RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos

15.7.2016 - (2016/2083(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Gilles Lebreton

Procedură : 2016/2083(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0233/2016
Texte depuse :
A8-0233/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cererea de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos

(2016/2083(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos, transmisă la 28 martie 2016 de către procurorul Curții Supreme elene, în legătură cu procedura judiciară preconizată de parchet pentru o serie de delicte la Salonic (dosarul ABM A2015/1606), cerere anunțată în plen la 27 aprilie 2016,

–  având în vedere că Sotirios Zarianopoulos a renunțat la dreptul de a fi audiat, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013[1],

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Republicii Elene,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0233/2016),

A.  întrucât procurorul Curții Supreme elene a solicitat ridicarea imunității parlamentare a lui Sotirios Zarianopoulos, deputat în Parlamentul European, în legătură cu urmărirea pentru o infracțiune suspectată;

B.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul statului lor de proveniență, de aceleași imunități ca și cele recunoscute membrilor parlamentului țării respective;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 62 din Constituția elenă, în cursul legislaturii deputații nu pot fi urmăriți, arestați, deținuți sau supuși altor constrângeri fără autorizarea Camerei deputaților;

D.  întrucât autoritățile elene intenționează să deschidă o procedură împotriva lui Sotirios Zarianopoulos pentru neîndeplinirea obligațiilor legale în reuniune;

E.  întrucât procedura preconizată se referă la emiterea, în 2011, de către consiliul municipal Salonic a unor autorizații prezumate ilegale pentru ocuparea unor terenuri în proprietate publică pentru a instala terase în zone pietonale și întrucât Sotirios Zarianopoulos este urmărit în calitate de fost membru al consiliului municipal respectiv;

F.  întrucât este evident că urmărirea preconizată nu are nicio legătură cu statutul de deputat în Parlamentul European al lui Sotirios Zarianopoulos, ci se referă la mandatul său anterior de membru al consiliului municipal Salonic;

G.  întrucât urmărirea preconizată nu are drept obiect opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor deputatului în Parlamentul European în cauză, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

H.  întrucât nu există niciun motiv pentru a prezuma că urmărirea preconizată ar avea la bază intenția de a prejudicia activitatea politică a deputatului (fumus persecutionis), cu atât mai mult cu cât procedura se referă la toți membrii consiliului municipal din perioada respectivă;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Sotirios Zarianopoulos,

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților elene.

  • [1]  Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

11.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Maria Noichl