Procedūra : 2015/0298(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0231/2016

Pateikti tekstai :

A8-0231/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2016 - 4.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0326

REKOMENDACIJA     ***
PDF 585kWORD 93k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos įsipareigojimų sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Iuliu Winkler

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 PRIEDAS: UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos įsipareigojimų sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15561/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos įsipareigojimų sąraše jai stojant į Europos Sąjungą (15562/2015),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0158/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0231/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kinijos Liaudies Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kroatijos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą, išsiplėtė ES muitų sąjunga. Todėl Europos Sąjunga pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles (1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalis) buvo įpareigota pradėti derybas su derybų teisę turinčiomis PPO narėmis dėl Kroatijos muitų tarifų sąrašo siekiant galiausiai susitarti dėl kompensacinio sureguliavimo. Toks sureguliavimas privalomas, jei patvirtinus ES išorės muitų tarifų režimą muitų tarifai padidėja, palyginti su muitais, dėl kurių stojančioji šalis įsipareigojo PPO.

2013 m. liepos 15 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį. Komisija derėjosi su derybų teisę turinčiomis PPO narėmis dėl konkrečių nuolaidų panaikinimo, susijusio su Kroatijos Respublikos įsipareigojimų sąrašo panaikinimu jai stojant į Europos Sąjungą.

Komisija siūlo Tarybai, kad šis susitarimas pasikeičiant laiškais su Kinijos Liaudies Respublika būtų pasirašytas Sąjungos vardu. Kartu Tarybai pateikiamas atskiras pasiūlymas sudaryti šį susitarimą.

Šio susitarimo nuostatos dėl pramoninių prekių turi būti įtrauktos į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, pagal to reglamento 9 straipsnį priimant Komisijos įgyvendinimo reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas tas priedas, kad būtų sumažintos Bendrojo muitų tarifo muitų konvencinės normos, kaip nurodyta toliau:

–  dėl 6404 19 90 tarifų eilutės (avalynė su išoriniais padais iš gumos arba plastikų, kita): sumažinti dabartinę privalomą ES muito normą nuo 17 proc. iki 16,9 proc.;

–  dėl 8415 10 90 tarifų eilutės (languose arba sienose sumontuoti oro kondicionavimo įrenginiai „modulinės sistemos“): sumažinti dabartinę privalomą ES muito normą nuo 2,7 proc. iki 2,5 proc.

Dėl žemės ūkio kvotų padidinimo Komisija priims įgyvendinimo reglamentą, kad būtų leista pradėti naudoti toliau nurodytas kvotas ir būtų nustatyta jų administravimo tvarka pagal Reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013), 187 straipsnio a dalį:

–  dėl 0703 20 00 tarifų eilutės: 2 150 tonų padidinti Kinijos Liaudies Respublikai skirtą ES tarifinę kvotą česnakams, toliau taikant šiai kvotai 9,6 proc. muito normą;

–  650 tonų padidinti Kinijos Liaudies Respublikai skirtą ES tarifinę kvotą paruoštiems, konservuotiems arba konservuotiems neilgam saugojimui agaricus genties pievagrybiams, toliau taikant šiai kvotai dabartinę muito normą.

Pranešėjo pastabos

Pranešėjas palankiai vertina susitarimą su Kinijos Liaudies Respublika ir mano, kad Europos Parlamentas turėtų jam pritarti. Kinijos Liaudies Respublika turi teisę susigrąžinti savo ankstesnes prekybos teises, atsižvelgiant į nedidelį padėties pablogėjimą dėl ES muitų sąjungos išsiplėtimo į ES įstojus Kroatijai.

XXIV straipsnis: GATT XXIV straipsnio 4 dalyje teisingai pabrėžiama, kad „<…> muitų sąjungos ar laisvosios prekybos zonos tikslu turėtų būti skatinama prekyba tarp jas sudarančių teritorijų, o ne apribojimai tokių teritorijų prekybai su kitomis susitariančiomis šalimis“. Todėl galima teigti, kad šiuo kompensaciniu susitarimu dar kartą įrodoma, kad ES tvirtai laikosi daugiašalėmis taisyklėmis pagrįsto prekybos režimo, kurio pagrindas – PPO.

Komisijos pasirinkimas 1) padidinti tarifines kvotas ir 2) sumažinti galiojančią privalomą muito tarifinę normą, kaip kompensacijos siekiant atlyginti nuostolius susijusiems Kinijos produktams priemones, yra teisingas.

Užsienio reikalų komitetas pateikė laiško forma išdėstytą nuomonę ir laikosi bendros nuomonės, kad pasiūlymui dėl susitarimo sudarymo turėtų būti pritarta, nes susitarimas apima pakeitimus, kuriais proporcingai atsižvelgiama į nuolaidas, ir jis yra suderinamas su ankstesne praktika ir PPO sistema. Komitetas atsižvelgė į Komisijos ataskaitas, kuriose teigiama, kad Kinijai taikomas atitinkamas kompensacinis sureguliavimas yra proporcingos ir neviršija Kinijos teisių, kiek jos susijusios su poveikiu šiai šaliai dėl Kroatijos nuolaidų panaikinimo.


PRIEDAS: UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Berndui Lange

Tarptautinės prekybos komiteto

pirmininkui

Nuoroda: D(2016)19080

Tema: Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) nuostatas, susijusias su nuolaidų pakeitimu dėl Kroatijos įstojimo į Europos Sąjungą, sudarymo (2015/0298 (NLE))

Gerbiamasis kolega,

Kreipiuosi dėl Komisijos 2015 m. gruodžio 16 d. pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo sudaryti Sąjungos ir Kinijos susitarimą dėl muitų tarifų ir kvotų lengvatų pakeitimo dėl Kroatijos įstojimo į Sąjungą.

Siūlomas susitarimas parengtas po to, kai derybose buvo susitarta dėl susitarimo pasikeičiant laiškais projekto, kuris buvo parafuotas 2015 m. spalio 7 d. Briuselyje. Atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kad pasiūlymas atitinka ES praktiką, taikytą ankstesniais plėtros etapais, taip pat atitinka Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT). Taip pat atsižvelgiu į Komisijos ataskaitas, kuriose teigiama, kad Kinijai taikomas atitinkamas kompensacinis sureguliavimas yra proporcingos ir neviršija Kinijos teisių, susijusių su poveikiu šiai šaliai dėl Kroatijos nuolaidų panaikinimo.

Užsienio reikalų komitetas laikosi bendros nuomonės, kad pasiūlymui dėl susitarimo sudarymo turėtų būti pritarta, nes susitarimas apima pakeitimus, kuriais proporcingai atsižvelgiama į nuolaidas, ir jis yra suderinamas su ankstesne praktika ir PPO sistema.

Tikiuosi, kad jūsų komitetas įvertins pasiūlymą ir pritars mūsų palankiai nuomonei.

Pagarbiai

Elmar Brok


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Kinijos susitarimas dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą

Nuorodos

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

27.4.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

9.5.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

9.5.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

15.3.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Priėmimo data

14.7.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Pateikimo data

15.7.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika