ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма

12.7.2016 - (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Моника Холмайер


Процедура : 2015/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0228/2016
Внесени текстове :
A8-0228/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0625),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 83, параграф 1 и член 82, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0386/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Резолюции 2178 (2014) от 24 септември 2014 г. и 2249(2015) от 20 ноември 2015 г. на Съвета за сигурност на ООН,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма от 16 май 2005 г. и Допълнителния протокол към нея от 19 май 2015 г.,

–  като взе предвид препоръките на Специалната група за финансови действия,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0228/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Проект на законодателна резолюция

Позоваване 4 a (ново)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

- като взе предвид Резолюции 2195 (2014 г.), 2199 (2015 г.) и 2253 (2015 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

Изменение    2

Проект на законодателна резолюция

Позоваване 4 б (ново)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

- като взе предвид Резолюция 1373 (2001 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

Изменение    3

Проект на законодателна резолюция

Позоваване 8 a (ново)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

- като взе предвид комюникето от срещата на високо равнище за ядрена сигурност, проведена във Вашингтон на 1 април 2016 г.,

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Европейският съюз се основава на всеобщите ценности за човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност, зачитане на правата на човека и основните свободи. Той се основава на принципите на демокрацията и върховенството на закона, които са общи за държавите членки.

(1)   Европейският съюз се основава на всеобщите ценности за човешко достойнство, свобода, равенство между жените и мъжете и солидарност, зачитане на правата на човека и основните свободи. Той се основава на принципите на демокрацията и на принципите на правовата държава, които са общи за държавите членки.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Допълнителният протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма, приет през 2015 г., изисква от страните по Конвенцията да криминализират участието в сдружение или група с цел тероризъм, получаването на обучение с цел тероризъм, пътуването или опита за пътуване с цел тероризъм, предоставянето или набирането на средства за такива пътувания и организирането или улесняването по друг начин на такива пътувания. Съюзът подписа Допълнителния протокол и Конвенцията на 22 октомври 2015 г.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани „чуждестранни бойци терористи“, пътуват в чужбина с терористични цели. Завръщащите се чуждестранни бойци терористи представляват сериозна заплаха за сигурността на всички държави – членки на ЕС. Чуждестранните бойци терористи са свързани с няколко неотдавнашни нападения или заговори, включително нападенията в Париж на 13 ноември 2015 г. Освен това Европейският съюз и неговите държави членки са изправени пред нарастваща заплаха от лица, които са вдъхновявани или наставлявани от терористични групи в чужбина, но остават в Европа.

(4)  През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани „чуждестранни бойци терористи“, пътуват в чужбина с терористични цели. Завръщащите се чуждестранни бойци терористи представляват сериозна заплаха за сигурността на всички държави – членки на ЕС. Чуждестранните бойци терористи са свързани с няколко неотдавнашни нападения или заговори, включително нападенията в Париж на 13 ноември 2015 г. и в Брюксел на 22 март 2016 г. Освен това Европейският съюз и неговите държави членки са изправени пред нарастваща заплаха от лица, които са вдъхновявани или наставлявани от терористични групи в чужбина, но остават в Европа.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Параграф 6 от Резолюция 2178 (2014 г.) на Съвета за сигурност на ООН изисква от всички държави – членки на ООН, да гарантират, че националните им законови и подзаконови актове предвиждат, че пътуването до трета държава с цел подпомагане на извършването на терористични актове или предоставянето или получаването на обучение, както и финансирането, организирането или улесняването на такива пътувания, са тежки престъпления. За да се избегнат пропуски в наказателното преследване в рамките на Съюза, е необходимо хармонизирано прилагане на Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Борбата срещу тероризма остава главно в кръга на компетентност на държавите членки. При все това терористичните атаки в Европа през 2015 г. и 2016 г. разкриха необходимостта от координирани действия от страна на държавите членки с цел борба срещу тероризма и справяне със заплахата, която представляват чуждестранните бойци в рамките на Съюза.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  Изготвянето на хармонизирана класификация на наказателните санкции за терористични престъпления ще предложи обща правна рамка, която може да бъде използвана като отправна точка за няколко агенции на Съюза. Поради това следва да бъде въведен ефективен координационен механизъм между Европол, Евроюст, ШИС, OLAF и Европейската съдебна мрежа (ЕСМ).

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г)  Държавите членки следва да повишат професионализма на силите за сигурност, на правоприлагащите органи и на съдебните институции. Те следва също така да гарантират ефективен надзор и отчетност на такива органи в съответствие с международното право в областта на правата на човека и принципите на правовата държава. Това включва предоставяне на силите за сигурност на обучение в областта на правата на човека, като например относно това как да зачитат правата на човека в контекста на мерките, предприемани за борба срещу екстремизма и тероризма.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Като се отчита развитието на терористичните заплахи и правните задължения на Съюза и държавите членки по силата на международното право, определението за терористични престъпления, включително престъпления, свързани с терористична група, и престъпленията, свързани с терористични дейности, следва допълнително да се хармонизира във всички държави членки, за да обхваща по-пълно деянията, свързани по-специално с чуждестранните бойци терористи и финансирането на тероризма. Тези форми на поведение следва да бъдат наказуеми, дори когато се практикуват посредством интернет, включително социалните медии.

(5)  Като се отчита развитието на терористичните заплахи и правните задължения на Съюза и държавите членки по силата на международното право, определението за терористични престъпления, престъпления, свързани с терористична група, и престъпления, свързани с терористични дейности, следва допълнително да се хармонизира във всички държави членки, за да обхваща по-пълно деянията, свързани по-специално с чуждестранните бойци терористи, увеличаването на злоупотребата с интернет с терористична цел (например за набиране, пропаганда и обучение) и финансирането на тероризма. Тези форми на поведение следва да бъдат наказуеми, независимо как се практикуват – онлайн или офлайн, като се спазва принципът на пропорционалност и необходимост.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Заплахата от ядрен и радиологичен тероризъм продължава да бъде значително предизвикателство за международната сигурност. За да се противодейства на тази нарастваща заплаха, се изисква укрепване на международното сътрудничество и увеличаване на подкрепата за централната роля на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и предприемане на по-строги мерки за безопасност.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Мерките за борба с тероризма ще бъдат изцяло ефективни само ако са придружени от набор от ефективни, възпиращи и координирани наказателноправни мерки, прилагани във всички държави членки. Чрез криминализиране на терористичните актове, извършвани в чужбина от терористични организации, държавите членки ще получат инструментите, необходими за справяне с терористичната радикализация на гражданите на Съюза и с явлението на чуждестранните бойци. Правоприлагащите и съдебните органи следва да разполагат с ресурсите, необходими за предотвратяване, разкриване и наказване на такива деяния. Техните служители следва да получават непрекъснато и ефективно обучение относно справянето с престъпления, свързани с тероризма.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Настоящата директива не следва да променя правата, задълженията и отговорностите на държавите членки и организациите съгласно международното право, включително международното хуманитарно право. С настоящата директива не се уреждат действията на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт, които се уреждат от международното хуманитарно право по смисъла на тези понятия съгласно това право, както и действията на въоръжените сили на държава при изпълнение на техните официални задължения, доколкото тези дейности се уреждат от други норми на международното право.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 6 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  Предоставянето на хуманитарна помощ от страна на безпристрастни хуманитарни организации, признати съгласно международното право, включително международното хуманитарно право, не следва да бъде разглеждано като допринасяне за престъпните дейности на дадена терористична група, като се взема предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Престъпленията, свързани с публична провокация към извършване на терористично престъпление, включват, наред с другото, възхваляването и оправдаването на тероризма или разпространението на послания или изображения, включително тези, свързани с жертвите на тероризма като начин за разгласяване на терористичната кауза или за сериозно сплашване на населението, при условие че подобно поведение създава опасност от евентуалното извършване на терористични актове.

(7)  Престъпленията, свързани с публична провокация към извършване на терористично престъпление, включват, наред с другото, възхваляването и оправдаването на тероризма или разпространението на послания или изображения онлайн и офлайн като начин за осигуряване на подкрепа за терористична кауза или за сериозно сплашване на населението. Подобно поведение следва да бъде наказуемо, когато в конкретен случай създава опасност от извършване на терористични актове.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Когато се предоставя услуга на информационното общество, която се състои в пренасяне по комуникационната мрежа на информация, предоставена от получателя на услугата, или предоставяне на достъп до комуникационна мрежа, държавите членки следва да гарантират, че доставчикът на услуги не носи отговорност за пренесената или съхранената информация в съответствие с Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

________________

 

1aДиректива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Ефективно средство за борба с тероризма в интернет е премахването на незаконното терористично съдържание при източника. В този контекст настоящата директива не засяга доброволните действия, предприемани от интернет отрасъла за предотвратяване на неправомерното използване на неговите услуги, или оказването на всякаква подкрепа за осъществяване на такива действия от държавите членки, като например откриване и сигнализиране на незаконно съдържание. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за премахване или блокиране на достъпа до уебстраници, които публично подбуждат други лица към извършване на терористични престъпления. Когато се предприемат такива мерки, те следва да бъдат в съответствие с прозрачни процедури и да бъдат предмет на подходящи гаранции под контрола на независими органи. Държавите членки следва да положат всички възможни усилия да си сътрудничат с трети държави за премахването на такова съдържание от сървърите на тяхната територия. Когато обаче премахването на незаконното съдържание при източника е невъзможно, държавите членки следва да могат да въведат мерки за блокиране на достъпа от територията на Съюза до уебстраници, идентифицирани като съдържащи или разпространяващи терористично съдържание. Държавите членки следва да обмислят предприемането на правни действия срещу интернет дружествата, социалните медии и доставчиците на услуги, които умишлено отказват да спазят правно предписание за заличаване на незаконно съдържание, възхваляващо тероризма, от своите интернет платформи, след като са били надлежно уведомени за това. Всеки отказ следва да бъде наказуем с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. На интернет дружествата, социалните медии и доставчиците на услуги следва да се гарантира правото на обжалване по съдебен път.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Като се има предвид сериозността на заплахата и особено нуждата да се пресече потокът от чуждестранни бойци терористи, е необходимо да се криминализира пътуването в чужбина за терористични цели, които включват не само извършването на терористични престъпления и предоставянето или получаването на обучение, но също така и участието в дейностите на терористична група. Всяко действие, улесняващо подобно пътуване, също следва да се криминализира.

(8)  Въпреки че не е абсолютно необходимо да се криминализира актът на самото пътуване, е необходимо, като се има предвид сериозността на заплахата и особено нуждата от пресичане на потока от чуждестранни бойци терористи, да се криминализира пътуването в чужбина за терористични цели, които включват не само извършването на терористични престъпления и предоставянето или получаването на обучение, но също така и участието в дейностите на терористична група. Подобно пътуване следва да се криминализира само при определени условия и само когато терористичната цел на пътуването е доказана въз основа на обективни обстоятелства. Улесняването или организирането на подобно пътуване също следва да се криминализира.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Криминализирането на получаването на обучение с цел тероризъм допълва съществуващото престъпление предоставяне на обучение и е конкретно насочено към заплахите, произтичащи от лицата, които активно се подготвят за извършването на терористични престъпления, включително тези, които в крайна сметка действат самостоятелно.

(9)  Криминализирането на умишленото получаване на обучение с цел тероризъм, включително на придобиването на познания, документация или практически умения, независимо дали под формата на самостоятелно обучение или не, допълва съществуващото престъпление предоставяне на обучение и е конкретно насочено към заплахите, произтичащи от лицата, които активно се подготвят за извършването на терористични престъпления, включително тези, които в крайна сметка действат самостоятелно. Поради това то следва да бъде криминализирано.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  В държавите членки следва да бъде предвидено наказание за компютърни атаки, извършени с терористична цел или от терористична организация.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Финансирането на тероризма следва да бъде наказуемо в държавите членки и да включва финансирането на терористични актове, финансирането на терористична група, както и други престъпления, свързани с терористични дейности, като например набирането и обучението на терористи или пътуването за терористични цели, с оглед да се възпрепятстват структурите за подкрепа, улесняващи извършването на терористични престъпления. Помагачеството или опитите за финансиране на тероризма също следва да бъдат наказуеми.

(10)  Без да се засяга Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета1a, финансирането на тероризма следва да бъде наказуемо в държавите членки и да включва не само финансирането на терористични актове, но и финансирането на терористична група, както и други престъпления, свързани с терористични дейности, като например набирането и обучението на терористи или пътуването за терористични цели, с оглед да се възпрепятстват структурите за подкрепа, улесняващи извършването на терористични престъпления. Помагачеството или опитите за финансиране на тероризма също следва да бъдат наказуеми.

 

__________________

 

1a Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (OВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Нарастващото сближаване и връзката между тероризма и организираната престъпност, както и връзките между престъпните и терористичните групи представляват нарастваща заплаха за сигурността на Съюза. Следователно държавите членки следва да гарантират, че финансирането и подкрепата за терористични престъпления от страна на организираната престъпност са наказуеми и че връзките между организираната престъпност и терористичните дейности и финансирането на тероризма се отчитат по-ясно от органите на държавите членки, участващи в наказателни производства.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Незаконната търговия с огнестрелни оръжия, нефт, наркотици, цигари, фалшифицирани стоки и произведения на изкуството и други паметници на културата, както и търговията с хора, рекетът и изнудването се превърнаха в много доходоносен начин за финансиране на терористичните групи. Следователно в стремежа за борба с финансирането на тероризма следва също така да бъде бъде обърнато внимание на процеса, чрез който терористичните организации генерират финансови средства.

 

Като същевременно избягват ненужната административна тежест за икономическите оператори, държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че терористичните групи не могат да се възползват от търговия със стоки. Подходящата и пропорционална надлежна проверка, изискванията за мониторинг и за докладване могат да имат превантивен ефект чрез съществено нарушаване на търговските дейности на организираните престъпни групи и на терористичните групи и чрез подпомагане на по-ефективното извършване на проследяването и наказателното преследване на организираната престъпност и други търговски дейности на терористични организации. По целесъобразност държавите членки следва да предвидят наказания за нарушения на тези изисквания.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 10 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в)  Финансовите разследвания са от основно значение за разкриването на улесняването на терористични престъпления и на мрежите и структурата на терористичните организации. Такива разследвания могат да бъдат много ползотворни, особено когато данъчните и митническите органи, звената за финансово разузнаване и съдебните органи са включени на ранен етап от разследването. Държавите членки следва да си поставят за цел да превърнат финансовите разследвания в стандартен компонент на всички разследвания за борба с тероризма и да предоставят съответната финансова информация на компетентните органи. В усилията си за предотвратяване, разследване и борба с финансирането на тероризма държавите членки следва да се възползват в най-голяма степен от финансовото разузнаване на Европол и възможностите му за борба с финансирането на тероризма. Те също така следва да се стремят към гарантиране на по-ефикасен и координиран подход, например чрез създаване на специализирани звена на национално равнище за провеждане на финансови разследвания, свързани с тероризъм, които може да имат значителна добавена стойност и да допринасят значително за гарантиране на успешното провеждане на наказателните преследвания.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Освен това, предоставянето на материална помощ с цел тероризъм чрез лица, които участват или действат като посредници в предлагането или движението на услуги, активи и стоки, включително търговски сделки, включващи влизане или излизане от Съюза, следва да бъдат наказуеми в държавите членки, също както помагачеството в тероризъм или както финансирането на тероризма, ако се извършва със знанието, че съответните операции или приходите от тях са предназначени да бъдат използвани, изцяло или частично, за терористични цели или ще са от полза за терористични групи.

(11)  Предоставянето на материална помощ с цел тероризъм чрез лица, които участват или действат като посредници в предлагането или движението на услуги, активи и стоки, включително търговски сделки, включващи влизане или излизане от Съюза, следва да бъдат наказуеми в държавите членки, също както помагачеството в тероризъм или както финансирането на тероризма, ако се извършва с ясното намерение или със знанието, че съответните операции или приходите от тях са предназначени да бъдат използвани, изцяло или частично, за терористични цели или ще са от полза за терористични групи.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Освен това следва да се предвидят такива наказания за физическите и юридическите лица, които са извършили или са отговорни за такива престъпления, които да отразяват тежестта на престъпленията.

(14)  Следва да се предвидят такива наказания за физическите и юридическите лица, които са извършили или са отговорни за такива престъпления, които да отразяват тежестта на престъпленията.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Необходимо е да се установят правила за компетентността на съдилищата, за да се гарантира ефективното преследване на терористичните престъпления. По-специално, изглежда необходимо да се установи компетентността за престъпленията, извършени от предоставящите обучение с цел тероризъм, независимо от тяхната националност, с оглед на възможните последици от такова поведение на територията на Съюза и на тясната материална връзка между престъпленията предоставяне и получаване на обучение с цел тероризъм.

(15)  Необходимо е да се установят правила за компетентността на съдилищата, за да се гарантира ефективното преследване на терористичните престъпления. По-специално, изглежда необходимо да се установи компетентността за престъпленията, извършени от предоставящите обучение с цел тероризъм на граждани на Съюза и на лица, пребиваващи в Съюза, независимо от националността на предоставящите обучение, с оглед на възможните последици от такова поведение на територията на Съюза и на тясната материална връзка между престъпленията предоставяне и получаване на обучение с цел тероризъм. Всяко наказателно преследване на гражданин на трета държава следва да спазва споразуменията относно екстрадицията и относно полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси със заинтересованите трети държави.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Информацията, която е от значение за разкриването, предотвратяването, разследването или наказателното преследване на престъпленията, посочени в настоящата директива, често засяга повече от една държава членка и може да налага извършването на спешни действия. С цел предотвратяване и борба с тероризма е необходимо по-тясно трансгранично сътрудничество между компетентните национални органи и агенциите на Съюза с оглед на бързия обмен на всякаква относима информация от регистрите за съдимост и съдебните регистри или от други налични източници на информация относно радикализирани или агресивни екстремисти, които са заподозрени в извършване на престъпление или които са или са били обект на наказателно производство или на обезпечаване на активи за някое от престъпленията, посочени в настоящата директива, включително тези, на които е отказан достъп до територията на държава членка или които са депортирани въз основа на подозрение за участие в престъпления, посочени в настоящата директива. Следователно компетентните национални органи и органи на Съюза следва да обменят тази информация по ефикасен и своевременен начин, като същевременно спазват приложимото законодателство за защита на данните. Освен това държавите членки и техните компетентни органи следва да увеличат използването на наличните системи и бази данни, предвидени от съответните агенции, както в количествено, така и в качествено отношение, за да увеличат способностите си за предотвратяване на тероризма и борба с него. Те следва да направят това чрез обмен на цялата относима информация и чрез провеждане на системни стратегически и оперативни анализи в съответствие с приложимото право и свързаните с това гаранции.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 15 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б) За да се осигури успешното провеждане на разследванията и наказателното преследване на терористичните престъпления, на престъпленията, свързани с терористични групи, или на престъпленията, свързани с терористични дейности, компетентните органи, които отговарят за разследването и за наказателното преследване на такива престъпления, следва да разполагат с възможността да използват ефективни способи за разследване, като например способите, използвани в борбата с организираната престъпност или с други тежки престъпления. Като се има предвид inter alia принципът на пропорционалност, използването на такива способи в съответствие с националното право следва да бъде целенасочено и пропорционално на естеството и тежестта на разследваните престъпления.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 15 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15в)  Държавите членки следва да укрепят своевременния обмен на всяка налична информация по въпроса относно лицата, които пътуват в чужбина с цел тероризъм. Те следва също така системно да разглеждат всички случаи, свързани с престъпленията, посочени в настоящата директива, като подходящи, съответстващи и достатъчно важни по смисъла на член 21 от Решение 2007/533/ПВР1a за въвеждане на сигнал в Шенгенската информационна система. Освен това държавите членки следва като правило да разглеждат всички случаи, свързани с престъпленията, посочени в настоящата директива, като относими и необходими по смисъла на член 9 от Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета с цел споделяне на резултатите от обработването на резервационни данни на пътниците (PNR данни) с други заинтересовани държави членки в съответствие с тази директива.

 

________________

 

1a Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63).

 

Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 132).

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 15 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15г)  Фактът, че терористичните организации разчитат в голяма степен на различни електронни инструменти, на интернет и на социалните медии, за да съобщават, популяризират и подбуждат към терористични актове, да набират потенциални бойци, да събират средства или да осигуряват друга подкрепа за дейностите си, поражда предизвикателства в областта на разследването и наказателното преследване на терористичните престъпления. Следователно държавите членки следва да си сътрудничат помежду си, и по-специално чрез Евроюст и Европол, и с Комисията, за да гарантират координиран подход по отношение на събирането, обмена и допустимостта на електронни доказателства.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Всяка държава членка следва да приеме специални мерки за защита, подкрепа и помощ, които отговарят на специфичните нужди на жертвите на тероризма, като допълнително определи и задълбочи правата, които вече се съдържат в Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и Съвета28. Жертви на тероризъм са посочените в член 1 от Директива 2012/29/ЕС лица, във връзка с терористични престъпления, както са посочени в член 3. Мерките, предприемани от държавите членки, следва да гарантират, че в случай на терористично нападение, жертвите на тероризма ще получат емоционална и психологическа подкрепа, включително подкрепа при претърпяна травма и консултации, както и всякаква подходяща правна, практическа и финансова информация и съвети.

(16)  Държавите членки следва да гарантират, че статутът на жертвите на тероризъм е адекватно признат преди, по време на и след наказателното преследване, и следва да приемат специални мерки за защита, подкрепа и помощ с проява на уважение и справедливо отношение към жертвите, което да отговаря на специфичните нужди на жертвите на тероризма, като допълнително определят и задълбочат правата, които вече се съдържат в Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и Съвета28. Жертви на тероризъм са посочените в член 2 от Директива 2012/29/ЕС лица, във връзка с терористични престъпления, както са посочени в настоящата директива. Мерките, предприемани от държавите членки, следва да гарантират, че в случай на терористично нападение, жертвите на тероризма ще получат емоционална и психологическа подкрепа, включително подкрепа при претърпяна травма, както и всякаква подходяща правна, практическа и финансова информация, съвети и адекватна помощ. Държавите членки следва да насърчават специфичното обучение за лицата, отговорни за подпомагането на жертвите на терористични актове, както и да предоставят необходимите ресурси за тази цел. Освен това всяка държава членка следва да взема предвид рисковете от сплашване и отмъщение спрямо жертвите и спрямо лица, които могат да дадат показания в наказателни производства във връзка с терористични престъпления. На жертвите на тероризма следва също така да бъде предоставена правна помощ във всички държави членки, в които те са страна по наказателно производство или друго съдебно производство, за да получат решение за обезщетение.

__________________

__________________

28 Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 37).

28 Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 37).

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Държавите членки следва да създадат и разработят единно звено за предоставяне на информация и съвети на жертвите на тероризма, не само за да се отговори на нуждите на жертвите от получаване на информация и съвети, но и за да им се осигури психологическа първа помощ и възможности за сезиране, както и помощ и подкрепа за справяне с медийното внимание, което получават.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 16 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  Като същевременно напълно зачитат свободата на изразяване на мнение, държавите членки следва да обменят най-добри практики относно начините за справяне с медиите и журналистите с цел защита на личния живот на жертвите и на членовете на семействата им и за сътрудничество със специализираните служби, които предоставят помощ и подкрепа на жертвите, за да им се помогне да се справят с медийното внимание, което получават.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Държавите членки следва да си сътрудничат, за да гарантират, че всички жертви на тероризма имат достъп до информацията относно правата на жертвите, службите за подкрепа и схемите за обезщетение. Освен това държавите членки следва да гарантират, че жертвите на тероризма имат дългосрочен достъп до службите за подкрепа в държавата им на пребиваване дори ако терористичното престъпление е извършено в друга държава членка.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Едно по-добро сътрудничество между държавите членки за борба с тероризма следва да включва също така интензивен диалог и сътрудничество между техните съдебни органи и с Евроюст. Ресурсите на координационния център на Евроюст, който следва да играе основна роля за насърчаването на съвместните действия на съдебните органи на държавите членки в областта на събирането на доказателства, следва да бъдат увеличени. Съвместните екипи за разследване следва да се използват по-пълноценно както между държавите членки, така и между държавите членки и трети държави, с които Евроюст е сключил споразумения за сътрудничество.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 17 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17в)  Предотвратяване на радикализацията и набирането на граждани на Съюза от страна на терористични организации налага дългосрочен, активен и всеобхватен подход, който да съчетава мерки в областта на наказателното правораздаване с политики в областта на образованието, социалното приобщаване и социалната интеграция, както и предоставянето на ефективни програми за дерадикализация и оттегляне. Държавите членки следва да споделят добри практики относно ефективни мерки и проекти в тази област. Освен това държавите членки следва да споделят добри практики относно използването на ефективни алтернативни мерки в рамките на съдебния подход за предотвратяване на граждани на Съюза и на граждани на трети държави, които пребивават законно в Съюза, да напускат Съюза с терористична цел или за контролиране на тяхното връщане в Съюза от зони на конфликти. Те следва да споделят тези добри практики не само помежду си, но по целесъобразност също така и с трети държави, както и с компетентните агенции на Съюза.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 17 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17г)  Държавите членки следва да продължат да полагат усилия за предотвратяване на тероризма чрез координиране на своите стратегии и обмен на информацията и опита, с които разполагат, чрез прилагане на добри практики както на равнището на Съюза, така и на национално равнище и чрез актуализиране на националните си политики за превенция в съответствие със стратегията на Съюза за борба с радикализацията и набирането на терористи. Комисията следва по целесъобразност да предоставя подкрепа на националните, регионалните и местните органи в разработването на политиките за превенция.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Тъй като целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки и съответно могат, поради необходимостта от общоевропейска хармонизация на правилата, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член 5, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(18)  Тъй като целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки и съответно могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член 5, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Борбата срещу тероризма е съществено и глобално усилие, което изисква действия на международно равнище, като по този начин Съюзът е задължен да действа в сътрудничество с трети държави.

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Настоящата директива зачита принципите, признати в член 2 от Договора за Европейския съюз, зачита основните права и свободи и спазва принципите, признати по-конкретно в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително тези, посочени в дялове II, III, V и VI от нея, които включват, наред с другото, правото на свобода и сигурност, свободата на изразяване на мнение и информация, свободата на събранията и сдруженията и свободата на мисълта, съвестта и религията, общата забрана на дискриминацията, по-специално на основание на раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни, принципите на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието, обхващащи също така изискването за точност, яснота и предвидимост в наказателното право, презумпцията за невиновност, както и свободата на движение, посочена в член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Директива 2004/38/ЕО. Настоящата директива се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(19)  Настоящата директива и нейното прилагане зачитат принципите, признати в член 2 от Договора за Европейския съюз, зачитат основните права и свободи и спазва принципите, признати по-конкретно в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително тези, посочени в дялове II, III, V и VI от нея, които включват, наред с другото, правото на свобода и сигурност, свободата на изразяване на мнение, включително свободата на словото, свободата на информация, свободата на сдружаване и свободата на мисълта, съвестта и религията, общата забрана на дискриминацията, по-специално на основание на раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни, принципите на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието, обхващащи също така изискването за точност, яснота и предвидимост в наказателното право, презумпцията за невиновност и правото на справедлив процес, изходът от който се определя от конкретните обстоятелства по случая, и принципите на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), както и свободата на движение, посочена в член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Директива 2004/38/ЕО1a, като се признава, че изключения по отношение на правото на придвижване могат да бъдат правени въз основа на съображения, свързани с обществения ред или с националната сигурност. Всяко ограничаване на упражняването на тези права и свободи трябва да бъде подчинено на условията, залегнали в член 52, параграф 1 от Хартата.

 

__________________

 

1a Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Настоящата директива не следва да поражда задължение за държавите членки да предприемат мерки, които биха довели до каквато и да е форма на дискриминация.

Изменение    44

Предложение за директива

Съображение 19 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)  Разпоредбите на настоящата директива не следва да се тълкуват като имащи за цел да намалят или ограничат достиженията на правото на Съюза по отношение на процесуалните права на заподозрените или обвиняемите лица в рамките на наказателното производство, включително Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета1a. Лицата, заподозрени в извършване на престъпленията, посочени в настоящата директива, не следва да носят тежестта на доказване.

 

____________________

 

Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1).

Изменение    45

Предложение за директива

Съображение 19 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19в)  Разпоредбите на настоящата директива не следва да се тълкуват като имащи за цел да намалят или ограничат разпространението на информация с цел изразяване на мнение или за научни, академични или отчетни цели, както и с цел изразяване на полемични или спорни гледни точки в рамките на обществен дебат по чувствителни политически въпроси.

Изменение    46

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Прилагането на криминализирането съгласно настоящата директива следва да бъде пропорционално на характера и обстоятелствата на престъплението, като се спазват преследваните законни цели и необходимостта от тях в едно демократично общество и се изключат всякакви форми на произвол или дискриминация.

(20)  Прилагането на криминализирането съгласно настоящата директива следва да бъде пропорционално на характера и обстоятелствата на престъплението и на всеки отделен случай, като се спазват преследваните законни цели и необходимостта от тях в едно демократично общество и се изключат всякакви форми на произвол или дискриминация.

Изменение    47

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Директивата следва да замени Рамково решение 2002/475/ПВР29 за държавите членки, обвързани от настоящата директива.

(21)  Настоящата директива заменя Рамково решение 2002/475/ПВР за държавите членки, обвързани от настоящата директива.

__________________

 

29 Изменено с Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР (ОВ L 330, 9.12.2008 г., стp. 21).

 

Изменение    48

Предложение за директива

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Наказанията в областта на терористичните престъпления, престъпленията, свързани с терористични групи, и престъпленията, свързани с терористична дейност, следва да не се използват, независимо от обстоятелствата, от държавите членки като основание за заобикаляне на международните им задължения съгласно Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена от Нюйоркския протокол от 31 януари 1967 г.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящата директива се установяват минимални правила по отношение на определението за престъпления и санкции в областта на терористичните престъпления, престъпленията, свързани с терористични групи, и престъпленията, свързани с терористични дейности, както и специални мерки за защита и помощ на жертвите на тероризма.

С настоящата директива се установяват минимални правила по отношение на определението за престъпления и санкции в областта на терористичните престъпления, престъпленията, свързани с терористични групи, и престъпленията, свързани с терористични дейности, както и специални мерки за защита, помощ и подкрепа за жертвите на тероризма.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  „жертва“" означава:

 

i)  физическо лице, което е претърпяло вреди, включително физическо, душевно или емоционално страдание или икономическа вреда, които са пряка последица от престъпление;

 

ii)  членове на семейството на лице, чиято смърт е пряка последица от престъпление, които са претърпели вреда в резултат на смъртта на лицето;

Изменение    51

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  неправомерно принуждаване на правителство или международна организация да извърши или да се въздържи от извършването на някакво действие;

б)  използване на насилие или заплаха за насилие с цел принуждаване или извършване на опит за принуждаване на правителство или международна организация да извърши или да се въздържи от извършването на някакво действие;

Изменение    52

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(a)  посегателства върху човешки живот, които могат да предизвикат смърт;

a)  посегателства върху човешки живот, които могат да предизвикат смърт или нараняване;

Изменение    53

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  посегателства върху физическата неприкосновеност на дадено лице;

б)  посегателства върху физическата и психическата неприкосновеност на дадено лице;

Изменение    54

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  производство, притежаване, придобиване, превоз, доставяне или използване на огнестрелни оръжия, взривни вещества, ядрени, биологични или химически оръжия, както и изследвания и разработване на биологични и химически оръжия;

е)  производство, притежаване, придобиване, превоз, доставяне или използване на огнестрелни оръжия, взривни вещества, ядрени, биологични или химически оръжия, както и изследвания и разработване на ядрени, биологични и химически оръжия;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  замърсяване с опасни вещества, предизвикване на пожари, наводнения или експлозии, които застрашават човешкия живот;

ж)  замърсяване или заплаха за замърсяване с опасни вещества, включително с радиологичен или биологичен материал, или предизвикване на пожари, наводнения или експлозии, които застрашават човешкия живот или предизвикват масов страх и тревога;

Изменение    56

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  смущения или прекъсване на снабдяването с вода, електроенергия или други основни природни ресурси, вследствие от които може да възникне опасност за живота на хората;

з)  смущения или прекъсване на снабдяването с вода, електроенергия или други основни природни ресурси, включително чрез компютърни или други видове нападения, вследствие от които може да възникне опасност за живота на хората;

Изменение    57

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зa)  атаки срещу информационните системи, чиято дефиниция е включена в членове 3 – 7 от Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

 

_____________

 

Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета (OВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 8)

Изменение    58

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  заплаха за извършване на някое от деянията, изброени в букви а)—з).

и)  сериозна заплаха за извършване на някое от деянията, изброени в букви а) – з); тази заплаха се установява въз основа на обективни фактически обстоятелства.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че следните деяния, когато са извършени умишлено, се наказват като престъпления:

Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че следните деяния, когато са извършени умишлено и незаконно, се наказват като престъпления:

Изменение    60

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  участие в дейностите на терористична група, включително и чрез предоставяне на информация материални средства, или чрез финансиране под всякаква форма на тези дейности, при съзнаване на обстоятелството, че такова участие допринася за осъществяване на престъпната дейност на терористичната група.

б)  участие в дейностите на терористична група, включително чрез предоставяне на информация или материални средства или чрез финансиране под всякаква форма на тези дейности, при съзнаване на обстоятелството, че такова участие допринася за осъществяване на престъпната дейност на терористичната група, независимо от това дали тази дейност се осъществява на територията на държава членка или трета държава;

Изменение    61

Предложение за директива

Член 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че разпространението или предоставянето по друг начин на разположение на обществеността на послание с цел подбуждане към извършването на някое от престъпленията, изброени в член 3, параграф 2, букви а)—з), когато това деяние, независимо дали пряко призовава към терористични престъпления, създава опасност от извършване на едно или повече такива престъпления, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че разпространението или предоставянето по какъвто и да е начин, във или извън интернет, на разположение на обществеността на послание с цел подбуждане към извършването на някое от престъпленията, изброени в член 3, параграф 2, букви а) – з), когато това деяние, което призовава към извършване на терористични престъпления, създава конкретна опасност от извършване на едно или повече такива престъпления, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Утежняващи вината обстоятелства

 

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато извършването на престъпление, посочено в член 6 или 7, е насочено срещу уязвими физически лица, включително деца, това се счита за утежняващо вината обстоятелство.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че склоняването на друго лице да извърши някое от деянията, изброени в член 3, параграф 2, букви а)—з) или в член 4, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че склоняването на друго лице да извърши или да спомогне за извършването на някое от деянията, изброени в член 3, параграф 2, букви а) – з) или в член 4, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че получаването на указания от друго лице за направата или използването на взривни вещества, огнестрелни или други оръжия, отровни или опасни вещества, или за други специфични методи или способи с цел да бъде извършено или да се допринесе за извършването на някое от престъпленията, изброени в член 3, параграф 2, букви а)з), се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че получаването на обучение или указания, включително чрез придобиване на познания, документация или практически умения, за направата или използването на взривни вещества, огнестрелни или други оръжия, отровни или опасни вещества, или за други специфични методи или способи с цел да бъде извършено или да се допринесе за извършването на някое от престъпленията, изброени в член 3, параграф 2, букви а)з), се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пътуване в чужбина с цел тероризъм

Пътуване в чужбина с цел тероризъм

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че пътуването до друга държава с цел извършване или принос към извършването на терористично престъпление, посочено в член 3, участие в действията на терористична група, посочени в член 4, или предоставяне или получаване на обучение с цел тероризъм, посочени в членове 7 и 8, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че пътуването до държава или държава членка, директно или чрез транзитно преминаване през една или няколко държави членки, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено, при условие че може да се докаже обективно, че то е осъществено с цел извършване или подпомагане на терористично престъпление, посочено в член 3, или с цел участие в дейностите на терористична група, посочени в член 4, при съзнаване на обстоятелството, че такова участие ще допринесе за осъществяване на престъпната дейност на тази група, или с цел предоставяне или получаване на обучение с цел тероризъм, посочени в членове 7 и 8.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 10 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организиране или подпомагане по друг начин на пътуването в чужбина с цел тероризъм

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    67

Предложение за директива

Член 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че предоставянето или набирането на средства, по какъвто и да било начин, пряко или косвено, с намерението те да бъдат използвани или знаейки, че те ще бъдат използвани, изцяло или частично, за извършване на някое от престъпленията, посочени в членове 310 и 12—14 или в член 16, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че предоставянето или набирането на средства, по какъвто и да било начин, пряко или косвено, с намерението те да бъдат използвани или при съзнаване на обстоятелството, че те ще бъдат използвани, изцяло или частично, за извършване или оказване на принос за извършването на някое от престъпленията, посочени в членове 310 и член 14, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

 

2.  Когато финансирането на тероризма, посочено в параграф 1, се отнася до някое от престъпленията, посочени в членове 3, 4 и 9, не е необходимо средствата да бъдат действително използвани, изцяло или частично, за да бъде извършено или да се допринесе за извършването на някое от тези престъпления, нито е необходимо извършителят да знае за кое конкретно деяние или кои конкретни деяния ще се използват средствата.

 

3.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират обезпечаването или изземването и конфискацията на средства и други активи, използвани или предназначени за целите на извършването или опитите за извършване на някое от престъпленията, посочени в настоящата директива.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че квалифицирана кражба с цел да се извърши някое от престъпленията, посочени в член 3, се наказва като престъпление, когато е извършена умишлено.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че квалифицирана кражба с цел да се извърши някое от престъпленията, посочени в членове 3 и 4, се наказва като престъпление, когато е извършена умишлено.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че изнудването с цел да се извърши някое от престъпленията, посочени в член 3, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че изнудването с цел да се извърши някое от престъпленията, посочени в членове 3 и 4, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 14 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изготвяне на фалшиви административни документи с цел да се извърши терористично престъпление

Изготвяне, притежаване или използване на фалшиви административни документи с цел да се извърши терористично престъпление

Изменение    71

Предложение за директива

Член 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че изготвянето на фалшиви административни документи с цел извършване на някое от престъпленията, посочени в член 3, параграф 2, букви а)—з) и в член 4, буква б) се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че изготвянето, притежаването или използването на фалшиви административни документи с цел извършване на някое от престъпленията, посочени в член 3, параграф 2, букви а) – за) и в член 4, буква б), както и в членове 9 и 10, се наказва като престъпление, когато е извършено умишлено.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 14 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14a

 

Мерки срещу незаконно терористично съдържание в интернет

 

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират бързото премахване на незаконното съдържание, което публично подбужда други лица към извършване на терористично престъпление, посочено в член 5, и за което е предоставен хостинг на тяхна територия. Те също така полагат усилия да постигнат премахването на такова съдържание, за което е предоставен хостинг извън тяхната територия. Когато това не е осъществимо, държавите членки могат да предприемат необходимите мерки за блокиране на достъпа до такова съдържание.

 

2.  Тези мерки трябва да бъдат в съответствие с прозрачни процедури и да предлагат подходящи гаранции, по-специално за да се гарантира, че ограничението е необходимо и пропорционално и че потребителите са уведомявани за причината за това ограничение. Мерките за отстраняване и блокиране подлежат на съдебен контрол.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да бъде наказуемо престъпление, посочено в член 4 и дял III, не е необходимо действително да е било извършено терористично престъпление, нито е необходимо да се установи връзка с конкретно терористично престъпление или, по отношение на престъпленията в членове 9—11, с конкретни престъпления, свързани с терористични дейности.

За да бъде наказуемо дадено престъпление, посочено в член 4 и дял III, не е необходимо действително да е било извършено терористично престъпление, нито е необходимо, що се отнася до престъпленията, посочени в членове 5 – 10 и членове 12 – 14, да се установи връзка с друго конкретно деяние, посочено в настоящата директива.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че помагачеството в някое от престъпленията, посочени в членове 3—8 и членове 1114, са наказуеми.

1.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че помагачеството в някое от престъпленията, посочени в членове 3 – 7 и членове 1114, са наказуеми.

2.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че подбудителството към някое от престъпленията, посочени в членове 314, са наказуеми.

2.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че подбудителството към някое от престъпленията, посочени в член 3 и в членове 6 – 14, е наказуемо.

3.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че опитите за извършване на някое от престъпленията, посочени в членове 3, 6, 7, 9 и в членове 1114, с изключение на притежаването по член 3, параграф 2, буква е) и престъплението по член 3, параграф 2, буква и), са наказуеми.

3.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че опитите за извършване на някое от престъпленията, посочени в членове 3, 6, 7, 9 и в членове 1114, с изключение на притежаването по член 3, параграф 2, буква е) и престъплението по член 3, параграф 2, буква и), са наказуеми.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 18 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Смекчаващи обстоятелства

Особени обстоятелства

Изменение    76

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предостави на административните или съдебните органи информация, която при други обстоятелства те не биха могли да получат, като им помага да:

б)  предостави на компетентните органи информация, която при други обстоятелства те не биха могли да получат, като им помага да:

Изменение    77

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – буква б) – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  за идентифициране и подвеждане под отговорност на другите участници в престъплението;

(2)  за идентифициране и подвеждане под отговорност на други участници в престъплението;

Изменение    78

Предложение за директива

Член 20 – буква д а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  обезпечаване и конфискация на активи, които са използвани за извършването или са получени от извършването на едно от престъпленията, посочени в настоящата директива, съгласно предвиденото в Директива 2014/42/ЕС.

 

_______________

 

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39).

Изменение    79

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  извършителят е гражданин на Съюза и предоставя обучение в чужбина на граждани на трети държави;

Изменение    80

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  престъплението е извършено срещу институциите или населението на въпросната държава членка или срещу институция, орган, служба или агенция на Европейския съюз със седалище в тази държава членка.

е)  престъплението е извършено срещу институциите или населението на въпросната държава членка или срещу институция, орган, служба или агенция на Съюза със седалище в тази държава членка, включително чрез отвличане на самолети, кораби или други средства за превоз на лица или стоки, или когато гражданин на трета страна получава обучение в чужбина с цел извършване на нападение в рамките на тази държава членка;

Изменение    81

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да установи своята компетентност по отношение на престъпленията, посочени в член 4, в случаите, в които извършителят се намира на нейната територия.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 21 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случаите, когато престъпното деяние попада под юрисдикцията на повече от една държава-членка и когато всяка от засегнатите държави-членки може действително да заведе съдебно дело, обосновано на същите факти, засегнатите държави-членки следва да си сътрудничат, за да решат коя от тях ще подведе закононарушителите под съдебна отговорност с цел по възможност да се централизират всички действия в една-единствена държава-членка. За целта държавите членки могат да се обърнат към Евроюст, за да улеснят сътрудничеството между своите съдебни органи и координацията на техните действия. При вземане на решението се отчитат следните обстоятелства при спазване на тяхната последователност:

2.  В случаите, когато престъпното деяние попада под юрисдикцията на повече от една държава членка и когато всяка от засегнатите държави членки може действително да заведе съдебно дело, обосновано на същите факти, засегнатите държави членки следва да си сътрудничат, за да решат коя от тях ще подведе закононарушителите под съдебна отговорност с цел по възможност да се централизират всички действия в една-единствена държава членка. За целта държавите членки се обръщат към Евроюст, за да улеснят сътрудничеството между своите съдебни органи и координацията на техните действия. При вземане на решението се отчитат следните обстоятелства при спазване на тяхната последователност:

Изменение    83

Предложение за директива

Член 21 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Държавите членки гарантират сътрудничеството и обмена на информация с държавата членка, която е установила своята компетентност по отношение на престъпленията, посочени в членове 3 – 14 и в член 16, чрез установени канали, включително агенции на Съюза.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21а

 

Задължение за разследване

 

1.  Когато получи информация, че лице, което е извършило престъпление или за което се предполага, че е извършило престъпление, посочено в настоящата директива, евентуално се намира на нейната територия, съответната държава членка предприема необходимите съгласно националното си законодателство мерки за разследване на съдържащите се в информацията факти.

 

2.  Когато прецени, че обстоятелствата налагат това, държавата членка, на чиято територия се намира извършителят или предполагаемият извършител на престъплението, предприема подходящи мерки съгласно националното си законодателство, за да осигури присъствието на това лице за целите на наказателното преследване или екстрадицията.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 21 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21б

 

Предотвратяване

 

1.  Държавите членки предприемат подходящи мерки за предотвратяване на радикализацията и набирането на граждани на Съюза от страна на терористични организации.

 

2.  Държавите членки предприемат подходящи действия, включително онлайн, например предоставяне на информация и образование, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и разработване на алтернативни послания за противодействие на терористичната пропаганда. По целесъобразност тези действия се предприемат в сътрудничество с частни предприятия, съответните организации на гражданското общество, местни общности и други заинтересовани страни. Те имат за цел да повишат осведомеността и да намалят риска от радикализация и набиране от страна на терористични организации.

 

3.  Държавите членки насърчават редовното обучение на служителите, които има вероятност да се окажат в контакт с лица, предразположени към радикализация, включително полицейските служители на предна линия и служителите в затворите, като това обучение е предназначено да ги подготви да разпознават признаците за радикализация и набиране от страна на терористични организации и да подхождат по подходящ начин към тези случаи.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 21 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21в

 

Задължение за обмен на информация относно терористични престъпления

 

1.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че нейните компетентни органи предават на компетентните органи на съответната държава членка цялата значима информация в случаите, в които има основания да се счита, че информацията би могла да спомогне за разкриването, предотвратяването, разследването или наказателното преследване на престъпленията, посочени в настоящата директива. Тази информация се предава по ефективен и навременен начин, без за тази цел да е необходимо да е отправено предварително искане.

 

2.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че нейният орган за контакт, определен съгласно член 2 от Решение 2005/671/ПВР1a, предава на Европол и Евроюст информацията, посочена в това решение, по ефективен и своевременен начин.

 

3.  Държавите членки систематично подават предупреждение в Шенгенската информационна система за всяко лице, заподозряно в извършването или осъдено за извършването на най-малко едно от престъпленията, посочени в членове 3 – 14 от настоящата директива.

 

4.  Държавите членки гарантират, че що се отнася до лицата, идентифицирани в съответствие с член 6, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/681 във връзка с престъпленията, посочени в настоящата директива, тяхното звено за данни за пътниците систематично предава резултата от обработката на тези данни на звената за данни за пътниците на други държави членки.

 

5.  Държавите членки систематично уведомяват Европол за всяко лице, заподозряно в извършването или осъдено за извършването на най-малко едно от престъпленията, посочени в членове 3 – 14 от настоящата директива.

 

6.  Настоящият член се прилага, без да се засяга съществуващото законодателство на Съюза в областта на обмена на информация.

 

_________________

 

Решение 2005/671/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на терористични престъпления (ОВ L 235, 29.9.2005 г., стр. 22).

Изменение    87

Предложение за директива

Член 21 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21г

 

Положението на външните граници на Шенгенското пространство

 

Държавите членки осигуряват на своята гранична и брегова охрана достъп до съответните бази данни, по-специално до информационната система на Европол.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 21 д (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21д

 

Инструменти за разследване

 

В съответствие със своето национално законодателство и при наличие на подходящи правни гаранции държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че на разположение на лицата, звената или службите, отговорни за разследването или съдебното преследване на престъпленията, посочени в членове 3 – 14, са предоставени ефективни инструменти за разследване, подобни на инструментите, използвани за случаите, свързани с организираната престъпност или други тежки престъпления.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 21 e (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21е

 

Мерки за борба срещу радикализацията и подбудителството към тероризъм онлайн

 

Държавите членки работят съвместно с Комисията и доставчиците на интернет услуги с цел да разработят обща европейска стратегия за борба срещу радикализацията и подбудителството към тероризъм онлайн. Тази стратегия се актуализира редовно.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В съответствие с Директива 2012/29/ЕС държавите членки гарантират наличието на мерки за защита на жертвите на тероризма и членовете на семействата им. В хода на наказателното производство се обръща специално внимание на риска от сплашване и отмъщение и на необходимостта да се защити физическата и психическата неприкосновеност на жертвите на тероризма, включително по време на разпит и при даване на показания.

 

Освен това държавите членки гарантират, че се предоставя безплатна правна помощ на жертвите на тероризма, които са страни по наказателно производство и по целесъобразност по други съдебни производства, с цел получаване на решение за обезщетение.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 22 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират наличието на специфични услуги за оказване на помощ и подкрепа на жертвите на тероризъм. Тези услуги разполагат с необходимия капацитет и организационна структура, за да предоставят помощ и подкрепа на жертвите непосредствено след нападение и докогато е необходимо след това, в съответствие със специфичните нужди на всяка една от жертвите. Услугите са поверителни, безплатни и лесно достъпни за всички жертви на тероризма. Те включват по-специално:

2.  Държавите членки гарантират наличието на специфични услуги за оказване на помощ и подкрепа на жертвите на тероризъм, включително посредством осигуряване на достъп до организации за подкрепа на жертвите или до експерти. Тези услуги разполагат с необходимия капацитет и организационна структура, за да предоставят помощ и подкрепа на жертвите непосредствено след нападение и докогато е необходимо след това, в съответствие със специфичните нужди на всяка една от жертвите. Държавите членки създават координационен център с цел обединяване на организациите и експертите, които са компетентни да предоставят практическа информация, подкрепа и практически услуги на жертвите и техните семейства и близки. Услугите са поверителни, безплатни и лесно достъпни за всички жертви на тероризма. Те включват по-специално:

 

(-a)  медицинска и физическа терапия, включително мерки за противодействие за ядрени, биологични и химически атаки;

a)  емоционална и психологическа подкрепа, като например подкрепа при претърпяна травма и консултации;

a)  емоционална и психологическа подкрепа, като например подкрепа при претърпяна травма и консултации;

б)  предоставяне на съвети и информация по всички съответни правни, практически и финансови въпроси.

б)  предоставяне на съвети и информация по всички съответни правни, практически и финансови въпроси;

 

бa)  подкрепа за жертвите при завръщането им в тяхната държава членка на пребиваване в случаите, в които нападението е извършено в друга държава членка.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 22 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки предприемат необходимите мерки в рамките на своята инфраструктура за реагиране при извънредни ситуации, с цел включване на кадри, специализирани в оказването на подкрепа на жертвите, в планирането на действията при извънредни ситуации и улесняване и подобряване на процеса на идентифициране на жертвите непосредствено след терористично нападение, като същевременно се вземат предвид нуждите на жертвите. По-специално държавите членки разработват и координират общ механизъм за оказване на помощ, който се задейства при поискване. Държавите членки следва да гарантират оказването на подкрепа за разследване на място и да въведат единен уебсайт, чрез който да се предоставя достъп до предназначената за обществеността информация, свързана с терористично нападение в съответната държава членка. Те следва също така да създадат уебсайт с ограничен достъп, чрез който да информират жертвите и членовете на техните семейства за техните права и да предоставят всякаква друга информация, свързана с нападението.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията взема предвид необходимостта всички законодателни разпоредби относно защитата, подкрепата и правата на жертвите на тероризма да бъдат определени и разработени в единен законодателен акт относно жертвите на тероризма.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 23 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23a

 

Основни права и свободи

 

1.  При транспонирането и прилагането на настоящата директива държавите членки гарантират, че криминализирането е пропорционално на преследваните законни цели и е необходимо в рамките на демократичното общество, като се изключват всякакви форми на произвол или дискриминация.

 

2.  Настоящата директива не води до изменение на задължението на държавите членки да спазват основните права, заложени в членове 2 и 6 от ДЕС и в Хартата, както и в Европейската конвенция за правата на човека и международното хуманитарно право, и тя се прилага и тълкува в съответствие с тези права и принципи.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 23 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23б

 

Извънредни ситуации и основни права

 

По време на война или друга извънредна ситуация от обществено значение, при която е застрашен животът на гражданите, държавите членки могат да предприемат мерки за дерогация по отношение на определени права в съответствие със законодателството на Съюза и с международното право. Тези обстоятелства не освобождават органите от задължението да докажат, че предприетите мерки се прилагат единствено за целите на борбата с тероризма и са пряко насочени към борбата с тероризма като специфична цел.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 23 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23в

 

Основни принципи, свързани със свободата на изразяване на мнение

 

Настоящата директива не поражда задължение за държавите членки да предприемат мерки, които не са в съответствие с основните принципи, свързани със свободата на изразяване, по-специално със свободата на пресата и свободата на изразяване в други средства за масово осведомяване, и тя не засяга националните правила, уреждащи правата и задълженията, както и процесуалните гаранции за пресата или другите средства за масово осведомяване, когато тези правила се отнасят до определянето или ограничаването на отговорността.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 23 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23г

 

1.  Настоящата директива не поражда задължение за държавите членки да предприемат мерки, които не са в съответствие със задълженията им съгласно правото на Съюза по отношение на процесуалните права на заподозрените или обвиняемите лица в рамките на наказателното производство.

 

2.  Всяко лице, чиито права и свободи са били нарушени неправомерно чрез прилагането на настоящата директива, има право на ефективни правни средства за защита, както е установено в член 47 от Хартата.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До [24 месеца след крайния срок за изпълнение на настоящата директива] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива.

1.  До [12 месеца след крайния срок за изпълнение на настоящата директива] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива Докладът обхваща също и ефективността на действията, които държавите членки са предприели, във връзка с постигането на целите на настоящата директива. Въз основа на тази оценка Комисията взема решение относно подходящите последващи действия. Редовната оценка на прилагането на настоящата директива следва да включва оценка на потенциалното непропорционално въздействие върху определени групи от населението и действията за коригиране на дискриминационните практики.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 26 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  До [48 месеца след крайния срок за изпълнение на настоящата директива] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на въздействието и добавената стойност на настоящата директива в борбата с тероризма. Комисията взема предвид информацията, предоставена от държавите членки съгласно Решение 2005/671/ПВР.

2.  До [12 месеца след крайния срок за изпълнение на настоящата директива] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на въздействието и добавената стойност на настоящата директива в борбата с тероризма. Този доклад обхваща също така въздействието на настоящата директива върху основните права и свободи, принципите на правовата държава и равнището на оказваната защита и помощ на жертвите на тероризма. Комисията взема предвид информацията, предоставена от държавите членки съгласно Решение 2005/671/ПВР, и всяка друга значима информация относно упражняването на правомощията съгласно законите за борба с тероризма във връзка с транспонирането и прилагането на настоящата директива.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Неотдавнашните терористични нападения на територията на ЕС и извън нея, и най-вече терористичните нападения в Париж от 13 ноември 2015 г., при които загинаха над 130 души, подчертаха необходимостта от значително засилване на нашите усилия за предотвратяване на тероризма и борба с него. Член 3 от Хартата гарантира правото на всеки човек на зачитане на неговата физическа или психическа неприкосновеност, което многократно беше потвърдено от съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Ако европейските граждани не могат вече да се чувстват в безопасност в своята държава, стабилността на обществото е в опасност и трябва да бъде възстановена с всички възможни правни средства.

Предвид подозренията, че над 5 000 граждани на ЕС понастоящем са се присъединили към сраженията в Ирак и Сирия, проблемът с така наречените „чуждестранни бойци“ и евентуалното им връщане в ЕС е съвсем реален. Неотдавна координаторът на ЕС за борбата с тероризма Жил де Керхов заяви, че: „Заплахата от радикализирането на европейски граждани, много от които освен това заминават в чужбина, за да участват в бойни действия, вероятно ще продължи и през идните години. Намирането на ефективен отговор на тези проблеми изисква всеобхватен подход и дългосрочен ангажимент.“

В допълнение към това така наречените „вълци единаци“ също могат да причинят огромен хаос и терор. Този вид потенциални извършители са особена заплаха за обществената безопасност, тъй като „вълците единаци“ често действат анонимно и бързо променят начина си на действие. Техните действия са по-трудно предвидими, отколкото действията на известните терористични групи, които често действат по определен модел. С възхода на Ислямската държава, Ал Кайда и други екстремистки ислямистки организации и тяхната много ефективна пропаганда чрез интернет и други средства за масово осведомяване броят на самостоятелно действащите терористи нарасна и не се очаква това нарастване да спре в близко бъдеще.

Неотдавна Европол стигна до заключението, че „има основание да се очаква, че [...] религиозна терористична група ще извърши отново терористично нападение някъде в Европа, което има цел да причини масови жертви сред цивилното население. Това е в допълнение към заплахата от нападения от самостоятелно действащи терористи, която не е намаляла“[1].

Допълнително и изключително тежко предизвикателство в борбата срещу тероризма е нарастващото сближаване между тероризма и международната организирана престъпност. Всъщност разграничаването между престъпленията им е все по-сложно и изкуствено, тъй като връзката между тероризма и организираната престъпност нараства. В много случаи терористичните организации и организираните престъпни мрежи си сътрудничат или се сливат, за да се възползват взаимно от своите услуги, инструменти и други активи. В други случаи поддръжниците на терористичните организации се обучават да извършват и извършват организирани престъпления в голям мащаб за финансирането на терористичните деяния (например незаконно отнемане на органи и трафик в комбинация с убийство, трафик на хора, принудителна проституция, сексуално малтретиране на деца и бебета, робство и принудителен труд, изнудване, рекет, трафик на наркотици и фалшифицирани стоки). Следователно не е достатъчно да се криминализира само извършването на терористичен акт, нито пък условието за наличие на пряка връзка между подготвителното действие или финансирането и извършването на конкретен терористичен акт е от полза за ефективното предотвратяване на терористични нападения. Ако помагачеството или подбудителството към терористични нападения или подготовката на терористични нападения чрез предоставянето или преминаването на обучение, публичното подстрекаване, набирането, пътуването в чужбина с цел тероризъм или организирането/улесняването на такива пътувания не бъдат криминализирани, дори и само при наличие на косвена връзка с извършването на конкретно терористично престъпление, мрежите на вербуващите, лицата, вземащи решения, лицата за контакт и комуникационните стратези ще се изплъзнат от разследванията и съдебното преследване на европейските и националните правоприлагащи органи и съдилища. Жертва на тази правна неспособност за предприемане на действия ще бъде гражданското общество във и извън Европа, както в зоните на военни действия, така и в мирните зони. Опасността от терористичните мрежи не е теоретична, а реална. Терористичните нападения оставят дълбоки следи у жертвите и техните семейства, както и в регионите, в които са били извършени. Жестокостта на терористичните организации и ожесточената конкуренция между тях вече принуждава изключително голям брой мигранти да бягат от тероризма в своята държава, като по време на своето бягство те се оказват в много уязвимо положение и често отново се излагат на опасност от страна на престъпните мрежи.

Борбата срещу тероризма изисква всеобхватен, цялостен подход към много различни области на политиката, включително предотвратяване, борба с радикализацията, дерадикализиране и т.н. Неотдавна Европейският парламент и Съветът многократно посочиха необходимостта от такъв всеобхватен подход за борба срещу тероризма[2]. Действията на наказателното правосъдие са само част от този всеобхватен подход.

Борбата срещу тероризма е глобална битка, която ЕС не може да води и да спечели сам. Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 2014 г. въвежда правни задължения за всички държави членки за криминализиране на определени престъпления, свързани с тероризма, например пътуване с цел планиране или извършване на терористични актове, преминаване на обучение за терористична дейност или организиране, улесняване и финансиране на такова пътуване или обучение с цел тероризъм. В Съвета на Европа тази резолюция на Съвета за сигурност на ООН беше превърната в Допълнителен протокол относно чуждестранните бойци.

Оценка на докладчика на предложението като цяло

Като цяло докладчикът подкрепя предложението. Докладчикът би желал да посочи, че следните елементи в предложението вече са част от достиженията на правото на ЕС от 2002 г. насам чрез Рамковото решение на Съвета относно борбата с тероризма (изменено през 2008 г.).

Определенията за терористичните престъпления и престъпленията, свързани с терористични групи, вече са установени в Рамково решение 2002/475/ПВР (членове 1 и 2). Криминализирането на финансирането на тероризма също вече е предвидено в член 2, параграф 2, буква б) от Рамково решение 2002/475/ПВР. Член 3 от Рамково решение 2002/475/ПВР вече криминализира квалифицираната кражба, изнудването и измамата за целите на извършването на терористични престъпления. Освен това Рамково решение 2002/475/ПВР включва разпоредби за санкциите за физически лица (член 5 от Рамково решение 2002/475/ПВР), особените обстоятелства (член 6 от Рамково решение 2002/475/ПВР), отговорността на юридическите лица (член 7 от Рамково решение 2002/475/ПВР), минималните санкции за юридически лица (член 8 от Рамково решение 2002/475/ПВР), както и компетентността и наказателното преследване (член 9 от Рамково решение 2002/475/ПВР).

Посредством член 3 от Рамково решение 2008/919/ПВР престъпленията „публично подстрекаване към извършване на терористично престъпление“, „набиране с цел тероризъм“ и „обучение с цел тероризъм“ се добавят към престъпленията, свързани с терористични дейности. Член 3, параграф 3 от Рамково решение 2008/919/ПВР вече предвижда, че за престъпленията, свързани с терористични групи или терористични дейности, не е необходимо терористичното престъпление да е действително извършено. Следователно не е необходимо и да се установява връзка с конкретно терористично престъпление. Освен това член 4 от Рамково решение 2008/919/ПВР разширява обхвата на действията, които следва да бъдат криминализирани по отношение на помагачеството, подбудителството или опита. Рамково решение 2008/919/ПВР оставя под отговорността на държавите членки решението за криминализиране на опита за предоставяне на обучение с цел тероризъм и на набирането с цел тероризъм. Повечето държави членки вече наказват тези дейности. Всички разпоредби на рамковите решения се прилагат от всички държави членки.[3]

Променящата се заплаха беше анализирана, изпитана и наблюдавана от международни организации, като ООН, европейските агенции и националните правоприлагащи институции. Разпоредителната част на Резолюция 2178(2014) на Съвета за сигурност на ООН беше приета в рамките на глава VII от Устава на ООН, и по-специално параграфи 4 – 6, които имат задължителен характер. По този начин държавите членки са длъжни да гарантират, че тяхното вътрешно законодателство установява като тежки престъпления, подлежащи на наказателно преследване и наказание, пътуването, обучението, финансирането и други подготвителни действия, свързани с тероризма. Съветът на Европа прие резолюцията на ООН в допълнителен протокол. Докладчикът счита, че вместо отделните държави членки да прилагат индивидуално резолюцията на ООН в националното си законодателство, директивата има добавена стойност за ЕС, тъй като с нея се създава хармонизирана основа за наказателното право, на която ще се базира националното законодателство, така че правните действия на държавите членки срещу тероризма да са последователни, съгласувани и ефективни и да се избягват пропуски в наказателното преследване. Освен това чрез неговото привеждане в съответствие с Договора от Лисабон съществуващото рамково решение относно тероризма ще подлежи на действието на Хартата на основните права, на правомощията на Европейската комисия в областта на установяването на нарушения и на съдебния контрол на Съда на Европейския съюз. Важен принцип на законността е, че наказателното законодателство трябва да бъде точно и предвидимо. Поради това е много важно необходимостта и пропорционалността да са водещи принципи при изпълнението и конкретното прилагане, а тежестта на престъплението и умисълът да са ясно показани и доказани с възможно най-много конкретни факти и обстоятелства във всеки отделен случай.

От жизнено значение е да се актуализира правната рамка на ЕС относно борбата с тероризма и терористичните мрежи по следните точки:

1) получаването на обучение с цел тероризъм от извършители във или извън Европа, независимо дали в тренировъчни лагери или чрез интернет;

2) пътуването на така наречените „чуждестранни бойци“ до зони на конфликт с цел тероризъм и организирането или улесняването на такива пътувания;

3) включването на Препоръка № 5 на Специалната група за финансови действия (FATF) относно финансирането на тероризма и финансирането на подготвителни действия, които водят до дейност с цел тероризъм;

4) включването на новите форми на престъпления във и чрез киберпространството, и по-специално през даркнет;

5) адаптирането на члена относно помагачеството, подбудителството и опита за извършване на терористични престъпления към новите предизвикателства;

6) установяването на компетентност за престъплението „предоставяне на обучение за терористична дейност“;

7) укрепването на правата на жертвите и подобряването на защитата, подпомагането и подкрепата на жертвите на тероризма в целия Съюз.

  • [1]    Европол, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks („Промени в начините на действие при извършването на терористични атаки от Ислямската държава“), 18 януари 2016 г.
  • [2]    Вж. например: Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г. относно предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (P8_TA(2015)0410), резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно мерките за борба с тероризма (P8_TA(2015)0032), резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност (P8_TA(2015)0269). Заключения на Съвета относно борбата с тероризма от 20 ноември 2015 г., заключения на Европейския съвет от 12 февруари 2015, съвместно изявление от Рига от 29 и 30 януари 2015.
  • [3]    Вж. също доклада на Комисията от 5 септември 2014 г. относно прилагането на Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета (COM(2014)554).

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Борба с тероризма и замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма

Позовавания

COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Дата на представяне на ЕП

2.12.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

18.1.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

18.1.2016

FEMM

18.1.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

28.1.2016

FEMM

28.1.2016

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Monika Hohlmeier

11.1.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.2.2016

17.3.2016

21.4.2016

4.7.2016

Дата на приемане

4.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 200, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

Дата на внасяне

12.7.2016

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel

4

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

10

0

ALDE

Sophia in 't Veld

EFDD

Gerard Batten

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

S&D

Eugen Freund

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“