RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (revizuirea mecanismului de suspendare)

18.7.2016 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedură : 2016/0142(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0235/2016

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (revizuirea mecanismului de suspendare)

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0290),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0176/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59, 39 și 40 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0235/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În particular, utilizarea mecanismului ar trebui să fie înlesnită prin reducerea perioadelor de referință și a termenelor, ceea ce va accelera procedura, și prin extinderea motivelor posibile de suspendare, pentru a include creșterea semnificativă a numărului de cereri de readmisie respinse pentru resortisanții țărilor terțe care au tranzitat țara terță în cauză, atunci când obligația de readmisie este prevăzută printr-un acord de readmisie încheiat între Uniune sau un stat membru și acea țară terță. De asemenea, Comisia ar trebui să poată să declanșeze mecanismul în cazul în care țara terță nu cooperează în ceea ce privește readmisia, în special în cazul în care s-a încheiat un acord de readmisie între țara terță în cauză și Uniune.

(3)  În particular, utilizarea mecanismului ar trebui să fie înlesnită prin reducerea perioadelor de referință și a termenelor, ceea ce va accelera procedura, și prin extinderea motivelor posibile de suspendare, pentru a include creșterea semnificativă a numărului de cereri de readmisie respinse pentru resortisanții țărilor terțe care au tranzitat țara terță în cauză, atunci când obligația de readmisie este prevăzută printr-un acord de readmisie încheiat între Uniune sau un stat membru și acea țară terță, precum și o creștere substanțială a riscurilor pentru politica internă sau securitatea internă a statelor membre. De asemenea, Comisia ar trebui să poată să declanșeze mecanismul în cazul în care țara terță nu cooperează în ceea ce privește readmisia, în special în cazul în care s-a încheiat un acord de readmisie între țara terță în cauză și Uniune.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  pentru a asigura că criteriile specifice referitoare, printre altele, la imigrația ilegală, la politicile publice și la securitate, la avantajele economice, îndeosebi în ceea ce privește turismul și comerțul exterior, precum și relațiile externe ale Uniunii cu țările terțe relevante, incluzând, în special, un ansamblu de garanții și măsuri vizând să protejeze drepturile omului și libertățile fundamentale, utilizate pentru a evalua caracterul adecvat al unei exonerări de obligația de a deține viză acordată ca urmare a încheierii cu succes a dialogului privind liberalizarea vizelor, continuă să fie îndeplinite de-a lungul timpului, Comisia ar trebui să monitorizeze situația din țările terțe în cauză și să informeze periodic Parlamentul European și Consiliul.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Comisia ar trebui, înainte de a lua orice decizie de a suspenda temporar o exonerare de obligația de a deține viză pentru resortisanții unei țări terțe, să examineze situația drepturilor omului din țara terță respectivă și să ia în considerare eventualele consecințe ale unei suspendări de exonerarea de obligația de a deține viză pentru această situație.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  Pentru a asigura implicarea corespunzătoare a Parlamentului European și a Consiliului în aplicarea mecanismului de suspendare, dată fiind natura politică deosebit de sensibilă a suspendării exceptării de la obligativitatea vizelor pentru toți resortisanții unei țări terțe care figurează pe lista din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 și implicațiile orizontale ale acestei chestiuni pentru statele membre, pentru țările asociate spațiului Schengen și pentru Uniune în sine, în special pentru relațiile lor externe și pentru funcționarea globală a spațiului Schengen, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește decizia de a suspenda temporar aplicarea anexei II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 cu privire la țara terță în cauză. Conferirea acestor competențe Comisiei ia în considerare necesitatea dezbaterilor politice privind politica Uniunii în materie de vize în spațiul Schengen. De asemenea, aceasta reflectă necesitatea asigurării transparenței și a securității juridice corespunzătoare în aplicarea mecanismului de suspendare tuturor resortisanților țării terțe în cauză, în special prin modificarea temporară corespunzătoare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 1 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  La alineatul (1) se elimină următorul text:

(1)  Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„în situații de urgență, ca soluție de ultim resort,.

„1.  Prin derogare de la articolul 1 alineatul (2), exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții unei țări terțe care figurează pe lista din anexa II se suspendă temporar ca soluție de ultimă instanță, pe baza unor date obiective și stricte, în conformitate cu prezentul articol.”

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 1 a – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o creștere substanțială a numărului de resortisanți ai respectivei țări terțe care s-au dovedit a fi în situație de ședere pe teritoriul statului membru fără a avea acest drept;

(a)  o creștere substanțială a numărului de resortisanți ai respectivei țări terțe cărora li s-a refuzat intrarea sau care s-au dovedit a fi în situație de ședere pe teritoriul statului membru fără a avea acest drept;

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 1 a – alineatul 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  un risc crescut sau o amenințare iminentă la adresa politicii interne sau a securității interne a statelor membre, legate de resortisanți ai țării terțe respective, întemeiate pe informații și date obiective, concrete și relevante furnizate de autoritățile naționale de impunere a legii sau de Europol.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 1 a – alineatul 2 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2a.  În cazul în care Comisia dispune de informații concrete și fiabile cu privire la circumstanțele menționate la alineatul (2) litera (a), (b) sau (c) sau cu privire la necooperarea țării terțe în materie de readmisie, în special în cazul în care s-a încheiat un acord de readmisie între țara terță respectivă și Uniune, de exemplu:

„2a.  În cazul în care Comisia dispune de informații concrete și fiabile, ținând seama de date, rapoarte și statistici relevante, cu privire la circumstanțele menționate la alineatul (2) litera (a), (b), (c) sau (ca) cu privire la necooperarea țării terțe în materie de readmisie, în special în cazul în care s-a încheiat un acord de readmisie între țara terță respectivă și Uniune, de exemplu:

prin respingerea sau prin lipsa răspunsului la cererile de readmisie;

prin respingerea sau prin lipsa răspunsului la cererile de readmisie;

prin neeliberarea documentelor de călătorie în scopul returnării în termenele specificate în acord sau prin neacceptarea documentelor de călătorie europene eliberate după expirarea termenelor menționate în acord

prin neeliberarea documentelor de călătorie în scopul returnării în termenele specificate în acord sau prin neacceptarea documentelor de călătorie europene eliberate după expirarea termenelor menționate în acord

sau prin rezilierea sau suspendarea acordului,

sau prin rezilierea sau suspendarea acordului,

Comisia poate, din proprie inițiativă, să informeze Parlamentul European și Consiliul. Aceste informații sunt echivalente unei notificări efectuate în temeiul alineatului (2).”

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul. Aceste informări sunt echivalente unei notificări efectuate în temeiul alineatului (2) și se aplică alineatul (3).”

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 1 a – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Se adaugă următorul alineat:

 

„2b.  Comisia monitorizează îndeplinirea neîntreruptă a criteriilor specifice, astfel cum se menționează la articolul -1, care au fost utilizate pentru a evalua caracterul adecvat al unei liberalizări a vizelor de către țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză atunci când călătoresc în teritoriul statelor membre ca urmare a încheierii cu succes a dialogului privind liberalizarea regimului de vize purtate între Uniune și respectiva țară terță. Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul, cel puțin o dată pe an sau mai des, dacă este necesar. Informarea se concentrează asupra țărilor terțe pentru care Comisia consideră, pe baza unor informații concrete și fiabile, că anumite criterii nu mai sunt îndeplinite. În cazul în care un raport al Comisiei arată că unul sau mai multe dintre criteriile specifice nu mai sunt îndeplinite în legătură cu o anumită țară terță, acest lucru este echivalent cu o notificare efectuată în conformitate cu alineatul (2) și se aplică alineatul (3).”

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 1 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia examinează orice notificare transmisă în temeiul alineatului (2), luând în considerare:

„3.  Comisia examinează orice notificare transmisă în temeiul alineatului (2), inclusiv informații transmise în temeiul alineatelor (2a) și (2b), luând în considerare:

(a)  existența oricăreia dintre situațiile descrise la alineatele (2) și (2a);

(a)  existența oricăreia dintre situațiile descrise la alineatele (2) , (2a)sau (2b);

(b)  numărul de state membre afectate de oricare dintre situațiile descrise la alineatele (2) și (2a);

(b)  numărul de state membre afectate de oricare dintre situațiile descrise la alineatele (2), (2a) și (2b);

(c)  impactul general al creșterilor menționate la alineatul (2) asupra situației migrației în Uniune, astfel cum rezultă acesta din datele furnizate de statele membre sau din datele de care dispune Comisia;

(c)  impactul general al creșterilor menționate la alineatul (2) asupra situației migrației în Uniune, astfel cum rezultă acesta din datele furnizate de statele membre sau din datele de care dispune Comisia;

(d)  rapoartele întocmite de [Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene], de Biroul European de Sprijin pentru Azil sau de Oficiul European de Poliție (Europol), dacă circumstanțele o impun în cazul respectiv;

(d)  rapoartele întocmite de [Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene], de Biroul European de Sprijin pentru Azil sau de Oficiul European de Poliție (Europol), sau orice altă instituție, organ, oficiu, agenție sau organizații internaționale competente în domeniile reglementate de prezentul regulament dacă circumstanțele o impun în cazul respectiv;

(e)  chestiunea generală a ordinii publice și a securității interne, cu consultarea statului membru în cauză.

(e)  chestiunea generală a ordinii publice și a securității interne, cu consultarea statului membru în cauză.

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul asupra rezultatelor examinării sale.”

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul asupra rezultatelor examinării sale.”

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 1 a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  la alineatul 4, cuvintele „trei luni” se înlocuiesc cu cuvintele „o lună”.

(5)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„4 În cazul în care Comisia, pe baza examinării menționate la alineatul (3), și ținând seama de consecințele unei suspendări a exceptării de la regimul obligativității vizelor pentru țara terță respectivă și resortisanții săi; precum și pentru relațiile externe ale Uniunii și statelor membre ale acesteia cu țara terță în cauză și pentru situația din acea țară terță, colaborând îndeaproape cu țara terță respectivă pentru a găsi soluții alternative pe termen lung, hotărăște că se impun acțiuni, aceasta adoptă, în termen de o lună de la primirea notificării menționate la alineatul (2), un act delegat în conformitate cu articolul 4b care suspendă temporar aplicarea anexei II pentru resortisanții țării terțe în cauză pe o perioadă de șase luni. Actul delegat stabilește o dată de la care suspendarea aplicării anexei II produce efecte, ținând seama de resursele disponibile în consulatele statelor membre, și modifică anexa II în consecință. Modificarea respectivă se efectuează prin introducerea, lângă numele țării terțe în cauză, a unei note de subsol care precizează că exceptarea de la obligativitatea vizelor este suspendată în ceea ce privește țara terță respectivă și care specifică perioada respectivei suspendări.

 

Fără a se aduce atingere aplicării articolului 4, pe perioadele suspendării respective, resortisanții țării terțe care fac obiectul actului delegat au obligația de a deține viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre.”

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 1 a – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Alineatul (4) al doilea paragraf se completează cu următorul text:

 

„Un stat membru care, în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament, intenționează să introducă noi excepții de la obligația de a deține viză pentru o categorie de resortisanți ai țării terțe vizate de actul delegat care suspendă exceptarea de la regimul obligativității vizelor trebuie mai întâi să notifice Comisia.”

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 1 a – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5b)  alineatul (5) se modifică după cum urmează:

5.  Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a actului de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (4), Comisia, în cooperare cu statul membru în cauză, prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul poate fi însoțit de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, în vederea transferării trimiterii la țara terță în cauză din anexa II în anexa I.

„5.  Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a actului delegat adoptat în temeiul alineatului (4), Comisia, în cooperare cu statul membru în cauză, prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul poate fi însoțit de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, în vederea transferării trimiterii la țara terță în cauză din anexa II în anexa I.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 1 a – alineatul 6

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5c)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

6.  În cazul în care Comisia a înaintat o propunere legislativă în temeiul alineatului (5), aceasta poate prelungi valabilitatea actului de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (4) cu o perioadă care să nu depășească 12 luni. Decizia de prelungire a valabilității actului de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 4a alineatul (2).

„6.  În cazul în care Comisia înaintează o propunere legislativă în conformitate cu alineatul (5), perioada de suspendare prevăzută la alineatul (4) se prelungește cu șase luni. Nota de subsol la care face trimitere respectivul paragraf se modifică în mod corespunzător.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 2 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 539/2001

Articolul 4 b – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 4b alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 se modifică după cum urmează:

2.  Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 1 alineatul (4) litera (f) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 9 ianuarie 2014. Cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

„2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 1 alineatul (4) litera (f) și la articolul 1a alineatele (4) și (6) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 9 ianuarie 2014. Cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani, Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

EXPUNERE DE MOTIVE

Politica vizelor reprezintă o temă fundamentală pentru Uniunea Europeană, având repercusiuni în ceea ce privește atât acțiunile externe, cât și securitatea internă. Importanța sa este atât de mare, încât tratarea sa este clar reglementată ca fiind o competență partajată între colegiuitori prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 539/2001 adoptat de Parlamentul European și Consiliu la 11 decembrie 2013 a introdus elemente de fond, cum ar fi „mecanismul de suspendare”, a cărui modificare este vizată acum, fără a uita modificarea mecanismului de reciprocitate, ca modalitate de contrabalansare a acestui prim element. Caracterul legal al acordului interinstituțional a fost ratificat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 16 iulie 2015. Această hotărâre a stabilit jurisprudența și a constituit temeiul pentru utilizarea corectă a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, garantând astfel egalitatea interinstituțională.

Evoluția situației politice și a migrației, în special având în vedere procedurile succesive de liberalizare a vizelor, face să fie necesară o revizuire a mecanismului de suspendare, pentru ca acesta să fie mai suplu și mai flexibil. Fără îndoială, este necesar să avem la dispoziție elemente care să îi permită UE să răspundă unor circumstanțe cu particularități diferite, cauzate de:

•  creșteri bruște și semnificative ale numărului resortisanților din țări terțe în situație de ședere ilegală pe teritoriul UE;

•  cereri de azil neîntemeiate din partea cetățenilor acestor țări terțe;

•  cereri de readmisie respinse;

•  amenințări la adresa securității pe teritoriul european.

Cu toate acestea, această flexibilizare trebuie să fie însoțită de un set solid de garanții și de protejarea drepturilor omului, precum și de rapoarte și statistici prezentate de agențiile europene și de forțele și organismele de securitate competente. Numai așa vor putea fi garantate drepturile cetățenilor din țările terțe și protejate principiile politicii comunitare a vizelor.

Este necesar și adecvat din punct de vedere juridic ca Parlamentul European să fie implicat în luarea deciziilor, deoarece, să nu uităm, reimpunerea vizelor pentru cetățenii unor țări terțe este una dintre cele mai severe măsuri politice care pot fi aplicate. În conformitate cu cele menționate, trebuie modificat mecanismul de suspendare în ceea ce privește utilizarea actelor delegate, acesta trebuind a fi adaptat la hotărârea din 16 iulie 2015 a Curții de Justiție, care s-a pronunțat deja cu privire la acest subiect în legătură cu mecanismul de reciprocitate. Aceste mecanisme reprezintă cele două fațete ale aceleiași monede, elemente de reechilibrare legislativă și politică cu efecte similare și ale căror proceduri trebuie, prin urmare, armonizate.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Revizuirea mecanismului de suspendare)

Referințe

COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

12.5.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

12.5.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

1.7.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.5.2016

 

 

 

Examinare în comisie

26.5.2016

15.6.2016

 

 

Data adoptării

7.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

9

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Membri supleanți prezenți la votul final

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Georg Mayer

Data depunerii

18.7.2016

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

9

-

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

1

0

ENF

Georg Mayer

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri