JELENTÉS Szotiriosz Zarianopulosz mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

15.7.2016 - (2016/2083(IMM))

Jogi Bizottság
Előadó: Gilles Lebreton

Eljárás : 2016/2083(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0233/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0233/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Szotiriosz Zarianopulosz mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2016/2083(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a görög főügyész 2016. március 28-án továbbított és a plenáris ülésen 2016. április 27-én bejelentett kérelemre, amelyben a főügyész – a jogellenes cselekmény ügyében eljáró szaloniki ügyész által indítani kívánt nyomozati eljárás (ABM A2015/1606 sz. ügyirat) kapcsán – kéri Szotiriosz Zarianopulosz mentelmi jogának felfüggesztését,

–  tekintettel arra, hogy Szotiriosz Zarianopulosz nem kívánt élni az eljárási szabályzat 9. cikkének (5) bekezdése értelmében őt megillető meghallgatási joggal,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló, 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én és 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre[1],

–  tekintettel az Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0233/2016),

A.  mivel a görög főügyész jogellenes cselekmény feltételezett elkövetésére vonatkozó nyomozati eljárással összefüggésben kérte Szotiriosz Zarianopulosz európai parlamenti képviselő parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését,

B.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke értelmében az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

C.  mivel a Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikke értelmében parlamenti megbízatásuk során a parlamenti képviselők ellen eljárást indítani, őket letartóztatni, bebörtönözni vagy egyéb módon szabadságuktól megfosztani a parlament előzetes engedélye nélkül nem lehet;

D.  mivel a görög hatóságok azzal a váddal kívánnak eljárni Szotiriosz Zarianopoulosszal szemben, hogy önkormányzati ülésen nem tett eleget jogszabályi kötelezettségeinek;

E.  mivel a tervezett bírósági eljárás tárgya, hogy 2011-ben a szaloniki önkormányzat állítólagosan jogellenes engedélyeket bocsátott ki, amelyek alapján közterületek elfoglalásával (a járdákon) teraszok kialakítására került sor, Szotiriosz Zarianopulosz ellen pedig akkori önkormányzati tagsága miatt indulna eljárás;

F.  mivel nyilvánvaló, hogy a tervezett eljárás nyilvánvalóan nem Szotiriosz Zarianopulosz európai parlamenti képviselői megbízatásával, hanem korábbi, a szaloniki önkormányzatban betöltött tagságával függ össze;

G.  mivel a tervezett eljárás nem érint olyan véleményt, illetve szavazatot, amelyet az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. számú jegyzőkönyv 8. cikke értelmében az európai parlamenti képviselő feladatának ellátása során nyilvánított ki, illetve adott le;

H.  mivel nem létezik olyan ok, amely alapján feltételezhető volna, hogy a tervezett eljárás mögöttes szándéka a képviselő politikai tevékenységének akadályozása (fumus persecutionis), már csak azért sem, mert az eljárás kiterjed a nevezett időszakban a szaloniki önkormányzatban tagsággal rendelkező valamennyi személyre;

1.   úgy határoz, hogy felfüggeszti Szotiriosz Zarianopulosz mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentését a görög hatóságoknak.

  • [1]  A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

11.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Maria Noichl