Pranešimas - A8-0228/2016Pranešimas
A8-0228/2016

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu

  12.7.2016 - (COM(2015) 0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) - ***I

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėja: Monika Hohlmeier


  Procedūra : 2015/0281(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0228/2016

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu

  (COM(2015) 0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0625),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 83 straipsnio 1 dalį ir 82 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0386/2015),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) 2014 m. rugsėjo 24 d. rezoliuciją Nr. 2178/2014 ir 2015 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją Nr. 2249/2015,

  –  atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2005 m. gegužės 16 d. konvenciją dėl terorizmo prevencijos ir jos 2015 m. gegužės 19 d. papildomą protokolą,

  –  atsižvelgdamas į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0228/2016),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas    1

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  4 a nurodomoji dalis (nauja)

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  Pakeitimas

   

  – atsižvelgdami į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2195/2014, 2199/2015 ir 2253/2015,

  Pakeitimas    2

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  4 b nurodomoji dalis (nauja)

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  Pakeitimas

   

  – atsižvelgdami į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1373/2001,

  Pakeitimas    3

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  8 a nurodomoji dalis (nauja)

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  Pakeitimas

   

  – atsižvelgdami į 2016 m. balandžio 1 d. komunikatą, priimtą Vašingtone vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime branduolinio saugumo klausimais,

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1)  Europos Sąjunga yra grindžiama visuotinėmis žmogaus orumo, laisvės, lygybės ir solidarumo, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms vertybėmis. Ji vadovaujasi valstybėms narėms bendrais demokratijos ir teisės viršenybės principais;

  (1)   Europos Sąjunga yra grindžiama visuotinėmis žmogaus orumo, laisvės, moterų ir vyrų lygybės ir solidarumo, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms vertybėmis. Ji vadovaujasi valstybėms narėms bendrais demokratijos ir teisės viršenybės principais;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a)  2015 m. gegužės mėn. patvirtintu Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomu protokolu nustatytas reikalavimas, kad Konvencijos šalys numatytų baudžiamąją atsakomybę už dalyvavimą susivienijime ar grupėje terorizmo tikslais, dalyvavimą teroristų rengime, keliavimą ar mėginimą keliauti terorizmo tikslais arba lėšų tokioms kelionėms teikimą ar rinkimą ir tokių kelionių organizavimą ir palengvinimą. Papildomą protokolą ir Konvenciją ES pasirašė 2015 m. spalio 22 d.;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4)  pastaraisiais metais terorizmo grėsmė išaugo ir sparčiai išsiplėtė. Asmenys, vadinamieji užsienio teroristai kovotojai, keliauja į kitas šalis terorizmo tikslais. Grįžę užsienio teroristai kovotojai kelia dar didesnę saugumo grėsmę visoms ES valstybėms narėms. Užsienio teroristai kovotojai siejami su keliais neseniai įvykdytais išpuoliais ir sąmokslais, įskaitant 2015 m. lapkričio 13 d. išpuolius Paryžiuje. Be to, Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms vis didesnę grėsmę kelia asmenys, įkvėpti ar parengti teroristinių grupių užsienyje, tačiau liekantys Europoje;

  (4)  pastaraisiais metais terorizmo grėsmė išaugo ir sparčiai išsiplėtė. Asmenys, vadinamieji užsienio teroristai kovotojai, keliauja į kitas šalis terorizmo tikslais. Grįžę užsienio teroristai kovotojai kelia dar didesnę saugumo grėsmę visoms ES valstybėms narėms. Užsienio teroristai kovotojai siejami su keliais neseniai įvykdytais išpuoliais ir sąmokslais, įskaitant 2015 m. lapkričio 13 d. išpuolius Paryžiuje ir 2016 m. kovo 22 d. išpuolius Briuselyje. Be to, Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms vis didesnę grėsmę kelia asmenys, įkvėpti ar parengti teroristinių grupių užsienyje, tačiau liekantys Europoje;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4a)  JT Saugumo Tarybos Rezoliucijos (JTSTR) Nr. 2178/2014 6 rezoliucinėje dalyje reikalaujama, kad visos JT valstybės narės užtikrintų, jog jų nacionaliniuose teisės aktuose ir reglamentuose kelionės į trečią šalį su tikslu prisidėti prie teroristinės veikos arba siekiant rengti teroristus ar dalyvauti rengime, taip pat tokių kelionių rėmimas, organizavimas arba padėjimas jas vykdyti, būtų laikomas sunkiu baudžiamuoju nusikaltimu, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn; Siekiant išvengti patraukimo baudžiamojon atsakomybėn spragų Sąjungoje raginama darniai įgyvendinti JTSTR Nr. 2178/2014;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4b)  kova su terorizmu iš esmės vis dar priklauso valstybių narių kompetencijai. Tačiau atsižvelgiant į 2015 ir 2016 m. Europoje surengtus teroristinius išpuolius matyti, kad būtina koordinuoti valstybių narių veiksmus siekiant kovoti su terorizmu ir reaguoti į pavojų, kurį Sąjungos teritorijoje kelia užsienio kovotojai;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4c)  suderinus baudžiamųjų sankcijų už teroristinius nusikaltimus klasifikavimo sistemą būtų sukurtas bendras teisinis pagrindas, kuriuo galėtų remtis keletas Sąjungos agentūrų. Todėl reikėtų sukurti veiksmingą Europolo, Eurojusto, SIS, OLAF ir Europos teisminio tinklo (angl. EJN) koordinavimo mechanizmą;

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4d)  valstybės narės turėtų stiprinti saugumo pajėgų, teisėsaugos tarnybų ir teisingumo institucijų profesionalumą. Jos taip pat turėtų užtikrinti veiksmingą tokių organizacijų veiklos priežiūrą ir jų atskaitomybę laikantis tarptautinės žmogaus teisių teisės nuostatų ir teisinės valstybės principų. Tai apima saugumo pajėgų mokymus žmogaus teisių klausimais, pavyzdžiui, kaip gerbti žmogaus teises, kai įgyvendinamos kovos su smurtiniu ekstremizmu ir terorizmu priemonės;

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  atsižvelgiant į plintančią terorizmo grėsmę ir į Sąjungos ir valstybių narių teisines prievoles pagal tarptautinę teisę, teroristinių nusikaltimų, įskaitant su teroristine grupe susijusius nusikaltimus ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, apibrėžtys turėtų būti toliau suderintos visose valstybėse narėse, kad jos išsamiau apimtų veikas, visų pirma susijusias su užsienio teroristais kovotojais ir teroristų finansavimu. Tokia veika turėtų būti baudžiama ir tuo atveju, jei ji vykdoma internetu, įskaitant ir socialinius tinklus;

  (5)  atsižvelgiant į plintančią terorizmo grėsmę ir į Sąjungos ir valstybių narių teisines prievoles pagal tarptautinę teisę, teroristinių nusikaltimų, įskaitant su teroristine grupe susijusius nusikaltimus ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, apibrėžtys turėtų būti toliau suderintos visose valstybėse narėse, kad jos išsamiau apimtų veikas, visų pirma susijusias su užsienio teroristais kovotojais, vis labiau plintančiu interneto naudojimu teroristiniais tikslais, pvz., verbavimui, propagandai ir teroristų rengimui, ir teroristų finansavimu; Tokia veika turėtų būti baudžiama ir tuo atveju, jei ji vykdoma bet kokiomis priemonėmis, nesvarbu internetu ar ne, kartu laikantis proporcingumo ir reikalingumo principų;

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5a)  branduolinio ir radiologinio terorizmo grėsmė ir toliau didelis iššūkis tarptautiniam saugumui. Kad su šia vis didėjančia grėsme būtų kovojama, reikia stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir labiau remti Tarptautinės atominės energijos agentūros atliekamą pagrindinį vaidmenį, taip pat griežtas saugumo priemones;

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6a)  kovos su terorizmu priemonės bus visiškai veiksmingos tik tuomet, jeigu kartu su jomis visose valstybėse narėse bus taikomas veiksmingų ir suderintų atgrasomųjų baudžiamosios teisenos priemonių rinkinys. Valstybės narės, užtikrinusios, kad užsienyje teroristinių organizacijų vykdomi teroro aktai būtų laikomi nusikaltimu, turės būtinų priemonių ES piliečių teroristiniam radikalėjimui ir užsienio kovotojų reiškiniui panaikinti. Teisėsaugos ir teisminės institucijos turėtų turėti pakankamų pajėgumų, kad užkirstų kelią šiems aktams, juos nustatytų ir už juos baustų. Jų darbuotojai turėtų būti tinkamai ir nuolat mokomi, kaip reaguoti į nusikaltimus, susijusius su terorizmu;

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6b)  šia direktyva neturėtų būti pakeistos valstybių narių ir organizacijų teisės, pareigos ir įsipareigojimai, nustatyti pagal tarptautinę teisę, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę. Šia direktyva nereglamentuojami ginkluotų konfliktų metu atliekami ginkluotųjų pajėgų veiksmai, kuriuos reglamentuoja tarptautinė humanitarinė teisė, kaip šios sąvokos apibrėžiamos pagal tą teisę, ir valstybės ginkluotųjų pajėgų veiksmai joms atliekant savo oficialias pareigas tiek, kiek tuos veiksmus reglamentuoja kitos tarptautinės teisės normos;

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6c)  atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką humanitarinės pagalbos teikimas, kai ją teikia nešališkos humanitarinės organizacijos, pripažintos pagal tarptautinę teisę, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę, neturėtų būti laikomas pagalba, kuria prisidedama prie teroristinių grupių nusikalstamos veiklos;

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (7)  nusikaltimams, susijusiems su viešu teroristinio nusikaltimo kurstymu, priskiriamas, inter alia, terorizmo šlovinimas ir pateisinimas arba pranešimų ar vaizdų, įskaitant susijusius su terorizmo aukomis, platinimas siekiant plačiai paviešinti teroristų elgesį ar rimtai įbauginti gyventojus, su sąlyga, kad dėl tokio elgesio kyla pavojus, kad gali būti įvykdytas teroro aktas;

  (7)  nusikaltimams, susijusiems su viešu teroristinio nusikaltimo kurstymu, priskiriamas, inter alia, terorizmo šlovinimas ir pateisinimas arba pranešimų ar vaizdų platinimas internete arba ne siekiant gauti paramą teroristų elgesiui ar rimtai įbauginti gyventojus. Už tokį elgesį turi būti baudžiama, kad dėl jo kyla pavojus, kad konkrečiu atveju gali būti įvykdytas teroro aktas;

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7a)  kai teikiama informacinės visuomenės paslauga, kurią sudaro paslaugos gavėjo pateiktos informacijos perdavimas ryšio tinklu arba prieigos prie ryšių tinklo suteikimas, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad paslaugų teikėjas nebūtų atsakingas už perduodamą arba saugomą informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/ES1a;

   

  ________________

   

  1a 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7b)  veiksminga kovos su terorizmu internete priemonė – panaikinti neteisėtą teroristinį turinį pačiame šaltinyje. Atsižvelgiant į tai, šia direktyva nedaromas poveikis savanoriškiems veiksmams, kurių imasi interneto pramonė siekdama užkirsti kelią piktnaudžiavimui jos paslaugomis, ar bet kokiai valstybių narių teikiamai šių veiksmų paramai, pavyzdžiui, neteisėto turinio nustatymui arba žymėjimui. Valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, būtinų siekiant panaikinti arba blokuoti prieigą prie tinklalapių, kuriuose viešai kurstoma vykdyti teroristinius nusikaltimus. Jeigu imamasi šių priemonių, jos turėtų būti nustatomos pagal skaidrias procedūras suteikiant atitinkamą apsaugą ir nepriklausomų valdžios institucijų kontrolę. Valstybės narės turėtų kuo labiau stengtis bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis siekdamos užtikrinti, kad toks turinys būtų pašalintas iš jų teritorijoje esančių serverių. Tačiau kai neteisėto turinio pašalinti jo šaltinyje neįmanoma, valstybės narės turėtų galėti imtis priemonių, kad prieiga iš Sąjungos teritorijos prie interneto tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, skelbiamas ar platinamas teroristinis turinys, būtų užblokuota. Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę imtis teisinių veiksmų prieš interneto bei socialinės žiniasklaidos bendroves ir paslaugų teikėjus, tyčia atsisakančius vykdyti teisėtus reikalavimus pašalinti neteisėtą turinį arba turinį, kuriame ginamas terorizmas, iš savo interneto platformų po to, kai jiems tinkamai pranešama apie tokį turinį. Už bet kokį atsisakymą turėtų būti baudžiama veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis sankcijomis. Socialinės žiniasklaidos bendrovės ir paslaugų teikėjai turėtų turėti teisę tokius sprendimus skųsti teisme;

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8)  atsižvelgiant į grėsmės rimtumą ir poreikį visų pirma sustabdyti užsienio teroristų kovotojų srautus, būtina kriminalizuoti keliones į kitą šalį terorizmo tikslais, tarp jų ne tik daryti teroristinius nusikaltimus ir dalyvauti teroristų rengime bei juo užsiimti, bet ir dalyvauti teroristinės grupės veikloje. Kriminalizuoti reikėtų ir visus veiksmus, kuriais palengvinamos tokios kelionės;

  (8)  paties kelionės veiksmo nebūtina kriminalizuoti, bet atsižvelgiant į grėsmės rimtumą ir poreikį visų pirma sustabdyti užsienio teroristų kovotojų srautus, būtina kriminalizuoti keliones į kitą šalį terorizmo tikslais, tarp jų ne tik daryti teroristinius nusikaltimus ir dalyvauti teroristų rengime bei juo užsiimti, bet ir dalyvauti teroristinės grupės veikloje. Tokios veikos turėtų būti kriminalizuojamos labai konkrečiomis aplinkybėmis ir tik tada, kai jų tikslas vykdyti teroristinius veiksmus įrodomas remiantis objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis; Kriminalizuoti reikėtų ir tokių kelionių palengvinimo ir organizavimo veiksmus;

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9)  kriminalizavus dalyvavimą teroristų rengime papildoma esama nusikalstama teroristų rengimo veika ir ypač atkreipiamas dėmesys į grėsmes, kurias kelia asmenys, aktyviai besirengiantys daryti teroristinius nusikaltimus, įskaitant ir tuos, kurie galiausiai veikia kaip pavieniai asmenys;

  (9)  kriminalizavus sąmoningą dalyvavimą teroristų rengime, įskaitant žinių, dokumentų ar praktinių įgūdžių įsigijimą, nepriklausomai nuo to ar mokomasi savarankiškai, ar ne, papildoma esama nusikalstama teroristų rengimo veika ir ypač atkreipiamas dėmesys į grėsmes, kurias kelia asmenys, aktyviai besirengiantys daryti teroristinius nusikaltimus, įskaitant ir tuos, kurie galiausiai veikia kaip pavieniai asmenys; Todėl reikėtų kriminalizuoti šią veiką.

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9a)  valstybėse narėse turėtų būti baudžiama už kibernetinius išpuolius, vykdomus teroristiniais tikslais, arba kibernetinius išpuolius, kuriuos vykdo teroristinės organizacijos;

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10)  valstybės narės turėtų bausti už teroristų finansavimą, kuris apima teroro aktų finansavimą, teroristinės grupės finansavimą, taip pat kitas nusikalstamas veikas, susijusias su teroristų veikla, pavyzdžiui, verbavimą teroristinei veiklai ir teroristų rengimą ar keliones teroristiniais tikslais, kad būtų išardytos paramos struktūros, padedančios daryti teroristinius nusikaltimus. Už pagalbą ir bendrininkavimą arba mėginimą finansuoti teroristus taip pat turėtų būti baudžiama;

  (10)  nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2015/849/ES1a, valstybės narės turėtų bausti už teroristų finansavimą, kuris apima ne tik teroro aktų, bet ir teroristinių organizacijų finansavimą, taip pat kitas nusikalstamas veikas, susijusias su teroristų veikla, pavyzdžiui, verbavimą teroristinei veiklai ir teroristų rengimą ar keliones teroristiniais tikslais, kad būtų išardytos paramos struktūros, padedančios daryti teroristinius nusikaltimus. Už pagalbą ir bendrininkavimą arba mėginimą finansuoti teroristus taip pat turėtų būti baudžiama;

   

  __________________

   

  1a 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2016 6 5, p. 73).

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a)  didėjanti organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo konvergencija ir ryšys bei nusikalstamų ir teroristinių grupių sąsajos kelia vis didesnę grėsmę Sąjungos saugumui; todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už teroristinių nusikaltimų finansavimą ir rėmimą organizuoto nusikalstamumo būdu įgytomis lėšomis būtų baudžiama ir kad baudžiamuosiuose procesuose dalyvaujančios valstybių narių valdžios institucijos labiau atsižvelgtų į organizuoto nusikalstamumo ir teroristinės veiklos ir terorizmo finansavimo tarpusavio sąsajas;

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10b)  neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais, nafta, narkotikais, cigaretėmis, suklastotomis prekėmis ir meno kūriniais bei kitais kultūros objektais, taip pat prekyba žmonėmis, reketas ir turto prievartavimas tapo labai pelningu teroristinių grupių finansavimo šaltiniu. Todėl kovojant su terorizmo finansavimu taip pat reikia kovoti su procesais, iš kurių gaunamos pagrindinės teroristinių organizacijų finansavimo lėšos.

   

  Vengiant užkrauti netinkamą administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams valstybės narės turėtų taikyti tinkamas priemones, kad užtikrintų, jog teroristinės grupės negalėtų pasipelnyti iš prekybos prekėmis. Tinkami ir proporcingi tikrinimo, stebėsenos ir atsiskaitymo reikalavimai galėtų turėti prevencinį poveikį realiai trukdydami organizuoto nusikalstamumo grupėms ir teroristinėms grupėms vykdyti prekybą ir padėdami atsekti bei veiksmingiau traukti baudžiamojon atsakomybėn už organizuotą nusikalstamumą ir kitą teroristinių organizacijų vykdomą komercinę veiklą. Prireikus valstybės narės turėtų numatyti sankcijas už šių reikalavimų pažeidimus;

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 c konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10c)  finansiniai tyrimai yra itin svarbūs siekiant atskleisti pagalbą vykdant teroristinius nusikaltimus ir teroristinių organizacijų tinklus bei sistemas. Tokie tyrimai gali būti labai vaisingi, ypač kai nuo pat tyrimo pradžios įtraukiamos mokesčių ir muitinės institucijos, finansinės žvalgybos padaliniai ir teisminės institucijos. Valstybės narės turėtų siekti, kad finansiniai tyrimai būtų visų kovos su terorizmu tyrimų standartinė dalis, ir dalytis susijusia finansinės žvalgybos informacija su visais susijusiais subjektais. Siekdamos užkirsti kelią terorizmo finansavimui, ištirti jo atvejus ir su juo kovoti, valstybės narės turėtų visapusiškai pasinaudoti Europolo finansinės žvalgybos ir kovos su teroristų finansavimu pajėgumais. Jos turėtų taip pat siekti užtikrinti veiksmingesnį ir koordinuotą požiūrį, pavyzdžiui, nacionaliniu lygmeniu įsteigdamos specializuotus padalinius, kurie vykdytų finansinius tyrimus, susijusius su terorizmu; šie padaliniai galėtų būti labai naudingi ir prisidėti užtikrinant sėkmingą patraukimą baudžiamojon atsakomybėn;

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11)  be to, už materialinės paramos terorizmui teikimą pasitelkiant asmenis, vykdančius arba tarpininkaujančius vykdant paslaugų, turto ir prekių tiekimą ar judėjimą, įskaitant prekybos sandorius, susijusius su įvežimu arba išvežimu iš Sąjungos, valstybėse narėse turėtų būti baudžiama kaip už pagalbą terorizmui ir bendrininkavimą arba kaip už teroristų finansavimą, jei jis atliekamas žinant, kad šios operacijos arba iš jų gautas pelnas ketinami visiškai arba iš dalies būti naudojami teroristiniais tikslais arba bus naudingi teroristinėms grupėms;

  (11)  be to, už materialinės paramos terorizmui teikimą pasitelkiant asmenis, vykdančius arba tarpininkaujančius vykdant paslaugų, turto ir prekių tiekimą ar judėjimą, įskaitant prekybos sandorius, susijusius su įvežimu arba išvežimu iš Sąjungos, valstybėse narėse turėtų būti baudžiama kaip už pagalbą terorizmui ir bendrininkavimą arba kaip už teroristų finansavimą, jei jis atliekamas aiškiai siekiant arba žinant, kad šios operacijos arba iš jų gautas pelnas ketinami visiškai arba iš dalies būti naudojami teroristiniais tikslais arba bus naudingi teroristinėms grupėms;

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14)  be to, tokius nusikaltimus padariusiems arba už juos atsakingiems fiziniams ir juridiniams asmenims turėtų būti numatytos tokių nusikaltimų sunkumą atitinkančios bausmės;

  (14)  tokius nusikaltimus padariusiems arba už juos atsakingiems fiziniams ir juridiniams asmenims turėtų būti numatytos tokių nusikaltimų sunkumą atitinkančios bausmės;

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15)  turėtų būti nustatytos jurisdikcijos taisyklės, kad už teroristinį nusikaltimą būtų galima veiksmingai persekioti. Visų pirma būtina nustatyti jurisdikciją dėl nusikalstamų veikų, padarytų teroristų rengimu užsiimančių asmenų, neatsižvelgiant į pilietybę, atsižvelgiant į galimą tokių veikų Sąjungos teritorijoje poveikį ir glaudų materialų teroristų rengimo ir dalyvavimo teroristų rengime nusikalstamų veikų ryšį;

  (15)  turėtų būti nustatytos jurisdikcijos taisyklės, kad už teroristinius nusikaltimus būtų galima veiksmingai persekioti. Visų pirma būtina nustatyti jurisdikciją dėl nusikalstamų veikų, padarytų teroristų rengimu užsiimančių asmenų, kurie yra ES piliečiai arba ES gyvenantys asmenys neatsižvelgiant į šių asmenų pilietybę, atsižvelgiant į galimą tokių veikų Sąjungos teritorijoje poveikį ir glaudų materialų teroristų rengimo ir dalyvavimo teroristų rengime nusikalstamų veikų ryšį. Patraukiant baudžiamojon atsakomybėn trečiųjų šalių piliečius reikia laikytis su šiomis šalimis sudarytų susitarimų dėl ekstradicijos ir dėl policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose;

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (15a)  Informacija, reikalinga norint nustatyti ar ištirti šioje direktyvoje nustatytus nusikaltimus, užkirsti jiems kelią arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn už juos, dažnai susijusi su daugiau kaip viena valstybe nare ir reaguojant į ją gali reikėti nedelsiant imtis veiksmų. siekiant užkirsti kelią terorizmui ir kovoti su juo būtinas artimesnis kompetentingų nacionalinių ir Sąjungos institucijų tarpvalstybinis bendradarbiavimas, kad būtų veiksmingai keičiamasi visa svarbia informacija iš nuosprendžių ir teismų registrų ar kitų turimų šaltinių apie suradikalėjusius arba smurtiniam ekstremizmui pritariančius asmenis, kurie įtariami nusikalstama veika arba kurie buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kurių turtas buvo įšaldytas už šioje direktyvoje nustatytus nusikaltimus, įskaitant asmenis, kuriuos buvo atsisakyta įleisti į valstybės narės teritoriją arba kurie buvo deportuoti dėl įtarimo susijus su nusikalstamomis veikomis, nurodytomis šioje direktyvoje. Todėl kompetentingos nacionalinės ir Sąjungos valdžios institucijos turėtų keistis šia informacija veiksmingai ir laiku, kartu laikydamosi taikomų duomenų apsaugos teisės aktų. Be to, valstybės narės ir kompetentingos valdžios institucijos turėtų daugiau naudotis atitinkamų agentūrų užtikrinamomis sistemomis ir duomenų bazėmis ir kiekybiniu, ir kokybiniu požiūriu, kad sustiprintų savo gebėjimus terorizmo prevencijos ir kovos su juo srityje. Jos šiuo tikslu turėtų keistis informacija ir atlikti sistemingą strateginę ir operatyvinę analizę laikydamosi taikytinų teisės aktų ir užtikrindamos susijusias garantijas;

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (15b) kad būtų užtikrintas sėkmingas teroristinių nusikaltimų, su teroristinėmis grupėmis susijusių ar su teroristinėmis veikomis susijusių nusikaltimų tyrimas ir patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl jų, už tokių veikų tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn dėl jų atsakingos kompetentingos valdžios institucijos turėtų turėti galimybę naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, priemonėmis, kurios naudojamos kovojant su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais. Atsižvelgiant, inter alia, į proporcingumo principą, tokių priemonių naudojimas pagal nacionalinę teisę turėtų būti tikslinis ir proporcingas tiriamų nusikalstamų veikų pobūdžiui ir sunkumui.

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (15c)  Valstybės narės turėtų sustiprinti visos turimos svarbios informacijos apie terorizmo tikslais į užsienį vykstančius asmenis perdavimą laiku. Jos taip pat turėtų visus šioje direktyvoje išdėstytus atvejus sistemingai laikyti tinkamais, susijusiais ir svarbiais pagal Tarybos sprendimo 2007/533/TVR1a 21 straipsnį ir įvesti perspėjimą į Šengeno informacinę sistemą. Be to, valstybės narės paprastai visus atvejus, susijusius su nusikaltimais, išdėstytais šioje direktyvoje, turėtų laikyti svarbiais ir būtinais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/6811b 9 straipsnį ir dalytis PNR duomenų tvarkymo rezultatais su kitomis susijusiomis valstybėmis narėmis pagal tą direktyvą;

   

  ________________

   

  1a 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 205, 2007 8 7, p. 63).

   

  1b 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (OL L 119, 2016 5 4, p. 132).

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 d konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (15d)  kadangi teroristinės organizacijos, skelbdamos, propaguodamos ir kurstydamos teroristinius veiksmus, verbuodamos galimus kovotojus, rikdamos lėšas arba organizuodamos kitą paramą savo veiklai, labai pasitiki įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, internetu ir socialine žiniasklaida, susiduriama su sunkumais tiriant teroristų nusikaltimus ir traukiant už juos baudžiamojon atsakomybėn. Todėl valstybės narės turėtų tarpusavyje bendradarbiauti, visų pirma padedant Eurojustui, Europolui ir Komisijai, kad galėtų užtikrinti koordinuotą požiūrį renkant elektroninius įrodymus, jais dalijantis ir užtikrinant jų priimtinumą;

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (16)  valstybės narės, siekdamos tenkinti konkrečius terorizmo aukų poreikius, turėtų numatyti konkrečias apsaugos, paramos ir pagalbos priemones, dar labiau tikslindamos ir plėsdamos Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/29/ES nustatytas teises. Terorizmo aukų apibrėžtis pateikta Direktyvos 2012/29/ES 1 straipsnyje, sąsajos su teroro aktais nurodytos 3 straipsnyje. Priemonėmis, kurių valstybės narės turi imtis, reikia užtikrinti, kad teroristinio išpuolio atveju terorizmo aukos gautų emocinę ir psichologinę paramą, įskaitant paramą įvykus traumai ir konsultavimą, taip pat visą svarbią informaciją ir konsultacijas teisiniais, praktiniais ir finansiniais klausimais;

  (16)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad terorizmo aukų padėtis būtų tinkamai pripažįstama prieš baudžiamąjį procesą, jam vykstant ir pasibaigus, ir, siekdamos tenkinti konkrečius terorizmo aukų poreikius, turėtų numatyti konkrečias apsaugos, paramos ir pagalbos priemones ir užtikrinti, kad su auka būtų pagarbiai ir tinkamai elgiamasi, dar labiau tikslindamos ir plėsdamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/29/ES nustatytas teises. Terorizmo aukų apibrėžtis pateikta Direktyvos 2012/29/ES 2 straipsnyje, sąsajos su teroro aktais nurodytos šioje direktyvoje. Priemonėmis, kurių valstybės narės turi imtis, reikia užtikrinti, kad teroristinio išpuolio atveju terorizmo aukos gautų emocinę ir psichologinę paramą, įskaitant paramą įvykus traumai, taip pat visą svarbią informaciją ir tinkamą pagalbą teisiniais, praktiniais ir finansiniais klausimais. Valstybės narės turėtų skatinti konkretų asmenų, atsakingų už pagalbos teikimą teroro aktų aukoms, mokymą ir šiuo tikslu skirti būtinus išteklius. Be to, kiekviena valstybė narė turėtų atsižvelgti į riziką, kad gali būti bandoma įbauginti aukas ir asmenis, galinčius liudyti baudžiamojo proceso dėl teroristinių nusikaltimų metu, ir jiems keršyti. Terorizmo aukoms taip pat turėtų būti užtikrinta teisinė pagalba visose valstybėse narėse, kuruose jos dalyvauja baudžiamuosiuose ar kituose teisiniuose procesuose, susijusiuose su sprendimais dėl kompensacijos;

  __________________

  __________________

  28 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 37). 37).

  28 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 37).

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16a)  valstybės narės turėtų įsteigti ir plėtoti vieno langelio principu veikiančius informacinius punktus, kurie teiktų informaciją ir konsultacijas terorizmo aukoms ne tik tam, kad būtų patenkinti jų poreikiai gauti informaciją ir konsultacijas, bet ir tam, kad joms būtų suteikta pirmoji psichologinė pagalba ir galimybės kreiptis pagalbos, taip pat pagalba ir parama susidūrus su žiniasklaidos dėmesiu;

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16b)  valstybės narės turėtų visiškai gerbdamos saviraiškos laisvę keistis gerąja patirtimi, kaip bendrauti su žiniasklaida ir žurnalistais siekiant užtikrinti aukų ir jų šeimos narių privataus gyvenimo apsaugą ir bendradarbiauti su specialiosiomis tarnybomis, kurios teikia aukoms pagalbą ir paramą susidūrus su žiniasklaidos dėmesiu;

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (17a)  valstybės narės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, kad visoms terorizmo aukoms būtų užtikrinta galimybė gauti informaciją apie aukų teises, paramos paslaugas ir kompensavimo sistemas. Be to, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad terorizmo aukos galėtų gauti ilgalaikės paramos paslaugas savo gyvenamosios vietos šalyje, net jei teroristinis nusikaltimas padarytas kitoje valstybėje narėje;

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (17b)  geresnis valstybių narių bendradarbiavimas kovojant su terorizmu taip pat turėtų apimti intensyvesnį teisminių institucijų ir Eurojusto keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą. Turi būti stiprinami Eurojusto koordinavimo centro, kuris turėtų atlikti itin svarbų vaidmenį skatinant valstybių narių teisminių institucijų bendrus veiksmus renkant įrodymus, pajėgumai. Todėl tiek valstybės narės tarpusavyje, tiek valstybės narės ir trečiosios šalys, su kuriomis Eurojustas yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimus, turėtų labiau naudotis jungtinių tyrimų grupių priemone;

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (17c)  siekiant užkirsti kelią teroristinių organizacijų vykdomam Sąjungos piliečių radikalėjimui ir verbavimui riekia ilgalaikio, aktyvaus ir visapusio požiūrio, susiejančio baudžiamosios teisenos priemones ir švietimo, socialinės įtraukties ir integracijos politiką, taip pat veiksmingų deradikalizacijos ir pasitraukimo programų įgyvendinimą. Valstybės narės turėtų dalytis gerąja patirtimi apie veiksmingas priemones ir projektus šioje srityje. Be to, valstybės narės turėtų dalytis gerąja patirtimi apie tai, kaip naudotis veiksmingomis alternatyviomis teisingumo srities priemonėmis, siekiant užkirsti kelią Sąjungos piliečiams ir teisėtai Sąjungoje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams išvykti iš Sąjungos siekiant teroristinių tikslų arba kontroliuoti jų grįžimą į Sąjungą iš konflikto zonų. Jos turėtų dalytis gerąja patirtimi ne tik tarpusavyje, bet prireikus ir su trečiosiomis šalimis, taip pat su atitinkamomis Sąjungos agentūromis;

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (17d)  valstybės narės turėtų dėti pastangas, siekdamos užkirsti kelią terorizmui, koordinuodamos savo strategijas ir dalydamosi turima informacija bei patirtimi, įgyvendindamos gerąją patirtį tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu ir atnaujindamos nacionalines prevencijos politikos sritis pagal Sąjungos kovos su radikalėjimu ir teroristų verbavimu strategiją. Komisija turėtų prireikus teikti paramą nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, rengiančioms prevencijos politikos priemones;

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18) kadangi šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti vienašališkai, ir atsižvelgiant į būtinybę turėti Europos mastu suderintas nuostatas, dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, Sąjunga gali patvirtinti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

  (18)  kadangi šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti vienašališkai ir dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, Sąjunga gali patvirtinti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

  Pakeitimas    41

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18a)  kova su terorizmu yra svarbi visuotinio masto veikla, reikalaujanti tarptautinio atsako, todėl Sąjunga privalo veikti bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis;

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19)  šioje direktyvoje laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant tuos, kurie nurodyti II, III, V ir VI skyriuose, kurie apima, inter alia, teisę į laisvę ir saugumą, saviraiškos ir informacijos laisvę, asociacijų laisvę ir minties, sąžinės ir religijos laisvę, bendrą diskriminacijos draudimą, ypač dėl rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinės ar bet kokios kitos nuomonės, teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą, teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principą, taip pat apimantį tikslumo, aiškumo ir numatomumo reikalavimą baudžiamosios teisės srityje, nekaltumo prezumpciją ir judėjimo laisvę, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvoje 2004/38/EB. Ši direktyva turi būti įgyvendinta remiantis minėtomis teisėmis ir principais;

  (19)  šioje direktyvoje ir ją įgyvendinant laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant tuos, kurie nurodyti jos II, III, V ir VI skyriuose, apimančiuose, inter alia, teisę į laisvę ir saugumą, saviraiškos laisvę, įskaitant žodžio laisvę, informacijos laisvę, asociacijų laisvę ir minties, sąžinės ir religijos laisvę, bendrą diskriminacijos draudimą, ypač dėl rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinės ar bet kokios kitos nuomonės, teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą, teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principą, taip pat apimantį tikslumo, aiškumo ir numatomumo reikalavimą baudžiamosios teisės srityje, nekaltumo prezumpciją ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kurio rezultatą lemia konkrečios bylos aplinkybės, ir į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių lasinių apsaugos konvencijoje (EŽTK) pripažintus principus, taip pat judėjimo laisvę, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvoje 2004/38/EB1a, pripažįstant, kad dėl viešosios politikos ar nacionalinio saugumo gali būti daromos išimtys. Bet kokiems apribojimams, susijusiems su naudojimusi šiomis teisėmis ir laisvėmis, turi būti taikomos sąlygos, nustatytos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 1 dalyje;

   

  __________________

   

  1a 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (19a)  šia direktyva valstybės narės neturėtų būti įpareigojamos imtis priemonių, kurios gali turėti bet kokios formos diskriminuojamąjį poveikį;

  Pakeitimas    44

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (19b)  neturėtų būti suprantama, kad kuria nors šios direktyvos nuostata siekiama sumažinti arba apriboti Sąjungos acquis įtariamųjų ir kaltinamųjų baudžiamosiose bylose procesinių teisių srityje, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/3431a. Asmenims, kurie, kaip įtariama, padarė šioje direktyvoje išdėstytus nusikaltimus, neturėtų tekti įrodinėjimo našta;

   

  ____________________

   

  1a 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 1).

  Pakeitimas    45

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (19c)  neturėtų būti suprantama, kad kuria nors šios direktyvos nuostata siekiama sumažinti arba apriboti informacijos sklaidą reiškiant nuomones moksliniais, akademiniais, žurnalistikos arba informavimo tikslais, taip pat reiškiant polemines ar prieštaringas nuomones viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais;

  Pakeitimas    46

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20)  baudžiamoji atsakomybė pagal šią direktyvą turėtų būti taikoma proporcingai nusikalstamos veikos pobūdžiui ir aplinkybėms, atsižvelgiant į siekiamų tikslų teisėtumą ir svarbą demokratinėje visuomenėje, taip pat turėtų būti draudžiama visų formų savivalė arba diskriminacinis ar rasistinis elgesys;

  (20)  baudžiamoji atsakomybė pagal šią direktyvą turėtų būti taikoma proporcingai nusikalstamos veikos ir kiekvienos bylos pobūdžiui ir aplinkybėms, atsižvelgiant į siekiamų tikslų teisėtumą ir svarbą demokratinėje visuomenėje, taip pat turėtų būti draudžiama visų formų savivalė arba diskriminacinis ar rasistinis elgesys;

  Pakeitimas    47

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21)  Direktyva turėtų pakeisti Pamatinį sprendimą 2002/475/TVR29 tų valstybių narių, kurioms ši direktyva privaloma, atžvilgiu;

  (21)  Ši direktyva pakeičia Pamatinį sprendimą 2002/475/TVR tų valstybių narių, kurioms ši direktyva privaloma, atžvilgiu;

  __________________

   

  29 Iš dalies pakeistas 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/919/TVR, iš dalies keičiančiu Pamatinį sprendimą 2002/475/TVR (OL L 330, 2008 12 9, p. 21).

   

  Pakeitimas    48

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (21a)  valstybės narės jokiomis aplinkybėmis neturėtų naudotis sankcijomis teroristinių nusikaltimų, su teroristine grupe susijusių nusikalstamų veikų ir su teroristine veikla susijusių nusikalstamų veikų srityje kaip pretekstu nevykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso, papildytą 1967 m. sausio 31 d. Niujorke priimtu protokolu;

  Pakeitimas    49

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Šia direktyva nustatytos būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžčių teroristinių nusikaltimų, su teroristine grupe susijusių nusikaltimų ir su teroristine veikla susijusių nusikaltimų srityje, taip pat konkrečios terorizmo aukų apsaugos ir pagalbos joms priemonės.

  Šia direktyva nustatytos būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžčių teroristinių nusikaltimų, su teroristine grupe susijusių nusikaltimų ir su teroristine veikla susijusių nusikaltimų srityje, taip pat konkrečios terorizmo aukų apsaugos ir pagalbos bei paramos joms priemonės.

  Pakeitimas    50

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da)  auka –

   

  i)  fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė žalą, įskaitant fizinę, psichinę ar emocinę žalą arba ekonominius nuostolius;

   

  ii)  asmens, kurio mirtis tiesiogiai susijusi su nusikalstama veika, šeimos nariai, kurie patyrė žalą dėl to asmens mirties,

  Pakeitimas    51

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  neleistinai priversti vyriausybę ar tarptautinę organizaciją atlikti kokį veiksmą arba susilaikyti nuo veiksmo,

  b)  smurtaujant ar grasinant smurtu priversti ar siekti priversti vyriausybę ar tarptautinę organizaciją atlikti kokį veiksmą arba susilaikyti nuo veiksmo,

  Pakeitimas    52

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 2 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  pasikėsinimai į asmens gyvybę, galintys sukelti mirtį,

  a)  pasikėsinimai į asmens gyvybę, galintys sukelti mirtį ar traumą;

  Pakeitimas    53

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 2 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  pasikėsinimai į asmens fizinę neliečiamybę;

  b)  pasikėsinimai į asmens fizinę ir psichologinę neliečiamybę;

  Pakeitimas    54

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 2 dalies f punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  f)  ginklų, sprogmenų arba branduolinio, biologinio ar cheminio ginklo gaminimas, laikymas, įgijimas, gabenimas, tiekimas ar naudojimas, taip pat biologinio ar cheminio ginklo moksliniai tyrimai ir kūrimas;

  f)  ginklų, sprogmenų arba radiologinio, branduolinio, biologinio ar cheminio ginklo gaminimas, laikymas, įgijimas, gabenimas, tiekimas ar naudojimas, taip pat branduolinio, biologinio ar cheminio ginklo moksliniai tyrimai ir kūrimas;

  Pakeitimas    55

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 2 dalies g punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  g)  pavojingų medžiagų paleidimas arba gaisrų, potvynių ar sprogimų sukėlimas, keliantis pavojų žmonių gyvybei;

  g)  pavojingų medžiagų, įskaitant radioaktyviąsias ar biologines medžiagas, paleidimas ar grasinimas jas paleisti arba gaisrų, potvynių ar sprogimų sukėlimas, keliantis pavojų žmonių gyvybei arba sėjantis visuotinę baimę ir nerimą;

  Pakeitimas    56

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 2 dalies h punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  h)  vandens, energijos ar kurių nors kitų pagrindinių gamtos išteklių tiekimo trukdymas ar trikdymas, keliantis pavojų žmonių gyvybei;

  h)  vandens, energijos ar kurių nors kitų pagrindinių gamtos išteklių tiekimo trukdymas ar trikdymas vykdant kibernetinius ar kitokius išpuolius, keliantis pavojų žmonių gyvybei;

  Pakeitimas    57

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ha)  išpuoliai prieš bet kurias informacines sistemas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/40/ES 3–7 straipsniuose1a,

   

  _____________

   

  1a 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL L 218, 2013 8 14, p. 8).

  Pakeitimas    58

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 2 dalies i punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  grasinimas padaryti a–h punktuose išvardytas veikas.

  i)  rimtas grasinimas padaryti a–h punktuose išvardytas veikas; toks grasinimas nustatytas remiantis objektyviomis faktinės aplinkybėmis.

  Pakeitimas    59

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už šiuos tyčinius veiksmus būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

  Visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už šiuos tyčinius ir neteisėtus veiksmus būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

  Pakeitimas    60

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  dalyvavimą teroristinės grupės veikloje, įskaitant informacijos ar materialinių išteklių tiekimą jai arba jos veiklos finansavimą kokiu nors būdu, žinant, kad toks dalyvavimas padės teroristinės grupės nusikalstamai veiklai.

  b)  dalyvavimą teroristinės grupės veikloje, įskaitant informacijos ar materialinių išteklių tiekimą jai arba jos veiklos finansavimą kokiu nors būdu, žinant, kad toks dalyvavimas padės teroristinės grupės nusikalstamai veiklai, neatsižvelgiant į tai, kur ši veikla vykdoma – valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje;

  Pakeitimas    61

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už informacijos skleidimą ar kitokias pastangas padaryti ją prieinamą visuomenei, siekiant paskatinti daryti vieną iš 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose išvardytų nusikaltimų, kai toks elgesys, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama daryti teroristinius nusikaltimus, kelia pavojų, kad gali būti įvykdyta viena ar kelios tokios nusikalstamos veikos, būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už informacijos skleidimą ar kitokias pastangas bet kokiomis priemonėmis, internete arba ne, padaryti ją prieinamą visuomenei, siekiant paskatinti daryti vieną iš 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose išvardytų nusikaltimų, kai toks elgesys, kuriuo skatinama daryti teroristinius nusikaltimus, kelia pavojų, kad konkrečiu atveju gali būti įvykdyta viena ar kelios tokios nusikalstamos veikos, būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Pakeitimas    62

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a straipsnis

   

  Atsakomybę sunkinančios aplinkybės

   

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 6 arba 7 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos, padarymas pažeidžiamiems fiziniams asmenims, įskaitant vaikus, būtų laikomos atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

  Pakeitimas    63

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 straipsnio 1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už kito asmens skatinimą įvykdyti vieną iš nusikalstamų veikų, išvardytų 3 straipsnio 2 dalies a−h punktuose arba 4 straipsnyje, būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už kito asmens skatinimą įvykdyti arba padėti vykdyti vieną iš nusikalstamų veikų, išvardytų 3 straipsnio 2 dalies a−h punktuose arba 4 straipsnyje, būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Pakeitimas    64

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už gavimą nurodymų iš kito asmens, kaip gaminti arba naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas arba pavojingas medžiagas arba kitus specialius metodus ar būdus, siekiant vykdyti arba padėti vykdyti 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose išvardytas nusikalstamas veikas, būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už rengimą arba gavimą nurodymų, įskaitant žinias, dokumentus ar praktinius įgūdžius, iš kito asmens, kaip gaminti arba naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas arba pavojingas medžiagas arba kitus specialius metodus ar būdus, siekiant vykdyti arba padėti vykdyti 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose išvardytas nusikalstamas veikas, būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Pakeitimas    65

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kelionė į kitą šalį terorizmo tikslais

  Kelionė į kitą šalį terorizmo tikslais

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už keliones į kitą šalį turint tikslą padaryti ar padėti padaryti 3 straipsnyje nurodytą teroristinį nusikaltimą, dalyvavimą 4 straipsnyje nurodytoje teroristinės grupės veikloje arba teroristų rengimą ar dalyvavimą teroristų rengime, kaip nurodyta 7 ir 8 straipsniuose, būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už visas keliones į kitą šalį arba valstybę narę tiesiogiai ar tranzitu per vieną ar kelias valstybes nares būtų baudžiama kaip už tarptautiniu mastu padarytą nusikalstamą veiką, jeigu galima objektyviai įrodyti, kad kelionės tikslas yra padaryti ar padėti padaryti 3 straipsnyje nurodytą teroristinį nusikaltimą arba dalyvauti 4 straipsnyje nurodytoje teroristinės grupės veikloje žinant, kad toks dalyvavimas prisidės prie tos grupės nusikalstamos veiklos arba rengti teroristus ar dalyvauti teroristų rengime, kaip nurodyta 7 ir 8 straipsniuose.

  Pakeitimas    66

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 straipsnio antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kelionių į kitą šalį terorizmo tikslais organizavimas ar kitoks palengvinimas

  Kelionės į užsienį terorizmo tikslais organizavimas ar kitoks palengvinimas

  Pakeitimas    67

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 straipsnis.

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už lėšų teikimą ar rinkimą bet kuriomis priemonėmis, tiesiogiai arba netiesiogiai, siekiant arba žinant, kad jos visos ar iš dalies bus naudojamos įvykdyti bet kurią 3–10, 12 ir 14–16 straipsniuose nurodytą nusikalstamą (-as) veiką (-as), būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  1.  Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad už lėšų teikimą ar rinkimą bet kuriomis priemonėmis, tiesiogiai arba netiesiogiai, siekiant arba žinant, kad jos visos ar jų dalis bus panaudota bet kuriai iš 3–10, 12 ir 14 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų vykdyti ar prisidėti prie jų vykdymo, būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

   

  2.  Tais atvejais, kai 1 dalyje nurodytas teroristų finansavimas yra susijęs su bet kuria iš 3, 4 ar 9 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų, nebūtina, kad visos šios lėšos arba jų dalis faktiškai būtų panaudotos bet kuriai iš šių nusikalstamų veikų įvykdyti ar prisidėti prie tokių veikų įvykdymo, ir nebūtina, kad nusikalstamą veiką darantis asmuo žinotų, kuriai konkrečiai nusikalstamai veikai tas lėšas numatoma panaudoti.

   

  3.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų visų lėšų ar kito turto, naudotų ar skirtų bet kurios iš šioje direktyvoje išvardytų nusikalstamų veikų padarymui arba pasikėsinimui jas padaryti, įšaldymą arba areštą ir konfiskavimą.

  Pakeitimas    68

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už vagystę sunkinančiomis aplinkybėmis siekiant įvykdyti vieną iš 3 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už vagystę sunkinančiomis aplinkybėmis siekiant įvykdyti vieną iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Pakeitimas    69

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už turto prievartavimą siekiant įvykdyti vieną iš 3 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už turto prievartavimą siekiant įvykdyti vieną iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Pakeitimas    70

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 straipsnio antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Administracinių dokumentų klastojimas siekiant padaryti teroristinį nusikaltimą

  Administracinių dokumentų klastojimas, turėjimas arba naudojimas siekiant padaryti teroristinį nusikaltimą

  Pakeitimas    71

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už administracinių dokumentų klastojimą siekiant įvykdyti vieną iš 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose ir 4 straipsnio b punkte nurodytų nusikalstamų veikų būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už administracinių dokumentų klastojimą, turėjimą arba naudojimą siekiant įvykdyti vieną iš 3 straipsnio 2 dalies a–ha punktuose ir 4 straipsnio b punkte, taip pat 9 ir 10 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų būtų baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą veiką.

  Pakeitimas    72

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  14a straipsnis

   

  Kovos su neteisėtu teroristiniu turiniu internete priemonės

   

  1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad būtų skubiai pašalintas jų teritorijoje esantis nelegalus turinys, kuriuo viešai skatinama daryti teroristinius nusikaltimus, kaip nurodyta 5 straipsnyje. Jos taip pat siekia tokį internetinį turinį pašalinti ir už savo teritorijos ribų. Jeigu tai neįmanoma, valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių prieigai prie šio turinio blokuoti.

   

  2.  Šios priemonės turi būti suderintos su skaidriomis procedūromis ir suteikti atitinkamas garantijas, visų pirma užtikrinant, kad jų suvaržymai būtų ribojami tuo, kas būtina ir proporcinga, ir kad naudotojai būtų informuojami apie tokių suvaržymų priežastį. Pašalinimo ir blokavimo priemones galima skųsti teisimui.

  Pakeitimas    73

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kad būtų baudžiama už 4 straipsnyje ir III antraštinėje dalyje nurodytą veiką nebūtina, kad teroristinis nusikaltimas būtų faktiškai padarytas, ir nebūtina nustatyti ryšio su konkrečiu teroristiniu nusikaltimu ar, kiek tai susiję su 911 straipsniuose nurodytomis nusikalstamomis veikomis, su konkrečiomis su teroristine veikla susijusiomis nusikalstamomis veikomis.

  Kad už 4 straipsnyje ir III antraštinėje dalyje nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama, nebūtina, kad teroristinis nusikaltimas būtų faktiškai padarytas, ir, kiek tai susiję su 510 straipsniuose ir 12–14 straipsniuose nurodytomis nusikalstamomis veikomis, nebūtina nustatyti ryšio su kita konkrečia šioje direktyvoje nurodyta nusikalstama veika.

  Pakeitimas    74

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už pagalbą ar bendrininkavimą įvykdant 3–8 ir 11–14 straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama.

  1.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už pagalbą ar bendrininkavimą įvykdant 3–7 ir 11–14 straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama.

  2.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už kurstymą įvykdyti 3–14 straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama.

  2.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už kurstymą įvykdyti 3 ir 6–14 straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama.

  3.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už kėsinimąsi padaryti 3, 6, 7, 9 ir 11–14 straipsniuose, išskyrus 3 straipsnio 2 dalies f punkte numatytą laikymą ir 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytą nusikalstamą veiką, būtų baudžiama.

  3.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už kėsinimąsi padaryti 3, 6, 7, 9 ir 11–14 straipsniuose, išskyrus 3 straipsnio 2 dalies f punkte numatytą laikymą ir 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytą nusikalstamą veiką, būtų baudžiama.

  Pakeitimas    75

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 straipsnio antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Lengvinančios aplinkybės

  Ypatingos aplinkybės

  Pakeitimas    76

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  administracinėms arba teisminėms institucijoms suteikia informaciją, kurios jos kitaip nebūtų galėjusios gauti, padėdamas joms:

  b)  kompetentingoms institucijoms suteikia informaciją, kurios jos kitaip nebūtų galėjusios gauti, padėdamas joms:

  Pakeitimas    77

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 straipsnio 1 dalies b punkto 2 papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2)  nustatyti ar nuteisti kitus nusikaltusius asmenis;

  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

  Pakeitimas    78

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  20 straipsnio e a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ea)  turto, naudoto su tikslu padaryti vieną iš šioje direktyvoje išdėstytų nusikalstamų veikų arba gauti iš tos veikos naudos, įšaldymą arba konfiskavimą, kaip nustatyta direktyvoje 2014/42/ES1a.

   

  _______________

   

  1a 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 127, 2014 4 29, p. 39).

  Pakeitimas    79

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da)  nusikalstamą veiką padaręs Sąjungos pilietis užsienyje vykdo teroristų rengimą trečiųjų šalių piliečiams;

  Pakeitimas    80

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 straipsnio 1 dalies f punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  f)  nusikalstama veika yra padaryta atitinkamos valstybės narės institucijoms ar žmonėms arba toje valstybėje narėje įsikūrusiai Europos Sąjungos institucijai, dariniui, įstaigai ar agentūrai.

  f)  nusikalstama veika yra padaryta atitinkamos valstybės narės institucijoms ar žmonėms arba toje valstybėje narėje įsikūrusiai Europos Sąjungos institucijai, organui, įstaigai ar agentūrai, įskaitant kai pagrobtas orlaivis, laivas ar kita keleivių arba prekių transporto priemonė arba trečiosios šalies pilietis dalyvauja teroristų rengime užsienyje, ketindamas įvykdyti išpuolį toje valstybėje narėje.

  Pakeitimas    81

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a.  Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų nustatyti jos jurisdikcijai, susijusiai su 4 straipsnyje nurodytais nusikaltimais, jeigu nusikaltimo vykdytojas yra jos teritorijoje.

  Pakeitimas    82

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Kai nusikalstama veika patenka į daugiau kaip vienos valstybės narės jurisdikciją ir kai bet kuri atitinkamų valstybių gali pagrįstai persekioti remdamasi tomis pačiomis aplinkybėmis, atitinkamos valstybės bendradarbiauja, kad nuspręstų, kuri iš jų persekios nusikaltėlius, siekdamos, jeigu įmanoma, centralizuoti procesinius veiksmus vienoje valstybėje narėje. Šiuo tikslu valstybės narės gali kreiptis į Eurojustą, kad būtų galima palengvinti jų teisminių institucijų bendradarbiavimą ir koordinuoti veiksmus. Eilės tvarka atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

  2.  Kai nusikalstama veika patenka į daugiau kaip vienos valstybės narės jurisdikciją ir kai bet kuri atitinkamų valstybių gali pagrįstai persekioti remdamasi tomis pačiomis aplinkybėmis, atitinkamos valstybės bendradarbiauja, kad nuspręstų, kuri iš jų persekios nusikaltėlius, siekdamos, jeigu įmanoma, centralizuoti procesinius veiksmus vienoje valstybėje narėje. Šiuo tikslu valstybės narės kreipiasi į Eurojustą, kad būtų galima palengvinti jų teisminių institucijų bendradarbiavimą ir koordinuoti veiksmus. Eilės tvarka atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

  Pakeitimas    83

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 straipsnio 5 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a.  Valstybės narės užtikrina bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija su valstybe nare, kurios jurisdikcija 3–14 ir 16 straipsniuose nurodytai nusikalstamai veikai nustatoma pripažintais kanalais, įskaitant ir Sąjungos agentūras.

  Pakeitimas    84

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  21a straipsnis

   

  Pareiga tirti

   

  1.  Valstybė narė, gavusi informaciją, kad asmuo, padaręs arba įtariamas padaręs šioje direktyvoje nurodytą nusikalstamą veiką, gali būti jos teritorijoje, imasi pagal savo nacionalinę teisę būtinų priemonių, kad būtų ištirti toje informacijoje pateikti faktai.

   

  2.  Įsitikinusi, kad tai leidžiama pagal aplinkybes, valstybė narė, kurios teritorijoje yra asmuo, padaręs arba įtariamas padaręs nusikaltimą, pagal savo nacionalinę teisę imasi tinkamų priemonių to asmens buvimui užtikrinti, siekiant, kad jis būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba įvykdyta jo ekstradicija.

  Pakeitimas    85

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 b straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  21b straipsnis

   

  Prevencija

   

  1.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, siekdamos užkirsti kelią radikalėjimui ir teroristinių organizacijų vykdomam Sąjungos piliečių verbavimui.

   

  2.  Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų, taip pat internete, pavyzdžiui, teikdamos informaciją ir švietimą, vykdydamos informuotumo didinimo kampanijas ir rengdamos teroristinei propagandai priešingą informaciją. Prireikus tokių veiksmų jos imasi bendradarbiaudamos su privačiomis bendrovėmis, atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis, vietos bendruomene ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Taip siekiama didinti informuotumą ir sumažinti radikalėjimo riziką bei teroristinių organizacijų vykdomą verbavimą.

   

  3.  Valstybės narės propaguoja nuolatinius mokymus darbuotojams, įskaitant šioje srityje dirbančius policijos pareigūnus ir kalėjimų darbuotojus, kurie kaip tikėtina gali susidurti su radikalėjimo pažeidžiamais asmenimis, taip siekiant suteikti jiems gebėjimus atpažinti požymius ir kovoti su radikalėjimu bei teroristinių organizacijų vykdomu verbavimu.

  Pakeitimas    86

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 c straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  21c straipsnis

   

  Pareiga keistis informacija apie teroristų nusikaltimus

   

  1.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad jos kompetentingos institucijos atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduotų visą susijusią informaciją, jeigu yra pagrindo manyti, kad ši informacija padėtų nustatyti šioje direktyvoje nurodytus nusikaltimus, jiems užkirsti kelią, juos tirti arba traukti už juos baudžiamojon atsakomybėn. Tokia informacija perduodama laiku ir veiksmingai nereikalaujant išankstinio prašymo.

   

  2.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad pagal Sprendimo 2005/671/TVR1a 2 straipsnį jos paskirtas kontaktinis asmuo Europolui ir Eurojustui veiksmingai ir laiku perduotų tame sprendime nurodytą informaciją.

   

  3.  Valstybės narės Šengeno informacinėje sistemoje sistemingai perspėja apie visus asmenis, įtariamus padarius bent vieną iš šios direktyvos 3–14 straipsniuose nurodytų nusikaltimų veikų arba nuteistus už šių nusikaltimų padarymą.

   

  4.  Valstybės narės užtikrina, kad kalbant apie asmenis, nustatytus pagal Direktyvos (ES) 2016/681 6 straipsnio 2 dalį dėl šioje direktyvoje išvardytų nusikaltimų, jų informacijos apie keleivius skyriai sistemingai perduoda šių duomenų tvarkymo rezultatus kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams.

   

  5.  Valstybės narės sistemingai praneša Europolui apie visus asmenis, įtariamus padarius bent vieną iš šios direktyvos 3–14 straipsniuose nurodytų nusikaltimų arba nuteistus už šių nusikaltimų padarymą.

   

  6.  Šis straipsnis nedaro poveikio Sąjungos teisės aktams dėl keitimosi informacija.

   

  _________________

   

  1a 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje (OL L 235, 2005 9 29, p. 22).

  Pakeitimas    87

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 d straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  21d straipsnis

   

  Šengeno erdvės išorės sienų kontrolė

   

  Valstybės narės savo sienos ir pakrančių apsaugos pareigūnams turi leisti naudotis atitinkamais duomenų bankais, visų pirma Europolo informacine sistema.

  Pakeitimas    88

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 e straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  21e straipsnis

   

  Tyrimo priemonės

   

  Vadovaudamosi savo nacionaline teise ir užtikrindamos tinkamas teisines garantijas valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad asmenys, padaliniai ar tarnybos, atsakingi už 3–14 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą arba traukimą baudžiamojon atsakomybėn už jas, galėtų naudotis tokiomis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, kurios naudojamos tiriant organizuotus nusikaltimus ir kitus sunkius nusikaltimus.

  Pakeitimas    89

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 f straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  21f straipsnis

   

  Kovos su radikalėjimu ir terorizmo skatinimu internete priemonės

   

  Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija ir interneto paslaugų teikėjais, parengia ir įgyvendina bendrą Europos kovos su radikalėjimu ir terorizmo skatinimu internete strategiją. Ši strategija nuolat atnaujinama.

  Pakeitimas    90

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a.  Pagal Direktyvą 2012/29/ES valstybės narės užtikrina, kad būtų taikomos terorizmo aukų ir jų šeimos narių apsaugos priemonės. Vykstant baudžiamajam procesui ypač daug dėmesio turi būti skiriama bauginimo bei galimo keršto rizikai ir poreikiui apsaugoti terorizmo aukų fizinę ir psichologinę neliečiamybę, be kita ko, apklausų ir parodymų davimo metu.

   

  Be to, valstybės narės turi užtikrinti nemokamą teisinę pagalbą terorizmo aukoms, kurios dalyvauja baudžiamuosiuose procesuose, ir, prireikus, kituose teisiniuose procesuose, susijusiuose su sprendimais dėl kompensacijos.

  Pakeitimas    91

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  22 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Valstybės narės užtikrina, kad veiktų specialios pagalbos ir paramos paslaugas terorizmo aukoms teikiančios tarnybos . Tokios tarnybos turi pajėgumus ir organizacinę struktūrą, kurių reikia teikiant pagalbą ir paramą tokioms aukoms iškart po išpuolio ir prireikus vėliau, kiek to reikia, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos aukos poreikius. Paslaugos yra konfidencialios, nemokamos ir lengvai prieinamos visoms terorizmo aukoms. Jos visų pirma apima:

  2.  Valstybės narės užtikrina, kad veiktų specialios pagalbos ir paramos paslaugas terorizmo aukoms teikiančios tarnybos, taip pat užtikrinant galimybę kreiptis į paramos aukoms organizacijas arba specialistus. Tokios tarnybos turi pajėgumus ir organizacinę struktūrą, kurių reikia teikiant pagalbą ir paramą tokioms aukoms iškart po išpuolio ir prireikus vėliau, kiek to reikia, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos aukos poreikius. Valstybės narės įsteigia koordinavimo centrus, kuriuose susitinka šios organizacijos ir specialistai, kompetentingi teikti informaciją, paramą ir praktines paslaugas aukoms ir jų šeimoms bei giminaičiams. Paslaugos yra konfidencialios, nemokamos ir lengvai prieinamos visoms terorizmo aukoms. Jos visų pirma apima:

   

  -a)  medicininį ir fizinį gydymą, įskaitant apsaugos nuo išpuolių naudojant atominius, biologinius ar cheminius ginklus priemones;

  a)  emocinę ir psichologinę paramą, pavyzdžiui, paramą įvykus traumai ir konsultavimą;

  a)  emocinę ir psichologinę paramą, pavyzdžiui, paramą įvykus traumai ir konsultavimą;

  b)  rekomendacijas ir informaciją apie visus atitinkamus teisinius, praktinius ir finansinius klausimus.

  b)  rekomendacijas ir informaciją apie visus atitinkamus teisinius, praktinius ir finansinius klausimus.

   

  ba)  paramą aukoms, grįžus į gyvenamosios vietos valstybę narę tais atvejais, kai išpuolis įvykdytas kitoje valstybėje narėje.

  Pakeitimas    92

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a.  Pagal reagavimo į nelaimes priemonių sistemą valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad įtrauktų paramos aukoms specialistus planuojant reagavimą į nelaimes ir palengvinant bei patobulinant aukų atpažinimo procesą iš karto kilus teroristinio išpuolio pasekmėms, tuo pačiu atsižvelgiant į aukų poreikius. Visų pirma valstybės narės parengia ir koordinuoja bendrą pagalbos mechanizmą, kuris bus taikomas pateikus prašymą. Valstybės narės turėtų užtikrinti paramą tyrimui vietoje ir sukurti bendrą interneto svetainę, kur būtų galima gauti viešą informaciją, susijusią su teroristiniu išpuoliu atitinkamoje valstybėje narėje. Jos taip pat turėtų sukurti asmeninės prieigos interneto svetainę, kurioje informuotų aukas ir jų šeimos narius apie jų teises ir pateiktų kitą informaciją, susijusią su išpuoliu.

  Pakeitimas    93

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a.  Komisija turėtų apsvarstyti, kokias teisės nuostatas dėl terorizmo aukų apsaugos, paramos joms ir jų teisių reikia išdėstyti parengiant bendrą teisėkūros procedūra priimamą aktą dėl terorizmo aukų.

  Pakeitimas    94

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  23 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  23a straipsnis

   

  Pagrindinės teisės ir laisvės

   

  1.  perkeldamos ir įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės užtikrina, kad baudžiamoji atsakomybė būtų taikoma proporcingai atsižvelgiant į teisėtus tikslus, kurių siekiama ir kurie būtini demokratinėje visuomenėje, ir kad nebūtų jokių formų savivalės ar diskriminacijos.

   

  2.  Šia direktyva nekeičiama valstybių narių pareiga gerbti pagrindines teises, įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties 2 ir 6 straipsniuose, Pagrindinių teisių chartijoje ir EŽTK bei tarptautinėje humanitarinėje teisėje; ši direktyva turi būti įgyvendinama bei aiškinama remiantis šiomis teisėmis ir principais.

  Pakeitimas    95

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  23 b straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  23b straipsnis

   

  Nepaprastoji padėtis ir pagrindinės teisės

   

  Karo metu arba kito pavojaus visuomenei atveju, dėl kurio kyla grėsmė tautos gyvenimui, valstybės narės pagal Sąjungos ir tarptautinę teisę gali, imtis priemonių tam tikroms teisėms suvaržyti. Dėl tokių aplinkybių valdžios institucijos neatleidžiamos nuo pareigos įrodyti, kad priemonės, kurių imtasi, yra taikomos vien tik kovos su terorizmu tikslais ir yra tiesiogiai susijusios su konkrečiu kovos su terorizmu tikslu.

  Pakeitimas    96

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  23 c straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  23c straipsnis

   

  Pagrindiniai principai, susiję su saviraiškos laisve

   

  Šia direktyva nereikalaujama, kad valstybės narės imtųsi priemonių, nesuderinamų su pagrindiniais principais, susijusiais su saviraiškos laisve, ypač spaudos ir saviraiškos kitose žiniasklaidos priemonėse laisve, ji taip pat nedaro poveikio nacionalinėms taisyklėms, kuriomis reglamentuojamos spaudos ar kitų žiniasklaidos priemonių teisės ir pareigos bei procesinės garantijos, jei šios taisyklės yra susijusios su atsakomybės nustatymu ar apribojimu.

  Pakeitimas    97

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  23 d straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  23d straipsnis

   

  1.  Šia direktyva nereikalaujama, kad valstybės narės imtųsi priemonių, nesuderinamų su Sąjungos teisėje nustatyta jų pareiga gerbti įtariamųjų ir kaltinamųjų baudžiamosiose bylose procesines teises.

   

  2.  Bet kuris asmuo, kurio teisės ir laisvės buvo neteisėtai pažeistos įgyvendinant šią direktyvą, turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą, kaip nustatyta Chartijos 47 straipsnyje.

  Pakeitimas    98

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  25 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

  2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

  Pakeitimas    99

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  26 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Praėjus [24 mėnesiams po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių, siekdamos laikytis šios direktyvos.

  1.  Praėjus [12 mėnesiams po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių, siekdamos laikytis šios direktyvos. Ataskaitoje taip pat įvertinamas veiksmų, kurių ėmėsi valstybės narės šios direktyvos tikslui įgyvendinti, efektyvumas. Remdamasi šiuo įvertinimu Komisija sprendžia dėl atitinkamų tolesnių veiksmų. Reguliarus šios direktyvos įgyvendinimo vertinimas turėtų apimti galimo neproporcingo priemonių poveikio tam tikroms gyventojų grupėms ir taisomųjų veiksmų diskriminacinei praktikai ištaisyti vertinimą.

  Pakeitimas    100

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  26 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Praėjus [48 mėnesiams po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinamas šios direktyvos poveikis ir papildoma nauda, ir prireikus kartu pateikiama atitinkamų pasiūlymų. Komisija atsižvelgia į valstybių narių pateiktą informaciją pagal Sprendimą 2005/671/TVR.

  2.  Praėjus [12 mėnesių po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama šios direktyvos papildoma nauda kovojant su terorizmu. Ataskaitoje taip pat įvertinamas direktyvos poveikis pagrindinėms teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principui ir terorizmo aukų apsaugos lygiui bei pagalbai joms. Komisija atsižvelgia į valstybių narių pateiktą informaciją pagal Sprendimą 2005/671/TVR ir į kitą susijusią informaciją apie įgaliojimų panaudojimą pagal kovos su terorizmu teisės aktus, susijusius su šios direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę ir įgyvendinimu.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Dėl neseniai įvykdytų teroristinių išpuolių Europoje ir kitose pasaulio vietose, visų pirma dėl 2015 m. lapkričio 13 d. įvykdyto teroristinio išpuolio Paryžiuje, kai žuvo 130 žmonių, akcentuojamas poreikis dėti daugiau pastangų siekiant užkirsti kelią terorizmui ir kovoti su juo. Chartijos 3 straipsnyje užtikrinama kiekvieno asmens teisė, kad būtų gerbiama jo arba jos fizinė ir psichinė neliečiamybė; ši teisė buvo ne kartą patvirtinta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje Jeigu Europos piliečiai nebegali jaustis saugūs savo šalyje, visuomenės saugumui kyla pavojus, šį saugumą reikia atkurti visomis įmanomomis teisėtomis priemonėmis.

  Kadangi yra vadinamųjų užsienio kovotojų problema, kai daugiau kaip 5 000 ES piliečių prisijungė prie vadinamųjų užsienio kovotojų Irake ir Sirijoje ir labai tikėtina, kad jie grįš į ES. Neseniai kovos su terorizmu koordinatorius Gilles de Kerchove pasakė, jog „tikėtina, kad grėsmė, kurią kelia radikalėjantys europiečiai (daugelis iš jų taip pat išvyksta kovoti į užsienį), išliks ir ateinančiais metais. Norint veiksmingai reaguoti į šiuos reiškinius reikia laikytis visapusiško požiūrio ir prisiimti ilgalaikį įsipareigojimą.“

  Be to, vadinamieji vieniši vilkai taip pat gali sukelti nemažą sumaištį ir terorą. Šie galimi nusikaltėliai kelia itin didelį pavojų visuomenės saugumui, nes dažnai vieniši vilkai veikia anonimiškai ir greitai keičia savo veiklos metodus. Jų veiksmus sunkiau nuspėti nei žinomų teroristinių grupių, kurios dažnai veikia pagal tam tikrą sistemą. Atsiradus grupuotėms „Islamo valstybė“, „Al Kaida“ ir kitoms ekstremistinėms islamistų organizacijoms ir joms vykdant labai veiksmingą propagandą internete ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, pavienių išpuolimus vykdančių asmenų skaičius išaugo ir nemanoma, kad ši tendencija greitai pasikeistų.

  Neseniai Europolas padarė išvadą, jog „galima pagrįstai manyti, kad [...] religinė teroristinė grupė, siekdama masinių civilių gyventojų žūčių, vėl įvykdys teroristinį išpuolį Europoje. Ši grėsmė tik papildo tą, kurią kelia pavieniai išpuolimus vykdantys asmenys ir kuri nesumažėjo.“[1]

  Be to kovai su terorizmu labai trukdo vis didesnis tarptautinio organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo supanašėjimas. Iš tiesų, vis stiprėjant terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo sąsajoms, tampa vis sunkiau juos vieną nuo kito atskirti ir skirtumai tampa dirbtiniai. Daugeliu atveju teroristinės organizacijos ir organizuoto nusikalstamumo tinklai bendradarbiauja arba susijungia, siekdami naudotis vienas kito paslaugomis, priemonėmis ir turtu. Kitais atvejais teroristinių organizacijų rėmėjai rengiami ir patys vykdo stambaus masto organizuotus nusikaltimus siekdami finansuoti teroristines veikas, pvz.: neteisėtą organų išėmimą ir prekybą jais kartu nužudant, prekybą žmonėmis, priverstinę prostituciją, vaikų ir kūdikių seksualinį išnaudojimą, vergovę ir priverstinį darbą, turto prievartavimą ir reketą, narkotikų kontrabandą ir prekių padirbinėjimą. Todėl siekiant veiksmingai užkirsti kelią teroristiniams išpuoliams nepakanka vien numatyti baudžiamąją atsakomybę už teroristines veikas ar reikalauti, kad būtų tiesioginis ryšys tarp paruošiamųjų veiksmų ar finansavimo ir konkretaus teroristinio išpuolio padarymo. Jeigu bendrininkavimas, kurstymas ir padėjimas vykdyti teroristinius išpuolius ar pasirengimas jiems dalyvaujant teroristų rengime bei juo užsiimant, viešos provokacijos, verbavimas, kelionės į užsienį terorizmo tikslais arba tokių kelionių organizavimas, padėjimas jas vykdyti nebūtų kriminalizuoti, net reikalaujant, kad būtų netiesioginės sąsajos su konkretaus teroristinio išpuolio padarymu, verbuotojų, sprendimų priėmėjų, ryšininkų ir komunikacijų strategų tinklai išvengtų Europos ir nacionalinės teisėsaugos ir teismų vykdomų tyrimų bei patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Nuo šio teisinio bejėgiškumo nukentėtų pilietinė visuomenė Europoje ir už jos ribų, tiek karo zonose, tiek ne. Teroristinių tinklų pavojus ne teorinis, o tikras. Teroristų išpuoliai palieka gilias žaizdas aukoms, jų šeimoms ir regionams, kuriuose jie buvo įvykdyti. Jau dabar dėl teroristinių organizacijų žiaurumo ir grubaus varžymosi tarpusavyje labai daug migrantų bėga nuo terorizmo savo šalyse, taip patekdami į labai pažeidžiamą padėtį kol jie bėga ir, dažnai, vis susidurdami su nusikalstamais tinklais.

  Kovojant su terorizmu reikia nuoseklaus vientiso požiūrio į daugelį skirtingų politikos sričių, įskaitant radikalėjimo prevenciją, kovą su radikalėjimu, radikalėjimo mažinimą ir t. t. Pastaruoju metu Europos Parlamentas ir Taryba ne kartą atkreipė dėmesį į tai, kad kovojant su terorizmu reikia šio visą apimančio požiūrio.[2] Baudžiamoji teisė gali pateikti atsakymus tik daliai šio visą apimančio požiūrio.

  Kova su terorizmu yra pasaulinė kova, ES negali jos vykdyti ar laimėti viena. 2014 m. JT Saugumo Tarybos Rezoliucijoje visos ES valstybės narės teisiškai įpareigojamos kriminalizuoti su terorizmu susijusias nusikalstamas veikas, pavyzdžiui, keliones į trečią šalį su tikslu planuoti ar vykdyti teroristinius išpuolius arba siekiant rengti teroristus ar dalyvauti rengime, taip pat tokių kelionių rėmimą, organizavimą arba padėjimą jas vykdyti, JTSTR buvo perkelta į Europos Tarybos papildomą protokolą dėl užsienio kovotojų.

  Pranešėjos pateiktas bendras pasiūlymo vertinimas

  Bendrai pranešėja pasiūlymą remia. Pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šie pasiūlymo elementai nuo 2002 m. jau buvo ES acquis dalis pagal Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su terorizmu (iš dalies pakeistą 2008 m.):

  teroristinių nusikaltimų ir su teroristine grupe susijusių nusikaltimų apibrėžtys nustatytos Pamatiniame sprendime 2002/475/TVR (1 ir 2 straipsniai); už teroristų finansavimą baudžiamoji atsakomybė numatyta jau Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 2 straipsnio 2 dalies b punkte; už vagystę sunkinančiomis aplinkybėmis, turto prievartavimą ir sukčiavimą siekiant vykdyti teroristinius nusikaltimus baudžiamoji atsakomybė numatyta Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 3 straipsnyje; be to Pamatiniame sprendime 2002/475/TVR taip pat numatytos nuostatos dėl bausmių fiziniams asmenims (Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 5 straipsnis), lengvinančių aplinkybių (Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 6 straipsnis), juridinių asmenų atsakomybės (Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 7 straipsnis), minimalių sankcijų juridiniams asmenims (Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 8 straipsnis) ir dėl traukimo baudžiamojon atsakomybėn bei dėl jurisdikcijos (Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 9 straipsnis).

  Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 3 straipsnis papildytas tokiomis nusikalstamomis veikomis kaip viešas kurstymas padaryti teroristinį nusikaltimą, verbavimas vykdyti terorizmą ir teroristų rengimas. Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 3 straipsnio 3 dalyje jau buvo nustatyta, kad vykdant nusikaltimus, susijusius su teroristine grupe ar teroristine veikla, nebūtinai turi būti padarytas teroristinis nusikaltimas. Taigi, neturi būti nustatytas ryšys su konkrečiu teroristiniu nusikaltimu. Be to, Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 4 straipsnyje išplėsta veikos taikymo sritis, nes baudžiamoji atsakomybė turėtų būti nustatyta ir bendrininkavimui, kurstymui ar pasikėsinimui. Pamatiniame sprendime 2002/475/TVR leidžiama valstybėms narėms nustatyti baudžiamąją atsakomybę už pastangas vykdyti teroristų rengimą ir verbuoti su tikslu vykdyti terorizmą. Dauguma valstybių narių jau nustačiusios baudžiamąją atsakomybę už šiuos veiksmus. Pamatinio sprendimo nuostatos įgyvendintos visose valstybėse narėse.[3]

  Tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, JT, Europos agentūros ir nacionalinės teisėsaugos institucijos besikeičiančią grėsmę nagrinėjo, tyrė ir stebėjo. JTSTR 2014/2178 rezoliucinė dalis buvo priimta pagal JT chartijos VII skyrių, visų pirma jo 4–6 straipsnius, kurie turi privalomą galią. Taigi valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų nacionaliniuose teisės aktuose būtų nustatyta pakankamai griežta atsakomybė už keliavimą, teroristų rengimą, finansavimą ir kitus su terorizmu susijusius parengiamuosius veiksmus. Europos Taryba priėmė JT rezoliuciją kaip papildomą protokolą. Pranešėja supranta pridėtinę ES vertę priimant direktyvą, nes vietoje to, kad būtų leidžiama kiekvienai valstybei narei atskirai įgyvendinti JT rezoliuciją savo nacionalinėje teisėje direktyva sukuria suderintą baudžiamosios teisės pagrindą, kuriuo bus pagrįsta nacionalinė teisė, taigi valstybių narių kovos su terorizmu veiksmai bus suderinti, vieningi ir veiksmingi ir bus išvengta ikiteisminio tyrimo spragų. Be to, galiojantį Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos sus terorizmu pritaikius prie Lisabonos sutarties jam pradėjo galioti Pagrindinių teisių chartija, Europos Komisija įgijo galias pradėti pažeidimo procedūrą ir Teisingumo Teismas vykdo teisminę kontrolę. Svarbus teisėtumo principas yra baudžiamosios teisės tikslumas ir nuspėjamumas. Todėl labai svarbu, kad ją įgyvendinant ir taikant konkrečiais atvejais būtų vadovaujamasi būtinumo ir proporcingumo principais ir kad kiekvienu atveju remiantis kuo daugiau faktų ir aplinkybių būtų aiškiai nustatytas ir įrodytas nusikalstamos veikos sunkumas ir tyčia.

  Itin svarbu atnaujinti ES kovos su terorizmu ir teroristiniais tinklais teisinę sistemą, susijusią su šiais klausimais:

  1) teroristų rengimas ir dalyvavimas rengime Europoje ir už jos ribų, tiek mokymo stovyklose, tiek internetu;

  2) vadinamųjų užsienio kovotojų kelionės į konflikto zonas teroristiniais tikslais, šių kelionių organizavimas arba padėjimas jas vykdyti;

  3) FATF rekomendacijos Nr. 5 dėl teroristų finansavimo ir parengiamųjų veiksmų, kurie gali lemti veikų turint teroristinių tikslų padarymą, įtraukimas;

  4) naujo pobūdžio veikų, vykdomų kibernetinėje erdvėje, visų pirma vadinamajame tamsiajame internete, arba naudojantis šia erdve, įtraukimas;

  5) straipsnio dėl pagalbos ir bendrininkavimo, kurstymo ir kėsinimosi pritaikymas prie naujų iššūkių;

  6) jurisdikcijos už teroristų rengimo nusikalstamą veiką nustatymas;

  7) aukų teisių įtvirtinimas ir didesnė terorizmo aukų apsauga, pagalba ir parama joms visoje Sąjungoje.

  • [1]    2016 m. sausio 18 d. Europolo ataskaita dėl Islamo valstybės teroristinių išpuolių organizavimo pokyčių.
  • [2]    Žr., pavyzdžiui: 2015 m. lapkričio 25 d. Parlamento rezoliuciją „Radikalėjimo prevencija ir teroristinių organizacijų vykdomas ES piliečių verbavimas“ (P8_TA(2015)0410), 2015 m. vasario 11 d. Parlamento rezoliuciją kovos su terorizmu priemonių (P8_TA(2015)0032), 2015 m. liepos 9 d. Parlamento rezoliuciją dėl Europos saugumo darbotvarkės (P8_TA(2015)0269). 2015 m. lapkričio 20 d. Tarybos išvadas kovos su terorizmu klausimais, 2015 m. vasario 12 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, 2015 m. sausio 29–30 d. Bendrą pareiškimą po Tarybos posėdžio Rygoje.
  • [3]    Taip pat žr. 2014 m. rugsėjo 5 d. Komisijos ataskaitą dėl Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR įgyvendinimo (COM(2014) 554).

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Kova su terorizmu ir Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu pakeitimas

  Nuorodos

  COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  2.12.2015

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  18.1.2016

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  18.1.2016

  FEMM

  18.1.2016

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  JURI

  28.1.2016

  FEMM

  28.1.2016

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Monika Hohlmeier

  11.1.2016

   

   

   

  Svarstymas komitete

  16.2.2016

  17.3.2016

  21.4.2016

  4.7.2016

  Priėmimo data

  4.7.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  41

  4

  10

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Janice Atkinson, Biljana Borzan, Eugen Freund, Iris Hoffmann

  Pateikimo data

  12.7.2016

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  41

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

  ECR

  Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Laura Ferrara, Kristina Winberg

  PPE

  Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Biljana Borzan, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel

  4

  -

  GUE/NGL

  Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  10

  0

  ALDE

  Sophia in 't Veld

  EFDD

  Gerard Batten

  ENF

  Janice Atkinson, Harald Vilimsky

  NI

  Udo Voigt

  S&D

  Eugen Freund

  Verts/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  Naudojami sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė