RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta' sospensjoni)

18.7.2016 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - ***I

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Proċedura : 2016/0142(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0235/2016
Testi mressqa :
A8-0235/2016
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta'sospensjoni)

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0290),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 77(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0176/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59, 39 u 40 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0235/2016)

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  B’mod partikolari, l-użu tal-mekkaniżmu għandu jkun iffaċilitat billi jitqassru l-perjodi ta’ referenza u d-dati ta’ skadenza li jippermettu proċedura aktar rapida u bl-estensjoni tar-raġunijiet possibbli ta’ sospensjoni, li għandhom jinkludu żieda sostanzjali fl-għadd ta’ applikazzjonijiet għar-riammissjoni rifjutati għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li għaddew fi transitu mill-pajjiż terz ikkonċernat, fejn ftehim ta’ riammissjoni konkluż bejn l-Unjoni jew Stat Membru u dak il-pajjiż terz jipprevedi tali obbligu ta’ riammissjoni. Il-Kummissjoni għandu jkollha wkoll il-possibbiltà li tattiva l-mekkaniżmu f’każ li l-pajjiż terz jonqos milli jikkoopera fir-rigward tar-riammissjoni, b’mod partikolari fejn ftehim ta’ riammissjoni jkun ġie konkluż bejn il-pajjiż terz ikkonċernat u l-Unjoni.

(3)  B’mod partikolari, l-użu tal-mekkaniżmu għandu jkun iffaċilitat billi jitqassru l-perjodi ta’ referenza u d-dati ta’ skadenza li jippermettu proċedura aktar rapida u bl-estensjoni tar-raġunijiet possibbli ta’ sospensjoni, li għandhom jinkludu żieda sostanzjali fl-għadd ta’ applikazzjonijiet għar-riammissjoni rifjutati għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li għaddew fi transitu mill-pajjiż terz ikkonċernat, fejn ftehim ta’ riammissjoni konkluż bejn l-Unjoni jew Stat Membru u dak il-pajjiż terz jipprevedi tali obbligu ta’ riammissjoni, u żieda sostanzjali fir-riskji għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandu jkollha wkoll il-possibbiltà li tattiva l-mekkaniżmu f’każ li l-pajjiż terz jonqos milli jikkoopera fir-rigward tar-riammissjoni, b’mod partikolari fejn ftehim ta’ riammissjoni jkun ġie konkluż bejn il-pajjiż terz ikkonċernat u l-Unjoni.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 3a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  Bl-għan li jiġi żgurat li l-kriterji speċifiċi relatati, inter alia, mal-immigrazzjoni irregolari, l-ordni pubbliku u s-sigurtà, il-benefiċċji ekonomiċi, partikolarment f’termini ta’ turiżmu u ta’ kummerċ barrani, u r-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni mal-pajjiżi terzi rilevanti, inkluż, b’mod partikolari, sett ta’ garanziji u miżuri li jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, li kienu użati biex jivvalutaw l-adegwatezza ta’ eżenzjoni mill-viża, mogħtija bħala riżultat ta’ konklużjoni b’suċċess ta’ djalogu dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża, jibqgħu jiġu ssodisfati matul iż-żmien, il-Kummissjoni għandha tissorvelja s-sitwazzjoni fil-pajjiżi terzi kkonċernati, u tirrapporta regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 3b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b)  Il-Kummissjoni għandha, qabel ma tieħu kwalunkwe deċiżjoni li temporanjament tissospendi l-eżenzjoni tal-viża għal ċittadini ta’ pajjiż terz, teżamina s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f’dak il-pajjiż terz u tqis il-konsegwenzi possibbli ta’ sospensjoni tal-eżenzjoni tal-viża għal dik is-sitwazzjoni.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 3c (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3c)  Sabiex jiġi żgurat l-involviment adegwat tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fl-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' sospensjoni, minħabba n-natura politika partikolarment sensittiva tas-sospensjoni tal-eżenzjoni mill-ħtieġa tal-viża għaċ-ċittadini kollha ta' pajjiż terz elenkat fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 539/2001 u l-implikazzjonijiet orizzontali tagħha għall-Istati Membri, il-pajjiżi assoċjati ta' Schengen u l-Unjoni nnifisha, b’mod partikolari għar-relazzjonijiet esterni tagħhom u għall-funzjonament ġenerali taż-żona Schengen, is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tad-deċiżjoni ta' sospensjoni temporanja tal-applikazzjoni tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 539/2001 fir-rigward tal-pajjiż terz ikkonċernat. Permezz tal-għoti ta' tali setgħa lill-Kummissjoni titqies il-ħtieġa għal diskussjoni politika dwar il-politika tal-Unjoni rigward il-viżi fiż-żona Schengen. Dan jirrifletti wkoll il-ħtieġa li tiġi żgurata trasparenza adegwata u ċertezza legali fl-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' reċiproċità għaċ-ċittadini kollha tal-pajjiż terz ikkonċernat, b'mod partikolari permezz tal-emenda temporanja korrispondenti tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 539/2001. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 1a – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  fil-paragrafu 1 jitħassar dan il-ġej:

(1)  il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

"f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, bħala l-aħħar alternattiva,"

“1.  B'deroga mill-Artikolu 1(2), l-eżenzjoni mill-ħtieġa tal-viża għal ċittadini ta' pajjiż terz elenkat fl-Anness II għandha tiġi sospiża temporanjament bħala l-aħħar alternattiva, abbażi ta' dejta stretta u oġġettiva, skont dan l-Artikolu."

Emenda    6

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 1a – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  żieda sostanzjali fl-għadd ta' ċittadini ta' dak il-pajjiż terz li jinsabu li jkunu qed joqogħdu fit-territorju tal-Istat Membru mingħajr id-dritt għal dan;

(a)  żieda sostanzjali fl-għadd ta' ċittadini ta' dak il-pajjiż terz li ma tħallewx jidħlu jew li jinstab li jkunu qed joqogħdu fit-territorju tal-Istat Membru mingħajr id-dritt għal dan;

Emenda    7

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 1a – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  riskju akbar jew theddida imminenti għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna tal-Istati Membri, relatati ma’ ċittadini ta’ dak il-pajjiż terz, sostanzjati b'informazzjoni u b'dejta oġġettivi, konkreti u rilevanti pprovduti mill-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi jew mill-Europol.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 1a – paragrafu 2a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2a.  Meta l-Kummissjoni jkollha informazzjoni kredibbli u konkreta taċ-ċirkustanzi msemmija fil-punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 2, jew dak il-pajjiż terz ma jkunx qed jikkoopera dwar ir-riammissjoni, b’mod partikolari fejn ftehim ta’ riammissjoni jkun ġie konkluż bejn dak il-pajjiż terz u l-Unjoni, pereżempju:

"2a.  Meta l-Kummissjoni jkollha informazzjoni kredibbli u konkreta, filwaqt li jitqiesu d-dejta, ir-rapporti u l-istatistiki rilevanti, taċ-ċirkustanzi msemmija fil-punti (a), (b), (c) jew (ca) tal-paragrafu 2, jew dak il-pajjiż terz ma jkunx qed jikkoopera dwar ir-riammissjoni, b’mod partikolari fejn ftehim ta’ riammissjoni jkun ġie konkluż bejn dak il-pajjiż terz u l-Unjoni, pereżempju:

– billi jiċħad jew ma jweġibx għal applikazzjonijiet ta’ riammissjoni,

– billi jiċħad jew ma jweġibx għal applikazzjonijiet ta’ riammissjoni,

– billi jonqos milli joħroġ dokumenti tal-ivvjaġġar għall-finijiet tar-ritorn fi żmien l-iskadenzi speċifikati fil-ftehim jew li ma jiġux aċċettati dokumenti tal-ivvjaġġar Ewropej maħruġa wara li jgħaddu l-iskadenzi speċifikati fil-ftehim,

– billi jonqos milli joħroġ dokumenti tal-ivvjaġġar għall-finijiet tar-ritorn fi żmien l-iskadenzi speċifikati fil-ftehim jew li ma jiġux aċċettati dokumenti tal-ivvjaġġar Ewropej maħruġa wara li jgħaddu l-iskadenzi speċifikati fil-ftehim,

– jew billi jtemm jew jissospendi l-ftehim,

– jew billi jtemm jew jissospendi l-ftehim,

il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva tagħha stess, tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Din l-informazzjoni tkun ekwivalenti għal notifika magħmula skont il-paragrafu 2."

il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Din l-informazzjoni għandha tkun ekwivalenti għal notifika magħmula skont il-paragrafu 2 u l-paragrafu 3 għandu japplika."

Emenda    9

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 1a – paragrafu 2b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

“2b.  Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-issodisfar kontinwu tal-kriterji speċifiċi kif imsemmi fl-Artikolu -1 li jkunu ntużaw biex tiġi vvalutata l-adegwatezza ta’ liberalizzazzjoni tal-viża mill-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati mill-ħtieġa tal-viża meta jivvjaġġaw lejn it-territorju tal-Istati Membri bħala riżultat ta’ konklużjoni b’suċċess ta’ djalogu dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża bejn l-Unjoni u dak il-pajjiż terz. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mill-anqas darba fis-sena, jew aktar spiss meta jkun meħtieġ. Ir-rapport għandu jiffoka fuq pajjiżi terzi li fir-rigward tagħhom il-Kummissjoni tqis, abbażi ta’ informazzjoni affidabbli u konkreta, li ċerti kriterji m'għadhomx issodisfati. Fejn rapport tal-Kummissjoni juri li waħda jew aktar mill-kriterji speċifiċi m'għadhomx issodisfati fir-rigward ta’ pajjiż terz partikolari, dan għandu jkun ekwivalenti għal notifika magħmula skont il-paragrafu 2 u l-paragrafu 3 għandu japplika."

Emenda    10

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 1a – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni teżamina kull notifika magħmula skont il-paragrafu 2, filwaqt li tikkunsidra:

"3.  Il-Kummissjoni għandha teżamina kull notifika magħmula skont il-paragrafu 2, inkluża l-informazzjoni skont il-paragrafi 2a u 2b, filwaqt li tikkunsidra:

(a)  jekk xi waħda mis-sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafi 2 u 2a tkunx preżenti;

(a)  jekk xi waħda mis-sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafi 2, 2a jew 2b tkunx preżenti;

(b)  l-għadd ta' Stati Membri affettwati minn xi waħda mis-sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafi 2 u 2a;

(b)  l-għadd ta' Stati Membri affettwati minn xi waħda mis-sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafi 2, 2a u 2b;

(c)  l-impatt globali taż-żidiet imsemmijin fil-paragrafu 2 fir-rigwrad tas-sitwazzjoni migratorja fl-Unjoni kif tkun tidher mid-dejta pprovduta mill-Istati Membri jew disponibbli lill-Kummissjoni;

(c)  l-impatt globali taż-żidiet imsemmijin fil-paragrafu 2 fir-rigward tas-sitwazzjoni migratorja fl-Unjoni kif tkun tidher mid-dejta pprovduta mill-Istati Membri jew disponibbli lill-Kummissjoni;

(d)  ir-rapporti mħejjija mill-[Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea], l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Ażil jew l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol), jekk iċ-ċirkustanzi jirrikjedu dan fil-każ speċifiku;

(d)  ir-rapporti mħejjija mill-[Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni i Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea], l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil jew l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) jew kwalunkwe istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija oħra tal-Unjoni jew organizzazzjoni internazzjonali kompetenti f’materji koperti minn dan ir-Regolament jekk iċ-ċirkustanzi jirrikjedu dan fil-każ speċifiku;

(e)  il-kwistjoni ġenerali tal-ordni pubblika u s-sigurtà interna, f'konsultazzjoni mal-Istat Membru kkonċernat.

(e)  il-kwistjoni ġenerali tal-ordni pubblika u s-sigurtà interna, f'konsultazzjoni mal-Istat Membru kkonċernat.

Il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bir-riżultati tal-eżami tagħha."

Il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bir-riżultati tal-eżami tagħha."

Emenda    11

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 1a – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  fil-paragrafu 4, il-frażi "tliet xhur" jinbidel b’"xahar".

(5)  il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:

 

"4  Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami msemmi fil-paragrafu 3, u wara li tqis il-konsegwenzi ta' sospensjoni tal-eżenzjoni mill-ħtieġa tal-viża għal dak il-pajjiż terz u ċ-ċittadini tiegħu; kif ukoll għar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha mal-pajjiż terz ikkonċernat u s-sitwazzjoni f’dak il-pajjiż terz, filwaqt li taħdem f’kooperazzjoni mill-qrib ma' dak il-pajjiż terz biex jinstabu soluzzjonijiet alternattivi fit-tul, tiddeċiedi li hija meħtieġa azzjoni, hija għandha, fi żmien xahar minn meta tirċievi n-notifika li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 2, tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 4b li temporanjament jissospendi l-applikazzjoni tal-Anness II għal perjodu ta’ 6 xhur għaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż terz. L-att delegat għandu jiddetermina data li fiha għandha ssir effettiva s-sospensjoni tal-applikazzjoni tal-Anness II, filwaqt li jitqiesu r-riżorsi disponibbli fil-konsulati tal-Istati Membri u għandu jemenda l-Anness II kif meħtieġ. Dik l-emenda għandha ssir billi ħdejn l-isem tal-pajjiż terz ikkonċernat tiddaħħal nota ta' qiegħ il-paġna li tindika li l-eżenzjoni mill-ħtieġa tal-viża hija sospiża fir-rigward dak il-pajjiż terz u li tispeċifika l-perijodu ta' dik is-sospensjoni.

 

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikolu 4, matul il-perijodi ta' din is-sospensjoni ċ-ċittadini tal-pajjiż terz ikkonċernat mill-att delegat għandhom ikunu obbligati li jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri."

Emenda    12

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 1a – paragrafu 4 – it-tieni subparagrafu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  Dan li ġej jiżdied fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4:

 

"Stat Membru li, skont l-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament, jixtieq jintroduċi eċċezzjonijiet ġodda għall-ħtieġa tal-viża għal kategorija ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz koperta mill-att delegat li jissospendi l-eżenzjoni mill-ħtieġa tal-viża għandu jinnotifika lill-Kummissjoni minn qabel."

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 1a – paragrafu 5

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5b)  il-paragrafu 5 huwa emendat kif ġej:

5.  Qabel tmiem il-perijodu ta' validità tal-att ta' implimentazzjoni adottat skont il-paragrafu 4, il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istat Membru kkonċernat, għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport jista' jkun akkumpanjat minn proposta leġislattiva għall-emendar ta' dan ir-Regolament sabiex ir-referenza għall-pajjiż terz ikkonċernat tiġi trasferita mill-Anness II għall-Anness I.

"5.  Qabel tmiem il-perijodu ta' validità tal-att delegat adottat skont il-paragrafu 4, il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istat Membru kkonċernat, għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport jista' jkun akkumpanjat minn proposta leġislattiva għall-emendar ta' dan ir-Regolament sabiex ir-referenza għall-pajjiż terz ikkonċernat tiġi trasferita mill-Anness II għall-Anness I.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid)

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 1a – paragrafu 6

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5c)  il-paragrafu 6 jinbidel b'dan li ġej:

6.  Fejn il-Kummissjoni tkun ippreżentat proposta leġislattiva skont il-paragrafu 5, hi tista' testendi l-validità tal-att ta' implimentazzjoni adottat skont il-paragrafu 4 b'perijodu ta' mhux aktar minn 12-il xahar. Id-deċiżjoni biex tiġi estiża l-validità tal-att ta' implimentazzjoni għandha tiġi adottata skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 4a(2).

"6.  Fejn il-Kummissjoni tippreżenta proposta leġislattiva kif imsemmi fil-paragrafu 5, il-perijodu ta' sospensjoni msemmi fil-paragrafu 4 għandu jiġi estiż b'sitt xhur. In-nota ta' qiegħ il-paġna li hemm referenza għaliha f'dak il-paragrafu għandha tiġi emendata kif xieraq."

Emenda    15

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 (ġdid)

Regolament (KE) Nru 539/2001

Artikolu 4b – paragrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 4b tar-Regolament (KE) Nru 539/2001 huwa emendat kif ġej:

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija f'punt (f) tal-Artikolu 1(4) hi mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mid-9 ta' Jannar 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta'żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perijodu."

"2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija f'punt (f) tal-Artikolu 1(4) u fl-Artikolu 1a(4) u (6) hi mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mid-9 ta' Jannar 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perijodu."

NOTA SPJEGATTIVA

Il-politika tal-viżi hija tema ewlenija għall-UE, b’implikazzjonijiet kemm f'termini ta' azzjoni esterna kif ukoll dawk ta' sigurtà interna. Tant hi importanti li t-trattament tagħha hu regolat b’mod ċar bħala kompetenza kondiviża bejn il-koleġiżlaturi permezz tal-proċedura ordinarja.

L-emenda għar-Regolament (KE) Nru 539/2001, li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw fl-11 ta’ Diċembru 2013, introduċiet aspetti sostantivi, bħall-"mekkaniżmu ta’ sospensjoni", li issa għandu jiġi emendat, kif ukoll il-modifika tal-mekkaniżmu ta' reċiproċità bħala kontrobilanċ għal dan l-ewwel aspett. Ftehim Interistituzzjonali li l-legalità tiegħu ġiet ikkonfermata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE fis-16 ta’ Lulju 2015. Din is-sentenza stabbilixxiet ġurisprudenza u serviet ta' bażi għall-użu korrett tal-atti delegati u ta' implimentazzjoni, b'mod li jiggarantixxi l-ugwaljanza bejn l-istituzzjonijiet.

L-iżviluppi fis-sitwazzjoni politika u tal-migrazzjoni, speċjalment fid-dawl tal-proċessi suċċessivi ta' liberalizzazzjoni tal-viżi, joħloqu l-ħtieġa ta' reviżjoni tal-mekkaniżmu ta' sospensjoni sabiex jagħmluha iżjed effiċjenti u flessibbli. Bla dubju jeħtieġ ikollna elementi li jippermettu lill-UE tirreaġixxi għal ċirkustanzi, li kull waħda minnhom kollha għandha l-karatteristiċi speċjali tagħha, li jirriżultaw minn:

•  żidiet f’daqqa u sostanzjali ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu b'mod irregolari fit-territorju tal-UE;

•  applikazzjonijiet għal asil mhux sostanzjati minn ċittadini ta' dak il-pajjiż terz;

•  applikazzjonijiet għar-riammissjoni miċħuda;

•  theddidiet kontra s-sigurtà fit-territorju Ewropew.

Madankollu din il-flessibbiltà jeħtieġ tkun akkumpanjata minn korp robust ta' garanziji u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll rapporti u statistika provduti mill-Aġenziji Ewropej u mill-forzi u l-korpi tas-sigurtà kompetenti. B’hekk biss ikunu jistgħu jiġu żgurati d-drittijiet taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi u salvagwardjati l-prinċipji tal-politika komunitarja dwar il-viżi.

Huwa meħtieġ u legalment rilevanti li l-Parlament Ewropew ikun involut fit-teħid ta’ deċiżjonijiet, ma rridux ninsew li l-impożizzjoni mill-ġdid tal-viżi għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi hija waħda mill-miżuri politika l-aktar stretti li jistgħu jiġu applikati. F’konformità ma' dan għandu jiġi emendat il-mekkaniżmu ta' sospensjoni fir-rigward tal-użu tal-atti delegati, u magħmul konformi mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Lulju 2015 li diġà ddeċidiet dwar din il-kwistjoni fir-rigward tal-mekkaniżmu ta' reċiproċità. Iż-żewġ mekkaniżmi huma ż-żewġt uċuħ tal-istess munita, bilanċ tas-setgħat leġiżlattivi u politiċi, b'effetti simili u li l-proċedimenti tagħhom għandhom ikunu allinjati ma' xulxin.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Lista tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri u lista ta’ dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta’ sospensjoni)

Referenzi

COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

12.5.2016

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

12.5.2016

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

AFET

1.7.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.5.2016

 

 

 

Eżami fil-kumitat

26.5.2016

15.6.2016

 

 

Data tal-adozzjoni

7.7.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

42

9

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Georg Mayer

Data tat-tressiq

18.7.2016

VOTAZZJONI FINALI B’SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

9

-

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

1

0

ENF

Georg Mayer

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni