielikuks tagamiseks; kutsub liikmesriike, kes on saanud EGFist toetust, üles avalikustama juhtumite kõik andmed ja hinnangud ning lisama juhtumite aruandlusesse ka soolise mõju hindamise; julgustab tugevalt kõiki liikmesriike praeguse määruse alusel oma taotlusi ja lõpparuandeid õigeaegselt avalikustama; on hoolimata asjaolust, et komisjon täidab oma aruandluskohustusi, veendunud, et komisjon võiks teha avalikkusele kättesaadavaks kõik EGFi juhtumitega seotud asjakohased dokumendid, sh oma lähetuste sisearuanded, mis koostatakse pärast menetluses olevate taotlustega seoses liikmesriikides korraldatud kontrollkülastusi;

2.  tunneb heameelt rahastamisperioodi pikendamise üle ühelt aastalt kahele aastale; tuletab meelde, et Eurofoundi uuringu kohaselt ei olnud 12 kuud piisavalt pikk aeg kõikide koondatud töötajate aitamiseks, eriti kõige haavatavamate rühmade, näiteks madala kvalifikatsiooniga töötajate, eakamate töötajate, naiste ja eriti üksikvanemate aitamiseks;

3.  märgib, et EGFi kohta koostatud hinnangud näitavad, et kõnealuse fondi sekkumiste tulemusi mõjutavad sellised tegurid nagu sihtrühma kuuluvate töötajate haridus- ja kvalifikatsioonide tase, samuti asjaomaste tööturgude kasutussuutlikkus ja toetust saavate riikide SKP; rõhutab, et neid tegureid mõjutavad enamasti pikaajalised meetmed, mida on võimalik tulemuslikult toetada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest; juhib tähelepanu vajadusele neid tegureid ja kohaliku tööturu olukorda alati EGFist toetuse andmisel arvesse võtta; märgib, et kiiremate ja tulemuslikumate tulemuste saavutamiseks on oluline suurendada sünergiat EGFi ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahel; rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid võivad toimida EGFi toetusvaldkondades järelmeetmetena, mis ergutavad investeeringuid, üldist kasvu ja töökohtade loomist; rõhutab, et EGFi sekkumised peaksid olema suunatud investeeringutele, mis edendavad kasvu, töökohti, haridust, oskusi ja töötajate geograafilist liikuvust, ning neidtuleks kooskõlastada olemasolevate ELi programmidega, et aidata inimestel tööd leida ja edendada ettevõtlust, eelkõige piirkondades ja sektorites, mis kannatavad juba globaliseerumise või majanduse restruktureerimise kahjuliku mõju tõttu; rõhutab, et koondamiste ja töötuse probleemide jätkusuutlikuks lahendamiseks vahendite tõhusa eraldamise ning tihedama koostöö ja suurema sünergia abil (eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi vahel) tuleks eelistada mitmest fondist rahastataval programmitööl põhinevaid integreeritud lähenemisviise; on kindlalt veendunud, et mitmest fondist rahastataval programmitööl põhinev integreeritud strateegia vähendaks ümberpaigutamise riski ja looks soodsad tingimused tööstustootmise naasmiseks ELi;

4.  on seisukohal, et tänu määruse muutmisele on EGFi toimimine paranenud; märgib, et niisugune parandustegevus on lihtsustanud liikmesriikide EGFile juurdepääsu menetlusi ja et selle tulemusena peaksid liikmesriigid seda fondi rohkem kasutama hakkama; kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid meetmete kohta, mille eesmärk on kõrvaldada igasugused haldussuutlikkusega seotud tõkked, mis on takistanud EGFis osalemist; on veendunud, et EGFile ei tohiks anda makromajandusliku stabiliseerimise funktsiooni;

5.  märgib, et iga-aastases eelarves EGFile eraldatud väiksematest assigneeringutest on piisanud selleks, et anda vajalikku abi ja toetust, mis on nii elutähtis kui ka vajalik oma töö kaotanud inimestele; rõhutab siiski, et EGFi kohaldamisala laiendamise tõttu 2014. aastal NEET-noorte ja kriisikriteeriumi kaasamiseks ja taotluste arvu märkimisväärse suurenemise või uute eesõiguste lisandumise korral ei pruugi assigneeringud olla piisavad ja neid tuleks suurendada, et tagada EGFi tulemuslik toimimine;

6.  rõhutab, et vastastikusel usaldusel ja jagatud vastutusel põhinev tugev sotsiaalne dialoog on parim vahend restruktureerimisprotsesside prognoosimise, ennetamise ja haldamisega seoses üksmeelsete lahenduste ja ühiste seisukohtadeni jõudmiseks; toonitab, et see aitaks töökohtade kadumist ja seega EGFi juhtumeid ära hoida;

7.  märgib, et taotluste arv kasvas märkimisväärselt erandi kehtimise aastatel 2009–2011, kui oli võimalik esitada taotlusi kriisiga seotud kriteeriumide alusel, ning et kõnealust kohaldamisala laiendati täiendatavalt, et muuta kriisikriteerium alaliseks ja kaasata sellesse ka füüsilisest isikust ettevõtjad aastatel 2014–2020; väljendab heameelt selle erandi pikendamise üle pärast 2013. aastat; märgib, et aastatel 2007–2014 olid kokku rohkem kui pooled projektid seotud kriisiga; rõhutab, et majanduskriisi kahjulik mõju on teatavates liikmesriikides jätkuvalt tuntav;

8.  märgib, et aastatel 2007–2014 esitati 20 liikmesriigi poolt 131 rahastamistaotlust kogusummas 542,4 miljonit eurot 121 380 töötaja heaks;

9.  märgib, et komisjon parandas EGFi andmebaasi, millesse kogutakse arvandmeid EGFi juhtumite kohta statistilisel eesmärgil, tänu millele on liikmesriikidel taotlusi lihtsam esitada ja komisjonil EGFi juhtumeid puudutavaid arvnäitajaid analüüsida ja võrrelda; märgib ühtlasi, et komisjon liitis EGFi ühisesse fondihaldussüsteemi, mis peaks aitama esitada korrektsemaid ja täielikumaid taotlusi ning veelgi lühendada aega, mis kulub liikmesriikide esitatavatele taotlustele; märgib, et sees süsteem võimaldab lihtsustada liikmesriikide jaoks taotluste esitamist, ning nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks taotluste menetlemist eesmärgiga võimaldada kiiret rahastamist, et maksimeerida selle mõju;

10.  palub komisjonil täielikult prognoosida kaubanduspoliitiliste otsuste mõju ELi tööturule, võttes arvesse ka kõnealuse mõju kohta EGFi taotlustes välja toodud tõenduspõhist teavet; palub komisjonil viia läbi põhjalikud mõju eel- ja järelhindamised, sh sotsiaalse mõju hindamised, hõlmates võimalikku mõju tööhõivele, konkurentsivõimele ja majandusel ning mõju väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, ning tagada samal ajal tulemuslik eelkoordineerimine kaubanduse ja tööhõive peadirektoraatide vahel; palub Euroopa Parlamendil korraldada korrapäraseid rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ühiseid kuulamisi, et aidata parandada kaubanduspoliitika ja EGFi koordineeritust ja selle jälgimist; peab vajalikuks suurendada EGFi kasutamist ümberpaigutamise probleemi ja eri sektorites globaalse nõudluse kõikumisest tingitud kriiside lahendamiseks; on kindlalt vastu mis tahes algatusele käsitleda EGFi selle praegusel kujul ja praeguse eelarvega sekkumisvahendina selliste töökohtade puhul, mis on Euroopa Liidus kadunud ELi tasandil otsustatud kaubandusstrateegiate, muu hulgas tulevaste või juba kehtivate kaubanduslepingute tõttu; rõhutab, et kaubandus- ja tööstuspoliitika peavad olema ülimalt sidusad ning et ELi kaubanduse kaitsevahendeid tuleb ajakohastada;

11.  palub komisjonil anda kaubanduspartneritele turumajanduslik staatus vaid juhul, kui nad vastavad komisjoni seatud viiele kriteeriumile; palub sellega seoses, et komisjon kehtestaks kolmandatele riikidele turumajandusliku staatuse andmise küsimusi käsitleva selge ja tulemusliku strateegia, et säilitada ELi ettevõtjate konkurentsivõime ning jätkata võitlust kõlvatu konkurentsi kõikide vormide vastu;

12.  rõhutab, et EGFi üks peamine eesmärk on aidata töötajaid, kes on kaotanud oma töökoha märkimisväärse muutuse tõttu liidu kaubavahetuses või teenuskaubanduses, nagu on sätestatud määruse artikli 2 punktis a; on arvamusel, et üks EGFi oluline ülesanne on tagada toetus töötajatele, kes on koondatud kaubandusvaidluste negatiivsete tagajärgede tõttu; kutsub seetõttu komisjoni üles selgitama, et töökohtade kaotamine niisuguste kaubandusvaidluste tagajärjel, mille tulemuseks on märkimisväärsed muutused liidu kaubavahetuses või teenuskaubanduses, kuulub täielikult EGFi kohaldamisalasse;

13.  rõhutab asjaolu, et EGF ei saa mingil juhul asendada tõsist restruktureerimise ennetamise ja prognoosimise poliitikat; rõhutab, kui tähtis on tõeline ELi tasandi tööstuspoliitika jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks;

14.  palub komisjonil viia läbi üleilmastumise mõju valdkondlikud uuringud ning esitada nende tulemuste põhjal ettepanekud, mille eesmärk on ergutada äriühinguid ennetama oma valdkonnas esinevaid muutusi ja valmistama oma töötajaid muutusteks ette enne koondamist;

15.  rõhutab, et teatavad liikmesriigid on eelistanud kasutada EGFi asemel ESFi, sest viimasel on kõrgemad kaasrahastamise määrad ja selle meetmeid rakendatakse kiiremini ning EGFi puhul puudub eelmaksete tegemine ja selle heakskiitmismenetlus on pikk; on siiski veendunud, et uues määruses sisalduv suurem kaasrahastamise määr ning kiirem taotlus- ja heakskiitmisprotsess lahendab mõne kõnealuse probleemi; peab kahetsusväärseks, et EGFi toetus ei ole veel kõikide liikmesriikide koondatud töötajateni jõudnud, ja kutsub liikmesriike üles kasutama kõnealust toetust massiliste koondamiste korral;

16.  juhib tähelepanu asjaolule, et kontrollikoja aruande andmeil kestab EGFi taotluse heakskiitmine keskmiselt 41 nädalat; nõuab, et tehtaks kõik selleks, et menetlusi kiirendada; kiidab heaks komisjoni püüdlused viivitusi minimeerida ja taotlusprotsessi sujuvamaks muuta; rõhutab, et liikmesriikide suutlikkuse suurendamine on sellega seoses hädavajalik, ning soovitab tungivalt kõikidel liikmesriikidel hakata meetmeid rakendama esimesel võimalusel; märgib, et paljud liikmesriigid teevad seda juba;

17.  märgib, et EGF on teatavate liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja äriühingute jaoks suuresti tundmatu; kutsub komisjoni üles suurendama teabevahetust liikmesriikide ning riiklike ja kohalike ametiühinguvõrgustike ning üldsusega; kutsub liikmesriike üles suurendama töötajate ja nende esindajate teadlikkust EGFist ning tegema seda õigel ajal, et tagada EGFi meetmete jõudmine võimalikult suure arvu potentsiaalsete toetusesaajateni ja nende toetamine, ning nõuab eeliste tulemuslikumat edendamist, võttes aluseks EGFiga saavutatud tulemused;

18.  tuletab meelde, kui tähtsad on kaitsemeetmed, millega välditakse kindlaksmääratud aja jooksul ELi rahalisi vahendeid saavate ettevõtete ümberpaigutamist, millega võib koondamiste tõttu kaasneda täiendavate toetuskavade algatamine;

EGFi toetusesaajad

19.  tunneb heameelt kontrollikoja aruandes esitatud järelduste üle, et peaaegu kõigil toetuse saamiseks kõlblikel töötajatel oli võimalik nende individuaalsetele vajadustele kohandatud individuaalsetest ja hästi koordineeritud meetmetest abi saada ning et rahalist abi saanud töötajatest on peaaegu 50 % praeguseks uue töö leidnud; märgib, et kuna mõnes liikmesriigis ei rakendatud EGFi programme õigel ajal ega tulemuslikult, on vahendid jäänud alakasutatuks; on veendunud, et sihtrühmas olevate toetusesaajate või nende esindajate, sotsiaalpartnerite, kohalike tööhõiveametite ja muude asjaomaste sidusrühmade osalus esialgses hindamises ja taotlemises on ülimalt oluline, et tagada toetusesaajate jaoks positiivne tulemus; palub, et komisjon abistaks liikmesriike innovatiivsete meetmete ja programmide väljatöötamisel ning hindaks oma läbivaatamiste käigus, mil määral prognoositi kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel tulevasi tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning mil määral oli see kooskõlas ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele ülemineku eesmärgiga; kutsub liikmesriike üles tegema kooskõlas kehtiva määruse artikliga 7 täiendavaid jõupingutusi selleks, et juhinduda kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse poole liikumisest; märgib, et innovatsioon, arukas spetsialiseerumine ja ressursitõhusus on tööstusliku uuenduse ja majandusliku mitmekesistamise jaoks keskse tähtsusega;

20.  märgib, et komisjoni järelhindamise aruandes analüüsitud 73 projektis oli 55-aastaste ja vanemate toetusesaajate keskmine osakaal 15 % ning 15–24-aastaste toetusesaajate osakaal 5%; väljendab seetõttu heameelt asjaolu üle, et uues määruses asetatakse rõhku vanematele ja noorematele töötajatele ning et NEET-noored on kaasatud teatavatesse taotlustesse; märgib, et naissoost toetusesaajate keskmine osakaal oli 33 % ja meeste oma 67 %; märgib, et need arvud näitavad töötajate soolist jaotust, mis võib asjaomasest sektorist lähtuvalt olla erinev; nõuab seetõttu, et komisjon tagaks kõikide EGFi taotluste puhul naiste ja meeste võrdse kohtlemise, ning kutsub liikmesriike üles koguma andmeid soolisest perspektiivist lähtuvalt, et näha, kuidas see mõjutab naissoost toetusesaajate tööturule naasmise määrasid; märgib ühtlasi, et teatavate EGFi taotluste puhul on sihtrühmas olevate toetusesaajate arv rahastamise nõuetele vastavate toetusesaajate koguarvuga võrreldes väike, mille mõju ei pruugi olla optimaalne;

21.  on seisukohal, et NEET-noorte kaasamine EGFi taotlustesse nõuab tihti eri liiki sekkumisi, ning on veendunud, et kõik asjakohased tegutsejad, sealhulgas sotsiaalpartnerid, kohaliku kogukonna rühmad ja noorteorganisatsioonid peaksid olema esindatud iga programmi rakendusetapis ning nad peaksid edendama meetmeid, mis on vajalikud NEET-noorte maksimaalse osalemise tagamiseks; ergutab sellega seoses liikmesriike looma programmi rakendamise koordineerimiseks tugeva juhtameti, tagama sihtotstarbelise ja järjepideva toetuse, et aidata NEET-noortel programm lõpule viia, ning tagama ka programmi rahaliste vahendite maksimaalsed väljamaksed; on veendunud, et sõltumatu läbivaatamise käigus, mille puhul keskendutakse konkreetselt NEET-noorte osaluse küsimusele, tuvastataks paremad tavad; usub kindlalt, et NEET-noorte kaasamist lubav erand tuleks säilitada programmitöö perioodi lõpuni 2020. aasta detsembris;

22.  palub, et komisjon lisaks EGFi vahehindamisse konkreetse kvalitatiivse ja kvantitatiivse hindamise EGFi toetuse kohta mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele (NEET-noortele), võttes eriti arvesse noortegarantii rakendamist ning riiklike eelarvete, ESFi ja noorte tööhõive algatuse vajalikku sünergiat;

23.  märgib, et järelhindamise kohaselt oli keskmine toetusesaajateni jõudmise määr kõigi 73 vaadeldud juhtumi puhul 78 %; märgib, et see hõlmab 20 juhtumit, kus toetusesaajateni jõudmise määr oli 100 % või sellest kõrgem; jääb siiski kindlaks seisukohale, et toetusesaajateni jõudmise maksimummäär peab olema igal juhul 100 % ning seetõttu moonutavad 100 % ületavad näitajad andmeid ja tekitavad mulje tegelikust märgatavalt kõrgemast toetusesaajateni jõudmise määrast; märgib, et sama kehtib ka eelarve täitmise määra kohta; palub komisjonil kohandada oma arvnäitajaid, et anda toetusesaajateni jõudmise määra ja eelarve täitmise määra kohta täpsem hinnang;

24.  väljendab heameelt asjaolu üle, et paljud toetusesaajad suutsid leida uue töökoha eelkõige tänu EGFi individuaalsele toetusele tööotsingutel ning et nende oskusi ajakohastati koolitusprogrammide ja liikuvustoetuste kaudu; väljendab samuti heameelt selle üle, et EGF on võimaldanud teatavatel töötajatel hakata ettevõtjaks tänu äriühingu loomiseks või ülevõtmiseks antud abile; toonitab seetõttu märkimisväärset positiivset mõju, mida EGF on teadete kohaselt avaldanud enesehinnangule, võimestatuse tundele ja motivatsioonile; rõhutab, et EGFi toetus on suurendanud sotsiaalset ühtekuuluvust, võimaldades inimestel tööturule naasta ja vältida negatiivseid töötuslõkse;

25.  märgib, et järelaruande arvnäitajate kohaselt on EGFi toetusesaajatel sageli keskmisest madalam haridustase ja seega halvemini üle kantavad oskused, mis tavatingimustes vähendab nende tööhõivevõimalusi ja muudab nad tööturul haavatavamaks; on arvamusel, et EGF võib luua parimat ELi lisaväärtust siis, kui toetatakse töötajatele suunatud koolitus- ja ümberõppekavasid, mille raames toetatakse eelkõige madala kvalifikatsiooniga haavatavatesse rühmadesse kuuluvaid töötajaid, milles peetakse esmatähtsaks tööturu jaoks vajalikke oskusi ja mis võimaldavad ettevõtlust;

26.  märgib siiski, et järelhindamise osana läbi viidud uuringu tulemused olid vastuolulised: 35 % küsitletutest teatas, et uus töökoht on kvaliteedi poolest parem või palju parem, 24 %, et muutust ei ole, ja 41 %, et uus töökoht on halvem või palju halvem; soovitab siiski (tulenevalt asjaolust, et puuduvad süsteemsed andmed, mida saaks võtta hindamise aluseks) komisjonil koguda üksikasjalikumat teavet EGFi sekkumiste mõju ja kvaliteedi kohta, et hiljem saaks võtta parandusmeetmeid, kui need peaksid vajalikuks osutuma;

EGFi kulutõhusus ja lisaväärtus

27.  palub, et komisjon ja liikmesriigid kasutaksid EGFi eelarve täitmise võimalusi paindlikumalt ja tulemuslikumalt, keskendudes tulemustele, mõjule ja lisaväärtusele ning seadmata ohtu vahendite kasutamise asjakohasust ja läbipaistvust ning eeskirjade täitmist; on arvamusel, et taotlemise menetlus tuleks kiiremaks muuta, et fond saaks koondatud töötajaid tulemuslikumalt aidata; tunneb muret erinevuse pärast liikmesriikide poolt EGFist taotletud vahendite ja hüvitatud summade vahel, kusjuures keskmine eelarve täitmise määr on ainult 45 %; palub seetõttu komisjonil madalate täitmismäärade põhjuseid põhjalikult hinnata ning esitada meetmed olemasolevate kitsaskohtade kaotamiseks ja fondi optimaalse kasutamise tagamiseks; märgib, et tööturule naasmise määr EGFi abi andmise lõpetamisel on väga kõikuv, ulatudes 4 %st 86 %ni, ja rõhutab seetõttu aktiivsete ja kaasavate tööturumeetmete tähtsust; märgib, et teatavates liikmesriikides annavad EGFi kulutused järjekindlalt paremaid tulemusi kui teistes; soovitab komisjonil anda jätkuvalt suuniseid ja võimaldada liikmesriikidel jagada EGFi vahendite taotlemise ja kasutamise parimaid tavasid, et tagada tööturule naasmise võimalikult kõrge määr iga kulutatud euro kohta;

28.  on arvamusel, et 60protsendilist kaasrahastamise määra ei tuleks tõsta;

29.  märgib asjaolu, et komisjoni järelhindamise kohaselt kasutati keskmiselt ainult 6 % EGFi vahenditest haldus- ja juhtimiskuludeks;

30.  märgib, et kulutõhususe kõige märkimisväärsem aspekt, mis ilmnes sidusrühmadega konsulteerimisel, oli niisuguste uue töökoha leidnud töötajate arv, kes tasuvad nüüd sotsiaalmakseid ja muid makse, mitte ei kasuta töötustoetusi või muid sotsiaaltoetusi;

31.  märgib, et mitmete EGFi juhtumite puhul kaasnevad EGFi määruse artikli 7 lõike 4 kohaste meetmetega suuremad kulud, mis vähendavad EGFi investeeringute üldmõju; palub komisjonil tegeleda niisuguste kulude probleemiga piirmäärade kehtestamise abil;

32.  võtab teadmiseks järelhindamises sisalduva seisukoha, et vastupidine mõjuhindamine on tähtis element EGFi lisaväärtuse mõistmiseks; avaldab kahetsust selle pärast, et sellist hindamist veel ei tehta;

33.  väljendab heameelt kontrollikoja järelduse üle, et EGF andis tõelist ELi lisaväärtust, kui seda kasutati selliste koondatud töötajatele suunatud teenuste või toetuste kaasrahastamiseks, mida liikmesriikide töötushüvitise süsteemides tavaliselt ei ole, edendades seega Euroopas sotsiaalset ühtekuuluvust; rõhutab, et teatavates liikmesriikides puuduvad töökoha kaotanud töötajate vajaduste rahuldamiseks piisavad sotsiaalkaitsesätted;

34.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et kontrollikoja andmetel täiendab üks kolmandik EGFi vahenditest riiklikke töötajate sissetulekutoetuse süsteeme ELi lisaväärtust andmata; juhib tähelepanu sellele, et uues EGFi määruses on erimeetmete, näiteks tööotsingu toetuste ja tööandjatele suunatud töölevõtmise stiimulite kulutuste ülempiiriks seatud 35 % kooskõlastatud paketi kogumaksumusest ning et EGFist toetatud algatuste eesmärk ei ole asendada liikmesriikide riiklike süsteemide raames pakutavaid passiivseid sotsiaalse kaitse meetmeid; rõhutab, et EGFi ei tohi kasutada ettevõtjate niisuguste kohustuste asendamiseks, mis neil on oma töötajate ees; ergutab ühtlasi komisjoni täpsustama määruse järgmisel muutmisel, et EGFi ei tohi kasutada liikmesriikide niisuguste kohustuste asendamiseks, mis neil on koondatud töötajate ees;

35.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et eelarve täitmise määrad on vahemikus 3 % kuni 110 % ning keskmine täitmismäär on 55 %; on seisukohal, et see olukord annab vahel tunnistust puudujääkidest kas kavandamis- või rakendamisetapis ning seda tuleks parandada paremini koostatud ja paremini rakendatud projektide abil;

36.  peab kahetsusväärseks EGFile ette nähtud rahastuse vähenemist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vajaduste täitmise tagamiseks EGFile lisatoetust pakkuma; kutsub komisjoni üles tagama, et olemas on töökoormusele vastav arv töötajaid, ja vältima tarbetuid viivitusi;

37.  on arvamusel, et EGFi ja ESFi meetmeid tuleks kasutada üksteise täiendamiseks, et pakkuda nii konkreetseid lühiajalisi kui ka üldisemaid pikemaajalisi lahendusi; võtab teadmiseks järelduse, et liikmesriigid on üldiselt tulemuslikult kooskõlastanud EGFi meetmeid ESFi ja riiklike tööturumeetmetega ning et kontrollikoja auditi käigus ei tuvastatud kattumise ega isikutele topeltrahastuse andmise juhtumeid;

38.  on rahul EGFi 2013. ja 2014. aasta tegevust käsitleva komisjoni aruande leiuga, et 2013. ja 2014. aastal ei teatatud komisjonile ühestki EGFi määruse sätete rikkumisest, samuti ei lõpetatud 2013. ja 2014. aastal ühtegi EGFiga seotud rikkumismenetlust;

Mõju VKEdele

39.  märgib, et 99 % kõikidest ELi ettevõtjatest on VKEd, kes annavad tööd valdavale enamusele ELi töötajatest; väljendab sellega seoses muret asjaolu pärast, et EGFil on olnud väga piiratud mõju VKEdele, hoolimata asjaolust, et VKEd võivad teatavate kriteeriumide alusel selgelt kuuluda selle kohaldamisalasse; võtab teadmiseks komisjoni selgituse, mille kohaselt ei ole tarnijaettevõtjate koondatud töötajaid kunagi tahtlikult kõrvale jäetud, kuid palub komisjonil suunata EGF veelgi rohkem VKEdele, kes on võtmetähtsusega osalejad Euroopa majanduses, pannes näiteks suuremat rõhku artikli 8 punkti d sättele vajaduse kohta määrata kindlaks koondavate ettevõtjate tarnijad, tootmisahela järgmise etapi tootjad või alltöövõtjad või uurides varasemaid juhtumeid, mille puhul on EGF VKEdele, sotsiaalsetele ettevõtetele ja ühistutele kasuks tulnud, et edendada parimat tava; rõhutab, et ulatuslikumalt tuleb arvesse võtta proportsionaalsust VKEde töötajate ja suurte äriühingute töötajate vahel;

40.  on veendunud, et rohkem tuleks kasutada erandi tegemist toetuskõlblikkuse künnise suhtes, eelkõige VKEde toetamiseks; rõhutab kehtiva määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud korra tähtsust VKEdele, kuna see võimaldab kriisist või globaliseerumisest mõjutatud majandussektoreid piirkondlikul tasandil üksikjuhtumite kaupa restruktureerida; tunnistab probleeme, mis esinevad nende sätete alusel esitatavate taotluste puhul, ning kutsub komisjoni üles abistama liikmesriike kõnealuste probleemide lahendamisel, et muuta EGF koondatud töötajate jaoks toimivaks lahenduseks; kutsub ühtlasi komisjoni ja liikmesriike üles võtma kavandamise ja kohaldamise etapis arvesse põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele“;

41.  märgib, et kõige rohkem taotlusi on esitatud töötlevas tööstuses ja ehitussektoris ning eriti auto- ja lennundustööstuses ning et abi antakse enamasti suurtele ettevõtjatele; palub liikmesriikidel ning ainupädevusega piirkondlikel omavalitsustel proaktiivselt toetada VKEde, ühistute ja sotsiaalsete ettevõtete koondatud töötajaid, kasutades kehtiva määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud paindlikkust, pidades eelkõige silmas VKEdega seotud ühistaotlusi, ning nõuab muid võimalusi, millega edendatakse konkreetsema toetuse ja ulatuslikuma juurdepääsu andmist VKEdele; palub ühtlasi teavitada VKEsid neile EGFi raames pakutavatest võimalustest; rõhutab, et niisuguseid juhtumeid, mille raames toetatakse VKEsid, tuleks vaadelda EGFi lisaväärtusena;

42.  väljendab rahulolu komisjoni koostatud rakendamise järelhindamise aruande leiuga, mille kohaselt tehti kindlaks positiivne seos ettevõtluse edendamiseks kasutatud vahendite ja füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise määra vahel meetmete lõpus; märgib siiski, et kõikide EGFi juhtumite puhul on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise määr madal, st 5 % ning et ettevõtjate ergutamiseks tuleks kasutada selliseid meetmeid nagu starditoetusi ja muid stiimuleid; rõhutab sellega seoses elukestva õppe, mentorluse ja vastastikuste võrgustike tähtsust; on veendunud, et EGFi kasutamist saab veelgi parandada, kas üksi või koostoimes muude fondidega, näiteks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega, et toetada ettevõtlust ja ettevõtluse alustamist, kuid rõhutab, et ettevõtlustoetus peaks tuginema jätkusuutlikele äriplaanidele; kutsub liikmesriike üles rõhutama naiste ja tütarlaste kaasamist ettevõtlusprogrammidesse;

43.  tunneb heameelt mitme liikmesriigi jõupingutuste üle suurendada starditoetuste vormis ning ettevõtluse, sotsiaalühistute ja uutele ettevõtjatele ette nähtud teenuste edendamiseks võetavate meetmete vormis ettevõtluse ja sotsiaalmajanduse toetamise meetmete kasutamist;

Andmenõuded

44.  on veendunud, et mitmeid raskendavaid tegureid – nagu potentsiaalsed puudulikud andmed, piirkondlikud ja riiklikud eripärad, erinevad mikro- ja makromajanduslikud asjaolud, väikesed valimid ja teatavad vajalikud oletused – arvesse võttes peaks komisjoni metodoloogiline lähenemisviis olema range ja läbipaistev, rakendades meetmeid, et kõrvaldada puudusi, mis muudavad niisuguse lähenemisviisi keerulisemaks;

45.  rõhutab, et kontrollikoja aruandes on jõutud järeldusele, et teatavates liikmesriikides ei ole seatud kvantitatiivseid tööturule naasmise eesmärke ning olemasolevad andmed ei ole piisavad, et hinnata töötajate tööturule naasmise meetmete mõjusust; võtab teadmiseks komisjoni väite, et EGFi määruses ei ole sätestatud tööturule naasmise kvantitatiivseid eesmärke ning et mitmesuguseid EGFi meetmeid saab hinnata muude vahendite abil; soovitab seetõttu liikmesriikidel kehtestada kvantitatiivsed tööturule naasmise eesmärgid ning teha süsteemselt vahet EGFi, ESFi ja muude riiklike meetmete vahel, mis on mõeldud konkreetselt massiliste koondamiste ohvriks langenud töötajate jaoks; palub lisaks, et komisjon annaks teavet tööturule naasnud inimeste leitud töökohtade tüübi ja kvaliteedi kohta ning EGFi sekkumiste abil saavutatud tööturule naasmise määra arengusuuna kohta keskmise pikkusega perspektiivis; on seisukohal, et liikmesriigid peaksid lisaks tegema vahet EGFi meetmete kahe peamise liigi vahel (aktiivsed tööturumeetmed ja töötajatele makstav sissetulekutoetus), samuti esitama üksikasjalikumat teavet konkreetsete osalejate poolt kasutatud meetmete kohta, et võimaldada eri meetmete täpsema kulude-tulude analüüsi koostamist; palub ühtlasi komisjonil esitada andmed komisjoni tasandil rahuldamata jäetud EGFi taotluste kohta ja vastavad põhjused;

46.  tuletab liikmesriikidele meelde nende kohustust esitada tööturule naasmise määrasid käsitlevad andmed meetmete rakendamisest 12 kuu möödumisel, et tagada EGFi mõju ja tõhususe vajalik jälgimine;

47.  rõhutab vajadust auditimenetlusi riikide tasandil lihtsustada ja seostada, et tagada kooskõla ja tõhusus ning vältida eri tasandi kontrolle teostavate asutuste töö asjatut dubleerimist;

48.  soovitab tugevdada teabevooge ja tugisüsteeme riikliku kontaktisiku ning piirkondlike või kohalike juhtumitega tegelevate partnerite vahel;

49.  soovitab rakendada rohkem vastastikuseid hindamisi, riikidevahelist koostööd või uute EGFi juhtumite ühendamist varasemate EGFi juhtumitega, et vahetada jäid tavasid ja rakendamiskogemusi; soovitab seetõttu luua parimate tavade platvormi, mis oleks hõlpsasti juurdepääsetav ja toetaks paremat integreeritud lahenduste alast teabevahetust;

50.  võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse mured EGFist saadava kasu arvutamise metoodika pärast; rõhutab tulemusnäitajatega seotud täiendavate nõuete vajalikkust;

51.  palub komisjonil ja liikmesriikidel säilitada kehtiva EGFi määruse sätted hooldajatele ette nähtud toetuste kohta; kutsub sellega seoses liikmesriike üles töötama välja paindlikud töö- ja koolitusmeetmed ning võimaluse korral määrama niisuguste meetmete võtmise kohaks kohalikud kogukonnad, sest paljude naissoost koondatud töötajate geograafiline paindlikkus võib olla perekonnaliikmete hooldamisega seotud kohustuste tõttu väiksem;

52.  kutsub piirkondlikke ja kohalikke pädevaid asutusi, sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonna organisatsioone üles kooskõlastama tööturu osapoolte vahelisi jõupingutusi, et tulevaste koondamiste korral oleks EGFi rahastamistoetus paremini kättesaadav; nõuab peale selle, et sotsiaalpartnerid võtaksid fondi jälgimis- ja hindamistegevusest rohkem osa ning et nad eelkõige innustaksid naiste sidusrühmade esindajaid, et tagada soolistele aspektidele suurema tähelepanu pööramine;

53.  kutsub komisjoni üles kaaluma määruse artiklis 20 nõutud EGFi hindamise delegeerimist Eurofoundile; usub, et niisuguse ettepaneku raames võiks komisjon anda Eurofoundile vajalikud rahalised vahendid, mis vastavad praegustele EGFi hindamishanke kuludele ja tööjõukuludele; soovib lisaks, et komisjon nõuaks liikmesriikidelt asjakohaste andmete esitamist Eurofoundile, kuna paremat hindamist takistab peamiselt sobivate andmete puudumine;

º

º  º

54.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 167, 29.6.2009, lk 26.

(3)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0431.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0303.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0005.


SELETUSKIRI

Taust

Algselt asutati EGF määrusega (EÜ) nr 1927/2006 selleks, et võimaldada solidaarsust töötajatega, kes on kaotanud oma töö suuremahuliste koondamiste käigus globaliseerumisest tingitud oluliste maailmakaubanduse struktuurimuutuste tagajärjel, kui nimetatud koondamistel on märgatav kahjulik mõju piirkonna või kohalikule majandusele.

Aastatel 2007–2009 oli sekkumiskriteeriumiks vähemalt 1000 koondatud töötajat nelja kuu jooksul mõne liikmesriigi ühes ettevõttes või eelkõige VKEde puhul üheksa kuu jooksul samas piirkonnas (NACE 2 sektoris) või kahes kõrvuti asuvas piirkonnas (NUTS 2. tasandil). 2009. aastal vähendati künnist 500 töötajani. Alates vastuvõtmisest on liikmesriikidel olnud võimalik EGFi toetust kasutada ka erakorralistel asjaoludel või väikeste tööturgude puhul, kui sekkumiskriteeriumid ei ole küll täidetud, kuid asjaomased koondamised avaldavad tõsist mõju tööhõivele ja kohalikule majandusele.

Aastatel 2009–2011 ja pärast 2013. aastat laiendati EGFi kohaldamisala, et see hõlmaks ka neid töötajaid, kes on kaotanud töö ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel. Alates 2013. aastast kaasati füüsilisest isikust ettevõtjad ning piirkondades, mis on noorte tööhõive algatuse kohaselt toetuskõlblikud, ka mittetöötavad ja mitteõppivad noored vastavalt sihtrühmaks olevate toetusesaajate arvule.

•  Rahastamiskõlblikud meetmed

Algselt anti rahalist toetust „aktiivsetele tööturu meetmetele, mis võivad moodustada individuaalse kooskõlastatud teenustepaketi osa, mis on suunatud koondatavate töötajate tööturule naasmisele“(1). 2013. aasta määruses laiendati määratlust nii, et hõlmata ka „eelkõige ebasoodsas olukorras olevate, vanemaealiste ja noorte töötute tööturule naasmist või füüsilisest isikust ettevõtjaks saamist“(2).

Rahastamiskõlblikud meetmed hõlmavad üksikisikutele kohandatud koolitust ja ümberõpet, tööotsingute toetamist, juhendamist, ettevõtluse edendamist, füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse alustamise, ettevõtte asutamise ja ülevõtmise toetamist ning liikuvustoetust ja elamiskulude või koolitustoetust.

Kõigi eelnimetatud meetmete rahastamine sõltub sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivsest osalemisest tööotsimis- või koolitusmeetmetes. Lisaks ei rahastata meetmeid, mis kuuluvad liikmesriigi õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute vastutusalasse, ja passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

•  Rahastamine

EGF on hädaolukorra fond, mis jääb väljapoole mitmeaastast finantsraamistikku. EGFi iga-aastaste assigneeringute jaoks on moodustatud reservfond. ELi eelarves EGFile eraldatud assigneeringuid vähendati 2007. aastal kindlaks määratud 500 miljonilt eurolt aastas praegu kehtiva määrusega 150 miljonile eurole aastas. Keskmine rahastamismäär oli 8 aasta jooksul (2007–2014) 70 miljonit eurot aastas. Esialgne kaasrahastamise määr oli 50 %, seda suurendati aastatel 2009–2011 65 %-ni, vähendati aastatel 2012–2013 jälle 50 %-ni ning suurendati 2013. aasta määrusega 60 %-ni ajavahemikuks 2014–2020.

Pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on EGFi taotluse heaks kiitnud, maksab komisjon liikmesriigile ühekordse ettemaksena välja 100 % rahalisest toetusest, üldjuhul 15 päeva jooksul. Algselt pidid liikmesriigid EGFi toetuse ära kasutama 12 kuu jooksul, kuid 2009 aasta määrusega pikendati seda tähtaega 24 kuuni ning sama tähtaeg on säilitatud ka 2013. aasta määruses. Algses määruses oli komisjonile eraldatud 0,35 % tehniliseks abiks, kuid 2013. aasta määruses suurendati seda 0,5 %-ni.

•  Tähtajad ja aruandlus

Uue määrusega on nii liikmesriikidele kui ka komisjonile kehtestatud rangemad tähtajad. Liikmesriigid peavad nüüdsest esitama taotluse 12 nädala jooksul alates koondamiste toimumisest, lisaks antakse neile kuus nädalat mis tahes lisateabe nõudmisele vastamiseks. Seejärel on komisjonil aega 12 nädalat oma hindamise lõpuleviimiseks. Pärast seda teeb komisjon ettepaneku iga taotluse kohta eraldi nii nõukogule kui ka Euroopa Parlamendile ning peab enne kokkulepitud summa väljamaksmist liikmesriigile saama nõusoleku mõlemalt institutsioonilt.

Hiljemalt kuus kuud pärast EGFi programmi lõpuleviimist peab liikmesriik esitama komisjonile EGFi rakendamise lõpparuande. 2013. aasta määruses on täpsemalt kirjeldatud teavet, mida see lõpparuanne peab sisaldama. Algses määruses nõuti komisjonilt iga-aastase aruande avaldamist, kuid uue määruse põhjal tuleb see esitada iga kahe aasta tagant. See iga kahe aasta tagant koostatav aruanne peab uue nõudena sisaldama eelkõige ka statistikat tegelike toetusesaajate töökoha leidmise määra kohta. Samuti nõutakse, et komisjon viiks läbi vahehindamise saavutatud tulemuste tõhususe ja jätkusuutlikkuse kohta ning järelhindamise välisekspertide abil, et hinnata EGFi mõju ja lisaväärtust.

EGFist toetatavate meetmete juhtimise ja nende meetmete finantskontrolli eest vastutavad esmajärjekorras liikmesriigid. Komisjonil tuleb võtta kõik vajalikud meetmed, et kontrollida, kas rahastatavaid meetmeid rakendatakse usaldusväärse ja tõhusa juhtimise põhimõtete kohaselt. Komisjoni ametnikud võivad läbi viia kohapealseid kontrollimisi, teatades sellest vähemalt üks tööpäev ette. Juhtudel, kui EGFi meetme tegelik kulu on hinnangulisest summast väiksem, nõuab komisjon asjaomaselt liikmesriigilt algselt saadud rahalise toetuse vastava summa ulatuses tagasi.

Toetusesaajad

Tervikuna on EGF koondatud töötajatele pakkunud individuaalseid ja hästi kooskõlastatud meetmeid. Töötajate või nende esindajate, sotsiaalpartnerite ja muude asjaomaste sidusrühmade tegelik osalemine taotluse koostamisel on väga oluline. Kuna EGF on paindlikkusinstrument, võimaldab see kasutada innovatiivseid meetmeid ja igale üksikjuhtumile kohandatud sekkumisi. Arvestades, et EGFi eesmärk on edendada jätkusuutlikku tööhõivet, on väga oluline hinnata uuesti tööturule naasvate toetusesaajate arvu.

Vastavalt EGFi järelhindamisele kõikus tööturule naasmise määr vahemikus 4 % kuni 98 %, kusjuures keskmine tööturule naasmise määr oli 49 %. Tööturule naasmise määr sõltub mitmest tegurist, sh omandatud haridusest, toetusesaaja vanusest, töötuse määrast piirkonnas või riigis, piirkondade linnastumise tasemest, töötajate kutseoskustest, piirkondliku majanduskasvu mõjust jne. EGFi poliitikavahendite valiku mõju tööturule naasmise määrale analüüsiti kahe EGFi meetme puhul: individuaalne juhtumikorraldus ning koolitus/ümberõpe. Leiti, et kuigi mõlemad neist avaldavad tööturule naasmise määrale positiivset mõju, on ainult individuaalse juhtumikorralduse puhul see mõju statistiliselt märkimisväärne.

Tõendid näitavad, et kohandatud, individualiseeritud ja intensiivne toetus koondatud töötajatele annab tihti väga häid tulemusi. Samuti on selle vahendi puhul oluline paindlikkus ja suutlikkus rakendada meetmeid, mis täiendavad riiklikke meetmeid. Muud positiivsed tulemused toetusesaajate jaoks hõlmavad positiivset psühholoogilist mõju, suurenenud kohanemisvõimet ja paindlikkust tööturul. Tõendid näitavad ka EGFi suurt panust sotsiaalsesse sidususse, aidates suuri inimrühmi, kes vajavad kiiresti abi. See on avaldanud positiivset ülekanduvat mõju toetusesaajate perekondadele ja kogukonnale laiemalt.

Analüüsist nähtub, et kogukulude suurus EGFi ühe toetusesaaja kohta (järelhindamise käigus hinnatud 73 juhtumi puhul) näitab järjepidevate lineaarsete suundumuste puudumist tööturule naasmise tulemuste puhul ning et tööturule naasmise määra mõjutamisel etendasid märkimisväärset rolli kõik tegurid, st nii pakkumine, nõudlus kui ka poliitikavahendite valik. Tõendid näitavad, et eri tüüpi meetmeid saab seostada erinevate tööturule naasmise määradega, kuid ei ole võimalik tuvastada selget ja järjepidevat seost kallimate meetmete ja suurema tööturule naasmise määra vahel.

Lisaks puudub selge lineaarne seos ka EGFi rahastatavate juhtumite tulemuste ja maksumuse võrdluses muude sarnaste, mitte EGFist rahastatavate tööjõu ümberpaigutamise projektidega. Antud kontekstis on oluline mainida, et järelhindamise seisukohast on hinnang sekkumiste mõjule võrdluses usaldusväärse kontrolli või vastupidise stsenaariumiga mõjuhindamise kontrollgrupiga oluline selleks, et paremini mõista tööturusekkumiste mõju ja lisaväärtust. See aitab mõista, kui suur osa täheldatud muutustest võib tegelikult kanda hinnatava sekkumise arvele.

Järelhindamisel väljendati ka seisukohta, et suureneb Euroopa rahastatavate programmide kontsentratsioon. Komisjoni juhenddokumendis hindamiskavade kohta programmitöö perioodil 2014–2020 on välja toodud tingimused tõhusa vastupidise stsenaariumiga mõjuhindamiseks ning väljendatud seisukohta, et kõiki neid tingimusi on kergem täita algusest peale toimuva nõuetekohase kavandamisega. Minu teada ei ole vastupidist mõjuhindamist EGFi juhtumite hindamisel seni kasutatud ning minu arvates peaks komisjon selles küsimuses järgima omaenda soovitusi.

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise tase kõikus vahemikus 44 % kuni 0 %, kusjuures keskmine FIEde määr oli 5 %. Füüsilisest isikust ettevõtjate määr sõltus ettevõtlustoetuste ulatusest algses EGFi paketis.

Euroopa lisaväärtus

Euroopa lisaväärtust saab määratleda kui mõõdetavat vahet, mis on saavutatud EGFi kasutades, kui võrrelda seda liikmesriigi enda sekkumisega. On väga oluline mainitud vahet mõõta, sest selle abil on võimalik ELi poliitikameetmeid (nagu EGF) õigustada või kritiseerida.

Euroopa lisaväärtust saab mõõta neljal moel. Esiteks mahumõju, mille puhul analüüsitakse, kuidas EGF täiendab olemasolevaid meetmeid, intensiivistades, laiendades, toetades, võimendades või tugevdades aktiivseid tööturumeetmeid või riiklikke tööhõivepoliitikaid. Mitmetest EGFi juhtumitest saadud tõendite analüüs näitas, et EGFil on märkimisväärne mahumõju.

Teiseks laiendasid EGFi rahastatavad meetmed olemasolevat toetust ka rühmadele ja poliitikavaldkondadele, mis ei oleks vastasel juhul toetust saanud, nagu parimas tööeas töötajad, endiselt töötavad isikud ning rändetaustaga töötajad. Kolmandaks toetati EGF rahastamisega riiklikul tasandil vastu võetud kohalikke ja piirkondlikke innovatsioone ja riikliku tasandi innovatsioone, mida seejärel süvalaiendatakse.

Neljandaks näitavad tõendid, et osalenud organisatsioonid said positiivseid õpitulemusi. Need hõlmasid suutlikkuse suurendamist seoses meetmete tõhusa juhtimisega ning partnerlussuhete loomist EGFi meetmete võtmiseks.

EGFi reformid

Alates 2006. aastast on toimunud mitmeid EGFi reforme. Need hõlmavad sekkumiskriteeriumi vähendamist 1000 koondatud töötajalt 500 koondatud töötajani. Seetõttu on EGF nüüd kättesaadavam ka piirkondades ja väiksemates liikmesriikides. On tehtud ettepanekuid koondatute alammäära veelgi vähendada, kuid need on kohanud märkimisväärset vastuseisu. Sellest hoolimata olen arvamusel, et liikmesriigid peaksid rohkem kasutama artikli 4 lõiget 2, mis võimaldab toetust taotleda ka tingimustes, kui jäädakse allapoole 500 koondatu künnist. Tänaseks on heaks kiidetud juba mitmeid taotlusi, mis kasutavad seda määruse sätet.

Meetmete võtmise ajavahemikku pikendati 12 kuult 24 kuuni. See on võimaldanud paljudel toetusesaajatel kasutada pikemaid koolitus- või haridusprogramme. 12-kuuline ajavahemik oli üsna piirav ning eriti juhul, kui liikmesriigid viivitasid EGFile taotluse esitamisega, tähendas see toetusesaajatele tõsiseid piiranguid teatavate meetmete kasutamisel.

Juurdepääs EGFile on nüüd võimalik ka füüsilisest isikust ettevõtjate puhul. Pean seda reformi oluliseks, kuna mõnedes liikmesriikides on FIEdel väiksem sotsiaalkaitse kui teistel töötajatel. See võib avaldada pärssivat mõju neile, kes soovivad töökohti luua, ning EGFi abil saab vähemalt pakkuda neile samasugust turvavõrku kui teistele töötajatele.

Uue määrusega on kaetud ka mittetöötavad ja mitteõppivad noored. See suurendab EGFi ulatust ning tõendid näitavad, et osalejate arvu maksimeerimisega võib kaasneda mastaabisääst. Lisaks väljendab see solidaarsust noorte töötutega neis piirkondades, kus on kõrge tööpuuduse määr.

Kaasrahastamise määr on oluline aspekt mõnede liikmesriikide jaoks, kes eelistavad kasutada näiteks Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), mille kaasrahastamise määr on kõrgem. Kaasrahastamise määra tõstmine 50 %-lt 60 %-le on oluline samm, et panna need liikmesriigid kaaluma EGFi kasutamise võimalust.

Seoses kriisikriteeriumide lisamisega tasub märkida, et aastatel 2009–2011, kui kehtis kriisiga seotud erand, kasvas EGFi taotluste arv märgatavalt. Praegu kehtiva määruse tekstis tunnistatakse 2007. aasta kriisi jätkuvat mõju teatavates sektorites/riikides ning seda, et EGF peaks suutma reageerida mis tahes uuele ülemaailmsele finants- või majanduskriisile.

Kontrollikoja aruanne

Kontrollikoja aruanne sisaldas 6 järeldust ja 3 soovitust. Paljusid neist on käesolevas raportis juba käsitletud, kuid mõningad punktid tasuks üle korrata. Ennekõike seisukoht, et liikmesriigid peaksid endale seadma kvantitatiivsed tööturule naasmise eesmärgid ja tegema vahet EGFi meetmete ja muude meetmete ning EGFi meetmete kahe peamise liigi vahel. Üks põhilistest EGFi suhtes esitatud kriitilistest märkustest puudutab mõningaid liikmesriike, kes kasutasid märkimisväärsel hulgal EGFi vahendeid töötajate sissetulekutoetuste riiklike süsteemide asendamiseks. Kontrollikoda on veendunud, et Euroopa vahendite selline kasutamine ei anna lisaväärtust ning seetõttu on väga oluline, et liikmesriigid hindaksid eraldi seda tüüpi toetuse lisaväärtust.

Aruandes kritiseeritakse ka EGFi pikka heakskiitmismenetlust. Hiljutiste reformidega on siiski kehtestatud kiirem menetlus ning paljud liikmesriigid hakkavad meetmeid rakendama kohe pärast seda, kui nad on oma taotluse komisjonile ära saatnud.

Üks kontrollikoja soovitus oli, et ELi institutsioonid kaaluksid EGFi alternatiivina võimalust kohandada ESFi raamistikku. Paljudele seda argumenti toetavatele põhjustele (nt tähtajad) on aga uues määruses juba lahendus leitud.

(1)

Määrus (EÜ) nr 1927/2006, artikkel 3.

(2)

Artikli 7 lõige 1.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (*) (25.5.2016)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014

(2015/2284(INI))

Arvamuse koostaja: Jean-Paul Denanot

(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) rahaga on võimalik toetada või täiendada liikmesriikide tööhõive- ja sotsiaalpoliitikameetmeid, kuid see ei saa asendada riikide ametiasutuste esmast tegevust ja peamisi kohustusi ning seetõttu ei tohiks see hüvitada töötajatele mõeldud riigi tasandi sissetulekusüsteeme; tuletab ühtlasi meelde, et liikmesriigid on kohustatud EGFi meetmeid kaasrahastama, järgides riigisiseste õigusaktide sätteid ja kohustudes fondi eelarvet tõhusalt täitma;

2.  on veendunud, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) on väärtuslik vahend, mille kaudu EL toetab töötajaid ja väljendab oma solidaarsust nendega ning aitab töötutel uuesti tööle saada ning mille eesmärk on aidata kaasa arukale, kaasavale ja jätkusuutlikule majanduskasvule ning jätkusuutliku tööhõive edendamisele Euroopas; märgib samas, et EGFi saaks oluliselt täiustada; on eelkõige arvamusel, et EGFi tulemused võiksid olla kulutustega võrreldes paremad ja fond võiks rohkem keskenduda tulemustele; on veendunud, et EGFi tuleks ka järgmise programmitöö perioodi ajal kasutada väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku;

3.  on arvamusel, et 60 %list kaasrahastamismäära ei tuleks tõsta;

4.  märgib, et aastatel 2007–2014 taotles 20 liikmesriiki 131 korral kokku 542,4 miljonit eurot toetust 121 380 töötaja heaks;

5.  märgib, et EGF on mõeldud mehhanismina, mis annab kiire abivajaduse korral lühiajalist abi; peab kahetsusväärseks, et aastatel 2007–2013 kulus EGFi

abitaotluste heakskiitmiseks keskmiselt 303 päeva; kiidab heaks komisjoni püüded taotlemisprotsessi sujuvamaks muuta; on arvamusel, et vähendades ametlike keelte arvu, millesse otsuse eelnõu tuleb tõlkida, oleks võimalik menetlemisaega vähemalt kahe nädala võrra lühendada; rõhutab, et kõikidesse muudesse keeltesse tellitud tõlked võiks komisjon teha hiljem;

6.   märgib, et aastatel 2007–2014 ei kasutanud kaheksa liikmesriiki neile kättesaadavat EGFi toetust; palub komisjonil uurida kõiki juhtumeid, mil puudulik reguleerimis- või haldussuutlikkus või muud tõkked EGFis osalemist takistasid, ning esitada ettepanekud niisuguste takistuste kõrvaldamiseks;

7.  palub, et komisjon ja liikmesriigid kasutaksid EGFi eelarve täitmise võimalusi paindlikumalt ja tulemuslikumalt, keskendudes tulemustele, mõjule ja lisaväärtusele, ning seadmata ohtu vahendite kasutamise asjakohasust ja läbipaistvust ning eeskirjade täitmist; on seisukohal, et taotluste menetlemine tuleb kiiremaks muuta, et fond saaks koondatud töötajaid tõhusamini aidata; tunneb muret erinevuse pärast liikmesriikide poolt EGFist taotletud vahendite ja hüvitatud summade vahel, märkides, et keskmine eelarve täitmise määr on ainult 45 %; palub seetõttu komisjonil madala täitmismäära põhjuseid põhjalikult hinnata ning esitada meetmed kitsaskohtade kaotamiseks ja fondi optimaalse kasutuse tagamiseks; märgib, et tööturule naasmise määr EGFi abi lõpetamisel on väga kõikuv, ulatudes 4 %st 86 %ni, ja rõhutab seetõttu aktiivsete ja kaasavate tööturumeetmete tähtsust; märgib, et mõnedes liikmesriikides annab EGFi vahendite kasutamine järjekindlalt paremaid tulemusi kui teistes; soovitab komisjonil anda jätkuvalt suuniseid ja võimaldada liikmesriikidel jagada EGFi fondide kohaldamise ja kasutamise parimaid tavasid, tagamaks, et tööturule naasnute arv iga kulutatud euro kohta oleks võimalikult suur;

8.  märgib, et Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse andmetel annab EGF parimat ELi lisaväärtust siis, kui seda kasutatakse niisuguste koondatud töötajatele suunatud teenuste kaasrahastamiseks, mida liikmesriikide tööhõivetalitused tavaliselt ei osuta, ning kui need teenused on suunatud koolitus- ja ümberõppetegevusele, mitte toetustele;

9.  peab kiiduväärseks, et aastate 2013–2014 taotluste raames toetust saanud töötajatest on peaaegu 50 % praeguseks uue töö leidnud; rõhutab aga, et EGF peaks eraldama raha sektoritele, milles tõenäoliselt tekivad tulevikus probleemid, et tagada tulevikupotentsiaaliga sektorites asjaomaste töötajate kestlik tööturule naasmine;

10.  märgib ära EGFi lühiajalise laadi ja rõhutab, et vaja on suuremat koostoimet, täiendavust ja koordineerimist ESFi, ERFi ning riigi ja piirkondlikul tasandil rahastatud meetmetega, et toetada raskustesse sattunud ettevõtteid töökohtade loomise üleminekuetapis; soovitab, et selleks võiksid EGFi toetuse taotlusi esitada kooskõlas liikmesriikide traditsioonide ja tavadega need ametiasutused, kes haldavad liikmesriigis struktuurifondide vahendeid, tingimusel et piirkondlikel haldusasutustel on selle tagamiseks haldusalaseid ja rahalisi vahendeid; soovitab teha EGFi rahastamistaotlused üldsusele kättesaadavaks;

11.  märgib, et mitmete EGFi juhtude puhul kaasnevad EGFi määruse artikli 7 lõike 4 kohaste meetmetega suuremad kulud, mis vähendab EGFi investeeringute üldmõju; palub komisjonil selliseid kulusid piirmäärade kehtestamise abil piirata;

12.  on veendunud, et rohkemate – eelkõige VKEde toetuseks mõeldud – erandite tegemist vastuvõetavuskünnisest, vaatlusperioodi pikendamist ning võimalust arvestada abi taotlevast ettevõttest koondatud töötajate hulka ka need koondatud töötajad, kes osutasid seotud teenuseid, tuleks juhtumipõhiselt hoolikalt hinnata, püüdes igati piirata EGFi eelarvevahendite moonutatud ja meelevaldset kasutamist;

13.  palub komisjonil parandada liikmesriikidele praegu antavat tehnilist abi ja tõhustada liikmesriikides EGFi toetuse vormide tutvustamist, et suurendada fondi kasutamist, ning nõuab, et liikmesriikide taotlused EGFist rahalise toetuse saamiseks ja kõik asjaomased dokumendid avaldataks Euroopa Komisjoni veebisaidil;

14.  on seisukohal, et sotsiaalne järelsekkumine, mis on sageli seotud liikmesriikide antud raha tagasimaksmisega, tähendab seda, et ELi abi koondatud töötajatele jääb nähtamatuks; kutsub komisjoni üles suurendama teabevahetust üleriigiliste ja kohalike ametiühinguvõrgustike ning üldsusega, et ELi sotsiaalmeetmeid paremini tutvustada;

15.  palub, et komisjon lisaks EGFi vahehindamisse kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi EGFi toetuse kohta mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele, võttes eriti arvesse noortegarantii rakendamist ning riiklike eelarvete, ESFi ja noorte tööhõive algatuse vajalikku koostoimet; on seisukohal, et mittetöötavate ja mitteõppivate isikute puhul tehtava erandi kasutamist tuleks pärast 2017. aastat jätkata sellise analüüsi alusel;

16.  palub komisjonil viia läbi üleilmastumise mõju valdkondlikud hinnangud ning esitada nende põhjal ettepanekud, mis ergutaksid ettevõtteid ennetama valdkondlikke muutusi ja valmistama oma töötajaid muutusteks ette enne koondamist;

17.  on veendunud, et EGFi kasutamist ettevõtluse ja ettevõtluse alustamise projektide toetamiseks saab veelgi parandada; kutsub komisjoni üles seda põhjalikumalt kaaluma;

18.  võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse mure EGFist saadava kasu arvutamise metoodika pärast; rõhutab täiendavate nõuete vajalikkust tulemusnäitajate kohta.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea, Rainer Wieland


RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (25.4.2016)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014

(2015/2284(INI))

Arvamuse koostaja: Agnes Jongerius

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  palub komisjonil viia kõikide kaubanduslepingute ja asjaomaste seadusandlike algatuste puhul läbi põhjalikud ja korrapärased mõju eel- ja järelhindamised, hõlmates võimalikku mõju tööhõivele, konkurentsivõimele ja majandusele, sh väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, ning tagada tõhus eelkoordineerimine kaubanduse ja tööhõive peadirektoraatide vahel; on veendunud, et kõiki haavatavaid sektoreid tuleks tähelepanelikult jälgida ja vajaduse korral tuleks võtta asjakohaseid erimeetmeid, ning usub, et sotsiaalpartnereid (sh ettevõtete ja töötajate esindajaid) ja kõrge riskiga sektoritega seotud liikmesriike tuleks nõuetekohaselt teavitada ja taotlemisprotsessis abistada;

2.  märgib, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „EGF“) on solidaarsusvahend, mis loodi selleks, et toetada töötajaid, kes on koondatud oluliste struktuurimuutuste, näiteks globaliseerumise või finants- ja majanduskriisi tagajärjel; rõhutab seetõttu, et kaubandus- ja tööstuspoliitika peavad olema võimalikult sidusad, sest kaubanduslepingute tõttu võib konkurents Euroopa ettevõtete jaoks suureneda ja see võib tööhõivet negatiivselt mõjutada; rõhutab samuti vajadust ühise tööstusstrateegia järele;

3.  tuletab meelde komisjoni 14. oktoobri 2015. aasta teatist „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole“ (COM(2015)0497), milles tunnistatakse, et kaubanduslepingud võivad juhul, kui uus konkurents osutub liiga karmiks, kahjustada teatavaid piirkondi ja töötajaid, kuid märgitakse ühtlasi, et EGF on ülioluline vahend, mille abil toetada koondamistega silmitsi seisvaid kogukondi, näiteks rahvusvahelise konkurentsi tõttu ELis suletud tehaste korral;

4.  kutsub liikmesriike üles koostama koos sotsiaalpartnerite, sh ettevõtete ja töötajate esindajatega nende mõjuhinnangute põhjal strateegiad tööturu prognoositavate muutuste ennetamiseks, võttes arvesse, et EGFi võib nüüd kasutada rohkemates uutes sektorites; on seega seisukohal, et vaja on hinnata EGFi rahastamist, nähtavust ja otsustamisprotsessi lihtsust ning selle koordineeritust teiste ELi vahenditega, et katta kõnealustest strateegiatest tekkida võivad vajadused;

5.  palub komisjonil tugevdada teavitamise ja nõustamise direktiivi; toonitab, et töötajate esindajatele ja ametiühingutele peaks kõigist kaubandusmõjudest tingitud ümberkorraldustest ja tehaste sulgemisest piisavalt vara teada andma, et sobiva sotsiaalkava üle saaks pidada läbirääkimisi õiglastes tingimustes ning teabele oleks võrdne juurdepääs; leiab, et nii peaks olema kindlustatud, et ettevõtjad täidavad täielikult kõik oma kohustused;

6.  palub parlamendil korraldada korrapäraselt rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ühiseid kuulamisi, et aidata parandada kaubanduspoliitika ja EGFi tegevuse koordineeritust ja jälgimist;

7.  palub komisjonil vähendada abikõlblikkuse piirmäära, milleks praegu on 500 koondatud töökohta ja mille tõttu on abikõlblikud tegelikult üksnes suured korporatsioonid, mis on ülemaailmses mastaabis sageli kasumlikud; leiab, et selleks, et kindlustada sektorites, mida globaliseerumine otseselt kahjustab, abi ka väiksemate ettevõtete töötajatele, peaks piirmäära alandama 100 koondatava isikuni; palub, et komisjon ei toetaks üksnes koondamiskavasid rakendavate ettevõtete töötajaid, vaid kõiki asjaomaste sektorite töötajaid, sh alltöövõtjaid; palub, et komisjon oleks EGFi kasutamisel paindlikum ja reageeriks kiiremini; peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid peavad liigagi sageli tegema enne fondist eraldatavate summade saamist ise ettemakseid;

8.  palub komisjonil orienteeruda EGFi kasutamisel VKEdele, kes on Euroopa majanduse ergutamisel olulised osalised;

9.  nõuab, et nõukogu ja komisjon lõpetaksid kaubanduse kaitsevahendite ajakohastamist käsitlevate määruste blokeerimise, et muuta need vahendid kiiremaks, tõhusamaks, tulemuslikumaks ja kättesaadavamaks, muu hulgas VKEde jaoks; toonitab, et tõhusad ja reformitud kaubanduse kaitsevahendid takistaksid EGFi kasutamist teiste riikide põhjustatud sotsiaalse, keskkondliku ja hinnadumpingu puhul;

10.  palub komisjonil rakendada ühise tööstus- ja investeerimispoliitika toetusstrateegiat ning tugevdada ELi kaubanduse kaitsevahendeid;

11.  palub komisjonil tagada turumajandusliku staatuse andmine vaid neile kaubanduspartneritele, kes täidavad komisjoni seatud viis kriteeriumi; palub sellega seoses, et komisjon kehtestaks kolmandatele riikidele turumajandusliku staatuse andmise küsimusi käsitleva selge ja mõjusa strateegia, et säilitada ELi ettevõtete konkurentsivõimet ning jätkata võitlust kõlvatu konkurentsi kõikide vormide vastu;

12.  palub, et komisjon jätkaks noorte tööhõive algatuse puhul tehtavaid erandeid ka pärast 2017. aastat;

13.  nõustub komisjoniga, et EGFi peamine eesmärk on aidata inimesi, kes on kaotanud töö kaubanduse suurema avamise tõttu; on seisukohal, et EGFi üks olulisi eesmärke on pehmendada kaubandusvaidluste tagajärgi ja tagada, et liikmesriigid jagavad ELi tasandi ühistest poliitilistest otsustest tingitud koormust; palub seetõttu komisjonil tagada, et kaubanduskonfliktidest mõjutatud töötajaid ja ettevõtteid toetatakse; teeb samuti ettepaneku luua kaubandusvaidlusi puudutavate taotluste menetlemiseks kiirmehhanism.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

21.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea, Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss


EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS (28.4.2016)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014

(2015/2284(INI))

Arvamuse koostaja: Marco Valli

ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

−  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (edaspidi „EGFi määrus“)(1),

−  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (edaspidi „uus EGFi määrus“)(2),

−  võttes arvesse komisjoni 22. juuli 2015. aasta aruannet Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 2013. ja 2014. aasta tegevuse kohta (COM(2015)0355),

−  võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 7/2013 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta koos komisjoni vastustega(3) (edaspidi „kontrollikoja aruanne“),

A.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „EGF“) loodi, et toetada töötajaid, kes koondati maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel;

B.  arvestades, et määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 19 on sätestatud, et komisjon esitab iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja kvalitatiivse aruande EGFi eelmise kahe aasta tegevuse kohta;

C.  arvestades, et EGF loodi lühiajaliste ja ühekordsete hädaolukordade leevendamiseks, erinevalt Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi „ESF“), millest samuti toetatakse koodatud töötajaid, kuid mille eesmärk on leevendada pikaajalist struktuurset tasakaalustamatust, peamiselt pidevõppe programmide kaudu;

1.  märgib, et esimesest taotlusest kuni 2015. aasta septembrini eraldati EGFi poolt kinnitatud toetussummadeks liidu eelarvest ligi kaudu 545 miljonit eurot ja liikmesriikide eelarvetest ligikaudu 390 miljoni eurot, mis jagunes kokku 139 liikmesriikide poolt heaks kiidetud taotluse vahel;

2.  peab vajalikuks suurendada EGFi kasutamist ümberasumise vältimiseks ja sellega tegelemiseks ning eri sektorites hinna- ja globaalse nõudluse kõikumise põhjustatud kriiside lahendamiseks;

3.  võtab teadmiseks kontrollikoja aruandes esitatud väite, et peaaegu kõigil toetuse saamiseks kõlblikel töötajatel oli võimalik EGFi individuaalsetest meetmetest abi saada; märgib, et võimalikele toetusesaajatele pakutud teenused olid üldiselt kohandatud nende vajadustele ja seetõttu suure tõenäosusega tulemuslikud; märgib lisaks, et EGFi toetus oli üldjuhul hästi kooskõlastatud ESFi ja riiklike tööturumeetmetega ning et olemasolevaid meetmeid täiendasid spetsiaalselt töötajate vajadustele kohandatud EGFi lisameetmed;

4.  kutsub komisjoni üles tagama, et EGF vastaks füüsilisest isikust ettevõtjate erivajadustele; juhib tähelepanu sellele, et ümberasumised ja globaliseerumisega kaasnevad muud nähtused, nagu ühistarbimine ja robootika, avaldavad mõju Euroopa majanduse suurtele sektoritele, kus füüsilisest isikust ettevõtjate arv pidevalt suureneb;

5.  juhib tähelepanu sellele, et mõnel juhul ei võetud EGFi toetuse saajate nimekirja raskustesse sattunud ettevõtte tarnijaettevõtetest koondatud endisi töötajaid; võtab teadmiseks komisjoni selgituse, mille kohaselt tarnijaettevõtete koondatud töötajaid ei ole kunagi tahtlikult kõrvale jäetud, kuna komisjon püüab koos liikmesriikidega saavutada mõistlikku tasakaalu kõigi hädasolijate abistamise ning taotluse koostamiseks ja esitamiseks kuluva aja vahel; märgib, et komisjon peaks esitama täiendavaid üksikasju valdkondade kohta, kus töötajad võiksid tööd leida, ning selgitama, kas pakutav koolitus on kooskõlas koondamistest mõjutatud piirkondade majanduslike väljavaadete ja tööturu vajadustega;

6.  palub komisjonil langetada EGFi toetuskõlblikkuse künnis, milleks praegu on 500 koondamist, keskmise suurusega ettevõtjate puhul 100 koondamisele ja väikeste ettevõtjate puhul 50 koondamisele, tagamaks abi jõudmise VKEdes töötavate inimesteni, keda globaliseerumise tagajärjed mõjutavad üldjuhul kõige rohkem;

7.  märgib, et kuigi ESF ei ole mõeldud ettenägematute sündmuste korral kasutamiseks, on võimalik kõiki EGFi määruse meetmeid rakendada ka ESFi raames; märgib, et peamised põhjused, miks teatavad liikmesriigid eelistavad EGFile ESFi kasutamist, on ESFi kõrgem kaasrahastamismäär, ESFi kiirem rakendamine, EGFi eelrahastamise puudumine, EGFi aeglane heakskiitmismenetlus ja EGFi piiravamad tingimused;

8.  märgib, et paljudel juhtudel on liikmesriikidel ka raske tõendada, et kollektiivsed koondamised vastavad EGFi sekkumiskriteeriumidele, ja eriti keeruline on seda teha siis, kui see puudutab teatavat hulka VKEsid; kutsub seetõttu komisjoni üles leidma nimetatud probleemidele lahendus, et EGF tõesti toimiks koondatud töötajate puhul;

9.  on seisukohal, et mitmed eri tegurid on halvendanud töökoha leidnuid puudutavate andmete kvaliteeti ja kättesaadavust; juhib tähelepanu sellele, et üldjuhul liikmesriigid ei seadnud tööturule naasmise kvantitatiivseid eesmärke ja teatavatel juhtudel ei pidanud riiklikud või erasektori tööhõiveteenistused töökoha leidnute andmete kogumisel EGFi, ESFi ja muude riiklike meetmete kohta alati eraldi arvestust; palub komisjonil igal aastal täiemahuliselt hinnata iga EGFi sekkumise tulemusi ning esitada andmed komisjoni tasandil rahuldamata jäänud EGFi taotluste ja keeldumiste põhjuste kohta;

10.  rõhutab, et liikmesriikide ametiasutustelt ei nõutud vahe tegemist aktiivsete tööturu meetmete, nagu füüsilisest isikust ettevõtjatele mõeldud koolitus ja abi, ning palgatöötajate sissetulekutoetuse vahel; märgib peale selle, et puudub eriteave, tänu millele oleks võimalik teha EGFi mõju hindamiseks kindlaks ESFi kaasrahastatud projektid, mis oleksid tegelikult vastanud EGFi sekkumiskriteeriumidele; palub komisjonil seda küsimust uurida ja koostada aruanne nende ESFi projektide arvu ja kohaldusala kohta, mis vastavad EGFi sekkumiskriteeriumidele;

11.  märgib, et komisjon parandas EGFi andmebaasi, millesse kogutakse arvandmeid EGFi kasutamise juhtumite kohta statistilisel eesmärgil, tänu millele on liikmesriikidel taotlusi lihtsam esitada ja komisjonil EGFi kasutamise juhtumeid puudutavaid andmeid analüüsida ja võrrelda; märgib ka, et komisjon liitis EGFi ühisesse fondihaldussüsteemi, mis peaks aitama esitada korrektsemaid ja täielikumaid taotlusi ning veelgi lühendada liikmesriikide taotluste Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastuvõtmiseks kuluvat aega; märgib, et läbipaistvuse ja demokraatliku aruandekohutuste huvides oleks komisjon pidanud võimaldama üldsusele juurdepääsu kõigile EGFi kasutamise juhtumitega seotud dokumentidele;

12.  märgib, et EGFi taotluse vormides ei ole üksikasju ettevõtete kohta, kelle töötajaid EGFi meetmed puudutavad; palub komisjonil esitada üksikasjalikumad andmed ja hinnata, kas sulgemised ja/või koondamised on toimunud seetõttu, et ettevõtted viisid tootmise kolmandatesse riikidesse või teistesse liikmesriikidesse, mille agressiivse maksupoliitika eesmärk on investeeringuid ligi meelitada; palub komisjonil kaaluda sellise vahendi kasutuselevõtmist, mis kohustaks ettevõtteid, kes viivad tootmise EList välja, aitama koondatud töötajatel uuesti tööd leida;

13.  on seisukohal, et EGF peaks suutma anda rahalist toetust kiiresti, et oma mõju maksimeerida ning võimaldada koondatud töötajatel võimalikult ruttu pärast koondamist rahastatavatest meetmetest kasu saada; juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoja aruande andmeil kestab EGFi taotluse heakskiitmine keskmiselt 41 nädalat; võtab teadmiseks, et komisjon püüab viivitusi võimalikult minimeerida; lisaks märgib, et kehtivad eeskirjad ei võimalda menetluse teatavaid osi kiirendada; palub komisjonil anda aru sellest, kas tema e-taotlustes ja vormides tehtud muudatused on aidanud EGFi menetlust kiirendada;

14.  võtab teadmiseks komisjoni väite, et EGFi määruses ei ole sätestatud tööturule naasmise kvantitatiivseid eesmärke ning mitmesuguseid EGFi meetmeid saab hinnata muude vahendite abil; rõhutab, et antud vahendi kui ainsa töötajate tööturule tagasitoomise vahendi edukust ja tegelikku mõju on olnud raske selgelt hinnata; juhib tähelepanu sellele, et EGFi poolt kaasrahastatavat individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti peaksid tasakaalustama muud meetmed ja ta peaks neid täiendama, et luua ELi lisaväärtust, mis tooks liidule ja selle kodanikele selget ja nähtavat kasu;

15.  tuletab meelde, et EGFi rahalist toetust tuleks peamiselt kasutada aktiivseteks tööturumeetmeteks, mille eesmärk on aidata toetusesaajatel kiiresti naasta püsivale tööle kas oma algsel tegevusalal või väljaspool seda; märgib, et kõigil kontrollikoja aruandes nimetatud auditeeritud juhtudel tehti kindlaks meetmeid, millega maksti töötajatele sissetulekutoetust, ja need toetusmeetmed moodustasid 33 % kõigi EGFi juhtumite hüvitatud kuludest; juhib tähelepanu sellele, et uues EGFi määruses on sätestatud, et erimeetmetele, mida võetakse piiratud ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus ja tööandjatele mõeldud töölevõtmise stiimulid, tehtavad kulutused ei tohi ületada 35 % kooskõlastatud paketi kogumaksumusest, ning et EGFist toetatavad meetmed ei ole mõeldud asendama liikmesriikide enda süsteemides ette nähtud passiivseid sotsiaalse kaitse meetmeid.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Georg Mayer

(1)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 182, 27.6.2013, lk 3.


REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS (20.4.2016)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014

(2015/2284(INI))

Arvamuse koostaja: Tamás Deutsch

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta tehtud hinnangud näitavad, et fondi sekkumiste tulemusi on mõjutanud sellised tegurid nagu sihtrühma kuuluvate töötajate haridustase ja kvalifikatsioon, asjaomaste tööturgude suutlikkus vahendeid ära kasutada ja abi saavate riikide SKP; rõhutab, et neid tegureid mõjutavad enamasti pikaajalised meetmed, mida on võimalik tulemuslikult toetada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest; rõhutab, et EGFist toetuse andmisel tuleb neid tegureid ja kohaliku tööturu olukorda arvesse võtta, tagades samas, et fondist antakse toetust võimalikult lühikese aja jooksul pärast taotluse esitamist; peab kahetsusväärseks teatavate EGFi meetmete jäikusest ja mõnes liikmesriigis siseriiklike õigusaktide puudumisest tulenevaid kitsaskohti ja viivitusi fondi kasutamisel ning rõhutab vajadust muuta EGFist vahendite eraldamine paindlikumaks;

2.  märgib, et kuigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (eriti Euroopa Sotsiaalfondi) ning EGFi temaatiline kohaldamisala ja sekkumisvaldkonnad on sageli sarnased, loodi EGF võimalikele tekkivatele olukordadele kiireks reageerimiseks, aga struktuuri- ja investeerimisfondidel on mitmeaastane programmitöö tsükkel; märgib, et kiiremate ja tõhusamate tulemuste saavutamiseks on väga oluline suurem sünergia EGFi ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahel; rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid peaksid toimima EGFi toetusvaldkondades järelmeetmetena, mis ergutavad investeeringuid, üldist kasvu ja töökohtade loomist; rõhutab, et EGFi sekkumisi tuleks kooskõlastada olemasolevate ELi programmidega, nagu noorte tööhõive algatused, ning riiklike programmide ja strateegiate ning avalike allikatega, et aidata inimestel tööd leida ja toetada ettevõtlust, eelkõige piirkondades ja sektorites, mis on juba globaliseerumise või majanduse ümberkorraldamise tõttu kannatada saanud; on mures selle pärast, et EGFi tõhusust ja tulemuslikkust ei ole piisavalt hinnatud, ning nõuab põhjalikumat ülevaadet rahastamisest ja selle kasutamisest konkreetsetes liikmesriikides;

3.  palub komisjonil anda EGFi rakendamise protsessi käigus, sealhulgas oma järgmises aruandes ja edasistes ettepanekutes teavet tööturule naasnud inimeste leitud töökohtade tüübi ja kvaliteedi kohta ning EGFi sekkumiste abil saavutatud taasintegreerimise määra suundumuste kohta keskpikas ja pikas perspektiivis; soovib EGFi tulemuslikkuse hindamiseks toetusesaajate tööhõive ja kutsealase ümberõppe seisukohalt saada täpsemat teavet sektorite kohta, kus töötajad võivad tõenäoliselt tööd leida, ja selle kohta, kas pakutav koolitus vastab majanduse väljavaadetele ja tööturu vajadustele koondamistest mõjutatud piirkondades; palub eelnevast tulenevalt komisjonil võtta EGFist toetatavate meetmete kavandamisel arvesse tööturu tulevikuväljavaateid, eelkõige tulevikku suunatud sektorites, ja tegelikult vajaminevaid oskusi, ning esitada oma aruannetes ja hinnangutes põhjalik analüüs selle nõude täitmise kohta; nõuab seetõttu, et hinnataks põhjalikult EGFist toetust taotlevate liikmesriikide ootusi, põhjusi, mis takistavad liikmesriike hoolimata vajadusest toetust taotlemast, ning abikõlblikkuse künniste kohandamise võimalusi;

4.  peab oluliseks, et töötajatele pakutavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett koostatakse sotsiaalpartnerite ja piirkondlike ametiasutusega konsulteerides;

5.  peab seetõttu äärmiselt oluliseks vahendite suunamist sellistesse investeeringutesse, mis edendavad kasvu ja töökohti, haridust, oskusi, töötajate geograafilist liikuvust ning tööturu tingimusi, et kriisi mõju leevendavaid meetmeid veelgi rohkem koondada; väljendab sellega seoses heameelt tõsiasja üle, et teadusuuringud ja innovatsioon on valdkonnad, millele on käesoleval programmitöö perioodil eraldatud Euroopa Regionaalarengu Fondist kõige rohkem vahendeid;

6.  rõhutab vajadust suurendada EGFi kasutamist nõudluse edendamise kaudu liikmesriikides, mis eeldab fondi vahendite ja ELi kaasrahastamismäära suurendamist, ning palub komisjonil kaaluda EGFist antava maksimaalse toetuse määra tõstmist 60 protsendilt 85 protsendile piirkondades, kus üldine töötuse tase on riigi keskmisest tunduvalt kõrgem; peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole oma EGFi hinnangutes esitanud toetusesaajate piirkondlikku analüüsi, mis oleks andnud teavet EGFi toetuse kasutamise kohta liikmesriikide sellistes piirkondades, kus on juba kõrge tööpuuduse määr või suur struktuurne tööpuudus toetatavas sektoris; nõuab lisaks tungivalt, et liikmesriigid suurendaksid rahastamise taotlemisel piirkondade rolli;

7.  tuletab meelde, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on aidanud märkimisväärselt leevendada kriisi majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi, leevendanud globaliseerumise negatiivset mõju ning edendanud jätkusuutliku tööhõive ja kasvu pikaajaliste eesmärkide täitmist; rõhutab, et koondamiste ja töötuse probleemide jätkusuutlikuks lahendamiseks vahendite tulemuslikuma eraldamise ning tihedama koostöö ja suurema sünergia abil (eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi vahel) tuleks eelistada mitmest fondist rahastataval programmitööl põhinevaid integreeritud käsitlusviise; on kindlalt veendunud, et mitmest fondist rahastataval programmitööl põhinev integreeritud strateegia vähendaks ümberpaiknemise riski ja looks soodsad tingimused tööstustootmise naasmiseks ELi;

8.  on arvamusel, et vahendite tulemuslikum eraldamine tähendab subsidiaarsuse põhimõtte järgimist ja mitte sellise toetuse dubleerimist, mida saaksid paremini anda liikmesriigid; sellega seoses palub komisjonil tagada, et EGFist makstavad rahalised otsetoetused ei asenda ega täienda riiklikke töötushüvitisi, ning palub komisjonil täiendavalt kaaluda Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 7 (2013) 2. soovitust;

9.  palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääs kõigile EGFi juhtumitega seotud dokumentidele, et otsustus- ja rahastamisprotsess oleks tervikuna läbipaistvam;

10.  märgib, et innovatsioon ja ressursitõhusus on määrava tähtsusega tööstusliku uuenduse ja majanduse mitmekesistamise seisukohalt, millel omakorda on oluline osa struktuuriliste muutuste mõju vastu võitlemises sellistes piirkondades ja sektorites, mida globaliseerumine või majandus- ja finantskriis on kõige rohkem kahjustanud, ning tuletab sellega seoses meelde aruka spetsialiseerumise strateegiate rolli;

11.  väljendab siiski muret ühest küljest piirkondade innovatsioonisuutlikkuse aeglase paranemise ja ebaühtluse ning teisest küljest liikmesriikides aruka spetsialiseerumise strateegiate rakendamisega seoses kindlaks tehtud puuduste pärast; võtab sellega seoses teadmiseks komisjoni algatused, näiteks aruka spetsialiseerumise temaatilised platvormid ja aruka spetsialiseerumise valdkonna strateegilised partnerlused Euroopa klastrite vahel, ning palub komisjonil anda parlamendile nende algatuste elluviimise kohta korrapäraselt teavet;

12.  peab kahetsusväärseks, et kõikidest EGFi toetuse eraldamise juhtudest moodustas füüsilisest isikust ettevõtjate määr keskmiselt ainult 5 % üldisest tööturule naasmise määrast; tuletab sellega seoses meelde vajadust kasutada ja kavandada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetust selliselt, et see muudaks arusaama füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisest, ettevõtlusest ja äriühingu loomisest positiivsemaks ning suurendaks sellega seotud potentsiaali, keskendudes uute teenuste loomisele, eelkõige maapiirkondades, kuna need on linnapiirkondadest selles osas praegu maha jäänud;

13.  märgib, et praegu peab EGFi vahendite taotlemiseks üks äriühing olema koondanud 500 töötajat, aga väiksematel liikmesriikidel on selle piirmäärani raskem jõuda kui suurematel, mistõttu ei tohiks kehtiv miinimummäär piirduda kvoodiga, vaid see peaks võtma arvesse riigi tööhõivemäära;

14.  märgib, et mõnede EGFi juhtude puhul on sihtrühmaks olevate abisaajate arv abikõlblike abisaajate koguarvuga võrreldes liiga väike, mistõttu ei ole investeeritud rahaliste vahendite kohalik või piirkondlik positiivne mõju optimaalne;

15.  palub ELi institutsioonidel ning riiklikel ja piirkondlikel või kohalikel ametiasutustel EGFi sekkumiste tõhustamiseks ja koondatud töötajate kiire tööturule naasmise tagamiseks otsustusprotsessi lihtsustada ja kiirendada ning kindlustada toetusesaajatele EGFi maksete õigeaegsus, sest soovitud mõju suurendamiseks tuleb EGFi taotluse heakskiitmiseks keskmiselt kuluvat aega (milleks on 303 päeva ehk 10 kuud) kiiresti lühendada; rõhutab, et sellega seoses on hädavajalik tugevdada liikmesriikide suutlikkust, et võimaldada taotluste kiiremat ja tõhusamat koostamist;

16.  peab tervitatavaks ettevõtlust toetavaid meetmeid ettevõtluse alustamise toetuse näol ning ettevõtlust toetavate stiimulite ja uutele ettevõtjatele suunatud teenuste kujul; arvab, et neist meetmetest on rohkem kasu, kui neid pakutakse osalejatele kombineeritult;

17.  võtab teadmiseks EGFi edukuse alla 25-aastaste toetusesaajate puhul; võtab teadmiseks ebaedu üle 55-aastaste toetusesaajate puhul; nõuab vanemate toetusesaajate suhtes EGFi raames kohaldatavate meetodite parandamist ja fondi kasutamist noorte tööturule naasmise ergutamiseks;

18.  peab kahetsusväärseks, et mõnede EGFi juhtude puhul moodustavad määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 7 lõike 4 kohased tegevused (ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja reklaami- ning kontrolli- ja aruandlusmeetmed) kogukuludest suhteliselt suure osa, mis tähendab, et ELi investeeringud suubuvad haldusmenetlustesse, selmet jõuda suurema arvu abisaajateni;

19.  täheldab, et paljude rakendatud EGFi meetmete puhul võib määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõigete 1 ja 2 kohaseid sekkumiskriteeriumeid pidada liiga paindlikuks, mis kahjustab rahastamisvahendi selgeid eesmärke kohalikul ja piirkondlikul tasandil;

20.  soovitab, et komisjon ja liikmesriigid koostaksid statistikat töökohtade võimaliku kadumise kohta meeste ja naiste lõikes, et leida parim viis fondi kasutamiseks;

21.  palub, et komisjon vaataks läbi rahastatavad tegevused, pidades silmas vajadust tagada, et kõige haavatavamad toetusesaajad ei jääks ilma vahenditeta ning et vahendeid kasutataks kõige tulemuslikumal viisil;

22.  soovitab, et komisjon aitaks liikmesriikidel välja töötada innovatiivsed meetmed ja programmid, mille abil oleks liikmesriikidel võimalik EGFist rohkem kasu saada.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

19.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Salvatore Cicu, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Ivana Maletić, Maurice Ponga, Davor Škrlec


NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS (25.4.2016)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014

(2015/2284(INI))

Arvamuse koostaja: Vilija Blinkevičiūtė

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) rakendamisel tuleb järgida ja edendada soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid, mis kuuluvad liidu põhiväärtuste hulka ja on sätestatud strateegias „Euroopa 2020“;

B.  arvestades, et naiste tööturule naasmise määr on kõrgem kui meestel, kuid naiste tööturule naasmine on enamasti ajutine ja ebastabiilne, sest neil on uut tööd otsides ja/või ümberõppes osaledes ka kohustus hoolitseda pereliikmete eest ning taskukohaseid ja kvaliteetseid lastehoiuvõimalusi napib;

C.  arvestades, et kriis ja kokkuhoiumeetmed mõjutavad naisi ebaproportsionaalsel määral;

1.  märgib, et EGFi toetusesaajate sooprofiili kohaselt on toetusesaajate hulgas naisi keskmiselt 33% ja mehi 67%, kuid esineb kõikumisi, mis sõltuvad sektorist ja sellest, kas seal domineerivad mehed või naised(1);

2.  kutsub komisjoni üles võtma naiste erilist olukorda arvesse ja tagama sellega seoses, et EGFi toetused oleksid võimaluse korral naistele ja meestele võrdselt kasulikud;

3.  palub komisjonil ja nõukogul säilitada kehtiva EGFi määruse sätted seoses hooldajatele ette nähtud toetusega, et toetada pereliikmeid hooldavaid naisi(2); märgib, et need meetmed ei tohi asendada liikmesriikide kohustusi; rõhutab, et liikmesriigid ja tööandjad peavad välja töötama paindlikud töö- ja koolitustingimused, mis võimaldavad naiste ja meeste vahel hooldus- ja vanemakohustuste jagamist;

4.  palub komisjonil koguda andmeid selle kohta, kui palju EGFi toetust on antud kehtiva EGFi määruse artikli 7 lõike 1 punktile b vastava hooldajatele mõeldud toetusena ning kuidas see on mõjutanud naissoost toetusesaajate tööturule naasmise määra;

5.  palub liikmesriikidel rakendada kohalikes kogukondades, kus on aset leidnud ulatuslikke koondamisi, tööturule naasmist soodustavaid meetmeid, et vältida inimeste ärakolimist ja perekondade ja/või laste mahajätmist; märgib sellega seoses, et eriti oluline on see koondatute hulka kuuluvate naiste jaoks, kel ei pruugi olla perekonnaliikmete hooldamisega seotud kohustuste tõttu piisavalt liikuvusvabadust;

6.  märgib, et EGFist toetust saanute puhul on füüsilisest isikust ettevõtjate määr keskmiselt 5 %, ning palub, et komisjon näeks EGFi raames ette meetmed ettevõtluse edendamiseks ja soodustamiseks ning eelkõige naiste ja sotsiaalse ettevõtluse ergutamiseks; rõhutab, kui oluline on sellega seoses ettevõtlusalane haridus ja pidevõpe ning eelkõige mentorlus- ja partnervõrgustikud; kordab, milline potentsiaal on sotsiaalsel ettevõtlusel, kooperatiividel, vastastikustel ühingutel ja alternatiivsetel ärimudelitel naiste majandusmõju suurendamises ja sotsiaalse kaasatuse suurendamises; tuletab meelde, et EGF peab eelistama programme, mis aitavad naistel ja tütarlastel siseneda valdkondadesse, kus seni on ülekaalus olnud mehed, nagu IKT, loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkond, ning, et loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna, kunstivaldkonna ja loomesektori vaheline koostoime kätkeb suurt uuendustegevuse ja naiste esindatuse suurendamise potentsiaali; kutsub liikmesriike, komisjoni ja tööandjaid üles rõhutama naiste ja tütarlaste ja eelkõige mitteõppivate noorte kaasamist EGFi loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna ning kunstivaldkonna ja loomesektori

programmidesse;

7.  rõhutab, et EGFi toetus on olnud abiks suurte sotsiaal- ja tööturuprobleemide lahendamisel, sest see on suurendanud sotsiaalset ühtekuuluvust, võimaldanud inimestel tööturule naasta ning aidanud seeläbi tagada leibkondade sissetulekut või jätkata aktiivseid tööotsinguid ja vältida negatiivseid töötuslõkse; märgib lisaks, et tööturule naasmine aitab vältida tööjõu äravoolu ja sunniviisilist liikuvust rõhutab, et EGFi toetus peaks samuti aitama luua jätkusuutlikke ja inimväärseid töökohti; rõhutab, et eritähelepanu tuleb pöörata noortele naistele;

8.  peab kahetsusväärseks, et liikmesriikide tasandil napib EGFi rakendamise juhtude hindamisel sooliselt eristatud andmeid, ja seetõttu palub liikmesriikidel koguda sooaspektidega seotud andmeid;

9.  kutsub komisjoni üles jälgima ja hindama EGFi eelarvet, et oleks võimalik hinnata pikaajalist mõju EGFi toetusesaajatele, eelkõige sooprofiili arvestades;

10.  kutsub piirkondlikke ja kohalikke pädevaid omavalitsusi, sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonna organisatsioone üles koordineerima tööturu osapoolte vahelisi jõupingutusi, et tulevaste koondamiste korral oleks EGFi toetus paremini kättesaadav; nõuab peale selle, et sotsiaalpartnerid võtaksid fondi jälgimisest ja hindamisest rohkem osa, ja eelkõige, et nad innustaksid naiste sidusrühmade esindajaid, et tagada sooaspektidele suurema tähelepanu pööramine.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

19.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Rosa Estaràs Ferragut, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Marc Tarabella

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Julia Reid, Marco Zanni

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

21.6.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Paul Tang

(1)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) järelhindamise lõpparuanne, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat, august 2015.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1309/2013 (mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006) artikli 7 lõike 1 punkt b, ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

48

+

PPE

 

S&D

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

NI

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Paul Tang, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Arne Gericke, Czesław Hoc

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Morten Løkkegaard, Yana Toom, Renate Weber

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin

Mara Bizzotto, Dominique Martin

Lampros Fountoulis

0

-

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika