Menettely : 2015/0298(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0231/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0231/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2016 - 4.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0326

SUOSITUS     ***
PDF 362kWORD 83k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Iuliu Winkler

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15561/2015),

–  ottaa huomioon kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (15562/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0158/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0231/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kiinan kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.


LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin tulliliitto on laajentunut Kroatian tasavallan liityttyä unioniin. Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen (GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohta) mukaisesti Euroopan unioni on velvoitettu aloittamaan neuvottelut sellaisten WTO-jäsenten kanssa, joilla on Kroatian myönnytysluetteloihin liittyvät neuvotteluoikeudet, jotta voidaan sopia mahdollisesta korvaavasta mukautuksesta. Tällaisia mukautuksia tarvitaan, jos EU:n ulkoisten tullien kantaminen johtaa siihen, että tullit ylittävät tason, johon liittyvä maa on sitoutunut WTO:ssa.

Neuvosto valtuutti 15. heinäkuuta 2013 komission aloittamaan GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaiset neuvottelut. Komissio on neuvotellut niiden WTO-jäsenten kanssa, joilla on oikeudet neuvotella erityismyönnytysten peruuttamisesta, kun Kroatian tasavallan myönnytysluettelo peruutetaan sen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

Komissio ehdottaa neuvostolle, että Kiinan kansantasavallan kanssa kirjeenvaihtona tehtävä sopimus allekirjoitetaan unionin puolesta. Samalla neuvostolle toimitetaan erillinen ehdotus mainitun sopimuksen tekemisestä.

Sopimuksen tulokset on sisällytettävä teollisuustuotteiden osalta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23. heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteeseen I hyväksymällä komission täytäntöönpanoasetus, jolla muutetaan kyseistä liitettä mainitun asetuksen 9 artiklan perusteella yhteisessä tullitariffissa vahvistettujen sopimustullien alentamiseksi seuraavasti:

–  Alennetaan tullinimikkeen 6404 19 90 (jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia tai muovia – muut) osalta tämänhetkinen sidottu EU:n tulli 17 prosentista 16,9 prosenttiin.

–  Alennetaan tullinimikkeen 8415 10 90 (erillisistä yksiköistä koostuvat (”split-system”) ikkunaan tai seinään asennettavat ilmastointilaitteet) osalta tämänhetkinen sidottu EU:n tulli 2,7 prosentista 2,5 prosenttiin.

Maatalouden kiintiöiden kasvun osalta komissio antaa maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 187 artiklan a alakohdan mukaisesti täytäntöönpanoasetuksen, jolla avataan ja hallinnoidaan seuraavia kiintiöitä:

–  Nimikkeeseen 0703 20 00 lisätään 2 150 tonnia Kiinan kansantasavallan osuuteen valkosipulia koskevasta EU:n tariffikiintiöstä siten, että kiintiötulli on edelleen 9,6 prosenttia.

–  Lisätään 650 tonnia Kiinan kansantasavallan osuuteen EU:n tariffikiintiöstä, joka koskee valmistettuja, säilöttyjä tai väliaikaisesti säilöttyjä Agaricus-sukuisia sieniä siten, että kiintiötulli säilyy ennallaan.

Esittelijän huomioita

Esittelijä suhtautuu myönteisesti Kiinan kansantasavallan kanssa tehtävään sopimukseen ja katsoo, että Euroopan parlamentin pitäisi antaa hyväksyntänsä. Kiinan kansantasavallalla on oikeus saada palautettua entiselle tasolleen kaupankäyntioikeutensa, jotka heikkenivät hieman EU:n tulliliiton laajennuttua Kroatian jäsenyyden myötä.

GATT-sopimuksen XXIV artiklan 4 kohdassa todetaan perustellusti, että tulliliiton tai vapaakauppa-alueen tarkoituksena pitäisi olla kaupan helpottaminen jäsentensä alueiden välillä, ei esteiden pystyttäminen kyseisten alueiden ja muiden sopimuspuolten väliselle kaupalle. Käsiteltävänä oleva kompensaatiosopimus on jälleen osoitus siitä, että EU on sitoutunut noudattamaan WTO:n puitteissa toimivaa sääntöihin perustuvaa monenvälisen kaupan järjestelmää.

Komissio on aivan oikein valinnut tariffikiintiöiden korottamisen ja sidottujen kiintiötullien alentamisen asianomaisten kiinalaisten tuotteiden kompensoimisen välineiksi, joilla korvataan tappioita.

Ulkoasiainvaliokunta on antanut lausuntonsa kirjeen muodossa ja katsoo yleisesti, että esitys sopimuksen tekemisestä tulisi hyväksyä, koska sopimus sisältää oikeasuhteisia muutoksia myönnytyksiin ja on yhdenmukainen aiemman käytännön ja WTO:n kehyksen kanssa. Lisäksi ulkoasiainvaliokunta on pannut merkille komission kertomukset, joissa todetaan, että Kiinalle korvattavat muutokset ovat oikeasuhteisia eivätkä mene pidemmälle kuin Kiinan oikeudet sen jälkeen kun Kroatian myönnytykset Kiinalle on peruttu.


LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE

Bernd Lange

Puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Viite: D(2016)19080

Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) määräysten mukaisesti myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä tehdyn välisen sopimuksen tekemisestä (2015/0298 (NLE))

Hyvä kollega

Viittaan komission 16. joulukuuta 2015 tekemään ehdotukseen neuvoston päätökseksi unionin ja Kiinan välisen sopimuksen tekemisestä tariffi- ja kiintiömyönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta.

Ehdotettu sopimus noudattelee kirjeenvaihtona neuvoteltua sopimusluonnosta, joka parafoitiin 7. lokakuuta 2015 Brysselissä. Panen merkille, että ehdotus noudattaa unionin aiemmissa laajentumisissa noudatettua käytäntöä ja on tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) mukainen. Lisäksi panen merkille komission kertomukset, joissa todetaan, että Kiinalle korvattavat muutokset ovat oikeasuhteisia eivätkä mene pidemmälle kuin Kiinan oikeudet sen jälkeen kun Kroatian myönnytykset Kiinalle on peruttu.

Ulkoasiainvaliokunta katsoo yleisesti, että esitys sopimuksen tekemisestä tulisi hyväksyä, koska sopimus sisältää oikeasuhteisia muutoksia myönnytyksiin ja on yhdenmukainen aiemman käytännön ja WTO:n kehyksen kanssa.

Luotan siihen, että valiokuntanne vie ehdotuksen arvioinnin päätökseen ja yhtyy myönteiseen näkemykseemme.

Kunnioittavasti

Elmar Brok


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Kiinan välinen sopimus Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan EU:hun liittymisen johdosta

Viiteasiakirjat

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

27.4.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

9.5.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

9.5.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

15.3.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.7.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö