Menetlus : 2016/2015(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0230/2016

Esitatud tekstid :

A8-0230/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2016 - 4.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0324

RAPORT     
PDF 364kWORD 86k
15.7.2016
PE 585.492v02-00 A8-0230/2016

Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta

(2016/2015(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Heidi Hautala

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta

(2016/2015(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Rosario Crocetta 7. jaanuaril 2016. aastal esitatud ja täiskogu istungil 21. jaanuaril 2016. aastal teatavaks tehtud taotlust kaitsta tema eesõigusi ja puutumatust seoses poolelioleva kriminaalmenetlusega Itaalias Palermo kohtu kriminaalkolleegiumis (RGNR No 20445/2012),

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Rosario Crocetta ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Itaalia karistusseadustiku artiklit 595,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2 ning artikleid 7 ja 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0230/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi liige Rosario Crocetta on palunud kaitsta oma puutumatust seoses poolelioleva kriminaalmenetlusega Palermo kohtu kriminaalkolleegiumis; arvestades, et riigiprokuröri teatise kohaselt on Rosario Crocetta väidetavalt esinenud laimavate avaldustega ja selline käitumine on karistatav vastavalt Itaalia karistusseadustiku artiklile 595;

B.  arvestades, et protokolli nr 7 artikli 8 kohaselt ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu; arvestades, et niisugust immuniteeti tuleb seetõttu, et selle eesmärk on kaitsta Euroopa Parlamendi liikmete arvamusvabadust ja sõltumatust, pidada absoluutseks immuniteediks, mis välistab igasuguse kohtumenetluse parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuse või antud hääle tõttu(2);

C.  arvestades, et Euroopa Kohus on otsustanud, et selleks, et arvamus oleks puutumatusega hõlmatud, peab Euroopa Parlamendi liige olema seda väljendanud oma kohustuste täitmisel, mistõttu väljendatud arvamuse ja parlamendiliikme kohustuste vahel peab olema seos; arvestades, et selline seos peab olema otsene ja ilmne(3);

D.  arvestades, et Rosario Crocetta oli kõnesolevate avalduste tegemise ajal Euroopa Parlamendi liige;

E.  arvestades, et Rosario Crocetta parlamendiliikme tegevusest nähtub, et ta on alati väga aktiivselt võidelnud organiseeritud kuritegevuse ja selle mõju vastu liidus ja liikmesriikides; arvestades, et ta on samuti keskendunud süsteemsele mõjule, mida avaldab korruptsioon poliitikale ja majandusele, eriti riigihangetele keskkonnapoliitika valdkonnas;

F.  arvestades, et juhtumi asjaolud, mis tulid ilmsiks õiguskomisjonile esitatud dokumentidest ja komisjonis toimunud kuulamisel, näitavad, et Rosario Crocetta avaldustel on otsene ja ilmne seos parlamendiliikme kohustustega;

G.  arvestades, et seepärast võib Rosario Crocetta tegevust pidada Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmiseks;

1.  otsustab kaitsta Rosario Crocetta puutumatust ja eesõigusi.

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Itaalia Vabariigi pädevatele ametiasutustele ja Rosario Crocettale.

(1)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Eespool osutatud liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07, Marra, punkt 27.

(3)

Eespool osutatud kohtuasi C-163/10, Patriciello, punktid 33 ja 35.


SELETUSKIRI

1.  Taust

Parlamendi president andis 21. jaanuari 2016. aasta istungil kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 1 teada, et ta on saanud Euroopa Parlamendi liikmelt Rosario Crocettalt oma parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotluse seoses poolelioleva kriminaalmenetlusega Palermo kohtus (Itaalia). Vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastas president taotluse õiguskomisjonile.

2012. aasta 2. oktoobril esines Rosario Crocetta Palermo Pio La Torre keskuses toimunud poliitilisel arutelul järgmiste avaldustega:

– „Pühapäeval toimuval kohtumisel avaldan ma nende inimeste nimed, kes on seotud Musumeci ja Miccichè vahelise lepinguga, et jätkata arutelu nelja maffia poolt juhitava jäätmetest energiat tootva käitise üle.“

– „Ma tean kindlalt, et Musumeci ja Miccichè on kokku leppinud jätkata nelja jäätmetest energiat tootva käitise ehitamist näilise riigihanke raames: tegemist on lepinguga, mida – ja see on tõestatud – kontrollib maffia. Avaldan üksikasjad pühapäeval Palermos Politema teatris toimuval kohtumisel.“

„Salvestisel räägivad kaks poliitikut – ühte on näha, teist mitte – ja üks neist on erakonna Popolo della Libertà (PDL) liige. Ta ütleb, et Saverio Romano ja Firrarello, kellega see isik ilmselt kohtus, tagavad – lisas ta – PDLi toetuse Miccichè kandidatuurile, kui see oma heakskiidu annab, ja Miccichè annab muu hulgas oma heakskiidu.“

2012. aasta 7. oktoobril esines Rosario Crocetta valijatega Palermos toimunud kohtumisel Politeama teatri laval järgmise avaldusega:

– „Ma ei kandideeri selleks, et olla politseinik, ütles ta. Kuid teisalt oleme teinud palju oma nimekirja kontrollimiseks – meie hulgas ei ole uurimise all olevaid inimesi ega kriminaalkurjategijaid, samuti ole meist kellelgi kahtlast CVd. Mis aga puudutab Musumecit, siis talle ma ütlen, et ta oleks pidanud sama tegema, sest nende nimekirjades on palju inimesi, kes tuleks vahistada.“

Palermo kohtu juures asuv riigiprokuratuur esitas kannatanud poolte taotlusel Rosario Crocettale süüdistuse laimamise eest, mis on karistatav vastavalt Itaalia karistusseadustiku artiklile 595.

Rosario Crocetta esitas 15. jaanuaril 2016. aastal oma puutumatuse kaitsmise taotluse protokolli nr 7 artikli 8 ja Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 7 alusel.

Õiguskomisjon kuulas Rosario Crocetta ära 15. märtsil 2016. aastal vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5. Kuulamisel esitas ta kooskõlas artikli 9 lõike 5 esimese lõiguga täiendavaid dokumente.

2.  Euroopa Parlamendi liikmete puutumatust käsitlevad õigusaktid ja menetlused

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artiklites 8 ja 9 on sätestatud järgmist.

Artikkel 8

Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

Artikkel 9

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:

a) oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

b) teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta.

Euroopa Parlamendi kodukorra artiklites 5, 7 ja 9 on sätestatud järgmist.

Artikkel 5. Eesõigused ja puutumatus

1. Parlamendiliikmel on Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolliga ette nähtud eesõigused ja puutumatus.

2. Parlamentaarne puutumatus ei ole parlamendiliikme isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis. (...)

Artikkel 7. Eesõiguste ja puutumatuse kaitse

1. Kui liikmesriigi ametiasutus on väidetavalt rikkunud parlamendiliikme või endise parlamendiliikme eesõigusi ja puutumatust, võib artikli 9 lõike 1 kohaselt taotleda parlamendi otsust küsimuses, kas eesõiguste ja puutumatuse rikkumine on ka tegelikult aset leidnud.

2. Eelkõige võib sellise taotluse eesõiguste ja puutumatuse kaitsmiseks esitada juhul, kui leitakse, et asjaolud kujutavad endast haldus- või muud piirangut, mis takistab parlamendi istungipaika sõitvate või sealt lahkuvate parlamendiliikmete vaba liikumist või arvamuse avaldamist või hääle andmist nende poolt oma kohustuste täitmisel, või kuuluvad need Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 9 kohaldamisalasse.

3. Parlamendiliikme eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus ei ole vastuvõetav, kui sama kohtumenetlusega seoses on juba esitatud sellelt parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise või selle kaitsmise taotlus, olenemata sellest, kas otsus on selleks hetkeks juba vastu võetud või mitte. (...)

Artikkel 9. Puutumatusega seotud menetlused

1. Kui liikmesriigi pädev ametiasutus on esitanud presidendile parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise taotluse või kui parlamendiliige või endine parlamendiliige on esitanud presidendile puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse, antakse taotlusest teada täiskogu istungil ja taotlus edastatakse vastutavale komisjonile. (...)

2. Vastutav komisjon vaatab puutumatuse äravõtmise ning eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlused läbi viivitamatult, võttes seejuures arvesse nende suhtelist keerukust.

3. Vastutav komisjon teeb ettepaneku võtta vastu põhjendatud otsus, milles soovitatakse puutumatuse äravõtmise taotlus või eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus rahuldada või tagasi lükata.

4. Vastutav komisjon võib paluda asjaomasel ametiasutusel anda teavet või selgitusi, mida komisjon peab vajalikuks, et jõuda seisukohale, kas puutumatus tuleks ära võtta või tuleks seda kaitsta.

5. Asjaomasele parlamendiliikmele antakse võimalus anda selgitusi, ta võib esitada dokumente või muid kirjalikke tõendeid, mida ta peab asjakohaseks, ning teda võib esindada teine parlamendiliige.

Parlamendiliige ei viibi kohal tema puutumatuse äravõtmise või kaitsmise taotlust käsitlevatel aruteludel, välja arvatud kuulamisel.

Vastutava komisjoni esimees kutsub parlamendiliikme selgitusi andma, teatades talle kuulamise toimumiskuupäeva ja kellaaja. Parlamendiige võib loobuda õigusest anda kuulamisel selgitusi.

Kui parlamendiliige ei ilmu kuulamisele, kuhu teda kutsuti, loetakse seda loobumiseks õigusest anda selgitusi, välja arvatud juhul, kui parlamendiliige on teatanud, et ei saa osutatud kuupäeval ja kellajal toimuval kuulamisel osaleda, esitades asjakohased põhjendused. Vastutava komisjoni esimees otsustab, kas taotlus kuulamisel osalemisest vabastamiseks võetakse esitatud põhjenduste alusel vastu. Otsust ei saa edasi kaevata.

Kui vastutava komisjoni esimees rahuldab parlamendiliikme taotluse tema kuulamisel osalemisest vabastamiseks, kutsub ta parlamendiliikme kuulamisele uuel kuupäeval ja kellaajal. Kui parlamendiliige ei ilmu ka teisele kuulamisele, jätkatakse menetlust parlamendiliiget ära kuulmata. Edasisi taotlusi vabastuseks või selgituste andmiseks vastu ei võeta.

6. Kui puutumatuse äravõtmist taotletakse mitmel alusel, võib iga aluse suhtes võtta vastu eraldi otsuse. Erandjuhul võib vastutav komisjon teha oma raportis ettepaneku, et puutumatuse äravõtmist rakendataks ainult juurdlustoimingute suhtes ja kuni lõpliku kohtuotsuse tegemiseni säiliks parlamendiliikme puutumatus igasuguse kinnipidamise, eelvangistuse või muu meetme suhtes, mis takistaks tal tema mandaadiga seotud ülesannete täitmist.

7. Vastutav komisjon võib esitada põhjendatud arvamuse taotluse esitanud ametiasutuse pädevuse ja taotluse vastuvõetavuse kohta, kuid ei võta mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, õigustavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui nõude läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud. (...)

3.  Kavandatud otsuse põhjendus

Rosario Crocetta osutas oma taotluses Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklile 8. Juhtumi asjaolud õigustavad selle sätte kohaldamist.

Euroopa Kohus on kinnitanud, et protokolli nr 7 artiklis 8 osutatud täieliku immuniteedi kohaldamisala tuleb kindlaks teha üksnes Euroopa Liidu õiguse kohaselt(1). Kohus täpsustab, et seda eesmärki arvestades peab nimetatud artikkel kaitsma Euroopa Parlamendi liikmete sõnavabadust ja sõltumatust ning selle artikli sõnastuse kohaselt – mis viitab sõnaselgelt peale arvamuste ka parlamendiliikmete antud häältele – on see säte peamiselt kohaldatav parlamendiliikmete nende väidete suhtes, mis on esitatud Euroopa Parlamendi hoones(2).

Euroopa Kohus on siiski samuti kinnitanud, et parlamendiliikme väljaspool Euroopa Parlamendi hooneid tehtud avaldused võib lugeda protokolli nr 7 artikli 8 kohaselt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuseks, sest oluline ei ole avalduse tegemise koht, vaid avalduse olemus ja sisu(3).

Arvamuse mõistet tuleb artikli 8 tähenduses mõista laias tähenduses, nii et see hõlmab ka seisukohti ja avaldusi, mis oma sisu poolest vastavad subjektiivseid hinnanguid väljendavatele väidetele(4). On selge, et selleks, et arvamus oleks puutumatusega hõlmatud, peab Euroopa Parlamendi liige olema seda väljendanud oma kohustuste täitmisel, mistõttu väljendatud arvamuse ja parlamendiliikme kohustuste vahel peab olema seos(5). Euroopa Kohus märkis, et väljendatud arvamuse ja parlamendiliikme kohustuste täitmise vaheline seos peab olema otsene ja ilmne. Selle saab kindlaks teha, kui avalduste sisul on otsene seos kodanikke puudutava üldise huviga(6).

Eelnevat arvesse võttes on õiguskomisjon seisukohal, et juhtumi asjaolud, mis ilmnesid komisjonile esitatud dokumentidest ja Rosario Crocetta kuulamisel, näitavad, et kõnealustel avaldustel on otsene ja ilmne seos tegevusega parlamendiliikmena.

Ei ole kahtlust, et Rosario Crocetta, olles Euroopa Parlamendi liige ja tegeldes eriti kõnesolevate avaldustega esinemise ajal poliitikas väga aktiivselt organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega ja selle mõjuga poliitikale ja majandusele, eriti riigihangetele keskkonnapoliitika valdkonnas. Rosario Crocetta oli Euroopa Parlamendi organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni aseesimees ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni liige. Parlamenditöös on ta kogu aeg hoiatanud organiseeritud kuritegevuse varjatud, kuid ohtliku võrgustiku eest, mida näitab ka tema panus Euroopa Parlamendi töösse, eriti esitatud suuliselt ja kirjalikult vastatavad küsimused.(7)

Kui Rosario Crocetta esines kõnesolevate avaldustega, tõstatas ta Euroopa kodanike üldise mureküsimuse, nimelt organiseeritud kuritegevuse väidetava mõju kohta konkreetse riigihanke puhul, millel on suur finants- ja keskkonnaalane mõju, ning tuntud poliitikutele, mida võib pidada Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmiseks. Võttes arvesse juhtumi asjaolusid ja avalduste sisu, võib Rosario Crocetta väiteid pidada otseselt ja ilmselt seotuks tema tegevusega Euroopa Parlamendi liikmena.

Eeltoodut arvesse võttes võib Rosario Crocetta kõnesolevate avalduste tegemist pidada Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmiseks.

4.  Järeldus

Pärast Rosario Crocetta puutumatuse kaitsemise poolt- ja vastuargumentide arutamist soovitab õiguskomisjon vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 3 Euroopa Parlamendil kaitsta Rosario Crocetta puutumatust ja eesõigusi.

(1)

Eespool osutatud liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07, Marra, punkt 26.

(2)

Eespool osutatud kohtuasi C-163/10, Patriciello, punkt 29.

(3)

Eespool osutatud liidetud kohtuasjad T-346/11 ja T-347/11, Gollnisch, punkt 37; eespool osutatud kohtuasi C-163/10, Patriciello, punkt 30.

(4)

Eespool osutatud kohtuasi C-163/10, Patriciello, regulatiivosa ja punkt 32.

(5)

Ibid., punkt 33.

(6)

Ibid., punkt 36.

(7)

Vt 3. augusti 2012. aasta kirjalikult vastatav küsimus E-007557/2012 komisjonile kodanike ja keskkonna kaitsmise kohta Niscemis (Sitsiilia) süsteemi MUOS (Mobile User Objective System) mõju eest; 16. mai 2012. aasta suuliselt vastatav küsimus O-000117/2012 komisjonile korruptsiooni kohta ELi liikmesriikides; 25. oktoobri 2011. aasta raporti organiseeritud kuritegevuse kohta variraportöör, 2010/2309(INI), P7_TA(2011)0459; osalemine 14. septembri 2011. aasta arutelus korruptsioonivastaste õigusaktide ja tegelikkuse vahelise lõhe teemal, O-000148/2011; 7. septembri 2011. aasta resolutsiooni ettepanek ELi jõupingutuste kohta korruptsiooniga võitlemisel, B7-0481/2011; 12. juuli 2011. aasta suuliselt vastatav küsimus O-000178/2011 nõukogule ja O-000179/2011 ELi korruptsioonivastase paketi rakendamise kohta; 5. juuli 2010. aasta kirjalik deklaratsioon puhta parlamendi kohta, P7_DCL(2010)0059.


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Maria Noichl

Õigusteave - Privaatsuspoliitika