BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

  18.7.2016 - (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE)) - *

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Ska Keller


  Procedure : 2016/0089(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0236/2016
  Indgivne tekster :
  A8-0236/2016
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

  (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

  (Høring)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0171),

  –  der henviser til artikel 73, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0133/2016),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0236/2016),

  1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Ændringsforslag     1

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  I henhold til artikel 4, stk. 2, i afgørelse (EU) 2015/1601 skal 54 000 ansøgere fra den 26. september 2016 flyttes fra Italien og Grækenland til andre medlemsstaters område, medmindre Kommissionen inden da fremsætter et forslag om at omfordele dem fra en anden af de deltagende medlemsstater, som står over for en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af personer, jf. artikel 4, stk. 3.

  (2)  I henhold til artikel 4, stk. 2, i afgørelse (EU) 2015/1601 skal 54 000 ansøgere fra den 26. september 2016 omfordeles fra Italien og Grækenland i det forhold, der er fastsat i nævnte afgørelse (dvs. 12 764 fra Italien og 41 236 fra Grækenland) til andre medlemsstaters område, medmindre Kommissionen inden da fremsætter et forslag om at omfordele dem til andre deltagende medlemsstater, som står over for en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af personer, jf. artikel 4, stk. 3.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  I henhold til artikel 1, stk. 2, i afgørelse (EU) 2015/1601 skal Kommissionen løbende overvåge situationen med massive tilstrømninger af tredjelandsstatsborgere til medlemsstaterne. Kommissionen bør om nødvendigt fremsætte forslag til ændring af denne afgørelse for at tage hensyn til udviklingen i situationen på stedet og dens indvirkning på omfordelingsordningen samt det voksende pres på medlemsstaterne, navnlig de medlemsstater, der er i frontlinjen.

  udgår

  Ændringsforslag    3

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 3 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a)  Artikel 4, stk. 1, litra c), i afgørelse (EU) 2015/1601 fastsætter, at 54 000 ansøgere flyttes til andre medlemsstater. Flytning er defineret i artikel 2, litra e), i afgørelsen som overførsel af en ansøger fra den medlemsstats område, som er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse, til tilflytningsmedlemsstaten. Flytning omfatter ikke genhusning eller indrejse for personer, der har brug for international beskyttelse fra et tredjeland til en medlemsstats territorium.

  Ændringsforslag     4

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 3 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3b)  Det bør påhvile Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning løbende at overvåge situationen vedrørende massive tilstrømninger af tredjelandsstatsborgere til medlemsstaterne.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  EU's stats- og regeringschefer blev den 7. marts 2016 enige om med henblik på en aftale med Tyrkiet at arbejde på grundlag af en række principper, blandt andet at for hver syrer, som Tyrkiet tilbagetager fra de græske øer, genbosættes en anden syrer fra Tyrkiet i medlemsstaterne inden for rammerne af de eksisterende tilsagn. Disse principper blev videreudviklet i Kommissionens meddelelse om de næste operationelle skridt i samarbejdet mellem EU og Tyrkiet på migrationsområdet, hvori der blev opfordret til at tage de nødvendige skridt til at overføre nogle af de tilsagn, der er afgivet under de gældende afgørelser om omfordeling, til den såkaldte 1:1-ordning, navnlig for en del af eller alle de 54 000 pladser, som ikke er udnyttet.

  (4)  EU's stats- og regeringschefer blev i en udtalelse den 7. marts 2016 enige om med henblik på en aftale med Tyrkiet at arbejde på grundlag af en række principper, blandt andet at for hver syrer, som Tyrkiet tilbagetager fra de græske øer, genbosættes en anden syrer fra Tyrkiet i medlemsstaterne inden for rammerne af de eksisterende tilsagn. Denne 1:1-ordning bør implementeres med henblik på at beskytte syrere, der flygter fra krig og forfølgelse og under nøje efterlevelse af retten til at søge asyl og non-refoulementprincippet, der er nedfældet i EU-retten, i Genèvekonventionen af 28. juli 1951 og protokollen hertil af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)   Genbosætning, indrejse af humanitære årsager eller andre former for lovlig indrejse fra Tyrkiet i henhold til nationale og multilaterale ordninger kan forventes at lette migrationspresset på de medlemsstater, hvorfra der sker omfordeling, jf. afgørelse (EU) 2015/1601, ved at gøre det muligt at rejse ind i Unionen på lovlig og sikker vis og forebygge irregulær migration. Medlemsstaternes solidaritetsindsats, der består i at give syriske statsborgere, som befinder sig i Tyrkiet, og som har et klart behov for international beskyttelse, tilladelse til at rejse ind på deres område, bør derfor tages i betragtning i forbindelse med de 54 000 ansøgere om international beskyttelse, der er nævnt ovenfor. For så vidt angår de 54 000 ansøgere bør det antal personer, som en medlemsstat på denne måde har taget imod fra Tyrkiet, trækkes fra det antal personer, der skal omfordeles til den pågældende medlemsstat i henhold til afgørelse (EU) 2015/1601.

  (5)  Genbosætning, indrejse af humanitære årsager eller andre former for lovlig indrejse i stor skala fra Tyrkiet i henhold til nationale og multilaterale ordninger er nødvendigt for at lette migrationspresset på nogle medlemsstater ved at gøre det muligt at rejse ind i Unionen på lovlig og sikker vis og overflødiggøre irregulær migration. De bør derfor forlænges. Hidtil er kun et meget begrænset antal syriske flygtninge blevet genhuset i EU. Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 12. april 2016 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration til, at der udvikles flere sikrere og legale ruter for asylansøgere og flygtninge ind i EU, herunder en bindende og obligatorisk EU-retlig tilgang til genbosættelse, etablering af humanitære indrejseprogrammer i alle medlemsstater og en bredere anvendelse af humanitære visa. Disse foranstaltninger vil skulle fungere som supplementer til flytningsordningen vedtaget under afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601.

  Ændringsforslag     7

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  Indrejseordninger kan omfatte genbosætning af eller indrejse af humanitære årsager eller andre former for lovlig indrejse for personer med et klart behov for international beskyttelse såsom programmer for visumudstedelse af humanitære årsager, overførsel af humanitære årsager, familiesammenføringsprogrammer, private sponsoreringsprojekter, stipendieprogrammer eller arbejdskraftmobilitetsordninger.

  (6)  Indrejseordninger kan omfatte genbosætning af eller indrejse af humanitære årsager eller andre former for lovlig indrejse for personer med et klart behov for international beskyttelse såsom programmer for visumudstedelse af humanitære årsager, overførsel af humanitære årsager, familiesammenføringsprogrammer, private sponsoreringsprojekter, stipendieprogrammer, adgang til uddannelse eller arbejdskraftmobilitetsordninger.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 6 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a)  Stk. 2 i Rådets direktiv 2003/86/EF1a fastsætter foranstaltninger vedrørende familiesammenføring, som skal vedtages i overensstemmelse med forpligtelsen til at beskytte familien og respektere familielivet som fastsat i indtil flere retsakter under folkeretten. Familiesammenføring er derfor ikke betinget af andre EU-politikker eller solidaritet eller nødforanstaltninger. Det bør respekteres og fremmes af medlemsstaterne i alle tilfælde.

   

  ___________________

   

  1a Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 7

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  De tilsagn, som medlemsstaterne afgav som led i den genbosætningsordning, som repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer blev enige om i konklusionerne fra mødet i Rådet den 20. juli 2015, bør ikke berøres af denne afgørelse og bør ikke medregnes i forbindelse med opgørelsen af, om forpligtelserne i henhold til afgørelse (EU) 2015/1601 er opfyldt. De medlemsstater, som vælger at opfylde deres forpligtelser i henhold til afgørelse (EU) 2015/1601 ved via genbosætning at tage imod syrere, der befinder sig i Tyrkiet, kan derfor ikke medregne denne indsats som del af deres tilsagn i henhold til genbosætningsordningen af 20. juli 2015.

  (7)  De tilsagn, som medlemsstaterne afgav som led i den genbosætningsordning, som repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer blev enige om i konklusionerne fra mødet i Rådet den 20. juli 2015, bør ikke berøres af denne afgørelse og bør ikke medregnes i forbindelse med opgørelsen af, om forpligtelserne i henhold til afgørelse (EU) 2015/1601 er opfyldt.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 8

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)   For at sikre en passende overvågning af situationen bør den enkelte medlemsstat hver måned meddele Kommissionen, hvor mange af de syrere, der befinder sig i Tyrkiet, der har fået tilladelse til at indrejse på medlemsstatens område i henhold til den mulighed, der er fastsat ved denne ændring, med angivelse af den nationale eller multilaterale ordning, i henhold til hvilken den pågældende har fået indrejse, samt hvilken form for lovlig indrejse der er tale om.

  (8)  For at sikre en passende overvågning af situationen bør den enkelte medlemsstat hver måned meddele Kommissionen, hvor mange af de syrere, der befinder sig i Tyrkiet, der har fået tilladelse til at indrejse på medlemsstatens område, hvilken form for indrejse, der er blevet anvendt, og ved hvilken type ordning, dette har fundet sted.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 8 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a)  Genhusning bør ikke ske på bekostning af omfordeling. Disse er begge vigtige solidaritetsinstrumenter. Omfordeling er en form for intern solidaritet mellem medlemsstaterne, mens genhusning og humanitær indrejse eller anden form for indrejse er en form for ekstern solidaritet med de tredjelande, der huser størsteparten af flygtningene.

  Ændringsforslag     12

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 8 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8b)  Med hensyn til det nuværende antal asylansøgere i Grækenland og det stigende antal asylansøgere, der ankommer til Italien, forventes behovet for nødflytninger at forblive højt.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 8 c (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8c)  Ifølge de seneste data fra UNHCR befinder 53 859 personer, der søger international beskyttelse, sig i øjeblikket i Grækenland, hvoraf størsteparten er syrere (45 %), irakere (22 %) og afghanere (21 %). Til trods for faldet i antallet af ankomne, og i betragtning af det politiske indhold af erklæringen af 18. marts 2016 fra EU's stats- og regeringschefer om samarbejdet med Tyrkiet, er det højst tvivlsomt, hvorvidt det nuværende fald i antallet af ankomne asylansøgere til Grækenland vil vare ved. Flygtninge kan tværtimod slå ind på nye ruter såsom den centrale Middelhavsrute til Italien, hvor UNHCR har konstateret en 42,5 % stigning i antallet af migranter, der ankommer fra Libyen sammenlignet med samme periode i 2015. Det kan derfor forventes, at behovet for omfordeling fortsat vil være stort.

  Ændringsforslag     14

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 8 d (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8d)  I sin meddelelse "Første rapport om omfordeling og genbosætning" af 16. marts 2016 anførte Kommissionen, at gennemførelsen af afgørelse (EU) 2015/1601 har mange mangler. Medlemsstaternes reaktion på EASO's generelle anmodning om 374 eksperter er klart utilstrækkelig i lyset af den kritiske situation, som råder i Italien og Grækenland. Trods det stigende antal uledsagede mindreårige blandt asylansøgere og flygtninge, der kan komme i betragtning til omfordeling, er kun et meget begrænset antal af dem blevet omfordelt på trods af rådsafgørelser, der prioriteter omfordeling af sårbare ansøgere. Nogle medlemsstater har til dato ikke stillet nogen pladser til rådighed til omfordeling. Kun 18 medlemsstater har givet tilsagn om at modtage omfordelte personer fra Grækenland, og 19 medlemsstater har givet tilsagn om at gøre dette fra Italien. Blandt disse er der nogle medlemsstater, der har kun afgivet meget begrænsede tilsagn i lyset af deres samlede kvote.

  Ændringsforslag     15

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 8 e (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8e)  Kommissionen har indledt traktatbrudsprocedurer mod Italien og Grækenland vedrørende gennemførelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 603/20131a og mod Grækenland i forbindelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning 2013/33/EU1b. Der er derimod ikke taget nogen retslige skridt mod medlemsstater, der ikke efterkommer forpligtelserne i henhold til afgørelse (EU) 2015/1601.

   

  _________________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (omarbejdning) (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1).

   

  1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96).

  Ændringsforslag    16

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 8 f (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8f)  Tilflytningsmedlemsstaterne skal nøje implementere deres forpligtelser i henhold til afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 i den hensigt at lette presset på de medlemsstater, der er direkte eksponerede. Tilflytningsmedlemsstaterne bør hurtigst muligt og i betydeligt omfang øge deres bestræbelser på at tage hånd om den presserende humanitære situation i Grækenland og forebygge, at situationen i Italien forværres. Medlemsstaterne har til dato kun stillet 7 % af omfordelingspladserne til rådighed. Frem til den 5. juni 2016 er kun 793 personer fra Italien og 2033 personer fra Grækenland konkret blevet flyttet. Kommissionen gjorde i sin første rapport om omfordeling og genhusning af 16. marts 2016 opmærksom på, at medlemsstaterne skal opnå en månedlig omfordelingsrate på mindst 5 680 personer for at opfylde deres omfordelingsforpligtelser inden for den toårige tidsfrist.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 8 g (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8g)  Afghanere bør også være berettiget til omfordeling i henhold til afgørelse (EU) 2015/1601. Antallet af asylansøgninger indgivet af afghanere i EU nåede i 2015 op på et rekordstort antal på ca. 180 000, hvilket har gjort afghanere til den næststørste gruppe asylansøgere til Unionen i dette år. Langt størstedelen af dem ankommer via Grækenland. Mange af dem er uledsagede mindreårige. De har særlige behov for beskyttelse, som Grækenland på grund af det akutte pres på landets asylsystem ikke kan imødekomme. Den stadig mere forværrede sikkerhedssituation i Afghanistan, hvor der fandt et rekordstort antal terrorangreb med civile dødsfald til følge sted i 2015, har medført en betydelig stigning i anerkendelsesprocenten for afghanske asylansøgere i Unionen: fra 43 % i 2014 til 66 % i 2015 ifølge data fra Eurostat.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 14

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  I betragtning af sagens hastende karakter bør denne afgørelse træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

  (14)  Denne afgørelse træder øjeblikkeligt i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

  Ændringsforslag    19

  Forslag til afgørelse

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

  Afgørelse (EU) 2015/1601

  Artikel 3 – stk. 2

   

  Gældende tekst

  Ændringsforslag

   

  -1.  Artikel 3, stk. 2, affattes således:

  2.  Flytningsforanstaltningerne i denne afgørelse omfatter kun en ansøger, der tilhører en nationalitet, for hvilken andelen af afgørelserne om tildeling af international beskyttelse ifølge de seneste foreliggende EU-dækkende ajourførte kvartalsdata fra Eurostat udgør 75 % eller mere af de afgørelser, der er truffet i første instans om ansøgninger om international beskyttelse, jf. kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU1. For så vidt angår statsløse henses der til det land, hvor de tidligere havde sædvanligt opholdssted. Kvartalsvise ajourføringer tages kun i betragtning i forbindelse med ansøgere, som ikke allerede er blevet udpeget som ansøgere, der kan flyttes i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i denne afgørelse.

  2.  Flytningsforanstaltningerne i denne afgørelse omfatter kun ansøgere af syrisk, irakisk, eritreisk eller afghansk nationalitet og ansøgere, der tilhører en nationalitet, for hvilken andelen af afgørelserne om tildeling af international beskyttelse ifølge de seneste foreliggende EU-dækkende ajourførte kvartalsdata fra Eurostat udgør 75 % eller mere af de afgørelser, der er truffet i første instans om ansøgninger om international beskyttelse, jf. kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU1. For så vidt angår statsløse henses der til det land, hvor de tidligere havde sædvanligt opholdssted. Kvartalsvise ajourføringer tages kun i betragtning i forbindelse med ansøgere, som ikke allerede er blevet udpeget som ansøgere, der kan flyttes i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i denne afgørelse. ”.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til afgørelse

  Artikel 1 – stk. 1

  Afgørelse (EU) 2015/1601

  Artikel 4 – stk. 3a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  I artikel 4 i afgørelse (EU) 2015/1601 indsættes følgende som stk. 3a:

  udgår

  "3a.   Hvis en medlemsstat i henhold til nationale eller multilaterale ordninger for lovlig indrejse for personer, der har et klart behov for international beskyttelse, ud over den genbosætningsordning, som repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer blev enige om i konklusionerne fra mødet i Rådet den 20. juli 2015, giver syriske statsborgere, som befinder sig Tyrkiet, tilladelse til at rejse ind på medlemsstatens område, skal dette for så vidt angår omfordelingen af de ansøgere, der er omhandlet i stk. 1, litra c), føre til en tilsvarende mindskning af medlemsstatens forpligtelse.

   

  Artikel 10 finder tilsvarende anvendelse på alle former for lovlig indrejse, som fører til en mindskning af omfordelingsforpligtelsen.

   

  Medlemsstaterne meddeler hver måned Kommissionen, hvor mange personer der med henblik på dette stykke er indrejst lovligt, med angivelse af den type ordning, i henhold til hvilken indrejsen har fundet sted, samt den form for lovlige indrejse, der er anvendt."

   

  Ændringsforslag    21

  Forslag til afgørelse

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

  Afgørelse (EU) 2015/1601

  Artikel 5 – stk. 2

   

  Gældende tekst

  Ændringsforslag

   

  1a.  Artikel 5, stk. 2, affattes således:

  2.  Medlemsstaterne skal med regelmæssige mellemrum og mindst hver tredje måned meddele, hvor mange ansøgere der hurtigt kan flyttes til deres område, samt eventuelle andre oplysninger.

  2.  Medlemsstaterne skal med regelmæssige mellemrum og mindst hver tredje måned meddele, hvor mange ansøgere der hurtigt kan flyttes til deres område, samt eventuelle andre oplysninger. Medlemsstaterne skal stille mindst en tredjedel af deres omfordelingspladser til rådighed senest pr. 31. december 2016.".

  Ændringsforslag    22

  Forslag til afgørelse

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

  Afgørelse (EU) 2015/1601

  Artikel 5 – stk. 4

   

  Gældende tekst

  Ændringsforslag

   

  1b.  Artikel 5, stk. 4, affattes således:

  4.  Efter tilflytningsmedlemsstatens godkendelse træffer Italien og Grækenland hurtigst muligt afgørelse om at overføre de udpegede ansøgere til en bestemt tilflytningsmedlemsstat i samarbejde med EASO og underretter ansøgeren herom i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4. Tilflytningsmedlemsstaten kan kun beslutte ikke at godkende tilflytningen af en ansøger, hvis der er rimelige grunde hertil, jf. denne artikels stk. 7.

  4.  Efter tilflytningsmedlemsstatens godkendelse træffer Italien og Grækenland hurtigst muligt afgørelse om at overføre de udpegede ansøgere til en bestemt tilflytningsmedlemsstat i samarbejde med EASO og underretter ansøgeren herom i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4. Tilflytningsmedlemsstaten kan kun beslutte ikke at godkende tilflytningen af en ansøger, hvis der er rimelige grunde hertil, jf. denne artikels stk. 7. Hvis en medlemsstat i omfordelingsordningen ikke godkender omfordelingen inden for to uger, anses denne medlemsstat for at have givet godkendelse.".

  Ændringsforslag    23

  Forslag til afgørelse

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)

  Afgørelse (EU) 2015/1601

  Artikel 5 – stk. 10

   

  Gældende tekst

  Ændringsforslag

   

  1c.  Artikel 5, stk. 10, affattes således:

  10.  Den i denne artikel fastlagte flytningsprocedure skal være afsluttet så hurtigt som muligt og senest to måneder efter, at tilflytningsmedlemsstaten har givet meddelelse som omhandlet i stk. 2, medmindre tilflytningsmedlemsstatens godkendelse som omhandlet i stk. 4 finder sted mindre end to uger inden udløbet af fristen på to måneder. I så fald kan fristen for afslutning af flytningsproceduren forlænges med en periode, som ikke må overstige yderligere to uger. Desuden kan denne frist også forlænges med en periode på yderligere fire uger, hvis det er hensigtsmæssigt, hvis Italien eller Grækenland påviser, at der er objektive praktiske hindringer for, at overførslen kan finde sted.

  10.  Den i denne artikel fastlagte flytningsprocedure skal være afsluttet så hurtigt som muligt og senest to måneder efter, at tilflytningsmedlemsstaten har givet meddelelse som omhandlet i stk. 2. Fristen kan forlænges med en periode på fire uger, hvis det er hensigtsmæssigt, hvis Italien eller Grækenland påviser, at der er objektive praktiske hindringer for, at overførslen kan finde sted.".

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

  Referencer

  COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  6.4.2016

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  11.4.2016

   

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  BUDG

  26.4.2016

   

   

   

  Ordfører(e)

         Dato for valg

  Ska Keller

  20.4.2016

   

   

   

  Behandling i udvalg

  26.5.2016

  12.7.2016

   

   

  Dato for vedtagelse

  12.7.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  39

  9

  3

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Martina Anderson, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Lunacek, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 187, stk. 2

  Francisco Assis, Herbert Dorfmann

  Dato for indgivelse

  18.7.2016

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  39

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

  PPE

  Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE

  Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

  9

  -

  ECR

  Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Kazimierz Michał Ujazdowski

  EFDD

  Gerard Batten, Kristina Winberg

  ENF

  Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

  NI

  Udo Voigt

  PPE

  Brice Hortefeux

  3

  0

  ECR

  Timothy Kirkhope, Helga Stevens

  PPE

  Kinga Gál

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller