Procedure : 2016/2015(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0230/2016

Indgivne tekster :

A8-0230/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2016 - 4.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0324

BETÆNKNING     
PDF 361kWORD 82k
15.7.2016
PE 585.492v02-00 A8-0230/2016

om anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter

(2016/2015(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Heidi Hautala

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter

(2016/2015(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 7. januar 2016 fra Rosario Crocetta om beskyttelse af hans privilegier og immuniteter i forbindelse med en verserende straffesag ved den 3. strafferetlige afdeling i domstolen i Palermo, Italien (RGNR No 20445/2012), hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 21. januar 2016,

–  der har hørt Rosario Crocetta, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 595 i den italienske straffelov,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, og artikel 7 og 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0230/2016),

A.  der henviser til, at Rosario Crocetta, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, har anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende straffesag ved den 3. strafferetlige afdeling i domstolen i Palermo; der henviser til, at ifølge underretningen fra anklagemyndigheden påstås Crocetta at have fremsat æreskrænkende udtalelser, hvilket er strafbart i henhold til artikel 595 i den italienske straffelov;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv; der henviser til, at da en sådan immunitet har til formål at beskytte Europa-Parlamentets medlemmers ytringsfrihed og uafhængighed, må den anses for en absolut immunitet, som forhindrer enhver form for retsforfølgning på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af parlamentariske hverv(2);

C.  der henviser til, at Domstolen har fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af hans hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv; forbindelsen skal fremgå direkte og klart(3);

D.  der henviser til, at Rosario Crocetta var medlem af Europa-Parlamentet, da han fremsatte de omhandlede udtalelser;

E.  der henviser til, at Rosario Crocettas parlamentariske arbejde viser, at han altid har været meget aktiv i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og indvirkningen heraf på EU og dets medlemsstater; der henviser til, at han også har haft fokus på den systematiske korruptions indflydelse på politik og økonomi, især med hensyn til offentlige udbud på det miljøpolitiske område;

F.  der henviser til, at sagens faktiske omstændigheder, som de kommer til udtryk i de dokumenter, der er fremlagt for Retsudvalget og under høringen i udvalget, viser, at Rosario Crocettas udtalelser har en direkte og klar forbindelse med hans parlamentariske hverv;

G.  der henviser til, at Rosario Crocetta derfor kan anses for at have handlet som led i udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

1.  vedtager at beskytte Rosario Crocettas immunitet og privilegier;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Italienske Republiks kompetente myndigheder og Rosario Crocetta.

(1)

Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, sag 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., sag 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, sag T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, forenede sager C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, sag T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, sag C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, forenede sager T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23).

(2)

Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra, jf. ovenfor, præmis 27.

(3)

Sag C-163/10, Patriciello, jf. ovenfor, præmis 33 og 35.


BEGRUNDELSE

1.   Baggrund

På plenarmødet den 21. januar 2016 meddelte formanden, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1, at han havde modtaget en anmodning fra Rosario Crocetta, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, om beskyttelse af hans parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende straffesag ved domstolen i Palermo, Italien. Formanden henviste anmodningen til Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1.

Den 2. oktober 2012 fremsatte Rosario Crocetta under en politisk debat i Pio La Torre-Centret i Palermo følgende udtalelser:

- "På søndag vil jeg på det møde, jeg skal holde, give navnene på dem, der er involveret i aftalen mellem Musumeci og Miccichè, med henblik på at genoptage diskussionen om de fire affalds-energianlæg (waste-to-energy (WTE) plants), der drives af mafiaen."

- Jeg ved med sikkerhed, at Musumeci og Miccichè er nået til enighed om at genoptage konstruktionen af de fire WTE-anlæg under en falsk udbudsprocedure: det er en kontrakt, der kontrolleres af mafiaen - det er bevist. Jeg skal afsløre enkelthederne på mit møde på søndag i Politeama Theatre in Palermo."

"Der var to politikere, der talte på den optagelse - den ene kunne ses, den anden ikke - den ene er fra PDL, og han siger, at Saverio Romano og Firrarello, som denne person åbenbart var mødtes med, garanterede - tilføjede han - støtte fra PDL til Miccichès kandidatur, hvis han gav sit samtykke, og at Miccichè ville give sit samtykke", bl.a.

Den 7. oktober 2012 fremsatte Rosario Crocetta på et valgmøde i Politeama Theatre i Palermo følgende udtalelse:

- "Jeg ansøger ikke om at blive politibetjent, sagde han. Men på den anden side har vi gjort et stort arbejde med at overvåge vores lister - vi har ingen folk, som der er undersøgelser i gang mod, eller dømte kriminelle, og vi har heller ingen med tvivlsomme CV'er. Med hensyn til Musumeci siger jeg på den anden side til ham: han skulle have gjort det samme, fordi der er masser af folk på deres lister, som burde arresteres."

Efter anmodning fra de skadelidte parter rejste anklagemyndigheden ved domstolen i Palermo tiltale mod Rosario Crocetta for æreskrænkelse, der er strafbar i henhold til artikel 595 i den italienske straffelov.

Den 15. januar 2016 indgav Rosario Crocetta en anmodning om beskyttelse af sin immunitet i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 og artikel 7 i Parlamentets forretningsorden.

Den 15. marts 2016 hørte Retsudvalget Rosario Crocetta, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5. Ved samme lejlighed forelagde han supplerende dokumenter i henhold til forretningsordenes artikel 9, stk. 5, første afsnit.

2.   Regler og procedure vedrørende immunitet for Europa-Parlamentets medlemmer

Artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter har følgende ordlyd:

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Artikel 5, 7 og 9 i Europa-Parlamentets forretningsordenen har følgende ordlyd:

Artikel 5 - Privilegier og immuniteter

1. Medlemmerne nyder de privilegier og immuniteter, der gælder i henhold til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

2. Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og dets medlemmers uafhængighed. (...)

Artikel 7 - Beskyttelse af privilegier og immunitet

1. I tilfælde, hvor et medlems eller tidligere medlems privilegier og immuniteter hævdes at være blevet krænket af en medlemsstats myndigheder, kan Parlamentet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, anmodes om at træffe afgørelse om, hvorvidt der rent faktisk er sket en krænkelse af disse privilegier og immuniteter.

2. Der kan navnlig anmodes om beskyttelse af privilegier og immuniteter, hvis det findes, at der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller i forbindelse med en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af deres hverv, eller at der foreligger omstændigheder henhørende under artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

3. En anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter kan ikke antages til behandling, hvis der allerede er modtaget en anmodning om ophævelse eller beskyttelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme retssag, uanset om der på det pågældende tidspunkt var truffet en afgørelse eller ej. (...)

Artikel 9 - Procedurer vedrørende immunitet

1. Enhver anmodning til formanden fra en kompetent myndighed i en medlemsstat om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg. (...)

2. Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.

3. Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.

4. Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.

5. Det berørte medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

Medlemmet må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, bortset fra ved selve høringen.

Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Medlemmet kan give afkald på retten til at blive hørt.

Undlader medlemmet at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses det pågældende medlem for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har indgivet en begrundet anmodning om fritagelse for at blive hørt på det foreslåede tidspunkt. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde, og formandens afgørelse kan ikke appelleres.

Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden medlemmet til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader medlemmet at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.

6. Ligger der flere forskellige anklagepunkter til grund for anmodningen om ophævelse af immunitet, kan der udarbejdes en særskilt afgørelse for hvert anklagepunkt. Undtagelsesvis kan det i udvalgets betænkning foreslås, at ophævelsen af den parlamentariske immunitet udelukkende skal vedrøre den strafferetlige forfølgelse, men at medlemmet, så længe der ikke er afsagt endelig dom, ikke kan udsættes for nogen form for frihedsberøvelse, varetægtsfængsling eller anden foranstaltning, der ville forhindre den pågældende i at varetage sit mandat.

7. Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen. (...)

3.   Begrundelse for forslaget til afgørelse

Rosario Crocetta har i sin anmodning påberåbt sig artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter. Sagens faktiske omstændigheder giver grundlag for anvendelse af denne bestemmelse.

Domstolen har fastslået, at omfanget af den absolutte immunitet i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 udelukkende skal fastlægges på grundlag af EU-retten(1). Domstolen har præciseret, at artiklen – henset til dens formål om at beskytte Europa-Parlamentmedlemmernes ytringsfrihed og uafhængighed, og til dens ordlyd, der ud over at henvise til meningstilkendegivelser udtrykkeligt henviser til stemmeafgivelser – i det væsentlige skal finde anvendelse på medlemmernes meningstilkendegivelser fremsat i selve Europa-Parlamentet(2).

Domstolen har imidlertid også anerkendt, at en udtalelse fremsat af et medlem uden for Europa-Parlamentet kan udgøre en meningstilkendegivelse under udøvelsen af hans hverv som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7, ud fra den opfattelse, at det afgørende ikke er det sted, hvor udtalelsen fremsættes, men dens karakter og indhold(3).

Begrebet meningstilkendegivelse i artikel 8 skal forstås i bred forstand som omfattende ytringer og erklæringer, der gennem deres indhold svarer til påstande, der udtrykker subjektive vurderinger(4). Det fremgår klart, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af hans hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv(5). Domstolen bemærkede, at forbindelsen mellem meningstilkendegivelsen og det parlamentariske hverv skal fremgå direkte og klart. En sådan forbindelse kan fastslås, når indholdet af udtalelserne har en direkte tilknytning til en almen interesse, der optager borgerne(6).

På denne baggrund finder Retsudvalget, at sagens faktiske omstændigheder, som de kommer til udtryk i de dokumenter, der er fremlagt for udvalget, og under høringen af Rosario Crocetta, viser, at der en direkte og klar forbindelse mellem de omhandlede udtalelser og Rosario Crocettas parlamentariske arbejde.

Det er ubestrideligt, at da Rosario Crocetta var medlem af Europa-Parlamentet og navnlig på det tidspunkt, hvor de pågældende udtalelser blev fremsat, var han på politisk plan dybt involveret i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og dens indflydelse på politik og økonomi, navnlig i forbindelse med offentlige udbud på det miljøpolitiske område. Han var første næstformand i Europa-Parlamentets Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge og medlem af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rosario Crocetta advarede i sin tid som medlem af Europa-Parlamentet altid mod den organiserede kriminalitets skjulte, men farlige forgreninger, sådan som hans bidrag til det parlamentariske arbejde, navnlig hans mundtlige og skriftlige forespørgsler, vidner om(7).

Da Rosario Crocetta fremsatte de pågældende udtalelser, rejste han desuden et spørgsmål, der er knyttet til en almen interesse, der optager borgerne - nemlig den indflydelse, som den organiserede kriminalitet angiveligt har på en specifik kontrakttildelingsprocedure med store finansielle og miljømæssige virkninger, og på velkendte politikere - hvilket kan betragtes som en af de pligter, der påhviler et medlem af Europa-Parlamentet. I betragtning af sagens omstændigheder og indholdet af udtalelserne kan Rosario Crocettas udtalelser således have en direkte og klar forbindelse med hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet.

I lyset af ovenstående kan Rosario Crocetta anses for at have handlet som led i udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet, da han fremsatte de omhandlede udtalelser.

4.  Konklusion

I henhold til artikel 9, stk. 3, i forretningsordenen og efter at have overvejet argumenterne for og imod beskyttelse af Rosario Crocettas immunitet anbefaler Retsudvalget, at Europa-Parlamentet beskytter Rosario Crocettas immunitet og privilegier.

(1)

Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra, jf. ovenfor, præmis 26.

(2)

Sag C-163/10, Patriciello, jf. ovenfor, præmis 29.

(3)

Forenede sager T-346/11 og T-347/11, Gollnisch, jf. ovenfor, præmis 37. Sag C-163/10, Patriciello, jf. ovenfor, præmis 30.

(4)

Sag C-163/10, Patriciello, jf. ovenfor, domskonklusionen og præmis 32.

(5)

Ibid., præmis 33.

(6)

Ibid., præmis 36.

(7)

Se forespørgsel til skriftlig besvarelse til Kommissionen af 3. august 2012 om beskyttelse af borgere og miljø i Nisceme (Sicilien) mod MUOS (Mobile User Objective System), E-007557/2012; forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen om korruption i EU's medlemsstater af 16. maj 2012, O-000117/2012; skyggeordfører for betænkning af 25. oktober 2011 om organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union, 2010/2309(INI), P7_TA(2011)0459; deltagelse i drøftelsen om mindskelse af kløften mellem antikorruptionslovgivningen og virkeligheden den 14. september 2011, O-000148/2011; forslag til beslutning af 7. september 2011 om EU's bestræbelser med hensyn til bekæmpelse af korruption , B7-0481/2011; forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen af 12. juli 2011 om gennemførelse af Kommissionens antikorruptionspakke, O-000178/2011 og O-000179/2011; skriftlig erklæring om et rent Parlament af 5. juli 2010, P7_DCL(2010)0059.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.7.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Maria Noichl

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik