Postup : 2016/2015(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0230/2016

Předložené texty :

A8-0230/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2016 - 4.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0324

ZPRÁVA     
PDF 550kWORD 98k
15.7.2016
PE 585.492v02-00 A8-0230/2016

o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta

(2016/2015(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Heidi Hautala

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta

(2016/2015(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost Rosaria Crocetty o ochranu svých výsad a imunit v rámci probíhajícího trestního řízení před třetím trestním senátem soudu v italském Palermu (R.G.N.R. č. 20445/2012) předloženou dne 7. ledna 2016 a oznámenou na plenárním zasedání dne 21. ledna 2016,

–  poté, co Rosario Crocetta dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 595 italského trestního zákoníku,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2 a články 7 a 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0230/2016),

A.  vzhledem k tomu, že bývalý poslanec Evropského parlamentu Rosario Crocetta požádal o ochranu svých výsad a imunit v rámci probíhajícího trestního řízení před třetím trestním senátem soudu v Palermu; vzhledem k tomu, že podle sdělení státního zastupitelství se pan Crocetta údajně dopustil pomluvy, která je podle článku 595 italského trestního zákoníku považována za trestný čin;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 protokolu č. 7 poslanci Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce; vzhledem k tomu, že taková imunita musí být přitom chápána v rozsahu, v jakém je jejím cílem ochrana svobodného vyjadřování a nezávislosti evropských poslanců, jako imunita absolutní, která brání jakémukoli soudnímu řízení zahájenému z důvodu vyjádřeného názoru nebo hlasování při výkonu poslanecké funkce(2);

C.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr uvedl, že k tomu, aby se na názor vztahovala imunita, musí jej poslanec Evropského parlamentu vyjádřit „během výkonu své funkce“, což implikuje souvislost mezi vyjádřeným názorem a parlamentní funkcí; vzhledem k tomu, že tato souvislost musí být přímá a zřejmá(3);

D.  vzhledem k tomu, že Rosario Crocetta v době, kdy učinil dotyčná prohlášení, byl poslancem Evropského parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že z historie působení pana Crocetty v Evropském parlamentu vyplývá, že byl vždy velmi aktivním v boji proti organizované trestné činnosti a jejím dopadům na Unii a její členské státy; vzhledem k tomu, že rovněž upozorňoval na vliv, který má systematická korupce na politiku a ekonomiku, zejména pokud jde o veřejné zakázky v oblasti environmentální politiky;

F.  vzhledem k tomu, že skutečnosti tohoto případu, jak vyplývá z dokumentů poskytnutých Výboru pro právní záležitosti a ze slyšení před tímto výborem, ukazují na to, že prohlášení pana Crocetty mají přímou a zřejmou souvislost s výkonem poslanecké funkce;

G.  vzhledem k tomu, že lze proto usuzovat, že Rosario Crocetta jednal v rámci výkonu povinností poslance Evropského parlamentu;

1.  rozhodl, že ochrání imunitu a výsady, kterých požívá Rosario Crocetta;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Italské republiky a Rosariu Crocettovi.

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63,

ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Výše uvedené spojené věci C-200/07 a C-201/07, Marra, bod 27.

(3)

Výše uvedená věc C-163/10, Patriciello, body 33 a 35.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.   Souvislosti

Na plenárním zasedání dne 21. ledna 2016 předseda podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že obdržel žádost pana Rosaria Crocetty, bývalého poslance Evropského parlamentu, o ochranu jeho poslanecké imunity v souvislosti s probíhajícím trestním řízením před soudem v italském Palermu. Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu předseda postoupil žádost Výboru pro právní záležitosti.

Rosario Crocetta dne 2. října 2012 během politické debaty konané v Centro Pio La Torre v Palermu prohlásil:

- „V neděli uvedu na shromáždění, které svolám, jména a příjmení lidí spojených s dohodou mezi Musumecim a Miccichèm, abychom mohli obnovit jednání o čtyřech spalovnách financovaných mafií.“

- „Vím jistě, že Musumeci a Miccichè uzavřeli dohodu, aby pokračovali v realizaci čtyř spaloven v rámci podvodného nabídkového řízení: v řízení, které – jak bylo dokázáno – má pod kontrolou mafie. Na svém nedělním shromáždění v palermském divadle Teatro Politeama zveřejním podrobnosti“.

„V tomto záznamu hovoří dva politici, jeden je na záznamu vidět, jeden nikoliv, jeden je z PDL a říká, že Saverio Romano a Firrarello, s nímž se tato osoba setkala, by zaručili, jak dodal, že PDL podpoří kandidaturu Miccichèho, pokud by tomu byl nakloněn, a že se ukázalo, že Miccichè tomu nakloněn je“, a tak dále.

Dne 7. října 2012 pan Crocetta na volebním mítinku konaném na jevišti palermského divadla Teatro Politeama prohlásil:

- „Nedělám si ambice na to, abych tu dělal policistu, řekl. My jsme však provedli důkladnou kontrolu našich seznamů: na našich kandidátkách nejsou vyšetřovaní, odsouzení ani lidé, o jejichž životopise by se dalo pochybovat. Ale pokud jde o Musumeciho, tomu říkám, že by měl udělat totéž, protože na jejich kandidátkách je řada osob, které by měly být zatčeny.“

Na žádost poškozených stran byl pan Crocetta státním zastupitelstvím při soudě v Palermu obviněn z trestného činu pomluvy podle článku 595 italského trestního zákoníku.

Dne 15. ledna 2016 pan Crocetta předložil v souladu s článkem 8 protokolu č. 7 a článku 7 jednacího řádu Evropského parlamentu žádost o ochranu své imunity.

Dne 15. března 2016 dostal pan Crocetta možnost vyjádřit se před Výborem pro právní záležitosti v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu. Při této příležitosti předložil v souladu s čl. 9 odst. 5 prvním pododstavcem doplňující dokumenty.

2.   Právní předpisy a postupy týkající se imunity poslanců Evropského parlamentu

Články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie znějí takto:

Článek 8

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a) na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b) na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

Články 5, 7 a 9 jednacího řádu Evropského parlamentu znějí takto:

Článek 5 – Výsady a imunity

1. Poslanci požívají výsad a imunit v souladu s Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie.

2. Poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho členů.(...)

Článek 7 – Ochrana výsad a imunity

1. V případech, kdy orgány členského státu údajně porušily výsady nebo imunity současného nebo bývalého poslance, může být Parlament požádán v souladu s článkem 9 odst. 1 o vydání rozhodnutí ohledně toho, zda skutečně došlo k porušení těchto výsad a imunit.

2. Takovou žádost o ochranu výsad a imunit lze podat zejména, je-li možné se domnívat, že za daných okolností volný pohyb poslance, který jede na místo zasedání Parlamentu nebo se z něj vrací, podléhá omezením správní či jiné povahy, nebo že dochází k omezování práva vyjadřovat své názory nebo hlasovat během výkonu své funkce nebo že dané okolnosti spadají do oblasti působnosti článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.

3. Žádost o ochranu výsad a imunit poslance není přípustná, pokud již byla v rámci stejného soudního řízení podána žádost o zbavení nebo ochranu poslanecké imunity daného poslance, a to bez ohledu na to, zda již bylo v daném okamžiku přijato rozhodnutí, či nikoli.(...)

Článek 9 – Imunitní řízení

1. Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, s níž se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu Parlamentu, nebo žádost současného či bývalého poslance o ochranu jeho výsad a imunit je oznámena v plénu a postoupena příslušnému výboru.(...)

2. Výbor projedná žádosti o zbavení poslanecké imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit neprodleně, avšak s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

3. Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit.

4. Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven imunity či zda má být jeho imunita ochráněna.

5. Dotyčný poslanec musí dostat příležitost vyjádřit se; může předložit jakékoli dokumenty nebo jiné písemné doklady, které považuje za relevantní v dané věci a může být zastoupen jiným poslancem.

Poslanec nesmí být přítomen rozpravám o žádosti o zbavení jeho poslanecké imunity či o její ochranu, s výjimkou jeho slyšení.

Předseda výboru vyzve poslance k tomu, aby se v uvedený den a v uvedenou dobu k záležitosti vyjádřil. Poslanec se může svého práva na vyjádření vzdát.

Pokud se poslanec v návaznosti na tuto výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, že se svého práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení v uvedený den a v uvedenou dobu omluven a svou žádost nezdůvodnil. O tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným důvodům vyhovět, rozhoduje předseda výboru. Proti tomuto rozhodnutí není možné se odvolat.

Pokud předseda výboru žádosti o omluvu vyhoví, vyzve poslance, aby se k dané záležitosti vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže poslanec nedodrží tuto druhou výzvu k vyjádření, postup pokračuje, aniž by byl poslanec vyslechnut. Další žádosti o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

6. Pokud se žádost o zbavení imunity týká více obvinění, může být o každém z nich rozhodnuto zvlášť. Zpráva výboru může ve výjimečných případech navrhnout, aby se zbavení imunity vztahovalo pouze na trestní stíhání a aby poslanec, dokud není rozsudek pravomocný, nemohl být zadržen, vzat do vazby, nebo aby proti němu nemohla být přijata jiná opatření, která by mu bránila ve výkonu mandátu.

7. Výbor může předložit odůvodněné stanovisko k pravomoci daného orgánu a k přípustnosti žádosti, ale za žádných okolností se nesmí vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu.(...)

3.   Odůvodnění navrženého rozhodnutí

Pan Crocetta se ve své žádosti odvolává na článek 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie. Okolnosti tohoto případu skutečně svědčí o oprávněnosti použití tohoto ustanovení.

Jak již dříve rozhodl Soudní dvůr, musí být rozsah absolutní imunity dle článku 8 uvedeného protokolu stanoven pouze na základě práva Evropské unie(1). Jak dále objasnil, článek 8 protokolu se s ohledem na svůj cíl, jímž je chránit svobodu projevu a nezávislost evropských poslanců, a své znění, které vedle názorů odkazuje výslovně na hlasování evropských poslanců, uplatní především na prohlášení učiněná uvedenými poslanci v samotných prostorách Evropského parlamentu(2).

Soudní dvůr však uznal, že i prohlášení učiněná poslanci mimo prostory Evropského parlamentu mohou představovat názor vyjádřený během výkonu parlamentní funkce, jak uvádí článek 8 protokolu č. 7, neboť nezáleží tolik na tom, kde bylo prohlášení učiněno, jako na jeho povaze a obsahu(3).

Pojem „názor“ ve smyslu článku 8 protokolu musí být chápán v širokém smyslu jako zahrnující vyjádření nebo prohlášení, která svým obsahem odpovídají tvrzením představujícím subjektivní posouzení(4). Je zřejmé, že k tomu, aby se na názor vztahovala imunita, musí jej poslanec Evropského parlamentu vyjádřit „během výkonu své funkce“, což implikuje souvislost mezi vyjádřeným názorem a parlamentní funkcí(5). Soudní dvůr uvádí, že souvislost mezi vyjádřeným názorem a parlamentní funkcí musí být přímá a zřejmá. Tuto souvislost lze potvrdit, má-li obsah vyjádření přímou spojitost s obecným zájmem občanů(6).

S ohledem na výše uvedené se Výbor právní záležitosti domnívá, že okolnosti případu doložené v dokumentech, které výboru předložil pan Crocetta, a během slyšení prokazují, že prohlášení pana Crocetty mají přímou a zřejmou souvislost s výkonem poslanecké funkce.

Je nesporné, že v době, kdy byl pan Crocetta poslancem Evropského parlamentu, a zejména v době, kdy učinil daná prohlášení, se na politické úrovni velmi aktivně zabýval bojem proti organizovanému zločinu a jeho vlivem na politiku a ekonomiku, zejména co se týče veřejných zakázek v oblasti environmentální politiky. Byl ostatně prvním místopředsedou zvláštního výboru Evropského parlamentu pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz a členem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. V rámci svého působení v Parlamentu vždy upozorňoval na skryté, avšak nebezpečné důsledky organizovaného zločinu, jak dokládají jeho příspěvky k parlamentní činnosti, zejména jeho otázky k ústnímu či písemnému zodpovězení(7).

Dotčenými prohlášeními se navíc vyjadřoval k otázce spojené s obecným zájmem občanů – konkrétně k údajnému vlivu organizované trestné činnosti na určité postupy zadávání veřejných zakázek, které mají závažné důsledky ve finanční oblasti a oblasti životního prostředí, a na známé politiky – což lze považovat za jednu z povinností poslance Evropského parlamentu. Vzhledem k okolnostem tohoto případu a obsahu prohlášení lze tudíž dovozovat, že obvinění vznesená proti panu Crocettovi mají přímou a zřejmou souvislost s výkonem funkce poslance Evropského parlamentu.

S ohledem na výše uvedené lze proto usuzovat, že když Rosario Crocetta činil dotčená prohlášení, jednal v rámci výkonu povinností poslance Evropského parlamentu.

4.  Závěry

Podle čl. 9 odst. 3 jednacího řádu, po zvážení důvodů pro a proti ochraně poslanecké imunity pana Crocetty, Výbor pro právní záležitosti doporučuje, aby Evropský parlament ochránil poslaneckou imunitu a výsady, kterých požívá Rosario Crocetta.

(1)

Výše uvedené spojené věci C-200/07 a C-201/07, Marra, bod 26.

(2)

Výše uvedená věc C-163/10, Patriciello, bod 29.

(3)

Výše uvedené spojené věci T-346/11 a T-347/11, Gollnisch, bod 37; výše uvedená věc C-163/10, Patriciello, bod 30.

(4)

Výše uvedená věc C-163/10, Patriciello, normativní část a bod 32.

(5)

Tamtéž, bod 33.

(6)

Tamtéž, bod 36.

(7)

Viz otázka k ústnímu zodpovězení Komisi o ochraně občanů a přírodního prostředí v Niscemi (Sicílie) před instalací systému MUOS (Mobile User Objective System) ze dne 3. srpna 2012, E-007557/2012; otázka k ústnímu zodpovězení Komisi o korupci v členských státech EU ze dne 16. května 2012, O-000117/2012; stínový zpravodaj ke zprávě o organizované trestné činnosti v Evropské unii ze dne 25. října 2011, 2010/2309(INI), P7_TA(2011)0459; účast na diskusi o vyplnění mezery mezi protikorupčním zákonem a realitou ze dne 14. září 2011, O-000148/2011; návrh usnesení ze dne 7. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci, B7-0481/2011; otázka k ústnímu zodpovězení Radě o provádění balíčku protikorupčních opatření EU ze dne 12. července 2011, O-000178/2011 a O-000179/2011; písemné prohlášení o bezúhonném Parlamentu ze dne 5. července 2010, P7_DCL(2010)0059.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

11.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Noichl

Právní upozornění - Ochrana soukromí