Процедура : 2015/2259(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0237/2016

Внесени текстове :

A8-0237/2016

Разисквания :

PV 05/10/2016 - 21
CRE 05/10/2016 - 21

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0384

ДОКЛАД     
PDF 709kWORD 161k
18.7.2016
PE 575.317v02-00 A8-0237/2016

относно прилагането на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (Регламент (ЕО) № 1935/2004)

(2015/2259(INI))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Кристел Шалдемозе

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (Регламент (ЕО) № 1935/2004)

(2015/2259(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/EИО(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 2023/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. относно добра производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни(3),

–  като взе предвид оценката за прилагането на европейско равнище, озаглавена „Материали, предназначени за контакт с храни – Регламент (ЕО) № 1935/2004“ от май 2016 г., извършена от Службата за парламентарни изследвания на Европейския парламент(4),

–  като взе предвид разискванията по време на семинара „Материали, предназначени за контакт с храни — как да се гарантират безопасността на храните и технологичните иновации в бъдеще?“, проведен на 26 януари 2016 г. в Европейския парламент(5),

–  като взе предвид доклада на Комисията за актуалното положение относно токсичността на смесите(6),

–  като взе предвид съобщението от Комисията до Съвета, озаглавено „Комбинираният ефект на химикалите – Смеси от химикали“ (COM(2012)0252),

–  като взе предвид заключенията, приети от Съвета на министрите на екологията на 22 декември 2009 г. относно комбинирания ефект на химикалите(7),

–  като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г. „Да живеем добре в пределите на нашата планета“, което, inter alia, отчита необходимостта ЕС да предприеме мерки във връзка с комбинираното въздействие на химикалите и с опасенията по отношение на безопасността, свързани с нарушителите на функциите на ендокринната система, в рамките на всички актове от приложимото законодателство на Съюза(8),

–  като взе предвид оценката на тема „Актуално състояние на научните достижения в областта на химикалите, нарушаващи функцията на ендокринната система – 2012 г.“ („State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012“), изготвена за Програмата на Организацията на обединените нации за околната среда и Световната здравна организация (СЗО)(9),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (Регламент REACH)(10),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0237/2016),

A.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1935/2004 („Рамковият регламент“) определя общите изисквания за безопасност за всички материали, предназначени за контакт с храни, и за продуктите, които са предназначени да влязат в контакт с храни, за да се гарантира, че веществата не мигрират в храната в количества, които са достатъчно големи, за да застрашат здравето на човека или да доведат до неприемлива промяна в състава на храната или влошаване на органолептичните ѝ характеристики;

Б.  като има предвид, че в приложение I към Рамковия регламент са изброени 17 материали и продукти, предназначени за контакт с храни, които могат да бъдат обхванати от специални мерки;

В.  като има предвид, че от горепосочените 17 материала само 4 са предмет на специални мерки на ЕС: пластмаси (включително рециклирани пластмаси), керамика, регенерирана целулоза и активни и интелигентни материали;

Г.   като има предвид, че е налице голяма необходимост от преразглеждане на някои специални мерки на ЕС, по-специално Директива 84/500/ЕИО на Съвета относно керамичните предмети,

Д.  като има предвид, че за останалите 13 материала, изброени в приложение I, продължава да съществува възможност държавите членки да приемат национални разпоредби;

Е.   като има предвид, че редица държави членки вече въведоха или понастоящем разработват различни мерки за останалите материали, предназначени за контакт с храни; като има предвид, че по отношение на посочените национални мерки не се прилага принципът на взаимно признаване и поради това не могат да бъдат гарантирани ефективното функциониране на вътрешния пазар и високото равнище на опазване на здравето, предвидени в Рамковия регламент и в Договорите;

Ж.  като има предвид, че материалите, които не са регулирани със специални мерки на ЕС, могат да представляват риск за общественото здраве и да доведат до загуба на доверие от страна на потребителите, правна несигурност и увеличаване на разходите на предприятията за привеждане в съответствие – които често се прехвърлят на потребителите надолу по веригата на доставка – с което се възпрепятстват конкурентоспособността и иновациите; като има предвид, че според резултатите от оценката за прилагането на европейско равнище от май 2016 г., извършена от Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS), е налице широк консенсус сред всички съответни заинтересовани страни, че липсата на единни мерки вреди на общественото здраве, опазването на околната среда и доброто функциониране на вътрешния пазар;

З.  като има предвид, че принципите на „по-добро регулиране“ следва да не забавят действието на мерки, насочени към предотвратяване или ограничаване на евентуални тежки или необратими последици за здравето на човека и/или за околната среда, както следва от принципа на предпазните мерки, предвиден в Договорите на ЕС;

И.  като има предвид, че нарушителите на функциите на ендокринната система и генотоксичните вещества в материалите, предназначени за контакт с храни, са особено проблемни както за общественото здраве, така и за околната среда; като има предвид, че свойствата за нарушаване на функциите на ендокринната система и генотоксичните свойства понастоящем не могат да бъдат предвидени надеждно въз основа на химичния състав и поради това следва да се насърчават биологичните изпитвания като възможна мярка, предшестваща наблюдението, с цел да се гарантира безопасността на материалите, предназначени за контакт с храни, които имат сложен химичен състав; като има предвид, че научните изследвания за разработване на аналитични и токсикологични изпитвания следва да се насърчават, за да се гарантират надеждни и икономически ефективни оценки на безопасността на материалите, предназначени за контакт с храни, които са от полза за потребителите, околната среда и производителите;

Й.  като има предвид, че вредните микроорганизми (патогенни или продукт на разваляне), които могат да бъдат налични като замърсители на материали, предназначени за контакт с храни, и биоцидите, които могат да бъдат използвани впоследствие за намаляване на техния брой, също пораждат опасност за общественото здраве;

К.  като има предвид, че някои храни в продължение на дълги периоди от време са в контакт с най-различни опаковъчни материали;

Л.  като има предвид, че по-ефективното съгласуване на всички разпоредби, които са от значение за материалите, предназначени за контакт с храни, може да спомогне за подобряване на защитата на здравето на потребителите и намаляване на въздействието на материалите, предназначени за контакт с храни, и по-специално на опаковъчните материали, върху околната среда;

М.  като има предвид, че по-ефективното съгласуване на всички разпоредби, които са от значение за материалите, предназначени за контакт с храни, включително Регламента REACH, ще доведе до по-ефективно функциониране на кръговата икономика;

Н.  като има предвид, че специалните мерки следва да се основават на научни доказателства; като има предвид, че от научна гледна точка продължават да съществуват редица неизвестни величини и затова са необходими повече научни изследвания;

О.  като има предвид, че според Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) нанотехнологиите и наноматериалите представляват нова тенденция в областта на технологиите, а материалите, предназначени за контакт с храни, са един от отраслите, в които е налице употреба на наноматериали; като има предвид, че конкретните свойства на наноматериалите могат да засегнат техните токсикокинетични и токсикологични свойства, но е налице ограничена информация във връзка с тези аспекти; като има предвид, че е налице също така и несигурност, произтичаща от затрудненията във връзка с характеризирането, откриването и измерването на наноматериалите в храните и в биологичните матрици, както и от ограничената наличност на данни за токсичността и на методи за нейното измерване;

П.  като има предвид, че оценките на рисковете за здравето и околната среда на равнище ЕС понастоящем са ограничени до оценка на отделните вещества и пренебрегват реалните условия на комбинирана и кумулативна експозиция по различни пътища и от различни видове продукти, известна още като „ефект на коктейла“ или „ефект на сместа“;

Р.  като има предвид, че съгласно препоръка от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО)/СЗО (2009 г.)(11) оценката на експозицията следва да обхваща населението като цяло, но и групи от критично значение, които са в уязвимо положение или за които се очаква да са изложени на по-голяма експозиция в сравнение с населението като цяло (например бебета и деца);

С.  като има предвид, че възможността за проследяване на материалите, предназначени за контакт с храни, следва да се осигури на всички етапи от веригата на доставки, за да се улеснят контролът, изтеглянето на дефектните продукти, информацията за потребителите и определянето на отговорността;

Т.  като има предвид, че етикетирането е много пряко и ефективно средство за информиране на потребителите относно характеристиките на даден продукт;

У.  като има предвид, че хоризонталният подход към веществата във всички отрасли на икономиката осигурява последователност на законодателството и предвидимост за предприятията;

Ф.  като има предвид, че разработването на единни методи на ЕС за изпитване на всички материали, предназначени за контакт с храни, ще допринесе за постигането на по-високо равнище на опазване на здравето и на околната среда в рамките на ЕС;

Х.  като има предвид, че въвеждането на проверка за безопасност за готовите продукти, предназначени за контакт с храни, може да бъде един от начините за допълване на определени специални мерки;

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на материалите, предназначени за контакт с храни, в държавите членки: успехи и пропуски

1.  признава, че Рамковият регламент представлява солидно правно основание, чиито цели продължават да бъдат актуални;

2.  подчертава, че макар да следва основният акцент да се постави върху приемането на специални мерки за съответните 13 материала, които още не са регулирани на равнище ЕС, всички имащи отношение заинтересовани лица посочват, че са налице недостатъци при изпълнението и прилагането на действащото законодателство;

3.  очаква резултатите от предстоящия преглед от страна на Съвместния изследователски център на Комисията по отношение на националните разпоредби, приети от държавите членки за нехармонизираните материали; призовава Комисията да използва този преглед като отправна точка за изготвянето на необходимите мерки;

4.  настоятелно призовава Комисията при разработването на необходимите мерки да вземе предвид оценката за прилагането на европейско равнище, извършена от EPRS, и националните мерки, които вече са в сила или се в процес на изготвяне;

5.  посочва, че като се имат предвид разпространението на посочените материали на пазара на ЕС и рискът, който представляват те за човешкото здраве, и с цел да се съхрани единният пазар както за материали, предназначени за контакт с храни, така и за хранителни продукти, Комисията следва незабавно да отдаде приоритет на изготвянето на специални мерки на ЕС за хартията и картона, лаковете и покритията, металите и сплавите, печатарските мастила и лепилата;

6.  подчертава, че трябва да се обърне специално внимание на материалите, предназначени за контакт с храни – независимо дали пряко или непряко – при които е налице по-голям риск от миграция, като например материалите, намиращи се в контакт с течности и с храни с високо съдържание на мазнини, както и на материалите, които са в контакт с храни за продължителен период от време;

7.  счита, че приемането на още специални мерки на равнище на ЕС ще насърчи стопанските субекти да разработват безопасни и повторно използваеми и рециклирани материали, предназначени за контакт с храни, което ще допринесе за усилията на ЕС за изграждане на по-ефективна кръгова икономика; посочва, че едно от предварителните условия в тази връзка е по-добрата проследимост и постепенното извеждане от употреба на веществата в материалите, предназначени за контакт с храни, които могат да представляват заплаха за общественото здраве;

8.  подчертава в тази връзка, че използването на материали, предназначени за контакт с храни, които са произведени от рециклирани продукти, както и повторното използване на материали, предназначени за контакт с храни, следва да не води до нарастване на броя на замърсителите и/или на остатъчните вещества в крайния продукт;

9.  изразява убеждение, че с оглед на акцента на ЕС върху прехода към кръгова икономика следва да се разработят по-добри полезни взаимодействия между Рамковия регламент относно материалите, предназначени за контакт с храни, и кръговата икономика, което следва да включва специални мерки на равнището на ЕС за рециклирани хартия и картон; отбелязва, че има ограничение за това, колко пъти може да се използват повторно продукти от рециклирани хартия и картон, поради което се налага постоянно снабдяване с пресни дървесни влакна;

10.  като се има предвид рискът от миграция на минерални масла в храни от материали и предмети, предназначени за контакт с храни, изработени от хартия и картон, подкрепя, в очакване на приемането на специални мерки и евентуална забрана на минералните масла в мастилото, по-нататъшните научни изследвания с цел предотвратяване на такава миграция;

11.  подкрепя повишаването на целите за рециклиране за всички материали в предложението на Комисията за директива за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (COM(2015)0596); напомня на Комисията обаче, че целите за рециклиране и повторно използване трябва да са придружени от подходящи мерки за контрол, за да се осигури безопасността на материалите, които влизат в контакт с храни;

12.  изтъква затрудненото положение, в което се оказват малките и средните предприятия в рамките на веригата на производство, като се има предвид, че при липсата на съответните законодателни предложения те не са в състояние да получават или да предават по-нататък информацията, която би гарантирала, че техните продукти са безопасни;

13.  счита за задължително държавите членки да осигурят участието на всички съответни заинтересовани страни в процеса, когато се предлагат специални изисквания за безопасност за материалите, предназначени за контакт с храни;

14.  отчита факта, че настоящият модел за оценка на безопасността на материалите, предназначени за контакт с храни, е недостатъчен, тъй като са налице общо подценяване на ролята на материалите, предназначени за контакт с храни, за замърсяването на храни, както и липса на информация относно експозицията на човека;

Оценка на риска

15.  съзнава важната роля, която изпълнява ЕОБХ при оценката на риска от материалите, предназначени за контакт с храни, които са регулирани със специални мерки; отчита разходите, свързани с оценката на риска за всяко отделно вещество, както и факта, че ЕОБХ разполага с ограничени ресурси; поради това призовава Комисията да увеличи равнището на финансиране на ЕОБХ с оглед на необходимата допълнителна работа, като се има предвид нарасналата необходимост от оценки на риска, както е описано по-долу;

16.  призовава ЕОБХ и Европейската агенция за химикалите (ECHA) да си сътрудничат и да съгласуват своята работа по-тясно с цел да използват ефективно наличните ресурси за извършването на цялостни оценки;

17.  отчита факта, че за да оценяват надлежно рисковете от материалите, предназначени за контакт с храни, е необходимо е да се вземат предвид както веществата, използвани при тяхното производство и преработка, така и нецеленасочено добавените вещества, включително онечиствания от целенасочено добавени вещества и други вещества, получени вследствие на химични реакции; признава, че за тази цел изходните вещества трябва да бъдат ясно посочени пред ЕОБХ и пред съответните органи в държавите членки; подчертава съответно значението на сътрудничеството между научните органи/лабораториите и приветства намерението на ЕОБХ да се съсредоточи в по-голяма степен върху крайните материали и продукти и производствения процес вместо върху използваните вещества(12);

18.  изтъква значението на допълнителните научни изследвания относно нецеленасочено добавените вещества, тъй като, за разлика от известните опасни вещества, тяхната идентичност и структура, особено при пластмасите, често са неизвестни;

19.  призовава Комисия да извърши преглед на данните относно: i) предположенията към момента относно миграцията на вещества през функционалните бариери; ii) прага на концентрация от 10 ppb за мигриращи вещества в храните, който се използва от някои дружества и компетентни органи, за да се реши за кои химикали да се извърши оценка на риска; iii) степента, в която функционалните бариери стават по-малко ефективни в рамките на продължителни периоди на съхранение, тъй като те могат само да забавят миграцията; iv) актуални предположения за размера на молекулите, засягащ химичната абсорбция през червата;

20.  призовава ЕОБХ и Комисията да разширят обхвата на понятието „уязвими групи“, за да включва бременните жени и кърмачките, както и да включат възможните последици от експозиция в ниски дози и немонотонни случаи на доза-ефект в критериите за оценка на риска;

21.  изразява съжаление, че ЕОБХ, в рамките на настоящата си процедура за оценка на риска, не взема предвид т.нар. „ефект на коктейла“ или ефекта на многократната конкурираща се и кумулативна експозиция на материали, предназначени за контакт с храни, и други източници, което може да до предизвика вредно въздействие дори и ако равнищата на отделите вещества в сместа са ниски, и призовава ЕОБХ да ги взема предвид в бъдеще; също така настоятелно призовава Комисията да вземе това въздействие под внимание, включително в рамките на продължителни периоди от време, при определяне на допустимите граници на миграция, които се считат за безопасни за здравето на човека;

22.  призовава за по-нататъшни научни изследвания относно взаимодействието между различните химикали;

23.  също така изразява съжаление, че ЕОБХ към момента не отчита възможността за наличие на вредни микроорганизми в материалите, предназначени за контакт с храни; поради това призовава Експертната група по биологични опасности (BIOHAZ) към ЕОБХ да проучи въпроса за микроорганизмите в материалите, предназначени за контакт с храни, като изготви становище на ЕОБХ по въпроса;

24.  посочва, че материалите, предназначени за контакт с храни, са включени в обхвата на Регламент (ЕС) № 528/2012 (Регламента за биоцидите(13)), тъй като биоцидите могат да се съдържат в материалите, предназначени за контакт с храни, с цел да предпазват тяхната повърхност от микробиологично замърсяване (дезинфектанти) и да имат консервиращо действие върху храните (консерванти). отбелязва обаче, че различните видове биоциди в материалите, предназначени за контакт с храни, се регулират съгласно различни правни уредби и в зависимост от вида на биоцида оценката на риска трябва да се извърши от ECHA или от ЕОБХ или и от двете агенции;

25.  призовава Комисията да гарантира съгласуваността между регламентите относно материалите, предназначени за контакт с храни, и относно биоцидите и да поясни ролите на ECHA и на ЕОБХ в тази връзка; освен това призовава Комисията да работи за хармонизиран и консолидиран подход за цялостната оценка и издаването на разрешение по отношение на веществата, използвани като биоциди в продукти, предназначени за контакт с храни, с цел да се избегнат припокриване, правна несигурност и дублиране на работата;

26.  призовава ЕОБХ да вземе предвид факта, че обектите за производство на храни бяха посочени от Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (SCENIHR) през 2009 г. като едно от местата с критично значение за стимулирането на развитието на бактерии, резистентни както на антибиотици, така и на биоциди; поради това посочва, че продуктите, предназначени за контакт с храни, които съдържат биоциди, могат също да допринасят за появата на бактерии, резистентни на антибиотици, при човека;

27.  подчертава, че продуктите, предназначени за контакт с храни, са значим източник на експозиция на човека на химикали, които пораждат безпокойство, включително перфлуорни съединения (PFC) и химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система (EDC), като например фталати и бисфеноли, които се свързват с хронични заболявания, както и с репродуктивни проблеми, разстройства на обмяната на веществата, алергии и проблеми с развитието на нервната система; отбелязва, че миграцията на тези химикали е особен повод за загриженост при материалите, предназначени за контакт с храни, като се има предвид техният потенциал да вредят дори и в изключително малки дози;

28.  отбелязва със загриженост повишеното въздействие върху здравето, което могат да имат веществата, използвани в материали, предназначени за контакт с храни, при бебета и малки деца;

29.  призовава Комисията да попълни празнините при оценката на безопасността, които се наблюдават между REACH и законодателството в областта на материалите, предназначени за контакт с храни, като гарантира, че дружествата изготвят оценки на безопасността за аспектите, свързани със здравето на човека, по отношение на експозицията на химикали, използвани в материалите, предназначени за контакт с храни, по време на производството, употребата и разпространението; счита, че този въпрос следва да бъде изяснен в Регламент (ЕО) № 1935/2004;

30.  призовава Комисията да гарантира по-добро координиране и по-съгласуван подход между REACH и законодателството за материалите, предназначени за контакт с храни, по-специално що се отнася до веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията (категории 1A, 1B и 2), или като пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) съгласно REACH, и да гарантира, че вредните вещества, които постепенно се извеждат от употреба съгласно REACH, се извеждат постепенно от употреба и в материалите, предназначени за контакт с храни; подчертава, че с цел да се гарантира, че може да се изключи наличието на каквато и да било опасност за общественото здраве, Комисията трябва периодично да уведомява Парламента и Съвета и да им предоставя актуализирана информация, ако определени вещества, пораждащи безпокойство (например SVHC, вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията, биоакумулиращи химикали или определени категории химикали, нарушаващи функциите на еднокринната система), които са забранени или изведени от употреба съгласно REACH или друг законодателен акт, все още се използват в материали, предназначени за контакт с храни; призовава Комисията да разгледа възможността за определяне на бисфенол А (BPA) като едно от веществата, класифицирани като SVHC;

31.  отбелязва публикуването от Комисията (на 15 юни 2016 г.) на научните критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на еднокринната система, по отношение на активните вещества, използвани в биоциди и продукти за растителна защита; подчертава обаче необходимостта от хоризонтални критерии за всички продукти, включително продуктите, предназначени за контакт с храни, и призовава Комисията да представи незабавно такива критерии; призовава тези критерии, след като влязат в сила, да бъдат отчитани в рамките на процедурата по оценка на риска за продукти, предназначени за контакт с храни;

32.  приветства факта, че след наскоро публикуваното становище на ЕОБХ Европейската комисия най-накрая обяви своя план за въвеждане на допустима граница на миграция от 0,05 mg/kg за BPA за опаковките и съдовете, изработени от пластмаса, както и за лаковете и покритията, използвани при метални съдове; счита, че това представлява подобрение в сравнение с настоящата допустима граница на миграция от 0,6 mg/kg за BPA в пластмасите; изразява съжаление, че поради липсата на специални мерки не съществуват съответните допустими граници на миграция за всички материали, предназначени за контакт с храни;

33.   отчита, въз основа на научния и политически доклад от 2015 г. на Съвместния изследователски център на Комисията, проблема с миграцията на тежки метали в храни; отчита факта, че Комисията преразглежда допустимите граници за олово и кадмий в Директива 84/500/ЕИО на Съвета относно керамичните продукти; категорично и настоятелно призовава Комисията да представи законодателно предложение за въвеждане на по-ниски граници за изпускането на кадмий и олово и изразява съжаление, че преразглеждането на Директива 84/500/ЕИО все още не е обсъждано в Парламента и в Съвета;

34.  подкрепя инициативите за научни изследвания и иновации, които имат за цел да се разработят нови вещества за употреба в материалите, предназначени за контакт с храни, които са доказано безопасни за здравето на човека; подчертава обаче, че за момента евентуалните по-безопасни алтернативи следва да не включват бисфенол S (BPS) като заместител на бисфенол А (BPA), тъй като BPS може да се окаже с токсикологични свойства, сходни с тези на BPA(14);

35.  изразява подкрепа по-специално за по-нататъшни изследвания на наноматериалите, тъй като все още е налице несигурност от научна гледна точка относно въздействието и възможностите за миграция на посочените материали и за тяхното въздействие върху здравето на човека; поради това счита, че наноматериалите следва да подлежат на разрешение не само за употреба в пластмаси, а за всички материали, предназначени за контакт с храни, и следва да се оценяват не само в насипно състояние;

36.  посочва, че пазарните бариери, и по-специално кандидатстването за разрешение съгласно различни национални правила, води до загуба на възможности за подобряване на безопасността на храните чрез иновации;

Проследимост

37.  счита, че декларацията за съответствие може да бъде ефективно средство, с което да се гарантира, че материалите, предназначени за контакт с храни, са в съответствие с приложимите правила, и препоръчва всички материали, предназначени за контакт с храни, независимо дали са хармонизирани или нехармонизирани, да бъдат придружени от декларация за съответствие и от съответната документация, каквито са изискванията в момента за материалите, предназначени за контакт с храни, за които са приети специални мерки; счита, че условията за употреба следва да бъдат отразени по-добре в съответните декларации за съответствие;

38.  изразява съжаление обаче, че дори когато са задължителни, декларациите за съответствие невинаги са на разположение за целите на правоприлагането и че, когато те са на разположение, качеството на декларациите за съответствие не винаги е достатъчно високо, за да се гарантира, че те са надежден източник на документация за съответствие;

39.  призовава проследимостта и съответствието на материалите, предназначени за контакт с храни, внасяни от трети държави, да бъдат подобрени чрез изискване за подходящ и пълен набор от идентификационни документи и декларации за съответствие; настоява, че внасяните материали, предназначени за контакт с храни, трябва да отговарят на стандартите на ЕС, като по този начин се гарантират защитата на общественото здраве и лоялната конкуренция;

40.  призовава Комисията да въведе задължително етикетиране на целенасоченото наличие на наноматериали в материалите, предназначени за контакт с храни, и да въведе задължително етикетиране на състава на материалите, предназначени за контакт с храни, използвани за биологични продукти и за продукти, предназначени за групите от критично значение;

Съответствие, правоприлагане и проверки

41.  изразява загриженост, че равнището на прилагане на законодателството относно материалите, предназначени за контакт с храни, варира значително в рамките на ЕС; подчертава значението на разработването на насоки на ЕС за материалите, предназначени за контакт с храни, които ще улеснят хармонизираното и единно прилагане и по-доброто гарантиране на прилагането в държавите членки; за целта изтъква значението на обмена на данни между държавите членки; счита, че други незаконодателни възможности на политиката, като например опитът със самооценка на сектора, следва да допълват мерките за подобряване на прилагането на Рамковия регламент относно материалите, предназначени за контакт с храни;

42.  счита, че по-нататъшната хармонизация на материалите и продуктите, предназначени за контакт с храни, може да спомогне за постигането на единно високо равнище на защита на общественото здраве;

43.  препоръчва въвеждането на единни стандарти на ЕС за аналитично изпитване на определени категории материали и продукти, предназначени за контакт с храни, за да се гарантира, че дружествата и компетентните органи в целия ЕС могат да провеждат изпитвания чрез използването на един и същ метод; отбелязва, че въвеждането на единни методи за изпитване ще гарантира еднакво третиране на материалите, предназначени за контакт с храни, на вътрешния пазар и така ще доведе до подобрени стандарти за мониторинг и по-високи равнища на защита;

44.   подчертава, че е отговорност на всяка държава членка да извършва проверки на дружествата, които произвеждат или внасят материали, предназначени за контакт с храни; изразява съжаление обаче, че някои държави членки не налагат на дружествата изискването да регистрират своята стопанска дейност, като по този начин се позволява на тези дружества да заобикалят проверките на съответствието; призовава Комисията да гарантира, че държавите членки, които още не са направили това, налагат задължение за всички производители и вносители на материали, предназначени за контакт с храни, официално да регистрират своята стопанска дейност в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004; отчита съществуването на подходящи механизми за регистрация в няколко държави членки, които могат да служат като примери за най-добри практики;

45.  призовава държавите членки да повишат честотата и ефикасността на официалните проверки въз основа на риска от несъответствие и на съществуващите рискове за здравето, като отчита количеството на храната, потребителите, за които тя е предназначена, и продължителността на периода, през който тя е била в контакт с материала, предназначен за контакт с храни, както и вида на материала, предназначен за контакт с храни, температурата и всички други имащи отношение фактори;

46.  настоява относно необходимостта държавите членки да гарантират, че разполагат с необходимия персонал и необходимото оборудване, за да провеждат единни, надеждни и систематични проверки, както и със система от възпиращи санкции в случай на несъответствие, в съответствие с преразглеждането на Регламент (ЕО) № 882/2004;

47.  призовава за по-ефективно сътрудничество и координация между държавите членки и Комисията относно системата за ранно предупреждение за храни и фуражи, така че действията във връзка с рисковете за общественото здраве да се предприемат бързо и ефективно;

48.  призовава Комисията да продължи да проучва подхода, основаващ се на проверки за безопасност за готови продукти, предназначени за контакт с храни, или други процедури за одобряване за продуктите, предназначени за контакт с храни;

49.  приветства платформата на Комисията „По-добро обучение за по-безопасни храни“; призовава свързаните с нея дейности да се разширят;

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 338, 13.8.2004 г., стр. 4.

(2)

ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 75.

(3)

ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1.

(4)

PE 581.411

(5)

PE 578.967

(6)

Kortenkamp, 2009 г., http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects/pdf/report_mixture_toxicity.pdf

(7)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2017820%202009%20INIT

(8)

Седма програма на ЕС за действие за околната среда: ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013D1386.

(9)

http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

(10)

ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(11)

„Последни тенденции в оценката на риска от химикалите в храните и тяхното потенциално въздействие върху оценката на безопасността на веществата, използвани в материали, предназначени за контакт с храни“ (Recent developments in the risk assessment of chemicals in food and their potential impact on the safety assessment of substances used in food contact materials) – EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016 г.;14(1):4357 [стр. 28] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4357

(12)

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4357.pdf

(13)

OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(14)

Комитет за социално-икономически анализ (SEAC), становище относно досието за приложение XV, в което се предлагат ограничения за бисфенол А, стр. 13. http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion_en.pdf


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Материалите, предназначени за контакт с храни, се използват широко във всекидневието под формата на хранителни опаковки, кухненски принадлежности, прибори за сервиране и т.н. Когато влязат в контакт с храни и в зависимост от своя състав и свойства, различните материали могат да реагират по различен начин, като предават от своите съставки на храната. В такива случаи химикалите, изпускани от посочените материали, могат да застрашат здравето на човека или да променят по неблагоприятен начин състава на храните. Тъй като се счита, че храната е един от най-важните начини за излагане на човека на химични вещества, материалите, предназначени за контакт с храни, са предмет на правно обвързващи правила на равнище ЕС, които понастоящем са предвидени в Регламент (ЕО) № 1935/2004 („Рамковия регламент“). Законодателството има за цел да осигури високо равнище на защита на потребителите, като същевременно се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар за стоки, съдържащи такива материали.

В регламента се определят общите изисквания за безопасност, които се прилагат за всички възможни материали и продукти, предназначени за контакт с храни; в него също така се предвижда възможността за приемане на специални мерки за седемнадесетте материала, изброени в приложение 1 към Рамковия регламент. До момента са приети специални мерки на равнището на ЕС само за четири материала, предназначени за контакт с храни: пластмаси (включително рециклирани пластмаси), керамика, регенерирана целулоза и активни и интелигентни материали.

За другите материали, , предназначени за контакт с храни, държавите членки могат да приемат специални мерки на национално равнище. Някои държави членки са приели подобни мерки за по-широко използваните материали, , предназначени за контакт с храни (хартия и картон, метали и сплави, стъкло, покрития, силикони, каучуци и печатарски мастила), но все още съществуват много пропуски.

Това води до положение, при което специалните мерки, приети от една държава членка на национално ниво, могат да се различават от тези на друга държава членка, което създава различни стандарти за безопасност на продуктите. Освен това липсата на специални мерки на ЕС за по-голямата част от материалите, предназначени за контакт с храни, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1935/2004, води до пречки на вътрешния пазар, като са налице увеличени разходи за осигуряване на съответствие – които често се прехвърлят на потребителите – и загуба на конкурентоспособност и на иновации. Спазването на различни национални правила е както неефикасно, така и неефективно за постигането на целите на законодателството.

Съвместният изследователски център на Европейската комисия понастоящем провежда изследване, за да осигури цялостна представа за настоящото положение по отношение на материалите, предназначени за контакт с храни, за които не са въведени специални мерки на равнище ЕС.

На 26 януари 2016 г., по искане на парламентарната комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, в Европейския парламент беше проведен семинар на тема „Материали, предназначени за контакт с храни – как да се гарантират безопасността на храните и технологичните иновации в бъдеще?“.

През май 2016 г. Службата за парламентарни изследвания (ГД EPRS) на Европейския парламент публикува обширно изследване относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1935/2004 („Оценка за прилагането на европейско равнище“). Изследването обобщава резултатите от подробно проучване, проведено в продължение на няколко месеца. Освен Европейската комисия и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в проучването взеха участие 28 национални компетентни органа, както и широк кръг от заинтересовани страни от средите на бизнеса, потребителите, здравните и екологичните организации, както и от академичните среди.

Един от основните резултати от оценката за прилагането на европейско равнище и от семинара беше призивът за по-нататъшна хармонизация в областта на материалите, предназначени за контакт с храни (особено нехармонизираните), отправен от по-голямата част от заинтересованите страни от всички сектори.

Ясно е, че по-нататъшната хармонизация на равнище ЕС по отношение на нехармонизираните материали чрез специални мерки, основаващи се на научни данни, ще бъде стъпка в правилната посока, като се отдава приоритет на материалите, които представляват особен риск за човешкото здраве и които се търсят повече на пазара на ЕС (а именно хартия и картон, включително рециклирани хартия и картон, покрития, мастила и лепила).

Освен това данните, събрани през последните месеци, показват необходимостта от спешно справяне със съществуващите недостатъци при изпълнението и прилагането на действащото законодателство. В това отношение вниманието следва да се съсредоточи върху четири основни области: оценка на риска, проследимост, както и правоприлагане и проверки на съответствието.

Що се отнася до оценката на риска за хармонизираните материали, предназначени за контакт с храни, които са предмет на специални мерки, ЕОБХ играе решаваща роля. Като се имат предвид обаче разходите, свързани с оценката на риска за отделните вещества, ресурсите, с които разполага ЕОБХ, са ограничени. За да се съкрати времето, необходимо за извършване на оценка на риска, и по този начин да се увеличи броят на веществата, подложени на оценка, се счита за необходимо да бъде увеличено равнището на финансиране за дейностите на ЕОБХ в посочената област.

В същото време за тринадесетте нехармонизирани материали, предназначени за контакт с храни, които не са предмет на специални мерки на равнището на ЕС, ще се прилагат съответните процедури за издаване на разрешение (включително оценка на риска), установени на национално равнище, ако те действително са налице. Като се има предвид, че ЕОБХ извършва само оценка на риска от веществата, използвани в хармонизираните материали, предназначени за контакт с храни, методите за изпитване, прилагани от другите оценители на риска (предприятия, национални лаборатории и др.), също следва да бъдат рационализирани, така че да са в сила единни стандарти за безопасност (за аналитично изпитване, фиксирани максимално допустими граници за веществата и стандартни условия на употреба). Това също така би намалило разходите както за предприятията, така и за потребителите.

Според изследването на EPRS и обсъжданията, проведени по време на семинара, едно от основните предизвикателства, които бяха установени, е свързано с факта, че редица вещества, съдържащи се в материали, предназначени за контакт с храни, понастоящем не се подлагат на оценка. По-специално такъв е случаят с т.нар. „нецеленасочено добавени вещества“ (НДВ), които представляват онечиствания от целенасочено добавени вещества или вещества, получени вследствие на химични реакции (като продукти на разграждането или странични продукти, които се образуват по време на процеса на производство), които присъстват в крайния материал. До известна степен наличието на НДВ в материалите, предназначени за контакт с храни, може да се предвиди, но това е възможно само ако целенасочено добавените вещества, онечистванията и условията на преработка са известни. Поради тези причини е важно производителите/преработвателите на материали, предназначени за контакт с храни, да предоставят пълна информация, както и да е налице добро сътрудничество между научните органи и лабораториите в държавите членки.

Следва също да се отбележи, че в настоящата си процедура за оценка на риска ЕОБХ не взема предвид т.нар. „ефект на коктейла“ (породен от съвместното действие на химикали със сходни токсикологични крайни резултати) и многократните експозиции (в резултат от наличието на химикали – дори и в ниски дози – от различни източници). Този въпрос обаче следва да бъде разгледан от ЕОБХ в бъдеще. В съответствие с една от основните цели на Регламент (ЕО) № 1935/2004, а именно опазване на човешкото здраве, Комисията следва също така да разгледа последиците от „ефекта на коктейла“ и от многократните експозиции при определянето на допустимите стойности на миграция, които се считат за безопасни за здравето на човека.

Друг проблем, по отношение на който положението трябва да се укрепи и подобри в рамките на действащото законодателство, е възможността за проследяване. Проследимостта на всички материали, предназначени за контакт с храни, следва да се гарантира по цялата верига на доставки с цел да се улеснят подходящите проверки.

За заинтересованите страни основно средство за гарантиране на проследимостта е т. нар. „декларация за съответствие“, която удостоверява, че даден материал, предназначен за контакт с храни, отговаря на необходимите стандарти. Съгласно Рамковия регламент декларацията за съответствие трябва да придружава всички хармонизирани материали, предназначени за контакт с храни, като съдържа съответната информация, за да се даде възможност за надеждни проверки и проследимост. На практика обаче декларации за съответствие невинаги са на разположение за целите на правоприлагането, а когато те са на разположение, качеството (точност и пълнота) на декларациите невинаги е достатъчно добро, за да се гарантира, че те са надежден източник на документация за съответствие.

Същите стандарти за проследимост и съответствие трябва да се прилагат за материалите, предназначени за контакт с храни, внесени от трети държави. Що се отнася обаче до материалите, предназначени за контакт с храни, които се търгуват в рамките на ЕС, данните показват, че понастоящем в много държави членки документацията, която следва да придружава предлаганите на пазара в ЕС материали, предназначени за контакт с храни, често или не е разположение, или е непълна.

По отношение на проверките изглежда, че само някои държави членки извършват проверки редовно в съответствие с Регламент № 882/2004 относно официалния контрол на храните и фуражите, докато други извършват проверки от време на време. Вследствие на това са налице различия в интензивността на проверките за един и същ материал, предназначен за контакт с храни, в рамките на ЕС. Беше констатирано също така, че някои държави членки дори не изискват от дружествата, които произвеждат или внасят материали, предназначени за контакт с храни, официално да регистрират своята стопанска дейност, което представлява съществена пречка за прилагането на подходящи проверки.

Можем да заключим, че са необходими действия на равнище ЕС, за да се преодолеят липсата на специални мерки на ЕС и пропуските при оценката на риска, проследимостта, съответствието и контрола. Докладчикът приканва Европейската комисия да преразгледа действащата правна уредба въз основа на препоръките във връзка с политиката, съдържащи се в настоящия доклад, с цел да се улесни прилагането на законодателството и по-добре да се постигнат неговите цели – опазване и защита на здравето на потребителите и гарантиране на ефективното функциониране на вътрешния пазар.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

61

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Paul Brannen, Nicola Caputo, Martin Häusling, Merja Kyllönen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jiří Maštálka, Maurice Ponga

Правна информация - Политика за поверителност