Procedura : 2015/0298(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0231/2016

Teksty złożone :

A8-0231/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2016 - 4.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0326

ZALECENIE     ***
PDF 592kWORD 93k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Iuliu Winkler

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15561/2015),

–  uwzględniając zawarcie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV: ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (15562/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 207 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0158/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0231/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wraz z przystąpieniem Republiki Chorwacji Unia Europejska rozszerzyła unię celną. W związku z tym, zgodnie z regułami Światowej Organizacji Handlu (WTO) (art. XXIV ust. 6 GATT z 1994 r.) Unia Europejska zobowiązana była do rozpoczęcia negocjacji z członkami WTO, którzy mają prawa negocjacyjne w zakresie listy koncesyjnej Chorwacji, w celu uzgodnienia wyrównania. Takie wyrównanie jest należne, jeżeli przyjęcie systemu zewnętrznej taryfy celnej UE powoduje wzrost stawek ponad poziom, do którego dane przystępujące państwo zobowiązało się w ramach WTO.

W dniu 15 lipca 2013 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji na podstawie art. XXIV ust. 6 GATT z 1994 r. Komisja prowadziła z mającymi prawa negocjacyjne członkami WTO negocjacje dotyczące wycofania poszczególnych koncesji w związku z wycofaniem listy koncesyjnej Republiki Chorwacji w ramach jej przystąpienia do Unii Europejskiej.

Komisja wnioskuje do Rady o podpisanie, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów z Chińską Republiką Ludową. Równocześnie przedkłada się Radzie oddzielny wniosek dotyczący zawarcia tego porozumienia.

Postanowienia porozumienia w odniesieniu do produktów przemysłowych będą musiały zostać uwzględnione w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej w drodze rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie zmiany załącznika na podstawie art. 9 rozporządzenia w celu obniżenia konwencyjnej stawki cła ustalonej we wspólnej taryfie celnej w następujący sposób:

–  w pozycji taryfowej 6404 19 90 (obuwie z podeszwami z gumy lub tworzyw sztucznych – pozostałe) obniża się aktualną skonsolidowaną stawkę celną UE z 17% do 16,9%;

–  w pozycji taryfowej 8415 10 90 (klimatyzatory typu okiennego lub ściennego w systemach złożonych z oddzielnych części (typu „split”)) obniża się aktualną skonsolidowaną stawkę celną UE z 2,7% do 2,5%.

W odniesieniu do kontyngentów rolnych Komisja przyjmie, na podstawie art. 187 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych (WORR) (rozporządzenie (UE) nr 1308/2013), rozporządzenie wykonawcze w celu ustanowienia następujących kontyngentów i administrowania nimi:

–  w pozycji taryfowej 0703 20 00 dodaje się 2150 ton do przydziału dla Chińskiej Republiki Ludowej w ramach kontyngentu taryfowego UE na czosnek, przy utrzymaniu obecnej stawki celnej w ramach kontyngentu na poziomie 9,6%;

–  dodaje się 650 ton do przydziału dla Chińskiej Republiki Ludowej w ramach kontyngentu taryfowego UE na grzyby z gatunku Agaricus, przetworzone, zakonserwowane lub tymczasowo zakonserwowane, przy utrzymaniu obecnych stawek celnych w ramach kontyngentu.

Uwagi sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje porozumienie z Chińską Republiką Ludową i uważa, że Parlament Europejski powinien wyrazić na nie zgodę. Należy przywrócić Chińskiej Republice Ludowej prawa handlowe, które uległy nieznacznemu ograniczeniu wskutek rozszerzenia unii celnej UE w związku z przystąpieniem Chorwacji.

Artykuł XXIV ust. 4 GATT słusznie podkreśla, że „... celem unii celnej lub strefy wolnego handlu powinno być ułatwienie wymiany handlowej między terytoriami wchodzącymi w jej skład, a nie tworzenie barier w handlu innych umawiających się stron z takimi terytoriami”. Niniejsze porozumienie kompensacyjne można zatem postrzegać jako kolejną oznakę przywiązania UE do wielostronnego systemu handlu opartego na zasadach, w którego centrum znajduje się WTO.

Komisja słusznie wybrała (1) zwiększenie kontyngentów taryfowych oraz (2) obniżenie obecnych skonsolidowanych stawek celnych jako instrumenty rekompensaty dla odnośnych produktów chińskich jako sposób na wyrównanie strat.

Komisja Spraw Zagranicznych wydała opinię w formie pisma i ogólnie stoi na stanowisku, że na wniosek o zawarcie porozumienia należy udzielić zgody, gdyż obejmuje ono proporcjonalne zmiany koncesji i jest spójne z wcześniejszą praktyką i ramami WTO; komisja uwzględniła też sprawozdania Komisji Europejskiej, w których stwierdzono, że odnośne rekompensaty na rzecz Chin są proporcjonalne i nie wykraczają poza przysługujące Chinom uprawnienia utracone wskutek wycofania list koncesyjnych Chorwacji wobec Chin.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

Bernd Lange

Przewodniczący

Komisja Handlu Międzynarodowego

Ref.: D(2016)19080

Przedmiot: Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie postanowień Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. i odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (2015/0298(NLE))

Szanowny Kolego!

Zwracam się do Pana w związku z wnioskiem Komisji z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącym decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia między Unią Europejską a Chinami dotyczącego zmian koncesji taryfowych i kwotowych w kontekście przystąpienia Chorwacji do Unii.

Proponowane porozumienie odpowiada wynegocjowanemu projektowi porozumienia w formie wymiany listów, parafowanemu w Brukseli w dniu 7 października 2015 r. Pragnę zwrócić uwagę, że wniosek jest zgodny z praktyką UE stosowaną w przypadku wcześniejszych rozszerzeń, a także z Układem ogólnym w sprawie taryf celnych i handlu (GATT). Chciałbym również zauważyć, że w sprawozdaniach Komisji stwierdzono, iż odnośne rekompensaty na rzecz Chin są proporcjonalne i nie wykraczają poza przysługujące Chinom uprawnienia utracone wskutek wycofania list koncesyjnych Chorwacji wobec Chin.

Komisja Spraw Zagranicznych jest ogólnie zdania, że na wniosek o zawarcie porozumienia należy udzielić zgody, gdyż obejmuje ono proporcjonalne zmiany koncesji i jest spójne z wcześniejszą praktyką i ramami WTO.

Ufam, że Pańska komisja dokończy proces oceny wniosku i przyłączy się do naszej pozytywnej opinii.

Z wyrazami szacunku

Elmar Brok


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Odsyłacze

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

27.4.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

9.5.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

9.5.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

15.3.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Data przyjęcia

14.7.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Data złożenia

15.7.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności