MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (keskeyttämismekanismin tarkistus)

18.7.2016 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Menettely : 2016/0142(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0235/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0235/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (keskeyttämismekanismin tarkistus)

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0290),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0176/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59, 39 ja 40 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0235/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Mekanismin käyttöä olisi helpotettava erityisesti lyhentämällä viiteajanjaksoja ja määräaikoja, mikä nopeuttaisi menettelyä, ja laajentamalla mahdollisia viisumivapauden keskeyttämisen syitä, joihin olisi sisällytettävä hylättyjen takaisinottopyyntöjen lukumäärän merkittävä kasvu asianomaisen kolmannen maan kautta kulkeneiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, jos unionin tai jonkin jäsenvaltion ja asianomaisen kolmannen maan välillä on tehty takaisinottosopimus, jossa määrätään tällaisesta takaisinottovelvollisuudesta. Komission olisi voitava käynnistää mekanismi myös siinä tapauksessa, että kolmas maa ei tee yhteistyötä takaisinoton suhteen, vaikka kolmannen maan ja unionin välillä on tehty takaisinottosopimus.

(3)  Mekanismin käyttöä olisi helpotettava erityisesti lyhentämällä viiteajanjaksoja ja määräaikoja, mikä nopeuttaisi menettelyä, ja laajentamalla mahdollisia viisumivapauden keskeyttämisen syitä, joihin olisi sisällytettävä hylättyjen takaisinottopyyntöjen lukumäärän merkittävä kasvu asianomaisen kolmannen maan kautta kulkeneiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, jos unionin tai jonkin jäsenvaltion ja asianomaisen kolmannen maan välillä on tehty takaisinottosopimus, jossa määrätään tällaisesta takaisinottovelvollisuudesta, sekä jäsenvaltioiden yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien riskien merkittävä kasvu. Komission olisi voitava käynnistää mekanismi myös siinä tapauksessa, että kolmas maa ei tee yhteistyötä takaisinoton suhteen, vaikka kolmannen maan ja unionin välillä on tehty takaisinottosopimus.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Jotta edelleenkin täytettäisiin viisumivapauteen tähtäävän vuoropuhelun tuloksena myönnetyn viisumivapauden asianmukaisuuden arvioimiseen käytetyt erityiset kriteerit, jotka liittyvät muun muassa laittomaan maahanmuuttoon, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, taloudellisiin etuihin erityisesti matkailun ja ulkomaankaupan kannalta sekä unionin ulkosuhteisiin näiden kolmansien maiden kanssa, mukaan luettuna erilaiset takeet ja toimet ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemiseksi, komission olisi seurattava tilannetta asianomaisissa kolmansissa maissa ja raportoitava säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Komission olisi ennen kolmannen maan kansalaisten viisumivapauden tilapäistä keskeyttämistä koskevien päätösten tekemistä tutkittava kyseisen kolmannen maan ihmisoikeustilannetta ja otettava huomioon sitä koskevat viisumivapauden keskeyttämisen mahdolliset seuraukset.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukainen osallistuminen keskeyttämismekanismin soveltamiseen ottaen huomioon erityinen poliittinen arkaluonteisuus, joka liittyy viisumivapauden keskeyttämiseen asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II mainitun kolmannen maan kaikkien kansalaisten osalta sekä kyseisen keskeyttämisen horisontaaliset vaikutukset jäsenvaltioihin, Schengen-alueeseen kuuluviin maihin ja unioniin itseensä, erityisesti niiden ulkosuhteiden ja Schengen-alueen yleisen toimivuuden kannalta, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat päätöstä keskeyttää tilapäisesti aseuksen (EY) N:o 539/2001 liitteen II soveltaminen asianomaisen kolmannen maan osalta. Tällaisen vallan siirtämisessä komissiolle otetaan huomioon unionin viisumipolitiikkaa Schengen-alueella koskevan poliittisen keskustelun tarve. Se kuvastaa myös tarvetta varmistaa riittävä avoimuus ja oikeusvarmuus keskeyttämismekanismin soveltamisessa, kun sitä sovelletaan asianomaisen kolmannen maan kaikkiin kansalaisiin, erityisesti asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteeseen II tehtävän vastaavan tilapäisen muutoksen avulla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoille annetaan järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 539/2001

1 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Poistetaan 1 kohdasta seuraava:

(1)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”hätätilanteissa viimeisenä keinona”

”1.  Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, liitteessä II mainittujen kolmansien maiden kansalaisten viisumivapaus keskeytetään väliaikaisesti viimeisenä keinona tarkkojen ja objektiivisten tietojen perusteella tämän artiklan mukaisesti.”

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 539/2001

1 a artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  kyseisen kolmannen maan kansalaisten, joiden todetaan oleskelevan ilman oikeutta jäsenvaltion alueella, lukumäärän merkittävä kasvu;

a)  kyseisen kolmannen maan kansalaisten, joilta on evätty maahantulo tai joiden todetaan oleskelevan ilman oikeutta jäsenvaltion alueella, lukumäärän merkittävä kasvu;

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 539/2001

1a artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jäsenvaltioiden yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva lisääntynyt riski tai välitön uhka, joka liittyy kyseisen kolmannen maan kansalaisiin ja jonka tueksi on esitetty objektiivinen, konkreettinen ja merkityksellinen informaatio ja kansallisten lainvalvontaviranomaisten tai Europolin toimittamat tiedot.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 539/2001

1 a artikla – 2 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2 a.  Jos komissiolla on konkreettista ja luotettavaa tietoa 2 kohdan a, b tai c alakohdassa mainituista tilanteista tai siitä, että kolmas maa ei tee takaisinottoa koskevaa yhteistyötä, vaikka kyseisen kolmannen maan ja unionin välillä on tehty takaisinottosopimus, ja esimerkiksi

”2 a.  Jos komissiolla on konkreettista ja luotettavaa tietoa, jossa otetaan huomioon asiaa koskeva informaatio, raportit ja tilastot, 2 kohdan a, b, c tai c a alakohdassa mainituista tilanteista tai siitä, että kolmas maa ei tee takaisinottoa koskevaa yhteistyötä, vaikka kyseisen kolmannen maan ja unionin välillä on tehty takaisinottosopimus, ja esimerkiksi

–  hylkää takaisinottopyynnöt tai ei vastaa niihin,

–  hylkää takaisinottopyynnöt tai ei vastaa niihin,

–  ei myönnä paluuta varten tarvittavia matkustusasiakirjoja sopimuksessa asetetuissa määräajoissa tai ei hyväksy eurooppalaisia matkustusasiakirjoja, jotka on myönnetty sopimuksessa asetettujen määräaikojen umpeuduttua,

–  ei myönnä paluuta varten tarvittavia matkustusasiakirjoja sopimuksessa asetetuissa määräajoissa tai ei hyväksy eurooppalaisia matkustusasiakirjoja, jotka on myönnetty sopimuksessa asetettujen määräaikojen umpeuduttua,

–  tai lopettaa tai keskeyttää sopimuksen soveltamisen,

–  tai lopettaa tai keskeyttää sopimuksen soveltamisen,

komissio voi omasta aloitteestaan tiedottaa asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tiedottaminen vastaa 2 kohdan mukaisesti tehtävää ilmoitusta.”

komissio tiedottaa asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tiedottaminen vastaa 2 kohdan mukaisesti tehtävää ilmoitusta, ja 3 kohtaa sovelletaan.”

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 539/2001

1 a artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 b.  Komissio valvoo sitä, että ne kolmannet maat, joiden kansalaiset on unionin ja kyseisen kolmannen maan kesken käydyn viisumivapautta koskevan vuoropuhelun seurauksena vapautettu viisumipakosta heidän matkustaessaan jäsenvaltioiden alueelle, täyttävät jatkuvasti -1 artiklassa tarkoitetut erityiset kriteerit, joita on käytetty viisumivapauden asianmukaisuuden arvioimiseen. Komissio raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa useammin. Raportissa keskitytään niihin kolmansiin maihin, joiden suhteen komissio katsoo konkreettisen ja luotettavan tiedon pohjalta, etteivät tietyt kriteerit enää täyty. Jos komission raportista käy ilmi, että yksi tai useampi erityisistä kriteereistä ei enää täyty tietyn kolmannen maan suhteen, tämä vastaa 2 kohdan mukaisesti tehtyä ilmoitusta, ja 3 kohtaa sovelletaan.”

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 539/2001

1 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Komissio tarkastelee 2 kohdan mukaisesti tehtyjä ilmoituksia ottaen huomioon

"3.  Komissio tarkastelee 2 kohdan mukaisesti tehtyjä ilmoituksia, 2 a ja 2 b kohdan mukaiset tiedot mukaan luettuina, ottaen huomioon

a)  sen, onko kyse jostain 2 ja 2 a kohdassa kuvaillusta tilanteesta;

a)  sen, onko kyse jostain 2, 2 a tai 2 b kohdassa kuvaillusta tilanteesta;

b)  niiden jäsenvaltioiden lukumäärän, joihin jokin 2 ja 2 a kohdassa kuvailluista tilanteista vaikuttaa;

b)  niiden jäsenvaltioiden lukumäärän, joihin jokin 2, 2 a ja 2 b kohdassa kuvailluista tilanteista vaikuttaa;

c)  edellä 2 kohdassa tarkoitetun kasvun kokonaisvaikutuksen unionin maahanmuuttotilanteeseen, sellaisena kuin se ilmenee jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista tai komission käytettävissä olevista tiedoista;

c)  edellä 2 kohdassa tarkoitetun kasvun kokonaisvaikutuksen unionin maahanmuuttotilanteeseen, sellaisena kuin se ilmenee jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista tai komission käytettävissä olevista tiedoista;

d)  [Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston], Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tai Euroopan poliisiviraston (Europol) laatimat raportit, jos tapauksen olosuhteet sitä edellyttävät;

d)  [Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston], Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tai Euroopan poliisiviraston (Europol) tai unionin muiden toimielinten, elinten, virastojen tai laitosten tai tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen laatimat raportit, jos tapauksen olosuhteet sitä edellyttävät;

e)  yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden yleensä, asianomaista jäsenvaltiota kuullen.

e)  yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden yleensä, asianomaista jäsenvaltiota kuullen.

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastelun tuloksista.”

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastelun tuloksista.”

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 539/2001

1 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”kolmen kuukauden” ilmaisulla ”yhden kuukauden”.

(5)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:

 

4. Jos komissio 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelun pohjalta ja ottaen huomioon viisumipakosta myönnettävän vapautuksen keskeyttämisen seuraukset kyseiselle kolmannelle maalle ja sen kansalaisille sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä asianomaisen kolmannen maan välisten ulkosuhteiden kannalta ja toimien tiiviissä yhteistyössä kyseisen kolmannen maan kanssa vaihtoehtoisten pitkän aikavälin ratkaisujen löytämiseksi, päättää, että toimien toteuttaminen on tarpeen, se hyväksyy yhden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta 4 b artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen asianomaisen kolmannen maan kansalaisia koskevan liitteen II soveltamisen tilapäisestä keskeyttämisestä kuudeksi kuukaudeksi. Delegoidussa säädöksessä määritetään päivä, jona liitteen II soveltamisen keskeytys tulee voimaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden konsulaateissa käytettävissä olevat resurssit, ja muutetaan liitettä II vastaavasti. Tämä muutos tehdään lisäämällä asianomaisen kolmannen maan nimen kohdalle alaviite, jossa ilmoitetaan, että kyseistä kolmatta maata koskeva viisumivapaus keskeytetään, ja täsmennetään keskeyttämiskausi.

 

Näiden keskeyttämiskausien aikana sen kolmannen maan kaikilla kansalaisilla, joita delegoitu säädös koskee, on oltava viisumi ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan soveltamista.”

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 539/2001

1 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Lisätään 4 kohdan toiseen alakohtaan seuraavasti:

 

”Jäsenvaltion, joka tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti haluaa ottaa käyttöön uusia poikkeuksia viisumipakkoon sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, joita koskee viisumivapauden keskeyttämisestä annettu delegoitu säädös, on ilmoitettava asiasta etukäteen komissiolle.”

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 539/2001

1 a artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Muutetaan 5 kohta seuraavasti:

”5.  Ennen 4 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaoloajan päättymistä komissio antaa yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen voidaan liittää säädösehdotus tämän asetuksen muuttamisesta asianomaista kolmatta maata koskevan viittauksen siirtämiseksi liitteestä II liitteeseen I.

"5.  Ennen 4 kohdan nojalla hyväksytyn delegoidun säädöksen voimassaoloajan päättymistä komissio antaa yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen voidaan liittää säädösehdotus tämän asetuksen muuttamisesta asianomaista kolmatta maata koskevan viittauksen siirtämiseksi liitteestä II liitteeseen I.”

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 539/2001

1 a artikla – 6 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(5 c)  Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.  Jos komissio on antanut säädösehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta 5 kohdan nojalla, se voi jatkaa 4 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaoloa enintään 12 kuukauden ajanjaksoksi. Päätös jatkaa täytäntöönpanosäädöksen voimassaoloa hyväksytään 4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

”6.  Jos komissio antaa säädösehdotuksen 5 kohdan mukaisesti, 4 kohdassa tarkoitettua keskeyttämiskautta jatketaan kuudella kuukaudella. Kyseisessä kohdassa tarkoitettua alaviitettä muutetaan vastaavasti.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 539/2001

4 b artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 539/2001 4 b artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Siirretään komissiolle 9 päivänä tammikuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 4 kohdan f alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.”

”2.  Siirretään komissiolle 9 päivänä tammikuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 4 kohdan f alakohdassa ja 1 a artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.”

PERUSTELUT

Viisumipolitiikka on Euroopan unionille ensisijaisen tärkeä asia, jolla on sekä ulkosuhteiden että sisäisen turvallisuuden alaa koskevia vaikutuksia. Se on niin tärkeä, että sen käsittelyä säännellään selvästi tavallisella lainsäätämisjärjestyksellä lainsäätäjien yhteiseen toimivaltaan kuuluvana asiana.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 11. joulukuuta 2013 hyväksytyllä asetuksen (EY) N:o 539/2001 muutoksella otettiin käyttöön merkittäviä sisältöä koskevia seikkoja kuten ”keskeyttämismekanismi”, jota pyritään nyt muuttamaan, unohtamatta vastavuoroisuusmekanismia ensiksi mainitun tekijän vastapainona. Kyseessä on toimielinten välinen sopimus, jonka legitimiteetin EU:n tuomioistuin ratifioi 16. heinäkuuta 2015. Tällä tuomiolla vahvistettiin oikeuskäytäntö ja luotiin perusta delegoitujen säädösten oikealle käytölle ja täytäntöönpanolle ja varmistettiin näin toimielinten yhdenvertaisuus.

Poliittisen ja muuttoliikettä koskevan tilanteen kehittyminen erityisesti viisumivapautta koskevien perättäisten prosessien vuoksi edellyttää keskeyttämismekanismin tarkistamista ja sen tekemistä entistä mutkattomammaksi ja joustavammaksi. Meidän on epäilemättä luotava omaan käyttöömme välineitä, joiden avulla EU voi vastata tilanteisiin, joilla kullakin on omat erityispiirteensä ja jotka johtuvat

•  äkkinäisestä ja merkittävästä EU:n alueella laittomasti asuvien kolmansien maiden kansalaisten määrän lisääntymisestä

•  kyseisen kolmannen maan kansalaisten perusteettomista turvapaikkahakemuksista

•  hylätyistä takaisinottopyynnöistä

•  turvallisuutta koskevista uhista Euroopan alueella.

Kaikesta huolimatta kyseistä joustavuutta on tuettava useilla vankoilla ihmisoikeuksia koskevilla takeilla ja suojalla sekä unionin virastojen sekä toimivaltaisten turvallisuusjoukkojen ja -elinten toimittamilla kertomuksilla ja tilastotiedoilla. Ainoastaan tällä tavoin voidaan taata kolmansien maiden kansalaisten oikeudet ja suojata unionin viisumipolitiikkaa koskevat periaatteet.

On tarpeellista ja juridisesti asianmukaista, että Euroopan parlamentti on mukana päätöksenteossa, vaikka emme voikaan unohtaa, että kolmansien maiden kansalaisia koskevien viisumien uudelleen käyttöön ottaminen on ankarin poliittinen toimenpide, jota voidaan soveltaa. Edellä esitetyn mukaisesti on muutettava delegoitujen säädösten käyttöön liittyvää keskeyttämismekanismia ja mukauttaa sitä 16. heinäkuuta 2015 annetun unionin tuomioistuimen tuomion mukaiseksi, koska tuomioistuin antoi tästä kysymyksestä päätöksen vastavuoroisuusperiaatteen osalta. Kummatkin mekanismit ovat saman asian eri puolia, poliittisia ja lainsäädännöllisiä vastapainoja, joilla on samat vaikutukset ja joiden menettelyjen on sopusoinnussa keskenään.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (keskeyttämismekanismin tarkistaminen)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.5.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.5.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

1.7.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.5.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.5.2016

15.6.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

9

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georg Mayer

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.7.2016

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

9

-

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

1

0

ENF

Georg Mayer

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjä