Postopek : 2016/0089(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0236/2016

Predložena besedila :

A8-0236/2016

Razprave :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Glasovanja :

PV 15/09/2016 - 11.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0354

POROČILO     *
PDF 683kWORD 363k
18.7.2016
PE 580.522v02-00 A8-0236/2016

o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije

(COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Ska Keller

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije

(COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2016)0171),

–  ob upoštevanju člena 78(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0133/2016),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

-  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0236/2016),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe   1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V skladu s členom 4(2) Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 naj bi od 26. septembra 2016 54 000 prosilcev premestili iz Italije in Grčije na ozemlja drugih držav članic, razen če do tega datuma Komisija v skladu s členom 4(3) predlaga, da bi te premestitve dodelila drugim državam članicam upravičenkam, ki se soočajo z izrednimi razmerami zaradi nenadnega prihoda oseb.

(2)  V skladu s členom 4(2) Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 naj bi od 26. septembra 2016 54 000 prosilcev premestili iz Italije in Grčije na ozemlja drugih držav članic v razmerju, določenem v tem sklepu (in sicer 12 764 prosilcev iz Italije in 41 236 prosilcev iz Grčije), razen če do tega datuma Komisija v skladu s členom 4(3) predlaga, da bi te premestitve dodelila drugim državam članicam upravičenkam, ki se soočajo z izrednimi razmerami zaradi nenadnega prihoda oseb.

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Člen 1(2) Sklepa (EU) 2015/1601 določa, da bi morala Komisija redno pregledovati razmere v zvezi z množičnim prihodom državljanov tretjih držav v države članice. Komisija naj bi po potrebi predložila predloge za spremembo navedenega sklepa, da se upoštevajo spreminjajoče se razmere na terenu in njihov učinek na mehanizem premestitev, ter spreminjajoči se pritisk na države članice, zlasti na države članice na prvi črti.

črtano

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Člen 4(1c) Sklepa (EU) 2015/1601 določa, da se premesti 54 000 prosilcev. Premestitev je v členu 2(e) tega sklepa opredeljena kot transfer prosilca z ozemlja države članice, ki je odgovorna za obravnavo njegove prošnje za mednarodno zaščito, na ozemlje države članice premestitve. Premestitev ne vključuje preselitve ali sprejema oseb iz tretje države, ki potrebujejo mednarodno zaščito, na ozemlje države članice.

Predlog spremembe   4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Redno pregledovanje razmer v zvezi z množičnim prihodom državljanov tretjih držav v države članice bi moralo biti naloga Evropske agencije za mejno in obalno stražo.

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Voditelji držav ali vlad EU so se 7. marca dogovorili, da si bodo na podlagi vrste načel prizadevali za sporazum s Turčijo, in sicer med drugim za preselitev enega Sirca iz Turčije v države članice EU za vsakega Sirca, ki ga Turčija ponovno sprejme z grških otokov, v okviru obstoječih obveznosti. Komisija je navedena načela še nadgradila v Sporočilu o naslednjih operativnih ukrepih v okviru sodelovanja med EU in Turčijo na področju migracij, v katerem je pozvala k sprejetju potrebnih ukrepov za prerazporeditev nekaterih obveznosti v okviru obstoječih sklepov o premestitvi, zlasti vseh 54 000 trenutno nedodeljenih mest ali del teh mest, v tako imenovani program 1:1.

(4)  Voditelji držav ali vlad EU so se z izjavo z dne 7. marca strinjali, da si bodo na podlagi vrste načel prizadevali za sporazum s Turčijo, in sicer med drugim za preselitev enega Sirca iz Turčije v države članice EU za vsakega Sirca, ki ga Turčija ponovno sprejme z grških otokov, v okviru obstoječih obveznosti. Program 1:1 bi bilo treba izvajati za zaščito Sircev, ki bežijo pred vojno in preganjanjem, ob polnem spoštovanju pravice do azila in načela nevračanja, zapisana v pravu Unije, Ženevski konvenciji z dne 28. julija 1951 in protokolu z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)   Pričakovati je mogoče, da se bo s preselitvami, humanitarnim sprejemom ali drugimi oblikami zakonitega sprejema iz Turčije po nacionalnih in večstranskih programih olajšal migracijski pritisk na države članice, ki so države upravičenke premestitev v skladu s Sklepom (EU) 2015/1601, saj bo to zagotovilo zakonito in varno pot za vstop v Unijo in osebe odvrnilo od nezakonitega vstopanja. Zato bi bilo solidarnostna prizadevanja držav članic, da na svoje ozemlje sprejmejo sirske državljane, ki so prisotni v Turčiji in ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, treba upoštevati pri dodelitvi zgoraj omenjenih 54 000 prosilcev za mednarodno zaščito. Število oseb, ki jih bo dana država članica tako sprejela iz Turčije, bi se moralo odšteti od števila oseb, ki se bodo v to državo članico premestile v skladu s Sklepom (EU) 2015/1601 iz zgoraj navedene kvote 54 000 prosilcev.

(5)  Potrebne bodo obsežne preselitve, humanitarni sprejemi ali druge oblike zakonitega sprejema iz Turčije po nacionalnih in večstranskih programih, da bi olajšali migracijski pritisk na države članice, z zagotavljanjem zakonite in varne poti za vstop v Unijo in naredili nezakonito vstopanje nepotrebno, zato bi jih bilo treba razširiti. Doslej je bilo v Unijo preseljeno zelo majhno število sirskih beguncev. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 12. aprila 2016 o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji pozval k oblikovanju številčnejših varnih in zakonitih poti v Unijo za prosilce za azil in begunce, skupaj z zavezujočim in obveznim zakonodajnim pristopom Unije k preselitvi, ustanovitvijo programov za humanitarni sprejem v vseh državah članicah in obsežnejšo uporabo humanitarnih vizumov. Ti ukrepi bi morali dopolnjevati programe za premestitev, sprejete v skladu s Sklepoma (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601.

Predlog spremembe   7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Mehanizmi za sprejem lahko vključujejo preselitev, humanitarni sprejem ali druge zakonite poti za sprejem oseb, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, kot so programi za humanitarni vizum, humanitarne premestitve, programi za združitev družin, projekti zasebnega sponzorstva, programi štipendiranja, programi mobilnosti delavcev in drugi.

(6)  Mehanizmi za sprejem lahko vključujejo preselitev, humanitarni sprejem ali druge zakonite poti za sprejem oseb, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, kot so programi za humanitarni vizum, humanitarne premestitve, programi za združitev družin, projekti zasebnega sponzorstva, programi štipendiranja, dostop do izobraževanja, programi mobilnosti delavcev in drugi.

Predlog spremembe    8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Z Direktivo Sveta 2003/86/ES 1a je določeno, da je treba ukrepe, ki se nanašajo na združitev družine, sprejeti v skladu z obvezo, da se družina varuje in družinsko življenje spoštuje, kar je poudarjeno v mnogih aktih mednarodnega prava. Združitev družine torej ni odvisna od drugih politik Unije ali solidarnostih ali nujnih ukrepov. Države članic bi jo morale spoštovati in spodbujati v vseh primerih.

 

___________________

 

1aDirektiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine

Predlog spremembe    9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ta sklep ne bi smel vplivati na obveznosti držav članic v okviru programa za preselitev, dogovorjenega v Sklepih predstavnikov vlad držav članic, ki so se 20. julija 2015 sestali v okviru Sveta, in te obveznosti se ne bi smele upoštevati pri zavezah v okviru Sklepa (EU) 2015/1601. Zato država članica, ki se odloči, da bo izpolnila svoje obveznosti iz Sklepa (EU) 2015/1601, tako da prek preselitve sprejme Sirce, prisotne v Turčiji, tega ne more šteti kot del zaveze v okviru programa za preselitev z dne 20. julija 2015.

(7)  Ta sklep ne bi smel vplivati na obveznosti držav članic v okviru programa za preselitev, dogovorjenega v Sklepih predstavnikov vlad držav članic, ki so se 20. julija 2015 sestali v okviru Sveta, in te obveznosti se ne bi smele upoštevati pri zavezah v okviru Sklepa (EU) 2015/1601.

Predlog spremembe    10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)   Da bi se zagotovilo ustrezno spremljanje stanja, bi morale države članice mesečno poročati Komisiji o številu Sircev, prisotnih v Turčiji, ki so jih sprejele na svoje ozemlje v okviru možnosti iz te spremembe, z navedbo programa – nacionalnega ali večstranskega – po katerem so bile osebe sprejete, in oblike zakonitega sprejema.

(8)  Da bi se zagotovilo ustrezno spremljanje stanja, bi morale države članice mesečno poročati Komisiji o številu Sircev, prisotnih v Turčiji, ki so jih sprejele na svoje ozemlje, obliki uporabljenega sprejema ter vrsti programa, po katerem so osebo sprejele.

Predlog spremembe    11

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Preselitev ne bi smela potekati na račun premestitve, saj sta obe pomembna instrumenta solidarnosti. Premestitev je oblika notranje solidarnosti med državami članicami, preselitev in humanitarni sprejem ali druge vrste sprejema pa so oblike zunanje solidarnosti s tretjimi državami, ki gostijo večino beguncev.

Predlog spremembe   12

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Glede na sedanje število prosilcev za azil v Grčiji in naraščajoče število prosilcev za azil, ki prihajajo v Italijo, je pričakovati, da bo potreba po mestih za nujno premestitev ostala velika.

Predlog spremembe    13

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c)  Po najnovejših podatkih UNHCR v Grčiji trenutno ostaja 53 859 oseb, ki išče mednarodno zaščito, velika večina med njimi so Sirci (45 %), Iračani (22 %) in Afganistanci (21 %). Kljub manjšemu številu prihodov in glede na politično naravo izjave voditeljev držav in vlad EU z dne 18. marca 2016 o sodelovanju s Turčijo je močno vprašljivo, ali se bo sedanje zmanjšanje pri prihodih prosilcev za azil v Grčijo ohranilo. Po drugi strani lahko begunci začnejo uporabljati nove poti, kot je osrednja sredozemska pot v Italijo, kjer se je po poročilih UNHCR število migrantov, ki pridejo prek Libije, v primerjavi z istim obdobjem leta 2015 povečalo za 42,5 %. Tako je mogoče pričakovati, da bodo potrebe po mestih za premestitev še naprej velike.

Predlog spremembe   14

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8d)  Komisija je v svojem prvem poročilu o premestitvi in preselitvi z dne 16. marca 2016 opozorila, da ima izvajanje Sklepa (EU) 2015/1601 veliko pomanjkljivosti. Odgovor držav članic na splošni razpis EASO za 374 strokovnjakov je glede na krizne razmere, s katerimi se soočata Italija in Grčija, očitno nezadosten. Kljub naraščajočemu številu mladoletnikov brez spremstva med prosilci za azil in begunci, upravičenimi do premestitve, je število premeščenih zelo omejeno, čeprav je Svet v sklepih o premestitvi zahteval prednostno obravnavo ranljivih prosilcev. Nekatere države članice do sedaj še niso dale na razpolago mest za premestitev. Samo 18 držav članic se je zavezalo, da bodo premestile prosilce iz Grčije, 19 držav članic pa se je zavezalo, da bodo premestile prosilce iz Italije. Nekatere med temi državami članicami so glede na svoje skupno število premestitev sprejele zelo omejene zaveze.

Predlog spremembe   15

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8e)  Komisija je začela postopke za ugotavljanje kršitev proti Italiji in Grčiji v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a ter proti Grčiji v zvezi z Direktivo 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta1b, ni pa bil uveden noben pravni postopek proti državam članicam, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz Sklepa (EU) 2015/1601.

 

_________________

 

1aUredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (prenovitev) (UL L 180, 29.6.2013, str. 1).

 

1bDirektiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL L 180, 29.6.2013, str. 96).

Predlog spremembe    16

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8f)  Države članice premestitve morajo v celoti izpolnjevati svoje obveznosti v skladu s Sklepoma (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601, da bi zmanjšali pritisk na države članice v prvi črti. Države članice premestitve bi morale hitro znatno okrepiti svoja prizadevanja ter se odzvati na izredne humanitarne razmere v Grčiji in preprečiti poslabšanje razmer v Italiji. Do zdaj so države članice dale na voljo zgolj 7 % mest za premestitev. Do 10. maja 2016 je bilo uspešno premeščenih le 793 oseb iz Italije in 2033 oseb iz Grčije. Komisija je v prvem poročilu o premestitvi in preselitvi z dne 16. marca 2016 opozorila, da morajo države članice doseči mesečno stopnjo premestitve najmanj 5680 oseb, da bi izpolnile svoje obveznosti premestitve v dveletnem roku.

Predlog spremembe    17

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8g)  Tudi Afganistanci bi morali biti upravičeni do premestitve na podlagi Sklepa (EU) 2015/1601. Leta 2015 je število prošenj za azil, ki so jih v Uniji vložili Afganistanci, prvič doseglo število približno 180 000, s čimer so bili Afganistanci leta 2015 druga največja skupina prosilcev za azil v Uniji. Daleč največje število jih pride v Grčijo, med njimi pa je veliko mladoletnikov brez spremstva. Ti potrebujejo posebno zaščito, ki pa je Grčija zaradi trenutnega velikega azilnega pritiska ne more zagotoviti. Zaradi vse slabših varnostnih razmer v Afganistanu in rekordnega števila terorističnih napadov in civilnih žrtev v letu 2015 se je v Uniji močno povečala stopnja priznanja azila pri afganistanskih prosilcih: po podatkih Eurostata s 43 % leta 2014 na 66 % v letu 2015.

Predlog spremembe    18

Predlog sklepa

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Glede na nujnost razmer bi moral ta sklep začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije –

(14)  Ta sklep bi moral začeti veljati takoj na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

Predlog spremembe    19

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Sklep Sveta (EU) 2015/1601

Člen 3 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

-1.  V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  V skladu s tem sklepom se premestijo samo prosilci, ki imajo državljanstvo države, za katere delež ugodno rešenih prošenj za mednarodno zaščito med odločitvami, sprejetimi v postopkih na prvi stopnji v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito v smislu poglavja III Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta (13), po najnovejših razpoložljivih posodobljenih četrtletnih podatkih Eurostata za povprečje na ravni Unije znaša najmanj 75 %. Pri osebah brez državljanstva se upošteva država prejšnjega običajnega prebivališča. Četrtletni posodobljeni podatki se upoštevajo le pri prosilcih, ki še niso bili opredeljeni kot prosilci, ki bi bili lahko premeščeni v skladu s členom 5(3) tega sklepa.“

„2.  V skladu s tem sklepom se premestijo samo prosilci, ki imajo sirsko, iraško, eritrejsko ali afganistansko državljanstvo ali tisti, ki imajo državljanstvo države, za katere delež ugodno rešenih prošenj za mednarodno zaščito med odločitvami, sprejetimi v postopkih na prvi stopnji v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito v smislu poglavja III Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1), po najnovejših razpoložljivih posodobljenih četrtletnih podatkih Eurostata za povprečje na ravni Unije znaša najmanj 75 %. Pri osebah brez državljanstva se upošteva država prejšnjega običajnega prebivališča. Četrtletni posodobljeni podatki se upoštevajo le pri prosilcih, ki še niso bili opredeljeni kot prosilci, ki bi bili lahko premeščeni v skladu s členom 5(3) tega sklepa.“.

Predlog spremembe    20

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1

Sklep Sveta (EU) 2015/1601

Člen 4– odstavek 3 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V člen 4 Sklepa (EU) 2015/1601 se vstavi naslednji odstavek 3a:

črtano

„3a.   Kar zadeva premestitev prosilcev iz točke (c) odstavka 1, se za vsak sprejem sirskega državljana, prisotnega v Turčiji, na ozemlje posamezne države članice po nacionalnem ali večstranskem programu sprejema za osebe, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, razen po programu za preselitev, dogovorjenem v Sklepih predstavnikov vlad držav članic, ki so se 20 julija 2015 sestali v okviru Sveta, obveznost posamezne države članice ustrezno zmanjša.

 

Za vsak takšen zakonit sprejem, ki povzroči zmanjšanje obveznosti premestitve, se smiselno uporabi člen 10.

 

Za namene tega odstavka države članice vsak mesec poročajo Komisiji o številu oseb, ki so jih zakonito sprejele, pri čemer navedejo vrsto programa, po katerem so osebo sprejele, in obliko uporabljenega zakonitega sprejema.“

 

Predlog spremembe    21

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Sklep Sveta (EU) 2015/1601

Člen 5 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1a.  V členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Države članice v rednih časovnih presledkih in vsaj vsake tri mesece sporočijo število prosilcev, ki jih je mogoče hitro premestiti na njihovo ozemlje, in druge pomembne informacije.

2.  Države članice v rednih časovnih presledkih in vsaj vsake tri mesece sporočijo število prosilcev, ki jih je mogoče hitro premestiti na njihovo ozemlje, in druge pomembne informacije. Države članice do 31. decembra 2016 dajo na voljo najmanj eno tretjino svojih mest za premestitev.“.

Predlog spremembe    22

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Sklep Sveta (EU) 2015/1601

Člen 5 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1b.  V členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

4.  Po tem, ko država članica premestitve to odobri, Italija in Grčija za vsakega prosilca, ki je bil določen za premestitev, čim prej in ob posvetovanju z EASO sprejmeta odločitev o premestitvi v posamezno državo članico premestitve in ga s to odločitvijo seznanita v skladu s členom 6(4). Država članica premestitve lahko odloči, da se premestitev prosilca ne odobri, le, če za to obstajajo utemeljeni razlogi iz odstavka 7 tega člena.

4.  Po tem, ko država članica premestitve to odobri, Italija in Grčija za vsakega prosilca, ki je bil določen za premestitev, čim prej in ob posvetovanju z EASO sprejmeta odločitev o premestitvi v posamezno državo članico premestitve in ga s to odločitvijo seznanita v skladu s členom 6(4). Država članica premestitve lahko odloči, da se premestitev prosilca ne odobri, le, če za to obstajajo utemeljeni razlogi iz odstavka 7 tega člena. Če država članica premestitve v dveh tednih ne odobri premestitve, velja, da je ta država članica dala svojo odobritev.“.

Predlog spremembe    23

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)

Sklep Sveta (EU) 2015/1601

Člen 5 – odstavek 10

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1c.  V členu 5 se odstavek 10 nadomesti z naslednjim:

10.  Postopek premestitve iz tega člena se zaključi čim hitreje in najpozneje v dveh mesecih od datuma, ko država članica premestitve pošlje sporočilo v skladu z odstavkom 2, razen če država članica premestitve odobritev iz odstavka 4 izda manj kot dva tedna pred iztekom tega dvomesečnega roka. V tem primeru se lahko rok za zaključek postopka premestitve podaljša za obdobje, ki ne presega dodatnih dveh tednov. Poleg tega se lahko rok podaljša tudi za nadaljnje obdobje štirih tednov, če je to ustrezno, kadar Italija ali Grčija dokažeta objektivne praktične ovire, ki preprečujejo izvedbo predaje.

10.  Postopek premestitve iz tega člena se zaključi čim hitreje in najpozneje v dveh mesecih od datuma, ko država članica premestitve pošlje sporočilo v skladu z odstavkom 2. Rok se lahko podaljša za obdobje štirih tednov, če je to ustrezno, kadar Italija ali Grčija dokažeta objektivne praktične ovire, ki preprečujejo izvedbo predaje.“.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uvedba začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

6.4.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.4.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

26.4.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ska Keller

20.4.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

26.5.2016

12.7.2016

 

 

Datum sprejetja

12.7.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

9

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Ulrike Lunacek, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Herbert Dorfmann

Datum predložitve

18.7.2016


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

PPE

Brice Hortefeux

3

0

ECR

Timothy Kirkhope, Helga Stevens

PPE

Kinga Gál

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov