RAPORT Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

15.7.2016 - (2016/2083(IMM))

Õiguskomisjon
Raportöör: Gilles Lebreton

Menetlus : 2016/2083(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0233/2016
Esitatud tekstid :
A8-0233/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2016/2083(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 28. märtsil 2016. aastal Kreeka ülemkohtu prokurör seoses kavandatava vastutusele võtmisega Thessaloniki õigusrikkumiste asjas (toimik nr ABM A2015/1606), mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 27. aprillil 2016. aastal,

–  võttes arvesse seda, et Sotirios Zarianopoulos loobus kodukorra artikli 9 lõike 5 kohasest võimalusest anda kuulamisel selgitusi,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid[1],

–  võttes arvesse Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklit 62,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0233/2016),

A.  arvestades, et Kreeka ülemkohtu prokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmist seoses vastutusele võtmisega väidetava õigusrikkumise tõttu;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

C.  arvestades, et Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklis 62 on sätestatud, et parlamendi koosseisu ametiajal ei või parlamendiliiget ilma parlamendi eelneva loata vastutusele võtta, kinni pidada, temalt vabadust võtta ega muul viisil tema vabadust piirata;

D.  arvestades, et Kreeka ametiasutused kavatsevad Sotirios Zarianopoulose koos teistega vastutusele võtta seoses õiguslike kohutuste täitmata jätmisega;

E.  arvestades, et kavandatav vastutusele võtmine puudutab Thessaloniki linnavolikogu poolt 2011. aastal väljastatud väidetavalt ebaseaduslikke lubasid hõivata üldkasutatav ala, et rajada kõnniteedele väliterrasse, ning arvestades, et Sotirios Zarianopoulost soovitakse vastutusele võtta kui endist linnavolikogu liiget;

F.  arvestades, et kavandataval vastutusele võtmisel ei ole ilmselgelt seost Sotirios Zarianopoulose Euroopa Parlamendi liikme staatusega, vaid see puudutab tema kui endise linnavolikogu liikme volitusi;

G.  arvestades, et kavandatud vastutusele võtmine ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

H.  arvestades, et ei ole põhjust eeldada, et kavandatud vastutusele võtmise eesmärk on kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust (fumus persecutionis), seda enam, et süüdistus puudutab kõiki tolleaegseid linnavolikogu liikmeid;

1.  otsustab Sotirios Zarianopoulose puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Kreeka ametiasutustele.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Maria Noichl

  • [1]  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: (EU:C:2011:543); kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.