POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (sprememba mehanizma zadržanja)

18.7.2016 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Postopek : 2016/0142(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0235/2016
Predložena besedila :
A8-0235/2016
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (sprememba mehanizma zadržanja)

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0290),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0176/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59, 39 in 40 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0235/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Uporabo mehanizma bi bilo treba zlasti olajšati s skrajšanjem referenčnih obdobij in rokov, da se omogoči hitrejši postopek, in z razširitvijo morebitnih razlogov za zadržanje, ki bi morali vključevati znatno povečanje zavrnjenih prošenj za ponovni sprejem državljanov tretjih držav, ki so potovali čez ozemlje tretje države, če sporazum o ponovnem sprejemu, sklenjen med Unijo ali državo članico in to tretjo državo določa takšno obveznost ponovnega sprejema. Komisija bi tudi morala imeti možnost, da sproži mehanizem v primeru, če tretja država ne sodeluje pri ponovnem sprejemu, zlasti če je bil med zadevno tretjo državo in Unijo sklenjen sporazum o ponovnem sprejemu.

(3)  Uporabo mehanizma bi bilo treba zlasti olajšati s skrajšanjem referenčnih obdobij in rokov, da se omogoči hitrejši postopek, in z razširitvijo morebitnih razlogov za zadržanje, ki bi morali vključevati znatno povečanje zavrnjenih prošenj za ponovni sprejem državljanov tretjih držav, ki so potovali čez ozemlje tretje države, če sporazum o ponovnem sprejemu, sklenjen med Unijo ali državo članico in to tretjo državo določa takšno obveznost ponovnega sprejema, pa tudi znatno povečanje tveganja za javni red ali notranjo varnost držav članic. Komisija bi tudi morala imeti možnost, da sproži mehanizem v primeru, če tretja država ne sodeluje pri ponovnem sprejemu, zlasti če je bil med zadevno tretjo državo in Unijo sklenjen sporazum o ponovnem sprejemu.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Komisija bi morala spremljati razmere v teh tretjih državah in o njih redno poročati Evropskemu parlamentu in Svetu z namenom, da bi zagotovila neprekinjeno nadaljnje izpolnjevanje posebnih meril, povezanih med drugim z nezakonitim priseljevanjem, javnim redom in varnostjo, gospodarskimi koristmi, zlasti na področju turizma in zunanje trgovine, ter zunanjimi odnosi Unije z ustreznimi tretjimi državami, vključno s sklopom jamstev in ukrepov za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so bila uporabljena pri oceni ustreznost izvzetja iz vizumske obveznosti, odobrenega po uspešnemu zaključku dialoga o liberalizaciji vizumskega režima.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Komisija bi morala pred sprejetjem kakršne koli odločitve o začasnem zadržanju izvzetja iz vizumske obveznosti za državljane tretje države preučiti razmere na področju človekovih pravic v tej tretji državi in upoštevati morebitne posledice zadržanja izvzetja iz vizumske obveznosti za te razmerah.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c)  Da bosta Evropski parlament in Svet – glede na to, da je zadržanje izvzetja iz vizumske obveznosti za vse državljane tretje države s seznama iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 539/2001 politično zelo občutljivo vprašanje, hkrati pa ima horizontalne posledice za države članice, pridružene schengenske države in za samo Unijo, zlasti za njihove zunanje odnose in delovanje schengenskega območja na splošno – ustrezno vključena v drugo fazo uporabe mehanizma vzajemnosti, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z odločitvijo o začasnem zadržanju uporabe Priloge II k Uredbi (ES) št. 539/2001 k Uredbi za državljane te tretje države. S prenosom tega pooblastila na Komisijo je upoštevana potreba po politični razpravi o vizumski politiki Unije v schengenskem območju. Obenem je to odraz potrebe po zagotovitvi ustrezne preglednosti in pravne varnosti pri uporabi mehanizma zadržanja za vse državljane zadevne tretje države, zlasti z ustrezno začasno spremembo Priloge II k Uredbi (ES) št. 539/2001. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 1a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  v odstavku 1 se črta:

(1)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

v primeru izrednih razmer [...] kot zadnje sredstvo in;

1.  Z odstopanjem od člena 1(2) se izvzetje iz vizumske obveznosti za državljane tretje države s seznama iz Priloge II v skladu s tem členom kot zadnje sredstvo začasno zadrži na podlagi strogih in objektivnih podatkov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 1 a – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  z znatnim povečanjem števila državljanov te tretje države, za katere se ugotovi, da neupravičeno prebivajo na ozemlju države članice;

(a)  z znatnim povečanjem števila državljanov te tretje države,ki jim je bil vstop zavrnjen ali za katere se ugotovi, da neupravičeno prebivajo na ozemlju države članice;

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 1 a – odstavek 2 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  s povečanim tveganjem ali neposredno grožnjo za javni red ali notranjo varnost držav članic, povezani z državljani te tretje države in podkrepljeni z objektivnimi, konkretnimi in ustreznimi informacijami ter podatki, ki jih predložijo nacionalni organi kazenskega pregona ali Europol.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 1 a – odstavek 2 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2a.  Če ima Komisija konkretne in zanesljive informacije o okoliščinah iz točk (a), (b) ali (c) odstavka 2, ali o tem, da tretja država ne sodeluje pri ponovnem sprejemu, zlasti v primerih, ko je sklenjen sporazumu o ponovnem sprejemu med to tretjo državo in Unijo, na primer:

„2a.  Če ima Komisija konkretne in zanesljive informacije o okoliščinah iz točk (a), (b), (c) ali (ca) odstavka 2, pri čemer upošteva ustrezne informacije in statistične podatke, ali o tem, da tretja država ne sodeluje pri ponovnem sprejemu, zlasti v primerih, ko je sklenjen sporazumu o ponovnem sprejemu med to tretjo državo in Unijo, na primer:

z zavračanjem ali neodgovarjanjem na prošnje za ponovni sprejem,

–  z zavračanjem ali neodgovarjanjem na prošnje za ponovni sprejem,

–  z neizdajanjem potnih listin za namene vrnitve v rokih, določenih v sporazumu, ali nesprejemanjem evropskih potnih listin, izdanih po izteku rokov, določenih v Sporazumu,

–  z neizdajanjem potnih listin za namene vrnitve v rokih, določenih v sporazumu, ali nesprejemanjem evropskih potnih listin, izdanih po izteku rokov, določenih v Sporazumu,

–  ali s prenehanjem ali prekinitvijo sporazuma,

–  ali s prenehanjem ali prekinitvijo sporazuma,

lahko Komisija na lastno pobudo o tem obvesti Evropski parlament in Svet. Te informacije so enakovredne uradnemu obvestilu iz odstavka 2.“;

Komisija o tem obvesti Evropski parlament in Svet. Te informacije so enakovredne uradnemu obvestilu iz odstavka 2 in se zanje uporablja odstavek 3.“;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 1 a – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  vstavi se naslednji odstavek:

 

“2b.  Komisija spremlja neprekinjeno izpolnjevanje posebnih meril iz člena -1, ki so bila po uspešni sklenitvi dialoga o liberalizaciji vizumske ureditve med Unijo in to tretjo državo uporabljena za oceno ustreznosti liberalizacije vizumskega režima v tretjih državah, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti, ko potujejo na ozemlje držav članic. Komisija najmanj enkrat letno ali po potrebi pogosteje redno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija se v poročilu osredotoči na tretje države, za katere na podlagi konkretnih in zanesljivih informacij meni, da ne izpolnjujejo več nekaterih meril. Če poročilo Komisije pokaže, da eno ali več posebnih meril ni več izpolnjeno v zvezi z določeno tretjo državo, je to enakovredno obvestilu v skladu z odstavkom 2 in se uporabi odstavek 3.“

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 1a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Komisija preuči vsako obvestilo v skladu z odstavkom 2, ob upoštevanju:

„3.  Komisija preuči vsako obvestilo v skladu z odstavkom 2, vključno z informacijami iz odstavkov 2a in 2b, ob upoštevanju:

(a)  ali obstajajo katere koli razmere, opisane v odstavkih 2 in 2a;

(a)  ali obstajajo katere koli razmere, opisane v odstavkih 2, 2a ali 2b;

(b)  števila držav članic, na katere vplivajo katere koli razmere iz odstavkov 2 in 2a;

(b)  števila držav članic, na katere vplivajo katere koli razmere iz odstavkov 2, 2a in 2b;

(c)  splošnega vpliva povečanj iz odstavka 2 na stanje migracij v Uniji, kot je mogoče o tem sklepati iz podatkov, ki so jih predložile države članice ali so na voljo Komisiji;

(c)  splošnega vpliva povečanj iz odstavka 2 na stanje migracij v Uniji, kot je mogoče o tem sklepati iz podatkov, ki so jih predložile države članice ali so na voljo Komisiji;

(d)  poročil Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Evropskega azilnega podpornega urada ali Evropskega policijskega urada (Europol), če to zahtevajo okoliščine posameznega primera;

(d)  poročil Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Evropskega azilnega podpornega urada ali Evropskega policijskega urada (Europol) ali drugih institucij, organov, uradov in agencij Unije ter mednarodnih organizacij, pristojnih v zadevah, ki jih ureja ta Uredba, če to zahtevajo okoliščine posameznega primera;

(e)  splošnega vprašanja javnega reda in notranje varnosti ob posvetovanju z zadevno državo članico.

(e)  splošnega vprašanja javnega reda in notranje varnosti ob posvetovanju z zadevno državo članico.

Komisija o rezultatih svoje preučitve obvesti Evropski parlament in Svet.“;

Komisija o rezultatih svoje preučitve obvesti Evropski parlament in Svet.“;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 1 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  v odstavku 4 se besedna zveza „v treh mesecih“ nadomesti z besedno zvezo „v enem mesecu“.

(5)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

 

„4. Če Komisija na podlagi preučitve iz odstavka 3 in ob upoštevanju posledic zadržanja izvzetja iz vizumske obveznosti za to tretjo državo in njene državljane in za zunanje odnose Unije in njenih držav članic s to tretjo državo in razmere v njej, v tesnem sodelovanju s to tretjo državo in da bi našli alternativne dolgoročne rešitve, odloči, da je treba ukrepati, v enem mesecu od prejema uradnega obvestila iz odstavka 2 sprejme delegirani akt v skladu s členom 4b, s katerim za 6 mesecev začasno zadrži uporabo Priloge II za državljane te tretje države. V delegiranem aktu določi, kdaj v začne učinkovati zadržanje uporabe Priloge II, pri čemer upošteva razpoložljive vire na konzulatih držav članic, in ustrezno spremeni Prilogo II. Navedeno spremembo opravi tako, da pri imenu te tretje države vstavi opombo, v kateri navede, da je izvzetje iz vizumske obveznosti za to tretjo državo zadržano, in opredeli trajanje tega zadržanja.

 

Brez poseganja v uporabo člena 4 morajo državljani tretje države, na katere se nanaša delegirani akt, med trajanjem tega zadržanja imeti vizum za prehod zunanjih meja držav članic.“

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 1 a – odstavek 4 – drugi pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  v odstavku 4 se v drugem pododstavku doda naslednje besedilo:

 

„Država članica, ki želi v skladu s členom 4 te uredbe uvesti nova izvzetja iz vizumske obveznosti za kategorijo državljanov tretje države, na katero se nanaša delegirani akt o zadržanju izvzetja iz vizumske obveznosti, mora o tem predhodno obvestiti Komisijo.“

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 1 a – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5b)  odstavek 5 se spremeni:

5.  Komisija pred koncem veljavnosti izvedbenega akta, ki je bil sprejet v skladu z odstavkom 4, v sodelovanju z zadevno državo članico Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo. Poročilu je lahko priložen zakonodajni predlog za spremembo te uredbe, da bi se navedba zadevne tretje države prenesla iz Priloge II v Prilogo I.

„5.  Komisija pred koncem veljavnosti delegiranega akta, ki je bil sprejet v skladu z odstavkom 4, v sodelovanju z zadevno državo članico Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo. Poročilu je lahko priložen zakonodajni predlog za spremembo te uredbe, da bi se navedba zadevne tretje države prenesla iz Priloge II v Prilogo I“.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 c (novo)

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 1 a – odstavek 6

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5c)  odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

6.  Če Komisija predloži zakonodajni predlog v skladu z odstavkom 5, lahko veljavnost izvedbenega akta, sprejetega v skladu z odstavkom 4, podaljša za največ 12 mesecev. Sklep o podaljšanju veljavnosti izvedbenega akta se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 4a(2).

„6.  Kadar Komisija predloži zakonodajni v skladu z odstavkom 5, se obdobje zadržanja iz odstavka 4 podaljša za šest mesecev. Opomba iz navedenega odstavka se ustrezno spremeni.“

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 (novo)

Uredba (ES) št. 539/2001

Člen 4 b – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

V členu 4b Uredbe (ES) št. 539/2001 se odstavek 2 spremeni:

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz točke (f) člena 1(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 9. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

„2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz točke (f) člena 1(4) ter člena 1a(4) in (6) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 9. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.“

OBRAZLOŽITEV

Vizumska politika je ena od ključnih tem EU, saj vpliva na zunanje ukrepe kot tudi na notranjo varnost. Pomembna je v tej meri, da je njeno upravljanje jasno opredeljeno kot deljena pristojnost sozakonodajalcev v okviru rednega postopka.

S spremembo Uredbe (ES) št. 539/2001, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet dne 11. decembra 2013, so bili uvedeni bistveni elementi, kot je mehanizem zadržanja, ki naj bi ga zdaj spremenili. Z medinstitucionalnim sporazumom, katerega zakonitost je bila potrjena s s sodbo Sodišča EU z dne 16. julija 2015, je bil spremenjen tudi mehanizem vzajemnosti kot protiutež mehanizmu zadržanja. S sodbo je bila oblikovana sodna praksa in utrjena podlaga za pravilno uporabo delegiranih in izvedbenih aktov ter zajamčena enakost institucij.

Zaradi razvoja političnih razmer in razmer na področju migracij, zlasti po zaporednih postopkih liberalizacije vizumskega režima, je potrebna revizija mehanizma zadržanja, da bi postal bolj učinkovit in prožen. Nedvomno je treba uvesti elemente, ki bodo EU omogočali odzivanje na posebne okoliščine, od katerih ima vsaka svoje značilnosti, in ki nastanejo zaradi:

•  nenadnega in znatnega povečanja števila državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju EU;

•  neutemeljenih prošenj državljanov tretjih držav za azil;

•  zavrnjenih prošenj za ponovni sprejem;

•  varnostne grožnje na evropskem ozemlju.

Takšno prožnost morajo spremljati močan skupek jamstev in ukrepov za varstvo človekovih pravic ter poročila in statistike, ki jih zagotavljajo evropske agencije in pristojni organi kazenskega pregona. Samo tako bo možno zagotoviti pravice državljanov tretjih držav in varstvo načel vizumske politike Unije.

Evropski parlament mora biti vključen v odločanje, kar je tudi pravno relevantno, saj ne smemo pozabiti, da je ponovna uvedba vizumov za državljane tretjih držav eden on najstrožjih ukrepov politike, ki se lahko uporabijo. V skladu z zgoraj navedenim je treba spremeniti mehanizem zadržanja glede uporabe delegiranih aktov in ga uskladiti s sodbo Sodišča z dne 16. julija 2015, v kateri je Sodišče že odločilo o vprašanju v zvezi z mehanizmom vzajemnosti. Mehanizma sta dve plati iste medalje, ki sta uravnotežena v zakonodajnem in političnem smislu in imata podobne učinke, njuni postopki pa bi morali biti usklajeni.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (sprememba mehanizma zadržanja)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.5.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

12.5.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

1.7.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.5.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

26.5.2016

15.6.2016

 

 

Datum sprejetja

7.7.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

9

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georg Mayer

Datum predložitve

18.7.2016

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

9

-

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

1

0

ENF

Georg Mayer

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani