Postup : 2016/0089(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0236/2016

Předložené texty :

A8-0236/2016

Rozpravy :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Hlasování :

PV 15/09/2016 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0354

ZPRÁVA     *
PDF 698kWORD 354k
18.7.2016
PE 580.522v02-00 A8-0236/2016

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

(COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Ska Keller

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

(COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0171),

–  s ohledem na čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0133/2016),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0236/2016),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2015/1601 by od 26. září 2016 mělo být 54 000 žadatelů přemístěno z Itálie a Řecka na území jiných členských států, pokud Komise do uvedeného data (jak stanoví čl. 4 odst. 3) nenavrhne přidělit je jiným relokujícím členským státům, které čelí nouzové situaci vyznačující se náhlým přílivem osob.

(2)  Podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2015/1601 by od 26. září 2016 mělo být 54 000 žadatelů přemístěno z Itálie a Řecka v poměru stanoveném v uvedeném rozhodnutí (tj. 12 764 žadatelů z Itálie a 41 236 z Řecka) na území jiných členských států, pokud Komise do uvedeného data (jak stanoví čl. 4 odst. 3) nenavrhne přidělit je jiným relokujícím členským státům, které čelí nouzové situaci vyznačující se náhlým přílivem osob.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V čl. 1 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2015/1601 se stanoví, že Komise má situaci související s masivním přílivem státních příslušníků třetích zemí do členských států neustále sledovat. Komise by měla podle potřeby předložit návrhy na změnu uvedeného rozhodnutí s cílem zohlednit vývoj situace na místě a jeho dopad na relokační mechanismus, jakož i měnící se tlak na členské státy, zejména ty, jež jsou vystaveny největšímu náporu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Podle čl. 4 odst. 1 písm. c) rozhodnutí (EU) 2015/1601 má být relokováno 54 000 žadatelů. Čl. 2 písm. e) uvedeného rozhodnutí relokaci vymezuje jako přesun žadatele z území členského státu, který je příslušný pro posouzení jeho žádosti o mezinárodní ochranu, na území členského státu relokace. Relokace nezahrnuje znovuusídlování ani přijímání osob ze třetích zemí, které potřebují mezinárodní ochranu, na území členských států.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Mělo by být povinností Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž situaci související s masivním přílivem státních příslušníků třetích zemí do členských států neustále sledovat.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Hlavy států a předsedové vlád zemí EU se dne 7. března dohodli na vypracování souboru zásad, které tvoří základ dohody s Tureckem a mezi něž patří zásada znovuusídlit za každého Syřana, kterého zpětně přebere Turecko z řeckých ostrovů, jiného Syřana z Turecka v členských státech v rámci stávajících závazků. Uvedené zásady byly dále rozpracovány ve sdělení Komise o dalších operativních krocích v rámci spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti migrace, v němž Komise vyzvala k přijetí opatření nezbytných k tomu, aby některé ze závazků podle stávajících rozhodnutí o relokaci, zejména ohledně všech v současnosti nepřidělených 54 000 míst nebo části těchto míst, byly převedeny do tzv. „systému 1:1“.

(4)  Hlavy států a předsedové vlád zemí EU se dne 7. března prostřednictvím prohlášení dohodli na vypracování souboru zásad, které tvoří základ dohody s Tureckem a mezi něž patří zásada znovuusídlit za každého Syřana, kterého zpětně přebere Turecko z řeckých ostrovů, jiného Syřana z Turecka v členských státech v rámci stávajících závazků. Tento systém „jeden za jednoho“ by měl být uplatňován za účelem ochrany Syřanů prchajících před válkoupronásledováním a při plném dodržování práva na azyl a zásady nenavracení, které jsou zakotveny v právu Unie, v Ženevské úmluvě ze dne 28. července 1951 a v jejím dodatkovém protokolu z 31. ledna 1967 o právním postavení uprchlíků.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)   Lze očekávat, že znovuusídlování, přijímání z humanitárních důvodů nebo jiné formy legálního přijímání osob z Turecka podle národních nebo mezinárodních režimů zmírní migrační tlak na členské státy, které jsou příjemci relokace podle rozhodnutí (EU) 2015/1601, protože vytvoří legální a bezpečnou cestu pro vstup do Unie a bude odrazovat od nelegálních vstupů. Solidární úsilí členských států, které na své území přijmou syrské státní příslušníky, kteří pobývají v Turecku a jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, by proto mělo být zohledněno ve vztahuoněm 54 000 žadatelůmmezinárodní ochranu zmíněným výše. Počet osob, které určitý členský stát takto přijme z Turecka, by měl být odečten od počtu osob, které mají být do daného členského státu relokovány podle rozhodnutí 2015/1601, pokud jde o uvedených 54 000 žadatelů.

(5)  Znovuusídlování velkého rozsahu, přijímání z humanitárních důvodů nebo jiné formy legálního přijímání osob z Turecka podle národních nebo mezinárodních režimů jsou nezbytné k tomu, aby se zmírnil migrační tlak na členské státy, protože vytvoří legální a bezpečnou cestu pro vstup do Unie a odstraní příčiny nelegálních vstupů. Měly by být proto rozšířeny. Dosud byl v Unii znovuusídlen pouze minimální počet syrských uprchlíků. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 12. dubna 2016 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci žádal, aby bylo pro uprchlíky a žadatele o azyl vytvořeno více bezpečnějších a zákonných cest do Unie a aby tato opatření zahrnovala závazný a povinný legislativní přístup Unie k přesídlování uprchlíků, vypracování programů přijímání osob z humanitárních důvodů ve všech členských státech a širší používání humanitárních víz. Tato opatření by měla doplňovat systémy relokace přijaté podle rozhodnutí (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Mechanismy pro přijímání mohou zahrnovat znovuusídlování, přijímání z humanitárních důvodů nebo jiné legální cesty pro přijímání osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, například programy humanitárních víz, humanitární přesuny, programy pro sloučení rodiny, projekty soukromých sponzorů, stipendijní programy, programy mobility práce a jiné.

(6)  Mechanismy pro přijímání mohou zahrnovat znovuusídlování, přijímání z humanitárních důvodů nebo jiné legální cesty pro přijímání osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, například programy humanitárních víz, humanitární přesuny, programy pro sloučení rodiny, projekty soukromých sponzorů, stipendijní programy, přístup ke vzdělání, programy mobility práce a jiné.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Směrnice Rady 2003/86/ES1a stanoví opatření pro slučování rodin, která mají být přijata v souladu s povinností chránit rodinu a respektovat rodinný život zakotvenou v mnoha nástrojích mezinárodního práva. Slučování rodin proto není podmíněno dalšími politikami Unie nebo solidárními a mimořádnými opatřeními. Mělo by být členskými státy respektováno a prosazováno za všech okolností.

 

___________________

 

1a Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Závazky, které členské státy přijaly jako součást programu znovuusídlování dohodnutého v závěrech zástupců vlád členských států přijatých v Radě dne 20. července 2015, by neměly být tímto rozhodnutím dotčeny a neměly by se započítávat jako splnění povinností podle rozhodnutí 2015/1601. Členský stát, který se rozhodne splnit své povinnosti podle rozhodnutí (EU) 2015/1601 tím, že přijme Syřany pobývající v Turecku prostřednictvím znovuusídlení, tedy nemůže tento počin započítat jako součást svého závazku podle programu znovuusídlování ze dne 20. července 2015.

(7)  Závazky, které členské státy přijaly jako součást programu znovuusídlování dohodnutého v závěrech zástupců vlád členských států přijatých v Radě dne 20. července 2015, by neměly být tímto rozhodnutím dotčeny a neměly by se započítávat jako splnění povinností podle rozhodnutí 2015/1601.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)   Aby se zajistila řádná kontrola situace, měly by členské státy podávat Komisi každý měsíc zprávy o Syřanech pobývajících v Turecku, které přijaly na své území podle možnosti stanovené touto změnou, a upřesnit, podle kterého režimu (národního nebo mezinárodního) byla daná osoba přijata a o jakou formu legálního přijetí se jedná.

(8)  Aby se zajistila řádná kontrola situace, měly by členské státy podávat Komisi každý měsíc zprávy o Syřanech pobývajících v Turecku, které přijaly na své území, o jakou formu přijetí se jedná a podle kterého druhu režimu k přijetí došlo.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Znovuusídlování by nemělo probíhat na úkor relokací. V obou případech se totiž jedná o významný nástroj projevu solidarity. Relokace je výraz vnitřní solidarity mezi členskými státy, zatímco znovuusídlování a přijímání osob z humanitárních důvodů nebo jiné formy přijímání jsou projevem vnější solidarity s třetími zeměmi, které na svém území přijaly většinu uprchlíků.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Pokud jde o současný počet žadatelů o azyl v Řecku a rostoucí počet žadatelů o azyl přijíždějících do Itálie, očekává se, že potřeba nouzových relokačních kapacit bude i nadále značně vysoká.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c)  Podle údajů UNHCR se v současné době v Řecku zdržuje 53 859 žadatelů o mezinárodní ochranu, z nichž převážnou většinu tvoří Syřané (45 %), Iráčané (22 %) a Afghánci (21 %). Navzdory snižujícím se počtům nově příchozích žadatelů a vzhledem k politické povaze prohlášení hlav států a vlád EU ze dne 18. března 2016 o spolupráci s Tureckem zůstává nadmíru nejisté, zda současný pokles počtu nových žadatelů o azyl v Řecku vydrží i do budoucna. Na druhé straně se mohou uprchlíci začít vydávat po nových trasách, jako je např. cesta do Itálie přes centrální Středomoří, kde UNHRC hlásí nárůst počtu migrantů přicházejících přes Libyi o 42,5 % v porovnání se stejným obdobím v roce 2015. Lze proto očekávat, že místa pro relokaci budou stále velmi potřebná.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8d)  Komise ve svém sdělení nazvaném „První zpráva o relokaci a znovuusídlování“ ze dne 16. března 2016 poukázala na to, že provádění rozhodnutí (EU) 2015/1601 má mnoho nedostatků. Odezva členských států na všeobecnou výzvu EASO k poskytnutí 374 odborníků je vzhledem ke kritické situaci Itálie a Řecka zjevně nedostatečná. Přes rostoucí počet nezletilých osob bez doprovodu mezi žadateli o azyl a uprchlíky, jež jsou způsobilé pro relokaci, jich byl relokován pouze velmi omezený počet, a to navzdory tomu, že rozhodnutí Rady o přesídlení stanoví, aby byla dána přednost zranitelným žadatelům. Některé členské státy zatím nedaly k dispozici žádné kapacity pro relokaci. K relokaci žadatelů z Řecka se zavázalo jen 18 členských států a 19 členských států se zavázalo k témuž v případě Itálie. Mezi oněmi členskými státy se některé zavázaly k přijetí jen velmi malého počtu žadatelů ve srovnání se svými celkovými příděly.

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8e)  Komise zahájila proti Itálii a Řecku řízení o nesplnění povinnosti týkající se provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 1a a proti Řecku řízení o nesplnění povinnosti týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU1b. Nebyly však podniknuty žádné právní kroky proti členským státům, jež neplní povinnosti stanovené v rozhodnutí (EU) 2015/1601.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva ( Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96).

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8f)  Členské státy relokace musí beze zbytku plnit své povinnosti podle rozhodnutí (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601, aby ulevily tlaku na členské státy v přední linii. Členské státy relokace by dále měly urychleně a výrazně zvýšit své úsilí o řešení naléhavé humanitární situace v Řecku a zabránit zhoršení situace v Itálii. Členské státy dosud poskytly pouze 7 % relokačních kapacit. Do 5. června 2016 bylo skutečně přemístěno pouze 793 osob z Itálie a 2033 osob z Řecka. Komise ve své první zprávě o relokaci a znovuusídlování ze dne 16. března 2016 poukázala na to, že členské státy by musely každý měsíc v rámci relokace přijmout alespoň 5 680 osob, mají-li splnit své relokační povinnosti během dvou let.

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 g (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8g)  Podle rozhodnutí (EU) 2015/1601 by měli být pro relokaci způsobilí i Afghánci. V roce 2015 se počet žádostí o azyl, které byly v Unii podané Afghánci, zvýšil na zatím bezprecedentních 180 000, čímž se Afghánci v tomto roce stali druhou největší skupinou žadatelů o azyl v Unii. Valná většina z nich přijíždí do Řecka. V mnoha případech se jedná o mladistvé či děti bez doprovodu. Nezletilé osoby potřebují zvláštní ochranu, kterou jim Řecko vzhledem k pokračujícímu kritickému tlaku na azylový systém nedokáže poskytnout. V důsledku zhoršující se bezpečnostní situace v Afghánistánu, kdy v roce 2015 byl zaznamenán rekordní počet teroristických útoků a civilních obětí, se v Unii podle údajů Eurostatu výrazně zvýšil podíl uznaných žádostí Afghánců o azyl: ze 43 % v roce 2014 na 66 % v roce 2015.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S ohledem na naléhavost situace by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

(14)  Toto rozhodnutí by mělo neprodleně vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Rozhodnutí (EU) 2015/1601

Čl. 3 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-1.  V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Relokace podle tohoto rozhodnutí se uplatní pouze u žadatele, který je státním příslušníkem země, u níž podíl rozhodnutí o poskytnutí mezinárodní ochrany na celkovém počtu rozhodnutí o žádostech o mezinárodní ochranu přijatých v prvním stupni podle kapitoly III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU [13] představuje podle nejnovějších dostupných, čtvrtletně aktualizovaných údajů Euro státu v celé Unii v průměru 75 % nebo více. V případě osoby bez státní příslušnosti se vezme v úvahu země předchozího obvyklého bydliště. Čtvrtletní aktualizace se vezme v úvahu pouze v případě žadatelů, kteří ještě nebyli určeni jako žadatelé, již by mohli být přemístěni, podle čl. 5 odst. 3 tohoto rozhodnutí.

„2.  Relokace podle tohoto rozhodnutí se uplatní pouze na žadatele, kteří jsou státními příslušníky Sýrie, Iráku, Eritrey či Afghánistánu nebo země, u níž podíl rozhodnutí o poskytnutí mezinárodní ochrany na celkovém počtu rozhodnutí o žádostech o mezinárodní ochranu přijatých v prvním stupni podle kapitoly III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU [1] představuje podle nejnovějších dostupných, čtvrtletně aktualizovaných údajů Euro státu v celé Unii v průměru 75 % nebo více. V případě osoby bez státní příslušnosti se vezme v úvahu země předchozího obvyklého bydliště. Čtvrtletní aktualizace se vezme v úvahu pouze v případě žadatelů, kteří ještě nebyli určeni jako žadatelé, již by mohli být přemístěni, podle čl. 5 odst. 3 tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Rozhodnutí (EU) 2015/1601

Čl. 4 – odst. 3a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V článku 4 rozhodnutí (EU) 2015/1601 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:

vypouští se

„3a.   Pokud jde o relokaci žadatelů podle odst. 1 písm. c), jestliže členské státy přijmou na své území syrské státní příslušníky pobývající v Turecku v rámci národních nebo mezinárodních režimů legálního přijímání osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, jiných, než je program znovuusídlování, jenž byl předmětem závěrů zástupců vlád členských států přijatých v Radě dne 20. července 2015, závazek daného členského státu se odpovídajícím způsobem sníží.

 

Na každý případ takového legálního přijetí, které vede ke snížení závazku ohledně relokace, se obdobným způsobem použije článek 10.

 

Členské státy každý měsíc informují Komisi o počtu osob legálně přijatých pro účely tohoto odstavce a uvedou, podle kterého režimu k přijetí došlo a o jakou formu legálního přijetí se jedná.

 

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Rozhodnutí (EU) 2015/1601

Čl. 5 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1a.  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Členské státy v pravidelných intervalech, a alespoň každé tři měsíce, oznámí počet žadatelů, kteří mohou být rychle přemístěni na jejich území, a veškeré další relevantní informace.

„2.  Členské státy v pravidelných intervalech, a alespoň každé tři měsíce, oznámí počet žadatelů, kteří mohou být rychle přemístěni na jejich území, a veškeré další relevantní informace. Členské státy dají k dispozici alespoň třetinu svých relokačních kapacit do 31. prosince 2016.“

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Rozhodnutí (EU) 2015/1601

Čl. 5 – odst. 4

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1b.  V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4.  V návaznosti na souhlas členského státu relokace přijmou Itálie a Řecko po konzultaci s úřadem EASO co nejdříve rozhodnutí o relokaci každého určeného žadatele do určitého členského státu relokace a uvědomí o tom žadatele v souladu s čl. 6 odst. 4. Členský stát relokace může rozhodnout, že relokaci žadatele neschválí, pouze pokud existují přiměřené důvody podle odstavce 7 tohoto článku.

„4.  V návaznosti na souhlas členského státu relokace přijmou Itálie a Řecko po konzultaci s úřadem EASO co nejdříve rozhodnutí o relokaci každého určeného žadatele do určitého členského státu relokace a uvědomí o tom žadatele v souladu s čl. 6 odst. 4. Členský stát relokace může rozhodnout, že relokaci žadatele neschválí, pouze pokud existují přiměřené důvody podle odstavce 7 tohoto článku. Pokud se členský stát relokace nevyjádří ve věci souhlasu s relokací do dvou týdnů, má se za to, že relokaci schválil.“

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 c (nový)

Rozhodnutí (EU) 2015/1601

Čl. 5 – odst. 10

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1c.  V článku 5 se odstavec 10 nahrazuje tímto:

10.  Řízení o relokaci stanovené v tomto článku musí být dokončeno co nejrychleji a nejpozději za dva měsíce od okamžiku oznámení poskytnutého členským státem relokace podle odstavce 2, pokud členský stát relokace podle odstavce 4 nevyjádřil souhlas během posledních dvou týdnů této dvouměsíční lhůty. V takovém případě lze lhůtu pro dokončení řízení o relokaci prodloužit o období nepřesahující další dva týdny. Tuto lhůtu je rovněž možné podle okolností prodloužit o další čtyři týdny v případě, že Itálie nebo Řecko doloží objektivní praktické překážky, které tento přesun znemožňují.

„10.  Řízení o relokaci stanovené v tomto článku musí být dokončeno co nejrychleji a nejpozději za dva měsíce od okamžiku oznámení poskytnutého členským státem relokace podle odstavce 2. Tuto lhůtu je možné podle okolností prodloužit o čtyři týdny v případě, že Itálie nebo Řecko doloží objektivní praktické překážky, které tento přesun znemožňují.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Stanovení dočasných opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

Referenční údaje

COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE)

Datum konzultace s EP

6.4.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.4.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

26.4.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ska Keller

20.4.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

26.5.2016

12.7.2016

 

 

Datum přijetí

12.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

9

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Lunacek, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Herbert Dorfmann

Datum předložení

18.7.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

PPE

Brice Hortefeux

3

0

ECR

Timothy Kirkhope, Helga Stevens

PPE

Kinga Gál

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí