Procedūra : 2015/0298(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0231/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0231/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2016 - 4.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0326

IETEIKUMS     ***
PDF 565kWORD 92k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Iuliu Winkler

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

((15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (15561/2015),

–  ņemot vērā Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (15562/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0158/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0231/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam.


ĪSS PAMATOJUMS

Horvātijas Republikai pievienojoties Eiropas Savienībai, tā paplašināja muitas savienību. Tādējādi Eiropas Savienības pienākums saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem (GATT 1994 XXIV panta 6. punktu) ir sākt sarunas ar PTO dalībvalstīm, kurām ir tiesības risināt sarunas par Horvātijas tarifa sarakstiem, lai eventuāli vienotos par kompensējošu pielāgojumu. Šāds pielāgojums jāizdara, ja, pieņemot ES ārējā tarifa režīmu, pievienošanās dalībvalsts tarifs paaugstinās, pārsniedzot līmeni, ko tā apņēmusies ievērot PTO.

Padome 2013. gada 15. jūlijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas saskaņā ar GATT 1994 XXIV panta 6. punktu. Komisija ar PTO dalībvalstīm, kurām ir tiesības risināt sarunas par īpašu koncesiju atcelšanu, apsprieda Horvātijas Republikas saraksta atcelšanu, tai pievienojoties Eiropas Savienībai.

Komisija ierosina Padomei Savienības vārdā parakstīt nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā ar Ķīnas Tautas Republiku. Vienlaikus Padomei tiek iesniegts arī atsevišķs priekšlikums par šā nolīguma noslēgšanu.

Attiecībā uz rūpniecības precēm rezultātus vajadzēs ietvert I pielikumā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, izmantojot Komisijas īstenošanas regulu, ar ko groza pielikumu, pamatojoties uz regulas 9. pantu, lai šādi samazinātu līgto nodokļa likmi, kas noteikta kopējā muitas tarifā:

–  tarifa pozīcijā 6404 19 90 (apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli — citādi) samazina pašreizējo saistošo ES muitas nodokli no 17 % līdz 16,9 %,

–  tarifa pozīcijā 8415 10 90 (sienas vai loga gaisa kondicionēšanas iekārtas kā sadalītās (divbloku) sistēmas) samazina pašreizējo saistošo ES muitas nodokli no 2,7 % līdz 2,5 %.

Attiecībā uz lauksaimniecības kvotas palielinājumu Komisija pieņems īstenošanas regulu, ar ko atver un pārvalda šādas kvotas saskaņā ar 187. panta a) punktu Vienotas tirgu kopīgās organizācijas (TKO) regulā (Regula (ES) Nr. 1308/2013):

–  tarifa pozīcijā 0703 20 00 pievieno 2150 t daudzumam, kas Ķīnas Tautas Republikai piešķirts saskaņā ar ES tarifa likmes kvotu ķiplokiem, saglabājot pašreizējo kvotas likmi 9,6%;

–  pievieno 650 t daudzumam, kas Ķīnas Tautas Republikai piešķirts saskaņā ar ES tarifa likmes kvotu atmatenēm, kas sagatavotas, konservētas vai konservētas īslaicīgai uzglabāšanai; saglabājot pašreizējās kvotas likmes.

Referenta komentāri

Referents atzinīgi vērtē nolīgumu ar Ķīnas Tautas Republiku un uzskata, ka Eiropas Parlamentam ir jādod piekrišana. Ķīnas Tautas Republikai ir tiesības uz iepriekšējo tirdzniecības tiesību atjaunošanu pēc to nelielās sarukšanas saistībā ar ES muitas savienības paplašināšanos līdz ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

XXIV pants: GATT 4. punktā pamatoti uzsvērts, ka „muitas savienības vai brīvas tirdzniecības zonas mērķis ir veicināt tirdzniecību tajā ietilpstošo teritoriju starpā un necelt šķēršļus citu līgumslēdzēju pušu tirdzniecībai ar šīm teritorijām”. Šo kompensāciju nolīgumu tādējādi var uzskatīt par vēl vienu apliecinājumu ES piesaistei daudzpusējam reglamentētajam tirdzniecības režīmam ar PTO centrā.

Komisija ir izdarījusi pareizo izvēli 1) palielināt tarifa likmes kvotas un 2) pazemināt pašreizējās saistošās tarifa likmes kā kompensācijas instrumentus attiecīgajiem Ķīnas ražojumiem kā kompensāciju par zaudējumiem.

Ārlietu komiteja ir sniegusi atzinumu vēstules veidā un kopumā uzskata, ka priekšlikumam par nolīguma slēgšanu būtu jādod piekrišana, jo nolīgums ietver samērīgus koncesiju grozījumus un atbilst iepriekšējai praksei un PTO sistēmai, un ir ņēmusi vērā Komisijas ziņojumus, kuros norādīts, ka attiecīgie kompensējošie pielāgojumi Ķīnai ir samērīgi un nepārsniedz Ķīnas tiesības, kuras skārusi Horvātijas koncesiju atcelšana attiecībā uz Ķīnu.


PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Starptautiskās tirdzniecības komitejas

priekšsēdētājam

Bernd Lange

Atsauce: D(2016)19080

Temats: Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (GATT) un attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (2015/0298 (NLE))

Godātais kolēģi!

Atsaucos uz Komisijas 2015. gada 16. decembra priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko noslēdz Savienības un Ķīnas nolīgumu par tarifu un kvotu koncesiju grozīšanu saistībā ar Horvātijas pievienošanos Savienībai.

Ierosinātais nolīgums ir izstrādāts saistībā ar apspriesto nolīguma projektu vēstuļu apmaiņas veidā, kas 2015. gada 7. oktobrī tika parafēts Briselē. Esmu ņēmis vērā, ka ierosinājums atbilst ES praksei, kas īstenota iepriekšējās paplašināšanās kārtās, kā arī Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) noteikumiem. Esmu ņēmis vērā arī Komisijas ziņojumus, kuros norādīts, ka attiecīgie kompensējošie pielāgojumi Ķīnai ir samērīgi un nepārsniedz Ķīnas tiesības, kuras skārusi Horvātijas koncesiju atcelšana attiecībā uz Ķīnu.

Ārlietu komiteja kopumā uzskata, ka priekšlikumam par nolīguma slēgšanu būtu jādod piekrišana, jo nolīgums ietver samērīgus koncesiju grozījumus un atbilst iepriekšējai praksei un PTO sistēmai.

Es ceru, ka Jūsu komiteja pabeigs priekšlikuma izvērtēšanu un arī sniegs pozitīvu novērtējumu.

Ar cieņu

Elmar Brok


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES un Ķīnas nolīgums attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties ES

Atsauces

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

27.4.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

9.5.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

9.5.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

15.3.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Pieņemšanas datums

14.7.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

15.7.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika