IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma

  12.7.2016 - (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) - ***I

  Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier


  Postupak : 2015/0281(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0228/2016
  Podneseni tekstovi :
  A8-0228/2016
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma

  (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0625),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 83. stavak 1. i članak 82. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0386/2015),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 2178 (2014) od 24. rujna 2014. i br. 2249 (2015) od 20. studenog 2015.,

  –  uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma od 16. svibnja 2005. i njezin Dodatni protokol od 19. svibnja 2015.,

  –  uzimajući u obzir preporuke Radne skupine za financijsko djelovanje,

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0228/2016),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Nacrt zakonodavne rezolucije

  Pozivanje 4.a (novo)

  Nacrt zakonodavne rezolucije

  Izmjena

   

  -  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2195(2014), 2199(2015) i 2253(2015),

  Amandman    2

  Nacrt zakonodavne rezolucije

  Pozivanje 4.b (novo)

  Nacrt zakonodavne rezolucije

  Izmjena

   

  -  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 1373(2001),

  Amandman    3

  Nacrt zakonodavne rezolucije

  Pozivanje 8.a (novo)

  Nacrt zakonodavne rezolucije

  Izmjena

   

  -  uzimajući u obzir komunikaciju sa Sastanka na vrhu o nuklearnoj sigurnosti održanog 1. travnja 2016. u Washingtonu,

  Amandman    4

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)  Europska unija utemeljena je na univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Unija se temelji na načelima demokracije i vladavine prava, a ta su načela zajednička državama članicama.

  (1)   Europska unija utemeljena je na univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti muškaraca i žena te solidarnosti, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Unija se temelji na načelima demokracije i vladavine prava, a ta su načela zajednička državama članicama.

  Amandman    5

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)  Dodatnim protokolom uz Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma, koji je usvojen u svibnju 2015., ugovorne stranke Konvencije obvezale su se na kazneni progon sudjelovanja u aktivnostima udruge ili skupine u terorističke svrhe, pohađanja obuke za terorističke aktivnosti, putovanja ili pokušaja putovanja radi terorističkih aktivnosti, pružanja ili prikupljanja sredstava za takva putovanja te organiziranja i olakšavanja takvih putovanja. Europska unija potpisala je 22. listopada 2015. Dodatni protokol i Konvenciju.

  Amandman    6

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4)  Posljednjih godina teroristička prijetnja raste i razvija se. Pojedinci nazvani „stranim terorističkim borcima” putuju u inozemstvo radi terorizma. Strani teroristički borci na povratku predstavljaju povećanu sigurnosnu prijetnju za sve države članice EU-a. Strani teroristički borci povezani su s nekoliko nedavnih napada ili planova napada, uključujući napade u Parizu 13. studenoga 2015. Osim toga, Europska unija i njezine države članice suočavaju se s pojačanim prijetnjama pojedinaca koje su nadahnule ili podučile terorističke skupine u inozemstvu, ali koji ostaju unutar Europe.

  (4)  Posljednjih godina teroristička prijetnja raste i razvija se. Pojedinci nazvani „stranim terorističkim borcima” putuju u inozemstvo radi terorizma. Strani teroristički borci na povratku predstavljaju povećanu sigurnosnu prijetnju za sve države članice EU-a. Strani teroristički borci povezani su s nekoliko nedavnih napada ili planova napada, uključujući napade u Parizu 13. studenoga 2015 i u Bruxellesu 22. ožujka 2016. Osim toga, Europska unija i njezine države članice suočavaju se s pojačanim prijetnjama pojedinaca koje su nadahnule ili podučile terorističke skupine u inozemstvu, ali koji ostaju unutar Europe.

  Amandman    7

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a)  U skladu sa stavkom 6. Rezolucije 2178(2014) Vijeća sigurnosti UN-a sve države članice UN-a moraju se pobrinuti za to da se u okviru njihovih nacionalnih zakona i propisa putovanje u treću zemlju radi pridonošenja počinjenju terorističkih djela ili održavanja ili pohađanja obuke, kao i financiranje, organiziranje ili omogućavanje takvog putovanja, definira kao teško kazneno djelo. Kako bi se izbjegli nedostaci u pogledu kaznenog progona u Uniji, potrebna je usklađena provedba Rezolucije 2178(2014) Vijeća sigurnosti UN-a.

  Amandman    8

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4b)  Borba protiv terorizma i dalje je uglavnom u nadležnosti država članica. Međutim, nakon terorističkih napada u Europi 2015. i 2016. postalo je jasno da se države članice i Europska unija moraju koordiniranim djelovanjem suprotstaviti terorizmu i suočiti s opasnošću koju predstavljaju strani borci na teritoriju EU-a.

  Amandman    9

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4c)  Pružanjem usklađene klasifikacije kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma omogućio bi se zajednički pravni okvir koji bi razne agencije Unije mogle koristiti kao referencu. Stoga bi trebalo uspostaviti djelotvoran mehanizam za koordinaciju između Europola, Eurojusta, Schengenskog informacijskog sustava (SIS), Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europske pravosudne mreže.

  Amandman    10

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.d (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4d)  Države članice trebale bi ojačati profesionalnost sigurnosnih snaga, tijela kaznenog progona i pravosudnih institucija. Također bi trebale zajamčiti djelotvorno nadziranje i odgovornost takvih tijela u skladu s međunarodnim pravom o ljudskim pravima i vladavinom prava. To uključuje osposobljavanje sigurnosnih snaga u pogledu ljudskih prava, primjerice o tome kako poštovati ljudska prava u okviru mjera koje se poduzimaju za suzbijanje nasilnog ekstremizma i terorizma.

  Amandman    11

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5)  Uzevši u obzir razvoj terorističkih prijetnji i zakonskih obaveza za Uniju i države članice prema međunarodnom pravu, definicija terorističkih kaznenih djela, uključujući kaznena djela koja se odnose na terorističku skupinu i kaznena djela koja se odnose na terorističke aktivnosti, trebala bi se dodatno uskladiti u svim državama članicama, tako da šire obuhvaća ponašanje povezano posebno sa stranim terorističkim borcima i financiranjem terorizma. Takvi oblici ponašanja trebali bi biti kažnjivi i ako su počinjeni preko interneta, uključujući društvene medije.

  (5)  Uzevši u obzir razvoj terorističkih prijetnji i zakonskih obaveza za Uniju i države članice prema međunarodnom pravu, definicija terorističkih kaznenih djela, uključujući kaznena djela koja se odnose na terorističku skupinu i kaznena djela koja se odnose na terorističke aktivnosti, trebala bi se dodatno uskladiti u svim državama članicama, tako da šire obuhvaća ponašanje povezano posebno sa stranim terorističkim borcima, sve većom zloupotrebom interneta u svrhu terorizma (npr. za novačenje, propagandu i obuku) i financiranjem terorizma. Takvi oblici ponašanja trebali bi biti kažnjivi bez obzira na to kojim su sredstvima počinjeni te jesu li počinjeni na internetu ili izvan njega, uz istovremeno poštovanje načela proporcionalnosti i nužnosti.

  Amandman    12

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5a)  Opasnost od nuklearnog i radiološkog terorizma i dalje je jedan od najvećih problema za međunarodnu sigurnost. Za suzbijanje te sve veće opasnosti potrebno je ojačati međunarodnu suradnju i poboljšati potporu središnjoj ulozi Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i uvesti stroge sigurnosne mjere.

  Amandman    13

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 6.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6a)  Mjere borbe protiv terorizma bit će u potpunosti djelotvorne samo ako budu popraćene djelotvornim, odvraćajućim i usklađenim nizom mjera kaznenog pravosuđa u svim državama članicama. Kriminalizacijom terorističkih činova u inozemstvu počinjenih u okviru terorističkih organizacija države članice osposobit će se za suzbijanje terorističke radikalizacije građana Unije i pojave stranih boraca. Tijela kaznenog progona i pravosudna tijela trebala bi imati na raspolaganju resurse potrebne za sprečavanje, otkrivanje i kažnjavanje takvih činova. Njihovo osoblje trebalo bi redovito primati djelotvornu obuku o suočavanju s kaznenim djelima povezanima s terorizmom.

  Amandman    14

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 6.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6b)  Ovom Direktivom ne bi se smjela mijenjati prava, obveze i odgovornosti država članica i organizacija u okviru međunarodnog prava, među ostalim i u okviru međunarodnog humanitarnog prava. Ovom se Direktivom ne uređuje djelovanje oružanih snaga tijekom oružanog sukoba, koje je utvrđeno međunarodnim humanitarnim pravom u smislu tih pojmova u okviru tog prava, kao ni djelovanje oružanih snaga određene države pri obavljanju službenih dužnosti ako je uređeno drugim pravilima međunarodnog prava.

  Amandman    15

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 6.c (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6c)  Humanitarnu pomoć koju pružaju nepristrane humanitarne organizacije priznate međunarodnim pravom, uključujući međunarodno humanitarno pravo, ne treba smatrati doprinosom kriminalnim aktivnostima terorističke skupine, pri čemu u obzir treba uzeti sudsku praksu Suda Europske unije.

  Amandman    16

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 7.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Kaznena djela koja se odnose na javno provociranje na počinjenje terorističkog kaznenog djela obuhvaćaju, između ostalog, i slavljenje i opravdavanje terorizma ili širenje poruka ili slika, uključujući i onih u vezi sa žrtvama terorizma, radi dobivanja publiciteta za teroristički cilj ili ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, pod uvjetom da takvo ponašanje uzrokuje opasnost od počinjenja terorističkih kaznenih djela.

  (7)  Kaznena djela koja se odnose na javno provociranje na počinjenje terorističkog kaznenog djela obuhvaćaju, između ostalog, i slavljenje i opravdavanje terorizma ili širenje poruka ili slika na internetu ili izvan njega radi pridobivanja potpore za teroristički cilj ili ozbiljnog zastrašivanja stanovništva. Takvo bi ponašanje trebalo biti kažnjivo ako u konkretnom slučaju uzrokuje opasnost od počinjenja terorističkih kaznenih djela.

  Amandman    17

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 7.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7a)  Kad se pružena usluga informacijskog društva sastoji od prijenosa komunikacijskom mrežom informacija dobivenih od primatelja usluge ili kad se ta usluga sastoji od omogućavanja pristupa komunikacijskoj mreži, države članice trebale bi osigurati da pružatelj usluge nije odgovoran za informacije koje se prenose ili pohranjuju u skladu s Direktivom 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

   

  ________________

   

  1a Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja  2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

  Amandman    18

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 7.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7b)  Uklanjanje nezakonitog sadržaja povezanog s terorizmom na njegovu izvoru predstavlja djelotvoran način borbe protiv terorizma na internetu. U tom kontekstu, ovom se Direktivom ne dovodi u pitanje dobrovoljno djelovanje internetske industrije u cilju sprečavanja zloupotrebe njezinih usluga, kao ni svaka potpora koju države članice pružaju takvom djelovanju, poput otkrivanja nezakonitog sadržaja i ukazivanja na njega. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere za uklanjanje ili blokiranje internetskih stranica na kojima se javno potiče na počinjenje kaznenih djela terorizma. Ako su takve mjere poduzete, one trebaju biti u skladu s transparentnim postupcima i podložne odgovarajućim zaštitnim mehanizmima pod kontrolom nezavisnih tijela. Države članice trebaju u što većoj mjeri surađivati s trećim zemljama u cilju uklanjanja takvog sadržaja sa servera na njihovu teritoriju. Međutim, kada uklanjanje nezakonitog sadržaja na njegovu izvoru nije moguće, države članice trebale bi moći provesti mjere za blokiranje pristupa s teritorija Unije internetskim stranicama za koje je utvrđeno da sadrže ili šire sadržaj povezan s terorizmom. Države članice trebale bi razmotriti sudske postupke protiv poduzeća i pružatelja usluga na internetu i društvenim mrežama koji namjerno odbiju postupiti u skladu sa sudskim nalogom da uklone nezakoniti sadržaj kojim se veliča terorizam sa svojih internetskih platformi, nakon što su propisno obaviješteni o takvom sadržaju. Odbijanje takvog postupanja trebalo bi biti kažnjivo djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama. Poduzećima i pružateljima usluga na internetu i društvenim mrežama trebalo bi zajamčiti pravo na sudsko preispitivanje.

  Amandman    19

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  S obzirom na težinu prijetnje i potrebu, posebno, za prekidom protoka stranih terorističkih boraca, potrebno je kriminalizirati putovanje u inozemstvo u terorističke svrhe, ne samo za počinjenje terorističkih kaznenih djela i pružanje i pohađanje obuke, nego i za sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine. Bilo kakvo djelo kojim se olakšava takvo putovanje također bi trebalo kriminalizirati.

  (8)  Iako nije neophodno kriminalizirati sam čin putovanja, s obzirom na težinu prijetnje i potrebu, posebno, za prekidom protoka stranih terorističkih boraca, potrebno je kriminalizirati putovanje u inozemstvo u terorističke svrhe, ne samo za počinjenje terorističkih kaznenih djela i pružanje i pohađanje obuke, nego i za sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine. Takav čin treba kriminalizirati pod posebnim uvjetima i samo ako se na temelju objektivnih okolnosti dokaže da je svrha tog putovanja terorizam. Olakšavanje ili organiziranje takvog putovanja također bi trebalo kriminalizirati.

  Amandman    20

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 9.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  Kriminalizacijom pohađanja obuke za terorizam nadopunjuje se postojeće kazneno djelo pružanja obuke te se posebno odgovara na prijetnje koje predstavljaju osobe koje se aktivno pripremaju za počinjenje terorističkih kaznenih djela, uključujući ona koja na kraju počine sami.

  (9)  Kriminalizacijom dobrovoljnog pohađanja obuke za terorizam, što obuhvaća i stjecanje saznanja, pribavljanje dokumentacije ili stjecanje praktičnih vještina, bez obzira na to je li riječ o samostalnom učenju ili ne, nadopunjuje se postojeće kazneno djelo pružanja obuke te se posebno odgovara na prijetnje koje predstavljaju osobe koje se aktivno pripremaju za počinjenje terorističkih kaznenih djela, uključujući ona koja na kraju počine sami. Takvo bi djelovanje stoga trebalo kriminalizirati.

  Amandman    21

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 9.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9a)  Kibernapadi koji se provode u terorističke svrhe ili koje provode terorističke skupine trebali bi biti kažnjivi u državama članicama.

  Amandman    22

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 10.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  Financiranje terorizma trebalo bi biti kažnjivo u državama članicama te obuhvaćati financiranje terorističkih djela, financiranje terorističke skupine i drugih kaznenih djela povezanih s terorističkim aktivnostima, kao što su novačenje i obuka, ili putovanje u svrhu terorizma, s ciljem narušavanja struktura potpore čime se olakšava počinjenje terorističkih kaznenih djela. Pomaganje i sudioništvo ili pokušaj financiranja terorizma također bi trebali biti kažnjivi.

  (10)  Ne dovodeći u pitanje Direktivu (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća 1a, financiranje terorizma trebalo bi biti kažnjivo u državama članicama te obuhvaćati ne samo financiranje terorističkih djela nego i financiranje terorističke skupine i drugih kaznenih djela povezanih s terorističkim aktivnostima, kao što su novačenje i obuka, ili putovanje u svrhu terorizma, s ciljem narušavanja struktura potpore čime se olakšava počinjenje terorističkih kaznenih djela. Pomaganje i sudioništvo ili pokušaj financiranja terorizma također bi trebali biti kažnjivi.

   

  __________________

   

  1a Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2016., str. 73.)

  Amandman    23

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 10.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10a)  Rastuće zbližavanje i sve veća povezanost između terorizma i organiziranog kriminala te veze između kriminalnih i terorističkih skupina predstavljaju sve ozbiljniju sigurnosnu prijetnju Uniji. Stoga bi države članice trebale zajamčiti da se financiranje i podržavanje kaznenih djela terorizma u okviru organiziranog kriminala kazneno goni te da vlasti država članica koje su uključene u kaznene postupke podrobnije istraže međusobnu povezanost organiziranog kriminala, terorističkih aktivnosti i financiranja terorista.

  Amandman    24

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 10.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10b)  Nezakonita trgovina vatrenim oružjem, naftom, drogama, cigaretama i krivotvorenom robom te umjetninama ili drugim kulturnim objektima, kao i trgovina ljudima, reketarenje i ucjena postali su vrlo unosni načini financiranja terorističkih skupina. Pri sprečavanju financiranja terorizma trebalo bi stoga uzeti u obzir i aktivnosti koje čine osnovne financijske izvore terorističkih organizacija.

   

  Uz izbjegavanje nepotrebnog administrativnog opterećenja za gospodarske subjekte države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da terorističke skupine ne mogu profitirati ni od kakve trgovine robom. Zahtjevi u pogledu odgovarajuće dužne pažnje, nadzora i izvještavanja mogli bi imati preventivni učinak, jer bi se tako fizički narušile trgovinske aktivnosti organiziranih kriminalnih i terorističkih skupina te bi se djelotvornije pratili te kazneno gonili organizirani kriminal i druge komercijalne aktivnosti terorističkih organizacija. Države članice trebale bi po potrebi predvidjeti kazne za kršenje tih zahtjeva.

  Amandman    25

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 10.c (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10c)  Financijske istrage ključne su za otkrivanje omogućavanja terorističkih djela te mreža i struktura terorističkih organizacija. One mogu biti vrlo produktivne, posebno kada se u ranoj fazi istrage uključe porezna i carinska tijela, financijsko-obavještajne jedinice i sudska tijela. Države članice trebale bi nastojati utvrditi financijske istrage kao standardne komponente svih protuterorističkih istraga i razmjenjivati relevantne financijske informacije s nadležnim tijelima. Pri naporima s ciljem sprečavanja, istrage i suzbijanja financiranja terorizma države članice trebale bi se u potpunosti koristiti kapacitetima financijsko-obavještajnih jedinica i jedinica za suzbijanje financiranja terorizma Europola. Također bi trebale osigurati učinkovitiji i koordiniraniji pristup, primjerice uspostavom specijaliziranih jedinica na nacionalnoj razini koje bi se bavile financijskim istragama povezanima s terorizmom, koje bi mogle imati znatnu dodanu vrijednost te uvelike doprinijeti osiguranju uspješnog kaznenog progona.

  Amandman    26

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 11.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Nadalje, pružanje materijalne potpore terorizmu preko osoba koje aktivno sudjeluju ili djeluju kao posrednici u opskrbi ili kretanju usluga, imovine i dobara, uključujući i trgovačke transakcije koje obuhvaćaju ulazak u Uniju ili izlazak iz nje, trebalo bi biti kažnjivo u državama članicama kao pomaganje i sudioništvo u terorizmu ili kao financiranje terorizma ako se obavlja sa znanjem da su te operacije ili sredstva stečena u njima namijenjeni za potpunu ili djelomičnu uporabu u terorističke svrhe ili će biti od koristi terorističkim skupinama.

  (11)  Pružanje materijalne potpore terorizmu preko osoba koje aktivno sudjeluju ili djeluju kao posrednici u opskrbi ili kretanju usluga, imovine i dobara, uključujući i trgovačke transakcije koje obuhvaćaju ulazak u Uniju ili izlazak iz nje, trebalo bi biti kažnjivo u državama članicama kao pomaganje i sudioništvo u terorizmu ili kao financiranje terorizma ako se obavlja s jasnom namjerom ili sa znanjem da su te operacije ili sredstva stečena u njima namijenjeni za potpunu ili djelomičnu uporabu u terorističke svrhe ili će biti od koristi terorističkim skupinama.

  Amandman    27

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 14.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14)  Nadalje, za fizičke i pravne osobe koje su počinile ili su odgovorne za takva kaznena djela trebalo bi predvidjeti kazne koje su razmjerne težini tih kaznenih djela.

  (14)  Za fizičke i pravne osobe koje su počinile ili su odgovorne za takva kaznena djela trebalo bi predvidjeti kazne koje su razmjerne težini tih kaznenih djela.

  Amandman    28

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 15.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (15)  Potrebno je uspostaviti pravosudna pravila kako bi se zajamčio učinkovit kazneni progon terorističkog kaznenog djela. Posebno, čini se da je nužno uspostaviti nadležnost za kaznena djela koja počine pružatelji obuke za terorizam, bez obzira na njihovo državljanstvo, u pogledu mogućih učinaka takvog ponašanja na teritoriju Unije i bliske materijalne povezanosti između kaznenih djela pružanja i pohađanja obuke za terorizam.

  (15)  Potrebno je uspostaviti pravosudna pravila kako bi se zajamčio učinkovit kazneni progon terorističkih kaznenih djela. Posebno, čini se da je nužno uspostaviti nadležnost za kaznena djela koja počine osobe koje za terorizam obučavaju građane Unije i osobe koje borave u Uniji, bez obzira na državljanstvo osoba koje tu obuku pružaju, s obzirom na moguće učinke takvog ponašanja na teritoriju Unije i blisku materijalnu povezanost kaznenih djela pružanja i pohađanja obuke za terorizam. Pri kaznenom progonu državljana treće zemlje treba poštovati sporazume o izručenju te o policijskoj i pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s dotičnim trećim zemljama.

  Amandman    29

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 15.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15a)  Informacije relevantne za otkrivanje, sprečavanje, istragu i progon kaznenih djela iz ove Direktive često su povezane s više država članica te mogu zahtijevati hitno djelovanje. U cilju sprečavanja i suzbijanja terorizma potrebno je uspostaviti tješnju prekograničnu suradnju među nadležnim nacionalnim tijelima i agencijama Unije u pogledu korisne razmjene svih relevantnih informacija iz kaznene i sudske evidencije ili drugih dostupnih izvora o radikaliziranim ili nasilnim pojedincima koji su osumnjičeni za počinjenje kaznenog djela ili protiv kojih se vodi ili se vodio kazneni postupak ili čija su sredstva blokirana zbog nekog od kaznenih djela iz ove Direktive, uključujući pojedince kojima je zabranjen ulazak na teritorij države članice ili koji su protjerani zbog sumnje da su povezani s kaznenim djelima o kojima je riječ u ovoj Direktivi. Nadležna nacionalna tijela i tijela Unije trebala bi stoga učinkovito i pravovremeno razmjenjivati te informacije, uz istovremeno poštovanje mjerodavnog prava o zaštiti podataka. Osim toga, države članice i njihova nadležna tijela trebali bi se u većoj mjeri koristiti raspoloživim sustavima i bazama podataka koje im pružaju relevantne agencije, i u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu, kako bi poboljšali svoje sposobnosti sprečavanja terorizma i borbe protiv terorizma. To bi trebali činiti razmjenom svih relevantnih informacija te provedbom sustavnih strateških i operativnih analiza u skladu s primjenjivim pravom i povezanim mjerama zaštite.

  Amandman    30

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 15.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15b) Kako bi se zajamčio uspjeh istraga i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i kaznenih djela povezanih s terorističkom skupinom ili terorističkim aktivnostima, tijela nadležna za istragu i kazneni progon takvih kaznenih djela trebaju moći primjenjivati djelotvorne istražne alate kao što su oni koji se primjenjuju u borbi protiv organiziranog kriminala ili drugih teških kaznenih djela. Uzimajući u obzir, između ostalog, načelo proporcionalnosti, korištenje takvim alatima u skladu s nacionalnim pravom trebalo bi biti ciljano i razmjerno prirodi i težini kaznenih djela koja se istražuju.

  Amandman    31

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 15.c (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15c)  Države članice trebale bi ojačati pravovremenu razmjenu svih relevantnih informacija o osobama koje putuju u inozemstvo u svrhu terorističkih aktivnosti. Također bi trebale sustavno smatrati sve slučajeve povezane s kaznenim djelima iz ove Direktive primjerenima, relevantnima i važnima u smislu članka 21. Odluke Vijeća 2007/533/PUP1a za unošenje upozorenja u Schengenski informacijski sustav. Osim toga, države članice trebale bi u pravilu sve slučajeve povezane s kaznenim djelima iz ove Direktive smatrati relevantnima i potrebnima u smislu članka 9. Direktive (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća1b u svrhu dijeljenja rezultata obrade podataka iz evidencije podataka o putnicima s ostalim relevantnim državama članicama, u skladu s tom Direktivom.

   

  ________________

   

  1aOdluka Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 205, 7.8.2007., str. 63.).

   

  1b Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela (SL L 119, 4.5.2016, str. 132.).

  Amandman    32

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 15.d (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15d)  Činjenica da se terorističke organizacije za objavljivanje i promicanje terorističkih aktivnosti te poticanje na njih, kao i za novačenje mogućih boraca, prikupljanje sredstava ili dobivanje ostalih oblika potpore za svoje aktivnosti u velikoj mjeri oslanjaju na razne elektroničke alate, internet i društvene mreže stvara problem pri istragama i kaznenom progonu kaznenih djela terorizma. Stoga države članice trebaju surađivati međusobno, posebno preko Eurojusta i Europola, te s Komisijom kako bi zajamčile koordiniran pristup pri prikupljanju i razmjeni elektroničkih dokaza te utvrđivanju njihove prihvatljivosti.

  Amandman    33

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 16.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16)  Države članice trebale bi donijeti posebne mjere zaštite, potpore i pomoći kao odgovor na posebne potrebe žrtava terorizma, čim se dodatno preciziraju i produbljuju prava koja su već sadržana u Direktivi 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća28. Žrtve terorizma osobe su definirane u članku 1. Direktive 2012/29/EU u odnosu na teroristička kaznena djela kako je navedeno u članku 3. Mjerama koje države članice moraju poduzeti trebalo bi se osigurati da će u slučaju terorističkog napada žrtve terorizma primiti emocionalnu i psihološku podršku, uključujući podršku i savjetovanje u pogledu traume te svaku relevantnu pravnu, praktičnu ili financijsku informaciju i savjet.

  (16)  Države članice trebale bi se pobrinuti za to da se status žrtava terorizma uvaži na odgovarajući način prije, tijekom i nakon kaznenog postupka i trebale bi donijeti posebne mjere zaštite, potpore i pomoći, uz pravedno postupanje prema žrtvama koje se temelji na poštovanju, kao odgovor na posebne potrebe žrtava terorizma, čime se dodatno preciziraju i produbljuju prava koja su već sadržana u Direktivi 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća28. Žrtve terorizma osobe su definirane u članku 2. Direktive 2012/29/EU u vezi s terorističkim kaznenim djelima navedenima u ovoj Direktivi. Mjerama koje države članice moraju poduzeti trebalo bi se osigurati da će u slučaju terorističkog napada žrtve terorizma primiti emocionalnu i psihološku podršku, uključujući podršku u pogledu traume te svaku relevantnu pravnu, praktičnu ili financijsku informaciju, savjet i odgovarajuću pomoć. Države članice trebaju poticati specifične programe obuke za osobe odgovorne za pružanje pomoći žrtvama terorističkih napada i dodijeliti dostatna sredstva za njihovo provođenje. Osim toga, svaka država članica trebala bi uzeti u obzir rizike od zastrašivanja žrtava i osoba koje mogu svjedočiti u kaznenim postupcima povezanima s kaznenim djelima terorizma te rizike od osvete tim osobama. Žrtvama terorizma trebala bi se pružiti i pravna pomoć u svim državama članicama u kojima su one stranke u kaznenom postupku ili drugim pravosudnim postupcima, u cilju donošenja odluke o naknadi.

  __________________

  __________________

  28Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP od 15. ožujka 2001. (SL L 315, 14.11.2012., str. 37.).

  28 Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP od 15. ožujka 2001. (SL L 315, 14.11.2012., str. 37.).

  Amandman    34

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 16.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (16a)  Države članice trebale bi uspostaviti i razviti jedinstveno kontaktno mjesto za pružanje informacija i savjeta žrtvama terorizma, ne samo kako bi se odgovorilo na potrebe žrtava za dobivanjem informacija i savjeta, već i kako bi se žrtvama pružila psihološka prva pomoć i ponudile mogućnosti upućivanja, kao i pomoć i potpora pri suočavanju s medijskom pozornošću.

  Amandman    35

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 16.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (16b)  Države članice trebale bi uz puno poštovanje slobode izražavanja razmjenjivati najbolje prakse o tome kako se nositi s medijima i novinarima u cilju zaštite privatnog života žrtava i članova njihovih obitelji te o tome kako surađivati sa specijalističkim službama za pružanje pomoći i potpore žrtvama pri suočavanju s medijskom pozornošću.

  Amandman    36

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 17.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (17a)  Države članice trebale bi međusobno surađivati kako bi se svim žrtvama terorizma omogućio pristup informacijama o pravima žrtava, službama za potporu i programima odštete. Osim toga, države članice trebale bi žrtvama terorizma zajamčiti pristup službama za dugoročnu potporu na području države članice u kojoj borave, čak i u slučaju da je terorističko kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici.

  Amandman    37

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 17.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (17b)  Bolja suradnja među državama članicama u borbi protiv terorizma trebala bi uključivati i intenzivnu razmjenu informacija te međusobnu suradnju njihovih pravosudnih tijela i suradnju s Eurojustom. Potrebno je osnažiti kapacitete Koordinacijskog centra Eurojusta, koji bi trebao imati ključnu ulogu u promicanju zajedničkog djelovanja pravosudnih tijela država članica u području prikupljanja dokaza. Među državama članicama te između država članica i trećih zemalja s kojima je Eurojust sklopio sporazume o suradnji trebalo bi više koristiti zajedničke istražne timove.

  Amandman    38

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 17.c (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (17c)  Za sprečavanje radikalizacije i novačenja građana Unije u terorističke organizacije potreban je dugoročan i proaktivan pristup u sklopu kojeg se kombiniraju mjere u području kaznenog pravosuđa i politike u području obrazovanja, socijalne uključenosti i integracije, kao i pružanje djelotvornih programa za deradikalizaciju i izlazak. Države članice trebale bi razmjenjivati dobre prakse o djelotvornim mjerama i projektima u tom području. Također, države članice trebaju razmjenjivati dobre prakse u pogledu upotrebe djelotvornih alternativnih mjera u sklopu sudskog pristupa kako bi se građane Unije i državljane trećih zemalja koji zakonito borave u Uniji spriječilo u tome da napuste Uniju radi terorizma ili kako bi se kontrolirao njihov povratak u Uniju iz područja sukoba. Osim među državama članicama, dobre prakse trebale bi se po potrebi razmjenjivati i s trećim zemljama te s relevantnim agencijama Unije.

  Amandman    39

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 17.d (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (17d)  Države članice trebaju nastaviti ulagati napore u sprečavanje terorizma koordiniranjem strategija i razmjenom informacija i iskustava koje imaju, primjenom dobrih praksi na razini Unije i nacionalnoj razini te ažuriranjem nacionalnih politika prevencije u skladu sa strategijom Unije za borbu protiv radikalizacije i novačenja terorista. Komisija bi trebala po potrebi pružati podršku nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima u razvoju politika prevencije.

  Amandman    40

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 18.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (18) S obzirom na to da države članice unilateralno ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Direktive te bi se oni, zbog potrebe za usklađenim pravilima diljem Europe, mogli bolje ostvariti na razini Unije; Unija može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz članka 5., ovom se Direktivom ne prelazi okvir potreban za ostvarenje tih ciljeva.

  (18)  S obzirom na to da države članice unilateralno ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Direktive te bi se oni mogli bolje ostvariti na razini Unije, Unija može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz članka 5., ovom se Direktivom ne prelazi okvir potreban za ostvarenje tih ciljeva.

  Amandman    41

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 18.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (18a)  Borba protiv terorizma ključan je i globalan poduhvat koji zahtijeva međunarodni predznak, što Uniju obvezuje na suradnju s trećim zemljama.

  Amandman    42

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 19.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)  Ovom se Direktivom poštuju načela prepoznata u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji, kao i temeljna prava i slobode te se u obzir uzimaju i načela prepoznata posebno u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, uključujući ona utvrđena u poglavljima II., III., V. i VI. koja, između ostalog, uključuju pravo na slobodu i sigurnost, slobodu izražavanja i informiranja, slobodu udruživanja i slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi, zabranu bilo kakve diskriminacije, uključujući na temelju rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka, načelo zakonitosti i proporcionalnosti kaznenih djela i kazni, uključujući i zahtjev za preciznošću, jasnoćom i predvidljivošću u kaznenom pravu, pretpostavku nedužnosti te slobodu kretanja kako je utvrđeno člankom 21. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Direktivom 2004/38/EZ. Ova Direktiva mora se provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

  (19)  U ovoj Direktivi i njezinoj provedbi poštuju se načela prepoznata u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji, kao i temeljna prava i slobode te se u obzir uzimaju i načela prepoznata posebno u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, uključujući ona utvrđena u poglavljima II., III., V. i VI. koja, između ostalog, uključuju pravo na slobodu i sigurnost, slobodu izražavanja, uključujući slobodu govora, slobodu informiranja, slobodu udruživanja i slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi, zabranu bilo kakve diskriminacije, uključujući na temelju rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka, načelo zakonitosti i proporcionalnosti kaznenih djela i kazni, uključujući i zahtjev za preciznošću, jasnoćom i predvidljivošću u kaznenom pravu, pretpostavku nedužnosti i pravo na pravično suđenje čiji se ishod utvrđuje s obzirom na pojedinačne okolnosti slučaja, te načela utvrđena u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP), kao i slobodu kretanja kako je utvrđeno člankom 21. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Direktivom 2004/38/EZ1a, s time da su iznimke u vezi sa slobodom kretanja dozvoljene na temelju javne politike ili nacionalne sigurnosti. Svako ograničenje pri ostvarivanju tih prava i sloboda podliježe uvjetima iz članka 52. stavka 1. Povelje.

   

  __________________

   

  1aDirektiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 77.).

  Amandman    43

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 19.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (19a)  Primjenom ove Direktive ne bi se smjelo zahtijevati od država članica da poduzmu mjere koje bi mogle dovesti bilo kojeg oblika diskriminacije.

  Amandman    44

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 19.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (19b)  U ovoj Direktivi ništa ne bi trebalo tumačiti kao da je namijenjeno smanjenju ili ograničenju pravne stečevine Unije povezane s postupovnim pravima osumnjičenih ili optuženih osoba u kaznenim postupcima, uključujući Direktivu (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Osobe koje su osumnjičene za počinjenje kaznenih djela utvrđenih ovom Direktivom ne bi trebale snositi teret dokazivanja.

   

  ____________________

   

  1aDirektiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., str. 1.).

  Amandman    45

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 19.c (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (19c)  U ovoj Direktivi ništa ne bi trebalo tumačiti kao da je namijenjeno smanjenju ili ograničenju širenja informacija radi izražavanja mišljenja ili širenja informacija u znanstvene i akademske svrhe ili u svrhu izvješćivanja, kao i radi izražavanja polemičkih ili prijepornih mišljenja u javnoj raspravi o osjetljivim političkim pitanjima.

  Amandman    46

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 20.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (20)  Provedba kriminalizacije u okviru ove Direktive trebala bi biti proporcionalna prirodi i okolnostima počinjenoga kaznenog djela, uzimajući u obzir ispunjenje opravdanih ciljeva i njihovu nužnost u demokratskom društvu, a trebala bi isključiti bilo kakvu proizvoljnost ili diskriminaciju.

  (20)  Provedba kriminalizacije u okviru ove Direktive trebala bi biti proporcionalna prirodi i okolnostima počinjenoga kaznenog djela i svakog pojedinog slučaja, uzimajući u obzir ispunjenje opravdanih ciljeva i njihovu nužnost u demokratskom društvu, a trebala bi isključiti bilo kakvu proizvoljnost ili diskriminaciju.

  Amandman    47

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  Direktiva bi trebala zamijeniti Okvirnu odluku 2002/475/PUP29 za države članice koje su obvezani ovom Direktivom.

  (21)  Ova Direktiva zamjenjuje Okvirnu odluku 2002/475/PUP za države članice koje su obvezane ovom Direktivom.

  __________________

   

  29 Izmijenjeno Okvirnom odlukom Vijeća 2008/919/PUP od 28. studenoga 2008. o izmjeni Okvirne odluke 2002/475/PUP (SL L 330, 9.12.2008., str. 21.).

   

  Amandman    48

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 21.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (21a)  Države članice ni u kojem slučaju ne smiju rabiti sankcije u području terorističkih kaznenih djela, kaznenih djela koja se odnose na terorističku skupinu i kaznenih djela koja se odnose na terorističke aktivnosti kako bi zaobišle svoje međunarodne obveze utvrđene Ženevskom konvencijom o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951., kako je izmijenjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967.

  Amandman    49

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ovom se Direktivom utvrđuju minimalna pravila u vezi s definicijom kaznenih djela i sankcija u području terorističkih kaznenih djela, kaznenih djela koja se odnose na terorističku skupinu i kaznenih djela koja se odnose na terorističke aktivnosti, kao i konkretne mjere zaštite žrtava terorizma i pomoći tim žrtvama.

  Ovom se Direktivom utvrđuju minimalna pravila u vezi s definicijom kaznenih djela i sankcija u području terorističkih kaznenih djela, kaznenih djela koja se odnose na terorističku skupinu i kaznenih djela koja se odnose na terorističke aktivnosti, kao i konkretne mjere zaštite žrtava terorizma te pomoći i potpore tim žrtvama.

  Amandman    50

  Prijedlog direktive

  Članak 2. – stavak 1. – točka da (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (da)  „žrtva” znači:

   

  (i)  fizička osoba koja je pretrpjela štetu, uključujući tjelesnu, duševnu ili emocionalnu štetu ili ekonomski gubitak koji je izravno uzrokovan terorističkim kaznenim djelom;

   

  (ii)  članovi obitelji osobe čija je smrt izravno uzrokovana terorističkim kaznenim djelom i koji su pretrpjeli štetu uzrokovanu smrću te osobe;

  Amandman    51

  Prijedlog direktive

  Članak 3. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  nezakonitog prisiljavanja vlade ili međunarodne organizacije na činjenje ili nečinjenje nekog djela;

  (b)  prisiljavanja ili pokušaja prisiljavanja vlade ili međunarodne organizacije na činjenje ili nečinjenje nekog djela uporabom nasilja ili prijetnjom nasiljem;

  Amandman    52

  Prijedlog direktive

  Članak 3. – stavak 2. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  napadi na život osoba koji mogu prouzročiti smrt;

  (a)  napadi na život osoba koji mogu prouzročiti smrt ili ozljedu;

  Amandman    53

  Prijedlog direktive

  Članak 3. – stavak 2. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  napadi na fizički integritet osobe;

  (b)  napadi na fizički i psihički integritet osobe;

  Amandman    54

  Prijedlog direktive

  Članak 3. – stavak 2. – točka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f)  proizvodnja, posjedovanje, stjecanje, prijevoz, nabava ili uporaba oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja, kao i istraživanje i razvijanje biološkog i kemijskog oružja;

  (f)  proizvodnja, posjedovanje, stjecanje, prijevoz, nabava ili uporaba oružja, eksploziva ili radiološkog, nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja, kao i istraživanje i razvijanje nuklearnog, biološkog i kemijskog oružja;

  Amandman    55

  Prijedlog direktive

  Članak 3. – stavak 2. – točka g

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (g)  ispuštanje opasnih tvari ili izazivanje požara, poplava ili eksplozija s učinkom ugrožavanja ljudskog života;

  (g)  ispuštanje ili prijetnja ispuštanjem opasnih tvari, uključujući radiološke ili biološke materijale, ili izazivanje požara, poplava ili eksplozija s učinkom ugrožavanja ljudskog života ili širenja sveopćeg straha i uzbune;

  Amandman    56

  Prijedlog direktive

  Članak 3. – stavak 2. – točka h

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (h)  ometanje ili prekidanje opskrbe vodom, strujom ili bilo kojim drugim osnovnim prirodnim izvorom,s učinkom ugrožavanja ljudskog života;

  (h)  ometanje ili prekidanje opskrbe vodom, strujom ili bilo kojim drugim osnovnim prirodnim izvorom s pomoću kibernapada ili bilo kojim drugim oblikom napada, s učinkom ugrožavanja ljudskog života;

  Amandman    57

  Prijedlog direktive

  Članak 3. – stavak 2. – točka ha (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ha)  napadi na informacijske sustave kako je utvrđeno u člancima 3. – 7. Direktive 2013/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a.

   

  _____________

   

  1aDirektiva 2013/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o napadima na informacijske sustave i o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2005/222/PUP (SL L 218, 14.8.2013., str. 8).

  Amandman    58

  Prijedlog direktive

  Članak 3. – stavak 2. – točka i

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (i)  prijetnja da će se izvršiti bilo koje djelo navedeno u točkama od (a) do (h).

  (i)  ozbiljna prijetnja da će se izvršiti bilo koje djelo navedeno u točkama od (a) do (h); pri čemu je takva prijetnja utvrđena na osnovi objektivnih i činjeničnih okolnosti.

  Amandman    59

  Prijedlog direktive

  Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da se sljedeća djela, ako su počinjena namjerno, kažnjavaju kao kaznena djela:

  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da se sljedeća djela, ako su počinjena namjerno i nezakonito, kažnjavaju kao kaznena djela:

  Amandman    60

  Prijedlog direktive

  Članak 4. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine, uključujući prikupljanje informacija ili materijalnih sredstava, ili financiranje njihovih aktivnosti na bilo koji način, znajući za činjenicu da takvo sudjelovanje pridonosi kriminalnim aktivnostima terorističke skupine.

  (b)  sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine, uključujući prikupljanje informacija ili materijalnih sredstava, ili financiranje njihovih aktivnosti na bilo koji način, znajući za činjenicu da takvo sudjelovanje pridonosi kriminalnim aktivnostima terorističke skupine, neovisno o tome održavaju li se te aktivnosti unutar države članice ili u trećoj zemlji;

  Amandman    61

  Prijedlog direktive

  Članak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi zajamčila da se širenje, ili drukčije stavljanje na raspolaganje, poruke javnosti s namjerom poticanja na počinjenje jednog ili više kaznenih djela navedenih u točkama od (a) do (h) članka 3. stavka 2., kada takvo ponašanje, bez obzira na to zagovara li izravno teroristička kaznena djela, uzrokuje opasnost od počinjenja jednog ili više takvih kaznenih djela, kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi zajamčila da se širenje, ili svako drugo stavljanje na raspolaganje, bilo na internetu ili izvan njega, poruke javnosti s namjerom poticanja na počinjenje jednog ili više kaznenih djela navedenih u točkama od (a) do (i) članka 3. stavka 2., kada takvo ponašanje, kojim se zagovara počinjenje terorističkih kaznenih djela, u konkretnom slučaju uzrokuje opasnost od počinjenja jednog ili više takvih kaznenih djela, kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Amandman    62

  Prijedlog direktive

  Članak 5.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 5.a

   

  Otežavajuće okolnosti

   

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da se otežavajućim okolnostima smatra situacija u kojoj je počinjenje kaznenog djela iz članaka 6. ili 7. usmjereno protiv ranjivih fizičkih osoba, uključujući djecu.

  Amandman    63

  Prijedlog direktive

  Članak 6. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da se poticanje druge osobe na to da počini jedno od kaznenih djela navedenih u točkama od (a) do (h) članka 3. stavka 2. ili u članku 4. kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da se poticanje druge osobe na to da počini jedno od kaznenih djela navedenih u točkama od (a) do (h) članka 3. stavka 2. ili u članku 4. ili doprinese počinjenju takvog kaznenog djela kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Amandman    64

  Prijedlog direktive

  Članak 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se primanje uputa od druge osobe za izradu ili uporabu eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari, ili za druge posebne metode ili tehnike, u svrhu počinjenja ili doprinosa počinjenju jednog ili više kaznenih djela navedenih u točkama od (a) do (h) članka 3. stavka 2., kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se pohađanje obuke ili primanje uputa, među ostalim i stjecanjem znanja, prikupljanjem dokumentacije ili stjecanjem praktičnih vještina, za izradu ili uporabu eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari, ili za druge posebne metode ili tehnike, u svrhu počinjenja ili doprinosa počinjenju jednog ili više kaznenih djela navedenih u točkama od (a) do (h) članka 3. stavka 2., kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Amandman    65

  Prijedlog direktive

  Članak 9.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Putovanje u inozemstvo radi terorizma

  Putovanje u inozemstvo u svrhu terorističkih aktivnosti

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da se putovanje u drugu zemlju radi počinjenja terorističkog kaznenog djela ili doprinosa terorističkom kaznenom djelu iz članka 3., sudjelovanja u aktivnostima terorističke skupine iz članka 4. ili davanja ili pohađanja obuke za terorizam iz članaka 7. i 8. kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da se čin putovanja u neku zemlju ili državu članicu, neovisno o tome je li ono izravno ili uključuje tranzit kroz jednu ili više država članica, kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno, ako se može objektivno dokazati da je namjera tog putovanja bila počinjenje terorističkog kaznenog djela ili doprinos terorističkom kaznenom djelu iz članka 3.ili sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine iz članka 4. ako je osoba bila svjesna da takvo sudjelovanje pridonosi kriminalnim aktivnostima terorističke skupine, ili pak davanje ili pohađanje obuke za terorizam iz članaka 7. i 8.

  Amandman    66

  Prijedlog direktive

  Članak 10. – naslov

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Organizacija ili drukčije olakšavanje putovanja u inozemstvo radi terorizma

  Organizacija ili drukčije olakšavanje putovanja u inozemstvo u svrhu terorističkih aktivnosti

  Amandman    67

  Prijedlog direktive

  Članak 11.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da se osiguravanje ili prikupljanje sredstava na bilo koji način, izravno ili neizravno, s namjerom njihove uporabe ili znajući da će se ona u potpunosti ili djelomično upotrijebiti za počinjenje jednog ili više kaznenih djela iz članaka od 3. do 10. i od 12. do 14. ili članka 16. kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da se osiguravanje ili prikupljanje sredstava na bilo koji način, izravno ili neizravno, s namjerom njihove uporabe ili znajući da će se ona u potpunosti ili djelomično upotrijebiti za počinjenje jednog ili više kaznenih djela iz članaka od 3. do 10. i članka 14. ili za doprinos tim djelima kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

   

  2.  Ako se financiranje terorizma iz stavka 1. odnosi na kaznena djela utvrđena u člancima 3., 4. i 9., nije nužno da se sredstva uistinu i upotrijebe, u cijelosti ili djelomično, za počinjenje bilo kojeg od navedenih djela ili za doprinos tim djelima niti je nužno da počinitelj zna za koje se određeno djelo ili više njih sredstva namjeravaju koristiti.

   

  3.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile zamrzavanje ili oduzimanje te zapljenu svih financijskih sredstava i druge imovine namijenjenih ili korištenih za počinjenje ili pokušaj počinjenja bilo kojeg od kaznenih djela iz ove Direktive.

  Amandman    68

  Prijedlog direktive

  Članak 12. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se teška krađa s ciljem počinjenja jednog od kaznenih djela navedenih u članku 3. kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se teška krađa s ciljem počinjenja jednog od kaznenih djela navedenih u člancima 3. i 4. kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Amandman    69

  Prijedlog direktive

  Članak 13. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se ucjena s ciljem počinjenja jednog od kaznenih djela navedenih u članku 3. kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se ucjena s ciljem počinjenja jednog od kaznenih djela navedenih u člancima 3. i 4. kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Amandman    70

  Prijedlog direktive

  Članak 14. – naslov

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Izrada lažnih upravnih dokumenata s ciljem počinjenja terorističkog kaznenog djela

  Izrada, posjedovanje ili upotreba lažnih upravnih dokumenata s ciljem počinjenja terorističkog kaznenog djela

  Amandman    71

  Prijedlog direktive

  Članak 14.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se izrada lažnih upravnih dokumenata s ciljem počinjenja jednog od kaznenih djela navedenih u točkama od (a) do (h) članka 3. stavka 2. i točki (b) članka 4. kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se izrada, posjedovanje ili upotreba lažnih upravnih dokumenata s ciljem počinjenja jednog od kaznenih djela navedenih u točkama od (a) do (ha) članka 3. stavka 2. i točki (b) članka 4. te u člancima 9. i 10. kažnjava kao kazneno djelo ako je počinjeno namjerno.

  Amandman    72

  Prijedlog direktive

  Članak 14.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 14.a

   

  Mjere za suzbijanje nezakonitog terorističkog sadržaja na internetu

   

  1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile hitno uklanjanje nezakonitog sadržaja kojim se javno potiče na počinjenje terorističkih kaznenih djela navedenih u članku 5., a koji je smješten na serverima na njihovu teritoriju. Osim toga, trude se ukloniti i takav sadržaj sa servera izvan njihova teritorija. Ako to nije izvedivo, države članice mogu poduzeti mjere potrebne za blokiranje takvog sadržaja.

   

  2.  Te mjere moraju biti u skladu s transparentnim postupcima i podlijegati odgovarajućim zaštitnim mehanizmima, posebno kako bi se ograničenja svela na ona koja su zaista potrebna, kako bi bila razmjerna te kako bi korisnici bili obaviješteni o razlogu ograničenja. Mjere za uklanjanje i blokiranje podložne su sudskom preispitivanju.

  Amandman    73

  Prijedlog direktive

  Članak 15.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Kako bi kazneno djelo iz članka 4. i glave III. bilo kažnjivo, nije nužno stvarno počiniti terorističko kazneno djelo niti je nužno uspostaviti vezu s određenim terorističkim kaznenim djelom ili, ako se to odnosi na kaznena djela iz članaka od 9. do 11., s određenim kaznenim djelima povezanima s terorističkim aktivnostima.

  Kako bi kazneno djelo iz članka 4. i glave III. bilo kažnjivo, nije nužno stvarno počiniti terorističko kazneno djelo niti je nužno, ako se to odnosi na kaznena djela iz članaka od 5. do 10. te 12. i 14., uspostaviti vezu s drugim određenim činom iz ove Direktive.

  Amandman    74

  Prijedlog direktive

  Članak 16.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi zajamčila da se pomaganje ili sudioništvo pri počinjenju kaznenog djela iz članaka od 3. do 8. i od 11. do 14. kažnjava.

  1.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi zajamčila da se pomaganje ili sudioništvo pri počinjenju kaznenog djela iz članaka od 3. do 7. i od 11. do 14. kažnjava.

  2.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi zajamčila da se poticanje kaznenog djela iz članaka od 3. do 14. kažnjava.

  2.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi zajamčila da se poticanje kaznenog djela iz članka 3. i članaka od 6. do 14. kažnjava.

  3.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da se pokušaj počinjenja kaznenog djela iz članaka 3., 6., 7., 9. i od 11. do 14, osim posjedovanja kao što je navedeno u točki (f) članka 3. stavka 2. i kaznenog djela iz točke (i) članka 3. stavka 2., kažnjava.

  3.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da se pokušaj počinjenja kaznenog djela iz članaka 3., 6., 7., 9. i od 11. do 14, osim posjedovanja kao što je navedeno u točki (f) članka 3. stavka 2. i kaznenog djela iz točke (i) članka 3. stavka 2., kažnjava.

  Amandman    75

  Prijedlog direktive

  Članak 18. – naslov

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Olakšavajuće okolnosti

  Posebne okolnosti

  Amandman    76

  Prijedlog direktive

  Članak 18. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  pruži upravnim ili pravosudnim tijelima informacije koje oni inače ne bi mogli pribaviti, pomažući im da:

  (b)  pruži nadležnim tijelima informacije koje ona inače ne bi mogla pribaviti, pomažući im da:

  Amandman    77

  Prijedlog direktive

  Članak 18. – stavak 1. – točka b – podtočka 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  identificiraju ili privedu ostale prijestupnike;

  (2)  identificiraju ili privedu druge prijestupnike;

  Amandman    78

  Prijedlog direktive

  Članak 20. – točka ea (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ea)  zamrzavanje i oduzimanje imovine koja se koristila za počinjenje ili je rezultat počinjenja jednog od kaznenih djela utvrđenih ovom Direktivom, kako je predviđeno Direktivom 2014/42/EU1a.

   

  _______________

   

  1aDirektiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29.4.2014., str. 39.).

  Amandman    79

  Prijedlog direktive

  Članak 21. – stavak 1. – točka da (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (da)  počinitelj je građanin Unije i daje obuku u inozemstvu državljanima trećih zemalja;

  Amandman    80

  Prijedlog direktive

  Članak 21. – stavak 1. – točka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f)  kazneno djelo počinjeno protiv institucija ili naroda dotične države članice ili protiv institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije koja ima sjedište u toj državi članici.

  (f)  kazneno djelo počinjeno protiv institucija ili naroda dotične države članice ili protiv institucije, tijela, ureda ili agencije Unije koja ima sjedište u toj državi članici, među ostalim i otimanjem zrakoplova, broda ili drugih sredstava za prijevoz ljudi ili robe, ili u kojoj se strani državljanin obučava u inozemstvu s namjerom izvođenja napada u toj državi članici;

  Amandman    81

  Prijedlog direktive

  Članak 21. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi uspostavila svoju sudsku nadležnost nad kaznenim djelima navedenim u članku 4. ako je počinitelj kaznenog djela prisutan na njezinu državnom području.

  Amandman    82

  Prijedlog direktive

  Članak 21. – stavak 2. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Kada je za kazneno djelo nadležna više od jedne države članice i kada bilo koja od dotičnih država može učinkovito vršiti progon na temelju istih činjenica, dotične države članice surađuju kako bi odlučile koja će progoniti počinitelje s ciljem, ako je moguće, centraliziranja postupaka u jednoj državi članici. S tim ciljem, države članice mogu se obratiti Eurojustu kako bi olakšale suradnju između svojih pravosudnih tijela i koordinaciju njihova djelovanja. Uzimaju se u obzir, sukcesivno, sljedeći čimbenici:

  2.  Kada je za kazneno djelo nadležno više od jedne države članice i kada bilo koja od dotičnih država može učinkovito vršiti progon na temelju istih činjenica, dotične države članice surađuju kako bi odlučile koja će progoniti počinitelje s ciljem, ako je moguće, centraliziranja postupaka u jednoj državi članici. S tim ciljem, države članice obraćaju se Eurojustu kako bi olakšale suradnju između svojih pravosudnih tijela i koordinaciju njihova djelovanja. Uzimaju se u obzir, sukcesivno, sljedeći čimbenici:

  Amandman    83

  Prijedlog direktive

  Članak 21. – stavak 5.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5a.  Države članice preko uspostavljenih kanala, uključujući agencije Unije, osiguravaju suradnju i razmjenu informacija s državom članicom koja je uspostavila nadležnost nad kaznenim djelima iz članaka od 3. do 14. te iz članka 16.

  Amandman    84

  Prijedlog direktive

  Članak 21.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 21.a

   

  Obveza provođenja istrage

   

  1.  Nakon primitka informacija o tome da je osoba koja je počinila ili navodno počinila kazneno djelo utvrđeno ovom Direktivom možda prisutna na njezinu državnom području, predmetna država članica poduzima mjere koje su prema njezinu nacionalnom pravu potrebne za istragu činjenica sadržanih u tim informacijama.

   

  2.  Nakon što je utvrdila da okolnosti to zahtijevaju, država članica na čijem je državnom području počinitelj ili navodni počinitelj prisutan poduzima odgovarajuće mjere u skladu sa svojim nacionalnim pravom kako bi se osigurala prisutnost te osobe u svrhu kaznenog progona ili izručenja.

  Amandman    85

  Prijedlog direktive

  Članak 21.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 21.b

   

  Sprečavanje

   

  1.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere za sprečavanje radikalizacije i novačenja građana Unije u terorističke organizacije.

   

  2.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere, među ostalim i na internetu, poput pružanja informacija i obrazovanja, pokretanja kampanja za podizanje razine osviještenosti i osmišljanja alternativne argumentacije za suzbijanje terorističke propagande. Gdje je to moguće, takve se mjere poduzimaju u suradnji s privatnim društvima, relevantnim organizacijama civilnog društva, lokalnim zajednicama i drugim dionicima. Usmjerene su na podizanje osviještenosti i smanjenje rizika od radikalizacije i novačenja u terorističke organizacije.

   

  3.  Države članice promiču redovnu obuku za osoblje za koje je vjerojatno da će doći u kontakt s osobama koje su podložne radikalizaciji, uključujući policijske službenike i zatvorske čuvare na terenu, kako bi mogli prepoznati znakove radikalizacije i novačenja u terorističke organizacije te kako bi znali kako postupiti u tim situacijama.

  Amandman    86

  Prijedlog direktive

  Članak 21.c (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 21.c

   

  Obveza razmjene informacija o terorističkim kaznenim djelima

   

  1.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi zajamčila da njezina nadležna tijela prenesu nadležnim tijelima relevantne države članice sve relevantne informacije, ako postoji razumna pretpostavka da bi te informacije mogle pomoći u otkrivanju, sprečavanju, istrazi ili kaznenom progonu kaznenih djela utvrđenih ovom Direktivom. Takve informacije prenose se učinkovito i pravodobno, bez potrebe za prethodnim zahtjevom.

   

  2.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi zajamčila da njezina kontaktna točka određena u skladu s člankom 2. Odluke 2005/671/PUP1a prenosi informacije utvrđene u toj Odluci Europolu i Eurojustu, pravodobno i na učinkovit način.

   

  3.  Države članice u Schengenskom informacijskom sustavu sustavno izdaju upozorenja za sve osobe osumnjičene ili osuđene za barem jedno kazneno djelo navedeno u člancima 3. do 14. ove Direktive.

   

  4.  Kad je riječ o osobama identificiranima u skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/681 u vezi s kaznenim djelima utvrđenima u ovoj Direktivi, države članice osiguravaju da njihovi odjeli za informacije o putnicima sustavno prenose rezultate obrade tih podataka odjelima za informacije o putnicima drugih država članica.

   

  5.  Države članice sustavno obavještavaju Europol o svim osobama osumnjičenim ili osuđenim za barem jedno kazneno djelo navedeno u člancima 3. do 14. ove Direktive.

   

  6.  Ovaj članak ne dovodi u pitanje postojeće zakonodavstvo Unije o razmjeni podataka.

   

  _________________

   

  1a Odluka Vijeća 2005/671/PUP od 20. rujna 2005. o razmjeni informacija i suradnji u vezi s kaznenim djelima terorizma (SL L 235, 29.9.2005., str. 22.)

  Amandman    87

  Prijedlog direktive

  Članak 21.d (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 21.d

   

  Kontrole na vanjskim granicama schengenskog područja

   

  Države članice omogućuju službenicima svojih graničnih i obalnih straža pristup relevantnim bazama podataka, posebno informacijskom sustavu Europola.

  Amandman    88

  Prijedlog direktive

  Članak 21.e (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 21.e

   

  Istražni alati

   

  U skladu s nacionalnim pravom i podložno pravnim jamstvima, države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da djelotvorni istražni alati, poput onih kojima se koristi u slučajevima koja uključuju organizirani kriminal ili druga teška kaznena djela, budu dostupni osobama, jedinicama ili službama odgovornim za istragu ili kazneni progon kaznenih djela navedenih u člancima od 3. do 14.

  Amandman    89

  Prijedlog direktive

  Članak 21.f (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 21.f

   

  Mjere za borbu protiv radikalizacije i poticanja na terorizam na internetu

   

  Države članice u suradnji s Komisijom i pružateljima internetskih usluga razrađuju i provode zajedničku europsku strategiju za borbu protiv radikalizacije i poticanja na terorizam na internetu; Ta se strategija redovito ažurira.

  Amandman    90

  Prijedlog direktive

  Članak 22. – stavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a.  U skladu s Direktivom 2012/29/EU države članice osiguravaju dostupnost mjera za zaštitu žrtava terorizma i članova njihovih obitelji. Tijekom kaznenog postupka posebna pozornost posvećuje se riziku od zastrašivanja i osvete te potrebi za zaštitom fizičkog i psihičkog integriteta žrtava terorizma, među ostalim i tijekom ispitivanja i svjedočenja.

   

  Osim toga, države članice jamče pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama terorizma koje su stranke u kaznenom postupku te, gdje je to prikladno, u ostalim pravnim postupcima radi donošenja odluke o naknadi.

  Amandman    91

  Prijedlog direktive

  Članak 22. – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Države članice jamče da su na raspolaganju posebne službe za pomoć i potporu žrtvama terorizma. Takve službe imaju kapacitet i organizacijsku strukturu potrebnu za pružanje pomoći i potpore tim žrtvama neposredno nakon napada, a potom sve dok je to potrebno, u skladu s konkretnim potrebama svake žrtve. Službe su povjerljive, besplatne i lako dostupne svim žrtvama terorizma. Ona moraju posebno uključivati:

  2.  Države članice jamče da su na raspolaganju posebne službe za pomoć i potporu žrtvama terorizma, uključujući raspoloživost organizacija ili stručnjaka za potporu žrtvama. Takve službe imaju kapacitet i organizacijsku strukturu potrebnu za pružanje pomoći i potpore tim žrtvama neposredno nakon napada, a potom sve dok je to potrebno, u skladu s konkretnim potrebama svake žrtve. Države članice uspostavljaju koordinacijski centar za okupljanje tih organizacija i stručnjaka nadležnih za pružanje informacija, potpore i praktičnih usluga žrtvama, njihovim obiteljima i rodbini. Službe su povjerljive, besplatne i lako dostupne svim žrtvama terorizma. One moraju posebno uključivati:

   

  (-a)  medicinsko i fizičko liječenje, uključujući protumjere za napade nuklearnim, biološkim ili kemijskim oružjem;

  (a)  emocionalnu i psihološku potporu, kao što su potpora i savjetovanje nakon trauma;

  (a)  emocionalnu i psihološku potporu, kao što su potpora i savjetovanje nakon trauma;

  (b)  pružanje savjeta i informacija o svim bitnim pravnim, praktičnim ili financijskim pitanjima.

  (b)  pružanje savjeta i informacija o svim bitnim pravnim, praktičnim ili financijskim pitanjima.

   

  (ba)  potporu žrtvama pri povratku u njihovu državu članicu boravka u slučaju da se napad dogodio u nekoj drugoj državi članici.

  Amandman    92

  Prijedlog direktive

  Članak 22. – stavak 2.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2a.  Države članice poduzimaju potrebne mjere u okviru svojih infrastruktura za hitne intervencije u cilju uključivanja stručnjaka za potporu žrtvama u planove postupanja u hitnim situacijama te kako bi se poboljšao postupak identificiranja žrtava neposredno nakon terorističkog napada, uzimajući u obzir potrebe žrtava. Posebno, države članice razvijaju i koordiniraju zajednički mehanizam pomoći koji se pokreće na zahtjev. Države članice trebale bi osigurati istražnu potporu na terenu i uspostaviti jedinstvenu internetsku stranicu na kojoj će biti dostupne sve javne informacije o terorističkim napadima počinjenim na teritoriju određene države članice. Osim toga, trebale bi uspostaviti privatnu internetsku stranicu za obavještavanje žrtava i članova njihovih obitelji o njihovim pravima i pružanje svih ostalih relevantnih informacijama o napadu.

  Amandman    93

  Prijedlog direktive

  Članak 22. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3a.  Komisija razmatra potrebu za utvrđivanjem i osmišljavanjem svih zakonodavnih odredbi o zaštiti, potpori i pravima žrtava terorizma u sklopu jedinstvenog zakonodavnog akta o žrtvama terorizma.

  Amandman    94

  Prijedlog direktive

  Članak 23.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 23.a

   

  Temeljna prava i slobode

   

  1.  Pri prenošenju i provedbi ove Direktive države članice jamče da je kriminalizacija proporcionalna opravdanim ciljevima i njihovoj nužnosti u demokratskom društvu te isključuju sve oblike proizvoljnosti ili diskriminacije.

   

  2.  Ovom se Direktivom ne mijenja obveza država članica da poštuju temeljna prava utvrđena u člancima 2. i 6. Ugovora o Europskoj uniji i u Povelji, kao i u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i međunarodnom humanitarnom pravu te se ona primjenjuje i tumači u skladu s tim pravima i načelima.

  Amandman    95

  Prijedlog direktive

  Članak 23.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 23.b

   

  Krizne situacije i temeljna prava

   

  Za vrijeme rata ili drugog izvanrednog stanja kojim se ugrožava opstanak naroda, države članice mogu u skladu s pravom Unije i međunarodnim pravom poduzeti mjere kojima ukidaju određena prava. Takve okolnosti ne oslobađaju vlasti od dokazivanja da su te mjere poduzete isključivo u svrhu borbe protiv terorizma i izravno povezane s posebnim ciljem borbe protiv terorizma.

  Amandman    96

  Prijedlog direktive

  Članak 23.c (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 23.c

   

  Temeljna načela koja se odnose na slobodu izražavanja

   

  Ovom se Direktivom od država članica ne zahtijeva poduzimanje mjera u suprotnosti s temeljnim načelima koja se odnose na slobodu izražavanja, posebno na slobodu tiska i slobodu izražavanja u drugim medijima, te ona ne dovodi u pitanje nacionalne propise kojima se uređuju prava i dužnosti tiska i ostalih medija te postupovna jamstva za njih, kad se ta pravila odnose na određivanje ili ograničavanje odgovornosti.

  Amandman    97

  Prijedlog direktive

  Članak 23.d (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 23.d

   

  1.  Ovom se Direktivom od država članica ne zahtijeva poduzimanje mjera koje su u suprotnosti s njihovim obvezama u skladu s pravom Unije u pogledu postupovnih prava osumnjičenih ili optuženih osoba u kaznenim postupcima.

   

  2.  Pojedinci čija su prava i slobode neopravdano prekršeni provedbom ove Direktive imaju pravo na učinkovit pravni lijek u skladu s člankom 47. Povelje.

  Amandman    98

  Prijedlog direktive

  Članak 25. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

  2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

  Amandman    99

  Prijedlog direktive

  Članak 26. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Komisija do [dvije godine od roka za provedbu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Direktive procjenjujući mjeru u kojoj su države članice poduzele nužne mjere za usklađivanje s ovom Direktivom.

  1.  Komisija do [12 mjeseci od roka za provedbu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Direktive procjenjujući mjeru u kojoj su države članice poduzele nužne mjere za usklađivanje s ovom Direktivom. Izvješće uključuje i učinkovitost mjera koje su države članice poduzele radi ostvarivanja cilja ove Direktive. Komisija na temelju te ocjene odlučuje o prikladnim daljnjim postupcima. Redovita ocjena provedbe ove Direktive trebala bi uključivati i ocjenu mogućeg nerazmjernog utjecaja mjera na određene skupine stanovništva i korektivnih postupaka za ispravljanje diskriminatornih praksi.

  Amandman    100

  Prijedlog direktive

  Članak 26. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Komisija do [četiri godine od roka za provedbu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o utjecaju i dodanoj vrijednosti ove Direktive o suzbijanju terorizma. Komisija uzima u obzir informacije dobivene od država članica u skladu s Odlukom 2005/671/PUP.

  2.  Komisija do [12 mjeseci od roka za provedbu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o utjecaju i dodanoj vrijednosti ove Direktive o suzbijanju terorizma. Izvješće uključuje i utjecaj ove Direktive na temeljna prava i slobode, vladavinu prava i razinu zaštite i pomoći pružene žrtvama terorizma. Komisija uzima u obzir informacije dobivene od država članica u skladu s Odlukom 2005/671/PUP i sve druge relevantne informacije o izvršavanju ovlasti na temelju zakona o borbi protiv terorizma povezane s prenošenjem ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo i njezinom provedbom.

  OBRAZLOŽENJE

  Zbog nedavnih terorističkih napada na europskom teritoriju, a i šire, te prije svega zbog terorističkih napada u Parizu od 13. studenog 2015. u kojima je smrtno stradalo više od 130 osoba, do izražaja je došla potreba da znatno povećamo napore u cilju sprečavanja i borbe protiv terorizma. Člankom 3. Povelje jamči se pravo svih osoba na poštovanje njihova fizičkog i mentalnog integriteta, što je u više navrata potvrđeno sudskom praksom Suda. Ako se europski građani više ne osjećaju sigurno u svojim zemljama, to znači da je ugrožena stabilnost društva te da je treba ponovno uspostaviti svim mogućim pravnim sredstvima.

  Problem takozvanih „stranih boraca” i njihova mogućeg povratka u EU je vrlo realan jer je trenutačno više od 5 000 državljana zemalja EU-a osumnjičeno za sudjelovanje u borbi u Iraku i u Siriji. Koordinator EU-a za borbu protiv terorizma Gilles de Kerchove nedavno je izjavio sljedeće: „Prijetnja koju predstavljaju radikalizirani Europljani, od kojih mnogi također putuju u inozemstvo kako bi se borili, vjerojatno će se nastaviti narednih godina. Za djelotvoran odgovor na taj problem potrebni su sveobuhvatan pristup i dugoročna predanost.”

  Uz to, takozvani „vukovi samotnjaci” također mogu izazvati strašne posljedice i teror. Ova vrsta potencijalnih počinitelja zlodjela posebno ugrožava javnu sigurnost jer vukovi samotnjaci često djeluju anonimno i brzo mijenjaju modus operandi. Njihove su aktivnosti manje predvidljive od aktivnosti poznatih terorističkih skupina koje često djeluju prema određenom obrascu. S usponom IS-a, Al Qaide i drugih ekstremističkih islamističkih organizacija te njihove izrazito djelotvorne propagande na internetu i u drugim medijima povećao se broj samostalnih napadača te se ne očekuje da će se uskoro prestati povećavati.

  Europol je nedavno zaključio da je „posve opravdano očekivati da će neka od terorističkih skupina zasnovanih na religiji ponovno počiniti teroristički napad u Europi s namjerom da prouzroči što veći broj civilnih žrtava. Uz to, prijetnja od napada izoliranih napadača nije se smanjila.”[1]

  Dodatan i vrlo ozbiljan izazov u borbi protiv terorizma predstavlja i sve veće približavanje terorizma i međunarodnog organiziranog zločina. Kako veza između terorizma i organiziranog zločina jača, razlikovanje te dvije vrste zločina sve je kompliciranije te je ta podjela sve više umjetna. U mnogim slučajevima terorističke organizacije i mreže organiziranog kriminala surađuju ili se udružuju kako bi mogle međusobno razmjenjivati usluge, alate i druge prednosti. U drugim su pak slučajevima osobe koje podržavaju terorističke organizacije obučene za organizirani zločin te ga u velikim razmjerima osobno čine (primjerice nezakonito odstranjivanje organa i trgovanje organima u kombinaciji s ubojstvima, trgovanje ljudima, prisilnu prostituciju, seksualno zlostavljanje djece i dojenčadi, ropstvo i prisilni rad, iznudu, reketarenje, trgovanje drogom i krivotvorenom robom). Stoga nije dovoljno kriminalizirati samo teroristički čin, niti je uspostavljanje direktne veze između pripreme ili financiranja i samog terorističkog čina korisno za djelotvorno sprečavanje terorističkih napada. Kad se sudjelovanje u terorističkim napadima te poticanje i potpomaganje napada ili pripreme za napade pružanjem ili primanjem obuke, javnim provokacijama, regrutiranjem, putovanjem u inozemstvo u svrhe terorizma ili organizacijom/olakšavanjem takvih putovanja ne bi kriminaliziralo, makar postoji i samo indirektna veza s vršenjem određenog terorističkog kaznenog djela, mreže osoba koje regrutiraju, donose odluke, služe kao kontaktne točke i osmišljavaju strategije za komunikaciju ne bi bile zahvaćene europskom i nacionalnom provedbom zakona, sudskim istragama i progonom. Žrtva te pravne nesposobnosti za djelovanje bilo bi civilno društvo u Europi i izvan nje, u ratnim zonama kao i u onim zonama koje nisu zahvaćene ratom. Opasnost od terorističkih mreža je realna, a ne teoretska. Teroristički napadi ostavljaju duboke posljedice na žrtve napada, njihove obitelji i regije u kojima dođe do napada. Već sada zbog okrutnosti terorističkih organizacija i brutalnog nadmetanja među njima dramatičan broj migranata bježi od terorizma u svojim domovinama te se pri bijegu dovodi u vrlo ranjivu situaciju i često ponovno izlaže kriminalnim mrežama.

  Borba protiv terorizma zahtijeva sveobuhvatan i cjelovit pristup mnoštvu različitih područja politike, uključujući i prevenciju, borbu protiv radikalizacije, deradikalizaciju itd. Europski parlament i Vijeće u posljednje su vrijeme u brojnim navratima istaknuli potrebu za sveobuhvatnim pristupom borbi protiv terorizma.[2] Kaznenopravne mjere samo su dio tog sveobuhvatnog pristupa.

  Borba protiv terorizma je globalna te je EU ne može ni voditi ni dobiti sam. Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a iz 2014. sve se države članice pravno obvezuju na kriminalizaciju određenih kaznenih djela povezanih s terorizmom, kao što su primjerice putovanje u svrhu planiranja ili izvođenja terorističkih činova, primanje terorističke obuke te organizacija, olakšavanje i financiranje takvih terorističkih putovanja i obuka. Ta je Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a prenesena u Dodatni protokol Vijeća Europe o stranim borcima.

  Izvjestiteljičina opća ocjena prijedloga

  Izvjestiteljica općenito podupire prijedlog. Izvjestiteljica bi voljela istaknuti da su niže navedeni elementi prijedloga već 2002. postali dio pravne stečevine EU-a Okvirnom odlukom Vijeća o borbi protiv terorizma (izmijenjenom 2008.).

  Teroristička kaznena djela i kaznena djela povezana s terorističkim skupinama već su definirana u Okvirnoj odluci 2002/475/JHA (člancima 1. i 2.). Kriminalizacija financiranja terorizma također je već predviđena člankom 2. stavkom 2. točkom (b) Okvirne odluke 2002/475/JHA. Člankom 3. Okvirne odluke 2002/475/JHA već su kriminalizirane teška krađa, ucjena i prijevara s ciljem počinjenja terorističkoga kaznenog djela. Nadalje, Okvirna odluka 2002/475/JHA sadrži i odredbe o kaznama za fizičke osobe (članak 5. Okvirne odluke 2002/475/JHA), olakšavajućim okolnostima (članak 6. Okvirne odluke 2002/475/JHA), odgovornosti pravnih osoba (članak 7. Okvirne odluke 2002/475/JHA), minimalnim sankcijama za pravne osobe (članak 8. Okvirne odluke 2002/475/JHA) te o kaznenom progonu i nadležnosti (članak 9. Okvirne odluke 2002/475/JHA).

  Člankom 3. Okvirne odluke 2008/191/JHA kaznena djela „javnog poticanja na počinjenje kaznenog djela terorizma”, „novačenja terorista” i „pružanja obuke za terorističke aktivnosti” dodana su na popis kaznenih djela povezanih s terorističkim aktivnostima. Člankom 3. stavkom 3. Okvirne odluke 2008/191/JHA već je određeno da za kaznena djela povezana s terorističkim skupinama ili terorističkim aktivnostima nije nužno da terorističko kazneno djelo bude stvarno počinjeno. Stoga nije nužno ni uspostaviti vezu s određenim terorističkim kaznenim djelom. Nadalje, člankom 4. Okvirne odluke 2008/191/JHA proširen je raspon aktivnosti koje treba kriminalizirati kao potpomaganje terorizma, sudjelovanje u terorizmu, poticanje na terorizam i pokušaj terorizma. Okvirnom odlukom 2008/191/JHA državama članicama ostavljena je sloboda kriminalizacije pokušaja pružanja terorističke obuke i novačenja u terorističke svrhe. Većina država članica već kažnjava te aktivnosti. Sve države članice primjenjuju sve odredbe okvirnih odluka.[3]

  Međunarodna tijela kao što su UN i europske agencije te nacionalna tijela kaznenog progona analizirala su, konstatirala i pratila razvoj prijetnje. Operativni dio Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a (2014)2178 usvojen je u poglavlju VII. Povelje UN-a, osobito u obvezujućim stavcima 4. i 6. Stoga se od država članica zahtijeva da nacionalnim zakonima uspostave teška kaznena djela na temelju kojih se putovanje, obuka, financiranje i druge pripremne radnje povezane s terorizmom mogu kazneno goniti i kažnjavati. Vijeće Europe usvojilo je Rezoluciju UN-a u Dodatnom protokolu. Izvjestiteljica u ovoj Direktivi vidi dodanu vrijednost jer se njome stvara ujednačena osnova za kazneno pravo na kojoj će se temeljiti nacionalno zakonodavstvo, kojom će se omogućiti koherentnost, konzistentnost i djelotvornost pravnih postupaka kojima se države članice bore protiv terorizma te izbjegavanje propusta u kaznenom gonjenju, umjesto da svaka država članica nezavisno uvodi Rezoluciju UN-a u svoje nacionalno zakonodavstvo. Nadalje, „lisabonizacijom” postojeće Okvirne odluke Vijeća o terorizmu ona postaje podložna Povelji o temeljnim pravima, nadležnosti Europske komisije u području kršenja propisa i sudskoj kontroli Suda Europske Unije. Preciznost i predvidljivost kaznenog zakonodavstva važna su načela legalnosti. Stoga je vrlo važno da se pri provedbi i konkretnoj primjeni prije svega poštuju načela nužnosti i proporcionalnosti te da se jasno pokažu i dokažu ozbiljnost i namjera kaznenih djela, što u svakom pojedinačnom slučaju treba biti potkrijepljeno najvećim mogućim brojem konkretnih činjenica i okolnosti.

  Od ključne je važnosti da se ažuriraju sljedeći elementi pravnog okvira EU-a o borbi protiv terorizma i terorističkih mreža:

  1) obuka počinitelja terorističkih činova u svrhe terorizma u Europi i izvan nje, u kampovima za obuku i putem interneta;

  2) putovanje takozvanih „stranih boraca” u zone sukoba u terorističke svrhe i organizacija ili bilo koji oblik olakšavanja takvih putovanja;

  3) uključivanje preporuke FATF-a br. 5 o financiranju terorizma i pripremnih radnji za aktivnosti koje se vrše u terorističke svrhe;

  4) uključivanje novih vrsta kaznenih djela koja se čine na internetu i putem interneta, posebice Darkneta;

  5) prilagodba članka o pomaganju, sudioništvu, poticanju i pokušaju na nove izazove;

  6) uspostavljanje sudske nadležnosti za kazneno djelo pružanja obuke u terorističke svrhe;

  7) jačanje prava žrtava te pružanje bolje zaštite, pomoći i podrške žrtvama terorizma u cijeloj Uniji.

  • [1]    Europol, Promjene u načinu na koji Islamska država izvodi terorističke napade, 18. siječnja 2016.
  • [2]    Vidjeti na primjer: Rezoluciju Europskog parlamenta od 25. studenog 2015. o suzbijanju radikalizacije i novačenja europskih građana u terorističke organizacije (P8_TA(2015)0410), Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. veljače 2015. o mjerama protiv terorizma (P8_TA(2015)0032), Rezoluciju Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. o Europskom programu sigurnosti (P8_TA(2015)0269), Zaključke Vijeća o borbi protiv terorizma od 20. studenog 2015., Zaključke Europskog vijeća od 12. veljače 2015., Zajedničke izjave iz Rige od 29. i 30. siječnja 2015.
  • [3]    Vidjeti i Izvješće Komisije od 5. rujna 2014. o provedbi Okvirne odluke Vijeća 2008/191/JHA (COM(2014)554).

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Borba protiv terorizma i zamjena Okvirne odluke Vijeća 2002/475/JHA o borbi protiv terorizma

  Referentni dokumenti

  COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  2.12.2015

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  LIBE

  18.1.2016

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  JURI

  18.1.2016

  FEMM

  18.1.2016

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  JURI

  28.1.2016

  FEMM

  28.1.2016

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Monika Hohlmeier

  11.1.2016

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  16.2.2016

  17.3.2016

  21.4.2016

  4.7.2016

  Datum usvajanja

  4.7.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  41

  4

  10

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Janice Atkinson, Biljana Borzan, Eugen Freund, Iris Hoffmann

  Datum podnošenja

  12.7.2016

  POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

  41

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

  ECR

  Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Laura Ferrara, Kristina Winberg

  PPE

  Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Biljana Borzan, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel

  4

  -

  GUE/NGL

  Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  10

  0

  ALDE

  Sophia in 't Veld

  EFDD

  Gerard Batten

  ENF

  Janice Atkinson, Harald Vilimsky

  NI

  Udo Voigt

  S&D

  Eugen Freund

  Verts/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  Značenje simbola:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  uzdržani