Procedure : 2015/0298(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0231/2016

Indgivne tekster :

A8-0231/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2016 - 4.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0326

HENSTILLING     ***
PDF 368kWORD 83k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til landets tiltrædelse af Den Europæiske Union

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Iuliu Winkler

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til landets tiltrædelse af Den Europæiske Union

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15561/2015),

–  der henviser til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (15562/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0158/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0231/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Folkerepublikken Kinas regering og parlament.


KORT BEGRUNDELSE

Med Republikken Kroatiens tiltrædelse har Den Europæiske Union udvidet sin toldunion. Derfor er Den Europæiske Union forpligtet til i henhold til WTO-reglerne (artikel XXIV:6 i GATT 1994) at indlede forhandlinger med WTO-medlemmer, som har forhandlingsrettigheder, med hensyn til Kroatiens toldtarif, for i sidste ende at aftale en kompensationstilpasning. En sådan tilpasning skal finde sted, hvis vedtagelsen af Unionens eksterne toldordning resulterer i en forhøjelse af tolden ud over det niveau, som det tiltrædende land har bundet sig til i WTO.

Den 15. juli 2013 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger i henhold til artikel XXIV:6 i GATT 1994. Kommissionen har ført forhandlinger med WTO-medlemmer, som har forhandlingsrettigheder med hensyn til tilbagetrækning af specifikke indrømmelser i forbindelse med tilbagetrækningen af Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dets tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Kommissionen foreslår Rådet at give bemyndigelse til på Unionens vegne at undertegne aftalen i form af brevveksling med Folkerepublikken Kina. Ligeledes forelægges et separat forslag om indgåelse af denne aftale for Rådet.

Resultaterne af denne aftale skal for industriprodukters vedkommende indarbejdes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif gennem Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 9 med henblik på at mindske den bundne toldsats, som er fastsat i Den Fælles Toldtarif på følgende måde:

–  I toldposition 6404 19 90 (andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast) nedsættes den nuværende bundne EU-told på 17 % til 16,9 %.

–  I toldposition 8415 10 90 (luftkonditioneringsmaskiner til montering på vægge eller i vinduer som "split-system") nedsættes den nuværende bundne EU-told på 2,7 % til 2,5 %.

For så vidt angår det øgede toldkontingent for landbrugsvarer vil Kommissionen vedtage en gennemførelsesforordning med henblik på at åbne og administrere følgende toldkontingenter, jf. artikel 187, litra a), i forordningen om den fælles markedsordning (forordning (EU) nr. 1308/2013):

–  Tilføj 2 150 ton for Folkerepublikken Kina til EU-toldkontingentet for hvidløg i toldposition 0703 20 00 og fasthold den nuværende toldsats inden for kontingentet på 9,6 %.

–  Tilføj 650 ton for Folkerepublikken Kina til EU-toldkontingentet for tilberedte, konserverede eller foreløbigt konserverede svampe af slægten Agaricus og fasthold de nuværende toldsatser inden for kontingentet.

Ordførerens bemærkninger

Ordføreren glæder sig over aftalen med Folkerepublikken Kina og mener, at Europa-Parlamentet bør give sin godkendelse. Folkerepublikken Kina har ret til at genoprette sine tidligere handelsrettigheder, der blev lettere udhulet som følge af udvidelsen af EU's toldunion efter Kroatiens tiltrædelse af EU.

I artikel XXIV: 4 i GATT understreges det helt korrekt, at "formålet med en toldunion eller et frihandelsområde bør være at lette handelen mellem parterne og ikke at skabe skranker for andre kontraherende parters handel med disse". Denne kompensationsaftale kan derfor opfattes som endnu et tegn på, at EU ønsker at respektere reglerne for den multilaterale handelsordning med WTO i centrum.

Kommissionen har med rette valgt 1) at udvide toldkontingenterne og 2) nedsætte de nuværende bundne toldkontingenter som midler til kompensation for de pågældende produkter fra Kina, som en måde at give kompensation på.

Udenrigsudvalget har afgivet sin udtalelse i form af en skrivelse og er af den generelle opfattelse, at forslaget om indgåelse af aftalen bør godkendes, da den omfatter ændringer af indrømmelserne, der står i et rimeligt forhold til og er i overensstemmelse med tidligere praksis og WTO-rammen. Udenrigsudvalget har endvidere noteret sig Kommissionens rapporter, hvoraf det fremgår, at de relevante kompensationstilpasninger til Kina er forholdsmæssige og ikke overstiger Kinas rettigheder som berørt af tilbagetrækningen af Kroatiens indrømmelser over for Kina


BILAG: SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET

Bernd Lange

Formand

Udvalget om International Handel

J.nr.: D(2016)19080

Vedr.: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (2015/0298 (NLE))

Kære kollega

Jeg henviser til Kommissionens forslag af 16. december 2015 til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kina om ændring af told- og kvoteindrømmelserne i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse af Unionen.

Den foreslåede aftale følger et forhandlingsudkast til aftale i form af brevveksling, der blev paraferet i Bruxelles den 7. oktober 2015. Jeg noterer mid, at forslaget er i overensstemmelse med den EU-praksis, der har været anvendt ved tidligere udvidelser, og med den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT). Jeg noterer mig endvidere Kommissionens rapporter, hvoraf det fremgår, at de relevante kompensationstilpasninger til Kina er forholdsmæssige og ikke overstiger Kinas rettigheder som berørt af tilbagetrækningen af Kroatiens indrømmelser over for Kina.

Udenrigsudvalget er af den generelle opfattelse, at forslaget om indgåelse af aftalen bør godkendes, da aftalen omfatter ændringer af de indrømmelser, der står i et rimeligt forhold til og er i overensstemmelse med tidligere praksis og WTO-rammen.

Jeg håber oprigtigt, at Deres udvalg vil færdiggøre evalueringen af forslaget og dele vores positive vurdering af det.

Med venlig hilsen

Elmar Brok


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem EU og Kina om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dets tiltrædelse af Den Europæiske Union

Referencer

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

27.4.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

9.5.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

9.5.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

15.3.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Dato for vedtagelse

14.7.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

15.7.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik