SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu

12.7.2016 - (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier


Postup : 2015/0281(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0228/2016

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0625),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 83 ods. 1 a článok 82 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0386/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2178 (2014) z 24. septembra 2014 a č. 2249 (2015) z 20. novembra 2015,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu zo 16. mája 2005 a na dodatkový protokol k nemu z 19. mája 2015,

–  so zreteľom na odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0228/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Citácia 4 a (nová)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

-  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2195 (2014), č. 2199 (2015) a č. 2253 (2015),

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh legislatívneho uznesenia

Citácia 4 b (nová)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

-  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 (2001),

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh legislatívneho uznesenia

Citácia 8 a (nová)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

-  so zreteľom na komuniké samitu o jadrovej bezpečnosti vo Washingtone z 1. apríla 2016,

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska únia je založená na univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. Vychádza zo zásady demokracie a zásady právneho štátu, ktoré sú spoločné pre členské štáty.

(1)   Európska únia je založená na univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti žien a mužov a solidarity, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. Vychádza zo zásady demokracie a zásady právneho štátu, ktoré sú spoločné pre členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V dodatkovom protokole k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu prijatom v máji 2015 sa od strán tohto protokolu požaduje, aby kriminalizovali pridanie sa k organizácii alebo skupine osôb na účely terorizmu, absolvovanie výcviku na terorizmus, cestovanie alebo pokus vycestovať na účely terorizmu, poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov na také cesty a organizovanie a uľahčovanie týchto ciest. Únia podpísala dodatkový protokol a dohovor 22. októbra 2015.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V posledných rokoch došlo k rozvoju a nárastu hrozby terorizmu. Osoby označované ako „zahraniční teroristickí bojovníci“ cestujú do zahraničia na účely terorizmu. Vracajúci sa zahraniční teroristickí bojovníci predstavujú zvýšenú bezpečnostnú hrozbu pre všetky členské štáty EÚ. Zahraniční teroristickí bojovníci boli spojení s niekoľkými nedávnymi útokmi alebo plánmi vrátane útokov v Paríži 13. novembra 2015. Európska únia a jej členské štáty navyše čelia zvýšenej hrozbe od jednotlivcov, ktorých inšpirovali alebo naviedli teroristické skupiny pôsobiace v zahraničí, ale ktorí zostávajú v Európe.

(4)  V posledných rokoch došlo k rozvoju a nárastu hrozby terorizmu. Osoby označované ako „zahraniční teroristickí bojovníci“ cestujú do zahraničia na účely terorizmu. Vracajúci sa zahraniční teroristickí bojovníci predstavujú zvýšenú bezpečnostnú hrozbu pre všetky členské štáty EÚ. Zahraniční teroristickí bojovníci boli spojení s niekoľkými nedávnymi útokmi alebo plánmi vrátane útokov v Paríži 13. novembra 2015 a v Bruseli 22. marca 2016. Európska únia a jej členské štáty navyše čelia zvýšenej hrozbe od jednotlivcov, ktorých inšpirovali alebo naviedli teroristické skupiny pôsobiace v zahraničí, ale ktorí zostávajú v Európe.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V odseku 6 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) č. 2178 (2014) sa od všetkých členských štátov OSN požaduje zabezpečiť, aby ich vnútroštátne právo a iné právne predpisy stanovovali závažné trestné činy na stíhanie cestovania do tretej krajiny s cieľom prispieť k páchaniu teroristických činov alebo na účely poskytovania alebo absolvovania výcviku, ako aj financovania, organizácie alebo uľahčovania takéhoto cestovania. S cieľom zamedziť medzerám v trestnom stíhaní v rámci Únie je potrebné harmonizované vykonávanie rezolúcie BR OSN č. 2178 (2014).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Boj proti terorizmu zostáva v prvom rade záležitosťou členských štátov. Teroristické útoky v Európe v rokoch 2015 a 2016 však zdôraznili potrebu koordinovaného postupu zo strany členských štátov v boji proti terorizmu a pri riešení hrozby, ktorú predstavujú zahraniční bojovníci v Únii.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c)  Harmonizovaná klasifikácia trestných sankcií za teroristické trestné činy by poskytovala spoločný právny rámec, ktorý by sa v prípade viacerých agentúr Únie mohol použiť ako referencia. Mal by sa preto zaviesť účinný mechanizmus koordinácie medzi Europolom, Eurojustom, Schengenským informačným systémom, úradom OLAF a Európskou justičnou sieťou.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4d)  Členské štáty by mali posilniť profesionalitu bezpečnostných síl, orgánov presadzovania práva a justičných inštitúcií. Rovnako by mali zabezpečiť účinný dohľad nad týmito orgánmi a ich zodpovednosť v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a so zásadou právneho štátu. To zahŕňa odbornú prípravu poskytovanú bezpečnostným silám v oblasti ľudských práv, napríklad o tom, ako zachovávať ľudské práva v rámci opatrení prijatých na boj proti násilnému extrémizmu a terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vzhľadom na vývoj teroristických hrozieb a právne záväzky Únie a členských štátov podľa medzinárodného práva je vo všetkých členských štátoch potrebné ďalej aproximovať vymedzenie teroristických trestných činov vrátane trestných činov súvisiacich s teroristickou skupinou a trestných činov súvisiacich s teroristickými činnosťami, aby komplexnejšie zahŕňalo konanie súvisiace najmä so zahraničnými teroristickými bojovníkmi a financovaním terorizmu. Tieto formy správania by mali byť postihnuteľné aj v prípade, že k nim dochádza cez internet vrátane sociálnych médií.

(5)  Vzhľadom na vývoj teroristických hrozieb a právne záväzky Únie a členských štátov podľa medzinárodného práva je vo všetkých členských štátoch potrebné ďalej aproximovať vymedzenie teroristických trestných činov, trestných činov súvisiacich s teroristickou skupinou a trestných činov súvisiacich s teroristickými činnosťami, aby komplexnejšie zahŕňalo konanie súvisiace najmä so zahraničnými teroristickými bojovníkmi, zvyšujúcim sa zneužívaním internetu na účely terorizmu (napr. na nábor, propagandu alebo výcvik) a financovaním terorizmu. Tieto formy správania by mali byť postihnuteľné v prípade, že k nim dochádza akýmkoľvek spôsobom, či už on-line alebo off-line, pri súčasnom dodržiavaní zásady proporcionality a nevyhnutnosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Hrozba jadrového a rádiologického terorizmu zostáva jednou z najväčších výziev pre medzinárodnú bezpečnosť. Boj proti tejto meniacej sa hrozbe vyžaduje posilnenie medzinárodnej spolupráce a zvýšenú podporu pre ústrednú úlohu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ako aj prísne bezpečnostné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Opatrenia, ktorých cieľom je boj proti terorizmu, nebudú úplne účinné, pokiaľ nebudú sprevádzané súborom účinných, odrádzajúcich a koordinovaných opatrení v oblasti trestného súdnictva vykonávaných vo všetkých členských štátoch. Kriminalizovaním teroristických činov, ktoré v zahraničí vykonali teroristické organizácie, získajú členské štáty nástroje potrebné na riešenie teroristickej radikalizácie občanov Únie a fenoménu zahraničných bojovníkov. Orgány presadzovania práva a justičné orgány by mali mať prostriedky potrebné na predchádzanie takýmto činom, ich odhalenie a potrestanie. Ich zamestnanci by mali absolvovať priebežnú účinnú odbornú prípravu zameranú na trestné činy súvisiace s terorizmom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Táto smernica by nemala mať za následok zmenu práv, záväzkov a povinností členských štátov a organizácií podľa medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva. Táto smernica sa nevzťahuje na činnosť ozbrojených síl počas ozbrojených konfliktov, ktoré sa riadia medzinárodným humanitárnym právom, ako sú uvedené termíny vymedzené v tom práve, a ani na činnosť vojenských síl štátu pri výkone ich oficiálnych funkcií, pokiaľ sa riadia inými pravidlami medzinárodného práva.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c)  Poskytovanie humanitárnej pomoci nestrannými humanitárnymi organizáciami, ktoré sú uznané podľa medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva, by sa nemalo považovať za príspevok k trestnej činnosti teroristickej skupiny, a to so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Medzi trestné činy súvisiace s verejným podnecovaním k spáchaniu teroristického trestného činu patria okrem iného glorifikácia a ospravedlňovanie terorizmu alebo šírenie správ a snímok aj v súvislosti s obeťami terorizmu ako spôsob získavania publicity pre ciele teroristov alebo vážneho zastrašovania obyvateľstva, a to za predpokladu, že toto správanie vytvára riziko spáchania teroristických činov.

(7)  Medzi trestné činy súvisiace s verejným podnecovaním k spáchaniu teroristického trestného činu patria okrem iného glorifikácia a ospravedlňovanie terorizmu alebo šírenie správ a snímok on-line a off-line ako spôsob získavania podpory pre ciele teroristov alebo vážneho zastrašovania obyvateľstva. Toto správanie by malo byť postihnuteľné, ak v konkrétnom prípade vytvára riziko spáchania teroristických trestných činov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Ak poskytovaná služba informačnej spoločnosti pozostáva z prenosu informácií v komunikačnej sieti, ktoré sú poskytnuté príjemcom tejto služby, alebo z poskytovania prístupu do komunikačnej siete, členské štáty by mali zabezpečiť, aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný za informácie prenášané alebo uchovávané v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES1a.

 

________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Účinným prostriedkom v boji proti terorizmu na internete je odstránenie nezákonného teroristického obsahu pri zdroji. V tejto súvislosti sa táto smernica uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté dobrovoľné opatrenia, ktoré prijme internetový priemysel na zabránenie zneužívaniu jeho služieb, alebo akákoľvek podpora členských štátov podobným opatreniam, ako je odhaľovanie a nahlasovanie nezákonného obsahu. Členské štáty by mali prijať všetky nevyhnutné opatrenia na odstránenie alebo zablokovanie prístupu k webových stránkam verejne podnecujúcim k páchaniu teroristických trestných činov. Ak sa prijmú takéto opatrenia, mali by byť v súlade s transparentnými postupmi a podliehať primeraným zárukám, a to pod kontrolou nezávislých orgánov. Členské štáty by sa mali čo najviac usilovať o spoluprácu s tretími krajinami v snahe o odstránenie takého obsahu zo serverov na ich území. Ak však odstránenie nezákonného obsahu pri jeho zdroji nie je možné, členské štáty by mali mať možnosť zaviesť opatrenia na zablokovanie prístupu z územia Únie k webovým stránkam identifikovaným ako stránky s teroristickým obsahom alebo stránky šíriace tento obsah. Členské štáty by mali zvážiť právne kroky proti spoločnostiam prevádzkujúcim internet a sociálne média a poskytovateľom služieb, ktorí zámerne odmietajú splniť súdny príkaz na vymazanie nezákonného obsahu schvaľujúceho terorizmus zo svojich internetových platforiem po tom, ako im bol riadne nahlásený takýto obsah. Každé odmietnutie by malo byť postihnuteľné účinnými, primeranými a odrádzajúcimi sankciami. Právo na súdne preskúmanie by sa malo zaručiť spoločnostiam prevádzkujúcim internet a sociálne média a poskytovateľom služieb.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vzhľadom na závažnosť tejto hrozby a najmä potrebu zastaviť tok zahraničných teroristických bojovníkov je nutné kriminalizovať cestovanie do zahraničia na účely terorizmu, a to nielen s cieľom páchať teroristické trestné činy a poskytovať alebo absolvovať výcvik, ale aj s cieľom zúčastniť sa na činnostiach teroristickej skupiny. Kriminalizovať by sa mal aj každý čin, ktorý uľahčuje toto cestovanie.

(8)  Aj keď nie je nevyhnutné kriminalizovať samotný akt cestovania, vzhľadom na závažnosť tejto hrozby a najmä potrebu zastaviť tok zahraničných teroristických bojovníkov je nutné kriminalizovať cestovanie do zahraničia na účely terorizmu, a to nielen s cieľom páchať teroristické trestné činy a poskytovať alebo absolvovať výcvik, ale aj s cieľom zúčastniť sa na činnostiach teroristickej skupiny. Takýto akt by sa mal kriminalizovať za konkrétnych podmienok a iba ak sa na základe objektívnych okolností preukáže zámer vycestovať na účely terorizmu. Kriminalizovať by sa malo aj uľahčovanie alebo organizovanie tohto cestovania.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Kriminalizácia absolvovania výcviku na terorizmus dopĺňa existujúci trestný čin poskytovania výcviku a konkrétne sa týka hrozieb, ktoré predstavujú osoby, ktoré sa aktívne pripravujú na spáchanie teroristických trestných činov, vrátane osôb, ktoré napokon konajú samostatne.

(9)  Kriminalizácia úmyselného absolvovania výcviku na terorizmus vrátane získavania vedomostí, dokumentácie alebo praktických zručností, či už vo forme samoštúdia alebo inak, dopĺňa existujúci trestný čin poskytovania výcviku a konkrétne sa týka hrozieb, ktoré predstavujú osoby, ktoré sa aktívne pripravujú na spáchanie teroristických trestných činov, vrátane osôb, ktoré napokon konajú samostatne. Takéto konanie by sa preto malo kriminalizovať.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Kybernetické útoky vykonávané na teroristické účely alebo teroristickou organizáciou by mali byť v členských štátoch postihnuteľné.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Financovanie terorizmu by v členských štátoch malo byť postihnuteľné a malo by zahŕňať financovanie teroristických činov, financovanie teroristickej skupiny, ako aj iné trestné činy súvisiace s teroristickými činnosťami, ako je nábor a výcvik alebo cestovanie na účely terorizmu, aby sa tak narušili podporné štruktúry, ktoré uľahčujú páchanie teroristických trestných činov. Postihnuteľné by malo byť aj napomáhanie financovania terorizmu a navádzanie naň, ako aj pokus o také financovanie.

(10)  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/8491a, financovanie terorizmu by v členských štátoch malo byť postihnuteľné a malo by zahŕňať nielen financovanie teroristických činov, ale aj financovanie teroristickej skupiny, ako aj iné trestné činy súvisiace s teroristickými činnosťami, ako je nábor a výcvik alebo cestovanie na účely terorizmu, aby sa tak narušili podporné štruktúry, ktoré uľahčujú páchanie teroristických trestných činov. Postihnuteľné by malo byť aj napomáhanie financovania terorizmu a navádzanie naň, ako aj pokus o také financovanie.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2016, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Čoraz väčšie zbližovanie a spojitosť medzi terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou a väzby medzi zločineckými a teroristickými skupinami predstavujú rastúcu bezpečnostnú hrozbu pre Úniu. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby financovanie a podpora teroristických trestných činov prostredníctvom organizovanej trestnej činnosti boli postihnuteľné a orgány členských štátov činné v trestnom konaní vo väčšej miere zohľadňovali väzby medzi organizovanou trestnou činnosťou a teroristickými činnosťami a financovaním terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Nedovolené obchodovanie so strelnými zbraňami, s ropou, drogami, cigaretami, falošným tovarom, falzifikátmi umeleckých diel a iných predmetov kultúrnej hodnoty, ako aj obchod s ľuďmi, priekupníctvo a vydieračstvo sa pre teroristické skupiny stali veľmi lukratívnymi spôsobmi získania finančných prostriedkov. V snahe bojovať proti financovaniu terorizmu sa preto treba zaoberať aj procesom, pomocou ktorého teroristické organizácie získavajú finančné prostriedky.

 

Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby teroristické skupiny nemohli mať prospech z akéhokoľvek obchodovania s tovarom, pričom sa zároveň vyhnú neprimeranému administratívnemu zaťaženiu pre hospodárske subjekty. Vhodné a primerané požiadavky náležitej starostlivosti, monitorovania a podávania správ by mohli mať preventívny účinok tým, že podstatne poškodia obchodné činnosti organizovaných zločineckých skupín a teroristických skupín a pomôžu pri účinnejšom sledovaní a stíhaní organizovanej trestnej činnosti a iných obchodných činností teroristických organizácií. V prípade potreby by členské štáty mali stanoviť sankcie za porušenie uvedených požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10c)  Finančné vyšetrovanie má zásadný význam pri odhaľovaní napomáhania teroristických trestných činov a sietí a štruktúry teroristických organizácií. Takéto vyšetrovanie môže byť veľmi prínosné, najmä ak sa v skorom štádiu na ňom podieľajú daňové a colné orgány, finančné spravodajské jednotky a justičné orgány. Členské štáty by sa mali usilovať o to, aby sa finančné vyšetrovanie stalo štandardnou súčasťou všetkých vyšetrovaní v rámci boja proti terorizmu a aby si príslušné orgány vymieňali relevantné finančné informácie. Vo svojom úsilí o predchádzanie financovaniu terorizmu, jeho vyšetrovanie a boj proti nemu by členské štáty mali čo najviac využívať finančné spravodajstvo Europolu a jeho možnosti v oblasti boja proti financovaniu terorizmu. Mali by sa tiež usilovať o zabezpečenie efektívnejšieho a koordinovanejšieho prístupu, napríklad vytvorením špecializovaných jednotiek na vnútroštátnej úrovni, ktoré by sa venovali finančnému vyšetrovaniu terorizmu, čo môže mať značnú pridanú hodnotu a významne prispieť k zabezpečeniu úspešných stíhaní.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Ďalej by v členských štátoch malo byť postihnuteľné aj poskytovanie materiálnej podpory terorizmu prostredníctvom osôb, ktoré sa zapájajú do dodávania alebo presunu služieb, majetku alebo tovaru vrátane obchodných transakcií zahŕňajúcich vstup do Únie alebo výstup z nej, alebo osôb, ktoré v týchto činnostiach pôsobia ako sprostredkovatelia, a to ako napomáhanie terorizmu a navádzanie naň alebo ako financovanie terorizmu, ak sa vykonáva s vedomím, že tieto operácie alebo výnosy z nich sa majú úplne alebo sčasti použiť na účely terorizmu alebo v prospech teroristických skupín.

(11)  V členských štátoch by malo byť postihnuteľné aj poskytovanie materiálnej podpory terorizmu prostredníctvom osôb, ktoré sa zapájajú do dodávania alebo presunu služieb, majetku alebo tovaru vrátane obchodných transakcií zahŕňajúcich vstup do Únie alebo výstup z nej, alebo osôb, ktoré v týchto činnostiach pôsobia ako sprostredkovatelia, a to ako napomáhanie terorizmu a navádzanie naň alebo ako financovanie terorizmu, ak sa vykonáva s jasným úmyslom alebo vedomím, že tieto operácie alebo výnosy z nich sa majú úplne alebo sčasti použiť na účely terorizmu alebo v prospech teroristických skupín.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Okrem toho by sa mali stanoviť tresty pre fyzické a právnické osoby, ktoré spáchali tieto trestné činy alebo sú za ne zodpovedné, pričom by tieto tresty mali zodpovedať závažnosti týchto trestných činov.

(14)  Mali by sa stanoviť tresty pre fyzické a právnické osoby, ktoré spáchali tieto trestné činy alebo sú za ne zodpovedné, pričom by tieto tresty mali zodpovedať závažnosti týchto trestných činov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Potrebné je zaviesť pravidlá právomoci, aby sa zabezpečilo účinné stíhanie teroristických trestných činov. Vzhľadom na možné dôsledky tohto správania na území Únie a úzke materiálne prepojenie medzi trestnými činmi poskytovania a absolvovania výcviku na terorizmus je nutné najmä stanoviť právomoc pre trestné činy spáchané poskytovateľmi výcviku na terorizmus bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

(15)  Potrebné je zaviesť pravidlá právomoci, aby sa zabezpečilo účinné stíhanie teroristických trestných činov. Vzhľadom na možné dôsledky tohto správania na území Únie a úzke materiálne prepojenie medzi trestnými činmi poskytovania a absolvovania výcviku na terorizmus je nutné najmä stanoviť právomoc pre trestné činy spáchané poskytovateľmi výcviku na terorizmus občanom Únie a osobám s pobytom v Únii bez ohľadu na štátnu príslušnosť poskytovateľov výcviku. Pri každom trestnom stíhaní štátneho príslušníka tretej krajiny by sa mali dodržiavať dohody o vydaní a policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach s príslušnými tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Informácie dôležité pre odhaľovanie, prevenciu, vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v tejto smernici sa často týkajú viac než jedného členského štátu a môžu si vyžadovať naliehavé kroky. V záujme predchádzania terorizmu a boja proti nemu je potrebná užšia cezhraničná spolupráca medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a agentúrami Únie, pokiaľ ide o prospešnú výmenu akýchkoľvek relevantných informácií z registra trestov alebo súdnych záznamov alebo iných dostupných zdrojov o buď radikalizovaných, alebo násilných extrémistických jednotlivcoch, ktorí sú podozriví zo spáchania trestného činu alebo sú či boli podrobení trestnému konaniu alebo zmrazeniu aktív za akýkoľvek z trestných činov uvedených v tejto smernici, vrátane tých, ktorým bol zamietnutý vstup na územie členského štátu alebo ktorí boli deportovaní z dôvodu podozrenia z účasti na spáchaní trestných činov uvedených v tejto smernici. Príslušné vnútroštátne orgány a orgány Únie by si preto mali vymieňať tieto informácie účinným a včasným spôsobom pri súčasnom dodržiavaní platných predpisov o ochrane údajov. Okrem toho členské štáty a ich príslušné orgány by mali zvýšiť využívanie dostupných systémov a databáz poskytovaných príslušnými agentúrami z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska s cieľom posilniť svoje kapacity v oblasti predchádzania terorizmu a boja proti nemu. Mali by tak urobiť formou výmeny všetkých relevantných informácií a vykonávaním systematických strategických a operačných analýz, a to v súlade s uplatniteľným právom a so súvisiacimi bezpečnostnými opatreniami.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b) V záujme zabezpečenia úspechu vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov, trestných činov súvisiacich s teroristickou skupinou a trestných činov súvisiacich s teroristickými aktivitami by príslušné orgány zodpovedné za vyšetrovanie a stíhanie takýchto trestných činov mali mať možnosť používať účinné nástroje vyšetrovania, ako sú nástroje používané v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo inej závažnej trestnej činnosti. S prihliadnutím okrem iného na zásadu proporcionality a v súlade s vnútroštátnym právom by používanie takýchto nástrojov malo byť cielené a primerané povahe a závažnosti vyšetrovaných trestných činov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15c)  Členské štáty by mali posilniť včasnú výmenu akýchkoľvek dostupných relevantných informácií o osobách cestujúcich do zahraničia na účely terorizmu. Taktiež by mali systematicky posudzovať všetky prípady trestných činov stanovených v tejto smernici, ktoré sú primerané, relevantné a dôležité v zmysle článku 21 rozhodnutia Rady 2007/533/SVV1a na vloženie zápisu do schengenského informačného systému. Okrem toho členské štáty by mali spravidla posudzovať všetky prípady trestných činov uvedených v tejto smernici, ktoré sú relevantné a potrebné v zmysle článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6811b na účely spoločného využívania výsledkov spracovania údajov PNR s ostatnými príslušnými členskými štátmi v súlade s touto smernicou.

 

________________

 

1a Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63).

 

1bSmernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 132).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15d)  Skutočnosť, že teroristické organizácie sa vo veľkej miere spoliehajú na rôzne elektronické nástroje, internet a sociálne médiá, pokiaľ ide o komunikáciu, propagáciu a podnecovanie teroristických činov, nábor potenciálnych bojovníkov, zhromažďovanie finančných prostriedkov alebo zabezpečovanie ďalšej podpory ich aktivít, vytvára výzvy pri vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov. Členské štáty by preto mali navzájom spolupracovať, najmä prostredníctvom Eurojustu a Europolu, ako aj s Komisiou s cieľom zabezpečiť koordinovaný prístup k riešeniu otázok zhromažďovania, výmeny a prípustnosti elektronických dôkazov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Členské štáty by mali prijať osobitné opatrenia na ochranu, podporu a pomoc reagujúce na osobitné potreby obetí terorizmu, čím ďalej vymedzia a rozšíria práva, ktoré už obsahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ28. Obete terorizmu sú vymedzené v článku 1 smernice 2012/29/EÚ v súvislosti s teroristickými trestnými činmi uvedenými v článku 3. Opatreniami, ktoré by členské štáty mali prijať, by sa malo zabezpečiť, aby v prípade teroristického útoku obete terorizmu získali emocionálnu a psychologickú podporu vrátane posttraumatickej podpory a poradenstva, ako aj všetky relevantné právne, praktické a finančné informácie a poradenstvo.

(16)  Členské štáty by mali zabezpečiť náležité uznanie postavenia obetí terorizmu pred začatím trestného konania, počas neho a po jeho skončení a mali by prijať osobitné opatrenia na ochranu, podporu a pomoc reagujúce na osobitné potreby obetí terorizmu a zabezpečujúce dôstojné a spravodlivé zaobchádzanie s týmito obeťami, čím ďalej vymedzia a rozšíria práva, ktoré už obsahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ28. Obete terorizmu sú vymedzené v článku 2 smernice 2012/29/EÚ v súvislosti s teroristickými trestnými činmi uvedenými v tejto smernici. Opatreniami, ktoré by členské štáty mali prijať, by sa malo zabezpečiť, aby v prípade teroristického útoku obete terorizmu získali emocionálnu a psychologickú podporu vrátane posttraumatickej podpory, ako aj všetky relevantné právne, praktické a finančné informácie, poradenstvoadekvátnu pomoc. Členské štáty by mali podporovať osobitnú odbornú prípravu osôb zodpovedných za poskytovanie pomoci obetiam teroristických činov, ako aj poskytnúť potrebné zdroje na tento účel. Okrem toho by každý členský štát mal brať do úvahy riziká zastrašovania a odplaty, proti obetiam a osobám, ktoré môžu svedčiť v trestnom konaní v súvislosti s teroristickými trestnými činmi. Všetky členské štáty by mali obetiam terorizmu poskytnúť aj právnu pomoc, pokiaľ sú účastníkmi trestných konaní alebo iných právnych konaní na získanie rozhodnutia o odškodnení.

__________________

__________________

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 37).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 37).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Členské štáty by mali vytvoriť a rozvíjať kontaktné miesta poskytujúce informácie a poradenstvo obetiam terorizmu, a to nielen s cieľom vyhovieť ich potrebám v súvislosti so získavaním informácií a rád, ale tiež poskytnúť im psychologickú prvú pomoc, informovať o možnostiach obrátiť sa o pomoc na iné subjekty, ako aj zaistiť pomoc a podporu s cieľom vyrovnať sa s pozornosťou médií, ktorá sa im dostáva.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Členské štáty by si mali pri plnom rešpektovaní slobody prejavu vymieňať najlepšie postupy o tom, ako postupovať v styku s médiami a novinármi, s cieľom chrániť súkromný život obetí a ich rodinných príslušníkov a spolupracovať so špecializovanými službami poskytujúcimi pomoc a podporu obetiam s cieľom pomôcť im vyrovnať sa s pozornosťou s médií, ktorá sa im dostáva.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Členské štáty by mali navzájom spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby sa všetkým obetiam terorizmu poskytol prístup k informáciám o právach obetí, podporných službách a systémoch odškodňovania. Okrem toho by členské štáty mali zabezpečiť, aby obete terorizmu mali dlhodobý prístup k podporným službám vo svojej krajine pobytu aj v prípade, že teroristický trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b)  Zlepšená spolupráca medzi členskými štátmi v boji proti terorizmu by mala zahŕňať aj intenzívnu výmenu a spoluprácu medzi ich justičnými orgánmi a s Eurojustom. Mali by sa posilniť zdroje koordinačného centra Eurojustu, ktoré by malo zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore spoločných opatrení justičných orgánov členských štátov, pokiaľ ide o zhromažďovanie dôkazov. Mal by sa preto viac využívať nástroj spoločných vyšetrovacích tímov tak medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami, s ktorými Eurojust uzatvoril dohody o spolupráci.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17c)  Predchádzanie radikalizácii a náboru občanov Únie teroristickými organizáciami si vyžaduje dlhodobý, proaktívny a komplexný prístup, kombináciu opatrení v oblasti trestného súdnictva s politikami v oblasti vzdelávania, sociálneho začlenenia a integrácie, ako aj zavedenie programov zameraných na účinnú deradikalizáciu a prerušenie kontaktov s teroristickými organizáciami. Členské štáty by si mali vymieňať osvedčené postupy týkajúce sa účinných opatrení a postupov v tejto oblasti. Okrem toho by si členské štáty mali vymieňať osvedčené postupy týkajúce sa využívania účinných, alternatívnych opatrení v rámci justičného prístupu s cieľom zamedziť, aby občania Únie a štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom na území Únie odchádzali z Únie na účely terorizmu alebo s cieľom kontrolovať ich návrat do Únie z konfliktných oblastí. Takéto osvedčené postupy by si mali vymieňať nielen medzi sebou, ale tiež prípadne s tretími krajinami, ako aj s príslušnými agentúrami Únie.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17d)  Členské štáty by mali pokračovať v úsilí o predchádzanie terorizmu koordináciou svojich stratégií a výmenou dostupných informácií a skúseností, uplatňovaním osvedčených postupov na úrovni Únie aj na vnútroštátnej úrovni a aktualizáciou vnútroštátnych preventívnych politík v súlade so stratégiou Únie na boj proti radikalizácii a náboru na terorizmus. V prípade potreby by Komisia mala poskytovať celoštátnym, regionálnym a miestnym orgánom podporu pri vytváraní preventívnych politík.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť jednostranne na úrovni členských štátov, ale vzhľadom na potrebu celoeurópskych harmonizovaných pravidiel ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa tohto článku 5 táto smernica nepresahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(18)  Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť jednostranne na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa tohto článku 5 táto smernica nepresahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Boj proti terorizmu je nevyhnutným a celosvetovým úsilím, ktoré si vyžaduje medzinárodnú reakciu, čím Únii vzniká povinnosť konať v spolupráci s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V tejto smernici sú dodržané zásady uznané v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, základné práva a slobody a zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane zásad stanovených v jej kapitolách II, III, V a VI, ktoré zahŕňajú okrem iného právo na slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu združovania, slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, všeobecný zákaz diskriminácie najmä z dôvodu rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a právo na ochranu osobných údajov, zásadu zákonnosti a proporcionality trestných činov a trestov, ktorá zahŕňa aj požiadavku presnosti, jasnosti a predvídateľnosti v trestnom práve, prezumpciu neviny, ako aj slobodu pohybu stanovenú v článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v smernici 2004/38/ES. Táto smernica sa musí vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(19)  V tejto smernici a pri jej vykonávaní sú dodržané zásady uznané v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, základné práva a slobody a zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane zásad stanovených v jej kapitolách II, III, V a VI, ktoré zahŕňajú okrem iného právo na slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu vrátane slobody hlásania svojich názorov, práva na informácie, slobody združovania, slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania, všeobecný zákaz diskriminácie najmä' z dôvodu rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a právo na ochranu osobných údajov, zásadu zákonnosti a proporcionality trestných činov a trestov, ktorá zahŕňa aj požiadavku presnosti, jasnosti a predvídateľnosti v trestnom práve, prezumpciu neviny a právo na spravodlivý proces a na to, aby sa výsledok procesu stanovil na základe konkrétnych okolností prípadu, a zásady uznané v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), ako aj slobodu pohybu stanovenú v článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v smernici 2004/38/ES1a, pričom sa uznáva, že z dôvodov týkajúcich sa verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti možno urobiť výnimky zo slobody pohybu. Akékoľvek obmedzenie výkonu týchto práv a slobôd je podmienené dodržiavaním podmienok zakotvených v článku52 ods. 1 charty.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Touto smernicou by sa nemalo od členských štátov vyžadovať, aby prijali opatrenia, ktoré by mohli viesť k akejkoľvek forme diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b)  Žiadne ustanovenie tejto smernice by sa nemalo vykladať tak, že jeho cieľom je zredukovať alebo obmedziť acquis Únie v oblasti procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/3431a. Osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestných činov stanovených v tejto smernici, by nemali znášať dôkazné bremeno.

 

____________________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19c)  Žiadne ustanovenie tejto smernice by sa nemalo vykladať tak, že jeho cieľom je zredukovať alebo obmedziť šírenie informácií na vyjadrenie názoru alebo na vedecké, akademické alebo informačné účely a vyjadrovanie polemických či kontroverzných názorov na citlivé politické otázky v rámci verejnej diskusie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Zavedenie kriminalizácie podľa tejto smernice by malo byť úmerné povahe a okolnostiam trestného činu s ohľadom na sledované legitímne ciele a ich potrebu v demokratickej spoločnosti a mali by sa vylúčiť všetky formy svojvoľného konania alebo diskriminácie.

(20)  Zavedenie kriminalizácie podľa tejto smernice by malo byť úmerné povahe a okolnostiam trestného činu a každého prípadu s ohľadom na sledované legitímne ciele a ich potrebu v demokratickej spoločnosti a mali by sa vylúčiť všetky formy svojvoľného konania alebo diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Smernica by mala nahradiť rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV29 pre členské štáty viazané touto smernicou.

(21)  Touto smernicou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV pre členské štáty viazané touto smernicou.

__________________

 

29 Zmenené rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV (Ú. v. EÚ L 330, 9.12.2008, s. 21).

 

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Sankcie v oblasti teroristických trestných činov, trestných činov súvisiacich s teroristickou skupinou a trestných činov súvisiacich s teroristickými činnosťami by členské štáty nemali za žiadnych okolností využiť ako dôvod na obchádzanie svojich medzinárodných záväzkov vyplývajúcich zo Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951, ktorý bol doplnený Newyorským protokolom z 31. januára 1967.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tejto smernici sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti teroristických trestných činov, trestných činov súvisiacich s teroristickou skupinou a trestných činov súvisiacich s teroristickými činnosťami, ako aj osobitné opatrenia na ochranu obetí terorizmu a pomoc týmto obetiam.

V tejto smernici sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti teroristických trestných činov, trestných činov súvisiacich s teroristickou skupinou a trestných činov súvisiacich s teroristickými činnosťami, ako aj osobitné opatrenia na ochranu obetí terorizmu a pomoc a podporu týmto obetiam.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da)  „obeť“ je:

 

(i)  fyzická osoba, ktorej bola v priamom dôsledku trestného činu spôsobená ujma vrátane fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetkovej škody;

 

(ii)  rodinný príslušník osoby, ktorá v priamom dôsledku trestného činu zomrela, ktorému sa v dôsledku smrti danej osoby spôsobila ujma;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  neoprávnene naliehať na vládu alebo medzinárodnú organizáciu, aby vykonala alebo nevykonala nejaký čin;

(b)  použiť násilie alebo hrozbu násilia s cieľom naliehať alebo snažiť sa naliehať na vládu alebo medzinárodnú organizáciu, aby vykonala alebo nevykonala nejaký čin;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  útoky na životy osôb, ktoré môžu spôsobiť smrť;

(a)  útoky na životy osôb, ktoré môžu spôsobiť smrť alebo zranenie;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  útoky na fyzickú integritu osoby;

(b)  útoky na fyzickú a psychickú integritu osoby;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  výroba, vlastnenie, získanie, preprava, dodávka alebo použitie zbraní, výbušnín alebo jadrových alebo chemických zbraní, ako aj výskum a vývoj biologických a chemických zbraní;

(f)  výroba, vlastnenie, získanie, preprava, dodávka alebo použitie zbraní, výbušnín alebo rádiologických, jadrových, biologických alebo chemických zbraní, ako aj výskum a vývoj jadrových, biologických a chemických zbraní;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  uvoľnenie nebezpečných látok alebo spôsobenie požiaru, záplav alebo výbuchov, ktorých následkom je ohrozenie ľudského života;

(g)  uvoľnenie alebo vyhrážanie sa uvoľnením nebezpečných látok vrátane rádiologického alebo biologického materiálu alebo spôsobenie požiaru, záplav alebo výbuchov, ktorých následkom je ohrozenie ľudského života alebo rozšírenie strachu a obáv;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h)  zasahovanie do dodávky vody, energie alebo iných základných prírodných zdrojov alebo ich prerušenie, ktorých následkom je ohrozenie ľudského života;

(h)  zasahovanie do dodávky vody, energie alebo iných základných prírodných zdrojov prostredníctvom kybernetickej alebo akejkoľvek inej formy útoku alebo ich prerušenie, ktorých následkom je ohrozenie ľudského života;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ha)  útoky na informačné systémy, ako sa vymedzujú v článkoch 3 až 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ1a.

 

_____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 8).

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)  vyhrážanie sa spáchaním niektorého z činov uvedených v písmenách a) až h).

(i)  závažné vyhrážanie sa spáchaním niektorého z činov uvedených v písmenách a) až h); takáto hrozba sa preukáže na základe objektívnych, faktických okolností.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce činy boli postihnuteľné ako trestné činy, ak boli spáchané úmyselne:

Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce činy boli postihnuteľné ako trestné činy, ak boli spáchané úmyselne a nezákonne:

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  účasť na činnostiach teroristickej skupiny vrátane poskytovania informácií alebo materiálnych zdrojov alebo akéhokoľvek financovania jej činností s vedomím, že táto účasť prispeje k trestnej činnosti tejto teroristickej skupiny.

(b)  účasť na činnostiach teroristickej skupiny vrátane poskytovania informácií alebo materiálnych zdrojov alebo akéhokoľvek financovania jej činností s vedomím, že táto účasť prispeje k trestnej činnosti tejto teroristickej skupiny, a to bez ohľadu na to, či k týmto činnostiam dochádza v členskom štáte alebo tretej krajine.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie informácií verejnosti s úmyslom podnietiť spáchanie jedného z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až h), pokiaľ z tohto konania plynie nebezpečenstvo, že môže byť spáchaný jeden alebo viac takých trestných činov, a bez ohľadu na to, či toto konanie priamo obhajuje teroristické trestné činy alebo nie, bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie informácií verejnosti akýmikoľvek prostriedkami, či už on-line alebo off-line, s úmyslom podnietiť spáchanie jedného z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až h), pokiaľ z tohto konania, ktoré obhajuje páchanie teroristických trestných činov, plynie v konkrétnom prípade nebezpečenstvo, že môže byť spáchaný jeden alebo viac takých trestných činov, bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Priťažujúce okolnosti

 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa za priťažujúcu okolnosť považovalo, ak bol trestný čin uvedený v článku 6 alebo 7 spáchaný na zraniteľných fyzických osobách vrátane detí.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby navádzanie inej osoby, aby spáchala jeden z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) alebo v článku 4, bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby navádzanie inej osoby, aby spáchala jeden z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) alebo v článku 4 alebo prispela k jeho spáchaniu, bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby prijatie pokynov od inej osoby na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých alebo nebezpečných látok, alebo na iné osobitné metódy alebo techniky na účely spáchania jedného z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) alebo prispenia k nim bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby absolvovanie výcviku alebo prijatie pokynov vrátane získavania vedomostí, dokumentácie alebo praktických zručností na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých alebo nebezpečných látok, alebo na iné osobitné metódy alebo techniky na účely spáchania jedného z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) alebo prispenia k nim bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cestovanie do zahraničia na účely terorizmu

Cestovanie do zahraničia na účely terorizmu

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby cestovanie do inej krajiny na účely spáchania teroristického trestného činu uvedeného v článku 3 alebo prispenia k nemu, účasť na činnostiach teroristickej skupiny uvedenýchčlánku 4 alebo poskytovanie alebo absolvovanie výcviku na terorizmus uvedené v článkoch 7 a 8 boli postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby každá cesta do krajiny alebo členského štátu, buď priamo, alebo cez jeden alebo viacero členských štátov, bola postihnuteľná ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné, ak možno objektívne preukázať, že cesta sa podnikla na účely spáchania teroristického trestného činu uvedeného v článku 3 alebo prispenia k nemu alebo na účasť na činnostiach teroristickej skupiny uvedenejčlánku 4, a to s vedomím, že táto účasť prispeje k trestnej činnosti takejto skupiny, alebo na poskytovanie alebo absolvovanie výcviku na terorizmus uvedené v článkoch 7 a 8.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 10 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Organizovanie alebo iné uľahčovanie cestovania do zahraničia na účely terorizmu

Organizovanie alebo iné uľahčovanie cestovania do zahraničia na účely terorizmu

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov akýmkoľvek spôsobom, či už priamo alebo nepriamo, s úmyslom, že sa majú použiť, alebo s vedomím, že sa použijú úplne alebo sčasti na spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 10 a článkoch 12 až 14 alebo článku 16, bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

1.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov akýmkoľvek spôsobom, či už priamo alebo nepriamo, s úmyslom, že sa majú použiť, alebo s vedomím, že sa použijú úplne alebo sčasti na spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 10 a článku 14 alebo prispenie k nemu, bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

 

2.  Ak sa financovanie terorizmu uvedené v odseku 1 týka ktoréhokoľvek z trestných činov stanovených v článkoch 3, 4 alebo 9, nie je potrebné, aby sa finančné prostriedky skutočne použili, či už úplne alebo čiastočne, na spáchanie ktoréhokoľvek z uvedených trestných činov alebo prispenie k nemu, ani nie je potrebné, aby páchateľ vedel, na ktorý konkrétny čin alebo činy sa finančné prostriedky majú použiť.

 

3.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zmrazenia alebo zhabania a konfiškácie akýchkoľvek finančných prostriedkov alebo iných aktív použitých alebo pridelených na účely spáchania alebo pokusu o spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby krádež s priťažujúcimi okolnosťami s cieľom spáchať jeden z trestných činov uvedených v článku 3 bola postihnuteľná ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby krádež s priťažujúcimi okolnosťami s cieľom spáchať jeden z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 bola postihnuteľná ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby vydieranie s cieľom spáchať jeden z trestných činov uvedených v článku 3 bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby vydieranie s cieľom spáchať jeden z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 14 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vystavenie falošných administratívnych dokumentov na účely spáchania teroristického trestného činu

Vystavenie, vlastníctvo alebo používanie falošných administratívnych dokumentov na účely spáchania teroristického trestného činu

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby vystavenie falošných administratívnych dokumentov s cieľom spáchať jeden z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) alebo v článku 4 písm. b) bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby vystavenie, vlastníctvo alebo používanie falošných administratívnych dokumentov s cieľom spáchať jeden z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až ha) alebo v článku 4 písm. b), ako aj v článkoch 9 a 10 bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 14 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Opatrenia proti nezákonnému teroristickému obsahu na internete

 

1.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa okamžite odstránil nezákonný obsah verejne podnecujúci k páchaniu teroristického trestného činu, ako sa uvádza v článku 5, ktorý sa spravuje na ich území. Rovnako sa usilujú dosiahnuť odstránenie takéhoto obsahu, ktorý sa spravuje mimo ich územia. Ak to nie je možné, členské štáty môžu prijať nevyhnutné opatrenia na zablokovanie prístupu k takémuto obsahu.

 

2.  Tieto opatrenia musia byť v súlade s transparentnými postupmi a podliehať primeraným zárukám, najmä s cieľom zabezpečiť, aby obmedzenie malo len nevyhnutný a primeraný rozsah a používatelia boli oboznámení s dôvodom tohto obmedzenia. Opatrenia na odstránenie alebo blokovanie podliehajú súdnemu preskúmaniu.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na to, aby bol trestný čin uvedený v článku 4 a v hlave III postihnuteľný, nie je nutné, aby bol teroristický trestný čin skutočne spáchaný, ani nie je nutné, aby sa preukázalo spojenie s konkrétnym teroristickým trestným činom, prípadne s konkrétnymi trestnými činmi súvisiacimi s teroristickými činnosťami, pokiaľ ide o trestné činy podľa článkov 9 až 11.

Na to, aby bol trestný čin uvedený v článku 4 a v hlave III postihnuteľný, nie je nutné, aby bol teroristický trestný čin skutočne spáchaný, pokiaľ ide o trestné činy uvedené v článkoch 5 až 10 a článkoch 12 až 14, ani nie je nutné, aby sa preukázalo spojenie s iným konkrétnym činom uvedeným v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo postihnuteľné napomáhanie trestným činom uvedeným v článkoch 3 až 8 a článkoch 11 až 14 alebo navádzanie na ne.

1.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo postihnuteľné napomáhanie trestným činom uvedeným v článkoch 3 až 7 a článkoch 11 až 14 alebo navádzanie na ne.

2.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo postihnuteľné podnecovanie trestných činov uvedených v článkoch 3 až 14.

2.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo postihnuteľné podnecovanie trestných činov uvedených v článku 3 a článkoch 6 až 14.

3.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol postihnuteľný pokus o spáchanie trestného činu uvedeného v článkoch 3, 6, 7, 9 a článkoch 11 až 14 s výnimkou držby uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. f) a trestného činu uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. i).

3.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol postihnuteľný pokus o spáchanie trestného činu uvedeného v článkoch 3, 6, 7, 9 a článkoch 11 až 14 s výnimkou držby uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. f) a trestného činu uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. i).

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 18 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poľahčujúce okolnosti

Zvláštne okolnosti

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  poskytne správnym alebo súdnym orgánom informácie, ktoré by inak nemohli získať, a tým im pomôže:

(b)  poskytne príslušným orgánom informácie, ktoré by inak nemohli získať, a tým im pomôže:

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  identifikovať alebo postaviť pred súd ostatných páchateľov;

(2)  identifikovať alebo postaviť pred súd ostatných páchateľov;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 20 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea)  zmrazenie a konfiškáciu aktív, ktoré boli použité na spáchanie jedného z trestných činov stanovených v tejto smernici alebo ktoré pochádzajú zo spáchania jedného z týchto trestných činov, ako je stanovené v smernici 2014/42/EÚ1a.

 

_______________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39).

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da)  je páchateľ občanom Únie a v zahraničí poskytuje výcvik štátnym príslušníkom tretej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  bol trestný čin spáchaný proti inštitúciám alebo ľuďom z príslušného členského štátu alebo proti inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Európskej únie so sídlom v tomto členskom štáte.

(f)  bol trestný čin spáchaný proti inštitúciám alebo ľuďom z príslušného členského štátu alebo proti inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Únie so sídlom v tomto členskom štáte, a to aj ovládnutím lietadla, lode alebo iných prostriedkov osobnej alebo nákladnej dopravy, alebo ak štátny príslušník tretej krajiny absolvuje výcvik v zahraničí s úmyslom vykonať útok v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na určenie svojej právomoci vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článku 4 v prípadoch, keď je páchateľ prítomný na jeho území.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak trestný čin patrí do právomoci viacerých členských štátov a ak ho ktorýkoľvek z dotknutých štátov môže účinne stíhať na základe rovnakých skutočností, dotknuté členské štáty spolupracujú s cieľom určiť, ktorý z nich bude stíhať páchateľov, aby sa tak konanie podľa možnosti sústredilo v jednom členskom štáte. Na tieto účely sa členské štáty môžu obrátiť na Eurojust s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi svojimi súdnymi orgánmi a koordináciu ich činností. Postupne sa zohľadnia tieto faktory:

2.  Ak trestný čin patrí do právomoci viacerých členských štátov a ak ho ktorýkoľvek z dotknutých štátov môže účinne stíhať na základe rovnakých skutočností, dotknuté členské štáty spolupracujú s cieľom určiť, ktorý z nich bude stíhať páchateľov, aby sa tak konanie podľa možnosti sústredilo v jednom členskom štáte. Na tieto účely sa členské štáty obrátia na Eurojust s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi svojimi súdnymi orgánmi a koordináciu ich činností. Postupne sa zohľadnia tieto faktory:

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty zabezpečia spoluprácu a výmenu informácií s členským štátom, ktorý určil svoju právomoc vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3 až 14 a článku 16 prostredníctvom existujúcich kanálov vrátane agentúr Únie.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21 a

 

Povinnosť vyšetrovať

 

1.  Po získaní informácie o tom, že osoba, ktorá spáchala trestný čin alebo je podozrivá zo spáchania trestného činu uvedeného v tejto smernici, môže byť prítomná na jeho území, príslušný členský štát prijme také opatrenia podľa svojho vnútroštátneho práva, ktoré sú potrebné na vyšetrenie skutočností obsiahnutých v danej informácii.

 

2.  Ak sa členský štát, na území ktorého sa páchateľ alebo údajný páchateľ nachádza, presvedčí, že si to vyžadujú okolnosti, prijme primerané opatrenia podľa svojho vnútroštátneho práva s cieľom zaistiť prítomnosť tejto osoby na účely trestného stíhania alebo vydania.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 21 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21 b

 

Prevencia

 

1.  Členské štáty prijmú primerané opatrenia na predchádzanie radikalizácii a náboru občanov Únie teroristickými organizáciami.

 

2.  Členské štáty prijmú primerané opatrenia, a to aj v on-line prostredí, ako je poskytovanie informácií a vzdelávania, organizovanie kampaní na zvyšovanie informovanosti a vypracúvanie alternatívnych argumentácií, s cieľom bojovať proti teroristickej propagande. V prípade potreby sa takéto opatrenia prijímajú v spolupráci so súkromnými spoločnosťami, príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti, miestnymi spoločenstvami a inými zainteresovanými stranami. Ich cieľom je zvýšiť informovanosť a znížiť riziko radikalizácie a náboru teroristickými organizáciami.

 

3.  Členské štáty podporujú pravidelnú odbornú prípravu pracovníkov, ktorí sa môžu dostať do kontaktu s osobami náchylnými na radikalizáciu, vrátane policajných príslušníkov prvého kontaktu a príslušníkov väzenskej stráže, aby boli schopní identifikovať signály radikalizácie a náboru teroristickými organizáciami a riešiť ich.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 21 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21 c

 

Povinnosť vymieňať si informácie o teroristických trestných činoch

 

1.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby jeho príslušné orgány odovzdávali príslušným orgánom dotknutého členského štátu všetky príslušné informácie v prípadoch, keď existujú dôvody domnievať sa, že tieto informácie by mohli pomôcť pri odhaľovaní, prevencii, vyšetrovaní alebo stíhaní trestných činov uvedených v tejto smernici. Takéto informácie sa odovzdávajú účinne a včas aj bez dožiadania.

 

2.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby jeho kontaktné miesto určené podľa článku 2 rozhodnutia 2005/671/SVV1a účinne a včas zasielalo Europolu a Eurojustu informácie uvedené v tomto rozhodnutí.

 

3.  Členské štáty budú systematicky vykonávať zápis do Schengenského informačného systému v prípade každej osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania aspoň jedného z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 14 tejto smernice alebo ktorá bola za takýto trestný čin odsúdená.

 

4.  Členské štáty zabezpečia, aby vzhľadom na osoby identifikované v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/681 v súvislosti s trestnými činmi stanovenými v tejto smernici ich útvar informácií o cestujúcich systematicky zasielal výsledok spracúvania uvedených údajov útvarom informácií o cestujúcich ostatných členských štátov.

 

5.  Členské štáty budú systematicky zasielať Europolu podrobné údaje o každej osobe, ktorá je podozrivá zo spáchania aspoň jedného z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 14 tejto smernice alebo ktorá bola za takýto trestný čin odsúdená.

 

6.  Týmto článkom nie sú dotknuté existujúce právne predpisy Únie o výmene informácií.

 

_________________

 

1a Rozhodnutie Rady 2005/671/SVV z 20. septembra 2005 o výmene informácií a spolupráci v oblasti trestných činov terorizmu (Ú. v. EÚ L 235, 29.9.2005, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 21 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21 d

 

Situácia na vonkajších hraniciach schengenského priestoru

 

Členské štáty zaručia, aby ich služby hraničnej a pobrežnej stráže mali prístup k príslušným databázam, najmä k informačnému systému Europolu.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 21e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21 e

 

Nástroje vyšetrovania

 

V súlade so vnútroštátnym právom a s výhradou vhodných právnych záruk členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby, jednotky alebo útvary zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 až 14 mali k dispozícii účinné nástroje vyšetrovania, napríklad tie, ktoré sa využívajú v súvislosti s prípadmi organizovanej trestnej činnosti alebo iných závažných trestných činov.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 21 f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21 f

 

Opatrenia v oblasti boja proti online radikalizácii a podnecovaniu k terorizmu

 

Členské štáty spolupracujú s Komisiou a poskytovateľmi internetových služieb s cieľom vytvoriť spoločnú európsku stratégiu v oblasti boja proti online radikalizácii a podnecovaniu k terorizmu. Takáto stratégia sa pravidelne aktualizuje.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V súlade so smernicou 2012/29/EÚ členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii opatrenia na ochranu obetí terorizmu a ich rodinných príslušníkov. V priebehu trestného konania sa mimoriadna pozornosť venuje riziku zastrašovania a pomsty a potrebe chrániť telesnú a duševnú nedotknuteľnosť obetí terorizmu, a to aj počas výsluchov a svedeckých výpovedí.

 

Členské štáty okrem toho zabezpečia, aby sa bezplatná právna pomoc poskytovala obetiam terorizmu, ktoré sú účastníkmi trestných konaní a v prípade potreby iných právnych konaní na získanie rozhodnutia o odškodnení.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali osobitné služby na pomoc a podporu obetiam terorizmu. Tieto služby musia mať kapacitu a organizačnú štruktúru potrebnú na poskytnutie pomoci a podpory týmto obetiam bezprostredne po útoku a tak dlho po ňom, ako to je nevyhnutné, v súlade s osobitnými potrebami každej obete. Služby musia byť dôverné, bezplatné a ľahko prístupné všetkým obetiam terorizmu. Budú zahrnovať najmä:

2.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali osobitné služby na pomoc a podporu obetiam terorizmu, a to aj dostupnosťou organizácií a odborníkov pôsobiacich v oblasti podpory obetí. Tieto služby musia mať kapacitu a organizačnú štruktúru potrebnú na poskytnutie pomoci a podpory týmto obetiam bezprostredne po útoku a tak dlho po ňom, ako to je nevyhnutné, v súlade s osobitnými potrebami každej obete. Členské štáty zriadia koordinačné stredisko s cieľom prepojiť uvedené organizácie a odborníkov oprávnených poskytovať informácie, podporu a praktické služby obetiam a ich rodinám a príbuzným. Služby musia byť dôverné, bezplatné a ľahko prístupné všetkým obetiam terorizmu. Budú zahrnovať najmä:

 

(-a)  lekársku a fyzickú starostlivosť vrátane protiopatrení pri jadrových, biologických alebo chemických útokoch;

(a)  emocionálnu a psychologickú podporu, napríklad posttraumatickú podporu a poradenstvo;

(a)  emocionálnu a psychologickú podporu, napríklad posttraumatickú podporu a poradenstvo;

(b)  poskytovanie poradenstva a informácií o všetkých relevantných právnych, praktických alebo finančných záležitostiach.

(b)  poskytovanie poradenstva a informácií o všetkých relevantných právnych, praktických alebo finančných záležitostiach.

 

(ba)  podporu obetiam pri návrate do ich členského štátu pobytu v prípadoch, keď sa útok odohral v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia v rámci svojej infraštruktúry pre reakcie na núdzové situácie s cieľom zahrnúť odborníkov na pomoc obetiam do núdzového plánovania a uľahčiť a zlepšiť proces identifikácie obetí bezprostredne po teroristickom útoku, a to pri súčasnom zohľadnení potrieb obetí. Členské štáty predovšetkým vytvoria a budú koordinovať spoločný mechanizmu pomoci, ktorý sa použije na požiadanie. Členské štáty by mali zabezpečiť podporu vyšetrovania na mieste a vytvoriť jednotné webové sídlo, prostredníctvom ktorého by boli prístupné verejné informácie o teroristickom útoku v dotknutom členskom štáte. Takisto by mali zriadiť súkromnú webovú stránku na informovanie obetí a ich rodinných príslušníkov o ich právach a akýchkoľvek iných informáciách súvisiacich s útokom.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia zváži, či by nebolo vhodné, aby všetky ustanovenia právnych predpisov o ochrane, podpore a právach obetí terorizmu boli stanovené a rozvinuté v jedinom legislatívnom akte o obetiach terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 23 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23 a

 

Základné práva a slobody

 

1.  Pri transpozícii a vykonávaní tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby kriminalizácia bola primeraná sledovaným legitímnym cieľom a ich potrebe v demokratickej spoločnosti a aby sa vylúčila akákoľvek forma svojvôle alebo diskriminácie.

 

2.  Táto smernica nemá za cieľ meniť povinnosť členských štátov dodržiavať základné práva zakotvené v článkoch 2 a 6 ZEÚ, charte, EDĽP a medzinárodnom humanitárnom práve a vykonáva a vykladá sa v súlade s uvedenými právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 23 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23 b

 

Mimoriadne situácie a základné práva

 

V prípade vojny alebo akéhokoľvek iného verejného ohrozenia existencie štátu môžu členské štáty prijať opatrenia, ktorými sa obmedzia určité práva, v súlade s právom Únie a medzinárodným právom. Takéto okolnosti nezbavujú orgány povinnosti preukázať, že prijaté opatrenia sa uplatňujú výlučne na účely boja proti terorizmu a sú priamo spojené s konkrétnym cieľom boja proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 23 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23 c

 

Základné zásady týkajúce sa slobody prejavu

 

Účelom tejto smernice nie je žiadať členské štáty, aby prijali opatrenia v rozpore so základnými zásadami týkajúcimi sa slobody prejavu, najmä slobody tlače a slobody prejavu v iných médiách, a nie sú ňou dotknuté vnútroštátne pravidlá upravujúce práva a povinnosti tlače alebo iných médií a procesné záruky za ne, pokiaľ sa tieto pravidlá týkajú určenia alebo obmedzenia zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 23 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23 d

 

1.  Účelom tejto smernice nie je žiadať členské štáty, aby prijali opatrenia v rozpore so svojimi povinnosťami podľa práva Únie týkajúcimi sa procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní.

 

2.  Každá osoba, ktorej práva a povinnosti boli nesprávne porušené vykonávaním tejto smernice, má právo na účinný prostriedok nápravy, ktoré je zakotvené v článku 47 charty.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia do [24 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

1.  Komisia do [12 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Správa sa zaoberá aj otázkou účinnosti opatrení, ktoré členské štáty prijali, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľa tejto smernice. Na základe tohto posúdenia Komisia rozhodne o primeraných následných opatreniach. Pravidelné hodnotenie vykonávania tejto smernice by malo obsahovať posúdenie možného neprimeraného dosahu opatrení na určité skupiny obyvateľstva a nápravných opatrení v súvislosti s diskriminačnými praktikami.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia do [48 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi vplyv a pridanú hodnotu tejto smernice o boji proti terorizmu. Komisia zohľadní informácie poskytnuté členskými štátmi podľa rozhodnutia 2005/671/SVV.

2.  Komisia do [12 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi pridanú hodnotu tejto smernice o boji proti terorizmu. Správa sa zaoberá aj vplyvom tejto smernice na základné práva a slobody, právny štát a úroveň ochrany a pomoci poskytovanej obetiam terorizmu. Komisia zohľadní informácie poskytnuté členskými štátmi podľa rozhodnutia 2005/671/SVV a všetky ďalšie dôležité informácie o výkone právomocí podľa právnych predpisov v oblasti boja proti terorizmu v súvislosti s transpozíciou a vykonávaním tejto smernice.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nedávne teroristické útoky na európskej pôde i mimo nej, a najmä teroristické útoky v Paríži 13. novembra 2015, ktoré si vyžiadali viac ako 130 životov, zvýraznili potrebu podstatne zvýšiť naše úsilie o predchádzanie terorizmu a boj proti nemu. Článok 3 charty zaručuje právo každého človeka na rešpektovanie jeho telesnej alebo duševnej integrity, čo opakovane potvrdzuje i judikatúra Súdneho dvora. Ak sa európski občania už nemôžu cítiť bezpečne vo svojej krajine, stabilita spoločnosti je ohrozená a treba ju obnoviť všetkými možnými právnymi prostriedkami.

So zreteľom na viac ako 5 000 občanov EÚ, ktorí sú v súčasnosti podozriví z účasti na bojoch v Iraku a Sýrii, je problém takzvaných zahraničných bojovníkov a ich prípadného návratu do EÚ veľmi reálnym problémom. Koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu Gilles de Kerchove nedávno vyhlásil: „Hrozba, ktorú predstavuje radikalizácia Európanov, z ktorých mnohí cestujú do zahraničia, aby tam bojovali, bude v nasledujúcich rokoch pravdepodobne pretrvávať. Účinná reakcia na tento problém si vyžaduje komplexný prístup a dlhodobé odhodlanie.“

Okrem toho obrovský chaos a teror môžu spôsobiť takzvaní „osamelí vlci“. Tento typ potenciálnych páchateľov predstavuje osobitnú hrozbu pre verejnú bezpečnosť, pretože „osamelí vlci“ často konajú anonymne a ich spôsob práce sa rýchlo mení. Ich aktivity sú menej predvídateľné než aktivity známych teroristických skupín, ktoré často postupujú podľa určitého vzorca. So vzostupom IS, siete al-Káida a iných extrémistických islamských fundamentalistických organizácií a ich veľmi účinnej propagandy prostredníctvom internetu a ďalších médií vzrástol i počet osamelých útočníkov a v dohľadnom čase sa neočakáva, že táto situácia sa zmení.

Europol nedávno dospel k záveru, že „je mimoriadne odôvodnené očakávať, že ... nábožensky motivovaná teroristická skupina uskutoční opäť niekde v Európe teroristický útok, ktorého cieľom bude vysoký počet obetí spomedzi civilného obyvateľstva. Ide o ďalšiu hrozbu k hrozbe útokov osamelých jednotlivcov, ktorá sa nezmenšila.“[1]

Ďalšou, veľmi závažnou výzvou v boji proti terorizmu je rastúce zbližovanie medzi terorizmom a medzinárodnou organizovanou trestnou činnosťou. V skutočnosti je rozdiel medzi trestnými činmi v rámci týchto dvoch kategórií čoraz zložitejší a umelo vytvorený, keďže silnie prepojenie medzi terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou. V mnohých prípadoch teroristické organizácie a siete organizovanej trestnej činnosti spolupracujú alebo sa spájajú, aby mohli profitovať zo svojich služieb, nástrojov a iného majetku. V ďalších prípadoch sú stúpenci teroristických organizácií vycvičení na páchanie rozsiahlej organizovanej trestnej činnosti na účely financovania teroristických aktivít, ako sú nelegálne odoberanie orgánov a obchodovanie v kombinácii s vraždením, obchodovanie s ľuďmi, nútená prostitúcia, sexuálne zneužívanie detí a novorodencov, zotročovanie a nútená práca, vydieranie, priekupníctvo a obchodovanie s drogami a falšovaným tovarom. Nestačí teda kriminalizovať iba páchanie teroristických trestných činov a ani podmienka priameho prepojenia medzi prípravnými opatreniami alebo financovaním a páchaním konkrétneho teroristického činu nie je užitočná na účinné predchádzanie teroristickým útokom. Ak by sa navádzanie alebo podnecovanie na teroristické útoky a ich napomáhanie alebo príprava teroristických útokov prostredníctvom poskytovania alebo absolvovania výcviku, verejného podnecovania, náboru, vycestovania do zahraničia na teroristické účely alebo organizácie/uľahčovania takéhoto cestovania nepovažovali za trestný čin, hoci len pri nepriamej súvislosti so spáchaním konkrétneho teroristického trestného činu, siete náborových síl, osôb prijímajúcich rozhodnutia, kontaktných miest a komunikačných stratégov by prekĺzli cez vyšetrovania a súdne stíhania európskych a vnútroštátnych súdov a orgánov presadzovania práva. Obeťou tejto právnej nespôsobilosti konať by bola občianska spoločnosť v Európe i mimo nej, vo vojnových zónach, ako aj v nevojnových zónach. Nebezpečenstvo teroristických sietí nie je teoretické, ale skutočné. Teroristické útoky zanechávajú hlboké rany na obetiach, ich rodinách a regiónoch, v ktorých k nim došlo. Už teraz prinútila krutosť teroristických organizácií a brutálna súťaž medzi nimi dramatické počty migrantov, aby opustili svoju krajinu pre terorizmus, čím sa migranti počas úteku ocitajú vo veľmi zraniteľnej situácii a často sú opakovane vystavovaní zločineckým sieťam.

Boj proti terorizmu si vyžaduje rozsiahly, holistický prístup mnohých rôznych politických oblastí vrátane prevencie, boja proti radikalizácii a deradikalizácie atď. Európsky parlament a Rada nedávno opakovane upozornili na potrebu tohto komplexného prístupu k boju proti terorizmu.[2] Reakcia trestnej justície je iba časťou tohto komplexného prístupu.

Boj proti terorizmu je celosvetovým bojom, ktorý EÚ nemôže bojovať a vyhrať sama. Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN z roku 2014 sa všetkým členským štátom ukladajú právne záväzky v súvislosti s kriminalizáciou určitých činov spojených s terorizmom, ako sú vycestovanie na účely plánovania alebo páchania teroristických činov, absolvovanie teroristického výcviku alebo organizácia, uľahčovanie a financovanie vycestovania alebo výcviku na teroristické účely. Táto rezolúcia BR OSN bola zapracovaná do dodatkového protokolu Rady Európy o zahraničných bojovníkoch.

Celkové posúdenie spravodajkyne návrhu

Spravodajkyňa návrh celkovo podporuje. Chcela by zdôrazniť, že nasledujúce prvky návrhu sú súčasťou acquis EÚ už od roku 2002 prostredníctvom rámcového rozhodnutia Rady o boji proti terorizmu (ktoré bolo zmenené v roku 2008):

vymedzenia teroristických trestných činov a trestných činov súvisiacich s teroristickou skupinou už boli stanovené v rámcovom rozhodnutí 2002/475/SVV (články 1 a 2). Kriminalizácia financovania terorizmu bola už takisto stanovená v článku 2 ods. 2 písm. b) rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV. Podľa článku 3 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV sa kriminalizuje už krádež s priťažujúcimi okolnosťami, vydieranie a podvod na účely spáchania teroristických trestných činov. Okrem toho rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV zahŕňalo ustanovenia o sankciách pre fyzické osoby (článok 5 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV), poľahčujúce okolnosti (článok 6 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV), zodpovednosť právnických osôb (článok 7 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV), minimálne sankcie pre právnické osoby (článok 8 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV) a trestné stíhanie a príslušnosť (článok 9 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV).

Podľa článku 3 rámcového rozhodnutia 2008/919/SVV boli k trestným činom súvisiacim s teroristickými aktivitami pridané „verejné podnecovanie k páchaniu teroristického trestného činu“, „nábor na terorizmus“ a „poskytovanie výcviku na terorizmus“. V článku 3 ods. 3 rámcového rozhodnutia 2008/919/SVV už bolo stanovené, že v prípade trestných činov súvisiacich s teroristickou skupinou alebo teroristickými aktivitami nie je potrebné, aby bol teroristický trestný čin skutočne spáchaný. Z tohto dôvodu nie je ani nevyhnutné, aby sa stanovilo prepojenie s konkrétnym teroristickým trestným činom. Navyše článkom 4 rámcového rozhodnutia 2008/919/SVV bol rozšírený rozsah aktivít, ktoré by sa mali považovať za trestný čin, pokiaľ ide o napomáhanie, navádzanie, podnecovanie a pokus. Rámcové rozhodnutie 2008/919/SVV ponecháva členským štátom možnosť kriminalizovať pokus o poskytnutie teroristického výcviku a o nábor na teroristické účely. Väčšina členských štátov už tieto aktivity sankcionuje. Všetky ustanovenia rámcových rozhodnutí už boli vykonané všetkými členskými štátmi.[3]

Meniaca sa hrozba bola podrobená analýze, praxi a pozorovaniu medzinárodných subjektov, ako sú OSN, európske agentúry a vnútroštátne orgány presadzovania práva. Normatívna časť rezolúcie OSN (2014)2178 bola prijatá podľa kapitoly VII Charty OSN a najmä jej odsekov 4 až 6, ktoré majú právnu záväznosť. Členské štáty preto musia zabezpečiť, aby ich vnútroštátne právne predpisy dostatočným spôsobom stanovovali závažné trestné činy na stíhanie a sankcionovanie cestovania, výcviku, financovania a iných prípravných aktivít súvisiacich s terorizmom. Rada Európy prijala rezolúciu OSN v rámci dodatkového protokolu. Namiesto toho, aby mohol každý členský štát zaviesť rezolúciu OSN do svojho vnútroštátneho práva individuálne, spravodajkyňa vidí pridanú hodnotu EÚ v smernici, pretože vytvára harmonizovaný základ trestného práva, na ktorom budú založené vnútroštátne právne predpisy, takže právne kroky členských štátov proti terorizmu budú jednotné, konzistentné a účinné a zamedzí sa medzerám pri trestnom stíhaní. Okrem toho súčasné rámcové rozhodnutie Rady o terorizme je v dôsledku „lisabonizácie“ podrobené charte základných práv, porušeniu právomocí Európskej komisie a súdnej kontrole Súdneho dvora. Dôležitou zásadou zákonnosti je presnosť a predvídateľnosť trestnoprávnych predpisov. Je preto veľmi dôležité, aby pri vykonávaní a konkrétnom uplatňovaní nevyhnutnosť a proporcionalita boli hlavnými zásadami a závažnosť a úmysel trestného činu v každom jednotlivom prípade boli jasne preukázané a dokázané na základe čo najväčšieho množstva konkrétnych faktov a okolností.

Je nevyhnutné aktualizovať právny rámec EÚ pre boj proti terorizmu a teroristickým sieťam v týchto bodoch:

1) absolvovanie výcviku páchateľov na teroristické účely v Európe alebo mimo nej, či už vo výcvikových táboroch alebo prostredníctvom internetu;

2) vycestovanie takzvaných zahraničných bojovníkov do konfliktných zón na teroristické účely a organizácia alebo iné uľahčenie takéhoto cestovania;

3) zahrnutie odporúčania č. 5 Finančnej akčnej skupiny (FATF) o financovaní terorizmu a financovanie prípravných opatrení, ktoré vedú k aktivitám na teroristické účely;

4) zahrnutie nových druhov trestných činov do kybernetického priestoru a prostredníctvom neho, najmä siete darknet;

5) prispôsobenie článku o napomáhaní, navádzaní, podnecovaní a pokusoch novým výzvam;

6) stanovenie súdnej právomoci pre trestný čin poskytovania výcviku k terorizmu;

7) posilnenie práv obetí, zlepšenie ochrany a podpory obetí terorizmu v celej Únii a pomoci týmto obetiam.

  • [1]    Europol, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks, 18. január 2016.
  • [2]    Pozri napríklad: Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015 o predchádzaní radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (P8_TA(2015)0410), uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o protiteroristických opatreniach (P8_TA(2015)0032, uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o Európskom programe v oblasti bezpečnosti (P8_TA(2015)0269). Závery Rady o boji proti terorizmu z 20. novembra 2015, závery Európskej rady z 12. februára 2015 a spoločné vyhlásenie z Rigy z 29. – 30. januára 2015.
  • [3]    Pozri tiež správu Komisie z 5. septembra 2014 o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady 2008/919/SVV (COM(2014)554).

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Boj proti terorizmu a nahradenie rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu

Referenčné čísla

COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Dátum predloženia v EP

2.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

18.1.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

18.1.2016

FEMM

18.1.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

28.1.2016

FEMM

28.1.2016

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Monika Hohlmeier

11.1.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.2.2016

17.3.2016

21.4.2016

4.7.2016

Dátum prijatia

4.7.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

4

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Janice Atkinson, Biljana Borzan, Eugen Freund, Iris Hoffmann

Dátum predloženia

12.7.2016

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel

4

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

10

0

ALDE

Sophia in 't Veld

EFDD

Gerard Batten

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

S&D

Eugen Freund

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa