Postupak : 2015/0298(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0231/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0231/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2016 - 4.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0326

PREPORUKA     ***
PDF 452kWORD 93k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene povlastica na popisu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Iuliu Winkler

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene povlastica na popisu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (15561/2015),

–  uzimajući u obzir Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske Unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene povlastica na popisu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (15562/2015),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 207. stavkom 4. podstavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0158/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0231/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Narodne Republike Kine.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Pristupanjem Republike Hrvatske Europska unija proširila je svoju carinsku uniju. Zbog toga je Europska unija na temelju pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO) (članak XXIV. stavak 6. GATT-a iz 1994.) morala pokrenuti pregovore sa zemljama članicama WTO-a koje imaju pregovaračka prava povezana s carinskom tarifom Hrvatske kako bi se na kraju usuglasili oko kompenzacijske prilagodbe. Takva se prilagodba provodi ako donošenje vanjskog tarifnog sustava EU-a dovodi do povećanja carina iznad razine na koju se zemlja pristupnica obvezala pri WTO-u.

Vijeće je 15. srpnja 2013. ovlastilo Komisiju za pokretanje pregovora na temelju članka XXIV. stavka 6. GATT-a iz 1994. Komisija je pregovarala sa zemljama članicama WTO-a koje imaju pregovaračka prava koja se odnose na ukidanje određenih povlastica u vezi s ukidanjem popisa Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji.

Komisija predlaže Vijeću da se u ime Unije potpiše Sporazum u obliku razmjene pisama s Narodnom Republikom Kinom. Istodobno se Vijeću podnosi i zasebni prijedlog o sklapanju tog Sporazuma.

Rezultati Sporazuma morat će se, za industrijsku robu, uključiti u Prilog I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi s pomoću Provedbene uredbe Komisije o izmjeni Priloga na temelju članka 9. Uredbe kako bi se smanjile konvencionalne stope pristojbi utvrđene u Zajedničkoj carinskoj tarifi kako slijedi:

–  u tarifnoj oznaci 6404 19 90 (obuća s vanjskim potplatima od gume ili plastične mase – ostala) postojeća obvezujuća pristojba EU-a snižava se sa 17 % na 16,9 %

–  u tarifnoj oznaci 8415 10 90 (prozorski ili zidni uređaji za klimatizaciju „sustav split”) postojeća obvezujuća pristojba EU-a snižava se sa 2,7 % na 2,5 %.

Za povećanje kvota u poljoprivredi Komisija će u skladu s člankom 187. točkom (a) Uredbe o jedinstvenoj zajedničkoj organizaciji tržišta (ZOT) (Uredba (EU) br. 1308/2013) donijeti provedbenu uredbu za otvaranje i upravljanje sljedećim kvotama:

–  u tarifnoj oznaci 0703 20 00 dodijeljenoj količini za Narodnu Republiku Kinu dodaje se 2 150 tona u okviru carinske stope unutar kvote EU-a za češnjak, a zadržava se sadašnja stopa unutar kvote od 9,6 %.

–  Dodaje se 650 tona dodijeljenoj količini za Narodnu Republiku Kinu u okviru carinske stope u kvoti EU-a za gljive vrste Agaricus, pripremljene, konzervirane ili privremeno konzervirane; zadržavaju se postojeće stope u kvoti.

Primjedbe izvjestitelja

Izvjestitelj pozdravlja Sporazum s Narodnom Republikom Kinom i smatra da bi Europski parlament trebao dati svoj pristanak. Narodna Republika Kina ima pravo na obnovu svojih prethodnih trgovinskih prava nakon što su ta prava bila neznatno smanjenja zbog proširenja carinske unije EU-a pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji.

Članak XXIV.: U Općem sporazumu o carinama i trgovini s pravom se naglašava da bi svrha carinske unije ili područja slobodne trgovine trebala biti „olakšavanje trgovine između samostalnih područja, a ne podizanje prepreka trgovini između drugih članica i tih područja”. Stoga se taj kompenzacijski Sporazum može promatrati kao još jedan znak da je EU privržen multilateralnom trgovinskom režimu temeljenom na pravilima na čelu s WTO-om.

Komisija je kao instrumente za kompenzaciju kineskih proizvoda o kojima je riječ s pravom izabrala 1) povećanje carinskih kvota i 2) smanjenje trenutnih obvezujućih carinskih stopa kao način za kompenzaciju gubitaka.

Odbor za vanjske poslove dao je svoje mišljenje u obliku pisma i njegovo je ukupno mišljenje da bi se prijedlog za uključenje Sporazuma trebao podržati jer sadrži proporcionalne izmjene povlastica i u skladu je s ranijom praksom i okvirom WTO-a te su u njemu uzeta u obzir izvješća Komisije u kojima stoji da su relevantne kompenzacijske prilagodbe Kini proporcionalne i ne premašuju kineska prava na koja je utjecalo ukidanje hrvatskih povlastica Kini.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

Bernd Lange

Predsjednik

Odbor za međunarodnu trgovinu

Ref.: D(2016)19080

Predmet: Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene povlastica u vezi s pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji (2015/0298 (NLE))

Dragi kolega,

upućujem na prijedlog Komisije od 16. prosinca 2015. za odluku Vijeća o sklapanju Sporazuma između Unije i Kine u pogledu izmjene povlastica kad je riječ o carinama i kvotama u vezi s pristupanjem Hrvatske Uniji.

Predloženi Sporazum slijedi dogovoreni nacrt sporazuma u obliku razmjene pisama koji je parafiran 7. listopada 2015. u Bruxellesu. Uviđam da je prijedlog u skladu s praksom EU-a koja se provodila u prethodnim proširenjima te da se pridržava Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT). Također uviđam da se u izvješćima Komisije navodi da su relevantne kompenzacijske prilagodbe Kini proporcionalne i ne premašuju kineska prava na koja je utjecalo ukidanje hrvatskih povlastica Kini.

Opće je mišljenje Odbora za vanjske poslove da bi prijedlog za sklapanje Sporazuma trebalo podržati jer sadržava proporcionalne izmjene povlastica i u skladu je s ranijom praksom i okvirom WTO-a.

Vjerujem da će Vaš odbor dovršiti evaluaciju prijedloga i složiti se s našom pozitivnom ocjenom.

S poštovanjem,

Elmar Brok


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Narodne Republike Kine u pogledu izmjene povlastica na popisu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

Referentni dokumenti

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

27.4.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

9.5.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

9.5.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

15.3.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Datum usvajanja

14.7.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

15.7.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti