Förfarande : 2015/0298(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0231/2016

Ingivna texter :

A8-0231/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2016 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0326

REKOMMENDATION     ***
PDF 366kWORD 83k
15.7.2016
PE 583.950v02-00 A8-0231/2016

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Iuliu Winkler

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORT MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15561/2015),

–  med beaktande av överenskommelsen genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV: 6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (15562/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0158/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0231/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Folkrepubliken Kina.


KORT MOTIVERING

Genom Kroatiens anslutning har Europeiska unionens tullunion utvidgats. Europeiska unionen måste därför enligt Världshandelsorganisationens (WTO) regler (artikel XXIV.6 i Gatt 1994) inleda förhandlingar med de WTO-medlemmar som har förhandlingsrättigheter med avseende på Kroatiens bindningslista i syfte att slutligen nå en överenskommelse om kompensation. Sådan kompensation ges om antagandet av EU:s externa tulltaxa leder till att tullen höjs över den nivå som det anslutande landet förbundit sig till inom ramen för WTO.

Den 15 juli 2013 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar enligt artikel XXIV.6 i Gatt 1994. Kommissionen har fört förhandlingar med de WTO-medlemmar som har förhandlingsrättigheter när det gäller frånträdandet av specifika medgivanden i förbindelse med återtagandet av Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen.

Kommissionen föreslår rådet att avtalet genom skriftväxling med Kina undertecknas på unionens vägnar. Ett separat förslag om ingående av avtalet föreläggs också rådet parallellt.

Avtalets resultat måste införlivas, för industrivaror, i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan genom en kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilagan, på grundval av artikel 9 i förordningen, för att minska den konventionella tullsatsen som fastställs i Gemensamma tulltaxan som följer:

–  I tullposition 6404 19 90 (Skodon med yttersulor av gummi eller plast – andra) sänk den nuvarande EU-bundna tullsatsen på 17 % till 16,9 %

–  I tullposition 8415 10 90 (Luftkonditioneringsapparater av fönster- eller väggtyp av typen ”splitsystem”) sänk den nuvarande EU-bundna tullsatsen på 2,7 % till 2,5 %.

För ökningen av jordbrukskvoterna kommer kommissionen att anta en genomförandeförordning för att inleda och förvalta följande kvoter i enlighet med artikel 187 a i förordningen om en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna (förordning (EU) nr 1308/2013):

–  Lägg i tullposition 0703 20 00 till 2 150 ton till tilldelningen till Folkrepubliken Kina av EU:s tullkvot för vitlök och bibehåll den nuvarande tullsatsen på 9,6 % inom kvoten.

–  Lägg till 650 ton (avrunnen nettovikt) till tilldelningen till Folkrepubliken Kina av EU:s tullkvot för svampar av släktet Agaricus, beredda, konserverade eller tillfälligt konserverade och bibehåll den nuvarande tullsatsen.

Föredragandens iakttagelser

Föredraganden gläder sig över avtalet med Folkrepubliken Kina och anser att Europaparlamentet bör godkänna att avtalet ingås. Folkrepubliken Kina har rätt att få återupprätta sina handelsrättigheter, som till viss del har urholkats till följd av den utvidgning av EU:s tullunion som Kroatiens EU-anslutning har medfört.

I artikel XXIV Gatt framhålls helt riktigt att …”syftet med en tullunion eller ett frihandelsområde bör vara att underlätta handel mellan de konstituerande områdena och inte att skapa handelshinder för andra parter som slutit avtal med de områdena”. Detta kompensationsavtal kan därför ses som ytterligare ett tecken på att EU vill respektera bestämmelserna i det multilaterala handelssystemet, med WTO i centrum.

Kommissionen har med rätta valt att 1) öka tullkvoterna och 2) minska de nuvarande bundna tullarna som kompensationsinstrument för att ersätta förluster de kinesiska produkterna i fråga.

Utskottet för utrikesfrågor har avgivit ett yttrande i form av en skrivelse och är av den åsikten att förslaget att ingå ett avtal bör bifallas, då förslaget innehåller proportionerliga ändringar av medgivandena och är förenligt med tidigare praxis och WTO-regelverket, och har tagit del av kommissionens rapporter där det hävdas att kompensationsjusteringarna till Kina är proportionerliga och inte överskrider Kinas rättigheter som påverkats av att Kroatiens medgivanden till Kina dragits tillbaka.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Bernd Lange

Ordförande

Utskottet för internationell handel

Referens: D(2016)19080

Ärende: Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med det allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (2015/0298 (NLE))

Bästa kollega!

Jag hänvisar till kommissionens förslag av den 16 december 2015 till rådets beslut om ingående av avtalet mellan EU och Kina om ändring av medgivanden för tullar och kvoter i samband med Kroatiens anslutning till unionen.

Det föreslagna avtalet följer ett framförhandlat avtalsförslag i form av en skriftväxling som paraferades i Bryssel den 7 oktober 2015. Jag noterar att förslaget är förenligt med den praxis som EU följt vid tidigare utvidgningar samt med allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt). Jag har också tagit del av kommissionens rapporter där det hävdas att kompensationsjusteringarna till Kina är proportionerliga och inte överstiger Kinas rättigheter såsom de påverkats av att Kroatiens medgivanden till Kina återkallats.

Utrikesutskottet anser generellt att förslaget om att ingå avtalet bör godkännas då avtalet innehåller proportionerliga ändringar av medgivanden och är förenligt med tidigare praxis och WTO-ramarna.

Jag räknar med att ert utskott kommer att slutföra behandlingen av förslaget och att det delar vår positiva bedömning.

Med vänlig hälsning

Elmar Brok


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal mellan EU och Kina om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till EU

Referensnummer

15561/2015 – C8-0158/2016 – COM(2015)06542015/0298(NLE)

Remissdatum / begäran om godkännande

27.4.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

9.5.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

9.5.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

15.3.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Iuliu Winkler

25.1.2016

 

 

 

Behandling i utskott

4.4.2016

15.6.2016

 

 

Antagande

14.7.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Ingivande

15.7.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy