JELENTÉS a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

20.7.2016 - (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Monika Hohlmeier


Eljárás : 2015/0281(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0228/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0228/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0625),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 83. cikkének (1) bekezdésére és 82. cikkének (2) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0386/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2178/2014. sz., 2014. szeptember 24-i és 2249/2015. sz., 2015. november 20-i határozatára,

–  tekintettel az Európa Tanácsnak a terrorizmus megelőzéséről szóló, 2005. május 16-i egyezményére és az ehhez csatolt, 2015. május 19-i kiegészítő jegyzőkönyvre,

–  tekintettel a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) ajánlásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0244/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

4 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2195. (2014), 2199. (2015) és 2253. (2015) számú határozatára,

Módosítás    2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

4 b bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1373. (2001) számú határozatára,

Módosítás    3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

8 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

–  tekintettel a 2016. április 1-jén Washingtonban megrendezett nukleáris biztonsági csúcstalálkozó közleményére,

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió alapját az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás egyetemes értékei, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása képezi. Az Unió a demokrácia és a jogállamiság – a tagállamok által közösen vallott – elvein alapul.

(1)   Az Európai Unió alapját az emberi méltóság, a szabadság, a nők és a férfiak közötti egyenlőség egyetemes értékei, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása képezi. Az Unió a demokrácia és a jogállamiság – a tagállamok által közösen vallott – elvein alapul.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezményének 2015 májusában elfogadott kiegészítő jegyzőkönyve előírja az Egyezmény részes felei számára, hogy büntetni rendeljék a társaságban vagy csoportban terrorizmus céljából való részvételt, a terrorista kiképzésben való részvételt, a terrorizmus céljából külföldre utazást vagy arra tett kísérletet, az ilyen utazásra anyagi eszközök nyújtását vagy gyűjtését, valamint ilyen utazások szervezését és elősegítését. Az Unió 2015. október 22-én írta alá a kiegészítő jegyzőkönyvet és az Egyezményt.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az elmúlt években növekedett és gyors tempóban alakult át a terrorista veszély. A „külföldi terrorista harcos”-ként említett egyének terrorizmus céljából utaznak külföldre. A visszatérő külföldi terrorista harcosok fokozott biztonsági veszélyt jelentenek valamennyi uniós tagállam számára. Számos nemrégiben – többek között a 2015. november 13-án Párizsban – elkövetett támadáshoz vagy azok megszervezéséhez kapcsolódtak külföldi terrorista harcosok. Ezenfelül az Európai Unió és tagállamai olyan egyének által jelentett megnövekedett veszéllyel szembesülnek, akiket külföldön lévő terrorista csoportok ösztönöznek vagy utasítanak, de akik Európán belül maradnak.

(4)  Az elmúlt években növekedett és gyors tempóban alakult át a terrorista veszély. A „külföldi terrorista harcos”-ként említett egyének terrorizmus céljából utaznak külföldre. A visszatérő külföldi terrorista harcosok fokozott biztonsági veszélyt jelentenek valamennyi uniós tagállam számára. Számos nemrégiben – többek között a 2015. november 13-án Párizsban és a 2016. március 22-én Brüsszelben – elkövetett támadáshoz vagy azok megszervezéséhez kapcsolódtak külföldi terrorista harcosok. Ezenfelül az Európai Unió és tagállamai olyan egyének által jelentett megnövekedett veszéllyel szembesülnek, akiket külföldön lévő terrorista csoportok ösztönöznek vagy utasítanak, de akik Európán belül maradnak.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 2178. (2014) sz. határozatának 6. bekezdése értelmében valamennyi ENSZ-tagállamnak biztosítania kell, hogy belső törvényeik és rendelkezéseik súlyos bűncselekménynek minősítsék és akként üldözzék a terrorcselekmények elkövetéséhez való hozzájárulás, vagy kiképzés nyújtása vagy abban való részvétel céljából harmadik országba való utazást, továbbá az ilyen utazás finanszírozását, megszervezését vagy elősegítését. Az Unión belüli büntetőeljárási hézagok elkerülése érdekében harmonizálni kell az ENSZ BT 2178. (2014) sz. határozatának végrehajtását.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A terrorizmus elleni küzdelem elsődlegesen továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az Európát 2015-ben és 2016-ban ért terrorista támadások ugyanakkor rávilágítottak a tagállamok összehangolt fellépésének szükségességére a terrorizmus elleni küzdelem és az Európára veszélyes külföldi harcosok elleni fellépés érdekében.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  A terrorista bűncselekményekért kirótt büntetőjogi szankciók harmonizált osztályozása olyan közös jogi keretet nyújtana, amely számos uniós ügynökség számára hivatkozási alapként szolgálhatna. E célból ki kellene alakítani egy hatékony koordinációs mechanizmust az Europol, az Eurojust, a SIS, az OLAF és az EIH között.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  A tagállamoknak fokozniuk kell a biztonsági erők, bűnüldöző hatóságok és igazságügyi intézmények szakmai felkészültségét. Biztosítaniuk kell továbbá e szervek hatékony felügyeletét és elszámoltathatóságát a nemzetközi emberi jogi jogszabályoknak és a jogállamiságnak megfelelően. Ez magában foglalja például a biztonsági erők emberi jogi képzését többek között arra vonatkozóan, hogy miként kell tiszteletben tartani az emberi jogokat az erőszakos szélsőségesség és a terrorizmus elleni intézkedések során.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Figyelembe véve a terrorista veszély alakulását, valamint az Unió és a tagállamok nemzetközi közjog szerinti jogi kötelezettségeit, valamennyi tagállamban tovább kell közelíteni a terrorista bűncselekmények – köztük a terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmények és a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények fogalommeghatározását, hogy átfogóbban fedje le a különösen a külföldi terrorista harcosokhoz és a terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódó magatartást. Az ilyen magatartásformáknak akkor is büntetendőnek kell lenniük, ha az interneten követik el, a közösségi médiát is beleértve.

(5)  Figyelembe véve a terrorista veszély alakulását, valamint az Unió és a tagállamok nemzetközi közjog szerinti jogi kötelezettségeit, valamennyi tagállamban tovább kell közelíteni a terrorista bűncselekmények, a terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmények és a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények fogalommeghatározását, hogy átfogóbban fedje le a különösen a külföldi terrorista harcosokhoz, az internet használatával terrorista célokra történő egyre gyakoribb visszaélésekhez (pl. toborzás, propaganda és képzés), valamint a terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódó magatartást. Az ilyen magatartásformáknak bármilyen – akár online, akár offline – eszközzel történő elkövetésük esetében büntetendőnek kell lenniük, miközben tiszteletben kell tartani az arányosság és a szükségesség elvét.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A nukleáris és radiológiai terrorizmus jelentette fenyegetés továbbra is jelentős kihívás a nemzetközi biztonság szempontjából. A folyamatosan változó fenyegetés legyőzéséhez fokozott nemzetközi együttműködésre, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség központi szerepének még jelentősebb támogatására és szigorú biztonsági intézkedésekre van szükség.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A terrorizmus elleni küzdelemre irányuló intézkedések teljes mértékben csak akkor lesznek eredményesek, ha ezeket eredményes, visszatartó erejű és összehangolt büntető igazságszolgáltatási intézkedések kísérik valamennyi tagállamban. A terrorszervezetek által külföldön végrehajtott terrorcselekmények bűncselekménnyé nyilvánításával a tagállamok felvértezik magukat az Unió polgárait érintő terrorista radikalizálódás és a külföldi harcosok jelenségének kezeléséhez szükséges eszközökkel. A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságoknak megfelelő erőforrásokkal kell rendelkezniük e cselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és szankcionálásához. E hatóságok személyzetének folyamatos és eredményes képzésben kell részesülnie a terrorizmussal összefüggő bűncselekményekkel kapcsolatos eljárást illetően.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Ez az irányelv nem vonhatja maga után a tagállamoknak és szervezeteknek a nemzetközi jog, többek között a nemzetközi humanitárius jog alapján fennálló jogainak, kötelezettségeinek és hatásköreinek módosulását. Nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá sem a fegyveres erők által fegyveres konfliktusok idején végrehajtott azon intézkedések, amelyekre a nemzetközi humanitárius jog irányadó – annak megfelelően, ahogy e jog ezeket a fogalmakat értelmezi –, sem pedig egy állam fegyveres erői által hivatalos kötelezettségeik teljesítése során végrehajtott intézkedések, amennyiben azokra a nemzetközi jog egyéb szabályai irányadók.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c)  A nemzetközi jog, többek között a nemzetközi humanitárius jog által elismert pártatlan humanitárius szervezetek általi humanitárius segítségnyújtás nem tekinthető egy terrorista csoport bűncselekményeihez való hozzájárulásnak, figyelembe véve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatáshoz kapcsolódó bűncselekmények magukban foglalják többek között a terrorizmus dicsőítését és igazolását, illetve az üzeneteknek vagy képeknek – köztük a terrorizmus áldozataihoz kapcsolódóaknak – abból a célból való terjesztését, hogy a terrorizmus ügye nyilvánosságot kapjon, vagy súlyosan megfélemlítsék a lakosságot, feltéve, hogy az ilyen magatartás megteremti annak veszélyét, hogy esetlegesen terrorcselekményeket követnek el.

(7)  A terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatáshoz kapcsolódó bűncselekmények magukban foglalják többek között a terrorizmus dicsőítését és igazolását, illetve az üzeneteknek vagy képeknek online vagy offline módon, abból a célból való terjesztését, hogy a terrorizmus ügye támogatást kapjon, vagy hogy komolyan megfélemlítsék a lakosságot. Az ilyen magatartásnak büntetendőnek kell lennie, amennyiben a konkrét helyzetben megteremti annak veszélyét, hogy esetlegesen terrorcselekményt követnek el.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Ha az információs társadalommal összefüggő olyan szolgáltatás nyújtásáról van szó, amely a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információnak hírközlő hálózaton keresztül történő továbbításából vagy a hírközlő hálózathoz való hozzáférés biztosításából áll, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltatót ne terhelje felelősség a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1a megfelelően továbbított vagy tárolt információért.

 

________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Az interneten megjelenő terrorizmus ellen úgy lehet eredményesen küzdeni, ha a forrásnál távolítják el a terrorizmussal kapcsolatos jogellenes tartalmat. Ebben az összefüggésben ezen irányelv nem érinti az internetes ágazat által a szolgáltatásaival való visszaélések megelőzésére tett önkéntes intézkedéseket, vagy az ilyen intézkedések tagállami támogatását, például a jogellenes tartalmak felderítését és jelentését. A tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges intézkedést az olyan internetes oldalak eltávolítása vagy az azokhoz való hozzáférés letiltása céljából, amelyek nyilvánosan terrorista bűncselekmények elkövetésére uszítanak. Amennyiben ilyen intézkedéseket hoznak, azoknak átlátható eljárásoknak kell megfelelniük, és azokat független hatóságok ellenőrzése alá tartozó, megfelelő biztosítékoknak kell alávetni. A tagállamoknak meg kell tenniük minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az ilyen tartalmak harmadik országok területén található szerverekről történő eltávolítása érdekében együttműködjenek e harmadik országokkal. Amennyiben azonban a jogellenes tartalmat a forrásnál nem lehet eltávolítani, a tagállamok számára biztosítani kell, hogy letilthassák az Unió területéről való hozzáférést a terrorizmussal kapcsolatos tartalmakat tartalmazó vagy terjesztő internetes oldalakhoz. A tagállamoknak fontolóra kell venniük a jogi fellépést azokkal az internetes és közösségimédia-társaságokkal és -szolgáltatókkal szemben, amelyek szándékosan elutasítják valamely arra vonatkozó jogi határozat betartását, hogy töröljék a jogellenes, terrorizmust dicsőítő tartalmat internetes platformjukról azt követően, hogy megfelelő módon értesítették őket az ilyen tartalomról. Az elutasításnak eredményes, arányos és visszatartó erejű szankciókkal büntethetőnek kell lennie. Az internetes és közösségimédia-társaságok és -szolgáltatók számára biztosítani kell a bírósági felülvizsgálathoz való jogot.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Figyelembe véve a veszély súlyosságát és különösen annak szükségességét, hogy megakadályozzák a külföldi terrorista harcosok áramlását, bűncselekménnyé kell nyilvánítani a terrorizmus céljából külföldre utazást, amely nem csupán a terrorista bűncselekmények elkövetését és a terrorista kiképzés nyújtását vagy ilyenben való részvételt jelenti, hanem a terrorista csoport tevékenységeiben való részvételt is. Az ilyen utazást elősegítő mindenfajta cselekményt ugyancsak bűncselekménnyé kell nyilvánítani.

(8)  Míg nem feltétlenül szükséges magát az utazást büntetendővé tenni, figyelembe véve a veszély súlyosságát és különösen annak szükségességét, hogy megakadályozzák a külföldi terrorista harcosok áramlását, bűncselekménnyé kell nyilvánítani a terrorizmus céljából külföldre utazást, amely nem csupán a terrorista bűncselekmények elkövetését és a terrorista kiképzés nyújtását vagy ilyenben való részvételt jelenti, hanem a terrorista csoport tevékenységeiben való részvételt is. Az utazás cselekményét meghatározott feltételek teljesülése esetén és csak abban az esetben kell bűncselekménnyé nyilvánítani, ha az utazás terrorista szándékát az objektív ténybeli körülmények alátámasztják. Az ilyen utazás elősegítését vagy megszervezését ugyancsak bűncselekménnyé kell nyilvánítani.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A terrorista kiképzésben való részvétel bűncselekménnyé nyilvánítása kiegészíti a terrorista kiképzés nyújtásának meglévő bűncselekményét, és kifejezetten azokkal a veszélyekkel foglalkozik, amelyek a terrorista bűncselekmények elkövetésére tevőlegesen készülőktől, köztük a végül magányos elkövetőktől származnak.

(9)  A terrorista kiképzésben való szándékos részvétel – többek között ismeretek, dokumentumok vagy gyakorlati készségek önképzés útján vagy más módon történő megszerzésének – bűncselekménnyé nyilvánítása kiegészíti a terrorista kiképzés nyújtásának meglévő bűncselekményét, és kifejezetten azokkal a veszélyekkel foglalkozik, amelyek a terrorista bűncselekmények elkövetésére tevőlegesen készülőktől, köztük a végül magányos elkövetőktől származnak. Ezt a cselekményt ezért bűncselekménnyé kell nyilvánítani.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A terrorista célzattal vagy terrorszervezet által végrehajtott informatikai támadások legyenek büntetendők a tagállamokban.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A terrorista bűncselekmények elkövetését elősegítő támogató struktúrák felszámolása érdekében büntetendővé kell tenni a tagállamokban a terrorizmusfinanszírozást, amelynek magában kell foglalnia a terrorcselekmény finanszírozását, a terrorista csoport finanszírozását, valamint a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó egyéb bűncselekményeket, például a toborzást és kiképzést, illetve a terrorizmus céljából utazást. Ugyancsak büntetendővé kell tenni a terrorizmusfinanszírozáshoz nyújtott bűnsegélyt és az arra való felbujtást, valamint a terrorizmusfinanszírozás kísérletét.

(10)  Az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv1a sérelme nélkül a terrorista bűncselekmények elkövetését elősegítő támogató struktúrák felszámolása érdekében büntetendővé kell tenni a tagállamokban a terrorizmusfinanszírozást, amely fogalomnak magában kell foglalnia nem csak a terrorcselekmények finanszírozását, hanem a terrorista csoportok, továbbá a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó egyéb bűncselekmények – például a toborzás és kiképzés, illetve a terrorizmus céljából történő utazás – finanszírozását is. Ugyancsak büntetendővé kell tenni a terrorizmusfinanszírozáshoz nyújtott bűnsegélyt és az arra való felbujtást, valamint a terrorizmusfinanszírozás kísérletét.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2016.6.5., 73. o.).

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A terrorizmus és a szervezett bűnözés egymáshoz közeledése és összekapcsolódása, valamint a bűnözői és terrorista csoportok közötti kapcsolatok egyre nagyobb biztonsági fenyegetést jelentenek az Unió számára. A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy a terrorista bűncselekmények szervezett bűnözés általi finanszírozása és támogatása büntethető legyen, valamint hogy a szervezett bűnözés, a terrorista tevékenységek és a terrorizmusfinanszírozás közötti kapcsolatokat határozottabban vegyék figyelembe a büntetőeljárásokban részt vevő tagállami hatóságok.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  A fegyverrel, kőolajjal, kábítószerrel, cigarettával, hamisított árukkal, műalkotásokkal és más kulturális tárgyakkal folytatott illegális kereskedelem, valamint az emberkereskedelem, a védelmi pénz szedése és a zsarolás a terrorista csoportok forrásszerzésének rendkívül jövedelmező módjává vált. Ezért a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben szembe kell nézni azokkal a folyamatokkal is, amelyek a terrorszervezetek pénzügyi forrásainak alapját képezik.

 

Miközben el kell kerülniük, hogy indokolatlan adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre, a tagállamoknak meg kell tenniük az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a terrorista csoportok ne húzhassanak hasznot semmilyen árukereskedelemből. A megfelelő és arányos gondossági, monitoring és jelentéstételi követelmények megelőző hatást fejthetnek ki azzal, hogy jelentős mértékben akadályozzák a szervezett bűnözői csoportok és terrorista csoportok kereskedelmi tevékenységét, és segítenek hatékonyabban kinyomozni és büntetőeljárás alá vonni a szervezett bűnözést és a terrorszervezetek egyéb üzleti tevékenységeit. A tagállamoknak adott esetben szankcionálniuk kell az említett követelmények megsértését.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

10 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10c)  A terrorista bűncselekmények támogatásának, illetve a terrorszervezetek hálózatainak és struktúráinak felderítésében alapvető szerepet játszanak a pénzügyi nyomozások. E nyomozások különösen akkor lehetnek eredményesek, ha az adó- és vámhatóságokat, a pénzügyi információs egységeket és az igazságügyi hatóságokat már a kezdeti nyomozati szakaszban bevonják. A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a pénzügyi nyomozásokat valamennyi terrorizmus elleni nyomozás szabványos összetevőjévé tegyék, és hogy a vonatkozó pénzügyi információkat osszák meg egymás között az illetékes hatóságok. A terrorizmus finanszírozásának megelőzése, az erre vonatkozó nyomozás és az ellene folytatott harc keretében a tagállamok által tett erőfeszítéseknek teljes mértékben ki kell használniuk az Europol pénzügyi információs és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet szolgáló kapacitásait. A tagállamoknak ezenkívül egy olyan, hatékonyabb és összehangoltabb megközelítés kialakítására is törekedniük kell – például a terrorizmussal kapcsolatos pénzügyi nyomozásokkal foglalkozó, nemzeti szintű szakosított egységek létrehozásával –, amelynek révén jelentős hozzáadott érték keletkezhet, és amely lényeges mértékben hozzájárulhat a büntetőeljárások sikeréhez.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Továbbá a terrorizmushoz nyújtott bűnsegélyként vagy terrorizmusfinanszírozásként büntetendővé kell tenni a tagállamokban a terrorizmusra irányuló anyagi támogatás olyan személyeken keresztüli nyújtását, akik részt vesznek vagy közvetítőként járnak el szolgáltatások, eszközök és áruk kínálatában vagy szállításában, beleértve az Unióba való belépést vagy az onnan való kilépést magában foglaló kereskedelmi ügyleteket, amennyiben azokat annak tudatában teljesítik, hogy az ügyleteket vagy azok hasznát részben vagy egészben terrorizmus céljára kívánják felhasználni vagy terrorista csoportok javára teljesítik.

(11)  A terrorizmushoz nyújtott bűnsegélyként vagy terrorizmusfinanszírozásként büntetendővé kell tenni a tagállamokban a terrorizmusra irányuló anyagi támogatás olyan személyeken keresztüli nyújtását, akik részt vesznek vagy közvetítőként járnak el szolgáltatások, eszközök és áruk kínálatában vagy szállításában beleértve az Unióba való belépést vagy az onnan való kilépést magában foglaló kereskedelmi ügyleteket, amennyiben azokat annak egyértelmű szándékával vagy annak tudatában teljesítik, hogy az ügyleteket vagy azok hasznát részben vagy egészben terrorizmus céljára kívánják felhasználni vagy terrorista csoportok javára teljesítik.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ezen túlmenően az ilyen bűncselekményeket elkövető vagy ezekért felelős természetes és jogi személyek vonatkozásában e bűncselekmények súlyosságának megfelelő büntetésekről kell rendelkezni.

(14)  Az ilyen bűncselekményeket elkövető vagy ezekért felelős természetes és jogi személyek vonatkozásában e bűncselekmények súlyosságának megfelelő büntetésekről kell rendelkezni.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Joghatósági szabályokat kell meghatározni annak biztosítására, hogy a terrorista bűncselekmények eredményesen legyenek üldözhetőek. Különösen szükségesnek tűnik joghatóságot megállapítani állampolgárságtól függetlenül a terrorista kiképzést nyújtók által elkövetett bűncselekményekre vonatkozóan, tekintettel az ilyen magatartásnak az Unió területén gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint a terrorista kiképzés nyújtása és a terrorista kiképzésben való részvétel közötti szoros anyagi kapcsolatra.

(15)  Joghatósági szabályokat kell meghatározni annak biztosítására, hogy a terrorista bűncselekmények eredményesen legyenek üldözhetőek. Különösen szükségesnek tűnik joghatóságot megállapítani az uniós polgároknak és az Unióban tartózkodó személyeknek terrorista kiképzést nyújtók által elkövetett bűncselekményekre vonatkozóan, függetlenül attól, hogy a kiképzést nyújtók milyen állampolgársággal rendelkeznek, tekintettel az ilyen magatartásnak az Unió területén gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint a terrorista kiképzés nyújtása és a terrorista kiképzésben való részvétel bűncselekménye közötti szoros anyagi kapcsolatra. Harmadik ország állampolgáraival szembeni büntetőeljárás esetén tiszteletben kell tartani az érintett harmadik országgal a kiadatásra, illetve a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozóan kötött megállapodásokat.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Az ezen irányelvben említett bűncselekmények felderítése, megelőzése, kivizsgálása és az ezekre vonatkozó büntetőeljárás lefolytatása szempontjából fontos információk gyakran több tagállamot érintenek, és sürgős intézkedést tesznek szükségessé. A terrorizmus megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében az illetékes nemzeti és uniós hatóságok között szorosabb határokon átnyúló együttműködésre van szükség a bűnügyi és bírósági nyilvántartásokban vagy más elérhető forrásokban szereplő, olyan radikalizálódott, illetve erőszakos szélsőséges személyekre vonatkozó fontos információk gyors cseréje terén, akik bűncselekmény gyanúsítottjai, vagy akik ellen büntetőeljárást indítottak, illetve akiknek a vagyoni eszközeit befagyasztották valamely, az ezen irányelvben említett bűncselekmény miatt, ideértve azokat is, akiknek az ezen irányelvben említett bűncselekményekben való részvétel gyanújával elutasították valamelyik tagállam területére való beutazását, illetve akiket e gyanú miatt kiutasítottak. Az illetékes tagállami és uniós hatóságoknak ezért hatékony és időben megfelelő információcserét kell végezniük az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartása mellett. A tagállamoknak és illetékes hatóságaiknak ezenkívül mind minőségi, mind mennyiségi szempontból még jobban ki kell használniuk a megfelelő ügynökségek által rendelkezésre bocsátott rendszereket és adatbázisokat, hogy fokozzák megelőzési és terrorizmus elleni kapacitásaikat. Ezt azáltal kell elérniük, hogy megosztják egymással az összes lényeges információt, valamint szisztematikusan stratégiai és operatív elemzéseket végeznek a vonatkozó jogszabályokkal és kapcsolódó biztosítékokkal összhangban.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b) Ahhoz, hogy biztosítani lehessen a terrorista bűncselekmények, többek között a terrorista csoporthoz vagy terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények kivizsgálásának és az elkövetők büntetőeljárás alá vonásának sikerét, az ilyen bűncselekmények kivizsgálásáért és az elkövetők büntetőeljárás alá vonásáért felelős illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni olyan hatásos nyomozási eszközök igénybevételét, mint amilyeneket a szervezett bűncselekmények és más súlyos bűncselekmények elleni küzdelem keretében alkalmaznak. Figyelembe véve többek között az arányosság elvét, az ilyen eszközök nemzeti joggal összhangban történő igénybevételének célzottnak kell lennie, és arányban kell állnia a nyomozás tárgyát képező bűncselekmények jellegével és súlyosságával.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

15 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15c)  A tagállamoknak fokozniuk kell a terrorizmus céljából külföldre utazó személyekre vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló releváns információ kellő időben történő cseréjét. Ezenkívül szisztematikusan valamennyi olyan esetet, amely az ezen irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozik, a 2007/533/IB tanácsi határozat1a 21. cikke értelmében kellően megalapozottnak, a tárgyra vonatkozónak és jelentősnek kell ítélniük ahhoz, hogy figyelmeztető jelzést vigyenek be a Schengeni Információs Rendszerbe. A tagállamoknak ezenkívül főszabályként valamennyi olyan esetet, amely az ezen irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozik, az (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelv1b 9. cikke értelmében relevánsnak és szükségesnek kell ítélniük abból a célból, hogy az utóbbi irányelvnek megfelelően a PNR-adatok kezelésének eredményét megosszák a többi érintett tagállammal.

 

________________

 

1a A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/681 irányelve (2016. április 27.) az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról (HL L 119., 2016.5.4., 132. o.).

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

15 d preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15d)  Az, hogy a terrorszervezetek a terrorcselekményekkel kapcsolatos kommunikációjuk, a terrorcselekmények népszerűsítése és az azokra való uszítás, továbbá a potenciális harcosok toborzása, a pénzgyűjtés, illetve tevékenységeik egyéb támogatásának megszervezése során nagymértékben támaszkodnak különféle elektronikus eszközökre, az internetre és a közösségi médiára, kihívást jelent a terrorista bűncselekményekre vonatkozó nyomozások és büntetőeljárások során. A tagállamoknak ezért együttműködést kell folytatniuk egymással – különösen az Eurojust és az Europol révén –, valamint a Bizottsággal, hogy összehangolt megközelítést alkalmazzanak az elektronikus bizonyítékok összegyűjtése, megosztása és elfogadhatósága terén.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A tagállamoknak különös védelmi, támogatási és segítségnyújtási intézkedéseket kell elfogadniuk a terrorizmus áldozatainak sajátos szükségleteire válaszul, tovább minősítve és mélyítve a 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben már szereplő jogokat. A terrorizmus áldozatai a 2012/29/EU irányelv 1. cikkében meghatározott személyek, a 3. cikkben említett terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban. A tagállamok által meghozandó intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy terrortámadás esetén a terrorizmus áldozatai érzelmi és pszichológiai támogatásban részesülnek, beleértve a traumakezelést és tanácsadást, valamint minden vonatkozó jogi, gyakorlati vagy pénzügyi információt és tanácsot.

(16)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a terrorizmus áldozatainak jogállását a büntetőeljárás előtt, alatt és után is megfelelően elismerjék, és különleges védelmi, támogatási és segítségnyújtási intézkedéseket kell elfogadniuk – garantálva az áldozatokkal szembeni tiszteletteljes és méltányos bánásmódot – a terrorizmus áldozatainak sajátos szükségleteire válaszul, tovább pontosítva és mélyítve a 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben28 már szereplő jogokat. A terrorizmus áldozatai a 2012/29/EU irányelv 2. cikkében meghatározott személyek, az ezen irányelvben említett terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban. A tagállamok által meghozandó intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy terrortámadás esetén a terrorizmus áldozatai érzelmi és pszichológiai támogatásban részesüljenek, ideértve a traumakezelést, valamint minden vonatkozó jogi, gyakorlati vagy pénzügyi információt, tanácsot és megfelelő segélyt. A tagállamoknak ösztönözniük kell a terrorcselekmények áldozatait segítő személyek speciális képzését, valamint biztosítaniuk kell az ehhez szükséges forrásokat. Ezenkívül valamennyi tagállamnak figyelembe kell vennie az áldozatokkal és az olyan személyekkel szembeni megfélemlítésnek és megtorlásnak a kockázatát, akik a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárásban tanúvallomást tehetnek. Emellett a terrorizmus áldozatai számára valamennyi tagállamban biztosítani kell a jogi segítségnyújtást, amennyiben a kárenyhítésre vonatkozó határozatra irányuló büntetőeljárás vagy egyéb jogi eljárás felei.

__________________

__________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/29/EU irányelve a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 315., 2012.11.14., 37. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/29/EU irányelve a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 315., 2012.11.14., 37. o.).

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A tagállamoknak egyablakos tájékoztatási és tanácsadási rendszert kell kidolgozniuk és bevezetniük a terrorizmus áldozatai számára, nem csak az áldozatok információ- és tanácsadási igényének kielégítése érdekében, hanem azért is, hogy pszichológiai elsősegélyt nyújtsanak és lehetőséget biztosítsanak számukra arra, hogy a megfelelő szervekhez fordulhassanak, valamint hogy segítséget és támogatást nyújtsanak számukra a média rájuk irányuló figyelmének kezelésében.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  A véleménynyilvánítás szabadságának teljes tiszteletben tartásával a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással az arra vonatkozó bevált gyakorlatokat, hogy hogyan kell együttműködni a médiával és az újságírókkal az áldozatok és családtagjaik magánéletének védelme érdekében, továbbá az áldozatokat segítő és támogató szakszolgálatokkal, hogy segítsenek az áldozatoknak a média rájuk irányuló figyelmének kezelésében.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A tagállamoknak együtt kell működniük egymással annak biztosítása érdekében, hogy a terrorizmus valamennyi áldozata hozzáférjen az áldozatok jogaival, az áldozatsegítő szolgálatokkal és a kárenyhítési rendszerekkel kapcsolatos információkhoz. A tagállamoknak ezenfelül biztosítaniuk kell, hogy a terrorizmus áldozatai a lakóhelyük szerinti országban még akkor is hosszú távon fordulhassanak az áldozatsegítő szolgálatokhoz, ha a terrorista bűncselekmény egy másik tagállamban történt.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b)  A terrorizmussal szembeni fellépéssel kapcsolatos, tagállamok közötti együttműködés javításának magában kell foglalnia az igazságügyi hatóságaik közötti és az Eurojusttal folytatott intenzív információcserét és együttműködést is. Meg kell erősíteni az Eurojust Koordinációs Központjának erőforrásait, mivel a központnak kulcsszerepet kell játszania a tagállami igazságügyi hatóságok bizonyításfelvételre irányuló közös fellépéseinek előmozdítása terén. Jobban ki kellene használni a közös nyomozócsoportok eszközét, mind a tagállamok között, mind pedig a tagállamok és olyan harmadik országok között, amelyekkel az Eurojust együttműködési megállapodásokat kötött.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

17 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17c)  Az uniós polgárok radikalizálódásának és terrorszervezetek általi toborzásának megelőzése hosszú távú, proaktív és átfogó megközelítést tesz szükségessé, amely ötvözi a büntető igazságszolgáltatás terén hozott intézkedéseket az oktatással, a társadalmi befogadással és az integrációval foglalkozó szakpolitikával, valamint a radikalizálódás visszaszorítását és a kilépést célzó eredményes programok nyújtásával. A tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással az e terület eredményes intézkedéseire és projektjeire vonatkozó bevált gyakorlatokat. A tagállamoknak ezenkívül meg kell osztaniuk egymással az olyan, az igazságügyi megközelítésen belüli eredményes alternatív intézkedések használatára vonatkozó bevált gyakorlataikat, amelyek célja, hogy megakadályozzák, hogy az uniós polgárok és harmadik országoknak az Unióban jogszerűen tartózkodó állampolgárai terrorizmus céljából elhagyják az Unió területét, illetve hogy ellenőrizzék az említett személyek konfliktusövezetekből az Unióba történő visszatérését. A tagállamoknak ezeket a bevált gyakorlatokat nem csak egymással kell megosztaniuk, hanem adott esetben harmadik országokkal, valamint a megfelelő uniós ügynökségekkel is.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

17 d preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17d)  A tagállamoknak a terrorizmus megelőzésére irányuló erőfeszítéseiket azáltal kell folytatniuk, hogy összehangolják stratégiáikat és megosztják egymással a rendelkezésükre álló információkat és tapasztalatokat, mind uniós, mind tagállami szinten megvalósítják a bevált gyakorlatokat, valamint naprakésszé teszik a radikalizálódás és a terroristák toborzása elleni küzdelemre vonatkozó nemzeti megelőzési politikákat, a radikalizálódás és a terroristák toborzása elleni küzdelemre irányuló uniós stratégiával összhangban. A Bizottságnak adott esetben támogatást kell nyújtania a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak a megelőzési politikák kialakításához.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

Recital 18

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Mivel ezen irányelv céljait a tagállamok egyoldalúan nem tudják megfelelően megvalósítani, és ezért azok az európai szintű harmonizált szabályok iránti szükséglet miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglaltak szerint. Az említett 5. cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban ez az irányelv nem lépi túl a kitűzött célok megvalósításához szükséges mértéket.

(18)  Mivel ezen irányelv céljait a tagállamok egyoldalúan nem tudják megfelelően megvalósítani, és azok ezért uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglaltak szerint. Az említett 5. cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban ez az irányelv nem lépi túl a kitűzött célok megvalósításához szükséges mértéket.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A terrorizmus elleni harc alapvetően fontos és az egész világra kiterjedő erőfeszítés, amely nemzetközi válaszlépéseket követel meg, és ennek folytán harmadik országokkal való együttműködésre kötelezi az Uniót.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében elismert elveket, tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szabadságokat, és figyelembe veszi a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, mindenekelőtt az Alapjogi Charta II., III., V. és VI. fejezetében foglaltakat, amelyek magukban foglalják többek között a szabadsághoz és biztonsághoz való jogot, a véleménynyilvánítás és az információ szabadságát, az egyesülési szabadságot és a gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadságot, a megkülönböztetés általános tilalmát, különösen a faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény alapján történő megkülönböztetést, továbbá a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elveit, amelyek kiterjednek a büntetőjog pontosságára, egyértelműségére és előreláthatóságára vonatkozó követelményre is, az ártatlanság vélelmét, valamint a mozgásszabadságot, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (2) bekezdésében és a 2004/38/EK irányelvben foglaltaknak megfelelően. Ezen irányelvet az említett jogokkal és alapelvekkel összhangban kell végrehajtani.

(19)  Ez az irányelv és annak végrehajtása tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében elismert elveket, tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szabadságokat, és figyelembe veszi a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, mindenekelőtt az Alapjogi Charta II., III., V. és VI. fejezetében foglaltakat, amelyek magukban foglalják többek között a szabadsághoz és biztonsághoz való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságát – ideértve a szólásszabadságot és az információ szabadságát, az egyesülési szabadságot és a gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadságot, a megkülönböztetés általános tilalmát, különösen a faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény alapján történő megkülönböztetést, továbbá a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elveit, amelyek kiterjednek a büntetőjog pontosságára, egyértelműségére és előreláthatóságára vonatkozó követelményre is, az ártatlanság vélelmét és a jogot a tisztességes eljáráshoz, amelynek eredményét az ügy egyedi körülményei határozzák meg, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben (EJEE) elismert elveket, továbbá a mozgásszabadságot, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (2) bekezdésében és a 2004/38/EK irányelvben1a foglaltaknak megfelelően, elismerve, hogy a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében a mozgásszabadságot illetően kivételeket lehet meghatározni. Az említett jogok és szabadságok gyakorlása kizárólag az Alapjogi Charta 52. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően korlátozható.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  A jelen irányelv nem járhat olyan hatással, hogy előírja a tagállamok számára olyan intézkedések bevezetését, amelyek a megkülönböztetés bármilyen formáját eredményeznék.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b)  Ennek az irányelvnek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az a gyanúsított vagy vádlott személyeket a büntetőeljárás során megillető eljárási jogokra vonatkozó uniós vívmányok – ideértve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelvét1a is – szűkítésére vagy korlátozására irányul. A bizonyítási teher nem hárulhat a jelen irányelvben meghatározott bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyekre.

 

____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve (2016. március 9.) a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről (HL L 65., 2016.3.11., 1. o.).

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

19 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19c)  Ennek az irányelvnek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az a tudományos, kutatási, vagy tájékoztatási célú, a véleménynyilvánítás szabadsága körébe tartozó információterjesztés, illetve az érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett vitatkozó vagy vitatott álláspontok kifejezésének szűkítésére vagy korlátozására irányul.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A bűncselekménnyé nyilvánítás ezen irányelv szerinti végrehajtásának arányosnak kell lennie a bűncselekmény természetével és körülményeivel, tekintettel az elérni kívánt törvényes célokra és azok demokratikus társadalomban való szükségességére, valamint ki kell zárnia az önkényesség és a diszkrimináció bármely formáját.

(20)  A bűncselekménnyé nyilvánítás ezen irányelv szerinti végrehajtásának arányosnak kell lennie a bűncselekmény és minden egyes eset természetével és körülményeivel, tekintettel az elérni kívánt törvényes célokra és azok demokratikus társadalomban való szükségességére, valamint ki kell zárnia az önkényesség és a diszkrimináció bármely formáját.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az irányelvnek fel kell váltania a 2002/475/IB kerethatározatot azon tagállamok vonatkozásában, amelyekre nézve ez az irányelv kötelező.

(21)  Az irányelv felváltja a 2002/475/IB kerethatározatot azon tagállamok vonatkozásában, amelyekre nézve ez az irányelv kötelező.

__________________

 

29 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározat módosításáról szóló, 2008. november 28-i 2008/919/IB tanácsi kerethatározattal (HL L 330., 2008.12.9., 21. o.) módosítva.

 

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A terrorista bűncselekmények, a terrorista csoportokhoz köthető bűncselekmények, valamint a terrorista tevékenységekhez köthető bűncselekmények vonatkozásában alkalmazott szankciók semmilyen körülmények között nem szolgálhatnak alapul ahhoz, hogy a tagállamok megkerüljék a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. július 28-i genfi egyezmény, valamint az azt kiegészítő, a menekültek jogállásáról szóló 1967. január 31-i jegyzőkönyv értelmében fennálló nemzetközi kötelezettségeik teljesítését.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg a terrorista bűncselekmények, a terrorista csoportokhoz kapcsolódó bűncselekmények és a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények terén a bűncselekmények fogalommeghatározását és szankcióit érintően, valamint egyedi intézkedéseket határoz meg a terrorizmus áldozatainak védelmére és az áldozatoknak való segítségnyújtásra vonatkozóan.

Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg a terrorista bűncselekmények, a terrorista csoportokhoz kapcsolódó bűncselekmények és a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények terén a bűncselekmények fogalommeghatározását és szankcióit érintően, valamint egyedi intézkedéseket határoz meg a terrorizmus áldozatainak védelmére, továbbá az áldozatoknak való segítségnyújtásra és az áldozatoknak nyújtott támogatásra vonatkozóan.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  „áldozat”:

 

i.  olyan természetes személy, aki közvetlenül bűncselekmény következtében sérelmet szenvedett – ideértve a fizikai, szellemi vagy érzelmi sérülést, vagy gazdasági hátrányt;

 

ii.  a közvetlenül bűncselekmény következtében életét vesztett személy családtagjai, akik e személy elhalálozása folytán sérelmet szenvedtek;

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egy kormány vagy nemzetközi szervezet jogellenes kényszerítése arra, hogy az valamilyen cselekményt megtegyen vagy attól tartózkodjon;

b)  egy kormány vagy nemzetközi szervezet erőszakkal vagy erőszakkal való fenyegetéssel történő kényszerítése vagy annak kísérlete arra, hogy az valamilyen cselekményt megtegyen vagy attól tartózkodjon;

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  személy élete elleni támadás, amely halált okozhat;

a)  személy élete elleni támadás, amely halált vagy sérülést okozhat;

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  személy testi épsége elleni támadás;

b)  személy testi és lelki épsége elleni támadás;

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  lőfegyver, robbanóanyag, illetve nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyver előállítása, birtoklása, megszerzése, szállítása, rendelkezésre bocsátása vagy felhasználása, valamint biológiai és vegyi fegyverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés;

f)  lőfegyver, robbanóanyag, illetve radiológiai, nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyver előállítása, birtoklása, megszerzése, szállítása, rendelkezésre bocsátása vagy felhasználása, valamint nukleáris, biológiai és vegyi fegyverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés;

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  veszélyes anyag kiengedése, vagy tűzvész, árvíz vagy robbanás előidézése, amely emberi életet veszélyeztet;

g)  veszélyes anyag, például radiológiai vagy biológiai anyag kiengedése vagy azzal való fenyegetés, vagy tűzvész, árvíz vagy robbanás előidézése, amely emberi életet veszélyeztet, vagy tömeges félelmet vagy pánikot kelt;

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a víz- vagy áramellátásnak, illetve más létfontosságú természeti erőforrás ellátásának a megzavarása vagy megszakítása, amely emberi életet veszélyeztet;

h)  a víz- vagy áramellátásnak, illetve más létfontosságú természeti erőforrás ellátásának informatikai támadás vagy bármilyen más támadás útján való megzavarása vagy megszakítása, amely emberi életet veszélyeztet;

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a 2013/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 3–7. cikkében meghatározott információs rendszerek elleni támadások.

 

_____________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU irányelve (2013. augusztus 12) az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 218., 2013.8.14., 8. o.).

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  az a)–h) pontban felsorolt cselekmények elkövetésével való fenyegetés.

i)  az a)–h) pontban felsorolt cselekmények valamelyikének elkövetésével való komoly fenyegetés; az ilyen fenyegetés fennállását objektív, tényszerű körülmények alapján kell megállapítani.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendők legyenek az alábbi cselekmények:

Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos és jogellenes elkövetés esetén bűncselekményként büntetendők legyenek az alábbi cselekmények:

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  részvétel terrorista csoport tevékenységében, beleértve információk vagy anyagi források szolgáltatását vagy a terrorista csoport tevékenységeinek bármilyen módon történő finanszírozását is, annak tudatában, hogy ez a részvétel hozzájárul a terrorista csoport büntetendő cselekményeihez.

b)  részvétel terrorista csoport tevékenységében, beleértve információk vagy anyagi források szolgáltatását vagy a terrorista csoport tevékenységeinek bármilyen módon történő finanszírozását is, annak tudatában, hogy ez a részvétel hozzájárul a terrorista csoport bűncselekményeihez, függetlenül attól, hogy e cselekményeket valamely tagállamban vagy egy harmadik országban hajtják végre.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen valamely üzenet terjesztése, vagy egyéb módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, azzal a szándékkal, hogy a 3. cikk (2) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetésére uszítson, ha ez a magatartás – akár a terrorista bűncselekmény közvetlen támogatásával, akár anélkül – annak veszélyével jár, hogy egy vagy több ilyen bűncselekményt követhetnek el.

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen valamely üzenet terjesztése, vagy bármilyen egyéb – akár online, akár offline – módon, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, azzal a szándékkal, hogy a 3. cikk (2) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetésére uszítson, ha ez a magatartás – a terrorista bűncselekmény elkövetésének támogatásával – a konkrét helyzetben annak veszélyével jár, hogy egy vagy több ilyen bűncselekményt követhetnek el.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Súlyosbító körülmények

 

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy súlyosbító körülménynek tekintsék, ha a 6. vagy 7. cikkben említett bűncselekmény elkövetése kiszolgáltatott természetes személyekre – például gyermekekre – irányul.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen más személyeknek a 3. cikk (2) bekezdésének a)–h) pontjában vagy a 4. cikkben felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetésére való felhívása.

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen más személyeknek a 3. cikk (2) bekezdésének a)–h) pontjában vagy a 4. cikkben felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetésére vagy elkövetéséhez való hozzájárulására való felhívása.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a robbanóanyagok, lőfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára, vagy más különleges módszerek vagy technikák alkalmazására vonatkozóan más személy által nyújtott oktatásban való részvétel a 3. cikk (2) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése vagy ahhoz való hozzájárulás céljából.

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a robbanóanyagok, lőfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára, vagy más különleges módszerek vagy technikák alkalmazására vonatkozóan más személy által nyújtott képzésben vagy oktatásban – többek között ismeretek, dokumentumok vagy gyakorlati készségek megszerzése által – való részvétel a 3. cikk (2) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése vagy ahhoz való hozzájárulás céljából.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Terrorizmus céljából külföldre utazás

Terrorizmus céljából való külföldre utazás

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a 3. cikkben említett terrorista bűncselekmény elkövetése vagy ahhoz való hozzájárulás céljából, a 4. cikkben említett, terrorista csoport tevékenységében való részvétel céljából, vagy a 7. és 8. cikkben említett, terroristák kiképzése vagy terrorista kiképzésben való részvétel céljából más országba történő utazás.

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a más országba vagy tagállamba – akár közvetlenül, akár egy vagy több tagállamon keresztül – történő utazás, ha objektíven bizonyítható, hogy az utazás tervezett célja a 3. cikkben említett terrorista bűncselekmény elkövetése vagy ahhoz való hozzájárulás, vagy a 4. cikkben említett, terrorista csoport tevékenységében való részvétel, annak tudatában, hogy ez a részvétel hozzájárul a terrorista csoport bűncselekményeihez, vagy a 7. és 8. cikkben említett, terrorista kiképzés nyújtása vagy terrorista kiképzésben való részvétel.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Terrorizmus céljából külföldre utazás szervezése vagy egyéb módon történő elősegítése

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a pénzeszközök nyújtása vagy gyűjtése bármely módon, közvetve vagy közvetlenül, azzal a szándékkal, illetve annak tudatában, hogy e pénzeszközöket részben vagy egészben a 3–10. és a 12–14. vagy a 16. cikkben említett bűncselekmények bármelyikének elkövetésére fordítják.

(1)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a pénzeszközök nyújtása vagy gyűjtése bármely módon, közvetve vagy közvetlenül, azzal a szándékkal, illetve annak tudatában, hogy e pénzeszközöket részben vagy egészben a 3–10. és a 14. cikkben említett bűncselekmények bármelyikének elkövetésére, vagy ilyen bűncselekményhez való hozzájárulásra fordítják.

 

(2)  Ha az (1) bekezdésben említett terrorizmusfinanszírozás a 3., 4. és 9. cikkben foglalt bűncselekmények valamelyikét érinti, nem szükséges, hogy a pénzeszközöket részben vagy egészben e bűncselekmények bármelyikének elkövetésére vagy az azokhoz való hozzájárulásra ténylegesen felhasználják, sem pedig az, hogy az elkövetőnek tudomása legyen arról, hogy a pénzeszközöket konkrétan mely cselekmény(ek)re fogják fordítani.

 

(3)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy befagyasszanak vagy lefoglaljanak és elkobozzanak bármilyen pénzeszközt és egyéb eszközt, amelyet bármely, az ebben az irányelvben említett bűncselekmény elkövetésére vagy elkövetésének kísérletére használnak fel vagy ilyen célra különítik el.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a 3. cikkben felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából történő minősített lopás.

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a 3. és a 4. cikkben felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából történő minősített lopás.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a 3. cikkben felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából történő zsarolás.

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a 3. és a 4. cikkben felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából történő zsarolás.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hivatalos okmányok hamisítása terrorista bűncselekmény elkövetése céljából

Hivatalos okmányok hamisítása, hamisított hivatalos okmányok birtoklása vagy felhasználása terrorista bűncselekmény elkövetése céljából

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a hivatalos okmányoknak a 3. cikk (2) bekezdésének a)–h) pontjában és a 4. cikk b) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából történő hamisítása.

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő legyen a hivatalos okmányoknak a 3. cikk (2) bekezdésének a)–ha) pontjában, a 4. cikk b) pontjában, valamint a 9. és a 10. cikkben felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából történő hamisítása, valamint hamisított hivatalos okmányok ilyen célból történő birtoklása vagy felhasználása.

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Az interneten található jogellenes terrorista tartalmak elleni intézkedések

 

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az 5. cikkben foglaltak szerint terrorista bűncselekmények elkövetésére nyilvánosan uszító, jogellenes tartalmak azonnali eltávolításának biztosítására, amennyiben azok a területükön üzemeltetett szerveren találhatók. A tagállamok ezenkívül arra is erőfeszítéseket tesznek, hogy eltávolíttassák az ilyen tartalmakat a területükön kívül üzemeltetett szerverekről is. Amennyiben ez nem valósítható meg, a tagállamok megtehetik a szükséges intézkedéseket az ilyen tartalmakhoz való hozzáférés letiltása érdekében.

 

(2)  Ezen intézkedéseket átlátható eljárások keretében kell meghatározni, és gondoskodni kell megfelelő biztosítékokról, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a korlátozás arra korlátozódjon, ami szükséges és arányos, valamint hogy a felhasználókat tájékoztassák a korlátozás okáról. Az eltávolításra és a letiltásra vonatkozó intézkedéseket illetően bírósági felülvizsgálatnak van helye.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ahhoz, hogy egy a 4. cikkben és a III. címben említett bűncselekmény büntetendő legyen, nem szükséges, hogy a terrorcselekményt ténylegesen elkövessék, és az sem szükséges, hogy kapcsolatot állapítsanak meg egy meghatározott terrorista bűncselekménnyel vagy – amennyiben a 9–11. cikket érinti – terrorista tevékenységekhez kapcsolódó meghatározott bűncselekményekkel.

Ahhoz, hogy a 4. cikkben és a III. címben említett bűncselekmények büntetendők legyenek, nem szükséges, hogy a terrorista bűncselekményt ténylegesen elkövessék, és – ha az 5–10. és a 12–14. cikkben említett bűncselekményekről van szó – az sem szükséges, hogy kapcsolatot állapítsanak meg az ebben az irányelvben meghatározott valamely más konkrét bűncselekménnyel.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3–8. és a 11–14. cikkben említett bűncselekményekhez nyújtott bűnsegély büntetendő legyen.

(1)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3–7. és a 11–14. cikkben említett bűncselekményekhez nyújtott bűnsegély büntetendő legyen.

(2)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3–14. cikkben említett bűncselekményekre való felbujtás büntetendő legyen.

(2)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. és a 6–14. cikkben említett bűncselekményekre való felbujtás büntetendő legyen.

(3)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3., a 6., a 7., a 9. és a 11–14. cikkben említett bűncselekmények elkövetésének kísérlete, a 3. cikk (2) bekezdésének f) pontjában előírt birtoklás és a 3. cikk (2) bekezdésének i) pontjában említett bűncselekmény kivételével, büntetendő legyen.

(3)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3., a 6., a 7., a 9. és a 11–14. cikkben említett bűncselekmények elkövetésének kísérlete, a 3. cikk (2) bekezdésének f) pontjában előírt birtoklás és a 3. cikk (2) bekezdésének i) pontjában említett bűncselekmény kivételével, büntetendő legyen.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Enyhítő körülmények

Különleges körülmények

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – b pont– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a közigazgatási vagy az igazságügyi hatóságoknak olyan információkat szolgáltat, amelyeket azok egyébként nem tudnának megszerezni, ezzel segítve őket az alábbiakban:

b)  az illetékes hatóságoknak olyan információkat szolgáltat, amelyeket azok egyébként nem tudnának megszerezni, ezzel segítve őket az alábbiakban:

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  a többi elkövető személyazonosságának megállapítása vagy azok bíróság elé állítása;

(2)  további elkövetők személyazonosságának megállapítása vagy azok bíróság elé állítása;

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  az ebben az irányelvben meghatározott bűncselekmények valamelyikének elkövetéséhez felhasznált vagy ezekből származó eszközök befagyasztása és elkobzása, a 2014/42/EU irányelvben1a foglaltaknak megfelelően.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., 2014.4.29., 39. o.).

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az elkövető uniós polgár és külföldön nyújt kiképzést harmadik országbeli állampolgároknak;

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a bűncselekményt az adott tagállam intézményei vagy lakossága ellen, illetve az Európai Unió valamely intézménye, szerve, hivatala vagy ügynöksége ellen követték el, amelynek az adott tagállamban van a székhelye.

f)  a bűncselekményt az adott tagállam intézményei vagy lakossága ellen, illetve az Európai Unió olyan intézménye, szerve, hivatala vagy ügynöksége ellen követték el – többek között légi jármű, hajó, vagy más, személy- vagy áruszállításra szolgáló közlekedési eszköz hatalomba kerítésével –, amelynek az adott tagállamban van a székhelye, illetve amennyiben harmadik országbeli állampolgár külföldön kiképzésben részesül azzal a céllal, hogy támadást hajtson végre az adott tagállamban;

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megállapítsa joghatóságát a 4. cikkben említett bűncselekmények tekintetében, amennyiben az elkövető a területén tartózkodik.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a bűncselekmény több tagállam joghatósága alá tartozik, és ugyanazon tények alapján az érintett államok bármelyike jogszerűen eljárhat, az érintett tagállamok együttműködnek annak eldöntésében, hogy melyikük folytassa le az eljárást az elkövetővel szemben annak érdekében, hogy az eljárást lehetőleg egyetlen tagállamban összpontosítsák. Ebből a célból a tagállamok igénybe vehetik az Eurojustot az igazságügyi hatóságaik közötti együttműködés elősegítése és fellépésük összehangolása érdekében. Az eljáró tagállam megállapítása a következő tényezők alábbi sorrendben történő figyelembevételével történik:

(2)  Ha a bűncselekmény több tagállam joghatósága alá tartozik, és ugyanazon tények alapján az érintett államok bármelyike jogszerűen eljárhat, az érintett tagállamok együttműködnek annak eldöntésében, hogy melyikük folytassa le az eljárást az elkövetővel szemben annak érdekében, hogy az eljárást lehetőleg egyetlen tagállamban összpontosítsák. Ebből a célból a tagállamok igénybe veszik az Eurojustot az igazságügyi hatóságaik közötti együttműködés elősegítése és fellépésük összehangolása érdekében. Az eljáró tagállam megállapítása a következő tényezők alábbi sorrendben történő figyelembevételével történik:

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok – kialakított csatornákon, többek között az uniós ügynökségeken keresztül – biztosítják az együttműködést és információmegosztást azzal a tagállammal, amely a 3–14. és 16. cikkben említett bűncselekmények tekintetében megállapította joghatóságát.

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21a. cikk

 

Vizsgálati kötelezettség

 

(1)  Abban az esetben, ha egy tagállam arról kap tájékoztatást, hogy feltehetőleg a területén tartózkodik egy olyan személy, aki a jelen irányelvben meghatározott bűncselekményt követett el, vagy akiről feltételezhető, hogy ilyen bűncselekményt követett el, akkor az érintett tagállam belső jogával összhangban köteles megtenni a tájékoztatásban szereplő tényállás kivizsgálásához szükséges intézkedéseket.

 

(2)  Abban az esetben, ha az a tagállam, amelynek területén az elkövető vagy feltételezett elkövető tartózkodik, megállapítja, hogy a körülmények azt igazolják, köteles megtenni a belső jogával összhangban álló megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy e személy büntetőeljárás lefolytatása vagy kiadatás céljából rendelkezésre álljon.

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

21 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21b. cikk

 

Megelőzés

 

(1)  A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy megelőzzék az uniós polgárok radikalizálódását és terrorszervezetek általi toborzását.

 

(2)  A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket – többek között online intézkedéseket – kell tenniük, például tájékoztatást és oktatást kell biztosítaniuk, figyelemfelkeltő kampányokat kell szervezniük, és a terrorista propagandával szembeni alternatív üzeneteket és kommunikációt kell kialakítaniuk. Adott esetben ezeket az intézkedéseket magánvállalkozásokkal, megfelelő civil társadalmi szervezetekkel, a helyi közösségekkel és más érdekelt felekkel együttműködve kell megtenni. Az intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy javítsák a tájékozottságot, és csökkentsék a radikalizálódás és a terrorszervezetek általi toborzás kockázatát.

 

(3)  A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk az olyan alkalmazottak – többek között a helyszíni szolgálatban lévő rendőrtisztek és börtönőrök – rendszeres képzését, akik valószínűleg kapcsolatba kerülnek a radikalizálódásnak kiszolgálatott személyekkel, hogy felkészítsék őket arra, hogy azonosítani tudják a radikalizálódás és a terrorszervezetek általi toborzás jeleit, valamint hogy kezelni tudják ezeket a helyzeteket.

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

21 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21c. cikk

 

A terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információk cseréjére vonatkozó kötelezettség

 

(1)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy illetékes hatóságai továbbítsanak az érintett tagállam illetékes hatóságainak minden fontos információt az olyan esetekben, amikor okuk van feltételezni, hogy az információ segíthet az ezen irányelvben említett bűncselekmények felderítésében, megelőzésében, az ezekre vonatkozó nyomozásban, vagy a büntetőeljárás lefolytatásában. Az ilyen információkat hatékonyan és kellő időben kell továbbítani, anélkül, hogy ehhez előzetes kérelemre lenne szükség.

 

(2)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 2005/671/IB határozat1a 2. cikke értelmében kijelölt kapcsolattartója hatékonyan és kellő időben továbbítsa az Europolhoz és az Eurojusthoz az e határozatban említett információkat.

 

(3)  A tagállamok szisztematikusan figyelmeztető jelzést adnak ki a Schengeni Információs Rendszerben minden olyan személyről, akit a jelen irányelv 3–14. cikkében említett bűncselekmények közül legalább az egyiknek az elkövetésével gyanúsítanak, vagy ilyen cselekmény miatt elítéltek.

 

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben az (EU) 2016/681 irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban azonosított személyeket illetően utas-adat információs egységük szisztematikusan továbbítsa az említett adatok kezelésének eredményét a többi tagállam utas-adat információs egységei számára.

 

(5)  A tagállamok szisztematikusan elküldik a részletes adatokat az Europol számára minden olyan személyről, akit a jelen irányelv 3–14. cikkében említett bűncselekmények közül legalább az egyiknek az elkövetésével gyanúsítanak, vagy ilyen cselekmény miatt elítéltek.

 

(6)  Ez a cikk nem érinti az információcserére vonatkozó hatályos uniós jogszabályokat.

 

_________________

 

1a A Tanács 2005/671/IB határozata (2005. szeptember 20.) a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről (HL L 235., 2005.9.29., 22. o.).

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

21 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21d. cikk

 

A schengeni térség külső határain fennálló helyzet

 

A tagállamok biztosítják határőrségeik és parti őrségeik számára a vonatkozó adatbankokhoz, különösen az Europol Információs Rendszeréhez való hozzáférést.

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

21 e cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21e. cikk

 

Nyomozati eszközök

 

A nemzeti jogszabályokkal összhangban, megfelelő jogi biztosítékok biztosítása mellett a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szervezett bűnözés vagy egyéb súlyos bűncselekmények ügyeiben alkalmazottakhoz hasonló, hatékony nyomozati eszközök álljanak a 3–14. cikkben említett bűncselekmények ügyében folytatott nyomozásért vagy büntetőeljárásért felelős személyek, egységek vagy szolgálatok rendelkezésére.

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

21 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21f. cikk

 

Intézkedések az online radikalizálódás és terrorizmusra való uszítás ellen

 

A tagállamoknak a Bizottsággal, valamint az internetszolgáltatókkal együttműködve közös európai stratégiát kell kidolgozniuk az online radikalizálódás és terrorizmusra való uszítás elleni küzdelemre vonatkozóan. Ezt a stratégiát rendszeresen aktualizálni kell.

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A 2012/29/EU irányelvvel összhangban a tagállamok biztosítják, hogy rendelkezésre álljanak a terrorizmus áldozatainak és családtagjaiknak védelmét szolgáló intézkedések. A büntetőeljárás során külön figyelmet kell fordítani a megfélemlítés és a megtorlás veszélyére, valamint arra, hogy a kihallgatás és a vallomástétel során is meg kell óvni a terrorizmus áldozatainak testi és lelki épségét.

 

A tagállamoknak ezenkívül biztosítaniuk a terrorizmus áldozatai számára az ingyenes jogi segítségnyújtást, amennyiben büntetőeljárás és adott esetben kárenyhítésre vonatkozó határozatra irányuló egyéb jogi eljárás felei.

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy áldozatsegítő szolgálatok működjenek a terrorizmus áldozatainak segítésére és támogatására. Az ilyen szolgálatok rendelkeznek az ahhoz szükséges kapacitással és szervezeti felépítéssel, hogy az áldozatok rögtön a támadást követően és mindaddig, amíg szükséges, segítséget és támogatást kapjanak, az egyes áldozatok sajátos szükségleteivel összhangban. A szolgálatok bizalmasak, díjmentesek és a terrorizmus valamennyi áldozata számára könnyen hozzáférhetők. A szolgálatok különösen a következőket nyújtják:

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy áldozatsegítő szolgálatok működjenek a terrorizmus áldozatainak segítésére és támogatására, többek között az áldozatokat támogató szervezetek, illetve szakértők révén. Az ilyen szolgálatok rendelkeznek az ahhoz szükséges kapacitással és szervezeti felépítéssel, hogy az áldozatok rögtön a támadást követően és mindaddig, amíg szükséges, segítséget és támogatást kapjanak, az egyes áldozatok sajátos szükségleteivel összhangban. A tagállamok létrehoznak egy koordinációs központot azon szervezetek és szakértők tömörítése érdekében, akik illetékesek tájékoztatást, támogatást és gyakorlati szolgáltatásokat nyújtani az áldozatok, valamint családtagjaik és rokonaik számára. A szolgálatok bizalmasak, díjmentesek és a terrorizmus valamennyi áldozata számára könnyen hozzáférhetők. A szolgálatok különösen a következőket nyújtják:

 

-a)  orvosi és fizikai kezelés, többek között ellenintézkedések nukleáris, biológiai vagy vegyi támadások esetén;

a)  érzelmi és pszichológiai támogatás, beleértve a traumakezelést és tanácsadást;

a)  érzelmi és pszichológiai támogatás, beleértve a traumakezelést és tanácsadást;

b)  tanácsadás és tájékoztatás minden érintett jogi, gyakorlati vagy pénzügyi kérdésre vonatkozóan.

b)  tanácsadás és tájékoztatás minden érintett jogi, gyakorlati vagy pénzügyi kérdésre vonatkozóan.

 

ba)  támogatás az áldozatok számára, hogy visszatérhessenek a lakóhelyük szerinti tagállamba, azokban az esetekben, amikor a támadás egy másik tagállamban történt.

Módosítás    92

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamoknak veszélyhelyzet-reagálási infrastruktúrájuk keretében meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy bevonják az áldozatok támogatásával foglalkozó szakértőket a vészhelyzeti tervezésbe, és hogy elősegítsék és javítsák az áldozatok haladéktalan azonosításának folyamatát valamely terrorista támadást követően, miközben figyelembe veszik az áldozatok szükségleteit. A tagállamoknak különösen ki kell dolgozniuk egy kérés esetén alkalmazandó közös segítségnyújtási mechanizmust, és koordinálniuk kell azt. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a helyszíni vizsgálati támogatást, és ki kell alakítaniuk egy egységes internetes oldalt, amelyen keresztül a terrorista támadással kapcsolatos nyilvános információk hozzáférhetők az érintett tagállamban. Ezenkívül létre kell hozniuk egy magán hozzáférésű internetes oldalt annak érdekében, hogy az áldozatokat és családtagjaikat tájékoztassák jogaikról és minden egyéb, a támadással kapcsolatos lényeges információról.

Módosítás    93

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság megvizsgálja annak szükségességét, hogy a terrorizmus áldozatainak védelmére, támogatására és jogaira vonatkozó valamennyi jogszabályi rendelkezést egyetlen, a terrorizmus áldozataira vonatkozó jogalkotási aktusban kell-e meghatározni és fejleszteni.

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

23 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a. cikk

 

Alapvető jogok és szabadságok

 

(1)  Ezen irányelv átültetése és végrehajtása során a tagállamok biztosítják, hogy a bűncselekménnyé nyilvánítás arányos legyen a demokratikus társadalmakban elérni kívánt és szükséges, jogszerű célokkal, valamint hogy kizárják az önkényesség vagy a diszkrimináció bármely formáját.

 

(2)  Ennek az irányelvnek nincs módosító hatálya a tagállamok azon kötelezettségére, hogy tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 6. cikkében, az Európai Unió Alapjogi Chartájában, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben (EJEE) és a nemzetközi humanitárius jogban foglalt alapvető jogokat, és az irányelvet e jogokkal és elvekkel összhangban kell végrehajtani és értelmezni.

Módosítás    95

Irányelvre irányuló javaslat

23 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23b. cikk

 

Vészhelyzetek és az alapvető jogok

 

Háború idején vagy a nemzet életét fenyegető egyéb közveszély esetén a tagállamok – az uniós és nemzetközi joggal összhangban – intézkedést hozhatnak bizonyos jogoktól való eltérésekről. Az ilyen körülmények nem mentik fel a hatóságokat annak bizonyítása alól, hogy a meghozott intézkedéseket kizárólag a terrorizmus elleni küzdelem céljából alkalmazzák, és azok közvetlenül kapcsolódnak a terrorizmus elleni küzdelem konkrét céljához.

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

23 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23c. cikk

 

A véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alapelvek

 

Ezen irányelv alapján a tagállamok nem kötelezhetők arra, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek ellentétesek a véleménynyilvánítás szabadságára, különösen a sajtószabadságra, illetve az egyéb médiumokban kifejezésre juttatott véleménynyilvánítási szabadságra vonatkozó alapelvekkel, és nem sértheti a sajtó, illetve más médiumok jogaira, kötelezettségeire és eljárási biztosítékaira irányadó nemzeti jogszabályokat, amennyiben azok a felelősség megállapítására vagy korlátozására vonatkoznak.

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

23 d cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23d. cikk

 

(1)  Ezen irányelv alapján a tagállamok nem kötelezhetők arra, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek ellentétesek az uniós jog értelmében fennálló kötelezettségeikkel a gyanúsított vagy vádlott személyeket a büntetőeljárás során megillető eljárási jogok tekintetében.

 

(2)  Mindenki számára, akinek jogait és szabadságait jogtalanul megsértették ezen irányelv végrehajtása által, biztosítani kell a Charta 47. cikke szerinti hatékony jogorvoslathoz való jogot.

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő 24 hónap]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg az irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

(1)  A Bizottság [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő 12 hónap]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg az irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. A jelentésnek ki kell térnie a tagállamok által tett intézkedéseknek az ezen irányelv céljának elérése tekintetében vett eredményességére is. Ennek értékelése alapján dönt a Bizottság a megfelelő nyomon követési intézkedésekről. Az irányelv végrehajtása rendszeres értékelésének ki kell terjednie az intézkedéseknek bizonyos népességcsoportokra gyakorolt esetleges aránytalan hatásának felmérésére, valamint a megkülönböztető gyakorlatok megszüntetésére irányuló intézkedésekre is.

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő 48 hónap]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli az irányelv hatását és hozzáadott értékét a terrorizmus elleni küzdelemre nézve. A Bizottság figyelembe veszi a tagállamok által a 2005/671/IB tanácsi határozat értelmében benyújtott információkat.

(2)  A Bizottság [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő 12 hónap]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli az irányelv hozzáadott értékét a terrorizmus elleni küzdelemre nézve. A jelentésnek ki kell terjednie az irányelvnek az alapvető jogokra és szabadságokra, a jogállamiságra, valamint a terrorizmus áldozatai védelmi szintjére és a számukra nyújtott segítség szintjére gyakorolt hatására is. A Bizottság figyelembe veszi a tagállamok által a 2005/671/IB határozat értelmében átadott információkat, és minden egyéb lényeges információt, amely a jogkörök ezen irányelv nemzeti jogba való átültetéséhez és végrehajtásához kapcsoló terrorizmusellenes jogszabályok szerinti gyakorlására vonatkozik.

INDOKOLÁS

Az Európa területén és Európán kívül nemrég elkövetett terrortámadások, és különösen a 2015. november 13-án Párizsban elkövetett terrortámadások, amelyek több mint 130 halálos áldozatot követeltek, alátámasztják, hogy jelentős mértékben fokoznunk kell a terrorizmus megelőzésére és az ellene való küzdelemre tett erőfeszítéseinket. A Charta 3. cikke mindenki számára garantálja a saját fizikai és szellemi épségének tiszteletben tartásához való jogot, amit a Bíróság ítélkezési gyakorlata több alkalommal is megerősített. Ha az európai polgárok többé nem érezhetik magukat biztonságban saját országukban, akkor a társadalom stabilitása kerül veszélybe, és azt minden lehetséges törvényes eszközzel helyre kell állítani.

Mivel gyaníthatóan több mint 5 000 uniós polgár csatlakozott az iraki és a szíriai harcokhoz, az úgynevezett „külföldi harcosok” és az EU-ba való esetleges visszatérésük nagyon is valós problémát jelentenek. Nemrég Gilles de Kerchove, a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora a következőket állapította meg: „Várhatóan az elkövetkező években sem szűnik meg a radikalizálódó európaiak által képviselt veszély, akik közül sokan külföldre is elmennek harcolni. Ahhoz, hogy hathatós választ lehessen adni erre a problémára, átfogó megközelítésre és hosszú távú elkötelezettségre van szükség.”

Emellett az úgynevezett „magányos farkasok” is nagymértékű pusztítást és félelmet okozhatnak. Az ilyenfajta potenciális elkövető különösen veszélyezteti a közbiztonságot, mivel a magányos farkasok gyakran névtelenül cselekszenek, és gyorsan változtatják a módszereiket. Akcióik kevésbé kiszámíthatóak, mint az ismert terrorista csoportokéi, akik gyakran bizonyos sémát követnek a tetteik során. Az Iszlám Állam, az al-Kaida és más szélsőséges iszlám szervezetek megerősödésének, illetve az interneten és más média útján terjedő, eredményes propagandájuknak köszönhetően nő a magányos támadók száma, és ez a tendencia a közeljövőben várhatóan nem is fog megállni.

Az Europol nemrég arra a következtetésre jutott, hogy „minden okunk megvan azt feltételezni, hogy ... egy vallásos elkötelezettségű terrorista csoport ismét terrortámadást követ el valahol Európában abból a célból, hogy a civil lakosság körében tömegesen szedjen halálos áldozatokat. Ehhez társul a magányos elkövetők támadásainak a veszélye, amely nem csökkent.”[1]

A terrorizmus elleni küzdelmet emellett a terrorizmus és a szervezett bűnözés egyre fokozódó összefonódása is nagyon súlyos kihívás elé állítja. Tulajdonképpen egyre nehezebb és elméletibb feladat a kettő bűncselekményeinek a megkülönböztetése, mivel egyre erősebbek a terrorizmus és a szervezett bűnözés közötti kapcsolatok. A terrorista szervezetek és a szervezett bűnhálózatok sokszor működnek együtt vagy olvadnak össze, hogy egymás szolgáltatásaiból, eszközeiből és egyéb vagyonából hasznot húzzanak. Más esetekben a terrorista szervezetek támogatói nagyarányú szervezett bűncselekményekre kapnak kiképzést és maguk követnek el ilyeneket a terrorista cselekmények finanszírozása céljából (pl. emberöléssel párosuló illegális szerveltávolítás és szervkereskedelem, emberkereskedelem, kényszerprostitúció, gyermekek és csecsemők szexuális zaklatása, rabszolgaságra kényszerítés és kényszermunka, zsarolás, védelmi pénz szedése, kábítószer-kereskedelem és hamisított áruk kereskedelme). Ezért nem elegendő pusztán a terrorcselekmény elkövetését bűncselekménnyé nyilvánítani, és nem alkalmazható az adott terrorcselekményt előkészítő intézkedés vagy annak finanszírozása és a cselekmény elkövetése között fennálló közvetlen kapcsolat a terrortámadások hatékony megelőzésének egyedüli feltételeként. Amennyiben a terrortámadásokhoz nyújtott bűnsegély vagy azokra való felbujtás, illetve azok támogatása vagy a terrortámadások képzés nyújtása vagy abban való részvétel, nyilvános provokáció, toborzás, terrorizmus céljából való külföldre utazás vagy ilyen utazás megszervezése/elősegítése útján történő előkészítése nem minősül bűncselekménynek, ha ezek esetében csak közvetett a kapcsolat egy adott terrorista bűncselekmény elkövetésével, akkor a toborzók, a döntéshozók, a kapcsolattartók és a kommunikációs stratégiák kidolgozói kikerülhetik az európai és a nemzeti bűnüldözési és bírósági vizsgálatokat és büntetőeljárásokat. Ennek a törvényes fellépésre való képtelenségnek a civil társadalom lesz az áldozata úgy Európában, mint Európán kívül, akár a háború sújtotta, akár a békés övezetekben. A terrorista hálózatok nem elméleti, hanem valóságos veszélyt jelentenek. A terrortámadások mély sebet hagynak az áldozatokban, családjukban és azokon a területeken, ahol ezekre sor kerül. A terrorista szervezetek kegyetlensége és a közöttük zajló brutális versengés máris migránsok drámai tömegét kényszeríti az országukban dúló terrorizmus előli menekülésre, ami számukra igen kiszolgáltatott helyzetet teremt a menekülés során, és gyakran újból a bűnözői hálózatok kezébe kerülhetnek.

A terrorizmus elleni küzdelem átfogó, holisztikus megközelítést követel számos különböző szakpolitikai terület részéről, ideértve a megelőzést, a radikalizálódás elleni intézkedéseket, a deradikalizálódást stb. Az Európai Parlament és a Tanács nemrég több alkalommal is rámutatott egy ilyen mindent átfogó megközelítés szükségességére a terrorizmus elleni küzdelemben.[2] A büntető igazságszolgáltatás reagálása csak egy része ennek az átfogó megközelítésnek.

A terrorizmus elleni küzdelem olyan globális küzdelem, amelyet az EU egyedül nem képes megvívni és megnyerni. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. évi határozata jogilag arra kötelez valamennyi uniós tagállamot, hogy nyilvánítson bűncselekménnyé bizonyos terrorizmussal kapcsolatos bűncselekményeket, úgymint a terrorcselekmények megtervezése vagy elkövetése céljából történő utazást, a terrorista kiképzésben való részvételt, illetve a terrorizmus céljából történő ilyen utazás vagy képzés megszervezését, elősegítését vagy finanszírozását. Az ENSZ BT határozatát az Európa Tanács a külföldi harcosokról szóló kiegészítő jegyzőkönyvében átvette.

Az előadó általános értékelése a javaslatról

Az előadó általánosságban támogatja a javaslatot. Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a javaslat alábbi elemei 2002 óta már részei az uniós joganyagnak, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (2008-ban módosított) tanácsi kerethatározat révén:

A terrorista bűncselekmények és a terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmények fogalmát a 2002/475/IB kerethatározat már meghatározta (1. és 2. cikkében). A terrorista tevékenységek finanszírozásának bűncselekménnyé nyilvánításáról a 2002/475/IB kerethatározat 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja már szintén rendelkezett. A 2002/475/IB kerethatározat 3. cikke már bűncselekménnyé nyilvánította a terrorista bűncselekmény céljából végrehajtott minősített lopást, zsarolást és csalást. A 2002/475/IB kerethatározat emellett rendelkezik a természetes személyekre vonatkozó szankciókról (a 2002/475/IB kerethatározat 5. cikke), az enyhítő körülményekről (a 2002/475/IB kerethatározat 6. cikke), a jogi személyek felelősségéről (a 2002/475/IB kerethatározat 7. cikke), a jogi személyekre vonatkozó minimumszankciókról (a 2002/475/IB kerethatározat 8. cikke) és a büntetőeljárásról és a joghatóságról (a 2002/475/IB kerethatározat 9. cikke).

A 2008/191/IB kerethatározat 3. cikke értelmében a „terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás”, a „terroristák toborzása” és a „terroristák kiképzése” szintén szerepel a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények között. A 2008/191/IB kerethatározat 3. cikkének (3) bekezdése már úgy rendelkezik, hogy ahhoz, hogy a terrorista csoporthoz vagy terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmény büntetendő legyen, nem szükséges a terrorista bűncselekmény tényleges elkövetése. Ezért szintén nem szükséges egy adott terrorista bűncselekménnyel való kapcsolat megállapítása. A 2008/191/IB kerethatározat 4. cikke továbbá bővítette a bűncselekménnyé nyilvánítandó tevékenységek körét, kiterjesztve azt a bűnsegélyre, a felbujtásra és a kísérletre. A 2008/191/IB kerethatározat a tagállamokra bízza a terroristák kiképzésére és a terroristák toborzására való kísérlet bűncselekménnyé nyilvánításának kérdését. A legtöbb tagállamban ezek a tevékenységek már büntetendők. A kerethatározat rendelkezéseit valamennyi tagállam teljes körűen végrehajtotta.[3]

A változóban lévő veszélyt illetően az ENSZ és más nemzetközi szervek, az európai szervek és a nemzeti bűnüldözési intézmények elemzéseket végeztek, tapasztalatokat szerezték, és megfigyeléseket hajtottak végre. Az ENSZ BT 2014/2178. sz. határozatának rendelkező részét és különösen a jogilag kötelező 4–6. bekezdését az ENSZ Alapokmányának VII. fejezete átvette. A tagállamok ennek megfelelően kötelesek biztosítani, hogy nemzeti törvényeik büntetőeljárás indítására okot adó és büntetendő, súlyos bűncselekményként határozzák meg a terrorizmushoz kapcsolódó utazást, kiképzést, finanszírozást és más előkészítő tevékenységeket. Az Európa Tanács kiegészítő jegyzőkönyvében átvette az ENSZ határozatát. Az előadó véleménye szerint ahhoz képest, ha az ENSZ határozatát az egyes tagállamok egyénileg hajtják végre nemzeti jogukban, az irányelv hozzáadott uniós értéket képvisel, mivel a büntetőjog számára olyan harmonizált alapot teremt, amelyre a nemzeti jogalkotás építhet, vagyis ezáltal biztosítani lehet, hogy a tagállamok terrorizmussal szembeni törvényes fellépései koherensek, konzisztensek és eredményesek, és elkerülhetők a bűnüldözési hézagok. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló hatályos tanácsi kerethatározat „lisszabonosítása” emellett azt jelenti, hogy arra az Alapjogi Charta, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárás indítására való joga és a Bíróság által gyakorolt bírósági ellenőrzés vonatkozik. A törvényesség egyik fontos elve, hogy a büntető jogalkotásnak precíznek és kiszámíthatónak kell lennie. Ezért nagyon fontos, hogy a végrehajtás és a konkrét alkalmazás vezérlő elve a szükségesség és az arányosság legyen, és hogy minden egyes esetben a lehető legtöbb konkrét ténnyel és körülménnyel egyértelműen igazolják és bizonyítsák a bűncselekmény súlyosságát és szándékosságát.

Elengedhetetlen a terrorizmus és a terrorista hálózatok elleni küzdelemről szóló uniós jogi keret naprakésszé tétele az alábbiakkal kapcsolatban:

1. Elkövetők terrorizmus céljából való kiképzésben való részvétele Európa területén vagy azon kívül, kiképzőtáborban vagy interneten;

2. Az úgynevezett „külföldi harcosok” terrorizmus céljából konfliktussal érintett területre történő utazása és az ilyen utazás megszervezése vagy más módon történő elősegítése;

3. A FATF terrorizmus, illetve a terrorizmus céljából folytatott tevékenységet előkészítő cselekmények finanszírozásáról szóló, 5. sz. ajánlásának a szerepeltetése;

4. A kibertérben és annak révén, különösen a sötét interneten végrehajtott újfajta bűncselekmények szerepeltetése;

5. A bűnsegélyről, a felbujtásról és a kísérletről szóló cikk új kihívásokhoz való igazítása;

6. Joghatóság megállapítása a terrorizmus céljából történő kiképzés bűncselekményéhez;

7. Az áldozatok jogainak megerősítése és a terrorizmus áldozatainak biztosított védelem, segítségnyújtás és támogatás kibővítése az egész Unióban.

  • [1]    Europol, Változások az Iszlám Állam terrortámadásainak módszereiben, 2016. január 18.
  • [2]    Lásd például: Az Európai Parlament 2015. november 25-i állásfoglalása az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának megelőzéséről (P8_TA(2015)0410), az Európai Parlament 2015. február 11-i állásfoglalása a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (P8_TA(2015)0032, az Európai Parlament 2015. július 9-i állásfoglalása az európai biztonsági stratégiáról (P8_TA(2015)0269). A Tanács 2015. november 20-i következtetései a terrorizmus elleni küzdelemről, az Európai Tanác 2015. február 12-i következtetései, a 2015. január 29-i és 30-i rigai együttes nyilatkozat.
  • [3]    Lásd még a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2008/919/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásáról szóló, 2014. szeptember 5-i bizottsági jelentést (COM(2014)554).

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A terrorizmus elleni küzdelem és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltása

Hivatkozások

COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.12.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

18.1.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

18.1.2016

FEMM

18.1.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

28.1.2016

FEMM

28.1.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Monika Hohlmeier

11.1.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.2.2016

17.3.2016

21.4.2016

4.7.2016

Az elfogadás dátuma

4.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

4

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Janice Atkinson, Biljana Borzan, Eugen Freund, Iris Hoffmann

Benyújtás dátuma

12.7.2016

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel

4

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

10

0

ALDE

Sophia in 't Veld

EFDD

Gerard Batten

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

S&D

Eugen Freund

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellenszavazat

0  :  tartózkodik