JELENTÉS a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálatáról) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

18.7.2016 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Eljárás : 2016/0142(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0235/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0235/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálatáról) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0290),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8–0176/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59., 39. és 40. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0235/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ennek keretében meg kell könnyíteni a mechanizmus alkalmazását egyrészt a gyorsabb eljárást lehetővé tevő rövidebb referencia-időszakok és határidők megállapításával, másrészt a felfüggesztés lehetséges okainak azon körülményre történő kiterjesztésével, amikor jelentősen megnő az érintett harmadik ország területén átutazott harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan benyújtott elutasított visszafogadási kérelmek száma, amennyiben az Unió vagy a tagállam és az adott harmadik ország közötti visszafogadási megállapodás rendelkezik e kötelezettségről. Lehetővé kell tenni, hogy a mechanizmust a Bizottság is megindíthassa abban az esetben, ha a harmadik ország nem működik együtt a visszafogadás terén, és különösen abban az esetben, ha visszafogadási megállapodás van hatályban az érintett harmadik ország és az Unió között.

(3)  Ennek keretében meg kell könnyíteni a mechanizmus alkalmazását egyrészt a gyorsabb eljárást lehetővé tevő rövidebb referencia-időszakok és határidők megállapításával, másrészt a felfüggesztés lehetséges okainak kiterjesztésével többek között arra az esetre, amikor jelentősen megnő az érintett harmadik ország területén átutazott harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan benyújtott elutasított visszafogadási kérelmek száma, amennyiben az Unió vagy a tagállam és az adott harmadik ország közötti visszafogadási megállapodás rendelkezik e kötelezettségről, valamint arra az esetre, ha jelentősen megnőnek a tagállamok közrendjét vagy belső biztonságát érintő kockázatok. Lehetővé kell tenni, hogy a mechanizmust a Bizottság is megindíthassa abban az esetben, ha a harmadik ország nem működik együtt a visszafogadás terén, és különösen abban az esetben, ha visszafogadási megállapodás van hatályban az érintett harmadik ország és az Unió között.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottságnak nyomon kell követnie az érintett harmadik államokban kialakult helyzetet, és rendszeresen jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak annak biztosítása érdekében, hogy az idő múlásával továbbra is teljesüljenek a többek között a következőkkel kapcsolatos egyedi feltételek: irreguláris bevándorlás, közrend és biztonság, gazdasági előnyök – különösen a turizmus és a külkereskedelem tekintetében –, valamint az Unió harmadik országokkal fenntartott külkapcsolatai, ideértve mindenekelőtt azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét szolgáló biztosítékokat és intézkedéseket, amelyek alapján értékelték a vízumliberalizációs párbeszéd sikeres lezárását követően megítélt vízummentesség helyénvalóságát.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Mielőtt a Bizottság úgy határoz, hogy ideiglenesen felfüggeszti valamely harmadik ország állampolgárainak vízummentességét, meg kell vizsgálnia az emberi jogok helyzetét az adott országban, és számításba kell vennie, hogy a vízummentesség felfüggesztése milyen lehetséges következményekkel járhat a konkrét helyzetre nézve.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Az Európai Parlament és a Tanács felfüggesztési mechanizmus alkalmazásába való megfelelő bevonásának biztosítása érdekében – tekintettel az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt harmadik országok állampolgáraira vonatkozó vízummentesség felfüggesztésének politikailag különösen érzékeny jellegére, valamint a tagállamokra, a schengeni egyezményhez társult országokra és magára az Unióra főként a külkapcsolatok, valamint a schengeni övezet általános működése tekintetében gyakorolt horizontális hatásra – az 539/2001/EK rendelet II. melléklete alkalmazásának az adott harmadik ország viszonylatában való ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó határozatot illetően a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban történő elfogadására a Bizottságot kell felhatalmazni. E hatáskör Bizottságra való átruházása nem jelenti azt, hogy a schengeni térségben ne kellene politikai vitát folytatni az uniós vízumpolitikáról. Az átruházás továbbá azt is tükrözi, hogy a felfüggesztési mechanizmusnak az érintett harmadik országok állampolgáraira történő alkalmazásakor megfelelő átláthatóságról és jogbiztonságról kell gondoskodni, különösen az 539/2001/EK rendelet II. mellékletének megfelelő ideiglenes módosítása révén. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

539/2001/EK rendelet

1 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Az (1) bekezdésben el kell hagyni a következő szövegrészeket:

1.  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„szükséghelyzetekben, végső lehetőségként”

„(1)  Az 1. cikk (2) bekezdésétől eltérve a II. mellékletben felsorolt valamely harmadik ország állampolgáraival szembeni vízummentességet megbízható és objektív adatok alapján ideiglenes jelleggel, e cikkel összhangban, végső lehetőségként fel kell függeszteni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

539/2001/EK rendelet

1 a cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a harmadik ország azon állampolgárai számának jelentős növekedése, akik a tagállam területén jogtalanul tartózkodnak;

a)  a harmadik ország azon állampolgárai számának jelentős növekedése, akiknek a tagállam területére való belépését elutasították, vagy akik a tagállam területén jogtalanul tartózkodnak;

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

539/2001/EK rendelet

1 a cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a nemzeti bűnüldöző hatóságok vagy az Europol által szolgáltatott objektív, konkrét és releváns információkkal és adatokkal bizonyított, az adott harmadik ország állampolgáraival kapcsolatos megnövekedett kockázat vagy küszöbön álló fenyegetés a tagállamok a közrendjére vagy belső biztonságára nézve.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

539/2001/EK rendelet

1 a cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2a)  Amennyiben a Bizottság konkrét és megbízható információkkal rendelkezik a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett körülményekről vagy arról, hogy a harmadik ország – különösen abban az esetben, ha a harmadik ország és az Unió között visszafogadási megállapodás van hatályban – nem tanúsít együttműködést a visszafogadás terén, azaz például:

„(2a)  Amennyiben – a releváns adatok, jelentések és statisztikák figyelembevételével – a Bizottság konkrét és megbízható információkkal rendelkezik a (2) bekezdés a), b), c) vagy ca) pontjában említett körülményekről vagy arról, hogy a harmadik ország – különösen abban az esetben, ha a harmadik ország és az Unió között visszafogadási megállapodás van hatályban – nem tanúsít együttműködést a visszafogadás terén, azaz például:

–  elutasítja a visszafogadási kérelmeket, vagy nem válaszol azokra,

–  elutasítja a visszafogadási kérelmeket, vagy nem válaszol azokra,

–  nem állítja ki a megállapodásban meghatározott határidőre a visszafogadás céljára szolgáló úti okmányokat, vagy nem fogadja el a megállapodásban meghatározott határidők lejártát követően kiállított európai úti okmányokat,

–  nem állítja ki a megállapodásban meghatározott határidőre a visszafogadás céljára szolgáló úti okmányokat, vagy nem fogadja el a megállapodásban meghatározott határidők lejártát követően kiállított európai úti okmányokat,

–  felmondja vagy felfüggeszti a megállapodást,

–  felmondja vagy felfüggeszti a megállapodást,

a Bizottság saját kezdeményezésére tájékoztathatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Ez a tájékoztatás egyenértékű a (2) bekezdés szerinti értesítéssel.”

a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Ez a tájékoztatás egyenértékű a (2) bekezdés szerinti értesítéssel, és a (3) bekezdést kell alkalmazni.”

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

539/2001/EK rendelet

1 a cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2b)  A Bizottság nyomon követi a -1. cikkben foglalt, a vízumliberalizáció megfelelőségének értékelése során alkalmazott egyedi feltételek azon harmadik országok általi folyamatos teljesítését, amelyek állampolgárai az Unió és az adott harmadik ország közötti vízumliberalizációs párbeszéd sikeres lezárását követően a tagállamok területére történő beutazáskor mentesülnek a vízumkötelezettségek alól. A Bizottság rendszeresen, legalább évente vagy szükség esetén gyakrabban jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. A jelentés azon harmadik országokra fókuszál, amelyek esetében a Bizottság konkrét és megbízható információk alapján úgy véli, hogy bizonyos feltételek már nem teljesülnek. Amennyiben a Bizottság jelentése rámutat arra, hogy az adott harmadik ország tekintetében egy vagy több egyedi feltétel már nem teljesül, akkor e tájékoztatás egyenértékű a (2) bekezdés szerinti értesítéssel, és a (3) bekezdést kell alkalmazni.”

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

539/2001/EK rendelet

1 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság megvizsgálja a (2) bekezdés szerint közölt értesítést, és ennek során figyelembe veszi az alábbiakat:

„(3)  A Bizottság megvizsgálja a (2) bekezdés szerint közölt értesítést, ideértve a (2a) és (2b) bekezdés szerinti információkat is, és ennek során figyelembe veszi az alábbiakat:

a)  fennáll-e a (2) és a (2a) bekezdésben leírt helyzetek valamelyike;

a)  fennáll-e a (2), a (2a) vagy a (2b) bekezdésben leírt helyzetek valamelyike;

b)  a (2) és a (2a) bekezdésben leírt helyzetek bármelyike által érintett tagállamok száma;

b)  a (2), a (2a) és a (2b) bekezdésben leírt helyzetek bármelyike által érintett tagállamok száma;

c)  a (2) bekezdésben említett növekedések – a tagállamok által szolgáltatott vagy a Bizottság rendelkezésére álló adatokból kitűnően – összességükben milyen hatást gyakorolnak az Unió migrációs helyzetére;

c)  a (2) bekezdésben említett növekedések – a tagállamok által szolgáltatott vagy a Bizottság rendelkezésére álló adatokból kitűnően – összességükben milyen hatást gyakorolnak az Unió migrációs helyzetére;

d)  az [Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség], az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal vagy az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) által készített jelentések, amennyiben a konkrét eset körülményei ezt szükségessé teszik;

d)  az [Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség], az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal vagy az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol), vagy bármely más, az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékes uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség, vagy nemzetközi szervezet által készített jelentések, amennyiben a konkrét eset körülményei ezt szükségessé teszik;

e)  a közrend és a belső biztonság átfogó kérdése, az érintett tagállammal folytatott konzultáció alapján.

e)  a közrend és a belső biztonság átfogó kérdése, az érintett tagállammal folytatott konzultáció alapján.

A Bizottság vizsgálata eredményeiről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.”

A Bizottság vizsgálata eredményeiről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.”

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

539/2001/EK rendelet

1 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  A (4) bekezdésben a „három hónapon belül” szövegrész helyébe az „egy hónapon belül” szövegrész lép.

5.  A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4)  Amennyiben a Bizottság a (3) bekezdésben említett vizsgálat alapján, valamint figyelembe véve, hogy milyen következménnyel járna a vízummentesség felfüggesztése a szóban forgó harmadik országra és állampolgáraira nézve, valamint az Uniónak és tagállamainak a harmadik országgal fenntartott külkapcsolataira nézve, és az érintett harmadik országgal szoros együttműködésben alternatív hosszú távú megoldásokra törekedve úgy határoz, hogy intézkedéseket kell hozni, a (2) bekezdésben említett értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül a 4b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el, hat hónapos időszakra ideiglenesen felfüggesztve a II. melléklet alkalmazását az érintett harmadik ország állampolgárai esetében. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus meghatározza a II. melléklet alkalmazása felfüggesztésének hatálybalépési időpontját – figyelembe véve a tagállamok konzulátusainál rendelkezésre álló erőforrásokat –, valamint ennek megfelelően módosítja a II. mellékletet. A módosításkor a szóban forgó harmadik ország nevéhez lábjegyzetet kell beilleszteni, feltüntetve benne a felfüggesztés időtartamának megjelölésével azt, hogy a vízummentesség az adott harmadik ország tekintetében fel van függesztve.

 

A 4. cikk alkalmazásának sérelme nélkül, a felfüggesztés időszakai alatt a felhatalmazáson alapuló aktus által érintett harmadik ország állampolgárainak vízummal kell rendelkezniük a tagállamok külső határainak átlépésekor.”

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

539/2001/EK rendelet

1 a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A (4) bekezdés második albekezdése a következővel egészül ki:

 

„Az a tagállam, amelyik e rendelet 4. cikkének megfelelően a vízumkötelezettség alóli új kivételeket kíván bevezetni olyan harmadik ország állampolgárainak valamely kategóriájára vonatkozóan, amelyre kiterjed a vízumkötelezettség alóli mentességet felfüggesztő felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya, erről a Bizottságot előzetesen értesíti.”

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

539/2001/EK rendelet

1 a cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5b.  az (5) bekezdés a következőképpen módosul:

(5)  A Bizottság a (4) bekezdés szerint elfogadott végrehajtási jogi aktus időbeli hatályának lejárta előtt – az érintett tagállammal együttműködve – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentéshez jogalkotási javaslatot csatolhat e rendelet módosítására, amelynek célja az érintett harmadik országra való hivatkozás áthelyezése a II. mellékletből az I. mellékletbe.

„(5)  A Bizottság a (4) bekezdés szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus időbeli hatályának lejárta előtt – az érintett tagállammal együttműködve – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentéshez jogalkotási javaslatot csatolhat e rendelet módosítására, amelynek célja az érintett harmadik országra való hivatkozás áthelyezése a II. mellékletből az I. mellékletbe.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

539/2001/EK rendelet

1 a cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5c.  A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(6)  Amennyiben a Bizottság az (5) bekezdés szerint jogalkotási javaslatott nyújtott be, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja a (4) bekezdés szerint elfogadott végrehajtási jogi aktus időbeli hatályát. A végrehajtási jogi aktus időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló határozatot a 4a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell elfogadni.

„(6)  Amennyiben a Bizottság az (5) bekezdésben foglaltak szerinti jogalkotási javaslatot nyújt be, a (4) bekezdésben említett felfüggesztés időtartama hat hónappal meghosszabbodik. A hivatkozott bekezdésben említett lábjegyzetet ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk – 2 b bekezdés (új)

539/2001/EK rendelet

4 b cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A 539/2001/EK rendelet 4b. cikkének (2) bekezdése a következőképpen módosul:

(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (4) bekezdésének f) pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására való felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. január 9-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

„(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (4) bekezdésének f) pontjában és az 1a. cikk (4) és (6) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. január 9-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.”

INDOKOLÁS

A vízumpolitika mind a külső fellépésekre, mind a belbiztonságra kihatással lévő kulcsfontosságú kérdés az Európai Unió számára. Jelentőségénél fogva a társjogalkotók közös illetékességi területeként a rendes jogalkotási folyamat keretében egyértelműen szabályozva van.

Az 539/2001/EK rendeletet módosító, az Európai Parlament és a Tanács által 2013. december 11-én elfogadott rendelet olyan jelentős tényezőket vezetett be, mint az úgynevezett „felfüggesztési mechanizmus”, amely most maga is módosítás tárgyát képezi. Módosította továbbá a kölcsönösségi mechanizmust is mint a felfüggesztési mechanizmus ellensúlyozását, az intézmények közötti megállapodás nyomán, amelynek jogszerűségét az Európai Unió Bírósága 2015. július 16-án megerősítette. Az ítéletből ítélkezési gyakorlat lett, és alapul szolgált a felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási jogi aktusok helyes használatához, így garantálva az intézmények közötti egyenlőséget.

A politikai és migrációs helyzet új fejleményei, különösen a vízumliberalizálási folyamat tükrében, megkívánják a felfüggesztési mechanizmusnak a gyorsabbá és rugalmasabbá tétele érdekében történő felülvizsgálatát. Kétségtelenül meg kell teremtenünk magunknak egy olyan eszközt, amelynek segítségével az EU megfelelhet az alábbiaknak tulajdonítható, külön-külön sajátos jellegű körülményeknek:

•  az EU területén irreguláris jelleggel tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számának jelentős és hirtelen megnövekedése;

•  az adott harmadik ország állampolgárai által benyújtott alaptalan menedékkérelmek;

•  elutasított visszafogadási kérelmek;

•  európai területen észlelt biztonsági kockázatok.

A megnövelt rugalmasságot azonban az emberi jogok védelmére szolgáló garanciák és intézkedések szilárd együttesének kell kísérnie, az európai ügynökségek, illetve az illetékes bűnüldöző hatóságok által szolgáltatott jelentések és statisztikák mellett. Ez az egyetlen módja annak, hogy garantálhatók legyenek a harmadik országok polgárainak jogai, és fennmaradjanak a Közösség vízumpolitikájának elvei.

Az Európai Parlamentnek a döntéshozatalba való bevonása szükségszerű és egyben jogi szempontból helyénvaló is, minthogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a vízumkötelezettség újbóli bevezetése harmadik országok polgáraival szemben az egyik legszigorúbb politikai intézkedés, ami csak hozható. A fent említett esetnek megfelelően a felfüggesztési mechanizmust a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának tekintetében kell módosítani, és összhangba kell hozni az Európai Bíróság 2015. július 16-i ítéletével, amelyben a Bíróság már határozott erről a kérdésről a kölcsönösségi mechanizmus tekintetében. E mechanizmusok ugyanazon érme két oldalát jelentik, hasonló hatással bíró jogalkotási és politikai ellensúlyokat képviselve, és ezért a megfelelő eljárásokat ki kell igazítani.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (felfüggesztési mechanizmus)

Hivatkozások

COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.5.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.5.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

1.7.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.5.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.5.2016

15.6.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

7.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

9

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georg Mayer

Benyújtás dátuma

18.7.2016

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

9

-

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

1

0

ENF

Georg Mayer

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik