SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa

  15.7.2016 - (2016/2083(IMM))

  Výbor pre právne veci
  Spravodajca: Gilles Lebreton

  Postup : 2016/2083(IMM)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0233/2016
  Predkladané texty :
  A8-0233/2016
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o žiadosti o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa

  (2016/2083(IMM))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa, ktorú 28. marca 2016 podal prokurátor Gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s konaním pripravovaným prokurátorom pre prečiny v Solúne (spis ABM A2015/1606) a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 27. apríla 2016,

  –  so zreteľom na skutočnosť, že Sotirios Zarianopoulos sa vzdal svojho práva na vypočutie v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

  –  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011 a 17. januára 2013[1],

  –  so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

  –  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0233/2016),

  A.  keďže prokurátor Gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s trestným konaním vo veci údajného prečinu požiadal o zbavenie parlamentnej imunity poslanca Európskeho parlamentu Sotiriosa Zarianopoulosa;

  B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

  C.  keďže podľa článku 62 Ústavy Helénskej republiky nemôže byť žiadny poslanec trestne stíhaný, zatknutý, uväznený alebo vystavený iným obmedzeniam bez súhlasu Gréckeho parlamentu;

  D.  keďže grécke orgány plánujú trestne stíhať Sotiriosa Zarianopoulosa za nesplnenie právnych povinností spolu s ďalšími osobami;

  E.  keďže plánované trestné stíhanie sa týka vydania údajne nezákonného povolenia na obsadenie verejného priestoru mestskou radou v Solúne, a to na účely zriadenia terás na chodníkoch pre chodcov, a keďže Sotirios Zarianopoulos je stíhaný ako bývalý člen tejto mestskej rady;

  F.  keďže plánované stíhanie nemá žiadnu súvislosť s štatútom Sotiriosa Zarianopoulosa ako poslanca Európskeho parlamentu, ale súvisí skôr s jeho predchádzajúcim mandátom člena mestskej rady v Solúne;

  G.  keďže plánované trestné stíhanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných pri výkone funkcie poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

  H.  keďže neexistuje žiadny dôvod domnievať sa, že plánované trestné stíhanie by vychádzalo zo zámeru poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis), a navyše sa trestné stíhanie týka všetkých vtedajších členov mestskej rady;

  1.  rozhodol zbaviť Sotiriosa Zarianopoulosa imunity;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom.

  • [1]  Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIAV GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  11.7.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

  Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

  Maria Noichl