Διαδικασία : 2015/0298(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0231/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0231/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0326

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 667kWORD 97k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Iuliu Winkler

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15561/2015),

–  έχοντας υπόψη τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15562/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτη παράγραφος, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο (v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0158/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0231/2016),

1.  Εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας είχε ως συνέπεια τη διεύρυνση της τελωνειακής ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) (άρθρο XXIV παράγραφος 6 της ΓΣΔΕ του 1994) να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ που έχουν δικαιώματα διαπραγμάτευσης σχετικά με τον δασμολογικό πίνακα της Κροατίας, προκειμένου να επέλθει τελικά συμφωνία για αντισταθμιστική προσαρμογή. Υποχρέωση τέτοιας προσαρμογής υφίσταται αν η υιοθέτηση του εξωτερικού δασμολογικού καθεστώτος της ΕΕ συνεπάγεται αύξηση των δασμών μεγαλύτερη του επιπέδου για το οποίο είχε δεσμευθεί η προσχωρούσα χώρα στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Στις 15 Ιουλίου 2013 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 της ΓΣΔΕ του 1994. Η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ που έχουν δικαιώματα διαπραγμάτευσης για την ανάκληση ειδικών παραχωρήσεων ως αποτέλεσμα της ανάκλησης του πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να υπογραφεί εξ ονόματος της Ένωσης η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Παράλληλα, υποβάλλεται επίσης στο Συμβούλιο χωριστή πρόταση για τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.

Τα αποτελέσματα της συμφωνίας θα πρέπει να ενσωματωθούν, όσον αφορά τα βιομηχανικά αγαθά, στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο μέσω εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος, βάσει του άρθρου 9 του εν λόγω κανονισμού, έτσι ώστε να μειωθεί ο συντελεστής του συμβατικού δασμού που καθορίζεται στο κοινό δασμολόγιο ως εξής:

–  Στη δασμολογική κλάση 6404 19 90 (υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη - άλλα) μειώνεται ο ισχύων παγιοποιημένος δασμός της ΕΕ από 17% σε 16,9%

–  Στη δασμολογική κλάση 8415 10 90 [Συμπαγείς συσκευές κλιματισμού ή συστήματα κλιματισμού του τύπου «split-system» (συσκευές κλιματισμού από διαιρούμενα συστήματα), για τοποθέτηση σε τοίχους ή παράθυρα] μειώνεται ο ισχύων παγιοποιημένος δασμός της ΕΕ από 2,7% σε 2,5%.

Για τις αυξήσεις των γεωργικών ποσοστώσεων η Επιτροπή θα εκδώσει εκτελεστικό κανονισμό για το άνοιγμα και τη διαχείριση των ακόλουθων ποσοστώσεων, βάσει του άρθρου 187 στοιχείο α) του κανονισμού για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ΚΟΑ) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]:

–  Στη δασμολογική κλάση 0703 20 00 προστίθενται 2.150 τόνοι στην κατανομή που έχει οριστεί για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης της ΕΕ για το σκόρδο, με διατήρηση του τρέχοντος εντός ποσόστωσης συντελεστή 9,6%.

–  Προστίθενται 650 τόνοι στην κατανομή για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης της ΕΕ για τα μανιτάρια του είδους agaricus, παρασκευασμένα, διατηρημένα ή προσωρινά διατηρημένα· με διατήρηση των τρεχόντων εντός ποσόστωσης δασμολογικών συντελεστών.

Παρατηρήσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής επικροτεί τη συμφωνία με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να την εγκρίνει. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δικαιούται αποκατάσταση των προηγούμενων δικαιωμάτων εμπορικών συναλλαγών της, τα οποία περιορίσθηκαν ελαφρώς εξαιτίας της διεύρυνσης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ με την προσχώρηση της Κροατίας.

Το άρθρο XXIV παράγραφος 4 της ΓΣΔΕ ορθώς υπογραμμίζει ότι ... «σκοπός μιας τελωνειακής ένωσης ή μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ των μελών της και όχι η επιβολή φραγμών στο εμπόριο άλλων συμβαλλόμενων μερών με αυτά». Ως εκ τούτου, η παρούσα αντισταθμιστική συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί μια ακόμα ένδειξη της προσήλωσης της ΕΕ στο πολυμερές εμπορικό καθεστώς που βασίζεται σε κανόνες, με τον ΠΟΕ στο επίκεντρο.

Η Επιτροπή ορθώς επέλεξε 1) να αυξήσει τις δασμολογικές ποσοστώσεις, και 2) να μειώσει τους τρέχοντες παγιοποιημένους δασμούς ως μέσα αντιστάθμισης για τα εν λόγω κινεζικά προϊόντα προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υπέβαλε τη γνωμοδότησή της υπό μορφή επιστολής, και γενικώς θεωρεί ότι η πρόταση για σύναψη της συμφωνίας πρέπει να εγκριθεί, καθώς η συμφωνία περιλαμβάνει αναλογικές τροποποιήσεις στις παραχωρήσεις και συνάδει με την προηγούμενη πρακτική και το πλαίσιο του ΠΟΕ. Επίσης, έλαβε υπό σημείωση τις εκθέσεις της Επιτροπής, οι οποίες δηλώνουν ότι οι σχετικές αντισταθμιστικές προσαρμογές προς την Κίνα είναι αναλογικές και δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα της Κίνας, όπως αυτά επηρεάζονται από την ανάκληση των παραχωρήσεων της Κροατίας προς την Κίνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κύριο Bernd Lange

Πρόεδρο

της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

Αριθ. αναφοράς: D(2016)19080

Θέμα: Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων σε σχέση με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/0298 (NLE))

Αγαπητέ συνάδελφε,

αναφέρομαι στην πρόταση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων σε σχέση με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προτεινόμενη συμφωνία ακολουθεί σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, το οποίο μονογραφήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2015 στις Βρυξέλλες. Λαμβάνω υπό σημείωση ότι η πρόταση συνάδει με την πρακτική της ΕΕ σε προηγούμενες διευρύνσεις και είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ). Επίσης, λαμβάνω υπό σημείωση τις εκθέσεις της Επιτροπής, οι οποίες δηλώνουν ότι οι σχετικές αντισταθμιστικές προσαρμογές προς την Κίνα είναι αναλογικές και δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα της Κίνας, όπως αυτά επηρεάζονται από την ανάκληση των παραχωρήσεων της Κροατίας προς την Κίνα.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων γενικώς θεωρεί ότι η πρόταση για σύναψη της συμφωνίας πρέπει να εγκριθεί, καθώς η συμφωνία περιλαμβάνει αναλογικές τροποποιήσεις στις παραχωρήσεις και συνάδει με την προηγούμενη πρακτική και το πλαίσιο του ΠΟΕ.

Είμαι πεπεισμένος ότι η επιτροπή σας θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση της πρότασης και θα συμφωνήσει με τη θετική αξιολόγησή μας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Elmar Brok

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην ΕΕ

Έγγραφα αναφοράς

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

27.4.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

9.5.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

9.5.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

15.3.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

15.7.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου