POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (Sotirios Zarianopoulos)

15.7.2016 - (2016/2083(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Gilles Lebreton

Postopek : 2016/2083(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0233/2016
Predložena besedila :
A8-0233/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (Sotirios Zarianopoulos)

(2016/2083(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu, ki jo je dne 28. marca 2016 posredoval državni tožilec pri grškem vrhovnem sodišču v zvezi s kazenskim postopkom, ki ga želi začeti državni tožilec v Solunu (zadeva ABM A2015/1606), in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju dne 27. aprila 2016,

–  ob upoštevanju dejstva, da se je Sotirios Zarianopulos odrekel pravici do zagovora v skladu s členom 9(5) Pravilnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013[1],

–  ob upoštevanju 62. člena Ustave Helenske republike,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0233/2016),

A.  ker je državni tožilec pri grškem vrhovnem sodišču zahteval odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Sotiriosu Zarianopulosu v zvezi s postopkom za ugotavljanje domnevne kršitve;

B.  ker v skladu s členom 9 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

C.  ker se v skladu z 62. členom ustave Helenske republike proti poslancem v času njihovega mandata ne sme začeti kazenskega postopka, jim odvzeti prostosti, jih zapreti ali drugače zadržati brez dovoljenja poslanske zbornice;

D.  ker grški organi nameravajo začeti kazenski postopek zoper Sotiriosa Zarianopulosa zaradi neizpolnjevanja pravnih obveznosti na seji;

E.  ker se predvideni kazenski postopek nanaša na domnevno nezakonito izdajanje dovoljenj občinskega sveta mesta Solun leta 2011 za uporabo javnih zemljišč za namen postavitve teras na površinah za pešce in ker poteka kazenski postopek proti Sotiriosu Zarianopulosu kot nekdanjem članu tega občinskega sveta;

F.  ker je očitno, da kazenski postopek ni povezan s statusom Sotiriosa Zarianopulosa kot poslanca Evropskega parlamenta, temveč z njegovim predhodnim mandatom člana občinskega sveta mesta Solun;

G.  ker se predvideni kazenski postopek ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

H.  ker ni razlogov za domnevo, da bi se z nadaljevanjem predvidenega postopka želelo škodovati politični dejavnosti poslanca („fumus persecutionis“), še zlasti, ker kazenski postopek poteka proti vsem članom takratnega mestnega sveta;

1.  se odloči, da odvzame imuniteto Sotiriosu Zarianopulosu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje grškim organom.

  • [1]  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrman in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

11.7.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Maria Noichl