Betänkande - A8-0235/2016Betänkande
A8-0235/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen)

18.7.2016 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Förfarande : 2016/0142(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0235/2016
Ingivna texter :
A8-0235/2016
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen)

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0290),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0176/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59, 39 och 40 i arbetsordningen.

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0235/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Användningen av mekanismen bör i synnerhet underlättas genom ett påskyndat förfarande med hjälp av kortare referensperioder och frister och genom att man breddar de skäl som kan åberopas för att använda upphävandemekanismen, till exempel att väsentligt fler återtagandeförfrågningar avvisats avseende tredjelandsmedborgare som transiterat genom det berörda tredjelandet trots återtagandeavtal mellan unionen eller en av dess medlemsstater och det berörda tredjelandet. Kommissionen bör även ha möjlighet att använda upphävandemekanismen om ett tredjeland inte samarbetar i fråga om återtagande, i synnerhet när återtagandeavtal ingåtts mellan det berörda tredjelandet och unionen.

(3)  Användningen av mekanismen bör i synnerhet underlättas genom ett påskyndat förfarande med hjälp av kortare referensperioder och frister och genom att man breddar de skäl som kan åberopas för att använda upphävandemekanismen, till exempel att väsentligt fler återtagandeförfrågningar avvisats avseende tredjelandsmedborgare som transiterat genom det berörda tredjelandet trots återtagandeavtal mellan unionen eller en av dess medlemsstater och det berörda tredjelandet, samt en betydande ökning av riskerna för den allmänna ordningen eller inre säkerheten i medlemsstaterna. Kommissionen bör även ha möjlighet att använda upphävandemekanismen om ett tredjeland inte samarbetar i fråga om återtagande, i synnerhet när återtagandeavtal ingåtts mellan det berörda tredjelandet och unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Kommissionen bör övervaka situationen i de berörda tredjeländerna och regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet för att säkerställa att de särskilda kriterier som använts för att bedöma det lämpliga i att bevilja ansökan om undantag från viseringskravet som en följd av ett lyckat slutförande av en dialog om viseringsliberalisering fortsätter att vara uppfyllda; dessa kriterier omfattar bland annat irreguljär invandring, allmän ordning och säkerhet, ekonomiska fördelar, särskilt i fråga om turism och utrikeshandel, och unionens yttre förbindelser med de relevanta tredjeländerna, framför allt en rad garantier och åtgärder till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Kommissionen bör, innan den fattar något beslut om att tillfälligt upphäva ett undantag från viseringskravet för ett tredjelands medborgare, undersöka människorättssituationen i det tredjelandet och ta hänsyn till de möjliga konsekvenserna av att upphäva undantaget från viseringskravet i denna situation.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  För att säkerställa ett lämpligt deltagande av Europaparlamentet och rådet i tillämpningen av upphävandemekanismen bör kommissionen – med tanke på den särskilt känsliga politiska arten av upphävandet av undantaget från viseringskravet för alla medborgare i ett tredjeland som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 539/2001 samt dess övergripande konsekvenser för medlemsstaterna, de länder som deltar i Schengensamarbetet och unionen själv, framför allt för deras yttre förbindelser och Schengenområdets övergripande funktion – delegeras befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller beslutet om tillfälligt upphävande av tillämpningen av bilaga II till förordning (EG) nr 539/2001 på det berörda tredjelandet. Genom att sådan befogenhet tilldelas kommissionen beaktas behovet av en politisk diskussion om unionens politik för viseringar i Schengenområdet. Härigenom avspeglas också behovet av att säkerställa lämplig öppenhet och rättssäkerhet vid tillämpningen av upphävandemekanismen på alla medborgare i det berörda tredjelandet, särskilt genom motsvarande tillfälliga ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 539/2001. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet få alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelsen av delegerade akter.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 1a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I punkt 1 ska följande utgå:

(1)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

som en sista utväg” och ”vid nödsituationer”.

1.  Med avvikelse från artikel 1.2 ska undantag från viseringskrav för medborgare i ett tredjeland som förtecknas i bilaga II upphävas tillfälligt som en sista utväg, baserat på strikta och objektiva kriterier i enlighet med denna artikel.”

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 1a – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  en betydande ökning av antalet medborgare i det berörda tredjelandet vilka konstaterats vistas på medlemsstatens territorium utan att ha rätt till det,

a)  en betydande ökning av antalet medborgare i det berörda tredjelandet vilka nekats inresa eller konstaterats vistas på medlemsstatens territorium utan att ha rätt till det,

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 1a – led 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  en ökad risk eller ett omedelbart hot mot den allmänna eller inre säkerheten i medlemsstaterna i samband med medborgare från detta tredjeland, grundat på objektiva, konkreta och relevanta uppgifter och information från nationella brottsbekämpande myndigheter eller Europol.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 1a – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2a.  Om kommissionen har konkreta och tillförlitliga uppgifter om de situationer som avses i punkt 2a, 2b eller 2c, alternativt om det berörda tredjelandet inte samarbetar i fråga om återtagande, i synnerhet om återtagandeavtal ingåtts mellan det berörda tredjelandet och unionen, till exempel genom att landet:

”2a.  Om kommissionen har konkreta och tillförlitliga uppgifter, baserade på relevant information, rapportering och statistik, om de situationer som avses i punkt 2 a, 2 b, 2 c eller 2 ca, alternativt om det berörda tredjelandet inte samarbetar i fråga om återtagande, i synnerhet om återtagandeavtal ingåtts mellan det berörda tredjelandet och unionen, till exempel genom att landet

–  avvisar eller inte besvarar ansökningar om återtagande,

–  avvisar eller inte besvarar ansökningar om återtagande,

–  inte utfärdar resehandlingar för återtagande inom de tidsfrister som anges i avtalet eller inte godtar europeiska resehandlingar som utfärdats efter utgången av den frist som anges i avtalet,

–  inte utfärdar resehandlingar för återtagande inom de tidsfrister som anges i avtalet eller inte godtar europeiska resehandlingar som utfärdats efter utgången av den frist som anges i avtalet,

–  säger upp eller suspenderar avtalet,

–  säger upp eller suspenderar avtalet,

får kommissionen på eget initiativ underrätta Europaparlamentet och rådet. Denna underrättelse ska jämställas med en sådan underrättelse som görs enligt punkt 2.”

ska kommissionen underrätta Europaparlamentet och rådet. Denna underrättelse ska jämställas med en sådan underrättelse som görs enligt punkt 2, och punkt 3 ska vara tillämplig.”

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 1a – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Följande punkt ska införas:

 

”2b.  Kommissionen ska övervaka det löpande uppfyllandet av de särskilda kriterier enligt artikel -1 som använts för att bedöma lämpligheten i en viseringsliberalisering från de tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskrav när de reser in på medlemsstaternas territorium, som en följd av ett lyckat slutförande av en dialog om viseringsliberalisering som förts mellan unionen och det berörda tredjelandet. Kommissionen ska regelbundet – minst en gång om året eller oftare om så är nödvändigt – rapportera till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska fokusera på tredjeländer för vilka kommissionen anser, baserat på konkreta och tillförlitliga uppgifter, att vissa kriterier inte längre är uppfyllda. Om en kommissionsrapport visar att ett eller flera av de särskilda kriterierna inte längre är uppfyllda när det gäller ett visst tredjeland, ska detta jämställas med en sådan underrättelse som görs enligt punkt 2, och punkt 3 ska vara tillämplig.”

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 1a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska bedöma underrättelser som görs i enlighet med punkt 2 i följande hänseenden:

”3.  Kommissionen ska bedöma underrättelser som görs i enlighet med punkt 2, inklusive uppgifter i enlighet med punkterna 2a och 2b, i följande hänseenden:

a)  Förekomsten av någon av de situationer som avses i punkterna 2 eller 2a.

a)  Förekomsten av någon av de situationer som avses i punkterna 2, 2a eller 2b.

b)  Antalet medlemsstater som påverkas av någon av de situationer som avses i punkterna 2 eller 2a.

b)  Antalet medlemsstater som påverkas av någon av de situationer som avses i punkterna 2, 2a och 2b.

c)  Den övergripande effekten av de ökningar som avses i punkt 2 på migrationssituationen i unionen, enligt uppgifter som lämnas av medlemsstaterna eller som står till kommissionens förfogande.

c)  Den övergripande effekten av de ökningar som avses i punkt 2 på migrationssituationen i unionen, enligt uppgifter som lämnas av medlemsstaterna eller som står till kommissionens förfogande.

d)  De rapporter som utarbetas av [Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser], Europeiska stödkontoret för asylfrågor eller Europeiska polisbyrån (Europol) om omständigheterna i ett givet fall så kräver.

d)  De rapporter som utarbetas av [Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser], Europeiska stödkontoret för asylfrågor eller Europeiska polisbyrån (Europol) eller en annan unionsinstitution, ett annat unionsorgan, en annan unionsbyrå eller en internationell organisation med behörighet i frågor som omfattas av denna förordning, om omständigheterna i ett givet fall så kräver.

e)  Den övergripande frågan om allmän ordning och inre säkerhet, i samråd med den berörda medlemsstaten.

e)  Den övergripande frågan om allmän ordning och inre säkerhet, i samråd med den berörda medlemsstaten.

Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet om resultaten av sin bedömning.”

Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet om resultaten av sin bedömning.”

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 1a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I punkt 4 ska ”tre månader” ersättas med ”en månad”.

(5)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

 

”4.  Om kommissionen beslutar – på grundval av den bedömning som avses i punkt 3 och med hänsyn till följderna av ett upphävande av undantaget från viseringskravet för det tredjelandet och dess medborgare, liksom för unionens och dess medlemsstaters yttre förbindelser med det berörda tredjelandet och situationen i det tredjelandet, och i nära samarbete med det tredjelandet för att hitta alternativa lösningar på lång sikt – att åtgärder behöver vidtas, ska den, inom en månad efter mottagandet av den underrättelse som avses i punkt 2, anta en delegerad akt i enlighet med artikel 4b om tillfälligt upphävande av tillämpningen av bilaga II på medborgarna i det berörda tredjelandet under en sexmånadersperiod. Den delegerade akten ska fastställa det datum då upphävandet av tillämpningen av bilaga II ska börja gälla, med hänsyn tagen till tillgängliga resurser vid medlemsstaternas konsulat, och ändra bilaga II i enlighet med detta. Den ändringen ska göras genom att det bredvid namnet på tredjelandet i fråga införs en fotnot i vilken det anges att undantaget från viseringskravet upphävs gentemot det tredjelandet och i vilken perioden för upphävandet anges.

 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 ska medborgarna i det tredjeland som berörs av den delegerade akten under perioderna för upphävandet inneha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser.”

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 1a – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Punkt 4 andra stycket ska kompletteras med följande:

 

”En medlemsstat som i enlighet med artikeln 4 i denna förordning avser att införa nya undantag från viseringskrav för en kategori av medborgare i ett tredjeland som berörs av den delegerade akten om upphävandet av undantaget från viseringskrav ska först meddela kommissionen detta.”

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5b (nytt)

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 1a – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5b)  Punkt 5 ska ändras på följande sätt:

5.  Före utgången av giltighetstiden för den genomförandeakt som antagits i enlighet med punkt 4 ska kommissionen, i samarbete med den berörda medlemsstaten, förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport. Rapporten får åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning i syfte att överföra hänvisningen till det berörda tredjelandet från bilaga II till bilaga I.”

”5.  Före utgången av giltighetstiden för den delegerade akt som antagits i enlighet med punkt 4 ska kommissionen, i samarbete med den berörda medlemsstaten, förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport. Rapporten får åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning i syfte att överföra hänvisningen till det berörda tredjelandet från bilaga II till bilaga I.”

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5c (nytt)

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 1a – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5c)  Punkt 6 ska ersättas med följande:

6.  Om kommissionen har lagt fram ett lagstiftningsförslag enligt punkt 5, får den förlänga giltighetstiden för genomförandeakten som antagits enligt punkt 4 med en period som inte överstiger tolv månader. Beslutet att förlänga giltighetstiden för genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4a.2.

”6.  Om kommissionen lägger fram ett sådant lagstiftningsförslag som avses i punkt 5, ska den upphävandeperiod som avses i punkt 4 förlängas med sex månader. Fotnoten som avses i den punkten ska ändras i enlighet med detta.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 (nytt)

Förordning (EG) nr 539/2001

Artikel 4b – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Punkt 2 i artikel 4b i förordning (EU) nr 539/2001 ska ändras på följande sätt:

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 1.4 f ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 9 januari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

”2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 1.4 f och i artikel 1a.4 och 1a.6 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 9 januari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

MOTIVERING

Viseringspolitiken är en mycket viktig fråga för Europeiska unionen, med konsekvenser såväl för de yttre åtgärderna som för den inre säkerheten. Viseringspolitiken är av så stor betydelse att dess behandling tydligt regleras som de båda medlagstiftarnas delade ansvar inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Genom den ändring av förordning (EG) nr 539/2001 som Europaparlamentet och rådet antog den 11 december 2013 infördes betydelsefulla aspekter såsom den så kallade upphävandemekanismen, som man nu vill förändra, och som motvikt modifierades även ömsesidighetsmekanismen. Detta var ett interinstitutionellt avtal vars legitimitet ratificerades av Europeiska unionens domstol den 16 juli 2015. Domstolens beslut fastställde rättspraxis och grunden för en korrekt användning av delegerade akter och genomförandeakter, och garanterade därmed den interinstitutionella balansen.

Utvecklingen av den politiska situationen och migrationsströmmarna, i ljuset av de många förfarandena för viseringsliberalisering, gör det nödvändigt att se över upphävandemekanismen för att göra den mer smidig och flexibel. Det är nog så att vi måste skaffa oss alternativ som gör det möjligt för EU att reagera och komma med snabba svar i situationer som följande:

•  Stora och plötsliga ökningar av antalet tredjelandsmedborgare som vistas illegalt på EU:s territorium.

•  Ogrundade asylansökningar av medborgare från detta tredjeland.

•  Nekade ansökningar om återtagande.

•  Hot mot säkerheten inom EU.

Den ökade flexibiliteten måste emellertid paketeras väl och åtföljas av garantier och skydd för de mänskliga rättigheterna samt rapporter och statistik från EU:s byråer och från behöriga säkerhetsorgan. Endast på så sätt kan tredjelandsmedborgarnas rättigheter garanteras och de gemensamma principerna för viseringspolitiken skyddas.

Det är nödvändigt och rättsligt lämpligt att Europaparlamentet involveras i beslutsfattandet, eftersom det inte bör glömmas bort att återinförande av viseringskravet för medborgare från tredjeländer är en av de mest stränga politiska bestämmelser som kan tillämpas. I enlighet med ovanstående bör upphävandemekanismen ändras när det gäller användning av delegerade akter, och den bör anpassas efter domslutet av den 16 juli 2015 i EU-domstolen, som redan då uttalade sig om denna fråga, fast det då gällde ömsesidighetsmekanismen. Dessa båda mekanismer är två sidor av samma mynt, lagstiftningsmässiga och politiska motvikter, med liknande effekter, och deras förfaranden bör vara samstämda.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen)

Referensnummer

COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.5.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.5.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

1.7.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.5.2016

 

 

 

Behandling i utskott

26.5.2016

15.6.2016

 

 

Antagande

7.7.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

9

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georg Mayer

Ingivande

18.7.2016

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

9

-

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

1

0

ENF

Georg Mayer

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster