Procedură : 2015/0298(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0231/2016

Texte depuse :

A8-0231/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2016 - 4.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0326

RECOMANDARE     ***
PDF 520kWORD 97k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Iuliu Winkler

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (15561/2015),

–  având în vedere acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (15562/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) subpunctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0158/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0231/2016),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Populare Chineze.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Odată cu aderarea Republicii Croația, Uniunea Europeană și-a extins uniunea vamală. Prin urmare, Uniunea Europeană a fost obligată, conform normelor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) (articolul XXIV alineatul (6) din GATT 1994), să deschidă negocieri cu membrii OMC care au drepturi de negociere în ceea ce privește tariful vamal al Croației, pentru a ajunge în cele din urmă la un acord referitor la o ajustare compensatorie. O astfel de ajustare este necesară în cazul în care adoptarea regimului tarifar extern al UE duce la creșterea tarifelor peste nivelul pe care țara aflată în curs de aderare s-a angajat să îl respecte la OMC.

La 15 iulie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT 1994. Comisia a negociat cu membrii OMC care au drepturi de negociere cu privire la retragerea unor concesii specifice legate de retragerea listei de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană.

Comisia propune Consiliului ca Acordul sub forma unui schimb de scrisori cu Republica Populară Chineză să fie semnat în numele Uniunii. În paralel, se transmite Consiliului și o propunere separată de încheiere a acestui acord.

Pentru produsele industriale, rezultatele acordului vor trebui incluse în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind nomenclatura tarifară și statistică și tariful vamal comun, prin intermediul unui regulament de punere în aplicare al Comisiei, care să modifice anexa, în temeiul articolului 9 din regulament, pentru a reduce valoarea taxei convenționale stabilite în tariful vamal comun după cum urmează:

–  la linia tarifară 6404 19 90 (încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc sau material plastic - altele), reducerea actualei taxe consolidate a UE de la 17 % la 16,9 %;

–  la linia tarifară 8415 10 90 (mașini și aparate de aer condiționat, de perete sau de fereastră, de tipul „split”), reducerea actualei taxe consolidate a UE de la 2,7 % la 2,5 %.

În cazul creșterilor contingentelor agricole, Comisia va adopta un regulament de punere în aplicare pentru a deschide și a gestiona următoarele contingente, în temeiul articolului 187 litera (a) din Regulamentul privind organizarea comună unică a piețelor (OCP) (Regulamentul (UE) nr. 1308/2013):

–  la linia tarifară 0703 20 00, se adaugă 2 150 de tone la cantitatea alocată Republicii Populare Chineze în cadrul contingentului tarifar al UE pentru usturoi, menținându-se rata actuală aplicabilă contingentului de 9,6 %;

–  se adaugă 650 de tone la cantitatea alocată Republicii Populare Chineze în contingentul tarifar al UE pentru ciuperci din specia Agaricus, preparate, conservate sau conservate provizoriu, menținându-se ratele actuale aplicabile contingentului.

Observațiile raportorului

Raportorul salută acordul încheiat cu Republica Populară Chineză și consideră oportună aprobarea sa de către Parlamentul European. Republica Populară Chineză are dreptul să își restabilească drepturile comerciale anterioare în urma ușoarei erodări a acestora datorată extinderii uniunii vamale a UE odată cu aderarea Croației la UE.

Articolul XXIV alineatul (4) din GATT subliniază pe bună dreptate că ... „scopul constituirii uniunilor vamale sau a zonelor de comerț liber trebuie să fie acela de a facilita comerțul între părțile contractante și nicidecum să ridice bariere în calea comerțului altor părți contractante cu aceste teritorii”. De aceea, acest acord de compensare poate fi privit ca o nouă dovadă a atașamentului UE față de regimul comercial bazat pe norme multilaterale, care are în centru OMC.

Comisia a ales în mod corect (1) să mărească contingentele tarifare și (2) să reducă ratele tarifare actuale ca modalități de compensare pentru respectivele produse chinezești, pentru a compensa pierderile.

Comisia pentru afaceri externe și-a dat avizul sub forma unei scrisori și consideră că este oportun să se aprobe propunerea de încheiere a acordului, deoarece acordul conține modificări proporționale cu concesiile și este în concordanță cu practica anterioară și cadrul OMC. Comisia pentru afaceri externe a luat act de rapoartele Comisiei care precizează că ajustările compensatorii relevante față de China sunt proporționale și nu depășesc drepturile Chinei afectate de retragerea concesiilor din partea Croației.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

Dlui Bernd Lange

Președinte

Comisia pentru comerț internațional

Ref.: D(2016)19080

Subiect: Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordului între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul prevederilor din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 și referitoare la modificarea concesiilor legate de aderarea Croației la Uniunea Europeană (2015/0298 (NLE))

Stimate coleg,

Mă adresez dumneavoastră în legătură cu propunerea de decizie a Consiliului, prezentată de Comisie la 16 decembrie 2015, privind încheierea acordului între Uniunea Europeană și China privind modificarea concesiilor tarifare legate de aderarea Croației la UE.

Acordul propus vine ca urmare a proiectului de acord negociat sub forma unui schimb de scrisori, care a fost parafat la Bruxelles la 7 octombrie 2015. Constat că propunerea este coerentă cu practica UE urmată în extinderile anterioare și este în conformitate cu Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT). De asemenea, am luat act de rapoartele Comisiei care precizează că ajustările compensatorii relevante aplicate Chinei sunt proporționale și nu depășesc drepturile Chinei care au fost afectate în urma retragerii concesiilor Croației.

Comisia pentru afaceri externe consideră că este oportună aprobarea propunerii de încheiere a acordului, deoarece acordul conține modificări proporționale ale concesiilor și este în concordanță cu practicile anterioare și cu cadrul OMC.

Sunt convins că comisia pe care o prezidați, după ce va încheia evaluarea propunerii, va împărtăși evaluarea noastră pozitivă.

Cu stimă,

Elmar Brok


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acordul dintre UE și China referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la UE

Referințe

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Data sesizării

27.4.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

9.5.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

9.5.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

15.3.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Examinare în comisie

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Data adoptării

14.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Data depunerii

15.7.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate