Postopek : 2015/0298(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0231/2016

Predložena besedila :

A8-0231/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2016 - 4.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0326

PRIPOROČILO     ***
PDF 517kWORD 91k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Iuliu Winkler

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15561/2015),

–  ob upoštevanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (15562/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim odstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0158/2016),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0231/2016),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Ljudske republike Kitajske.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po pristopu Republike Hrvaške je Evropska unija razširila carinsko unijo. Zato je morala v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO) (člen XXIV:6 GATT 1994) začeti pogajanja s članicami STO, ki imajo pogajalske pravice glede carinske tarife Hrvaške, da bi se dogovorila o kompenzacijski prilagoditvi. Taka prilagoditev je potrebna, če se zaradi sprejetja zunanjega tarifnega režima EU carinske tarife povečajo bolj, kot znaša stopnja, za katero se je pristopna država obvezala pri STO.

Svet je 15. julija 2013 Komisijo pooblastil za začetek pogajanj v skladu s členom XXIV:6 GATT 1994. Komisija se je pogajala s članicami STO, ki imajo pogajalske pravice glede odprave posebnih ugodnosti zaradi razveljavitve tarif Republike Hrvaške po njenem pristopu k Evropski uniji.

Komisija Svetu predlaga, naj v imenu Unije podpiše sporazum v obliki izmenjave pisem z Ljudsko republiko Kitajsko. Hkrati je bil Svetu predložen tudi ločen predlog o sklenitvi tega sporazuma.

Rezultate sporazuma bo treba za industrijsko blago vključiti v prilogo I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, in sicer z izvedbeno uredbo Komisije o spremembi priloge na podlagi člena 9 te uredbe, da se znižajo konvencionalne stopnje dajatev, določene v skupni carinski tarifi, kot sledi:

–  v tarifni postavki 6404 19 90 (obutev s podplati iz gume ali plastične mase – druga) se obstoječa pogodbena dajatev EU zniža s 17 % na 16,9 %;

–  v tarifni postavki 8415 10 90 (okenske ali stenske klimatske naprave, sistemi z deljenimi elementi ali split sistemi) se obstoječa pogodbena dajatev EU zniža z 2,7 % na 2,5 %.

Za povečanje kvot v kmetijstvu bo Komisija v skladu s členom 187(a) uredbe o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov (Uredba (EU) št. 1308/2013) sprejela izvedbeno uredbo za uvedbo in upravljanje naslednjih kvot:

–  v tarifni postavki 0703 20 00 se v okviru tarifne kvote EU za česen k dodeljeni količini za Ljudsko republiko Kitajsko doda 2.150 ton, pri čemer se ohrani obstoječa 9,6-odstotna tarifna stopnja v okviru kvote;

–  k dodeljeni količini za Ljudsko republiko Kitajsko v okviru tarifne kvote EU za pripravljene, konzervirane ali začasno konzervirane gobe iz rodu Agaricus se doda 650 ton, pri čemer se ohrani obstoječa tarifna stopnja v okviru kvote.

Ugotovitve poročevalca

Poročevalec pozdravlja sporazum z Ljudsko republiko Kitajsko in meni, da bi ga moral Evropski parlament odobriti. Ljudska republika Kitajska ima pravico do obnovitve predhodnih trgovinskih pravic, potem ko so se nekoliko zmanjšale zaradi širitve carinske unije EU s pristopom Hrvaške.

Člen XXIV:4 GATT pravilno poudarja, da „mora biti namen carinske unije ali območja proste trgovine spodbujanje trgovanja med udeleženimi območji, in ne uvedba ovir za trgovino drugih pogodbenic s temi območji“. Sporazum o nadomestilih je tako mogoče razumeti kot še eno znamenje, da je EU zavezana večstranskemu, na pravilih temelječemu trgovinskemu sistemu s STO v središču.

Komisija je pravilno izbrala (1) povečanje tarifnih kvot in (2) znižanje obstoječih pogodbenih tarifnih stopenj kot instrument za kompenzacijo za zadevne kitajske proizvode in kot način za kompenzacijo izgub.

Odbor za zunanje zadeve je podal mnenje v obliki pisma in v splošnem meni, da je treba predlog o sklenitvi sporazuma odobriti, saj predvideva sorazmerne spremembe koncesij in je skladen z dosedanjo prakso in okvirom STO. Odbor se je prav tako seznanil s poročili Komisije, ki navajajo, da so ustrezne kompenzacijske prilagoditve za Kitajsko sorazmerne in ne presegajo pravic te države, ki so bile zmanjšane zaradi umika koncesij Hrvaške.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

G. Bernd Lange

Predsednik

Odbor za mednarodno trgovino

Sklic: D(2016)19080

Zadeva: Osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (2015/0298)NLE

Spoštovani kolega,

pišem vam v zvezi s predlogom Komisije z dne 16. decembra 2015 za osnutek sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Unijo in Kitajsko o spremembi ugodnosti na področju tarif in kvot po pristopu Hrvaške k Uniji.

Predlagani sporazum je rezultat pogajanj o osnutku sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki je bil parafiran 7. oktobra 2015 v Bruslju. Ugotavljam, da je predlog skladen s prakso EU pri prejšnjih širitvah, pa tudi s Splošnim sporazumom o carinah in trgovini (GATT). Seznanjen sem tudi s poročilom Komisije, da je ta kompenzacijska prilagoditev za Kitajsko sorazmerna in ne presega pravic te države, ki so bile zmanjšane zaradi umika koncesij Hrvaške.

Odbor za zunanje zadeve v splošnem meni, da je treba predlog o sklenitvi sporazuma odobriti, saj predvideva sorazmerne spremembe koncesij in je skladen z dosedanjo prakso in okvirom STO.

Prepričan sem, da se bo vaš odbor po oceni predloga strinjal z našim pozitivnim mnenjem.

S spoštovanjem,

Elmar Brok


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Kitajsko glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

27.4.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

9.5.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

9.5.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

AFET

15.3.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Datum sprejetja

14.7.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Datum predložitve

15.7.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov