Процедура : 2016/0089(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0236/2016

Внесени текстове :

A8-0236/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0354

ДОКЛАД     *
PDF 797kWORD 377k
18.7.2016
PE 580.522v02-00 A8-0236/2016

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

(COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик (по становище): Ска Келер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

(COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0171),

–  като взе предвид член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0133/2016),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

-  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0236/2016),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение     1

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Съгласно член 4, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601, считано от 26 септември 2016 г. нататък 54 000 кандидати следва да бъдат преместени от Италия и Гърция на територията на други държави членки, освен ако до тази дата, съгласно член 4, параграф 3, Комисията не направи предложение за разпределянето им към друга държава членка бенефициер, която се намира в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на хора.

(2)  Съгласно член 4, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601, считано от 26 септември 2016 г. нататък 54 000 кандидати следва да бъдат преместени от Италия и Гърция в съотношенията, постановени от настоящото решение (а именно 12 764 кандидати от Италия и 41 236 от Гърция) на територията на други държави членки, освен ако до тази дата, съгласно член 4, параграф 3, Комисията не направи предложение за разпределянето им към друга държава членка бенефициер, която се намира в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на хора.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Член 1, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601 предвижда, че Комисията извършва постоянно наблюдение на обстановката по отношение на масираните потоци на граждани на трети държави в държавите членки. Комисията следва да представи по целесъобразност предложения за изменение на това решение, за да се вземе предвид изменящата се на място ситуация и въздействието ѝ върху механизма за преместване, както и увеличаващият се натиск върху държавите членки, по-конкретно върху тези държави членки, които са разположени на първа линия.

заличава се

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a)  Член 4, параграф 1, буква в) от Решение (ЕС) 2015/1601 предвижда преместването на 54 000 кандидати. Преместване е определено в член 2, буква д) от това решение като прехвърлянето на търсещо убежище лице от територията на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, на територията на държавата членка на преместване. Преместването не включва презаселването или приема на лица, нуждаещи се от международна закрила, от трета държава на територията на държава членка.

Изменение     4

Предложение за решение

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б)  Европейска агенция за гранична и брегова охрана следва да има задължението да държи под постоянно наблюдение положението по отношение на масирания приток на граждани на трети страни в държавите членки.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  На 7 март държавните или правителствените ръководители на ЕС се споразумяха да работят въз основа на серия от принципи за споразумение с Турция, включващо презаселването — за всеки сирийски гражданин, който Турция приеме обратно от гръцки острови, на друг сирийски гражданин от Турция към държавите — членки на ЕС, в рамките на съществуващите ангажименти. Тези принципи бяха допълнително разработени в съобщението на Комисията относно следващите оперативни стъпки в сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на миграцията, в което беше отправен призив за предприемане на необходимите мерки за прехвърляне на част от ангажиментите, поети в съществуващите решения за преместване, а именно всички или поне част от понастоящем неразпределените 54 000 места, към т.нар. схема „1:1“.

(4)  На 7 март държавните или правителствените ръководители на ЕС се споразумяха посредством изявление да работят въз основа на серия от принципи за споразумение с Турция, включващо презаселването — за всеки сирийски гражданин, който Турция приеме обратно от гръцки острови, на друг сирийски гражданин от Турция към държавите — членки на ЕС, в рамките на съществуващите ангажименти. Тази схема 1:1 следва да се прилага с цел защита на сирйски граждани, които бягат от война и преследване и при пълно зачитане на правото на търсене на убежище и на принципа на неотблъскване, залегнали в правото на Съюза, в Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и в Протокола от 31 януари 1967 г. относно статута на бежанците.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)   Презаселването, хуманитарният прием или другите форми на законен прием от Турция съгласно националните и многостранните схеми може да се очаква да облекчи миграционния натиск върху държавите членки, в чиято ползва е преместването на кандидати за международна закрила съгласно Решение (ЕС) 2015/1601, посредством предоставяне на законен и безопасен начин за влизане в Съюза и намаляване на атрактивността на незаконните влизания. Следователно усилията за солидарност на държавите членки, състоящи се в прием на тяхна територия на сирийски граждани, които се намират в Турция и очевидно се нуждаят от международна закрила, следва да бъдат отчетени във връзка с 54 000 кандидати за международна закрила, посочени по-горе. Броят на лицата, приети по този начин в държава членка от територията на Турция, следва да бъде приспаднат от броя на лицата, които трябва да бъдат преместени в тази държава членка по силата на Решение 2015/1601 във връзка с тези 54 000 кандидати.

(5)  Широкомащабното презаселване, хуманитарният прием или другите форми на законен прием от Турция съгласно националните и многостранните схеми са необходими за облекчаване на миграционния натиск върху държавите членки посредством предоставяне на законен и безопасен начин за влизане в Съюза и обезпредметяване на незаконните влизания. Следователно тези форми на прием следва да бъдат разширени. Досега само минимален брой сирийски бежанци са били презаселени в Съюза. В своята резолюция от 12 април 2016 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, Европейският парламент призова за разработването на по-голям брой по-безопасни и законни начини за търсещите убежище и бежанците в ЕС, включително обвързващ и задължителен законодателен подход на Съюза за презаселване, създаването на хуманитарни програми за приемане от всички държави членки и по-широко използване на визи по хуманитарни причини. Тези мерки следва да допълват схемите за преместване, приети съгласно решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601.

Изменение     7

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Механизмите за прием могат да включват презаселване, хуманитарен прием или други законни начини за прием на лица, очевидно нуждаещи се от международна закрила, като например програми за хуманитарни визи, хуманитарно прехвърляне, програми за събиране на семейството, проекти за частно спонсориране, програми за стипендии, схеми за трудова мобилност и други.

(6)  Механизмите за прием могат да включват презаселване, хуманитарен прием или други законни начини за прием на лица, очевидно нуждаещи се от международна закрила, като например програми за хуманитарни визи, хуманитарно прехвърляне, програми за събиране на семейството, проекти за частно спонсориране, програми за стипендии, достъп до образование, схеми за трудова мобилност и други.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 6 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a)  Директива 2003/86/ЕО1a на Съвета1a предвижда мерките относно събирането на разделени семейства да се вземат в съответствие със задължението за защита на семейството и зачитане на семейния живот, което е залегнало в редица актове на международното право. Следователно събирането на разделени семейства не е зависимо от други политики на Съюза, нито мерки на солидарност или при спешни ситуации. То следва да бъде зачитано и насърчавано от държавите членки във всички случаи.

 

___________________

 

1a Директива 2003/86/EО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Ангажиментите, които държавите членки поеха в рамките на схемата за презаселване, установена в Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г., не следва да бъдат засегнати от настоящото решение и не следва да бъдат отчитани спрямо изпълнението на задълженията по Решение 2015/1601. Следователно държава членка, която избере да изпълни задълженията си по Решение (ЕС) 2015/1601, като приеме чрез презаселване сирийци, намиращи се в Турция, не може да впише това усилие като част от задълженията си по схемата за презаселване от 20 юли 2015 г.

(7)  Ангажиментите, които държавите членки поеха в рамките на схемата за презаселване, установена в Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г., не следва да бъдат засегнати от настоящото решение и не следва да бъдат отчитани спрямо изпълнението на задълженията по Решение 2015/1601.

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)   За да се осигури адекватен мониторинг на ситуацията, държавите членки следва да докладват ежемесечно на Комисията за приетите на тяхна територия сирийци, намиращи се в Турция, съгласно възможността, предвидена в настоящото изменение, като уточняват по коя схема — национална или многостранна — дадено лице е прието и формата на законен прием.

(8)  За да се осигури адекватен мониторинг на ситуацията, държавите членки следва да докладват ежемесечно на Комисията за приетите на тяхна територия сирийци, намиращи се в Турция, използваната форма на прием и вида на схемата, по която е бил извършен.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 8 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a)  Презаселването не трябва да се извършва за сметка на преместването. И двете процедури представляват важни инструменти на солидарност. Преместването е форма на вътрешна солидарност между държавите членки, докато за презаселването и приемът по хуманитарни причини или други видове прием са форма на външна солидарност с трети държави, които приемат по-голямата част от бежанците.

Изменение     12

Предложение за решение

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б)  По отношение на броя на лицата, търсещи убежище в Гърция, и нарастващия брой на търсещите убежище, пристигащи в Италия, необходимостта от места за спешно преместване се очаква да остане голяма.

Изменение    13

Предложение за решение

Съображение 8 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8в)  Според последните данни на ВКБООН, 53 859 лица, които търсят международна закрила понастоящем се намират в Гърция, като по-голямата част от тях са сирийци (45 %), иракчани (22 %) и афганистанци (21 %). Въпреки намаления брой пристигащи лица, и като се има предвид политическият характер на изявлението от 18 март 2016 г. на държавните и правителствените ръководители на ЕС относно сътрудничеството с Турция, съвсем не е сигурно, че сегашният спад на пристиганията на търсещите убежище лица в Гърция ще се задържи. От друга страна, бежанците могат да се обърнат към нови маршрути, например маршрута през Централното Средиземноморие към Италия, където сведенията на ВКБООН са за увеличение с 42,5 % на броя на мигрантите, които пристигат през Либия, в сравнение със същия период през 2015 г. Поради това се очаква необходимостта от места за преместване да остане висока.

Изменение     14

Предложение за решение

Съображение 8 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8г)  В своето съобщение, озаглавено „Първи доклад относно преместването и презаселването“ от 16 март 2016 г. Комисията посочи, че изпълнението на Решение (ЕС) 2015/1601 има много недостатъци. Отговорът на държавите членки на общата покана от EASO за 374 експерта е явно недостатъчен предвид критичната ситуация, пред която са изправени Италия и Гърция. Независимо от увеличаването на броя на непридружените непълнолетни лица, лицата, търсещи убежище, и бежанците, отговарящи на условията за преместване, само много ограничен брой от тях са били преместени, въпреки решенията на Съвета за преместване, предвиждащи уязвимите кандидати да се обработват с предимство. Някои държави членки не са предоставили никакви места за преместване до момента. Само 18 държави членки са поели ангажимент да участват в преместването на кандидати от Гърция и 19 държави членки са обещали да го направят от Италия. Сред тези държави членки има само много ограничени ангажименти в контекста на тяхната обща квота.

Изменение     15

Предложение за решение

Съображение 8 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8д)  Комисията откри процедури за нарушение срещу Италия и Гърция, относно прилагането на Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a и срещу Гърция във връзка с Директива № 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. При все това не бяха предприети никакви правни действия спрямо държавите членки, които не спазват задълженията, предвидени в Решение (ЕС) 2015/1601.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).

 

Директива № 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, OВ L 180, 29.6.2013 г., стp. 96.

Изменение    16

Предложение за решение

Съображение 8 e (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8е)  Държавите членки на преместване трябва да изпълняват изцяло своите задължения съгласно решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 с цел облекчаване на натиска върху държавите членки по външните граници на Съюза. Държавите членки на преместване трябва бързо и в значителна степен да увеличат усилията си да откликнат на спешната хуманитарна ситуация в Гърция и да предотвратят влошаването на положението в Италия. До момента държавите членки не са предоставили едва 7 % от местата за преместване. До 05 юни 2016 г. са били успешно преместени само 793 души от Италия и 2033 души от Гърция. В своя първи доклад относно преместването и презаселването от 16 март 2016 г. Комисията посочва, че държавите членки ще трябва да постигнат равнище на ежемесечно преместване от най-малко 5 680 души с цел изпълнение на задълженията им в рамките на двегодишен срок.

Изменение    17

Предложение за решение

Съображение 8 ж (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8ж)  Афганистанските граждани също следва да имат право на преместване съгласно Решение (ЕС) 2015/1601. През 2015 г. броят на молбите за предоставяне на убежище, подадени от афганистански граждани в Съюза достигна безпрецедентното равнище от около 180 000, което прави афганистанците втората най-голяма група на търсещи убежище граждани в Европейския съюз през тази година. Най-голямата част от тях пристигат в Гърция. Много от тях са непълнолетни без придружител. Те имат специфични нужди от защита, които Гърция, поради продължаващия остър бежански натиск, не е в състояние да удовлетвори. Влошаващото се положение на сигурността в Афганистан, с рекорден брой терористични атаки и цивилни жертви през 2015 г., доведе до значително увеличение в процента на признаване на афганистанските кандидати за убежище в Съюза: от 43 % през 2014 г. до 66 % през 2015 г., според данни на Евростат.

Изменение    18

Предложение за решение

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Предвид неотложния характер на ситуацията настоящото решение следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

(14)  Настоящото решение влиза в сила незабавно в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

Изменение    19

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Решение (ЕС) 2015/1601

Член 3 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

-1.  В член 3 параграф 2 се заменя със следния текст:

2.  Преместване съгласно настоящото решение се прилага само по отношение на кандидат, принадлежащ към националност, за която — съгласно последните налични и актуализирани на всяко тримесечие средностатистически данни на Евростат за целия Съюз — делът на решенията, с които се предоставя международна закрила, е 75 % или повече от общия брой първоинстанционни решения по молбите за международна закрила, както е посочено в глава III от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [13]. При лица без гражданство се взема под внимание държавата на предишното обичайно пребиваване. Тримесечните актуализации се вземат предвид само по отношение на кандидати, които все още не са определени като кандидати, които могат да бъдат преместени съгласно член 5, параграф 3 от настоящото решение.

2.  Преместване съгласно настоящото решение се прилага само по отношение на кандидати със сирийска, иракска, еритрейска или афганистанска националност или по отношение на кандидати, принадлежащ към националност, за която — съгласно последните налични и актуализирани на всяко тримесечие средностатистически данни на Евростат за целия Съюз — делът на решенията, с които се предоставя международна закрила, е 75 % или повече от общия брой първоинстанционни решения по молбите за международна закрила, както е посочено в глава III от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [1]. При лица без гражданство се взема под внимание държавата на предишното обичайно пребиваване. Тримесечните актуализации се вземат предвид само по отношение на кандидати, които все още не са определени като кандидати, които могат да бъдат преместени съгласно член 5, параграф 3 от настоящото решение.

Изменение    20

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

Решение (ЕС) 2015/1601

Член 4 – параграф 3а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В член 4 от Решение (ЕС) 2015/1601 се вмъква следният параграф 3а:

заличава се

."3a.   Във връзка с преместването на кандидатите, посочени в буква в) от параграф 1, приемането от държавите членки на тяхна територия на сирийски граждани, намиращи се в Турция, посредством национални или многостранни схеми за законен прием на лица, които очевидно се нуждаят от международна закрила, като тези схеми са различни от схемата за презаселване, която беше предмет на Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г., води до съответно намаление на задължението на съответната държава членка.

 

Член 10 се прилага mutatis mutandis за всеки такъв законен прием, водещ до намаление на задължението за преместване.

 

Всеки месец държавите членки докладват на Комисията за броя на лицата, законно приети за целите на настоящия параграф, като посочват вида на схемата, по която е направен приемът, и използваната форма на законен прием.“

 

Изменение    21

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Решение (ЕС) 2015/1601

Член 5 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

1a.  В член 5 параграф 2 се заменя със следния текст:

2.  Държавите членки редовно и поне веднъж на всеки три месеца съобщават броя на кандидатите, които могат да бъдат бързо преместени на тяхна територия, както и всякаква друга подходяща информация.

2.  Държавите членки редовно и поне веднъж на всеки три месеца съобщават броя на кандидатите, които могат да бъдат бързо преместени на тяхна територия, както и всякаква друга подходяща информация. Държавите членки предоставят най-малко една трета от местата им за преместване до 31 декември 2016 г.”.

Изменение    22

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Решение (ЕС) 2015/1601

Член 5 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

1б.  В член 5 параграф 4 се заменя със следния текст:

4.  След одобрение от държавата членка на преместване, Италия и Гърция, в консултации с EASO, вземат възможно най-бързо решение за преместване на всеки от определените кандидати в конкретни държави членки на преместване и уведомяват кандидата в съответствие с член 6, параграф 4. Държавата членка на преместване може да реши да не одобри преместването на даден кандидат само ако са налице разумни основания, както е посочено в параграф 7 от настоящия член.

4.  След одобрение от държавата членка на преместване, Италия и Гърция, в консултации с EASO, вземат възможно най-бързо решение за преместване на всеки от определените кандидати в конкретни държави членки на преместване и уведомяват кандидата в съответствие с член 6, параграф 4. Държавата членка на преместване може да реши да не одобри преместването на даден кандидат само ако са налице разумни основания, както е посочено в параграф 7 от настоящия член. В случай, че държавата членка на преместване не одобри преместването в срок от две седмици, се счита, че въпросната държава членка е дала одобрението си.".

Изменение    23

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Решение (ЕС) 2015/1601

Член 5 – параграф 10

 

Текст в сила

Изменение

 

1в.  В член 5 параграф 10 се заменя със следния текст:

10.  Процедурата по преместване, предвидена в настоящия член, приключва възможно най-бързо и не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщението, направено от държавата членка на преместване съгласно параграф 2, освен ако държавата членка на преместване не даде одобрението, посочено в параграф 4, по-малко от две седмици преди изтичането на този двумесечен срок. В този случай срокът за приключване на процедурата по преместване може да бъде удължен за допълнителен период, който не надвишава две седмици. Освен това, ако е необходимо, този срок може да бъде удължен с още четири седмици, ако Италия или Гърция посочат обективни практически пречки, които възпрепятстват осъществяването на прехвърлянето.

10.  Процедурата по преместване, предвидена в настоящия член, приключва възможно най-бързо и не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщението, направено от държавата членка на преместване съгласно параграф 2. Освен това, ако е необходимо, този срок може да бъде удължен с още четири седмици, ако Италия или Гърция посочат обективни практически пречки, които възпрепятстват осъществяването на прехвърлянето.”.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Title

Установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

Позовавания

COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

6.4.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.4.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

26.4.2016

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Ska Keller

20.4.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.5.2016

12.7.2016

 

 

Дата на приемане

12.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

9

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Lunacek, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Francisco Assis, Herbert Dorfmann

Дата на внасяне

18.7.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

PPE

Brice Hortefeux

3

0

ECR

Timothy Kirkhope, Helga Stevens

PPE

Kinga Gál

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност