Postup : 2015/0281(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0228/2016

Předložené texty :

A8-0228/2016

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Hlasování :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0046

ZPRÁVA     ***I
PDF 984kWORD 621k
12.7.2016
PE 577.046v02-00 A8-0228/2016

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Monika Hohlmeier

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0625),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 a čl. 82 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0386/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2178 (2014) ze dne 24. září 2014 a č. 2249 (2015) ze dne 20. listopadu 2015,

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení terorismu ze dne 16. května 2005 a její dodatkový protokol ze dne 19. května 2015,

–  s ohledem na doporučení Finančního akčního výboru (FATF),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0228/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh legislativního usnesení

Právní východisko 4 a (nové)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2195(2014), 2199(2015) a 2253(2015),

Pozměňovací návrh    2

Návrh legislativního usnesení

Právní východisko 4 b (nové)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1373(2001),

Pozměňovací návrh    3

Návrh legislativního usnesení

Právní východisko 8 a (nové)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

– s ohledem na komuniké z washingtonského Summitu o jaderné bezpečnosti ze dne 1. dubna 2016,

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Evropská unie se zakládá na univerzálních hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity, na úctě k lidským právům a základním svobodám. Je založena na zásadách demokracie a právního státu, zásadách, které jsou členským státům společné.

(1)   Evropská unie se zakládá na univerzálních hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti mezi ženami a muži a solidarity, na úctě k lidským právům a základním svobodám. Je založena na zásadách demokracie a právního státu, zásadách, které jsou členským státům společné.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o předcházení terorismu z května 2015 stanoví pro strany této úmluvy povinnost kriminalizovat účast v organizacích či skupinách pro účely terorismu, získání teroristického výcviku, vycestování za teroristickým účelem nebo pokusu o takové vycestování, poskytování nebo vybírání finančních prostředků na tyto cesty a organizování těchto cest či napomáhání jejich uskutečnění. Unie podepsala Dodatkový protokol a Úmluvu dne 22. října 2015.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V posledních letech došlo k prudkému rozvoji a nárůstu hrozby terorismu. Jedinci označovaní jako „zahraniční terorističtí bojovníci“ cestují do zahraničí za účelem terorismu. Vracející se zahraniční terorističtí bojovníci představují zvýšenou bezpečnostní hrozbu pro všechny členské státy EU. Zahraniční terorističtí bojovníci byli spojeni i s několika nedávnými útoky nebo pokusy o ně, včetně útoků v Paříži ze dne 13. listopadu 2015. Kromě toho Evropská unie a její členské státy čelí zvýšené hrozbě ze strany jednotlivců inspirovaných nebo řízených zahraničními teroristickými skupinami, kteří ale zůstávají v Evropě.

(4)  V posledních letech došlo k prudkému rozvoji a nárůstu hrozby terorismu. Jedinci označovaní jako „zahraniční terorističtí bojovníci“ cestují do zahraničí za účelem terorismu. Vracející se zahraniční terorističtí bojovníci představují zvýšenou bezpečnostní hrozbu pro všechny členské státy EU. Zahraniční terorističtí bojovníci byli spojeni i s několika nedávnými útoky nebo pokusy o ně, včetně útoků v Paříži ze dne 13. listopadu 2015 a v Bruselu dne 22. března 2016. Kromě toho Evropská unie a její členské státy čelí zvýšené hrozbě ze strany jednotlivců inspirovaných nebo řízených zahraničními teroristickými skupinami, kteří ale zůstávají v Evropě.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Odstavec 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2178(2014) od všech členských států OSN vyžaduje, aby zajistily, že jejich vnitrostátní právní předpisy stanoví jakožto závažné trestné činy vycestování do třetí země za účelem účasti na páchání teroristických činů nebo poskytování či absolvování výcviku, jakož i financování a organizování takovéto cesty nebo napomáhání takovému vycestování. Aby se zabránilo vzniku mezer při trestním stíhání v rámci Unie, je třeba harmonizovat provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2178(2014).

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Boj s terorismem zůstává primárně úkolem členských států. Teroristické útoky, které se odehrály v Evropě v letech 2015 a 2016, nicméně ukázaly, že je třeba koordinovat protiteroristickou činnost mezi členskými státy EU a zabývat se hrozbou, kterou v rámci Unie představují zahraniční bojovníci.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  Harmonizovaná klasifikace trestních postihů za teroristické činy by vytvořila společný právní rámec, který by mohl několika agenturám Unie sloužit jako referenční rámec. Za tímto účelem by měl být vytvořen efektivní koordinační mechanismus mezi následujícími subjekty: Europol, Eurojust, SIS, OLAF a EJN.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d)  Členské státy by měly posílit profesionalitu bezpečnostních sil a donucovacích a justičních orgánů a zajistit účinný dohled nad těmito orgány a jejich kontrolu v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv a se zásadami právního státu. K tomu je zapotřebí lidskoprávní výcvik bezpečnostních sil týkající se mj. ochrany lidských práv při provádění opatření proti násilnému extremismu a terorismu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  S ohledem na vývoj teroristických hrozeb a právních závazků Unie a členských států v rámci mezinárodního práva by ve všech členských státech mělo dojít k dalšímu sblížení definice teroristických trestných činů, včetně trestných činů spojených s teroristickou skupinou a trestných činů spojených s teroristickými činnostmi, aby komplexněji zahrnovala jednání související zejména se zahraničními teroristickými bojovníky a financováním terorismu. Tyto formy jednání by měly být trestné i v případě, jsou-li páchány prostřednictvím internetu včetně sociálních médií.

(5)  S ohledem na vývoj teroristických hrozeb a právních závazků Unie a členských států v rámci mezinárodního práva by ve všech členských státech mělo dojít k dalšímu sblížení definice teroristických trestných činů, trestných činů spojených s teroristickou skupinou a trestných činů spojených s teroristickými činnostmi, aby komplexněji zahrnovala jednání související zejména se zahraničními teroristickými bojovníky, zneužíváním internetu pro teroristické účely (např. nábor, propagandu a výcvik), které je na vzestupu, a financováním terorismu. Tyto formy jednání by měly být trestné bez ohledu na prostředky sloužící k jejich spáchání (on-line i off-line), přičemž by měly být dodržovány zásady proporcionality a nezbytnosti.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Riziko jaderného a radiologického terorismu zůstává jednou z největších hrozeb vůči mezinárodní bezpečnosti. Aby bylo možné této hrozbě, která se stále vyvíjí, čelit, je nutné prohloubit mezinárodní spolupráci, více podporovat centrální úlohu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) a zavést přísná bezpečnostní opatření.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Protiteroristicky zaměřená opatření nebudou plně účinná, pokud nebudou provázena účinnými, odrazujícími a koordinovanými opatřeními v oblasti trestní justice ve všech členských státech. Pokud členské státy kriminalizují teroristické činy spáchané teroristickými organizacemi v zahraničí, získají nástroje pro boj proti teroristické radikalizaci občanů EU a fenoménu zahraničních bojovníků. Donucovací a justiční orgány by měly mít potřebné zdroje k předcházení těmto činům a k jejich odhalování a trestání. Jejich pracovníci by měli být průběžně a účinně školeni v problematice trestné činnosti související s terorismem.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  V důsledku této směrnice by nemělo dojít ke změnám práv, závazků a odpovědnosti členských států podle mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva. Tato směrnice se nevztahuje na činnosti ozbrojených sil při ozbrojených konfliktech ve smyslu mezinárodního humanitárního práva, které se řídí tímto právem, ani na činnosti ozbrojených sil státu při výkonu úředních povinností, pokud se na ně vztahují jiná pravidla mezinárodního práva.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c)  Poskytování humanitární pomoci nestrannými humanitárními organizacemi uznanými podle mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva, by nemělo být považováno za napomáhání trestné činnosti teroristické skupiny, při zohlednění judikatury Soudního dvora Evropské unie.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Trestné činy spojené s veřejným podněcováním k páchání teroristických trestných činů zahrnují mimo jiné glorifikaci a ospravedlňování terorismu nebo šíření zpráv či vyobrazení, včetně těch s oběťmi terorismu, jako způsobu získání publicity pro terorismus nebo k vážnému zastrašování obyvatelstva, za předpokladu, že takové jednání způsobí nebezpečí spáchání teroristických činů.

(7)  Trestné činy spojené s veřejným podněcováním k páchání teroristických trestných činů zahrnují mimo jiné glorifikaci a ospravedlňování terorismu nebo šíření zpráv či vyobrazení (on-line i off-line) jako způsobu získávání podpory pro terorismus nebo k vážnému zastrašování obyvatelstva. Toto jednání by mělo být trestné, pokud v konkrétním případě způsobuje nebezpečí, že může být spáchán teroristický trestný čin.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Členské státy zajistí, aby v případě poskytování služby informační společnosti spočívající v přenosu informací poskytnutých příjemcem služby komunikační sítí nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti nebyl poskytovatel služby odpovědný za informace přenášené nebo skladované v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES1a.

 

________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) ( Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Nejúčinnějším způsobem potírání terorismu na internetu je odstraňování nezákonného teroristického obsahu u zdroje. Touto směrnicí nejsou v této souvislosti dotčena dobrovolná opatření přijatá subjekty, které působí v rámci internetového odvětví, s cílem zabránit zneužívání jejich služeb a není jimi dotčena ani podpora takových opatření (např. odhalování nezákonného obsahu na internetu a jeho označování) ze strany členských států. Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření vedoucí ke zrušení webových stránek nebo blokování přístupu k webovým stránkám, jež veřejně podněcují ke spáchání teroristických trestných činů. Jsou-li taková opatření přijata, měla by odpovídat transparentním postupům a měla by poskytovat dostatečné záruky pod dohledem nezávislých orgánů. Členské státy by měly nejvyšší možnou měrou usilovat o spolupráci se třetími zeměmi, pokud jde o odstraňování tohoto obsahu ze serverů na jejich území. Pokud však není odstranění nezákonného obsahu u zdroje možné, měly by mít členské státy možnost uplatnit opatření, která zablokují přístup z území EU k webovým stránkám, o nichž bylo zjištěno, že obsahují nebo šíří teroristický obsah. Členské státy by měly zvážit právní kroky proti internetovým společnostem, společnostem provozujícím sociální média a poskytovatelům služeb, kteří záměrně odmítají vyhovět zákonnému příkazu, aby ze své internetové platformy odstranily nelegální obsah, v němž je oslavován terorismus, poté, co jim byl tento obsah řádně nahlášen. Takovéto odmítnutí by mělo být možné potrestat účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi. Internetovým společnostem, společnostem provozujícím sociální média a poskytovatelům služeb by mělo být zaručeno právo na soudní přezkum.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem k závažnosti ohrožení a nutnosti zastavit zejména příliv zahraničních teroristických bojovníků je nezbytné kriminalizovat vycestování do zahraničí za teroristickými účely, a to nejen s cílem páchat teroristické trestné činy a poskytovat nebo absolvovat výcvik, ale také účastnit se činností teroristické skupiny. Jakékoliv jednání, kterým se usnadňuje takové vycestování, musí být rovněž trestné.

(8)  Ačkoli není nezbytné kriminalizovat samotné cestování jako takové, vzhledem k závažnosti ohrožení a nutnosti zastavit zejména příliv zahraničních teroristických bojovníků je nezbytné kriminalizovat vycestování do zahraničí za teroristickými účely, a to nejen s cílem páchat teroristické trestné činy a poskytovat nebo absolvovat výcvik, ale také účastnit se činností teroristické skupiny. Vycestování by mělo být kriminalizováno pouze za velmi specifických podmínek a pouze v případě, že úmysl cestovat za účelem terorismu lze prokázat tím, že se vyvodí z objektivních okolností. Jakékoliv jednání, kterým se usnadňuje takové vycestování nebo se organizuje, by mělo být rovněž trestné.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Kriminalizace absolvování výcviku teroristů doplňuje stávající trestný čin poskytování výcviku a řeší specificky rizika, která představují osoby, jež se aktivně připravují na spáchání teroristických trestných činů, včetně těch, které v konečném důsledku konají samostatně.

(9)  Kriminalizace záměrného absolvování teroristického výcviku, včetně získávání znalostí, dokumentace či praktických dovedností (formou samostudia či jinak), doplňuje stávající trestný čin poskytování výcviku a řeší specificky rizika, která představují osoby, jež se aktivně připravují na spáchání teroristických trestných činů, včetně těch, které v konečném důsledku konají samostatně. Toto absolvování výcviku by proto mělo být kriminalizováno.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Kybernetické útoky provedené s teroristickým záměrem nebo teroristickou organizací by měly být trestné ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Financování terorismu by mělo být v členských státech trestné a mělo by zahrnovat financování teroristických činů, teroristické skupiny i ostatních trestných činů spojených s teroristickými činnostmi, jako například nábor a výcvik nebo vycestování pro teroristické účely, a to s cílem narušit podpůrné struktury napomáhající páchání teroristických trestných činů. Pomoc nebo pokus financování terorismu by měly být rovněž trestné.

(10)  Aniž by byla dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/8491a, financování terorismu by mělo být v členských státech trestné a mělo by zahrnovat nejen financování teroristických činů, ale také financování teroristických organizací a jednotlivých teroristů a ostatní trestné činy spojené s teroristickými činnostmi, jako jsou například nábor a výcvik nebo cestování pro teroristické účely, a to s cílem narušit podpůrné struktury napomáhající páchání teroristických trestných činů. Napomáhání terorismu nebo pokus o jeho financování by měly být rovněž trestné.

 

__________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Rostoucí sbližování a provázanost mezi teroristickými skupinami a skupinami organizovaného zločinu představují pro Unii vzrůstající bezpečnostní hrozbu. Členské státy by proto měly zajistit, aby financování a podpora teroristických činů prostřednictvím organizované trestné činnosti byly trestné a aby se vnitrostátní orgány činné v trestním řízení více zabývaly vazbami mezi organizovanou trestnou činností a terorismem a jeho financováním.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Nezákonný obchod se zbraněmi, ropou, drogami, cigaretami, padělaným zbožím, uměleckými díly a dalšími kulturními statky, obchodování s lidmi, vydírání a vymáhání peněz za ochranu se pro teroristické skupiny staly velmi lukrativním způsobem získávání finančních prostředků. V rámci boje proti financování terorismu by tedy měla být věnována pozornost procesům, které generují financování pro teroristické organizace.

 

Členské státy by se měly vyhnout vytváření nadbytečné administrativní zátěže pro ekonomické aktéry, současně by však měly přijmout nezbytná opatření s cílem zajistit, aby nemohly teroristické skupiny získávat prostředky z jakéhokoli obchodu se zbožím. Požadavky na vhodnou a přiměřenou řádnou péči, monitorování a poskytování informací by mohly mít preventivní účinek díky tomu, že materiálně poškodí obchodní aktivity skupin organizovaného zločinu a teroristických skupin a že budou napomáhat účinnějšímu sledování a stíhání organizované zločinnosti a dalších komerčních aktivit teroristických organizací. Ve vhodných případech by členské státy měly stanovit sankce za porušení těchto požadavků.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10c)  Finanční šetření jsou zásadní pro odhalování případů napomáhání teroristickým trestným činům a sítí a struktury teroristických organizací. Takováto šetření mohou být velmi produktivní, obzvláště tehdy, pokud jsou do nich již v rané fázi vyšetřování zapojeny daňové a celní orgány, finanční zpravodajské jednotky a justiční orgány. Členské státy by měly usilovat o to, aby se finanční vyšetřování stalo běžnou součástí všech vyšetřování v rámci boje proti terorismu, a sdílet příslušné finanční informace se všemi příslušnými orgány. Při úsilí o prevenci, vyšetřování a potírání financování terorismu by měly členské státy v nejvyšší možné míře využívat finanční zpravodajské informace Europolu a jeho kapacity v oblasti boje proti financování terorismu. Měly by rovněž usilovat o to, aby zajistily účinnější a koordinovanější přístup, například díky zavedení zvláštních jednotek na vnitrostátní úrovni zaměřených na finanční vyšetřování spojená s terorismem, které mohou mít značnou přidanou hodnotu a mohou výrazně napomáhat tomu, aby byl zajištěn úspěch odpovídajícího trestního stíhání.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Mimoto by mělo být v členských státech trestným činem poskytování materiální podpory terorismu prostřednictvím osob působících jako zprostředkovatelé při dodávkách nebo pohybu služeb, aktiv a zboží, včetně obchodních transakcí zahrnujících vstup do nebo výstup z Unie, jakožto pomoc terorismu nebo financování terorismu, jde-li o jednání s vědomím, že tyto operace nebo výnosy z nich mají zcela nebo zčásti sloužit teroristickým účelům nebo že z nich budou mít užitek teroristické skupiny.

(11)  V členských státech by mělo být trestným činem poskytování materiální podpory terorismu prostřednictvím osob působících jako zprostředkovatelé při dodávkách nebo pohybu služeb, aktiv a zboží, včetně obchodních transakcí zahrnujících vstup do nebo výstup z Unie, jakožto pomoc terorismu nebo financování terorismu, jde-li o jednání s jednoznačným záměrem či vědomím, že tyto operace nebo výnosy z nich mají zcela nebo zčásti sloužit teroristickým účelům nebo že z nich budou mít užitek teroristické skupiny.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Kromě toho sankce pro fyzické i právnické osoby, které spáchaly tyto trestné činy nebo za ně jsou odpovědné, by měly být stanoveny tak, aby odrážely závažnost těchto trestných činů.

(14)  Sankce pro fyzické i právnické osoby, které spáchaly tyto trestné činy nebo za ně jsou odpovědné, by měly být stanoveny tak, aby odrážely závažnost těchto trestných činů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Měla by být stanovena pravidla soudní příslušnosti, která zajistí účinné stíhání teroristických trestných činů. Obzvlášť se jeví jako nezbytné stanovit soudní příslušnost pro trestné činy spáchané poskytovateli výcviku teroristů bez ohledu na jejich státní příslušnost, vzhledem k možným dopadům takového jednání na území Unie a úzké materiální souvislosti mezi trestnými činy poskytování a absolvování výcviku teroristů.

(15)  Měla by být stanovena pravidla soudní příslušnosti, která zajistí účinné stíhání teroristických trestných činů. Obzvlášť se jeví jako nezbytné stanovit soudní příslušnost pro trestné činy spáchané poskytovateli výcviku teroristů z řad občanů Unie a osob v Unii pobývajících, bez ohledu na jejich státní příslušnost, vzhledem k možným dopadům takového jednání na území Unie a úzké materiální souvislosti mezi trestnými činy poskytování a absolvování výcviku teroristů. Vyšetřování občana třetí země by mělo vždy dodržovat dohody o vydávání a o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech s dotčenými třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Informace, které jsou relevantní pro odhalování, prevenci, vyšetřování či trestní stíhání trestných činů uvedených v této směrnici se často týkají více než jednoho členského státu a mohou si vyžádat naléhavé kroky. Za účelem předcházení terorismu a boje proti němu je nezbytná užší přeshraniční spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními a unijními orgány v souvislosti s účelnou výměnou veškerých relevantních informací z rejstříků trestů, soudních záznamů a dalších dostupných zdrojů o radikalizovaných či násilných extremistech, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestného činu nebo kteří mají být nebo již byli předmětem trestního stíhání či zmrazení majetku za některý z trestných činů uvedených v této směrnici, včetně osob, kterým byl odepřen vstup na území některého z členských států, nebo které byly vyhoštěny na základě podezření, že se podílely na spáchání trestných činů uvedených v této směrnici. Příslušné vnitrostátní a unijní orgány by si proto měly účinně a včas vyměňovat tyto informace, přičemž budou dodržovat platné právní předpisy na ochranu údajů. Členské státy a jejich donucovací orgány by kromě toho měly posílit využívání dostupných systémů a databází poskytovaných příslušnými agenturami, aby kvantitativně i kvalitativně zdokonalily své schopnosti v oblasti prevence a boje proti terorismu. Měly by toho dosáhnout díky sdílení všech relevantních informací a provádění systematických strategických a operačních analýz v souladu s platnými právními požadavky a omezeními.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b) K zajištění úspěšného vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů, trestných činů spojených s teroristickou skupinou a trestných činů spojených s teroristickými činnostmi by měly mít orgány příslušné pro vyšetřování a stíhání těchto trestných činů možnost využít účinné vyšetřovací nástroje, jako jsou nástroje používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti. Jelikož je třeba přihlížet mimo jiné k zásadě proporcionality, mělo by používání takových nástrojů podle vnitrostátních právních předpisů být cílené a odpovídat povaze a závažnosti vyšetřovaných trestných činů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15c)  Členské státy by měly posílit včasnou výměnu veškerých dostupných relevantních informací týkajících se osob cestujících do zahraničí pro účely terorismu. Měly by také systematicky považovat všechny případy, v nichž došlo ke spáchání trestných činů uvedených v této směrnici, za dostatečně přiměřené, relevantní a závažné (ve smyslu rozhodnutí Rady 2007/533/SVV1a) pro vložení záznamu do Schengenského informačního systému. Členské státy by navíc zpravidla měly považovat všechny případy zahrnující trestné činy uvedené v této směrnici za relevantní a nezbytné ve smyslu článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 1b pro účely sdílení výsledků zpracování údajů PNR s ostatními dotčenými členskými státy v souladu s touto směrnicí.

 

________________

 

1aRozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 132).

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15d)  Skutečnost, že teroristické organizace pro svou komunikaci, pro propagaci teroristických činů a podněcování k nim, pro nábor potenciálních bojovníků, získávání finančních prostředků nebo pro organizaci další podpory pro své činnosti silně spoléhají na různé elektronické nástroje, internet a sociální média, přináší specifické problémy při vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů. Členské státy by proto měly navzájem spolupracovat, obzvláště prostřednictvím agentur Eurojust a Europol a společně s Komisí, na zajištění koordinovaného přístupu ke shromažďování, sdílení a posuzování přípustnosti digitálních důkazů.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Členský stát by měl přijmout specifická opatření odpovídající konkrétním potřebám obětí terorismu, pokud jde ochranu, podporu a pomoc, čímž dále vymezí a prohloubí práva již obsažená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU28. Oběti terorismu jsou vymezeny v článku 1 směrnice 2012/29/EU v souvislosti s teroristickými trestnými činy uvedenými v článku 3. Opatření, která by členské státy měly přijmout, by měla zajistit, že v případě teroristického útoku se obětem terorismu dostane emocionální a psychologické podpory, včetně podpory a poradenství při traumatech, a jakýchkoliv příslušných právních, praktických či finančních informací a poradenství.

(16)  Členské státy by měly zajistit, že postavení obětí terorismu bude přiměřeně uznáno před trestním řízením, během něj a po něm a přijmout specifická opatření odpovídající konkrétním potřebám obětí terorismu, pokud jde ochranu, podporu a pomoc, kdy je s obětí nakládáno s respektem a spravedlivě, čímž dále vymezí a prohloubí práva již obsažená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU28. Oběti terorismu jsou vymezeny v článku 2 směrnice 2012/29/EU v souvislosti s teroristickými trestnými činy uvedenými v této směrnici. Opatření, která by členské státy měly přijmout, by měla zajistit, že v případě teroristického útoku se obětem terorismu dostane emocionální a psychologické podpory, včetně podpory při traumatech, a jakýchkoliv příslušných právních, praktických či finančních informací, poradenství a přiměřené pomoci. Členské státy by měly vybízet ke specifické odborné přípravě osob odpovědných za podporu obětí teroristických činů, jakož i k poskytování nezbytných zdrojů k tomuto účelu. Každý členský stát by dále měl vzít v potaz riziko zastrašování a odvety pro oběti a obecně pro osoby, které mohou svědčit v trestních řízeních souvisejících s teroristickými trestnými činy. Obětem terorismu by rovněž měla být přiznána právní pomoc ve všech členských státech, v nichž se nacházejí strany trestního nebo jiného řízení s cílem dosáhnout vydání rozhodnutí o náhradě újmy.

__________________

__________________

28Směrnice 2012/29/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 37).

28Směrnice 2012/29/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 37).

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Členské státy by měly vytvořit a dále rozvíjet jednotné kontaktní místo pro informace a poradenství pro oběti terorismu, a to nejen pro naplnění potřeb obětí týkajících se informací a poradenství, ale také pro účely poskytnutí psychologické první pomoci obětem a možnosti jejich předání do specializované péče a s cílem pomáhat jim a podporovat je při vyrovnávání se s pozorností sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Členské státy by si měly – za plného dodržování svobody slova – vyměňovat osvědčené postupy ohledně toho, jak řešit otázku sdělovacích prostředků a novinářů, s cílem zaručit ochranu osobního života obětí a jejich rodinných příslušníků a spolupracovat se specializovanými službami na podporu obětí a pomoc obětem v tom, vyrovnat se s pozorností médií, jíž se jim dostává.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Členské státy by mezi sebou měly spolupracovat s cílem zajistit přístup k informacím o právech obětí, podpůrných službách a programech odškodnění pro všechny oběti terorismu. Kromě toho by členské státy měly zajistit, aby oběti terorismu měly dlouhodobý přístup k podpůrným službám v zemi svého bydliště, a to i v případě, že k teroristickému trestnému činu došlo v jiném členském státě EU.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  Zdokonalená spolupráce členských států zaměřená na boj proti terorismu by se měla také vyznačovat intenzivní výměnou mezi jejich justičními orgány a Eurojustem a jejich vzájemnou spoluprací. Měly by se posílit zdroje koordinačního střediska Eurojustu, které by mělo hrát zásadní úlohu při prosazování společných opatření justičních orgánů členských států při shromažďování důkazů. Více by se proto měl využívat nástroj, který představují společné vyšetřovací týmy, a to jak mezi členskými státy, tak i mezi členskými státy a třetími zeměmi, s nimiž uzavřel Eurojust dohodu o spolupráci.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17c)  Předcházení radikalizaci a náboru občanů Unie ze strany teroristických organizací si vyžaduje dlouhodobý, proaktivní a komplexní přístup, který kombinuje opatření v oblasti trestní justice s politikami v oblasti vzdělávání, sociálního začleňování a integrace a také poskytování účinných programů deradikalizace a nalézání cest, jak se z radikalizace vymanit. Členské státy by měly sdílet osvědčené postupy ohledně účinných opatření a projektů v této oblasti. Členské státy by měly sdílet osvědčené postupy o využívání účinných alternativních opatření v rámci justičního přístupu s cílem zabránit občanům Unie a státním příslušníkům třetích zemí zákonně pobývajícím v Unii v opuštění Unie pro teroristické účely, nebo s cílem mít kontrolu nad jejich návratem do Unie z oblastí, v nichž probíhá konflikt. Tyto osvědčené postupy by měly sdílet nejen navzájem, ale ve vhodných případech také se třetími zeměmi a s příslušnými agenturami Unie.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17d)  Členské státy by měly pokračovat ve svých snahách o předcházení terorismu, a to tím, že budou koordinovat své strategie a sdílet informace a zkušenosti, jež mají k dispozici, prováděním osvědčených postupů na úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni a aktualizací vnitrostátních politik prevence v souladu se strategií Evropské unie pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů. Komise by ve vhodných případech měla poskytovat podporu celostátním, regionálním a místním orgánům při vypracovávání politik prevence.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že cílů této směrnice nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států jednajících samostatně, a proto jich z důvodu potřeby celoevropských harmonizovaných pravidel může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku 5 tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(18)  Vzhledem k tomu, že cílů této směrnice nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států jednajících samostatně, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku 5 tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Boj proti terorismu je zásadním a globálním úsilím celého světa, které vyžaduje mezinárodní reakci, což Unii zavazuje k tomu, aby jednala ve spolupráci se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Tato směrnice ctí zásady uznané v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, respektuje základní práva a svobody a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, včetně těch uvedených v hlavách II, III, V a VI této Listiny, které zahrnují mimo jiné právo na svobodu a bezpečnost, svobodu projevu a informací, svobodu sdružování a svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, všeobecný zákaz diskriminace, zejména založené na rase, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientaci, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, postižení, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů, zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů zahrnující rovněž požadavek přesnosti, srozumitelnosti a předvídatelnosti v trestním právu, presumpci neviny, jakož i volný pohyb, jak je stanoví čl. 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a směrnice 2004/38/ES. Provádění této směrnice se musí řídit těmito právy a zásadami.

(19)  Tato směrnice (jakož i její provádění) ctí zásady uznané v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, respektuje základní práva a svobody a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, včetně těch uvedených v hlavách II, III, V a VI této Listiny, které zahrnují mimo jiné právo na svobodu a bezpečnost, svobodu projevu, včetně svobody slova, svobodu informací, svobodu sdružování a svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, všeobecný zákaz diskriminace, zejména založené na rase, barvy pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů, zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů zahrnující rovněž požadavek přesnosti, srozumitelnosti a předvídatelnosti v trestním právu, presumpci neviny a právo na spravedlivý proces, jehož výsledek je dán jednotlivými okolnostmi každého případu, zásady uznané v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), jakož i volný pohyb, jak stanoví čl. 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a směrnice 2004/38/ES1a, přičemž uznává, že lze učinit výjimky ze svobody pohybu z důvodů veřejné politiky či vnitrostátní bezpečnosti. Omezení výkonu těchto práv a svobod je přípustné pouze za dodržení podmínek stanovených v čl. 52 odst. 1 Listiny.

 

__________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Tato směrnice by neměla ve svém důsledku členské státy nutit, aby přijímaly opatření, která by vedla k diskriminaci v jakékoli podobě.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b)  Žádné ustanovení této směrnice by nemělo být vykládáno tak, že má za cíl snížit či omezit acquis Unie v oblasti procesních práv podezřelých či obviněných osob v trestním řízení, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/3431a. Osoby podezřelé ze spáchání trestných činů uvedených v této směrnici by neměly nést důkazní břemeno.

 

____________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19c)  Žádné ustanovení této směrnice by nemělo být vykládáno tak, že má za cíl snížit či omezit šíření informací pro účely vyjádření názoru nebo pro vědecké, akademické či novinářské účely nebo pro účely poskytování informací, nebo vyjadřování polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskusi o citlivých politických otázkách.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Provádění kriminalizace podle této směrnice by mělo být přiměřené povaze a okolnostem trestného činu s ohledem na sledované zákonné cíle a jejich nezbytnost v demokratické společnosti a mělo by vyloučit jakoukoli formu svévole nebo diskriminace.

(20)  Provádění kriminalizace podle této směrnice by mělo být přiměřené povaze a okolnostem trestného činu a každého případu s ohledem na sledované zákonné cíle a jejich nezbytnost v demokratické společnosti a mělo by vyloučit jakoukoli formu svévole nebo diskriminace.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  U členských států vázaných touto směrnicí by směrnice měla nahradit rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV29.

(21)  U členských států vázaných touto směrnicí tato směrnice nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV.

__________________

 

29Ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2008/919/SVV ze dne 28. listopadu 2008, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV (Úř. věst. L 330, 9.12.2008, s. 21).

 

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Sankce v oblasti teroristických trestných činů, trestných činů spojených s teroristickými skupinami a trestných činů spojených s teroristickou činností by členské státy neměly v žádném případě používat jako důvod k obcházení svých mezinárodních závazků vyplývajících z Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků ve znění doplněném newyorským protokolem ze dne 31. ledna 1967.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví minimální pravidla pro definici trestných činů a trestních sankcí v oblasti teroristických trestných činů, trestných činů spojených s teroristickou skupinou a trestných činů spojených s teroristickými činnostmi, jakož i zvláštní opatření na ochranu obětí terorismu a na pomoc obětem terorismu.

Tato směrnice stanoví minimální pravidla pro definici trestných činů a trestních sankcí v oblasti teroristických trestných činů, trestných činů spojených s teroristickou skupinou a trestných činů spojených s teroristickými činnostmi, jakož i zvláštní opatření na ochranu obětí terorismu a na pomoc a podporu obětem terorismu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  „obětí“ se rozumí

 

i)  fyzická osoba, která utrpěla újmu, včetně fyzické, duševní či citové újmy, či hmotnou ztrátu, které byly přímo způsobeny trestným činem;

 

ii)  rodinný příslušník osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena trestným činem, a který v důsledku smrti této osoby utrpěl újmu;

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednala určitým způsobem nebo aby se jednání zdržela;

b)  použít násilí či výhrůžku násilí k přinucení či k pokusu o přinucení vlády nebo mezinárodní organizace, aby jednala určitým způsobem nebo aby se jednání zdržela;

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  útoky ohrožující lidský život s možným následkem smrti;

a)  útoky ohrožující lidský život s možným následkem smrti nebo zranění;

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  útoky ohrožující tělesnou integritu člověka;

b)  útoky ohrožující tělesnou a psychickou integritu člověka;

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  výroba, držení, získání, přeprava, dodání nebo užití zbraní, výbušnin nebo zbraní jaderných, biologických nebo chemických, jakož i výzkum a vývoj biologických a chemických zbraní;

f)  výroba, držení, získání, přeprava, dodání nebo užití zbraní, výbušnin nebo zbraní radiologických, jaderných, biologických nebo chemických, jakož i výzkum a vývoj jaderných, biologických a chemických zbraní;

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  vypouštění nebezpečných látek, zakládání požárů, vyvolání povodní nebo zavinění výbuchů, jejichž důsledkem je ohrožení lidských životů;

g)  vypouštění nebezpečných látek, včetně radiologického či biologického materiálu, či vyhrožování jejich vypuštěním, zakládání požárů, vyvolání povodní nebo zavinění výbuchů, jejichž důsledkem je ohrožení lidských životů, či rozsáhlé šíření strachu a poplachu;

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  narušení nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje, jehož důsledkem je ohrožení lidských životů;

h)  narušení nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje prostřednictvím kybernetických či jiných forem útoku, jejichž důsledkem je ohrožení lidských životů;

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  útoky na informační systémy ve smyslu článků 3 až 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU1a.

 

_____________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8).

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  výhrůžky spáchání některého z činů uvedených v písmenech a) až h).

i)  vážné výhrůžky spáchání některého z činů uvedených v písmenech a) až h), které jsou podložené objektivními faktickými okolnostmi.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění trestnosti těchto úmyslných jednání:

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění trestnosti těchto úmyslných a nezákonných jednání:

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  účast na činnostech teroristické skupiny včetně dodávání informací nebo materiálních zdrojů, či financování činnosti jakýmkoliv způsobem s vědomím, že uvedená účast napomáhá trestné činnosti teroristické skupiny.

b)  účast na činnostech teroristické skupiny včetně dodávání informací nebo materiálních zdrojů, či financování činnosti jakýmkoliv způsobem s vědomím, že uvedená účast napomáhá trestné činnosti teroristické skupiny, ať už se tyto činnosti odehrávají uvnitř členského státu nebo ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Článek 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného šíření, nebo jakékoli jiné zpřístupňování informací veřejnosti s úmyslem podnítit spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h), pokud toto jednání přímo či nepřímo obhajující teroristické trestné činy způsobí nebezpečí, že může být spáchán jeden či více takových trestných činů.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného šíření, nebo jakéhokoli jiného zpřístupňování informací veřejnosti (jakýmikoli prostředky, on-line či off-line) s úmyslem podnítit spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h), pokud toto jednání přímo či nepřímo obhajující páchání teroristických trestných činů způsobí v konkrétním případě nebezpečí, že může být spáchán jeden či více takových trestných činů.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Přitěžující okolnosti

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že bude považováno za přitěžující okolnost, pokud byl spáchaný trestný čin uvedený v článku 6 či 7 zaměřen na zranitelné fyzické osoby, včetně dětí.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného získávání jiné osoby ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) nebo v článku 4.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného získávání jiné osoby ke spáchání nebo k podílení se na spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) nebo v článku 4.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Článek 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného přijetí návodu k výrobě nebo použití výbušnin, střelných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) nebo s vědomím, že poskytované dovednosti jsou určeny k použití za tímto účelem.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného přijetí výcviku nebo návodu (a to i prostřednictvím získání znalostí, dokumentace či praktických dovedností) k výrobě nebo použití výbušnin, střelných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) nebo s vědomím, že poskytované dovednosti jsou určeny k použití za tímto účelem.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Článek 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vycestování do zahraničí za účelem terorismu

Vycestování do zahraničí za účelem terorismu

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného vycestování do jiné země za účelem spáchání teroristických trestných činů uvedených v článku 3, účasti na činnostech teroristické skupiny uvedené v článku 4 nebo poskytnutí či absolvování výcviku teroristů uvedených v článcích 7 a 8.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného vycestování do země nebo členského státu, a to jak přímo, tak přes jeden či více členských států, pokud lze objektivně prokázat, že zamýšleným účelem této cesty bylo spáchání teroristických trestných činů uvedených v článku 3 nebo podílení se na jejich spáchání, účast na činnostech teroristické skupiny uvedené v článku 4 s vědomím, že tato účast napomáhá trestné činnosti této skupiny, nebo poskytnutí či absolvování výcviku teroristů uvedených v článcích 7 a 8.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 10 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Organizování cesty do zahraničí za účelem terorismu nebo jakékoliv napomáhání při vycestování

Organizování cesty do zahraničí za účelem terorismu nebo napomáhání při takovém vycestování

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Článek 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného poskytování nebo shromažďování finančních prostředků, jakýmkoli způsobem, přímo nebo nepřímo, se záměrem nebo s vědomím, že budou zcela nebo částečně použity ke spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 10, článcích 12 až 14 nebo článku 16.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného poskytování nebo shromažďování finančních prostředků, jakýmkoli způsobem, přímo nebo nepřímo, se záměrem nebo s vědomím, že budou zcela nebo částečně použity ke spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 10 a článku 14nebo k přispění k jeho spáchání.

 

2.  Pokud se financování terorismu podle odstavce 1 týká některého z trestných činů uvedených v článcích 3, 4 a 9, není nezbytné, aby dotčené finanční prostředky byly ke spáchání kteréhokoli z těchto trestných činů nebo k přispění k jeho spáchání skutečně použity, ať už v plné míře, nebo částečně, ani není nezbytné, aby bylo pachateli známo, pro jaký konkrétní trestný čin nebo činy mají být tyto finanční prostředky použity.

 

3.  Členské státy přijmout nezbytná opatření s cílem zajistit, aby byly veškeré finanční prostředky či jiná aktiva, které jsou využity nebo vyčleněny na spáchání nebo pokus o spáchání některého z trestných činů uvedených v této směrnici, zmrazeny nebo zajištěny a zabaveny.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslné krádeže s přitěžujícími okolnostmi s cílem spáchat některý z trestných činů uvedených v článku 3.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslné krádeže s přitěžujícími okolnostmi s cílem spáchat některý z trestných činů uvedených v článku 3 a článku 4.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného vydírání s cílem spáchat některý z trestných činů uvedených v článku 3.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného vydírání s cílem spáchat některý z trestných činů uvedených v článku 3 a článku 4.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 14 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Padělání veřejných listin s cílem spáchat teroristický trestný čin

Padělání veřejných listin, nebo držení či užití padělaných veřejných listin, s cílem spáchat teroristický trestný čin

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Článek 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného padělání veřejných listin s cílem spáchat některý z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) a v čl. 4 písm. b).

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného padělání veřejných listin a jejich držení či užití s cílem spáchat některý z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až ha) a v čl. 4 písm. b)a v článcích 9 a 10.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Článek 14 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Opatření na boj proti nezákonnému teroristickému obsahu na internetu

 

1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byl rychle odstraněn nezákonný obsah, který veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, jak je uvedeno v článku 5, a jehož internetové úložiště se nachází na jejich území. Usilují také o odstranění takovéhoto obsahu, jehož internetové úložiště se nachází mimo jejich území. Není-li to možné, mohou členské státy přijmout nezbytná opatření s cílem zablokovat přístup k takovému obsahu.

 

2.  Tato opatření musí být v souladu s transparentními postupy a musí poskytovat dostatečné záruky, zejména aby bylo zajištěno, že toto omezení bude uplatňováno jen v nezbytných případech a přiměřeným způsobem a že uživatelé budou o důvodech tohoto omezení informováni. Opatření ve věci uvedeného odstranění a zablokování podléhají soudnímu přezkumu.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Článek 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K trestnosti činu uvedeného v článku 4 a Hlavě III není nezbytné, aby byl teroristický trestný čin skutečně spáchán, ani není nezbytné doložit vazbu na konkrétní teroristický trestný čin, nebo, pokud jde o trestné činy uvedené v článcích 911, na konkrétní trestné činy spojené s teroristickými činnostmi.

K trestnosti činu uvedeného v článku 4 a hlavě III není nezbytné, aby byl teroristický trestný čin skutečně spáchán, a pokud jde o trestné činy uvedené v článcích 510 a 12 až 14, není ani nezbytné prokázat spojitost s jiným konkrétním činem vymezeným touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Článek 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil trestnost pomoci k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 8 a článcích 11 až 14.

1.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil trestnost pomoci k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 7 a článcích 11 až 14.

2.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil trestnost návodu k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 14.

2.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil trestnost návodu k trestným činům uvedeným v článku 3 a článcích 6 až 14.

3.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil trestnosti pokusu trestných činů uvedených v článcích 3, 6, 7, 9 a článcích 11 až 14, s výjimkou držení, jak stanoví čl. 3 odst. 2 písm. f), a trestného činu uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. i).

3.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil trestnosti pokusu trestných činů uvedených v článcích 3, 6, 7, 9 a článcích 11 až 14, s výjimkou držení, jak stanoví čl. 3 odst. 2 písm. f), a trestného činu uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. i).

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 18 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Polehčující okolnosti

Zvláštní okolnosti

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytne správním nebo soudním orgánům informace, které by jiným způsobem získat nemohly a které jim pomáhají v:

b)  poskytne příslušným orgánům informace, které by jiným způsobem získat nemohly a které jim pomáhají v:

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  identifikaci nebo soudním stíhání dalších pachatelů;

(2)  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 20 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zmrazení a zabavení aktiv použitých ke spáchání některého z trestných činů podle této směrnice, jak stanoví směrnice 2014/42/EU1a, nebo z takového trestného činu pocházejících.

 

_______________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39).

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  pachatel občanem Unie a v zahraničí poskytuje výcvik státním příslušníkům třetích zemí;

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  trestný čin spáchán proti jeho institucím nebo obyvatelům nebo proti orgánu, instituci, úřadu nebo agentuře Evropské unie, jejichž sídlo je na území dotyčného členského státu.

f)  trestný čin spáchán proti jeho institucím nebo obyvatelům, nebo proti orgánu, instituci, úřadu nebo agentuře Evropské unie, jejichž sídlo je na území dotyčného členského státu, a to i v případě, že k němu dojde prostřednictvím únosu letadla, lodi nebo jiného dopravního prostředku přepravujícího osoby či náklad, nebo pokud státní příslušník třetí země absolvuje výcvik v zahraničí s úmyslem provést útok v daném členském státu;

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Každý členský stát přijme opatření nezbytná ke stanovení své soudní příslušnosti pro trestné činy podle článku 4 v případě, že se pachatel nachází na jeho území.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Spadá-li trestný čin do příslušnosti soudu více členských států a může-li každý z těchto členských států vést účinné trestní stíhání na základě stejných skutečností, spolupracují dotyčné členské státy při rozhodování, který z nich bude pachatele trestně stíhat, aby se soudní řízení pokud možno soustředilo v jednom členském státě. Za tímto účelem se členské státy mohou obracet na agenturu Eurojust, aby tak usnadnily spolupráci svých soudních orgánů a koordinaci jejich postupu. Postupně je brán zřetel na tyto faktory:

2.  Spadá-li trestný čin do příslušnosti soudu více členských států a může-li každý z těchto členských států vést účinné trestní stíhání na základě stejných skutečností, spolupracují dotyčné členské státy při rozhodování, který z nich bude pachatele trestně stíhat, aby se soudní řízení pokud možno soustředilo v jednom členském státě. Za tímto účelem se členské státy obrátí na agenturu Eurojust, aby tak usnadnily spolupráci svých soudních orgánů a koordinaci jejich postupu. Postupně je brán zřetel na tyto faktory:

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Členské státy zajistí spolupráci a výměnu informací s členským státem, který stanovil příslušnost svých soudů pro trestné činy uvedené v článcích 3 až 14 a článku 16, prostřednictvím již vytvořených kanálů, včetně agentur Unie.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21a

 

Povinnost vyšetřovat

 

1.  Po obdržení informace, že se osoba, která spáchala nebo údajně spáchala trestný čin uvedený v této směrnici, může nacházet na jeho území, přijme dotčený členský stát veškerá opatření, která mohou být podle jeho vnitrostátního práva nezbytná za účelem vyšetření skutkových okolností obsažených v uvedené informaci.

 

2.  Domnívá-li se členský stát, na jehož území se nachází pachatel nebo domnělý pachatel, že to vyžadují okolnosti, přijme v souladu se svým vnitrostátním právem vhodná opatření s cílem zajistit přítomnost uvedené osoby za účelem trestního stíhání nebo vydání.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Článek 21 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21b

 

Prevence

 

1.  Členské státy přijmou vhodná opatření zaměřená na předcházení radikalizaci a náboru občanů Unie teroristickými organizacemi.

 

2.  Členské státy přijmou vhodná opatření (a to i on-line), jako jsou např. poskytování informací a vzdělávání, pořádání kampaní na posilování povědomí o těchto otázkách a rozvíjení alternativní argumentace zaměřené proti teroristické propagandě. Ve vhodných případech se tato opatření provádějí ve spolupráci se soukromými podniky, relevantními organizacemi občanské společnosti, místními komunitami a dalšími zainteresovanými stranami. Jejich cílem je posílit povědomí o těchto otázkách a snížit riziko radikalizace a náboru ze strany teroristických organizací.

 

3.  Členské státy podporují pořádání pravidelných školení pro pracovníky, u nichž je pravděpodobné, že se dostanou do kontaktu s osobami zranitelnými vůči radikalizaci, včetně policistů a příslušníků vězeňské stráže, kteří jsou v první linii, s cílem umožnit jim rozpoznat příznaky radikalizace a náboru ze strany teroristické organizace a tento problém řešit.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Článek 21 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21c

 

Povinnost vyměňovat si informace ohledně teroristických trestných činů

 

1.  Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby jeho příslušné orgány předávaly příslušným orgánům dotčeného členského státu veškeré relevantní informace v případech, u nichž lze důvodně předpokládat, že by tyto informace mohly pomoci při odhalování, prevenci, vyšetřování či stíhání trestných činů uvedených v této směrnici. Tyto informace se předávají účinně a včas, aniž by byla nezbytná předchozí žádost.

 

2.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření s cílem zajistit, že jeho kontaktní místo, které vybral na základě článku 2 rozhodnutí 2005/671/SVV1a, účinně a včas předává Europolu a Eurojustu informace uvedené v tomto rozhodnutí.

 

3.  Členské státy systematicky vkládají do Schengenského informačního systému varování ohledně jakékoli osoby, která je podezřelá ze spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 14 této směrnice nebo byla za takovýto trestný čin odsouzena.

 

4.  Členské státy zajistí, že pokud se jedná o osoby vymezené podle čl. 6 odst. 2 směrnice (EU) 2016/681 v souvislosti s trestnými činy uvedenými v této směrnici, jejich útvar pro informace o cestujících systematicky předává výsledky zpracovávání příslušných údajů útvarům pro informace o cestujících ostatních členských států.

 

5.  Členské státy systematicky předávají Europolu podrobné informace o jakékoli osobě, která je podezřelá ze spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 14 této směrnice nebo která byla za takovýto trestný čin odsouzena.

 

6.  Tímto článkem nejsou dotčeny stávající právní předpisy EU upravující výměnu informací.

 

_________________

 

1a Rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (Úř. věst. L 235, 29.9.2005, s. 22).

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Článek 21 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21d

 

Situace na vnějších hranicích schengenského prostoru

 

Členské státy svým útvarům pohraniční a pobřežní stráže zajistí přístup k příslušným databázím, zejména k informačnímu systému Europolu.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Článek 21 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21e

 

Vyšetřovací nástroje

 

V souladu s vnitrostátními právními předpisy a s příslušnými právními zárukami přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, útvary nebo služby příslušné pro vyšetřování nebo stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 až 14 této směrnice měly k dispozici účinné vyšetřovací nástroje, jako jsou například ty, které se používají v případech organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Článek 21 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21f

 

Opatření v oblasti boje proti radikalizaci on-line a podněcování k terorismu

 

Členské státy spolupracují s Komisí a poskytovateli internetových služeb s cílem vypracovat společnou evropskou strategii pro boj proti radikalizaci on-line a podněcování k terorismu. Tato strategie se pravidelně aktualizuje.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí dostupnost opatření na ochranu obětí terorismu a jejich rodinných příslušníků v souladu se směrnicí 2012/29/EU. V průběhu trestního řízení se věnuje zvláštní pozornost riziku zastrašování a odvety a potřebě chránit fyzickou a psychologickou integritu obětí terorismu, a to i během výslechů a svědeckých výpovědí.

 

Členské státy navíc zajistí, aby byla obětem terorismu, které jsou stranou trestního řízení a ve vhodných případech také jiných právních řízení směřujících k dosažení rozhodnutí o přiznání náhrady újmy, poskytována bezplatná právní pomoc.

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí dostupnost zvláštních služeb pomoci a podpory obětem terorismu. Tyto služby musí mít kapacitu a organizační strukturu, jež jsou nezbytné pro poskytnutí pomoci a podpory dotčeným obětem bezprostředně po útoku a následně tak dlouho, jak to bude nutné, dle specifických potřeb každé oběti. Služby musí být důvěrné, bezplatné a snadno dostupné pro všechny oběti terorismu. Měly by zahrnovat zejména:

2.  Členské státy zajistí dostupnost zvláštních služeb pomoci a podpory obětem terorismu, a to i díky dostupnosti organizací či odborníků zaměřených na podporu obětí. Tyto služby musí mít kapacitu a organizační strukturu, jež jsou nezbytné pro poskytnutí pomoci a podpory dotčeným obětem bezprostředně po útoku a následně tak dlouho, jak to bude nutné, dle specifických potřeb každé oběti. Členské státy zřídí koordinační středisko s cílem propojit tyto organizace a odborníky, kteří jsou kompetentní pro poskytování informací, podpory a praktických služeb obětem a jejich rodinám a rodinným příslušníkům. Tyto služby musí být důvěrné, bezplatné a snadno dostupné pro všechny oběti terorismu. Zahrnují zejména:

 

(-a)  lékařskou a fyzickou péči, včetně protiopatření pro případ jaderného, biologického či chemického útoku;

(a)  emocionální a psychologickou podporu, podporu v případě traumatu a poradenství;

(a)  emocionální a psychologickou podporu, podporu v případě traumatu a poradenství;

(b)  poskytování poradenství a informací o veškerých příslušných právních, praktických nebo finančních záležitostech.

(b)  poskytování poradenství a informací o veškerých příslušných právních, praktických nebo finančních záležitostech.

 

(ba)  podporu obětem při jejich návratu do členského státu bydliště v případech, kdy k příslušnému útoku došlo v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy přijmou nezbytná opatření v rámci své infrastruktury pro reakci na mimořádné situace s cílem začlenit do plánování pro tyto situace také odborníky na podporu obětem a usnadnit a zdokonalit proces identifikace obětí neprodleně po teroristickém útoku, a to při zohlednění potřeb obětí. Členské státy zejména rozvinou a koordinují společný mechanismus podpory, který budou schopny na požádání uplatnit. Členské státy by měly zajistit podporu vyšetřování na místě a zavést jednotnou webovou stránku, jejímž prostřednictvím bude možné získat veřejné informace týkající se teroristického útoku v dotčeném členském státě. Měly by také zavést webovou stránku se soukromým přístupem umožňující informovat oběti a rodinné příslušníky o jejich právech a sdělit jim veškeré další informace týkající se útoku.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise přezkoumá, zda je třeba, aby byla veškerá legislativní ustanovení o ochraně, podpoře a právech obětí terorismu obsažena a rozvinuta v jediném legislativním nástroji o obětech terorismu.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Článek 23 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23a

 

Základní práva a svobody

 

1.  Při provádění této směrnice a jejím uplatňování členské státy zajistí, aby byla trestnost úměrná sledovaným legitimním cílům a jejich nezbytnosti v demokratické společnosti a aby vylučovala jakoukoli formu svévole nebo diskriminace.

 

2.  Touto směrnicí není dotčena povinnost členských států dodržovat základní práva, jež jsou zakotvena v článcích 2 a 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině základních práv Evropské unie, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v mezinárodním humanitárním právu, a provádí se a vykládá v souladu s těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Článek 23 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23b

 

Mimořádné situace a základní práva

 

V době války či jiné situace veřejného ohrožení ohrožující život národa mohou členské státy přijmout opatření, kterými se odchýlí od určitých práv, v souladu s právem Unie a mezinárodním právem. Tyto okolnosti nezbavují orgány povinnosti prokázat, že učiněná opatření jsou uplatňována pouze pro účely boje proti terorismu a jsou v přímé souvislosti se zvláštním cílem terorismus potírat.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Článek 23 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23c

 

Základní zásady týkající se svobody projevu

 

Na základě této směrnice není od členských států vyžadováno, aby přijímaly opatření v rozporu se základními zásadami vztahujícími se ke svobodě projevu, zejména ke svobodě tisku a svobodě projevu v jiných sdělovacích prostředcích, a touto směrnicí ani nejsou dotčena vnitrostátní pravidla upravující práva a povinnosti tisku a jiných sdělovacích prostředků a jejich procesní záruky, pokud se tato pravidla vztahují k určení nebo omezení odpovědnosti.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Článek 23 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23b

 

1.  Na základě této směrnice nelze od členských států vyžadovat, aby přijímaly opatření v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z práva Unie s ohledem na procesní práva podezřelých či obviněných osob v trestním řízení.

 

2.  Osoba, jejíž práva a svobody byly nepřiměřeně porušeny v důsledku provádění této směrnice, má právo na účinnou právní ochranu ve smyslu článku 47 Listiny.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise do [24 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí.

1.  Komise do [12 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí. Tato zpráva rovněž přezkoumá účinnost opatření, jež přijaly členské státy s ohledem na dosažení cílů této směrnice. Na základě uvedeného hodnocení Komise rozhodne o vhodných následných opatřeních. Pravidelné posouzení provádění této směrnice by mělo zahrnovat posouzení potenciálního disproporčního dopadu opatření na určité skupiny obyvatelstva a postupů pro nápravu diskriminačních praktik.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise do [48 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí dopad a přidanou hodnotu této směrnice v boji proti terorismu. Komise vezme rovněž v úvahu informace poskytnuté členskými státy podle rozhodnutí 2005/671/SVV.

2.  Komise do [12 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí dopad a přidanou hodnotu této směrnice v boji proti terorismu. Tato zpráva se také zabývá dopady této směrnice na základní práva a svobody, na právní stát a na úroveň ochrany a podpory poskytovaných obětem terorismu. Komise vezme rovněž v úvahu informace poskytnuté členskými státy podle rozhodnutí 2005/671/SVV a jakékoli další relevantní informace týkající se výkonu pravomocí na základě protiteroristických zákonů souvisejících s prováděním a uplatňováním této směrnice.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nedávné teroristické útoky na evropském území i mimo něj a zejména teroristické útoky v Paříži dne 13. listopadu 2015, které si vyžádaly více než 130 obětí, vyzdvihly potřebu posílit naše úsilí při předcházení terorismu a boji proti němu. Článek 3 Listiny zaručuje právo všech osob na fyzickou a duševní integritu, což opakovaně potvrdila i judikatura Soudního dvora Evropské unie. Nemohou-li se Evropané nadále cítit bezpečně ve své zemi, je ohrožena stabilita společnosti a je třeba ji všemi dostupnými zákonnými prostředky znovu nastolit.

V současné době je více než 5 000 občanů EU podezřelých ze zapojení do bojů v Iráku a Sýrii, a hrozba takzvaných „zahraničních bojovníků“ a jejich možného návratu do EU je tedy velmi reálná. Protiteroristický koordinátor EU Gilles de Kerchove nedávno uvedl, že: „Hrozba, již představuje radikalizace Evropanů, z nichž mnozí také cestují do zahraničí, aby se zúčastnili bojů, bude pravděpodobně přetrvávat i v nadcházejících letech. Aby byla reakce na tyto problémy účinná, je zapotřebí komplexní přístup a trvalé odhodlání.“

Rozsáhlý chaos a teror mohou navíc rozpoutat i takzvaní „vlci samotáři“. Tento typ potenciálních pachatelů představuje obzvlášť velkou hrozbu pro veřejnou bezpečnost, jelikož vlci samotáři často konají anonymně a rychle mění způsob práce. Jejich činy jsou hůře předvídatelné než činy známých teroristických skupin, jež mnohdy jednají podle určitého vzorce. S rozmachem Islámského státu, al-Káidy a dalších extremistických islamistických organizací a jejich velmi účinné propagandy přes internet a další média se zvýšil i počet osamocených útočníků a v dohledné době se to nezmění.

Agentura Europol nedávno dospěla k závěru, že „je velmi opodstatněné očekávat, že náboženstvím inspirovaná teroristická skupina opět podnikne teroristický útok někde v Evropě s cílem způsobit velké množství obětí z řad civilního obyvatelstva, a to navíc k hrozbě útoků samostatně jednajících jedinců, která se nesnížila.“(1)

Další a významně závažnou výzvu v boji proti terorismu představuje narůstající sbližování terorismu a mezinárodní organizované trestné činnosti. Ve skutečnosti je rozdíl mezi jejich trestnými činy čím dál více komplikovaný a uměle stanovený, protože narůstá jejich vzájemné propojení. Teroristické organizace a sítě organizované trestné činnosti spolu v mnoha případech spolupracují nebo se spojují s cílem vzájemně těžit ze svých služeb, nástrojů a dalších výhod. V jiných případech jsou podporovatelé teroristických organizací cvičeni k organizované trestné činnosti a organizované trestné činy sami v rozsáhlé míře páchají za účelem financování teroristických činů (např. nezákonné odebírání orgánů a jejich pašování v kombinaci s vraždou, obchodování s lidmi, nucená prostituce, sexuální zneužívání dětí a nemluvňat, zotročování a nucená práce, vydírání, vymáhání peněz za ochranu, pašování drog a padělaného zboží). Nestačí tedy kriminalizovat pouze spáchání teroristického činu a ani podmínka přímé souvislosti mezi přípravnou činností nebo financováním a spácháním určitého trestného činu není dostatečná pro účinné předcházení teroristickým činům. Pokud bychom nekriminalizovali napomáhání teroristickým činům či podněcování k nim nebo jejich přípravu získáním výcviku, veřejným podněcováním, náborem, vycestováním do zahraničí za účelem páchání teroristických činů nebo organizací vycestování či napomáhání k němu, a to i s pouhou nepřímou souvislostí se spácháním konkrétního teroristického trestného činu, sítě náborářů, osob činících rozhodnutí, kontaktních míst a komunikačních stratégů by proklouzla vyšetřováním a soudním stíháním evropských a vnitrostátních donucovacích orgánů a soudů. Obětí této legislativní neschopnosti konat by byla občanská společnost v Evropě i mimo ni, ve válečných oblastech i mimo ně. Nebezpečí, které teroristické sítě představují, není teoretické, ale skutečné. Teroristické útoky zanechávají hluboké rány v obětech, jejich rodinách i v oblastech, kde k nim došlo. Krutost teroristických organizací a brutální konkurence mezi nimi již nyní nutí obrovské počty migrantů prchat před terorismem v jejich zemi, a během útěku se tak dostávají do zranitelné situace, což je mnohdy znovu vystaví sítím organizované trestné činnosti.

Boj proti terorismu vyžaduje komplexní, celostní přístup mnoha oblastí politiky, včetně prevence, boje proti radikalizaci, deradikalizace atd. Evropský parlament a Rada na tento všezahrnující přístup v boji proti terorismu v nedávné době opakovaně poukazovaly.(2) Reakce trestní spravedlnosti je pouze částí tohoto komplexního přístupu.

Boj proti terorismu je celosvětovým bojem, který EU nemůže bojovat a vyhrát sama. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN z roku 2014 ukládá všem členským státům EU zákonnou povinnosti kriminalizovat určité trestné činy související s terorismem, jako je vycestování za účelem naplánování či spáchání teroristických činů, absolvování teroristického výcviku nebo organizace, napomáhání a financování tohoto vycestování či výcviku. Tato rezoluce byla zapracována do dodatkového protokolu Rady Evropy o zahraničních bojovnících.

Celkové zhodnocení návrhu zpravodajkou

Zpravodajka celkově návrh podporuje. Zpravodajka by ráda zdůraznila, že následující prvky návrhu jsou již od roku 2002 součástí acquis EU prostřednictvím rámcového rozhodnutí Rady o boji proti terorismu (pozměněného v roce 2008):

Definice teroristických trestných činů a trestné činy související s teroristickými skupinami byly stanoveny již v rámcovém rozhodnutí 2002/475/SVV (články 1 a 2). Kriminalizaci financování terorismu již také upravuje čl. 2 odst. 2 písm. b) rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV. Článek 3 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV kriminalizuje krádež s přitěžujícími okolnostmi, vydírání a podvod s cílem spáchat teroristický trestný čin. Rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV dále obsahuje ustanovení o sankcích pro fyzické osoby (článek 5 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV), polehčující okolnosti (článek 6 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV), odpovědnost právnických osob (článek 7 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV), minimální výše sankcí ukládaných právnickým osobám (článek 8 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV) a trestní stíhání a soudní příslušnost (článek 9 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV).

Prostřednictvím článku 3 rámcového rozhodnutí 2008/919/SVV byly mezi trestné činy spojené s teroristickými činnostmi zařazeny „veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu“, „nábor teroristů“ a „výcvik teroristů“. Čl. 3 odst. 3. rámcového rozhodnutí 2008/919/SVV již stanovil, že k trestnosti činu spojeného s teroristickou skupinou nebo teroristickými činnostmi není nezbytné, aby byl teroristický trestný čin skutečně spáchán. Proto také není nutné stanovit souvislost s konkrétním teroristickým trestným činem. Článek 4 rámcového rozhodnutí 2008/919/SVV dále rozšířil oblast činností, které by měly být kriminalizovány, pokud jde o pomoc, navádění, podněcování či pokus. Rámcové rozhodnutí 2008/919/SVV ponechává na členských státech, zda budou kriminalizovat pokus o nábor či výcvik teroristů. Většina členských států již tyto činnosti trestá. Ustanovení rámcových rozhodnutí provedly všechny členské státy.(3)

Měnící se hrozbu analyzovaly, pozorovaly a praxi s ní získávaly mezinárodní subjekty, jako je OSN, evropské agentury a vnitrostátní donucovací orgány. Normativní část rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2178 (2014) byla přijata v podobě kapitoly VII Charty OSN a zejména jejích článků 4 až 6, které mají závazný účinek. Členské státy jsou tedy povinny zajistit, že jejich vnitrostátní právní předpisy upravují závažné trestné činy natolik, aby umožnily stíhat a trestat vycestování, výcvik, financování a další přípravné činnosti související s terorismem. Rada Evropy tuto rezoluci OSN přijala v dodatkovém protokolu. Zpravodajka spatřuje přidanou hodnotu spíše ve směrnici než v tom, aby bylo jednotlivým členským státům umožněno rezoluci OSN individuálně provést do vnitrostátního práva, jelikož směrnice vytváří harmonizovaný základ trestního práva pro vnitrostátní právní předpisy, a legislativní činnosti členských států proti terorismu tak budou jednotné, důsledné a účinné a zabrání se mezerám při trestním stíhání. Díky „lisabonizaci“ stávajícího rámcového rozhodnutí Rady o terorismu se na něj navíc budou vztahovat Listiny základních práv, pravomoci Evropské komise vést řízení o porušení smlouvy a justiční kontrola Soudního dvora. Významnou zásadu legality představuje skutečnost, že předpisy v oblasti trestního práva musí být přesné a předvídatelné. Je tedy velice důležité, aby při jejich provádění a konkrétním používání byly vůdčími zásadami nezbytnost a přiměřenost a aby závažnost a úmysl trestného činu byly jasně prokázány co nejvíce konkrétními skutečnostmi a okolnostmi v každém případě.

Je zcela zásadní aktualizovat právní rámec EU pro boj s terorismem a teroristickými sítěmi v následujících bodech:

1) výcvik pachatelů pro teroristické účely v Evropě i mimo ni, ve výcvikových táborech i přes internet;

2) vycestování tzv. „zahraničních bojovníků“ do oblastí konfliktu za účelem terorismu a organizace tohoto vycestování či jiné napomáhání;

3) zahrnutí doporučení FATF č. 5 o financování terorismu a financování přípravných činností, které vedou k činnosti s teroristickým záměrem;

4) zahrnutí nových typů trestných činů v kybernetickém prostoru i jeho prostřednictvím, a zejména tzv. darknet;

5) přizpůsobení článku o pomoci, návodu a pokusu novým výzvám;

6) zavedení soudní příslušnosti pro trestné činy výcviku teroristů;

7) posílení práv obětí a posílení ochrany, pomoci a podpory obětem terorismu v celé Unii.

(1)

  Europol, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks (Změny způsobu práce teroristických útoků Islámského státu ), 18. ledna 2016.

(2)

  Viz například: Usnesení Parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 o předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací (P8_TA(2015)0410), usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o protiteroristických opatřeních (P8_TA(2015)0032), usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost (P8_TA(2015)0269). Závěry Rady o boji proti terorismu ze dne 20. listopadu 2015, závěry Evropské Rady ze dne 12. února 2015, společné prohlášení z Rigy ze zasedání ve dnech 29. a 30. ledna 2015.

(3)

  Viz také zpráva Komise ze dne 5. září 2014 o provádění rámcového rozhodnutí Rady 2008/919/SVV (COM(2014) 554).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Boj proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu

Referenční údaje

COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Datum předložení EP

2.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

18.1.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

18.1.2016

FEMM

18.1.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

28.1.2016

FEMM

28.1.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Monika Hohlmeier

11.1.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

16.2.2016

17.3.2016

21.4.2016

4.7.2016

Datum přijetí

4.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

4

10

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Janice Atkinson, Biljana Borzan, Eugen Freund, Iris Hoffmann

Datum předložení

12.7.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel

4

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

10

0

ALDE

Sophia in 't Veld

EFDD

Gerard Batten

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

S&D

Eugen Freund

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

Význam zkratek:

+: pro

- : proti

0  : zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí