Διαδικασία : 2016/0142(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0235/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0235/2016

Συζήτηση :

PV 14/12/2016 - 17
CRE 14/12/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2016 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0508

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 747kWORD 355k
18.7.2016
PE 584.091v02-00 A8-0235/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής)

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής)

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0290),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή(C8-0176/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59, 39 και 40 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0235/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ειδικότερα, η χρήση του μηχανισμού θα πρέπει να διευκολύνεται με τη συντόμευση των περιόδων αναφοράς και των προθεσμιών, γεγονός που θα επιταχύνει τη διαδικασία, και με την επέκταση των πιθανών λόγων αναστολής, στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνεται η σημαντική αύξηση του αριθμού των απορριφθεισών αιτήσεων επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διέλθει μέσω της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, όταν συμφωνία επανεισδοχής που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης ή κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας προβλέπει τέτοια υποχρέωση επανεισδοχής. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ενεργοποιεί η ίδια τον μηχανισμό σε περίπτωση που η τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται για την επανεισδοχή, ιδίως όταν έχει συναφθεί συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και της Ένωσης.

(3)  Ειδικότερα, η χρήση του μηχανισμού θα πρέπει να διευκολύνεται με τη συντόμευση των περιόδων αναφοράς και των προθεσμιών, γεγονός που θα επιταχύνει τη διαδικασία, και με την επέκταση των πιθανών λόγων αναστολής, στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνεται η σημαντική αύξηση του αριθμού των απορριφθεισών αιτήσεων επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διέλθει μέσω της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, όταν συμφωνία επανεισδοχής που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης ή κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας προβλέπει τέτοια υποχρέωση επανεισδοχής, και η σημαντική αύξηση των κινδύνων για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ενεργοποιεί η ίδια τον μηχανισμό σε περίπτωση που η τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται για την επανεισδοχή, ιδίως όταν έχει συναφθεί συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 α)  Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την παράτυπη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τα οικονομικά οφέλη, ιδίως από την άποψη του τουρισμού και του εξωτερικού εμπορίου, και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα μίας δέσμης εγγυήσεων και μέτρων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμηθεί αν ενδείκνυται η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, που χορηγείται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης του διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, εξακολουθούν να πληρούνται με την πάροδο του χρόνου, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση στις σχετικές τρίτες χώρες και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 β)  πριν να λάβει οποιαδήποτε απόφαση για την προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τρίτης χώρας, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εν λόγω τρίτη χώρα και να λάβει υπόψη τις πιθανές συνέπειες της αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για αυτή την κατάσταση,

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 γ)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην εφαρμογή του μηχανισμού αναστολής, δεδομένου του ιδιαίτερα ευαίσθητου πολιτικού χαρακτήρα της αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για όλους τους υπηκόους μιας τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 καθώς και των οριζόντιων συνεπειών της για τα κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες του Σένγκεν και για την ίδια την Ένωση, ιδίως για τις εξωτερικές σχέσεις τους και τη συνολική λειτουργία του χώρου του Σένγκεν, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απόφαση προσωρινής αναστολής της εφαρμογής του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 σε σχέση με τις οικείες τρίτες χώρες. Κατά την ανάθεση της εξουσίας αυτής στην Επιτροπή, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη πολιτικής συζήτησης σχετικά με την πολιτική της Ένωσης όσον αφορά τις θεωρήσεις στον χώρο του Σένγκεν. Απηχείται επίσης η ανάγκη να εξασφαλιστούν η κατάλληλη διαφάνεια και νομική ασφάλεια κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αναστολής σε όλους τους υπηκόους της οικείας τρίτης χώρας, ιδίως μέσω της αντίστοιχης προσωρινής τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 1 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  στην παράγραφο 1 διαγράφεται η ακόλουθη φράση:

(1)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ως έσχατη ανάγκη,»

“1.  «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 2, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους μιας τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙ αναστέλλεται προσωρινά ως έσχατη λύση, σύμφωνα με αυστηρά και αντικειμενικά δεδομένα, βάσει του παρόντος άρθρου.»

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 1 α – παράγραφος 2 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)  σημαντική αύξηση του αριθμού των υπηκόων της εν λόγω τρίτης χώρας οι οποίοι διαπιστώνεται ότι διαμένουν στο έδαφος του κράτους μέλους χωρίς να έχουν ανάλογο δικαίωμα,

(α)  σημαντική αύξηση του αριθμού των υπηκόων της εν λόγω τρίτης χώρας στους οποίους απερρίφθη αίτημα εισόδου ή οι οποίοι διαπιστώνεται ότι διαμένουν στο έδαφος του κράτους μέλους χωρίς να έχουν ανάλογο δικαίωμα,

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 1α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γ α)  αυξημένη ή άμεση απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών που συνδέεται με υπηκόους της εν λόγω τρίτης χώρας βάσει τεκμηριωμένων αντικειμενικών, συγκεκριμένων και σχετικών με το θέμα πληροφοριών και δεδομένων που παρέχονται από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου ή την Ευρωπόλ.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 1 α – παράγραφος 2 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"2 α.  Εάν η Επιτροπή έχει συγκεκριμένες και αξιόπιστες πληροφορίες για τις περιστάσεις που αναφέρονται στα σημεία α), β) ή γ) της παραγράφου 2 ή ότι η τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται για την επανεισδοχή, ιδίως όταν έχει συναφθεί συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της εν λόγω τρίτης χώρας και της Ένωσης, για παράδειγμα:

"2 α.  Εάν η Επιτροπή έχει συγκεκριμένες και αξιόπιστες πληροφορίες, λαμβανομένων υπόψη σχετικών δεδομένων, εκθέσεων και στατιστικών, για τις περιστάσεις που αναφέρονται στα σημεία α), β), γ) ή γα) της παραγράφου 2 ή ότι η τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται για την επανεισδοχή, ιδίως όταν έχει συναφθεί συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της εν λόγω τρίτης χώρας και της Ένωσης, για παράδειγμα:

–  απορρίπτοντας ή μη απαντώντας στις αιτήσεις επανεισδοχής,

–  απορρίπτοντας ή μη απαντώντας στις αιτήσεις επανεισδοχής,

–  παραλείποντας να εκδώσει ταξιδιωτικά έγγραφα για τους σκοπούς της επιστροφής εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη συμφωνία ή μη αποδεχόμενη ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδόθηκαν μετά την παρέλευση των προθεσμιών που ορίζονται στη συμφωνία,

–  παραλείποντας να εκδώσει ταξιδιωτικά έγγραφα για τους σκοπούς της επιστροφής εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη συμφωνία ή μη αποδεχόμενη ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδόθηκαν μετά την παρέλευση των προθεσμιών που ορίζονται στη συμφωνία,

–  ή καταγγέλλοντας ή αναστέλλοντας τη συμφωνία,

–  ή καταγγέλλοντας ή αναστέλλοντας τη συμφωνία,

η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία, να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω ενημέρωση ισοδυναμεί με κοινοποίηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.»

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω ενημέρωση ισοδυναμεί με κοινοποίηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφαρμόζεται δε η παράγραφος 3.»

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 1 α – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 α)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2 β.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τη συνεχή εκπλήρωση των συγκεκριμένων κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο -1 και χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμηθεί αν ενδείκνυται η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων από τις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης όταν ταξιδεύουν στο έδαφος κρατών μελών ως αποτέλεσμα επιτυχούς ολοκλήρωσης του διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή και συχνότερα, αν χρειαστεί. Η έκθεση επικεντρώνεται στις τρίτες χώρες για τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί, βάσει συγκεκριμένων και αξιόπιστων στοιχείων, ότι πλέον δεν πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Όταν έκθεση της Επιτροπής καταδεικνύει ότι ένα ή περισσότερα από τα ειδικά κριτήρια δεν πληρούνται πλέον σε σχέση με συγκεκριμένη τρίτη χώρα, τούτο ισοδυναμεί με κοινοποίηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και εφαρμόζεται η παράγραφος 3.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 1 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"3.  Η Επιτροπή εξετάζει οιαδήποτε κοινοποίηση που υπεβλήθη βάσει της παραγράφου 2, λαμβάνοντας υπόψη:

"3.  Η Επιτροπή εξετάζει οιαδήποτε κοινοποίηση υπεβλήθη βάσει της παραγράφου 2, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 2α και 2β, λαμβάνοντας υπόψη:

(α)  αν υφίσταται οιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 2α,

(α)  αν υφίσταται οιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 2, ή 2β,

(β)  τον αριθμό των κρατών μελών που επηρεάζονται από οιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 2α,

(β)  τον αριθμό των κρατών μελών που επηρεάζονται από οιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 2α και 2β,

(γ)  τον συνολικό αντίκτυπο των αυξήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στη μεταναστευτική κατάσταση στην Ένωση, όπως αυτή εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη ή έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή,

(γ)  τον συνολικό αντίκτυπο των αυξήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στη μεταναστευτική κατάσταση στην Ένωση, όπως αυτή εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη ή έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή,

(δ)  τις εκθέσεις που έχει εκπονήσει ο [Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης], η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ή η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), εφόσον επιβάλλεται από τις περιστάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση,

(δ)  τις εκθέσεις που έχει εκπονήσει ο [Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης], η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ή η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) ή οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό θεσμικό όργανο, οργανισμός, υπηρεσία, φορέας ή διεθνής οργανισμός τα οποία έχουν αρμοδιότητα για ζητήματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, εφόσον επιβάλλεται από τις περιστάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση,

(ε)  το συνολικό ζήτημα της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής ασφάλειας, σε διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

(ε)  το συνολικό ζήτημα της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής ασφάλειας, σε διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εξέτασής της.»

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εξέτασής της.»

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 1 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  στην παράγραφο 4, η φράση «εντός τριμήνου» αντικαθίστανται από τη φράση «εντός μηνός».

(5)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«4  Όταν η Επιτροπή, σύμφωνα με την εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για την εν λόγω τρίτη χώρα και τους πολίτες της, καθώς και για τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της με την οικεία τρίτη χώρα και την κατάσταση στην εν λόγω τρίτη χώρα, σε στενή συνεργασία με την εν λόγω τρίτη χώρα για την εξεύρεση εναλλακτικών μακροπρόθεσμων λύσεων, αποφασίζει ότι απαιτείται δράση, εκδίδει, εντός μηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 4β για την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής του παραρτήματος ΙΙ για περίοδο έξι μηνών για τους υπηκόους της οικείας τρίτης χώρας. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ορίζει μια ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η αναστολή της εφαρμογής του Παραρτήματος ΙΙ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους διαθέσιμους πόρους στα προξενεία των κρατών μελών, και τροποποιεί αναλόγως το Παράρτημα ΙΙ. Η εν λόγω τροποποίηση πραγματοποιείται με την προσθήκη, δίπλα στην ονομασία της εν λόγω τρίτης χώρας, υποσημείωσης στην οποία αναφέρεται ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης αναστέλλεται έναντι της τρίτης χώρας και προσδιορίζεται η περίοδος της εν λόγω αναστολής.

 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 4, κατά τις περιόδους της αναστολής αυτής, οι υπήκοοι της οικείας τρίτης χώρας που ανήκουν στις κατηγορίες που αφορούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών.»

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 1 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 α)  Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4:

 

«Το κράτος μέλος που, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, επιθυμεί να εισαγάγει νέες εξαιρέσεις στην υποχρέωση θεώρησης για μια κατηγορία υπηκόων της τρίτης χώρας την οποία αφορά η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, κοινοποιεί την πρόθεσή του προηγουμένως στην Επιτροπή.»

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 1 α – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5 β)  η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

5.  Πριν να λήξει η περίοδος ισχύος της εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το ή τα οικεία κράτη μέλη, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού προκειμένου να μεταφερθεί από το Παράρτημα ΙΙ στο Παράρτημα I η μνεία της οικείας τρίτης χώρας.

"5.  Πριν να λήξει η περίοδος ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το ή τα οικεία κράτη μέλη, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού προκειμένου να μεταφερθεί από το Παράρτημα ΙΙ στο Παράρτημα I η μνεία της οικείας τρίτης χώρας.»

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 1 α – παράγραφος 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5 γ)  Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6.  Όταν η Επιτροπή έχει υποβάλει νομοθετική πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 5, δύναται να παρατείνει την ισχύ της εκδοθείσας δυνάμει της παραγράφου 4 εκτελεστικής πράξης, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Η απόφαση για την παράταση της ισχύος της εκτελεστικής πράξης εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 4α παράγραφος 2.

"6.  Όταν η Επιτροπή υποβάλει νομοθετική πρόταση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, η περίοδος αναστολής που αναφέρεται στην παράγραφο 4 παρατείνεται για περίοδο έξι μηνών. Η υποσημείωση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο τροποποιείται αναλόγως.»

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Άρθρο 4 β – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 4β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο στ) ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 9ης Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

"2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο στ) και στο άρθρο 1α παράγραφοι 4 και 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 9ης Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.»


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πολιτική των θεωρήσεων αποτελεί θέμα καίριας σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντίκτυπο τόσο στον τομέα της εξωτερικής δράσης όσο και σε εκείνον της εσωτερικής ασφάλειας. Ακριβώς λόγω της σημασίας της, ρυθμίζεται με σαφήνεια ως τομέας κοινής αρμοδιότητας μεταξύ των συννομοθετών στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας.

Ο κανονισμός που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 ο οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2013, εισήγαγε ουσιαστικές πτυχές όπως ο «μηχανισμός αναστολής», ο οποίος πρόκειται να τροποποιηθεί τώρα. Τροποποίησε επίσης τον μηχανισμό αμοιβαιότητας ως αντίβαρο στον μηχανισμό αναστολής, σε συμφωνία μεταξύ των οργάνων, η νομιμότητα της οποίας επικυρώθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ στις 16 Ιουλίου 2015. Η απόφαση αυτή δημιούργησε νομολογία και έθεσε τα θεμέλια για την ορθή χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ισότητα μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Η εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης όσον αφορά την μετανάστευση, ιδιαίτερα υπό το φως των διαδοχικών διαδικασιών ελευθέρωσης των θεωρήσεων, καθιστά απαραίτητη την επανεξέταση του μηχανισμού αναστολής, ώστε να καταστεί αποδοτικότερος και πιο ευέλικτος. Αναμφίβολα είναι απαραίτητο να εφοδιαστούμε με εργαλεία που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ανταποκριθεί σε καταστάσεις, καθεμία εκ των οποίων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι οποίες προκύπτουν από:

•  την σημαντική και απότομη αύξηση του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην επικράτεια της ΕΕ·

•  αβάσιμες αιτήσεις ασύλου από υπηκόους των εν λόγω τρίτων χωρών·

•  απορριφθείσες αιτήσεις επανεισδοχής·

•  απειλές κατά της ασφάλειας της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Ωστόσο ότι η ευελιξία αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ισχυρό σύστημα εγγυήσεων και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και από εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τις αρμόδιες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών και να προστατευθούν οι αρχές της κοινοτικής πολιτικής για τις θεωρήσεις.

Είναι απαραίτητο και νομικά σημαντικό να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφόσον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών είναι ένα από τα πιο αυστηρά μέτρα πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να τροποποιηθεί ο μηχανισμός αναστολής όσον αφορά τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16ης Ιουλίου 2015, με την οποία το Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί σχετικά με το θέμα αυτό σε σχέση με το μηχανισμό αμοιβαιότητας. Και οι δύο μηχανισμοί είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, νομοθετικές και πολιτικές ισορροπίες, με παρόμοια αποτελέσματα και οι διαδικασίες των οποίων θα πρέπει να εναρμονιστούν.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.5.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.5.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

1.7.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.5.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.5.2016

15.6.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georg Mayer

Ημερομηνία κατάθεσης

18.7.2016


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

9

-

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

1

0

ENF

Georg Mayer

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου