Postup : 2015/0298(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0231/2016

Predkladané texty :

A8-0231/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2016 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0326

ODPORÚČANIE     ***
PDF 524kWORD 96k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV: 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Iuliu Winkler

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV: 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15561/2015),

–  so zreteľom na dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV: 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (15562/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým odsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0158/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0231/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čínskej ľudovej republiky.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pristúpením Chorvátskej republiky rozšírila Európska únia svoju colnú úniu. V dôsledku toho sa od Európskej únie podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vyžadovalo (článok XXIV:6 dohody GATT 1994), aby začala rokovania s členmi WTO, ktorí majú právo rokovať súvisiace s listinou colných koncesií Chorvátska, aby sa nakoniec dohodlo na kompenzačnom vyrovnaní. Takéto vyrovnanie je splatné, ak prijatie vonkajšieho colného režimu EÚ spôsobí zvýšenie ciel nad úroveň, ku ktorej sa pristupujúci štát v rámci WTO zaviazal.

Dňa 15. júla 2013 Rada poverila Komisiu začať rokovania podľa článku XXIV:6 dohody GATT 1994. Komisia rokovala s členmi WTO, ktorí majú právo rokovať, o odvolaní osobitných koncesií v súvislosti s odvolaním listiny Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii.

Komisia navrhuje Rade, aby dohoda vo forme výmeny listov s Čínskou ľudovou republikou bola podpísaná v mene Únie. Zároveň sa Rade predkladá aj samostatný návrh na uzatvorenie tejto dohody.

Výsledky dohody, pokiaľ ide o priemyselné výrobky, budú musieť byť začlenené do prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku prostredníctvom vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha, na základe článku 9 nariadenia, s cieľom znížiť zmluvné colné sadzby určené v Spoločnom colnom sadzobníku, a to takto:

–  v colnej položke 6404 19 90 (obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku alebo plastov – ostatná) zníženie súčasnej viazanej colnej sadzby EÚ zo 17 % na 16,9 %;

–  v colnej položke 8415 10 90 (klimatizačné stroje a prístroje okenného alebo nástenného typu, delené) zníženie súčasnej viazanej colnej sadzby EÚ z 2,7 % na 2,5 %.

Pre zvýšenie poľnohospodárskych kvót Komisia prijme podľa článku 187 písm. a) nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov [nariadenie (EÚ) č. 1308/2013] vykonávacie nariadenie na otvorenie a spravovanie týchto kvót:

–  v colnej položke 0703 20 00 pridanie 2 150 ton pre Čínsku ľudovú republiku v rámci colnej kvóty EÚ pre cesnak pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty 9,6 %;

–  pridanie 650 ton pre Čínsku ľudovú republiku v rámci colnej kvóty EÚ pre huby rodu Agaricus, pripravené, konzervované alebo dočasne konzervované; pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty.

Pripomienky spravodajcu

Spravodajca víta dohodu s Čínskou ľudovou republikou a domnieva sa, že Európsky parlament by mal udeliť súhlas. Čínska ľudová republika má právo na obnovenie svojich pôvodných obchodných práv, ku ktorých slabému narušeniu došlo následkom rozširovania colnej únie EÚ, po pristúpení Chorvátska k EÚ.

Článok XXIV: V článku XXIV ods. 4 dohody GATT sa správne zdôrazňuje, že ...„cieľom colnej únie alebo oblasti voľného obchodu by malo byť uľahčovanie obchodu medzi územiami, ktoré ich tvoria, a nie vytváranie prekážok obchodu ostatných zmluvných strán s týmito územiami“. Táto kompenzačná dohoda sa preto môže vnímať ako ďalší znak toho, že EÚ je súčasťou multilaterálneho obchodného systému založeného na pravidlách, v centre ktorého sa nachádza WTO.

Komisia právom zvolila 1) zvýšenie colných kvót a 2) zníženie súčasných záväzných colných sadzieb ako nástrojov kompenzácie strát dotknutých čínskych výrobkov.

Výbor pre zahraničné veci poskytol stanovisko vo forme listu a celkovo sa domnieva, že by mal byť vydaný súhlas s návrhom na uzatvorenie dohody, keďže táto dohoda zahŕňa primerané úpravy koncesií a je v súlade s predchádzajúcim postupom a rámcom WTO, pričom vzal na vedomie správy Komisie, v ktorých sa uvádza, že príslušné kompenzačné vyrovnania vo vzťahu k Číne sú primerané a neprekračujú práva Číny, ktoré boli ovplyvnené odvolaním chorvátskych koncesií voči Číne.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

Vážený pán Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

Ref. č.: D(2016)19080

Vec: Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou podľa ustanovení Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v súvislosti s pristúpením Chorvátska k Európskej únii (2015/0298 (NLE))

Vážený kolega,

dovoľujem si odvolať sa na návrh Komisie zo 16. decembra 2015 týkajúci sa rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Úniou a Čínou o zmene koncesií ciel a kvót v súvislosti s pristúpením Chorvátska k Únii.

Navrhovaná dohoda nadväzuje na prerokovaný návrh dohody vo forme výmeny listov, ktorý bol parafovaný 7. októbra 2015 v Bruseli. Beriem na vedomie, že tento návrh je v súlade s praxou EÚ, ktorú uplatňovala pri predchádzajúcich rozšíreniach, ako aj v súlade so Všeobecnou dohodou o clách a obchode (GATT). Tiež beriem na vedomie správy Komisie, v ktorých sa uvádza, že príslušné kompenzačné vyrovnania vo vzťahu k Číne sú primerané a neprekračujú práva Číny, ktoré boli ovplyvnené odvolaním chorvátskych koncesií voči Číne.

Výbor pre zahraničné veci sa celkovo domnieva, že by mal byť vydaný súhlas s návrhom na uzatvorenie dohody, keďže táto dohoda zahŕňa primerané úpravy koncesií a je v súlade s predchádzajúcim postupom a rámcom WTO.

Pevne verím, že Váš výbor dokončí hodnotenie návrhu a dospeje rovnako ako my k pozitívnemu stanovisku.

S úctou,

Elmar Brok


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Dohoda medzi EÚ a Čínou, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k EÚ

Referenčné čísla

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

27.4.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

9.5.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

9.5.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

15.3.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Dátum prijatia

14.7.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

15.7.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia