ZPRÁVA o žádosti, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity

15.7.2016 - (2016/2083(IMM))

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Gilles Lebreton

Postup : 2016/2083(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0233/2016
Předložené texty :
A8-0233/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity

(2016/2083(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity, kterou dne 28. března 2016 předložil státní zástupce při řeckém Nejvyšším soudu v souvislosti se svým návrhem na zahájení trestního stíhání z důvodu deliktů údajně spáchaných v Soluni (spisová zn. ABM A2015/1606) a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 27. dubna 2016,

–  vzhledem k tomu, že Sotirios Zarianopoulos se vzdal svého práva být vyslechnut v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013[1],

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0233/2016),

A.  vzhledem k tomu, že státní zástupce při řeckém Nejvyšším soudu požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity v souvislosti s trestním stíháním ve věci údajného spáchání trestného činu;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 62 Ústavy Řecké republiky nesmí být během volebního období poslanci parlamentu stíháni, zatčeni, uvězněni ani jinak omezováni bez předchozího souhlasu parlamentu;

D.  vzhledem k tomu, že příslušné řecké orgány zvažují zahájit proti Sotiriosovi Zarianopoulosovi trestní stíhání za nesplnění právních povinností spáchané ve skupině;

E.  vzhledem k tomu, že zvažované stíhání se týká udělení údajně nezákonných povolení, jehož se měla v roce 2011 dopustit městská rada Soluně, když povolila zábor veřejného prostoru tím, že umožnila umístění teras na komunikacích v pěší zóně, a že proti Sotiriosovi Zarianopoulosovi je vedeno trestní řízení na základě jeho tehdejšího mandátu městského radního;

F.  vzhledem k tomu, že zvažované trestní stíhání nemá zjevně žádný vztah k funkci poslance Evropského parlamentu, kterou Sotirios Zarianopoulos vykonává, ale týká se naopak jeho předchozího mandátu městského radního Soluně;

G.  vzhledem k tomu, že toto zvažované trestní řízení se netýká vyjádřených názorů či hlasování při výkonu mandátu tohoto poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie;

H.  vzhledem k tomu, že v daném případě neexistuje žádný důvod pro domněnku, že by se případ zakládal na záměru politicky poškodit daného poslance (fumus persecutionis), a to tím spíše, že se toto trestní řízení týká všech tehdejších soluňských radních;

1.  rozhodl, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušným řeckým orgánům.

  • [1]  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543); rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

11.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Noichl