Menetlus : 2015/0298(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0231/2016

Esitatud tekstid :

A8-0231/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2016 - 4.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0326

SOOVITUS     ***
PDF 362kWORD 85k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigiga kirjavahetuse vormis sõlmitava lepingu allakirjutamiseks, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Iuliu Winkler

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 LISA: VÄLISKOMISJONI KIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigiga kirjavahetuse vormis sõlmitava lepingu allakirjutamiseks, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15561/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi kirjavahetuse vormis lepingut, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus (15562/2015),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0158/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0231/2016),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Hiina Rahvavabariigi valitsustele ja parlamentidele.


LÜHISELGITUS

Horvaatia Vabariigi ühinemisel Euroopa Liiduga laienes ka Euroopa Liidu tolliliit. Sellest tulenevalt oli Euroopa Liit Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjade (GATT 1994 artikli XXIV lõige 6) alusel kohustatud alustama läbirääkimisi WTO liikmetega, kellel on läbirääkimisõigus Horvaatia loendite suhtes, et leppida kokku kompenseeriva kohanduse suuruses. Selline kohandamine on vajalik juhul, kui ELi-välise tollitariifirežiimi vastuvõtmise tulemusena ületavad tariifid taseme, millega liituv riik on ennast WTOs sidunud.

15. juulil 2013 andis nõukogu komisjonile loa alustada läbirääkimisi GATT 1994 artikli XXIV lõike 6 alusel. Komisjon pidas läbirääkimisi läbirääkimisõigust omavate WTO liikmetega erikontsessioonide tühistamise üle seoses Horvaatia Vabariigi loendi tühistamisega selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus.

Komisjon teeb nõukogule ettepaneku kirjutada Euroopa Liidu nimel alla kirjavahetuse vormis lepingule Hiina Rahvavabariigiga. Koos sellega esitatakse nõukogule eraldi ettepanek lepingu sõlmimise kohta.

Lepingu tulemused tööstuskaupade puhul tuleb inkorporeerida nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisasse komisjoni rakendusmäärusega, millega muudetakse osutatud lisa nõukogu määruse artikli 9 alusel, vähendades ühise tollitariifistikuga kindlaksmääratud kokkuleppelisi tollimaksumäärasid järgmiselt:

–  tariifirea 6404 19 90 (kummist või plastist välistaldadega jalatsid – muud) ELi kehtivat seotud tollimaksu vähendatakse 17 %-lt 16,9 %-le;

–  tariifirea 8415 10 90 (seintele ja akendele kinnitatavad mitmeosalised (split) kliimaseadmed) ELi kehtivat seotud tollimaksu vähendatakse 2,7 %-lt 2,5 %-le.

Põllumajanduse kvoodi suurendamise puhul kavatseb komisjon võtta vastu rakendusmääruse järgmiste kvootide avamiseks ja haldamiseks vastavalt ühise turukorralduse määruse artikli 187 punktile a (määrus (EL) nr 1308/2013):

–  ELi tariifikvoodi raames Hiina Rahvavabariigile eraldatud tariifirea 0703 20 00 (küüslauk) tariifikvooti suurendatakse 2 150 tonni võrra, säilitades praeguse kvoodijärgse tariifi 9,6 %;

–  ELi tariifikvoodi raames Hiina Rahvavabariigile eraldatud konserveeritud või lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud perekonna Agaricus seente tariifikvooti suurendatakse 650 tonni võrra (kuivatatud netokaal), säilitades praeguse kvoodijärgse tariifi.

Raportööri tähelepanekud

Raportöör tunneb heameelt Hiina Rahvavabariigiga sõlmitava lepingu üle ja on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks sellele heakskiidu andma. Hiina Rahvavabariigil on õigus sellele, et taastataks tema varasemad kaubandusõigused, mis nõrgenesid veidi ELi tolliliidu laienemisel seoses Horvaatia liitumisega.

GATTi artikli XXIV lõikes 4 on õigusega rõhutatud, et „tolliliidu või vabakaubanduspiirkonna eesmärk peaks olema hõlbustada osalisterritooriumide vahelist kaubandust ning mitte luua kaubandustõkkeid teiste lepinguosaliste ja selliste territooriumide vahel“. Käesolev kompensatsioonileping näitab seega taas kord, et EL soovib kinni pidada mitmepoolsest eeskirjapõhisest kaubandusrežiimist, mille keskmes on WTO.

Komisjon on õigusega otsustanud (1) suurendada tariifikvoote ja (2) vähendada praegusi seotud tariifimäärasid, et kompenseerida asjaomaste Hiina kaupadega seotud kahju.

Väliskomisjon esitas oma arvamuse kirja vormis ja on üldisel seisukohal, et lepingu sõlmimise ettepanek tuleks heaks kiita, sest see sisaldab kontsessioonide proportsionaalseid muudatusi ja on kooskõlas varasema tava ja WTO raamistikuga, samuti on väliskomisjon teadmiseks võtnud Euroopa Komisjoni aruanded, kus on öeldud, et asjaomased kompenseerivad kohandused on proportsionaalsed ja ei ületa Hiina õigusi, mida on mõjutanud Horvaatia kontsessioonide tühistamine Hiina suhtes.


LISA: VÄLISKOMISJONI KIRI

Hr Bernd Lange

Esimees

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Ref.: D(2016)19080

Teema: ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigiga sõlmitava lepingu allakirjutamiseks, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) sätetele kontsessioonide muutmist Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemise käigus (2015/0298 (NLE))

Hea kolleeg

Osutan komisjoni 16. detsembri 2015. aasta ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiinaga sõlmitava lepingu allakirjutamiseks, milles käsitletakse tariifide ja kvootide kontsessioonide muutmist Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemise käigus.

Kavandatav leping järgib läbiräägitud, kirjavahetuse vormis lepingu eelnõu, mis parafeeriti Brüsselis 7. oktoobril 2015. Võtan teadmiseks, et leping on kooskõlas varasemate laienemiste ajal järgitud ELi tavaga ning üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppega (GATT). Võtan samuti teadmiseks komisjoni aruanded, milles sedastatakse, et asjaomased kompenseerivad kohandused on proportsionaalsed ega ületa Hiina õigusi, mida on mõjutanud Horvaatia kontsessioonide tühistamine Hiina suhtes.

Väliskomisjon on üldisel seisukohal, et lepingu sõlmimise ettepanek tuleks heaks kiita, sest see sisaldab kontsessioonide proportsionaalseid muudatusi ja on kooskõlas varasema tava ja WTO raamistikuga.

Usun, et teie komisjon jagab pärast ettepaneku hindamist meie positiivset seisukohta.

Lugupidamisega

Elmar Brok


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Hiina vaheline leping, milles käsitletakse kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus

Viited

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

27.4.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

9.5.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

9.5.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

15.3.2016

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.7.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

15.7.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika