Eljárás : 2015/0298(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0231/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0231/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2016 - 4.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0326

AJÁNLÁS     ***
PDF 373kWORD 95k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Iuliu Winkler

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15561/2015),

–  tekintettel az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodásra (15562/2015),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdése első albekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0158/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0231/2016),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének.


RÖVID INDOKOLÁS

A Horvát Köztársaság csatlakozásával kibővült az Európai Unió vámuniója. Ennek következtében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai (az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja) értelmében az Európai Unió kompenzációs kiigazítás esetleges megállapítása érdekében köteles volt tárgyalásokat kezdeni azon WTO-tagokkal, amelyek Horvátország engedményes listái vonatkozásában tárgyalási joggal rendelkeznek. Ilyen kiigazítást abban az esetben kell elvégezni, ha az EU külső vámtarifarendszerének átvételéből eredően a vámtarifaszint emelkedésének mértéke meghaladja a csatlakozó ország által a WTO-ban vállalt szintet.

2013. július 15-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja alapján tárgyalásokat kezdjen. A Bizottság tárgyalásokat folytatott a WTO tárgyalási joggal rendelkező tagjaival a Horvát Köztársaság engedményes listájának ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatos különleges engedmények visszavonására vonatkozóan.

A Bizottság javasolja a Tanácsnak a Kínai Népköztársasággal levélváltás formájában létrejött megállapodás Unió nevében történő aláírását. Ezzel egyidejűleg az e megállapodás megkötésére irányuló külön javaslatot is benyújtották a Tanácsnak.

Az ipari termékeket illetően a megállapodás eredményeit be kell építeni a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletébe – a rendelet 9. cikke alapján – a mellékletet módosító bizottsági végrehajtási rendelet útján a Közös Vámtarifában meghatározott szokásos vámtétel alábbiak szerinti csökkentése érdekében:

–  A 6404 19 90 vámtarifaszám (lábbeli gumi vagy műanyag külső talppal – egyéb) esetében a jelenlegi 17%-os rögzített uniós vám 16,9%-ra csökken.

–  A 8415 10 90 vámtarifaszám (ablakra vagy falra szerelhető légkondicionáló berendezés, „szétválasztott rendszer“) esetében a jelenlegi 2,7%-os rögzített uniós vám 2,5%-ra csökken.

A mezőgazdasági vámkontingensek emeléseihez kapcsolódóan a Bizottság az egységes közös piacszervezésről (KPSZ) szóló rendelet (1308/2013/EU) 187. cikkének a) pontja értelmében végrehajtási rendeletet fogad el a vámkontingensek megnyitására és kezelésére:

–  A 0703 20 00 vámtarifaszám alatt a fokhagymára vonatkozó uniós vámkontingensen belül a Kínai Népköztársaságnak megítélt vámkontingens 2 150 tonnával bővül a jelenlegi 9,6%-os (kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó) vámtétel megtartása mellett.

–  Az Agaricus nemhez tartozó, elkészített, tartósított vagy ideiglenesen tartósított gombákra vonatkozó uniós vámkontingensen belül a Kínai Népköztársaságnak megítélt vámkontingens további 650 tonnával bővül a kontingensen belüli mennyiségekre vonatkozó jelenlegi vámtétel megtartása mellett.

Az előadó észrevételei

Az előadó üdvözli a Kínai Népköztársasággal kötött megállapodást és úgy véli, hogy a Parlamentnek egyetértését kell adnia. A Kínai Népköztársaságnak joga van korábbi kereskedelmi jogainak visszaállításához, miután azok az EU vámuniójának Horvátország uniós csatlakozását követő bővülése következtében valamelyest erodálódtak.

XXIV. cikk: A GATT XXIV. cikkének 4. pontja a következőket hangsúlyozza: „az ilyen megállapodások célja a kereskedelem megkönnyítése az integrációt alkotó területek között, és nem akadályok emelése más tagok ezen területekkel folytatott kereskedelme elé”. Következésképpen, ez a kompenzációs megállapodás újabb arra utaló jel, hogy az EU elkötelezett a többoldalú, szabályokon alapuló kereskedelmi rendszer mellett, melynek középpontjában a WTO áll.

A Bizottság helyesen járt el, amikor az érintett kínai termékekkel kapcsolatos kompenzáció eszközeként 1) a vámkontingensek növelését és 2) a jelenlegi rögzített vámtarifák csökkentését javasolta a veszteségek ellensúlyozására.

A Külügyi Bizottság levélben nyilvánított véleményt, és azon az általános véleményen van, hogy a megállapodás megkötéséről szóló javaslathoz a Parlamentnek egyetértését kell adnia, mivel a megállapodás engedményekre vonatkozó arányos módosításokat foglal magában és összhangban van a korábbi gyakorlattal és a WTO keretrendszerével, valamint tudomásul vette a Bizottság jelentéseit, amelyek azt állítják, hogy a Kínára vonatkozó kompenzációs kiigazítások arányosak, és nem haladják meg Kína e tekintetben fennálló jogosultságait, amelyeket érint Horvátország Kínának nyújtott engedményeinek visszavonása.


MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE

Bernd Lange úr

Elnök

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Hiv. sz.: D(2016)19080

Tárgy: Javaslat – a Tanács határozata az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) rendelkezései alapján Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan létrejött megállapodás megkötéséről (2015/0298 (NLE))

Tisztelt Kolléga!

Hivatkozom az Európai Unió és a Kína között a vám- és kontingensengedményeknek Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan létrejött megállapodás megkötéséről szóló, tanácsi határozatra irányuló 2015. december 16-i bizottsági javaslatra.

A javasolt megállapodásra egy levélváltás formájában tárgyalt, Brüsszelben 2015. október 7-én parafált megállapodástervezetet követően került sor. Megjegyzem, hogy a javaslat összhangban áll a korábbi bővítések során követett uniós gyakorlattal, valamint megfelel az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménynek (GATT). Tudomásul veszem a Bizottság jelentéseit is, amelyek azt állítják, hogy a Kínára vonatkozó kompenzációs kiigazítások arányosak, és nem haladják meg Kína e tekintetben fennálló azon jogosultságait, amelyeket érint Horvátország Kínának nyújtott engedményeinek visszavonása.

A Külügyi Bizottság azon az általános véleményen van, hogy a megállapodás megkötéséről szóló javaslathoz a Parlamentnek egyetértését kell adnia, mivel a megállapodás engedményekre vonatkozó arányos módosításokat foglal magában, és összhangban áll a korábbi gyakorlattal és a WTO keretrendszerével.

Bízom abban, hogy az Ön bizottsága kiegészíti a javaslat értékelését, és hogy hozzánk hasonlóan pozitív értékelést ad.

Tisztelettel:

Elmar Brok


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Megállapodás az EU és Kína között a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország EU-hoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan

Hivatkozások

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

27.4.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

9.5.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

9.5.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

15.3.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

14.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

15.7.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat