Postup : 2015/0298(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0231/2016

Předložené texty :

A8-0231/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2016 - 4.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0326

DOPORUČENÍ     ***
PDF 518kWORD 90k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů

mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Iuliu Winkler

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 PŘÍLOHA DOPIS VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky

v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15561/2015),

–  s ohledem Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (15562/2015),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0158/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0231/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Čínské lidové republiky


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

S přistoupením Chorvatské republiky rozšířila Evropská unie svoji celní unii. Podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) (článek XXIV:6 GATT 1994) byla Evropská unie následně povinna zahájit jednání se členy WTO, kteří disponují negociačními právy pro listinu celních koncesí Chorvatska, aby se dohodla na kompenzačním vyrovnání. Toto vyrovnání je nutné, jestliže výsledkem přijetí vnějšího celního tarifu EU je zvýšení cel nad úroveň, ke které se přistupující země u WTO zavázala.

Dne 15. července 2013 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání podle článku XXIV:6 GATT 1994. Komise jednala se členy WTO, kteří mají negociační práva, o odvolání konkrétních koncesí v souvislosti s odvoláním listiny Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii.

Komise navrhuje Radě, aby byla jménem Unie podepsána dohoda s Čínskou lidovou republikou ve formě výměny dopisů. Souběžně s tím Radě rovněž předkládá samostatný návrh týkající se uzavření této dohody.

Výsledky dohody, pokud jde o průmyslové produkty, se musí začlenit do přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku prostřednictvím prováděcího nařízení Komise o změně této přílohy na základě článku 9 nařízení, aby byla snížena smluvní celní sazba stanovená společným celním sazebníkem, a to následovně:

–  v položce sazebníku 6404 19 90 (obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů – ostatní) snížení stávajícího vázaného cla EU ze 17 % na 16,9%,

–  v položce sazebníku 8415 10 90 (klimatizační zařízení okenního nebo nástěnného typu („split-systém“)) snížení stávajícího vázaného cla EU ze 2,7 % na 2,5 %.

Pro zvýšení kvóty u zemědělských produktů přijme Komise podle čl. 187 písm. a) nařízení o společné organizaci trhů (nařízení (EU) č. 1308/2013) prováděcí nařízení k otevření a správě následujících kvót:

–  v položce sazebníku 0703 20 00 zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU přidělené Čínské lidové republice pro česnek o 2 150 tun, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 9,6 % bude zachována,

–  zvýšení o 650 tun stávajícího objemu celní kvóty EU přidělené Čínské lidové republice pro houby druhu Agaricus, připravené, konzervované nebo prozatímně konzervované: současná sazba v rámci kvóty bude zachována.

Poznámky zpravodaje

Zpravodaj vítá dohodu s Čínskou lidovou republikou a domnívá se, že by k ní měl Evropský parlament vydat souhlas. Čínská lidová republika má právo na obnovení svých někdejších obchodních práv, jež byla mírně narušena v důsledku rozšíření celní unie EU o Chorvatsko.

Článek XXIV: 4 GATT správně zdůrazňuje, že … „účelem celní unie nebo oblasti volného obchodu by mělo být usnadnění obchodu mezi členskými územími a nikoliv vytváření překážek pro obchod jiných smluvních stran s takovými územími“. Tuto kompenzační dohodu tedy lze chápat jako další potvrzení toho, že EU usiluje o dodržování pravidel mnohostranného obchodního režimu, jehož jádrem je WTO.

Komise správně zvolila 1) zvýšení celních kvót a 2) snížení stávajících vázaných celních kvót jako nástrojů pro kompenzaci ztrát dotčených čínských produktů.

Výbor pro zahraniční věci poskytl své stanovisko formou dopisu, v němž doporučuje vydat souhlas k návrhu na uzavření dohody, neboť tato dohoda obsahuje přiměřené úpravy koncesí, je v souladu s předchozí praxí a rámcem WTO a zohledňuje zprávy Komise, v nichž se uvádí, že příslušná vyrovnání ve vztahu k Číně jsou úměrná a nepřekračují práva Číny, která byla postižena odejmutím chorvatských koncesí Číně.


PŘÍLOHA DOPIS VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI

pan Bernd Lange

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

Č. jedn.: D(2016)19080

Předmět: Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (2015/0298 (NLE))

Vážený kolego,

obracím se na Vás ve věci návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Unií a Čínou o změnách koncesí v listině Chorvatska v průběhu jeho přistoupení k Unii, který Komise předložila dne 16. prosince 2015.

Navržená dohoda vychází ze sjednaného návrhu dohody ve formě výměny dopisů, který byl parafován v Bruselu dne 7. října 2015. Konstatuji, že návrh je v souladu se zavedeným postupem EU při sjednávání předchozích dohod i se Všeobecnou dohodou o clech a obchodu (GATT). Taktéž jsem ze zpráv Komise vyrozuměl, že stávající vyrovnání ve vztahu k Číně jsou úměrná a nepřekračují práva Číny, která byla postižena odejmutím chorvatských koncesí Číně.

Výbor pro zahraniční věci zastává většinové stanovisko, že by měl být vydán souhlas k návrhu na uzavření dohody, neboť tato dohoda obsahuje přiměřené úpravy koncesí a je v souladu s předchozí praxí a rámcem WTO.

Pevně věřím, že Váš výbor dospěje při hodnocení návrhu ke stejnému pozitivnímu závěru.

S pozdravem,

Elmar Brok


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

Referenční údaje

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

27.4.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

9.5.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

9.5.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

15.3.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Datum přijetí

14.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Datum předložení

15.7.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí