Процедура : 2015/0268(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0238/2016

Внесени текстове :

A8-0238/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 20
CRE 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Обяснение на вота
PV 05/04/2017 - 9.8

Приети текстове :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

ДОКЛАД     ***I
PDF 1351kWORD 1047k
19.7.2016
PE 578.833v02-00 A8-0238/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване

(COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Петър Йежек 

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване

(COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0583),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8–0375/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2016 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 17 март 2016 г.(2),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0238/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(3)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2015/0268 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(5), след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Настоящият регламент представлява важна стъпка към цялостното изграждане на Съюз на капиталовите пазари, както е определено в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“ от 30 септември 2015 г. Целта на Съюза на капиталовите пазари е да се помогне на предприятията да използват по-разнообразни източници на капитал от всяка точка в рамките на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съюза“), да се осигури по-ефективното функциониране на пазарите и на инвеститорите и спестителите да се предложат допълнителни възможности за вложения с цел да се подобри растежът и да се създават работни места.

(2)  Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) определя хармонизирани принципи и правила относно проспекта, който следва да се състави, одобри и публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване на регулиран пазар. Предвид законодателните и пазарните промени след влизането ѝ в сила Директивата следва да бъде заменена.

(3)  Оповестяването на информация в случай на публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар е от съществено значение за защитата на инвеститорите, като отстранява асиметрията на информацията между инвеститорите и емитентите. Хармонизирането на оповестяването позволява установяването на механизъм за трансгранични паспорти, който улеснява ефективното функциониране на вътрешния пазар за широка гама от ценни книжа.

(4)  Несъгласуваните подходи могат да предизвикат раздробяване на вътрешния пазар, тъй като за емитентите, предлагащите страни или лицата, които кандидатстват за допускане, ще се прилагат различни правила в различните държави членки, и използването на проспектите, одобрени в една държава членка, може да бъде възпрепятствано в други държави членки. Следователно при липсата на хармонизирана рамка, която да осигури еднаквост по отношение на оповестяването и функционирането на паспорта в Съюза, е вероятно разликите в законодателствата на държавите членки да създават пречки пред безпроблемното функциониране на вътрешния пазар на ценни книжа. За да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и подобряването на условията за неговото функциониране, по-специално по отношение на капиталовите пазари, както и за да се гарантира висока степен на защита на потребителите и инвеститорите, е целесъобразно на равнището на Съюза да се установи регулаторна рамка за проспектите.

(5)  Когато ценни книжа се предлагат публично или се допускат до търгуване на регулиран пазар, е целесъобразно и необходимо правилата за оповестяване да бъдат под формата на регламент, за да се гарантира, че разпоредбите, с които пряко се налагат задължения на лицата, участващи в публичното предлагане на ценни книжа и допускането на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар, се прилагат по еднакъв начин в рамките на Съюза. Тъй като правната рамка за разпоредбите относно проспектите задължително включва мерки, с които се уточняват изискванията за всички различни аспекти, свързани с проспектите, дори малки разлики в подхода, възприет по отношение на един от тези аспекти, биха могли да доведат до значителни пречки за трансграничното предлагане на ценни книжа, многочислените вписвания за търговия на регулираните пазари и правилата на ЕС за защита на потребителите. Следователно използването на регламент, който е пряко приложим, без да се изисква приемането на национално законодателство, следва да намали възможността за предприемане на несъгласувани мерки на национално равнище и да осигури последователен подход, по-голяма правна сигурност и да предотврати значителни пречки за трансграничните предлагания и множествени вписвания за борсова търговия. Използването на регламент също така ще укрепи доверието в прозрачността на пазарите в рамките на Съюза и ще намали регулаторната сложност, както и разходите на дружествата за намиране и спазване на нормативната уредба.

(6)  Оценката на Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(7) показа, че определени промени, въведени с тази директива, не са изпълнили първоначалните си цели, и че са необходими допълнителни изменения в режима на проспектите в Съюза, за да се опрости и подобри неговото прилагане, да се увеличи неговата ефикасност и да се подсили международната конкурентоспособност на Съюза, като по този начин се допринесе за намаляване на административната тежест.

(7)  Целта на настоящия регламент е да се гарантира защитата на инвеститорите и пазарната ефективност, като същевременно се укрепи единният пазар за капитали. Осигуряването на информация, която е необходима на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение в зависимост от естеството на емитента и на ценните книжа, гарантира, заедно с правилата за осъществяване на стопанска дейност, защитата на инвеститорите. Нещо повече — такава информация осигурява ефективно средство за повишаване на доверието в ценните книжа и така допринася за нормалното функциониране на пазарите на ценни книжа. Публикуването на проспект е подходящият начин тази информация да се направи достъпна.

(8)  Изискванията за оповестяване от настоящия регламент не възпрепятстват дадена държава членка или даден компетентен орган или борса чрез своите правила да налагат други специални изисквания в контекста на допускане до търгуване на ценни книжа на регулиран пазар (особено относно корпоративното управление). Подобни изисквания не могат пряко или косвено да ограничават изготвянето, съдържанието и разпространението на проспект, който е одобрен от компетентния орган.

(9)  Ценни книжа, несвързани с дялово участие, издадени от дадена държава членка или от някой от регионалните или местни органи на дадена държава членка, от публични международни органи, в които членуват една или повече държави членки, от Европейската централна банка или от централните банки на държавите членки, не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент и поради това остават незасегнати от настоящия регламент.

(10)  Обхватът на изискването за проспект следва да обхваща както свързаните, така и несвързаните с дялово участие ценни книжа, които се предлагат публично или са допуснати до търгуване на регулирани пазари, за да се осигури защитата на инвеститорите. Някои от ценните книжа, обхванати от настоящия регламент, оправомощават притежателя да придобие прехвърлими ценни книжа или да придобие парична сума чрез паричен сетълмент, определен чрез препращане към други инструменти, а именно прехвърлими ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, стоки или други показатели или мерки. Настоящият регламент обхваща по-специално гаранции, обезпечени гаранции, удостоверения, депозитни разписки и конвертируеми бележки, като например ценни книжа, конвертируеми по желание на инвеститора.

(11)  С цел да се гарантира одобрението и паспортизирането на проспекта, както и надзорът върху спазването на настоящия регламент, по-специално по отношение на рекламната дейност, за всеки проспект трябва да бъде определен компетентен орган. Ето защо в настоящия регламент следва ясно да се определи държавата членка по произход, която е в най-добра позиция да одобри проспекта.

(12)  Разходите за изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа със съвкупна стойност в Съюза под 1 000 000 EUR в съответствие с настоящия регламент е вероятно да бъдат непропорционални на очакваните приходи от предлагането. Следователно е целесъобразно изискването съгласно настоящия регламент за изготвяне на проспект да не се прилага за предлагания с такъв малък мащаб. Държавите членки не следва да разширяват изискванията за изготвяне на проспект съгласно настоящия регламент, за да бъдат обхванати предлагания на ценни книжа с обща стойност под този праг. Освен това държавите членки следва да се въздържат от налагане на други изисквания за оповестяване на национално равнище, които биха могли да представляват непропорционална или ненужна тежест по отношение на такива предлагания и така биха увеличили разпокъсаността на вътрешния пазар. Когато държави членки налагат такива изисквания за оповестяване на национално ниво, те следва да уведомят Комисията и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно приложимите правила.

(12a)  Комисията следва да анализира такива изисквания за оповестяване на национално ниво и да включи резултатите в работата си по колективното финансиране, като взема предвид, че е необходимо да се избягва разпокъсаността на вътрешния пазар. Важно е регулаторната среда на равнището на Съюза да гарантира, че дружествата имат достатъчно варианти за набиране на капитал. Следователно в духа на Съюза на капиталовите пазари и с цел отключване на инвестициите Комисията следва да предложи регулаторна инициатива за регулиране и хармонизиране на практиките на колективно финансиране в целия Съюз.

(13)  Освен това, предвид различния размер на финансовите пазари в Съюза, е подходящо да се даде възможност на държавите членки да освобождават публичното предлагане на ценни книжа, което не надвишава 5 000 000 EUR, от задължението за проспект, предвидено в настоящия регламент. По-специално държавите членки следва да разполагат със свобода да заложат в националното си законодателство праг между 1 000 000 EUR и 5 000 000 EUR, изразен като съвкупната стойност на предлагането в Съюза за период от 12 месеца, от който освобождаването следва да се прилага, като вземат предвид нивото на вътрешна защита на инвеститорите, което считат за подходящо. Държавите членки следва да уведомят Комисията и ЕОЦКП относно прага, който са избрали. Публичното предлагане на ценни книжа съгласно подобно освобождаване следва да не се възползва от режима на паспортизиране по настоящия регламент. Освен това подобни предлагания следва да съдържат ясно посочване, че публичното предлагане не е с трансгранично естество, и следва да не се стремят активно да привличат инвеститори извън съответната държава членка.

(13a)  Когато държава членка избере да освободи публичното предлагане на ценни книжа на обща стойност не повече от 5 000 000 EUR, никой елемент от съдържанието на настоящия регламент не следва да възпрепятства тази държава членка да въвежда правила на национално ниво, които позволяват на многостранните системи за търговия (МСТ) да определят съдържанието на документа за допускане, който емитентът трябва да представи при първоначалното допускане до търгуване на неговите ценни книжа. В такъв случай би могло да бъде уместно операторът на МСТ да определи начина на извършване на преглед на документа за допускане, който не би включвал задължително официално одобрение от компетентния орган или от МСТ.

(14)  Когато предлагането на ценни книжа е насочено изключително към ограничен кръг от инвеститори, които не са квалифицирани инвеститори, или други инвеститори, отговарящи на условията, посочени в член 6, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 345/2013, изготвянето на проспект представлява непропорционална тежест с оглед на малкия брой лица, към които е насочено предлагането, поради което не следва да се изисква проспект. Това следва да се прилага например към предлагане, насочено към роднини или лични познати на ръководителите на дадено дружество.

(15)  Стимулирането на директорите и служителите да притежават ценни книжа от собственото си дружество може да има положително въздействие върху управлението на дружеството и да спомогне за създаването на дългосрочна стойност чрез насърчаване на отдадеността и чувството за ангажираност на служителите, съгласуване на интересите на акционерите и служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните. Участието на служителите в собствеността на тяхното дружество е особено важно за малките и средните предприятия (МСП), в които отделните служители е възможно да имат съществена роля за успеха на дружеството. Ето защо не следва да се въвежда изискване за изготвяне на проспект за предлагане, направено в контекста на схема за дялово участие на служители в рамките на Съюза, при условие че е предоставен документ, съдържащ информация за броя и естеството на ценните книжа и причините и подробностите за предлагането, за да бъдат защитени инвеститорите. С цел да се гарантира равен достъп до схемите за дялово участие за всички директори и служители, независимо дали техният работодател е установен във или извън Съюза, вече не следва да се изисква решение относно еквивалентността на пазари на трети държави, стига да е предоставен горепосоченият документ. По този начин полза от равното третиране и информацията ще извлекат всички участници в схемите за дялово участие на служителите.

(16)  Емисиите с намалена стойност на акции или ценни книжа, даващи достъп до акции, често означават сделки със значително въздействие върху капиталовата структура, перспективите и финансовото положение на емитента, по отношение на което е необходима съдържащата се в проспекта информация. Обратно, когато акции на емитента вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар, не следва да се изисква проспект за всяко следващо допускане на същите акции на същия регулиран пазар, включително когато такива акции са следствие от конверсията или размяната на други ценни книжа или са следствие от упражняването на правата, предоставени от други ценни книжа, при условие че новите допуснати акции представляват ограничен процент по отношение на акциите от същия клас, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, освен ако такова допускане не е комбинирано с публично предлагане, попадащо в обхвата на настоящия регламент. Същият принцип следва да се прилага по-общо към ценни книжа, които могат да бъдат заменени с такива, които вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар.

(17)  Когато се прилага определението на „публично предлагане на ценни книжа“, способността на инвеститора да вземе индивидуално решение да купи или да запише ценни книжа следва да представлява решаващ критерий. Следователно, когато се предлагат ценни книжа без елемент на индивидуален избор от страна на получателя, включително при разпределяне на ценни книжа, при които няма право на отказ от разпределението, такава сделка не следва да попада в определението на „публично предлагане на ценни книжа“, предвидено в настоящия регламент.

(18)  Емитенти, предлагащи страни или лица, които кандидатстват за допускане до търгуване на регулиран пазар на ценни книжа, които не подлежат на изискването за публикуване на проспект, следва да имат правото да изготвят доброволно пълен проспект или проспект на ЕС за растеж, както е приложимо, съгласно настоящия регламент. Ето защо те следва да се ползват от единния паспорт, когато доброволно изберат да изпълнят изискванията по настоящия регламент.

(19)  Оповестяването, извършено чрез проспекта, не следва да се изисква за предлаганията, предназначени за ограничен кръг квалифицирани инвеститори. Обратно, за всяка препродажба, предназначена за обществеността или публична търговия посредством разрешение за търгуване на регулиран пазар, се изисква публикуването на проспект.

(20)  Валидният проспект, изготвен от емитента или от лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, който е публично достъпен по време на окончателното пласиране на ценните книжа посредством финансовите посредници или при всяка последваща препродажба на ценните книжа, предоставя необходимата информация на инвеститорите за вземане на информирани инвестиционни решения. Ето защо финансовите посредници, които пласират или впоследствие препродават ценните книжа, следва да имат право да разчитат на първоначалния проспект, публикуван от емитента или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, доколкото той е валиден и надлежно допълван и доколкото емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, е дало съгласието си за използването му. Емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, следва да има право да обвързва своето съгласие с определени условия. Съгласието за използване на проспекта, включително всякакви обвързани с него условия, следва да бъде дадено в писмен договор, като то предоставя възможност за оценка от страна на съответните страни дали препродажбата или окончателното пласиране на ценни книжа е в съответствие с договора. В случай че е дадено съгласие за използването на проспекта, емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на първоначалния проспект, следва да носи отговорност за представената в него информация и — в случаите на основен проспект — за предоставянето и регистрирането на окончателните условия, като не следва да се изискват други проспекти. Ако обаче емитентът или лицето, което е отговорно за съставянето на първоначалния проспект, не одобрява неговото използване, финансовият посредник следва да бъде задължен да публикува нов проспект. В такъв случай финансовият посредник следва да носи отговорност за информацията в проспекта, както и за цялата информация, включена чрез препратка, а в случая на основен проспект — окончателните условия.

(21)  Хармонизирането на информацията, включена в проспекта, следва да предостави равностойна защита на инвеститорите на равнище ЕС. С цел да се даде възможност на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение, проспектите, изготвени съгласно настоящия регламент, следва да съдържат приложимата и необходима информация във връзка с дадена инвестиция в ценни книжа, от която един инвеститор логично би имал нужда, за да направи информирана оценка на активите и пасивите, финансовото състояние, печалбите, загубите и перспективите на емитента и на всеки гарант, както и правата, свързани с ценните книжа. Подобна информация следва да се изготвя и представя в кратка и лесна за анализиране и разбиране форма и следва да бъде адаптирана към вида проспект, изготвен в съответствие с настоящия регламент, включително онези, които се изготвят съобразно опростения режим за оповестяване за вторичните емисии и режима на проспект на ЕС за растеж. Проспектът не следва да съдържа информация, която не е съществена или специфична за емитента и съответните ценни книжа, тъй като това би могло да размие информацията, която е от значение за инвеститорите, и по този начин да подкопае защитата на инвеститорите. Следователно информацията, която е включена в проспекта, следва да бъде адаптирана, така че да отразява естеството и обстоятелствата на емитента, вида ценни книжа, вида инвеститор, към който е насочено предлагането или допускането до търгуване на регулиран пазар, както и вероятните знания на подобни инвеститори и информацията, с която такива инвеститори разполагат, поради това че тя е била оповестена публично съгласно други правни или регулаторни изисквания.

(22)  Обобщението на проспектите следва да представлява полезен източник на информация за инвеститорите, по-специално за инвеститорите на дребно. То трябва да представлява обособена част от проспекта и да включва основната информация, от която инвеститорът се нуждае, за да може да вземе решение кои предлагания и допускания до търгуване на ценни книжа иска да проучи допълнително, като прегледа целия проспект с цел да вземе информирано инвестиционно решение. Горното предполага, че представената в обобщението информация не се повтаря в основното изложение на проспекта, освен ако това е абсолютно необходимо. Подобна основна информация следва да включва основните характеристики и рисковете, свързани с емитента, с всеки гарант и с ценните книжа, които се предлагат публично или които се допускат до търгуване на регулиран пазар, включително уникални идентификатори, като например идентификационен код на правен субект (LEI) на участниците в предлагането и международния идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа. В него следва да се посочват общите срокове и условия на предлагането. По-специално представянето на рисковите фактори в обобщението следва да се състои от ограничен списък на избрани специфични рискове, които емитентът счита за най-уместни за инвеститора, когато инвеститорът взема инвестиционно решение. Описанието на рисковите фактори в обобщението следва да бъде уместно за конкретното предлагане и следва да бъде изготвено единствено в полза на инвеститорите, а не да съдържа общи твърдения относно инвестиционния риск или да ограничава отговорността на емитента, на предлагащата страна или на лица, действащи от тяхно име.

(22a)  Обобщението следва да съдържа ясно предупреждение, с което се подчертават рисковете, по-специално за инвеститорите на дребно, в случай на ценни книжа, емитирани от банки, които са предмет на споделяне на загуби съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ДВПБ)(8).

(23)  Обобщението на проспекта следва да бъде кратко, опростено, ясно и лесно за разбиране от инвеститорите. То следва да бъде написано на ясен нетехнически език, а информацията — предоставена достъпно. То не следва да представлява само компилация от извадки от проспекта. Подходящо е да се определи максимален размер на обобщението, за да се гарантира, че инвеститорите няма да се откажат да го четат, и за да се насърчат емитентите да подбират съществената за инвеститорите информация. В изключителни случаи обаче компетентният орган следва да има възможността да позволи на емитента да изготви по-дълго обобщение в размер до 10 страници при едностранно отпечатване върху хартия с формат А4, в случаи, когато сложността на дейностите на емитента, естеството на емисията или естеството на емитираните ценни книжа налага това и когато в резултат инвеститорът би бил подведен без допълнителната информация, изложена в обобщението.

(24)  За да се гарантира еднаквата структура на обобщението на проспекта, следва да бъдат предвидени общи раздели и подзаглавия с указателно съдържание, които емитентът следва да попълни с кратки описания и цифри, когато е необходимо. Доколкото емитентите представят информацията по коректен и балансиран начин, те следва да разполагат със свободата да подберат информацията, която считат за съществена и полезна.

(25)  Обобщението на проспекта следва да бъде възможно най-близо до образеца на основния информационен документ, изискван съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета(9). Когато ценните книжа попадат в обхвата както на настоящия регламент, така и на Регламент (ЕС) № 1286/2014, следва да бъде разрешено съдържанието на основния информационен документ да се използва изцяло в обобщението с цел разходите за спазване на нормативната уредба и административната тежест за емитентите да бъдат сведени до минимум. Изискването за изготвяне на обобщение обаче не трябва да бъде отменено, когато се изисква основен информационен документ, тъй като последният не съдържа основна информация за емитента и публичното предлагане или допускането до търгуване на съответните ценни книжа.

(26)  Не следва да възниква гражданска отговорност за отделни лица единствено въз основа на обобщението, включително всеки негов превод, освен ако то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части от проспекта. Обобщението следва да съдържа ясно предупреждение в този смисъл.

(27)  На емитенти, които редовно набират финансиране на капиталовите пазари, следва да бъдат предложени специални формати на регистрационни документи и проспекти, както и специални процедури за тяхното депозиране и одобрение, за да могат да бъдат по-гъвкави и да могат да се възползват от пазарните възможности. Тези формати и процедури във всеки случай следва да бъдат незадължителни и по избор на емитента.

(28)  По отношение на ценните книжа, несвързани с дялово участие, включително когато са издадени с определена продължителност или повторяемост или като част от програма за предлагане, емитентите следва да имат право да изготвят проспект под формата на основен проспект. Основният проспект и окончателните му условия следва да съдържат същата информация като проспекта.

(29)  Подходящо е да се изясни, че окончателните условия на основен проспект следва да съдържат само информация, свързана с обявата за ценни книжа, която е конкретна за отделната емисия и която може да се определи единствено по време на отделната емисия. Подобна информация например може да включва международния идентификационен номер на ценните книжа, емисионната цена, падежа, купона, датата на упражняване, цената на упражняване, цената на обратно изкупуване и други условия, които не са били известни по време на изготвянето на основния проспект. Когато окончателните условия не са включени в основния проспект, те не би следвало да бъдат одобрени от компетентния орган, а следва само да бъдат депозирани при него. Всяка друга нова информация, която е в състояние да засегне оценката на емитента и на ценните книжа, следва да бъде включена в притурка към основния проспект. Нито окончателните условия, нито притурката следва да се използват за включване на ценни книжа, които все още не са описани в основния проспект.

(30)  При основния проспект емитентът следва да изготви обобщение само по отношение на всяка отделна емисия, която се предлага, за да бъде намалена административната тежест и да се осигури по-ясна информация за инвеститорите. Изготвеното специално за емисията обобщение следва да бъде приложено към окончателните условия и одобрено от компетентния орган едва когато окончателните условия бъдат включени в основния проспект или в притурка към него.

(31)  С цел да се подобри гъвкавостта и ефективността на разходите за основния проспект, когато емитентът редовно емитира ценни книжа, той следва да има право да изготви основен проспект като отделен документ и да използва универсален регистрационен документ като съставна част на основния проспект.

(32)  Емитентите, които редовно емитират ценни книжа, следва да бъдат насърчени да изготвят проспектите си като отделни документи, тъй като това може да намали разходите им за спазване на настоящия регламент и да им позволи да реагират бързо при наличие на пазарни възможности. По този начин емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулирани пазари или в многостранни системи за търговия, следва да имат възможността, но не и задължението, да изготвят и публикуват всяка финансова година универсален регистрационен документ, съдържащ правна, търговска, финансова, счетоводна информация и информация за акционерите, както и описание на емитента за същата финансова година. Това следва да позволи на емитента да актуализира информацията и да изготви проспект, когато пазарните условия станат благоприятни за предлагане или допускане, чрез добавяне на обява за ценните книжа и обобщение. Универсалният регистрационен документ следва да служи за множество цели, тъй като съдържанието му следва да бъде едно и също независимо дали емитентът го използва впоследствие за предлагане или допускане до търгуване на акции, дългови ценни книжа или деривати. Той следва да представлява източник за справки за емитента, като предоставя на инвеститорите и анализаторите минималната необходима информация за извършване на информирана преценка за стопанската дейност на дружеството, неговото финансово положение, приходи и перспективи, управление и акционери.

(33)  Емитент, който е депозирал универсален регистрационен документ и е получил одобрение за същия в две последователни години, може да се счита за добре известен на компетентния орган. В такъв случай следва да бъде разрешено всички последващи универсални регистрационни документи и всички изменения към тях да се депозират без предварително одобрение и да бъдат подлагани на последващ преглед от компетентния орган, когато последният счита, че това е необходимо, освен ако тези изменения се отнасят за пропуск, съществена грешка или неточност, която е вероятно да подведе обществеността по отношение на фактите и обстоятелствата, които са съществени за извършване на информирана оценка по отношение на емитента. Всеки компетентен орган следва да определи честотата на тези прегледи, като взема предвид например оценката си на рисковете, свързани с емитента, качеството на предишните му оповестявания или срока, който е изтекъл от последния преглед на депозирания универсален документ.

(34)  Преди да се превърне в съставна част на одобрен проспект всеки универсален регистрационен документ следва да може да бъде изменен доброволно от емитента — например в случай на съществена промяна в организационното или финансовото му състояние — или при поискване от компетентния орган в контекста на преглед след депозирането, когато не са спазени стандартите за пълнота, разбираемост и последователност. Тези изменения следва да се публикуват в съответствие със същите условия, които се прилагат за универсалния регистрационен документ. По-специално когато компетентният орган установи пропуск или съществена грешка или неточност, емитентът следва да измени своя универсален регистрационен документ и да направи това изменение публично достъпно без неоправдано забавяне. Тъй като не се осъществява публично предлагане, нито допускане до търгуване на ценни книжа, процедурата за изменение на универсален регистрационен документ следва да се различава от процедурата за изготвяне на притурка към проспект, която следва да се прилага едва след одобрението на проспекта.

(35)  Когато емитентът издава проспект, който се състои от отделни документи, всички съставни части на проспекта следва да подлежат на одобрение, включително, когато е приложимо, универсалният регистрационен документ и неговите изменения, когато са били предварително депозирани при компетентния орган, но не са били одобрени. В случай на емитент, който редовно емитира ценни книжа, не следва да се изисква одобрение на никое от измененията към универсалния регистрационен документ преди публикуване, но вместо това следва да може те да бъдат подложени на последващ преглед от компетентния орган.

(36)  За да се ускори процесът на изготвяне на проспект и да се улесни достъпът до капиталовите пазари по разходоефективен начин, емитентите, които редовно емитират ценни книжа и които изготвят универсален регистрационен документ, следва да получат правото на по-бърз процес на одобрение, тъй като основната съставна част на проспекта или вече е била одобрена, или вече е налична за преглед от компетентния орган. Ето защо следва да бъде съкратен срокът, необходим за получаване на одобрение на проспекта, когато регистрационният документ е под формата на универсален регистрационен документ.

(37)  При условие че емитентът спазва процедурите за подаване, разпространение и съхранение на регламентирана информация, както и крайните срокове, определени в членове 4 и 5 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10), той следва да има право да публикува годишните и шестмесечните си финансови отчети, изисквани от Директива 2004/109/ЕО, като част от универсалния регистрационен документ, освен ако държавите членки по произход на емитента не са различни за целите на настоящия регламент и Директива 2004/109/ЕО, както и ако езикът на универсалния регистрационен документ не отговаря на условията на член 20 от Директива 2004/109/ЕО. Това следва да облекчи административната тежест, свързана с многобройните депозирания, без да засяга информацията, достъпна за обществеността, или надзора на тези отчети съгласно Директива 2004/109/ЕО.

(38)  Следва да се установи ясен краен срок за валидността на проспекта, за да се избегне вземането на инвестиционни решения, основани на неактуална информация. С цел подобряване на правната сигурност валидността на проспекта следва да започва да тече от момента на неговото одобряване, който момент може лесно да бъде проверен от компетентния орган. Публичното предлагане на ценни книжа съгласно основния проспект следва да продължи след края на валидността на основния проспект единствено когато последващ основен проспект е одобрен преди изтичането на тази валидност и обхваща продължаващото предлагане.

(39)  По своята същност информацията в проспектите относно данъците върху дохода от ценни книжа може да бъде само обща и с ниска информационна стойност за отделния инвеститор. Тъй като такава информация трябва да включва не само държавата, в която се намира седалището на емитента, но и държавите, в които се прави предлагането или в които се кандидатства за допускане до търгуване, в които проспектът е паспортизиран, изготвянето му е скъпо и това може да възпрепятства трансграничното предлагане. Ето защо проспектът следва да съдържа само предупреждение, че данъчното законодателство на държавата членка на инвеститора и държавата членка на учредяване на емитента може да окаже влияние върху дохода, получен от ценните книжа. При все това проспектът следва да съдържа подходяща информация относно данъчното облагане, когато предложената инвестиция включва специален данъчен режим, например в случая на инвестиции в ценни книжа, предоставящи на инвеститорите благоприятно данъчно третиране.

(40)  След като даден клас ценни книжа бъде допуснат до търгуване на регулиран пазар, за инвеститорите се осигурява текущо оповестяване от емитента съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета(11) и Директива 2004/109/ЕО. Необходимостта от пълен проспект следователно е по-малка в случай на последващо публично предлагане или допускане до търгуване на такъв емитент. Ето защо следва да бъде наличен отделен опростен проспект, който да се използва в случай на вторични емисии, и неговото съдържание следва да бъде облекчено в сравнение с обичайния режим, като се взема предвид вече оповестената информация. На инвеститорите обаче трябва да бъде осигурена консолидирана и добре структурирана информация относно такива елементи като условията на предлагането и неговия контекст▌. Ето защо опростеният проспект за вторична емисия следва да включва съответния съкратен обем информация, за която е разумно да се очаква, че би била необходима за инвеститорите, за да разберат перспективите на емитента и на всеки евентуален гарант, правата, съпътстващи ценните книжа, и причините за емисията и нейното въздействие върху емитента, и по-специално декларацията за оборотния капитал, оповестяването на капитализацията, задлъжнялостта, въздействието върху цялостната капиталова структура и кратко обобщение на съответната информация, оповестена съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 от датата на последната емисия.

(41)  Опростеният режим на оповестяване за вторични емисии следва да бъде разширен и да обхване ценни книжа, които се търгуват на пазари за растеж на МСП, тъй като техните оператори са задължени съгласно Директива 2014/65/ЕС да установят и прилагат правила, които гарантират подходящо текущо оповестяване от емитентите, чиито ценни книжа се търгуват на такива места. Режимът следва да бъде приложим и за МСТ, различни от пазар за растеж на МСП, когато такива МСТ имат изисквания за оповестяване, равностойни на изискванията за пазари за растеж на МСП съгласно Директива 2014/65/ЕС.

(42)  Опростеният режим на оповестяване за вторични емисии следва да може да се използва едва след като е изтекъл определен минимален срок от първоначалното допускане до търгуване на клас ценни книжа на даден емитент. Отлагането с 18 месеца следва да гарантира, че емитентът е изпълнил поне веднъж задължението си да публикува годишен финансов отчет съгласно Директива 2004/109/ЕО или съгласно правилата на пазарния оператор на пазар за растеж на МСП или МСТ с равностойни изисквания за оповестяване.

(43)  Една от основните цели на Съюза на капиталовите пазари е да се улесни достъпът на МСП до финансиране на капиталовите пазари в Съюза. Тъй като такива дружества обикновено искат да наберат сравнително по-малки суми, отколкото други емитенти, разходите за изготвяне на пъленпроспект могат да бъдат непропорционално високи и да ги демотивират да предлагат публично ценните си книжа. В същото време поради размера си и поради по-краткия период, от който съществуват резултати, МСП може да пораждат специфичен инвестиционен риск в сравнение с по-големите емитенти и следва да оповестяват достатъчно информация, за да могат инвеститорите да вземат инвестиционно решение. Освен това, за да се насърчи използването на финансиране от капиталовите пазари от страна на МСП, настоящия регламент следва да гарантира, че се обръща специално внимание на пазарите за растеж на МСП. Пазарите за растеж на МСП са обещаващ инструмент, с чиято помощ по-малките разрастващи се дружества да могат да набират капитал. Успехът на такива пазари обаче зависи от тяхната привлекателност за дружества от определен размер. По същия начин емитенти, които предлагат публично ценни книжа на обща стойност в Съюза не повече от 20 000 000 EUR, биха могли да се възползват от по-лесен достъп до финансиране от капиталовите пазари, за да могат да растат и достигнат пълния си потенциал, и следва да имат възможност да набират средства при разходи, които не са непропорционално високи. Ето защо е уместно настоящият регламент да установи специфичен пропорционален режим на проспект на ЕС за растеж, достъпен за МСП, за емитенти, които предлагат публично ценни книжа, които трябва да бъдат допуснати до търгуване на пазар за растеж на МСП, и за емитенти, които предлагат публично ценни книжа на обща стойност в Съюза не повече от 20 000 000 EUR. Ето защо при определянето на съдържанието на проспект на ЕС за растеж, който се отнася за МСП, следва да бъде установен подходящ баланс между разходоефективния достъп до финансовите пазари и защитата на инвеститорите, и за постигането на тази цел следва да бъде разработен специален режим на оповестяване за МСП. След като бъдат одобрени, тези проспекти на ЕС за растеж следва да се ползват от режима на паспортизиране по настоящия регламент и следователно да бъдат валидни за всяко публично предлагане на ценни книжа в целия Съюз.

(44)  Съкратената информация, която ▌трябва да бъде оповестявана в проспектите на ЕС за растеж, следва да бъде определена по начин, при който акцентът е върху информацията, която е съществена и значима при извършването на инвестиция в емитираните ценни книжа, и би било необходимо с изискваната информация да се осигурява пропорционалност между размера на дружеството и нуждите му от капитал, от една страна, и разходите за изготвяне на проспект, от друга. С цел да се гарантира, че подобни дружества могат да изготвят проспекти, без да понасят разходи, които са непропорционални спрямо размера им и следователно спрямо размера на набираните от тях средства, режимът на проспекта на ЕС за растеж следва да бъде по-гъвкав, отколкото режима, който се прилага към дружествата на регулираните пазари, до степента, до която може да се гарантира, че е оповестена основната информация, необходима на инвеститорите.

(45)  Пропорционалният режим на оповестяване за проспекти на ЕС за растеж следва да не бъде достъпен, когато ценни книжа трябва да бъдат допускани за търговия на регулиран пазар, не следва да имат право да използват този режим, тъй като инвеститорите на регулирани пазари следва да се чувстват уверени, че емитентите, в чиито ценни книжа инвестират, подлежат на един-единствен набор от правила за оповестяване. Ето защо не следва да има двустепенен стандарт за допускане на ценни книжа на регулирани пазари в зависимост от размера на емитента.

(46)  проспектът на ЕС за растеж следва да бъде стандартизиран документ, лесен за попълване от емитентите, и следва да съдържа основната информация за емитента, за ценните книжа и за предлагането. Комисията следва да разработи делегирани актове, за да уточни съкратеното съдържание и формата на стандартизирания проспект на ЕС за растеж. Когато се определят подробностите на пропорционалния режим на оповестяване за проспектите на ЕС за растеж, Комисията следва да взема предвид необходимостта да се гарантира, че проспектът на ЕС за растеж е значително и реално по-лек от пълния проспект, що се отнася до административната тежест и разходите по издаването, необходимостта да се улесни достъпът на МСП до капиталовите пазари, като се гарантира същевременно доверието на инвеститорите към инвестиране в такива дружества, необходимостта да се намалят до минимум разходите и тежестта за МСП, необходимостта от извличане на определени видове информация, която е от специално значение за МСП, размера на емитента и това в продължение на колко време е извършвал дейност, различните видове и характеристики на предлаганията, както и различните видове информация, от която се нуждаят инвеститорите по отношение на различните видове ценни книжа.

(48)  Основната цел на включването на рискови фактори в проспекта е да се гарантира, че инвеститорите извършват информирана оценка на тези рискове и съответно вземат инвестиционни решения, разполагайки с всички факти. Рисковите фактори следва да бъдат ограничени до онези рискове, които са съществени и специфични за емитента и неговите ценни книжа и които се потвърждават от съдържанието на проспекта. Проспектът не следва да съдържа рискови фактори, които са общи и служат единствено като отказ от поемане на отговорност, тъй като могат да прикрият по-специфични рискови фактори, с които инвеститорите следва да бъдат запознати, което ще попречи информацията в проспекта да бъде представяна в кратка и лесна за анализиране и разбиране форма. ЕОЦКП следва да разработи насоки за оценката на специфичността и значимостта на рисковите фактори, за да подпомогне компетентните органи при техния преглед на рисковите фактори по начин, който насърчава целесъобразното и целенасочено оповестяване на рисковите фактори от страна на емитентите.

(49)  Непосочването на чувствителна информация в проспект следва да бъде разрешено при определени обстоятелства посредством дерогиране, предоставено от страна на компетентния орган, за да не се допуснат влошаващи положението на емитента ситуации.

(50)  Държавите членки публикуват достатъчно информация относно своята финансова ситуация, която като цяло е публично достъпна. Следователно, когато държава членка гарантира предлагане на ценни книжа, не следва да бъде необходимо включването на тази информация в проспекта.

(51)  Като се позволи на емитентите да включат чрез препратка документи, които съдържат информацията, която следва да бъде оповестена в проспекта или основния проспект – при условие че документите, които са включени чрез препратка, са предварително публикувани в електронна форма – следва да се облекчи процедурата за изготвяне на проспекта и да се намалят разходите на емитента, без да се застрашава защитата на инвеститорите. Целта да бъдат опростени и намалени разходите за изготвяне на проспект не следва да накърнява други интереси, които проспектът следва да защитава, включително достъпа до информация. Езикът, използван за информацията, включена чрез препратка, следва да бъде съобразен с езиковия режим, приложим за проспектите. Информацията, включена чрез препратка, може да се отнася до данни за минали периоди; когато обаче тази информация вече няма отношение поради съществена промяна, това следва да бъде ясно посочено в проспекта и също да бъде предоставена актуализирана информация. В допълнение към това, емитентите, които редовно емитират ценни книжа, следва да разполагат със свобода да избират да въвеждат всякакви промени в универсалния регистрационен документ чрез динамична препратка в проспекта. Тази динамична препратка би гарантирала, че читателят винаги е препратен към последната версия на универсалния регистрационен документ без необходимост от притурка. Използването на динамична препратка вместо притурка не следва да оказва влияние върху правото на отказ на инвеститора.

(52)  Всяка регламентирана информация ▌следва да може да бъде включена чрез препратка в проспекта. Емитенти, чиито ценни книжа се търгуват в многостранната система за търговия, и емитенти, които са освободени от публикуване на годишни и шестмесечни финансови отчети в съответствие с член 8, параграф 1, буква б) от Директива 2004/109/ЕО, също следва да имат право да включват в проспект чрез препратка цялата или част от годишната или междинната си финансова информация, одиторски доклади, финансови отчети, доклади за управлението или декларации за корпоративното управление, при условие че те се публикуват електронно.

(53)  Не всички емитенти имат достъп до подходяща информация и насоки относно процеса на разглеждане и одобрение и необходимите стъпки, които да бъдат следвани за одобряване на проспект, тъй като компетентните органи в държавите членки прилагат различни подходи. Настоящият регламент следва да премахне тези разлики чрез хармонизиране на правилата, които се прилагат към процеса на разглеждане и одобрение, и чрез опростяване на процеса на одобрение от страна на националните компетентни органи, за да се гарантира, че всички компетентни органи следват съгласуван подход при разглеждането на пълнотата, разбираемостта и последователността на информацията, съдържаща се в даден проспект. Насоките как да бъде получено одобрение за проспект следва да бъдат публикувани на уебсайтовете на компетентните органи. ЕОЦКП следва да има ключова роля за засилване на сближаването на надзорните практики в тази област, като упражнява правомощията си съгласно Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(12). По-специално ЕОЦКП следва да провежда партньорски оценки, обхващащи дейностите на компетентните органи съгласно този Регламент, в рамките на подходящ срок преди прегледа на този Регламент и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП следва да разработи централна система за организация на работния процес, която обхваща процеса на одобрение на проспекта от началото до одобрението, като позволява на компетентните органи, ЕОЦКП и емитентите да управляват и следят исканията за одобрение онлайн. Тази система ще предоставя основна информация и ще функционира като инструмент за ЕОЦКП и компетентните органи, чрез който да се осигури сближаване на процесите и процедурите за одобрение на проспектите на територията на Съюза и да се гарантира, че в бъдеще проспектите ще се одобряват по един и същ начин в целия Съюз.

(53a)   ЕОЦКП следва да оценява структурата, финансирането и функционирането на централна система на работния процес в контекста на Съюза на капиталовите пазари заедно с националните компетентни органи.

(54)  С цел улесняване на достъпа до пазарите на държавите членки е важно да са разумни и да бъдат оповестени таксите, налагани от компетентните органи за одобрение и депозиране на проспектите и свързаните с тях документи. Таксите, налагани на емитенти, установени в трета държава, следва да отразяват тежестта на подобна емисия.

(55)  Тъй като интернет осигурява лесен достъп до информация и с цел да се осигури по-голяма достъпност за инвеститорите, одобреният проспект следва винаги да се публикува в електронна форма. Проспектът следва да се публикува в специализиран раздел на уебсайта на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане, или, когато е приложимо, на уебсайта на финансовите посредници, които пласират или продават ценните книжа, включително платежните агенти, или на уебсайта на регулирания пазар, където се иска допускане до търгуване, или на оператора на многостранната система за търговия, и да бъде предаден от компетентния орган на ЕОЦКП заедно с данните, които позволяват неговото класифициране. ЕОЦКП следва да осигури механизъм за централизирано съхранение на проспекти, който позволява безплатен достъп за обществеността и подходящи системи за търсене. За да се гарантира, че инвеститорите имат достъп до надеждни данни, които могат да се използват и анализират по своевременен и ефективен начин, основната информация, съдържаща се в проспектите, като например ISIN номера за идентифициране на ценните книжа и идентификационния код на правния субект (ИКПС) за идентифициране на емитентите, предлагащите страни и гарантите, следва да бъде машинночитаема, включително и когато се използват метаданни; Проспектите следва да останат публично достъпни за най-малко 10 години след публикуването им, за да се гарантира, че срокът на публичния достъп до тях е съгласуван с този на годишните и шестмесечните финансови отчети съгласно Директива 2004/109/ЕО. Проспектът следва винаги да бъде предоставен при поискване безплатно на инвеститорите на траен носител.

(56)  Също така е необходимо хармонизиране на рекламните съобщения, за да се избегне подкопаването на общественото доверие и нарушаването на правилното функциониране на финансовите пазари. Почтеността и точността на рекламните съобщения, както и тяхната съгласуваност със съдържанието на проспекта, са от изключително значение за защитата на инвеститорите, включително инвеститорите на дребно. Без да се засяга режимът на паспортизиране по настоящия регламент, надзорът върху такива рекламни съобщения е неразделна част от функциите на компетентните органи. Компетентният орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, следва да разполага с правомощието да упражнява контрол над спазването на принципите, посочени в настоящия регламент, по отношение на рекламната дейност във връзка с публичното предлагане на ценни книжа или с допускането до търгуване на регулиран пазар. Когато е необходимо, държавата членка по произход следва да помага на компетентния орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, при извършването на оценка на съгласуваността на рекламните съобщения с информацията в проспекта. Без да се засягат правомощията, предвидени в член 30, параграф 1, контролът на рекламните съобщения от компетентен орган не следва да представлява предварително условие за това публичното предлагане или допускането до търгуване да се осъществяват в дадена приемаща държава членка.

(57)  Всеки важен нов фактор, съществена грешка или неточност, които биха могли да окажат влияние върху оценката на инвестицията и които възникват след публикуването на проспекта, но преди крайния срок за предлагането или началото на търговията на регулиран пазар, следва да бъдат подходящо оценени от инвеститорите и следователно изискват своевременно одобрение и разпространение на притурка към проспекта.

(58)  С цел повишаване на правната сигурност следва да бъдат пояснени съответните срокове, в рамките на които емитентът трябва да публикува притурка към проспекта и в рамките на които инвеститорите имат право да оттеглят съгласието си за предлагането след публикуването на притурката. От една страна, изискването за притурка към проспекта следва да се прилага до окончателното приключване на срока на предлагането или към момента на започване на търговията на тези ценни книжа на регулиран пазар, в зависимост от това кое от двете събития ще настъпи по-късно. От друга страна, правото на оттегляне на съгласие следва да се прилага единствено когато проспектът е свързан с публично предлагане на ценни книжа и новият фактор, грешката или неточността са възникнали преди окончателното закриване на предлагането и предаването на ценните книжа. Следователно правото на оттегляне следва да бъде свързвано с момента на регистриране на новия фактор, грешката или неточността, което служи като основание за притурка, и следва да предполага, че събитието, довело до това, е настъпило, когато предлагането е в сила и преди предаването на ценните книжа. С цел подобряване на правната сигурност в притурката към проспекта следва да се уточнява кога се погасява правото на оттегляне. Финансовите посредници следва да улесняват процедурите, когато инвеститорите упражняват правото си да оттеглят своето съгласие.

(59)  Задължението за даден емитент да преведе целия проспект на всички съответни официални езици затруднява трансграничните предложения или множественото търгуване. За да се улеснят трансграничните предлагания, когато проспектът е изготвен на език, който е обичаен в областта на международните финанси, следва само обобщението да бъде преведено на официалния(те) език(ци) на държавата(ите) членка(и) по произход или приемащата(ите) държава(и) членка(и) или на един от официалните езици, използвани в тази част от държавата членка, в която се разпространява инвестиционният продукт.

(60)  ЕОЦКП и компетентният орган на приемащата държава членка следва да имат право да получат удостоверение от компетентния орган на държавата членка по произход, в което се посочва, че проспектът или индивидуалният универсален регистрационен документ в случаите, когато само такъв документ е бил одобрен, е изготвен в съответствие с настоящия регламент. Компетентният орган на държавата членка по произход следва да уведоми и емитента или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта или универсалния регистрационен документ, според случая, относно удостоверението за одобрение на проспекта, адресирано до органа на приемащата държава членка, за да увери емитента или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта или универсалния регистрационен документ, според случая, дали и кога в действителност е било направено уведомление.

(61)  За да се гарантира пълното постигане на целите на настоящия регламент, също така е необходимо в обхвата му да се включат ценни книжа, издадени от емитенти, за които се прилага правото на трети държави. ▌За да се гарантира обменът на информация и сътрудничеството с органите на трети държави по отношение на ефективното прилагане на настоящия регламент, компетентните органи следва да сключват споразумения за сътрудничество с аналогични органи в трети държави. Всяко прехвърляне на лични данни, извършено въз основа на тези споразумения, следва да е в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета.

(62)  Разнообразието от компетентни органи в държавите членки, които имат различни отговорности, може да създаде ненужни разходи и припокриване на отговорности, без да се получат допълнителни ползи. Във всяка държава членка следва да бъде определен един компетентен орган, който да одобрява проспекти и да носи отговорност за надзора на спазването на настоящия регламент. Този компетентен орган следва да бъде установен като административен орган и под такава форма, че да се гарантира неговата независимост от икономически оператори и да се избегне конфликт на интереси. Предназначението на компетентния орган да одобрява проспекти не бива да изключва сътрудничеството между този компетентен орган и други образувания, като например банкови и застрахователни регулаторни органи или органи по регистрация за търговия на фондовата борса, с цел да се гарантира ефективно разглеждане и одобрение на проспекти в интерес на емитенти, инвеститори, пазарни участници и самите пазари. Делегирането на задачи от страна на компетентния орган на друг субект следва да бъде разрешено единствено когато се отнася до публикуването на одобрените проспекти.

(63)  За да могат да упражняват ефективен надзор, компетентните органи на държавите членки следва да разполагат с набор от ефективни правомощия, инструменти и ресурси. Поради това настоящият регламент предвижда минимален набор от надзорни и разследващи правомощия, които следва да бъдат предоставени на компетентните органи на държавите членки в съответствие с националното право. Ако това се изисква от националното право, тези правомощия следва да се упражняват чрез сезиране на компетентните съдебни органи. При упражняване на своите правомощия съгласно настоящия регламент компетентните органи и ЕОЦКП следва да действат обективно и безпристрастно и да бъдат независими в процеса на вземане на решения.

(64)  За целите на разкриване на нарушения на настоящия регламент е необходимо компетентните органи да имат достъп до обекти, различни от частните жилища на физически лица, за да изземват документация. Достъпът до такива помещения е необходим при основателно подозрение, че съществуват документи и други данни, свързани с предмета на проверката или разследването, които могат да бъдат необходими за доказването на нарушение на настоящия регламент. Освен това достъпът до такива помещения е необходим, когато лицето, към което вече е било отправено искане за информация, не го спази или когато има разумни основания да се счита, че ако бъде направено искане, то няма да бъде спазено, или че документите или информацията, за които се отнася изискването за информация, биха били премахнати, изменени или унищожени.

(65)  В съответствие със съобщението на Комисията от 8 декември 2010 г., озаглавено „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“ и с цел да се гарантира изпълнението на изискванията на настоящия регламент, е важно държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че за нарушения на настоящия регламент се прилагат съответните административни санкции и мерки. Тези санкции и административни мерки следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и да гарантират общ подход в държавите членки и възпиращ ефект. Настоящият регламент не следва да възпрепятства държавите членки да предвидят по-строги административни санкции.

(66)  С цел да се гарантира, че решенията, взети от компетентните органи, имат възпиращ ефект върху обществеността като цяло, те следва да се публикуват по обичайния начин освен ако компетентният орган не счете за необходимо съобразно настоящия регламент да избере да публикува анонимно, да отложи публикуването или да не публикува санкциите.

(67)  Макар че държавите членки могат да определят правила за административни и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, от държавите членки не следва да се изисква да определят правила за административни санкции за нарушенията по настоящия регламент, които са обект на националното наказателно право, до [датата на прилагане на настоящия регламент]. В съответствие с националното право държавите членки не са длъжни да налагат и административни, и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, но те следва да могат да направят това, ако националното право им позволява. Независимо от това запазването на наказателноправните вместо административните санкции за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент не следва да накърнява или по друг начин да засяга способността на компетентните органи да сътрудничат, получават достъп до и обменят своевременно информация с компетентните органи на други държави членки за целите на настоящия регламент, включително след сезиране на компетентните съдебни органи за съответните нарушения с оглед наказателно преследване.

(68)  Подаващите сигнали за нарушения лица могат да представят нова информация на вниманието на компетентните органи, с което им помагат при разкриването и санкционирането на случаи на нарушения на настоящия регламент. Следователно настоящият регламент следва да осигури адекватни мерки, за да позволи на подаващите такива сигнали лица да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, както и да ги защити от възмездие.

(69)  С цел да се определят изискванията, установени в настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на ▌минималната информация, която се съдържа в документите, посочени в член 1, параграф 3, букви е) и ж) и член 1, параграф 4, букви г) и д), корекцията на определенията от член 2, ▌формата на проспекта, основния проспект и окончателните условия, както и специфичната информация, която трябва да бъде включена в проспекта, минималната информация, която се съдържа в универсалния регистрационен документ, съкратената информация, която се съдържа в опростения проспектв случай на вторични емисии и от МСП, специфичното съкратено съдържание и формата на проспекта на ЕС за растеж, предвиден в настоящия регламент, рекламите за ценни книжа, попадащи в обхвата на настоящия регламент, и общите критерии за еквивалентност за проспектите, изготвени от емитентите в трети държави. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва да получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(70)  С цел да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент по отношение на еквивалентността на законодателствата за проспектите на трети държави на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да взема решения относно тази еквивалентност. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(13).

(71)  Техническите стандарти при финансовите услуги следва да осигурят адекватната защита на инвеститорите и потребителите в рамките на Съюза. Би било ефикасно и целесъобразно на ЕОЦКП като орган с високоспециализиран експертен опит да се повери разработването на проекти на регулаторни технически стандарти, които не включват избори на политика, с оглед предаването им на Комисията

(72)  Комисията следва да приема проекти на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, по отношение на съдържанието и формата на представянето на основната финансова информация за минали периоди, която следва да бъде включена в обобщението, проучването, одобрението, внасянето и прегледа на универсалния регистрационен документ, както и условията за неговото изменение или актуализиране и условията, при които може да бъде загубен статутът на емитент, редовно емитиращ ценни книжа, информацията, която следва да бъде включена чрез препратка, и допълнителните видове документи, изисквани съгласно законодателството на Съюза, процедурите за проучването и одобрението на проспекта, публикуването на проспекта, данните, необходими за класифицирането на проспектите в механизма за съхранение, управляван от ЕОЦКП, разпоредбите относно рекламните съобщения, ситуациите, при които значим нов фактор, съществена грешка или неточност, отнасящи се за информацията, включена в проспекта, изисква публикуване на притурка към проспекта, информацията, обменена между компетентните органи и ЕОЦКП в контекста на задължението за сътрудничество, и минималното съдържание на споразуменията за сътрудничество с надзорните органи в трети държави. Комисията следва да приема тези проекти на регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове по силата на член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(73)  Комисията следва също така да бъде оправомощена да приеме технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение в съответствие с член 291 от ДФЕС и член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. На ЕОЦКП следва да бъде поверено изготвянето на технически стандарти за изпълнение за предаване на Комисията, по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за уведомяване относно удостоверението за одобрение, проспекта, притурката на проспекта и превода на проспекта и/или обобщението, стандартните формуляри, образците и процедурите за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и процедурите и формулярите за обмен на информация между компетентните органи и ЕОЦКП.

(74)  При упражняване на своите делегирани и изпълнителни правомощия в съответствие с настоящия регламент Комисията следва да спазва следните принципи:

–  необходимостта да се гарантира доверие във финансовите пазари сред инвеститорите на дребно и МСП чрез популяризиране на високи стандарти на прозрачност на финансовите пазари,

–  необходимостта да се определят изискванията за оповестяване на проспект като се взема предвид размерът на емитента и информацията, която емитентът вече е задължен да оповести съгласно Директива 2004/109/ЕО и Регламент (ЕС) № 596/2014,

–  необходимостта да се улесни достъпът на МСП до капиталовите пазари, като се гарантира същевременно доверието на инвеститорите към инвестиране в такива дружества,

–  необходимостта да се предостави на инвеститорите широк обем от конкурентни инвестиционни възможности и съобразено с техните обстоятелства равнище на оповестяване и защита,

–  необходимостта да се гарантира, че независимите регулаторни органи прилагат своите правила последователно, особено относно борбата срещу длъжностни престъпления,

–  необходимостта от висока степен на прозрачност и консултиране с всички пазарни участници и с Европейския парламент и Съвета,

–  необходимостта да се насърчават нововъведенията на финансовите пазари, за да бъдат те динамични и ефективни,

–  необходимостта да се гарантира системна стабилност на финансовата система посредством близко и противодействащо наблюдение на финансовите иновации,

–  значението на намаляването на разходите за капитал и увеличаване на достъпа до него,

–  необходимостта да се балансират дългосрочно разходите и ползите за всички пазарни участници от всички мерки за изпълнение,

–  необходимостта да се насърчи международната конкурентноспособност на финансовите пазари на Съюза, без да се накърнява така необходимото разширяване на международното сътрудничество,

–  необходимостта да се постигне равнопоставеност за всички пазарни участници чрез въвеждането на законодателство на Съюза винаги когато това е необходимо,

–  необходимостта да се осигури съответствие с останалото законодателство на Съюза в тази област, тъй като неравенството по отношение на информацията и липсата на прозрачност могат да застрашат функционирането на пазарите и преди всичко да ощетят потребителите и дребните инвеститори.

(75)  Всяка обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, като например обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, следва да се осъществява в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(14), и всеки обмен или предаване на информация от страна на ЕОЦКП следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(15).

(76)  Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да извърши преглед на неговото прилагане и да оцени по-специално дали режимите на оповестяване за вторични емисии и МСП, универсалният регистрационен документ и обобщението на проспекта продължават да бъдат подходящи за изпълнение на целите, преследвани с настоящия регламент.

(77)  Прилагането на изискванията на настоящия регламент следва да бъде отложено с цел да се позволи приемането на делегирани актове и актове за изпълнение, както и да се даде възможност на пазарните участници да разберат и планират прилагането на новите мерки.

(78)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно подобряване на защитата на инвеститорите и пазарната ефективност при създаването на Съюза на капиталовите пазари, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата на действието си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(79)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това настоящият регламент следва да се тълкува и прилага в съответствие с тези права и принципи.

(80)  Проведена беше консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 ▌.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел и обхват

1.  Целта на настоящия регламент е определянето на изискванията за изготвянето, одобряването и разпространението на проспекта, който следва да бъде публикуван, когато се предлагат публично ценни книжа или когато такива се допускат до търгуване на регулиран пазар, който е установен в някоя от държавите членки.

2.  Настоящият регламент, с изключение на член 4, не се отнася за следните видове ценни книжа:

a)  дялови единици, които са издадени от предприятия за колективно инвестиране▌;

б)  ценни книжа, несвързани с дялово участие, издадени от дадена държава членка или от някой местен или регионален орган на държава членка, от международни публични институции, в които членуват една или повече държави членки, от Европейската централна банка или от централните банки на държавите членки;

в)  дялове от капитала на централните банки на държавите членки;

г)  ценни книжа, които са изцяло, безусловно и необратимо гарантирани от дадена държава членка или от някой местен или регионален орган на държава членка;

д)  ценни книжа, които са издадени от асоциации с правен статус или от органи с нестопанска цел, признати от дадена държава членка с цел придобиване на финансирането, необходимо за постигане на техните нестопански цели;

ж)  незаменяеми дялове от капитал, чиято основна цел е да се предостави на притежателя им право да заема апартамент или друг вид недвижимо имущество или част от такова и когато дяловете не могат да бъдат продадени, без да бъде направен отказ от това право;

и)  ценни книжа, несвързани с дялово участие, които се издават с текущи или с определена повтаряемост от кредитна институция, когато съвкупната обобщена стойност в Съюза на предлаганите ценни книжа не надвишава 75 000 000 EUR за кредитна институция за период от 12 месеца, при условие че тези ценни книжа:

i)  не са подчинени, конвертируеми или разменяеми;

ii)  не предоставят право да бъдат записани или да бъдат придобити други видове ценни книжа и не са свързани с даден деривативен инструмент;

3.  Настоящият регламент, с изключение на член 4, не се отнася за никой от следните видове публично предлагане на ценни книжа:

a)  ▌адресирано единствено към квалифицирани инвеститори;

б)  ▌адресирано до по-малко от 350 физически или юридически лица за всяка държава членка и общо не повече от 4000 физически или юридически лица в Съюза, които са различни от квалифицирани инвеститори или други инвеститори, които отговарят на условията, посочени в член 6, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 345/2013;

в)  ▌адресирано до инвеститори, които придобиват ценни книжа срещу съвкупна стойност от не по-малко от 100 000 EUR за инвеститор на всяко отделно предлагане;

г)  ▌със съвкупна стойност в Съюза, по-малка от 1 000 000 EUR, която се изчислява за период от 12 месеца;

д)  акции, които са издадени за заместване на акции от същия клас, които са вече издадени, в случай че издаването на такива нови акции не поражда увеличаване на издадения капитал;

е)  ценни книжа, които се предлагат във връзка с поглъщане посредством предложение за размяна, при условие че е налице документ, който съдържа информация, в която се описва сделката и въздействието ѝ върху емитента;

ж)  ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени във връзка със сливане или разделяне, при условие че е налице документ, който съдържа информация, в която се описва сделката и въздействието ѝ върху емитента;

з)  дивиденти, платени на настоящи акционери под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плащат такива дивиденти, при условие че е налице документ, съдържащ информация относно броя и естеството на акциите, както и причините и подробностите за предлагането;

и)  ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени на действащи или предишни директори или служители от техния работодател, или от свързано предприятие, независимо дали се намира в Съюза или не, при условие че е предоставен документ, който съдържа информация относно броя и естеството на ценните книжа, както и причините и подробностите за предлагането или разпределението;

Държавите членки не разширяват изискването за изготвяне на проспект съгласно настоящия регламент за обхващане на предлагания на ценни книжа, посочени в първа алинея, буква г). Освен това държавите членки не налагат по отношение на такива видове предлагания на ценни книжа други изисквания за оповестяване на национално равнище, които биха могли да представляват непропорционална или ненужна тежест. Държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за изискванията за оповестяване, прилагани на национално ниво, ако има такива, включително за текста на съответните разпоредби.

4.  Настоящият регламент не се отнася за допускане до търгуване на регулиран пазар на което и да е от следните:

a)  ценни книжа, които могат да бъдат заменени с такива, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, при условие че представляват в продължение на период от 12 месеца по-малко от 20 процента от броя на ценните книжа, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар;

б)  акции, които са следствие от конверсията или размяната на други ценни книжа или от упражняването на правата, предоставени от други ценни книжа, където получените акции са от същия клас като акциите, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, при условие че получените акции представляват в продължение на период от 12 месеца по-малко от 20 процента от броя на акциите от същия клас, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар; Когато даден проспект се изготвя в съответствие с настоящия регламент или Директива 2003/71/ЕО при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа, даващи достъп до акции, или когато ценните книжа, даващи достъп до акции, са издадени преди влизането в сила на настоящия регламент, настоящият регламент не се отнася за допускането до търгуване на регулиран пазар на получените акции, независимо от тяхното съотношение спрямо броя на акциите от същия клас, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар;

в)  акции, които са издадени в замяна на акции от същия клас, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, когато издаването на такива акции не причинява каквото и да е увеличение на издадения капитал;

г)  ценни книжа, които се предлагат във връзка с поглъщане посредством предложение за размяна, при условие че е налице документ, който съдържа информация, в която се описва сделката и въздействието ѝ върху емитента;

д)  ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени във връзка със сливане или разделяне, при условие че е налице документ, който съдържа информация, в която се описва сделката и въздействието ѝ върху емитента;

е)  акции, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени безплатно на акционерите, както и дивиденти, платени под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плаща дивидентът, при условие че е предоставен документ, който съдържа информация относно броя и естеството на акциите, както и причината и подробностите за предлагането или разпределението;

ж)  ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени на действащи или предишни директори или заети лица от техния работодател или свързано предприятие, независимо дали се намира в Съюза или не, ако въпросните ценни книжа са от същия клас, както ценните книжа, вече допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, при условие че е предоставен документ, който съдържа информация относно броя и естеството на ценните книжа, както и причината и подробностите относно предлагането или разпределението;

з)  ценни книжа, които вече са допуснати до търгуване на друг регулиран пазар, при следните условия:

i)  че тези ценни книжа или ценни книжа от същия клас са допуснати до търгуване на този друг регулиран пазар в продължение на повече от 18 месеца;

ii)  че за ценни книжа, които са допуснати за първи път до търгуване на регулиран пазар след 1 юли 2005 г., допускането до търгуване на този друг регулиран пазар е подлежало на изискване за проспект, одобрен и публикуван в съответствие с Директива 2003/71/ЕО;

iii)  че, освен за случаите, когато се прилага точка ii), за ценни книжа, които за първи път са допуснати до вписване за борсова търговия след 30 юни 1983 г., условията по вписването са одобрени в съответствие с изискванията на Директива 80/390/ЕИО на Съвета(16) или Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и Съвета(17);

iv)  че са били изпълнени текущите задължения за търгуване на този друг регулиран пазар; както и

v)  че лицето, което иска допускането на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар по силата на това изключение, публично предостави в държавата членка на регулирания пазар, на който се иска допускане, по начина, определен в член 20, параграф 2, документ, съдържанието на който съответства на член 7, изготвен на език, приет от компетентния орган на държавата членка на регулирания пазар, на който се иска допускане; Документът съдържа указание откъде може да се получи най-актуалният проспект и къде е налична финансовата информация, публикувана от емитента, в съответствие с неговите текущи задължения за оповестяване.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 42, в които да бъде установено минималното информационно съдържание на документите, посочени в букви е) и ж) от параграф 3 и букви г) и д) от параграф 4 от настоящия член.  

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)  „ценни книжа“ означава прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44 от Директива 2014/65/ЕС, с изключение на инструменти на паричния пазар, както е определено в член 4, параграф 1, точка 17 от Директива 2014/65/ЕС, които имат падеж от по-малко от 12 месеца;

б)  „ценни книжа, свързани с дялово участие“ означава акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, както и всякакъв друг вид прехвърлими ценни книжа, които предоставят право на придобиване на някои от посочените ценни книжа като следствие на тяхната конверсия или на упражняването на предоставените с тях права, при условие че ценните книжа от втория вид са издадени от емитента на основните акции или от образувание, което принадлежи към групата на посочения емитент;

в)  „ценни книжа, несвързани с дялово участие“ означава всички ценни книжа, които не са ценни книжа, свързани с дялово участие;

г)  „публично предлагане на ценни книжа“ означава съобщаването на лицата под всякаква форма и чрез всякакви средства, с което се представя достатъчно информация относно условията по предлагането и ценните книжа, които се предлагат, така че да се даде възможност на даден инвеститор да вземе решение да закупи или запише тези ценни книжа. Това определение се прилага също така към пласирането на ценни книжа посредством финансови посредници;

д)  „квалифицирани инвеститори“ означава лицата или субектите, които са изброени в точки 1 – 4 от раздел I на приложение II към Директива 2014/65/ЕС, и лицата или субектите, които при поискване са третирани като професионални клиенти в съответствие с раздел II на приложение II към Директива 2014/65/ЕС, или се смята, че са приемливи насрещни страни в съответствие с член 30 от Директива 2014/65/ЕС, освен ако не са поискали третиране като непрофесионални клиенти. Инвестиционните посредници и кредитните институции съобщават при поискване класификацията си на емитента, без да се засягат разпоредбите на съответното законодателство относно защитата на данните;

е)  „малки и средни предприятия“ (МСП) означава

–  дружества, които съгласно последния им годишен или консолидиран отчет отговарят на поне два от следните три критерия: среден брой на заетите лица през финансовата година по-малко от 250 лица, съвкупен баланс, който не надвишава 43 000 000 EUR, и среден годишен оборот, който не надвишава 50 000 000 EUR, или

–  малки и средни предприятия съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 13 от Директива 2014/65/ЕС;

ж)  „кредитна институция“ означава предприятие съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(18);

з)  „емитент“ означава правно образувание, което емитира или предлага да емитира ценни книжа;

и)  „предлагаща страна“ означава правно образувание или физическо лице, което предлага публично ценни книжа;

й)  „регулиран пазар“ означава регулиран пазар съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 21 от Директива 2014/65/ЕС;

к)  „рекламно съобщение“ означава съобщение:

–  отнасящо се до конкретно публично предлагане на ценни книжа или до допускането им до търгуване на регулиран пазар;

–  публикувано от или от името на емитента, предлагащата страна, лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, или гаранта; и

–  имащо за цел специално да насърчи потенциалното записване или придобиване на ценни книжа;

л)  „регулирана информация“ означава цялата информация, която емитентът или всяко друго лице, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар без съгласието на емитента, има задължението да разкрие съгласно Директива 2004/109/ЕО или съгласно законите, регламентите или административните разпоредби на държава членка, приети съгласно член 2, параграф 1, буква к) от тази директива и съгласно член 17 и член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014;

м)  „държава членка по произход“ означава:

i)  по отношение на всички емитенти на ценни книжа, установени в Съюза, които не са посочени в точка ii), държавата членка, в която се намира седалището по устройствения акт на емитента;

ii)  по отношение на всяка серия на ценни книжа, несвързани с дялово участие, чиято деноминация за единица възлиза на поне 1000 евро, както и за всяка серия ценни книжа, несвързани с дялово участие, които предоставят право на придобиване на всякакви прехвърлими ценни книжа или на получаване на парични суми в резултат на тяхната конверсия или на упражняването на предоставените по тях права, при условие че емитентът на ценните книжа, несвързани с дялово участие, не е емитентът на основните ценни книжа, или образувание, което принадлежи към групата на последно посочения емитент, държавата членка, в която се намира седалището по устройствения акт на емитента, или в която ценните книжа са или ще бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар, или в която публично се предлагат ценните книжа, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане. Същото се прилага спрямо ценните книжа, несвързани с дялово участие, във валута, различна от евро, при условие че стойността на такава минимална деноминация е приблизително равностойна на 1000 EUR.

iii)  по отношение на емитенти на ценни книжа, установени в трета държава, които не са посочени в точка ii), държавата членка, за която са предназначени за публично предлагане ценните книжа за първи път или в която е направено първото заявление за допускане до търгуване на регулиран пазар, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане, при условията на последващ избор на емитентите, установени в трета държава, при следните обстоятелства:

–  когато държавата членка по произход не е определена по избор на тези емитенти,

в съответствие с член 2, параграф 1, буква и), точка iii) от Директива 2004/109/ЕО;

н)  „приемаща държава членка“ означава държавата членка, в която е направено публично предлагане на ценни книжа или се иска допускане до търгуване на регулиран пазар, когато тази държава е различна от държавата членка по произход;

на)  „компетентен орган“ означава органът, който всяка държава членка определя съгласно член 29, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

o)  „предприятие за колективно инвестиране▌“ означава предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), получили разрешение в съответствие с член 5 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

п)  „дялови единици от предприятие за колективно инвестиране“ означава ценни книжа, които са издадени от предприятие за колективно инвестиране да представляват правата на участниците в такова предприятие върху неговите активи;

р)  „одобрение“ означава положителното действие в края на проучването от страна на компетентния орган на държавата членка по произход относно пълнотата, разбираемостта и последователността на информацията, съдържаща се в проспекта;

с)  „основен проспект“ означава проспект, който отговаря на изискванията на член 8 от настоящия регламент и – по избор на емитента – на окончателните условия на предлагането;

т)  „работни дни“ за целите на настоящия регламент означава работните дни на съответния компетентен орган, като се изключват събота, неделя и националните празници, определени в националното законодателство, приложимо за този национален компетентен орган;

у)  „многостранна система за търговия“ означава многостранна система съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 22 от Директива 2014/65/ЕС;

ф)  „пазар за растеж на МСП“ означава пазар за растеж на МСП съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 12 от Директива 2014/65/ЕС;

х)  „емитент от трета държава“ означава емитент, установен в трета държава;

хa)  „траен носител“ означава всеки инструмент, който:

i)  дава на клиента възможност да съхранява адресираната лично до него информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка и за срок, достатъчен за предназначението на информацията; и

ii)  позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

2.  За да бъде отчетено техническото развитие на финансовите пазари, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 42 с цел уточняване на някои технически елементи на определенията в параграф 1 от настоящия член, с изключение на определението за „малки и средни предприятия (МСП)“ в буква е) от параграф 1, като взема предвид ситуацията на различните национални пазари, ▌ законодателството на Съюза и ▌ икономическото развитие.

Член 3

Задължение за публикуване на проспект и освобождаване от това задължение

1.  Ценни книжа ▌се предлагат публично в Съюза само след предварително публикуване на проспект съгласно настоящия регламент.

2.  Без да се засяга член 15, всяка държава членка може да реши да освободи публичните предлагания на ценни книжа от задължението за публикуване на проспект, посочено в параграф 1, при условие че ▌съвкупната стойност на предлагането в Съюза не надвишава 5 000 000 EUR като сума, изчислена за период от 12 месеца ▌.

Публичните предлагания, провеждани съгласно освобождаването, посочено по първа алинея:

  a)   не се ползват от режима на паспортизиране по настоящия регламент и следователно не се прилагат членове 23 и 24 от регламента;

  б)   съдържат ясно посочване, че публичното предлагане не е с трансгранично естество; и

  в)   не се стремят активно да привличат инвеститори извън държавата членка, посочена в първа алинея.

Държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за всяко решение, взето съгласно първа алинея, и за прага, който е бил избран за съвкупната стойност, посочена в тази алинея.

3.  Ценни книжа ▌се допускат до търгуване на регулиран пазар, установен в Съюза, само след предварително публикуване на проспект.

3a.  За да се вземат под внимание движенията на обменния курс, включително инфлацията и обменните курсове за валути, различни от еврото, Комисията може да приема, посредством делегирани актове в съответствие с член 42, мерки за определяне на прага, посочен в параграф 2 от настоящия член.

Член 4

Доброволен проспект

Когато публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар попадат извън обхвата на настоящия регламент, както е уточнен в член 1, емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, има право доброволно да изготви проспект или проспект на ЕС за растеж, според случая, в съответствие с настоящия регламент.

Подобен доброволно изготвен проспект, одобрен от компетентния орган на държавата членка по произход, както е определено в член 2, параграф 1, буква м), включва всички права и задължения, предвидени за ▌изисквания проспект съгласно настоящия регламент, и подлежи на всички разпоредби на настоящия регламент под надзора на този компетентен орган.

Член 5

Последваща препродажба на ценни книжа

Всяка последваща препродажба на ценни книжа, които преди това са били предмет на един или повече от видовете предлагания на ценни книжа, изключени от обхвата на настоящия регламент в съответствие с член 1, параграф 3, букви а) – г), се счита за отделно предлагане и определението, посочено в член 2, параграф 1, буква г), се прилага за целите на определянето на това дали тази препродажба съставлява публично предлагане на ценни книжа. Пласирането на ценни книжа посредством финансови посредници подлежи на изискването за публикуване на проспект, когато не е изпълнено нито едно от изброените в член 1, параграф 3, букви а) – г) условия за окончателното пласиране.

Не се изисква допълнителен проспект при всяка такава последваща препродажба на ценни книжа или окончателно предлагане на ценни книжа посредством финансови посредници, ако е налице валиден проспект в съответствие с член 12 и емитентът или отговорното за неговото съставяне лице одобряват неговото използване чрез писмен договор.

ГЛАВА II

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОСПЕКТА

Член 6

Проспект

1.  Без да се засяга член 14, параграф 2, и член 17, параграф 2, проспектът съдържа подходящата и необходима информация, която един инвеститор разумно би изисквал във връзка с инвестиция в ценни книжа, за бъде в състояние да си изгради информирана оценка за:

a)   активите и пасивите, финансовото положение, печалбите и загубите и перспективите на емитента и на всеки гарант; и

б)  правата, които са във връзка с тези ценни книжа.

Тази информация се изготвя и представя под такава форма, че да може лесно да се анализира и да бъде кратка и разбираема, и може да се различава в зависимост от:

a)  естеството на емитента;

б)  вида на ценните книжа;

в)  положението на емитента;

г)  когато е приложимо, вида инвеститор, към който е насочено публичното предлагане или допускането до търгуване, вероятните знания на съответния вид инвеститор, както и пазара, на който ценните книжа трябва да бъдат допуснати до търгуване;

д)  всяка информация, предоставяна на инвеститорите по силата на изисквания, наложени на емитента на ценните книжа съгласно правото на Съюза или националното право или правилата на всеки компетентен орган или всяко място за търговия, от който или на което ценните книжа на емитента се котират или биват допуснати до търгуване, която е достъпна чрез официално определен механизъм, както е посочено в член 21 от Директива 2004/109/ЕО;

е)  приложимостта на евентуален опростен или пропорционален режим на оповестяване, както е посочено в член 14 и член 15;

2.  Емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, може да изготви проспекта като единен документ или като отделни документи.

Проспект, който се състои от отделни документи, следва да поделя изискваната информация на регистрационен документ, обява за ценните книжа и обобщение, без да се засяга член 8, параграф 7 и член 7, параграф 1, втора алинея. Регистрационният документ съдържа информацията относно емитента. Обявата за ценни книжа съдържа информацията относно ценните книжа, които се предлагат публично или които следва да бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар.

Член 7

Обобщение на проспекта

1.  Проспектът включва обобщение, което предоставя основната информация, от която се нуждаят инвеститорите, за да разберат естеството и рисковете на емитента, гаранта и ценните книжа, които се предлагат или допускат до търгуване на регулиран пазар, и която ▌се чете заедно с останалите части на проспекта, за да подпомага инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.

  Чрез дерогация от първа алинея, когато проспектът се отнася за допускането до търгуване на регулиран пазар на ценни книжа, несвързани с дялово участие, които се предлагат единствено на квалифицирани инвеститори, не се изисква обобщение.

2.  Съдържанието на обобщението следва да бъде точно, коректно, ясно и да не е подвеждащо. Обобщението се възприема като въведение в проспекта и не противоречи на другите части на проспекта.

3.  Обобщението се изготвя като кратък документ със сбито съдържание и максимален размер от шест страници върху хартия с формат А4, когато бъде отпечатано едностранно.

Но само в изключителни случаи компетентният орган може да позволи на емитента да изготви по-дълго обобщение в максимален размер до 10 страници при едностранно отпечатване върху хартия с формат А4, когато сложността на дейностите на емитента, естеството на емисията или естеството на емитираните ценни книжа налага това и когато в резултат съществува риск инвеститорът да бъде подведен без допълнителната информация, изложена в обобщението.

Обобщението следва да бъде:

a)  представено и структурирано в лесен за четене вид, като се използва лесен за четене размер на шрифта;

б)  написано на език и стил, който улеснява разбирането на информацията, по-специално на език, който е ясен, не е технически, в кратка и разбираема форма за съответния вид инвеститори.

4.  Обобщението се състои от следните четири раздела:

a)  въведение, което съдържа общи и специални предупреждения, включително степента, до която инвеститорите могат да изгубят инвестицията си при най-лошия сценарий;

б)  основна информация за емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар;

в)  основна информация за ценните книжа;

г)  основна информация за самото предлагане и/или допускането до търгуване.

5.  Въведението към обобщението съдържа:

a)   наименованието и международния идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа,

б)  идентификационните данни и данните за контакт на емитента, включително неговия идентификационен код на правния субект (ИКПС);

в)  идентификационните данни и данните за контакт на предлагащата страна, включително нейния ИКПС, ако предлагащата страна има правосубектност, или тези на лицето, което кандидатства за допускане;

г)  идентификационните данни и данните за контакт на компетентния орган на държавата членка по произход и датата на документа.

За целите на първа алинея, буква г), когато проспектът се състои от отделни документи, които са били одобрени от различни компетентни органи, въведението идентифицира и предоставя данните за контакт на всички тези компетентни органи.

То съдържа предупреждения, че:

a)  обобщението следва да се възприема като въведение към проспекта;

б)  всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия проспект от инвеститора;

в)  когато е предявен иск относно информацията, която се съдържа в проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното законодателство на държавите членки, да отговаря за разноските във връзка с превода на проспекта, преди да започне съдебното производство, и

г)  гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили обобщението, включително негов превод, но само когато то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на проспекта или, разглеждано заедно с другите части на проспекта, не предоставя основната информация, която подпомага инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.

6.  Разделът, посочен в параграф 4, буква б), съдържа следната информация:

a)  в подраздел, озаглавен „Кой е емитентът на ценните книжа?“ — кратко описание на емитента на ценните книжа и най-малко следните данни относно:

–  седалището и правната форма, неговия ИКПС, правото, по което емитентът упражнява дейността си, и държавата на регистрация;

–  основните му дейности;

–  основните му акционери, включително дали е пряко или косвено притежаван или контролиран и от кого;

–  самоличността на основните му изпълнителни директори и на управителния съвет;

–  самоличността на законово определените му одитори;

б)  в подраздел, озаглавен „Каква е основната финансова информация относно емитента?“ — подбор на основна финансова информация за минали периоди, включително, когато е приложимо, проформа информация, представена за всяка финансова година на периода, обхванат от основната финансова информация за минали периоди, както и за всеки последващ междинен финансов период, придружена от сравнителни данни от същия период за предишната финансова година. Изискването за сравнителна информация относно счетоводните баланси е изпълнено чрез представяне на информация за счетоводния баланс в края на годината.

в)  в подраздел, озаглавен „Кои са основните рискове, специфични за емитента?“ — кратко описание на не повече от 10 от най-значимите рискови фактори, специфични за емитента, включени в проспекта, включително по-специално оперативните и инвестиционните рискове.

7.  Разделът, посочен в параграф 4, буква в), съдържа следната информация:

a)  в подраздел, озаглавен „Кои са основните характеристики на ценните книжа?“ — кратко описание на ценните книжа, които се предлагат и/или допускат до търгуване, включително поне следните данни относно:

–  техния вид и клас, техния ISIN, валута, деноминация, номинална стойност, брой на издадените ценни книжа, срок на ценните книжа;

–  правата, съпътстващи ценните книжа;

–  относителното старшинство на ценните книжа в капиталовата структура на емитента в случай на неплатежоспособност, включително, когато е приложимо, информация относно нивото на подчиненост на ценните книжа и тяхното третиране в случай на преструктуриране съгласно ДВПБ;

–  ограничения върху свободното прехвърляне на ценните книжа;

–  когато е приложимо, политика по отношение на дивиденти или изплащане;

б)  в подраздел, озаглавен „Къде ще се търгуват цените книжа?“ – информация дали предлаганите ценни книжа са или ще бъдат предмет на кандидатстване за допускане до търгуване на регулиран пазар или за търгуване в многостранна система за търговия, както и идентификационни данни за всички пазари, на които ценните книжа се търгуват или ще се търгуват.

в)  в подраздел, озаглавен „Има ли гаранция, свързана с ценните книжа?“ — кратко описание на естеството и обхвата на гаранцията, ако има такава, както и кратко описание на гаранта, включително неговия ИКПС.

г)  в подраздел, озаглавен „Кои са ключовите рискове, специфични за ценните книжа?“ — кратко описание на не повече от десет от най-значимите рискови фактори, специфични за ценните книжа, съдържащи се в проспекта.

Когато се изисква изготвяне на основен информационен документ съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета(19), емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане, може да замени съдържанието, определено в настоящия параграф, с информацията, определена в член 8, параграф 3, букви б) – и) от Регламент (ЕС) № 1286/2014. В този случай и в случай че едно обобщение обхваща няколко ценни книжа, които се различават само в някои много ограничени подробности, като например емисионна цена или падеж, съгласно член 8, параграф 8, последна алинея, ограниченият размер, определен в параграф 3, се удължава с още три едностранни страници на хартия с формат А4 за всяка допълнителна ценна книга.

8.  Разделът, посочен в параграф 4, буква г), съдържа следната информация:

a)  в подраздел, озаглавен „При какви условия и по какъв списък мога да инвестирам в тези ценни книжа?“, когато е приложимо, общите срокове, условията и очаквания график на предлагането, подробности за допускането до търгуване, плана за разпределение, сумата и процента на непосредственото разреждане (намаляване на средната претеглена стойност), произтичащо от предлагането, и оценка на общите разходи за емисията и/или предлагането, включително разчетните разходи, начислявани на инвеститора от емитента или предлагащата страна.

б)  в подраздел, озаглавен „Защо емитентът е изготвил този проспект?“ — кратко описание на причините за предлагането или допускането до търгуване, както и използването и прогнозния нетен размер на приходите.

9.  При всеки от разделите, описани в параграфи 6, 7 и 8, емитентът може да добавя подраздели, където счете за необходимо.

10.  Обобщението не може да съдържа кръстосани препратки към други части на проспекта или да включва информация чрез препратка.

11.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които уточнява съдържанието и формата на представяне на основната финансова информация за минали периоди, посочена в параграф 6, буква б), като взема предвид различните видове ценни книжа и емитенти и гарантира, че изготвената информация е кратка, сбита и разбираема.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 8

Основен проспект

1.  Относно ценните книжа, несвързани с дялово участие, проспектът може, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, да се състои от основен проспект, който съдържа значимата информация относно емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или които следва да бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар.

2.  Основният проспект съдържа следната информация:

a)  списък на информацията, която ще бъде включена в окончателните условия на предлагането;

б)  образец, озаглавен „форма на окончателните условия“, който се подава за всяка отделна емисия;

в)  адреса на уебсайта, на който ще бъдат публикувани окончателните условия.

3.  Окончателните условия се представят под формата на отделен документ или се включват в основния проспект или в притурка към него. Окончателните условия се изготвят в лесна за анализ и схващане форма.

Окончателните условия съдържат само информация, свързана с обявата за ценните книжа, и не се използват като притурка към основния проспект. В такива случаи се прилага член 17, параграф 1, буква а).

4.  Когато окончателните условия не са включени в основния проспект или в притурката, емитентът ги прави публично достъпни в съответствие с член 20 и ги депозира при компетентния орган на държавата членка по произход при първа възможност преди началото на публичното предлагане или допускането до търгуване.

В окончателните условия се добавя ясна и добре видима бележка, в която се посочва:

a)  че окончателните условия са изготвени за целите на настоящия регламент и трябва да бъдат разглеждани във връзка с основния проспект и притурката(ите) към него, за да бъде получена цялата съответна информация.

б)  къде се публикува основният проспект и притурката(ите) към него в съответствие с член 20;

в)  че обобщение на отделната емисия е приложено към окончателните условия.

5.  Основният проспект може да бъде изготвен като единен документ или като отделни документи.

Когато емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, вече е подало регистрационен документ за определен вид ценни книжа, несвързани с дялово участие, или универсален регистрационен документ, както е определено в член 9, и на по-късен етап избере да изготви основен проспект, основният проспект следва да съдържа следното:

a)  информацията, която се съдържа в регистрационния документ или в универсалния регистрационен документ;

б)  информацията, която иначе би се съдържала в съответната обява за ценните книжа, с изключение на окончателните условия, когато окончателните условия не са включени в основния проспект.

6.  Специфичната информация относно различните ценни книжа, включени в основния проспект, е ясно разграничена.

7.  Обобщението се изготвя едва когато окончателните условия бъдат включени в основния проспект в съответствие с параграф 3 или бъдат депозирани и съответното обобщение е специално за отделната емисия.

8.  Обобщението на отделната емисия подлежи на същите изисквания както окончателните условия, както са определени в настоящия член, и се прилага към тях.

Обобщението на отделната емисия съответства на член 7 и представя основната информация на основния проспект и окончателните условия. То съдържа следното:

a)  информацията от основния проспект, която се отнася единствено за отделната емисия, включително съществената информация за емитента;

б)  само вариантите в основния проспект, които се отнасят за емисията, както са определени в окончателните условия;

в)  посочената в окончателните условия релевантна информация, която не е била попълнена в основния проспект.

Когато окончателните условия се отнасят до няколко ценни книжа, които се различават само в някои много ограничени подробности, като например емисионна цена или падеж, едно обобщение на емисия може да се прикрепи за всички тези ценни книжа, при условие че информацията относно различните ценни книжа е ясно разграничена.

9.  Информацията, която се съдържа в основния проспект, се допълва при необходимост в съответствие с член 22 с актуална информация относно емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или следва да бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар.

10.  Публичното предлагане може да продължи да бъде валидно след изтичането на валидността на основния проспект, с който е започнато, ако е одобрен последващ основен проспект не по-късно от последния ден на валидност на предходния основен проспект. Окончателните условия на такова предлагане съдържат на първата страница ясно предупреждение, в което се посочва последният ден на валидност на предишния основен проспект и къде ще бъде публикуван последващият основен проспект. Последващият основен проспект включва пряко или чрез препратка формата на окончателните условия от първоначалния основен проспект и се позовава на окончателните условия, приложими за продължението на публичното предлагане.

Правото на оттегляне, предоставено съгласно член 22, параграф 2, се прилага и за инвеститори, които са дали съгласието си да закупят или запишат ценните книжа по време на периода на валидност на предишния основен проспект, освен ако ценните книжа вече не са им предоставени.

Член 9

Универсален регистрационен документ

1.  Всеки емитент със седалище според устройствения си акт в държава членка и чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар или в многостранна система за търговия, има право да изготвя всяка финансова година регистрационен документ под формата на универсален регистрационен документ, в който се описват организацията на дружеството, неговата стопанска дейност, финансово положение, приходи и перспективи, управление и акционерна структура.

2.  Всеки емитент, който избере да изготвя универсален регистрационен документ всяка финансова година, представя този документ за одобрение на компетентния орган на своята държава членка по произход съобразно процедурата, определена в член 19, параграфи 2, 4 и 5.

След като емитентът е получил одобрение на универсален регистрационен документ от компетентния орган всяка финансова година в продължение на две последователни години, последващите универсални регистрационни документи или изменения на подобни универсални регистрационни документи могат да бъдат депозирани при компетентния орган без предварително одобрение, освен ако тези изменения се отнасят за пропуск, съществена грешка или неточност, която е вероятно да подведе обществеността по отношение на фактите и обстоятелствата, които са съществени за извършване на информирана оценка по отношение на емитента.

Когато впоследствие емитентът не успее да депозира универсален регистрационен документ за една финансова година, той загубва правото на депозиране без одобрение и всички последващи универсални регистрационни документи се депозират при компетентния орган за одобрение, докато отново бъде изпълнено условието от втора алинея.

3.  Емитенти, които преди датата на прилагане на настоящия регламент са разполагали с регистрационен документ, изготвен в съответствие с приложение I или XI към Регламент (ЕО) № 809/2004(20), одобрен от компетентен орган за срок от най-малко две последователни години, и след това са депозирали в съответствие с член 12, параграф 3 от Директива 2003/71/ЕО или са получили одобрение на такъв регистрационен документ всяка година, получават право да депозират универсален регистрационен документ без предварително одобрение в съответствие с параграф 2, втора алинея от датата на прилагане на настоящия регламент.

4.  След като бъде одобрен или депозиран без одобрение, универсалният регистрационен документ, както и измененията към него, посочени в параграфи 7 и 9, се правят публично достъпни без неоправдано забавяне и в съответствие с посочените в член 20 разпоредби.

5.  Универсалният регистрационен документ следва да отговаря на езиковите изисквания, определени в член 25.

6.  В универсалния регистрационен документ може да се включва информация чрез препратка съгласно условията, посочени в член 18.

7.  След депозирането или одобрението на универсален регистрационен документ емитентът има право по всяко време да актуализира съдържащата се в него информация, като депозира при компетентния орган изменение към своя универсален регистрационен документ.

8.  Компетентният орган има право по всяко време да извършва преглед на съдържанието на универсалния регистрационен документ, който е бил депозиран без предварително одобрение, както и на съдържанието на измененията към него.

Прегледът от страна на компетентния орган се изразява в проучване на пълнотата, разбираемостта и последователността на информацията, съдържаща се в универсалния регистрационен документ и измененията към него.

9.  Когато в процеса на прегледа компетентният орган установи, че универсалният регистрационен документ не отговаря на стандартите за пълнота, разбираемост и последователност и/или че са необходими изменения или допълнителна информация, той уведомява емитента за това.

Искането за изменение или допълнителна информация, отправено от компетентния орган към емитента, трябва да бъде взето предвид от емитента едва в следващия универсален регистрационен документ, депозиран за следващата финансова година, освен когато емитентът желае да използва универсалния регистрационен документ като съставна част на проспект, който е представен за одобрение. В този случай емитентът депозира изменение към универсалния регистрационен документ най-късно при представянето на заявлението, посочено в член 19, параграф 5.

Чрез дерогация от втора алинея, когато компетентният орган уведоми емитента, че искането за изменение на първия се отнася за пропуск или съществена грешка или неточност, която е вероятно да подведе обществеността по отношение на фактите и обстоятелствата, които са съществени за информираната оценка по отношение на емитента, емитентът депозира изменение към универсалния регистрационен документ без неоправдано забавяне.

10.  Разпоредбите на параграфи 7 и 9 се прилагат само когато универсалният регистрационен документ не се използва като съставна част на проспект. Когато универсален регистрационен документ се използва като съставна част на проспект, се прилагат само правилата на член 22 за допълване на проспекта между момента, в който е одобрен проспектът, и окончателното закриване на публичното предлагане, или, в зависимост от случая, момента, когато започва търгуването на регулиран пазар, в зависимост от това кое от двете събития ще настъпи по-късно.

11.  Емитент, който отговаря на условията, описани в параграф 2, първа и втора алинея или в параграф 3, имат статут на емитент, който редовно емитира ценни книжа, и може да се възползва от по-бързия процес на одобряване, описан в член 19, параграф 5, при условие че:

a)  при депозиране или представяне за одобрение на всеки универсален регистрационен документ емитентът представя писмено потвърждение на компетентния орган, че цялата регулирана информация, която той трябва да оповести съгласно Директива 2004/109/ЕО, ако е приложимо, и Регламент (ЕС) № 596/2014, е подадена и публикувана в съответствие с изискванията, определени в тези актове, както и

б)  когато компетентният орган започне прегледа, посочен в параграф 8, емитентът изменя своя универсален регистрационен документ съгласно условията, определени в параграф 9.

Когато емитентът не е изпълнил някое от горните условия, се губи статутът на емитент, който редовно емитира ценни книжа.

12.  Когато универсалният регистрационен документ, депозиран при или одобрен от компетентния орган, е направен публично достъпен най-късно четири месеца след края на финансовата година и съдържа информацията, която се изисква да бъде оповестена в годишния финансов отчет, посочена в член 4 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(21), за емитента се счита, че е изпълнил задължението си да публикува годишния финансов отчет, изискван съгласно посочения член.

Когато универсалният регистрационен документ или негово изменение е депозиран(о) при или одобрен(о) от компетентния орган и е направен(о) публично достъпно най-късно три месеца след края на първото шестмесечие на финансовата година и съдържа информацията, която се изисква да бъде оповестена в шестмесечния финансов отчет, посочена в член 5 на Директива 2004/109/ЕО, за емитента се счита, че е изпълнил задължението си да публикува шестмесечния финансов отчет, изискван съгласно посочения член.

В случаите, описани в първа или втора алинея, емитентът:

a)  включва в универсалния регистрационен документ списък на кръстосани препратки, в който се указва къде в същия документ може да бъде открит всеки елемент, изискван в годишните и шестмесечните финансови отчети;

б)  депозира универсалния регистрационен документ съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2004/109/ЕО и го предоставя на официално определения механизъм, посочен в член 21, параграф 2 от Директива 2004/109/ЕО;

в)  включва в универсалния регистрационен документ декларация за отговорност при условията, изисквани съгласно член 4, параграф 2, буква в) и член 5, параграф 2, буква в) от Директива 2004/109/ЕО.

13.  Параграф 12 се прилага само когато държавата членка по произход на емитента за целите на настоящия регламент е също така държава членка по произход за целите на Директива 2004/109/ЕО и когато езикът на универсалния регистрационен документ отговаря на условията на член 20 от Директива 2004/109/ЕО.

14.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да уточни процедурата за проучването, одобрението, депозирането и прегледа на универсалния регистрационен документ, както и условията за неговото изменение и условията, при които може да бъде загубен статутът на емитент, редовно емитиращ ценни книжа.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 10

Проспекти, състоящи се от отделни документи

1.  От всеки емитент, който вече разполага с одобрен от компетентния орган регистрационен документ, се изисква само да изготви обявата за ценните книжа и обобщението, когато ценните книжа се предлагат публично или са допуснати до търгуване на регулиран пазар В този случай обявата за ценните книжа и обобщението подлежат на отделно одобрение.

Когато след одобрението на регистрационния документ възникне значим нов фактор, съществена грешка или неточност, свързана с информацията, включена в регистрационния документ, която може да засегне оценката на ценните книжа, едновременно с обявата за ценните книжа и обобщението се представя за одобрение и притурка към регистрационния документ. Правото на оттегляне на съгласията по силата на член 22, параграф 2 не се прилага в този случай.

Регистрационният документ и притурката към него, когато е приложимо, придружени от обявата за ценните книжа и обобщението, представляват проспект след одобряването им от компетентния орган.

2.  От емитент, който вече разполага с одобрен от компетентния орган универсален регистрационен документ или който е депозирал универсален регистрационен документ без одобрение съгласно член 9, параграф 2, втора алинея, се изисква само да изготви обявата за ценните книжа и обобщението, когато ценните книжа се предлагат публично или са допуснати до търгуване на регулиран пазар. В този случай обявата за ценните книжа, обобщението и всички изменения на универсалния регистрационен документ, депозирани след одобрението или депозирането на универсалния регистрационен документ – с изключение на измененията на универсалния регистрационен документ на емитент, редовно емитиращ ценни книжа, в съответствие с член 19, параграф 5, подлежат на отделно одобрение.

Когато емитент е депозирал универсален регистрационен документ без одобрение, цялата документация, включително измененията на универсалния регистрационен документ, подлежи на одобрение независимо от факта, че тези документи остават отделни.

Универсалният регистрационен документ, изменен в съответствие с член 9, параграф 7 или 9, придружен от обявата за ценните книжа и обобщението, представлява проспект, след като бъде одобрен от компетентния орган.

Член 11

Отговорност във връзка с проспекта

1.  Държавите членки гарантират, че отговорността за информацията, представена в проспекта, се носи от емитента или от неговите административни, ръководни или надзорни органи, от предлагащата страна, от лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, или от гаранта. Отговорните лица следва да бъдат ясно обозначени в проспекта с техните имена и функции или в случая на юридически лица — с наименованията им и седалищата им, както и декларации от тях, че доколкото знаят, съдържащата се в проспекта информация съответства на фактите и че в проспекта няма пропуски, които могат да засегнат неговото значение.

2.  Държавите членки гарантират, че техните закони, подзаконови и административни разпоредби относно гражданската отговорност се прилагат по отношение на лицата, които са отговорни за предоставената в проспекта информация.

Държавите членки обаче гарантират, че никое лице не да носи каквато и да било гражданска отговорност единствено въз основа на обобщението, включително негов превод, освен ако то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, или когато то, когато се чете заедно с другите части на проспекта, не предоставя ключова информация, която би подпомогнала инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа. Обобщението съдържа ясно предупреждение в този смисъл.

3.  Отговорност за информацията, дадена в универсалния регистрационен документ, се носи от лицата, посочени в параграф 1, единствено в случаите, когато универсалният регистрационен документ се използва като съставна част на одобрен проспект. Това се прилага без да се засягат членове 4 и 5 от Директива 2004/109/ЕО, когато информацията по посочените членове е включена в универсален регистрационен документ.

Член 12

Валидност на проспекта, на основния проспект и на регистрационния документ

1.  Даден проспект или основен проспект, независимо дали се състои от един или от няколко отделни документа, е валиден в продължение на 12 месеца след одобряването му за публични предлагания или за допускане до търгуване на регулиран пазар, при условие че е допълнен от която и да било от притурките, които се изискват съгласно член 22.

Когато проспект или основен проспект се състои от отделни документи, валидността започва да тече от одобрението на обявата за ценните книжа.

2.  Регистрационен документ, в това число и универсален регистрационен документ, посочен в член 9, който е бил предварително депозиран или одобрен, може да се използва като валидна съставна част на проспект за срок от 12 месец след неговото депозиране или одобрение.

Краят на валидността на такъв регистрационен документ не засяга валидността на проспект, чиято съставна част е документът.

ГЛАВА III

СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМАТ НА ПРОСПЕКТА

Член 13

Минимална информация и формат

1.  В съответствие с член 42 Комисията приема делегирани актове относно формата на проспекта, основния проспект и окончателните условия, както и списъците, в които се определя специфичната информация, която трябва да бъде включена в проспекта, за да се избегне дублиране на информация, когато проспектът се състои от отделни документи.

При изготвянето на различните списъци за проспектите по-специално се взема предвид следното:

a)  различните видове информация, от която се нуждаят инвеститорите във връзка с ценните книжа, свързани с дялово участие, в сравнение с ценните книжа, несвързани с дялово участие; възприема се последователен подход по отношение на информацията, която се изисква в проспекта за ценни книжа, които имат сходна икономическа същност, най-вече деривативни ценни книжа;

б)  различните видове и характеристики на публично предлагане и допускане до търгуване на регулиран пазар на ценни книжа, несвързани с дялово участие;

в)  използваният формат и изискуемата в основните проспекти информация във връзка с ценни книжа, несвързани с дялово участие, включително варанти от всякакъв вид;

г)  когато е приложимо, публичният характер на емитента;

д)  когато е приложимо, специфичният характер на дейностите на емитента.

По-специално, Комисията установява два набора от отделни и по същество различни списъци за проспектите, в които се определят изискванията за предоставяне на информация, приложими към несвързани с дялово участие ценни книжа, адаптирани за различните класове инвеститори – квалифицирани или неквалифицирани – към които е насочено предлагането, като се вземат предвид различните нужди от информация на съответните инвеститори.

2.  В съответствие с член 42 Комисията приема делегирани актове, в които се посочват списъкът, определящ минималния обем информация, която се съдържа в универсалния регистрационен документ, както и специален списък за универсалния регистрационен документ за кредитни институции.

Чрез този списък се гарантира, че универсалният регистрационен документ съдържа цялата необходима информация относно емитента, така че същият универсален регистрационен документ може да се използва по същия начин за последващото публично предлагане или за допускане до търгуване на акции, дългови ценни книжа или деривати. По отношение на финансовата информация, прегледа на дейността и финансите и перспективите и корпоративното управление тази информация се съгласува във възможно най-голяма степен с информацията, която се изисква да бъде оповестена в годишните и шестмесечните финансови отчети, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2004/109/ЕО, включително доклада за управлението и декларацията за корпоративното управление.

3.  Делегираните актове, посочени в параграфи 1 и 2, се основават на стандартите в областта на финансовата и нефинансовата информация, установени от международните организации за комисии по ценни книжа, по-специално от МОКЦК, както и на приложения I, II и III към настоящия регламент. Посочените делегирани актове се приемат до [6 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент].

Член 14

Опростен режим на оповестяване за вторични емисии

1.  Следните лица могат да изберат да изготвят опростен проспект съгласно опростения режим на оповестяване за вторични емисии в случай на публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар:

a)  емитенти, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП или МСТ, различна от пазар за растеж на МСП, с изисквания за оповестяване, равностойни поне на изискванията, предвидени за пазари за растеж на МСП съгласно член 33, параграф 3, букви г), д), е) и ж) от Директивата относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ), за най-малко 18 месеца, и които емитират повече ценни книжа от същия клас;

б)  емитенти, чиито свързани с дялово участие ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП или МСТ, различна от пазар за растеж на МСП, с изисквания за оповестяване, равностойни поне на изискванията, предвидени за пазари за растеж на МСП съгласно член 33, параграф 3, букви г, д), е) и ж) от ДПФИ, за най-малко 18 месеца, и които емитират несвързани с дялово участие ценни книжа;

в)  предлагащи страни на клас ценни книжа, допуснати до търгуване на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП или МСТ, различна от пазар за растеж на МСП, с изисквания за оповестяване, равностойни поне на изискванията, предвидени за пазари за растеж на МСП съгласно член 33, параграф 3, букви г, д), е) и ж) от ДПФИ, за най-малко 18 месеца.

Предвиденият в първа алинея опростен проспект се състои от обобщение съгласно член 7, специален регистрационен документ, който може да бъде използван от лицата, посочени в букви а), б) и в), и специална обява за ценни книжа, която може да бъде използвана от лицата, посочени в букви а) и в).

За целите на първа алинея, букви а), б) и в), ЕОЦКП публикува и редовно актуализира списък на МСТ, различни от пазар за растеж на МСП, с изисквания за оповестяване, равностойни поне на изискванията, предвидени за пазари за растеж на МСП съгласно член 33, параграф 3, букви г, д), е) и ж) от ДПФИ.

2.  В съответствие с принципите, определени в член 6, параграф 1, и без да се засяга член 17, параграф 2, опростеният проспект, посочен в параграф 1, съдържа съответната съкратена информация, която даден инвеститор с основание би изискал във връзка с вторична емисия с цел извършване на информирана оценка на:

a)  перспективите на емитента и на всеки гарант въз основа на финансовата информация, която е включена пряко или чрез препратка в проспекта, обхващаща само последната финансова година;

б)  правата, свързани с ценните книжа;

в)  основанията за емисията и нейното въздействие върху емитента, и по-специално декларацията за оборотния капитал, оповестяването на капитализацията и задлъжнялостта, въздействието върху цялостната капиталова структура и кратко обобщение на съответната информация, оповестена съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 от датата на последната емисия.

Обобщението обхваща само съответната информация, която се изисква съгласно опростения режим на оповестяване за вторични емисии.

Информацията, съдържаща се в опростения проспект, посочен в параграф 1, се изготвя и представя по такъв начин, че да бъде лесна за анализиране, кратка и лесно разбираема и да позволява на инвеститорите да вземат информирано решение за инвестиране.

3.  В съответствие с член 42 Комисията приема делегирани актове за уточняване на съкратената информация, посочена в параграф 2, която следва да бъде включена в списъците, приложими съгласно опростения режим на оповестяване, посочен в параграф 1.

Когато определя съкратената информация, която да бъде включена в списъците, приложими съгласно опростения режим на оповестяване, Комисията взема предвид необходимостта да се улесни достъпът до капиталовите пазари, значението на намаляването на разходите за капитал и увеличаване на достъпа до капитал, както и информацията, която даден емитент вече е длъжен да оповести съгласно Директива 2004/109/ЕО, когато е приложимо, и Регламент (ЕС) № 596/2014. За да се избегне налагането на ненужна тежест на емитентите, Комисията определя изискванията по такъв начин, че те да бъдат съсредоточени върху информацията, която е съществена и значима за вторичните емисии, и да бъдат пропорционални.

Посочените делегирани актове се приемат до [6 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент].

Член 15

Проспект на ЕС за растеж

1.  Следните субекти имат право да изготвят проспект на ЕС за растеж съгласно пропорционалния режим на оповестяване, определен в настоящия член, в случай на публично предлагане на ценни книжа, освен когато ценните книжа трябва да бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар:

a)  МСП;

б)  емитенти, различни от МСП, когато публичното предлагане засяга ценни книжа, които трябва да бъдат допуснати до търгуване на пазар за растеж на МСП;

в)  емитенти, различни от посочените в букви а) и б), когато общата стойност на публичното предлагане на ценни книжа в Съюза не надхвърля 20 000 000 EUR , изчислено за период от 12 месеца;

Проспект на ЕС за растеж, одобрен съгласно настоящия член, е валиден за всяко публично предлагане на ценни книжа в произволен брой приемащи държави членки при условията, определени в членове 23, 24 и 25.

Проспектът на ЕС за растеж съгласно пропорционалния режим на оповестяване, посочен в първа алинея, е стандартизиран документ, който лесно може да бъде попълнен от емитентите.

1a.  Проспектът на ЕС за растеж включва следните три ключови елемента:

a)  ключова информация за емитента, като например:

i)  име на емитента и отговорните лица за проспекта;

ii)  общ преглед на търговската дейност, настояща търговска дейност и перспективи на емитента;

iii)  рискови фактори, свързани с емитента;

iv)  финансова информация, която може да бъде включена чрез препратка;

б)  ключова информация относно ценните книжа, като например:

i)  брой и естество на ценните книжа, включени в предлагането;

ii)  ред и условия във връзка с ценните книжа и описание на всички права, съпътстващи ценните книжа;

iii)  рискови фактори, свързани с ценните книжа;

в)  ключова информация относно предлагането, като например:

i)  ред и условия на предлагането, включително емисионна цена;

ii)  основанията за предлагането и предвидената употреба на нетните приходи;

3.  В съответствие с член 42 Комисията приема делегирани актове за уточняване на съкратеното съдържание и формат, специфични за стандартизирания проспект на ЕС за растеж, посочен в параграфи 1 и 1а. В актовете се посочва информацията, която се изисква в списъците на проспектите, представена на опростен език, като се използва включване чрез препратка, когато е целесъобразно.

Когато определя специфичното съкратено съдържание и формат на стандартизирания проспект на ЕС за растеж, Комисия определя изискванията относно информацията по такъв начин, че да бъдат съсредоточени върху:

a)  информацията, която е съществена и значима при извършването на инвестиция в емитираните за инвеститори ценни книжа;

б)  необходимостта да се гарантира пропорционалност между размера на дружеството и потребностите му от набиране на капитал; както и

в)  разходите за изготвянето на проспекта.

В рамките на посочения процес Комисията взема предвид следното:

  необходимостта да се гарантира, че проспектът на ЕС за растеж е значително и действително по-опростен от пълния проспект, що се отнася до административната тежест и разходите за емитентите;

  необходимостта да се улесни достъпът на МСП до капиталовите пазари, като същевременно се гарантира увереността на инвеститорите да инвестират в такива дружества;

  необходимостта да се сведат до минимум разходите и тежестта за МСП;

  необходимостта да се извлекат определени видове информация, която е от специално значение за МСП;

  размерът на емитента и продължителността на извършване на дейност на емитента;

  различните видове и характеристики на предлаганията;

  различните видове информация, от която инвеститорите се нуждаят по отношение на различните видове ценни книжа.

Посочените делегирани актове се приемат до [6 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент].

Член 16

Рискови фактори

1.  Рисковите фактори, описани в даден проспект, са ограничени до рисковете, които са специфични за емитента и/или ценните книжа и са съществени за вземането на информирано инвестиционно решение, подкрепено от съдържанието на регистрационния документ и обявата за ценните книжа. ▌

1a.  Рисковите фактори включват също така факторите, дължащи се на нивото на подчиненост на ценните книжа и въздействието върху очаквания размер или срока на плащанията към притежатели на ценни книжа, които са в несъстоятелност или обект на друга подобна процедура, включително, когато е приложимо, неплатежоспособността на дадена кредитна институция или нейното преструктуриране или реорганизация в съответствие с Директива 2014/59/ЕС (ДВПБ).

2.  ЕОЦКП разработва насоки относно оценката ▌на спецификата и съществеността на рисковите фактори и разпределянето им ▌. Освен това ЕОЦКП разработва насоки, за да подпомогне компетентните органи при техния преглед на рисковите фактори по начин, с който се насърчава целесъобразното и целенасочено оповестяване на рисковите фактори от страна на емитентите.

Член 17

Непосочване на информация

1.  Kогато в проспекта не могат да бъдат включени окончателната цена на предлагането и/или сума на ценните книжа, които ще бъдат публично предлагани:

a)  критериите и/или условията, в съответствие с които се определят посочените по-горе елементи, или в случая с цената — максималната цена, се оповестяват в проспекта; или

б)  приемането на покупката или на записването на ценни книжа могат да бъдат оттеглени за не по-малко от два работни дни, след като са били депозирани окончателната цена на предлагането и/или брой на ценните книжа, които ще бъдат публично предлагани.

Окончателната цена на предлагането и броят на ценните книжа се депозират при компетентния орган на държавата членка по произход и се публикуват в съответствие с член 20, параграф 2.

2.  Компетентният орган на държавата членка по произход може да разреши определена информация, за която се изисква бъде включена в проспекта, да не бъде посочена в него, когато счита, че е изпълнено някое от следните условия:

a)  оповестяването на такава информация би било в противоречие с обществения интерес;

б)  оповестяването на такава информация би навредило сериозно на емитента, при условие че непосочването на такава информация не би подвело обществеността по отношение на факти и обстоятелства, които са съществени за информираната оценка на емитента, предлагащата страна или гаранта, ако има такива, и на правата, свързани с ценните книжа, за които се отнася проспектът;

в)  такава информация е от малко значение по отношение на определено предлагане или допускане до търгуване на регулиран пазар и няма да повлияе на оценката на финансовото положение и перспективи на емитента, предлагащата страна или гарант.

Компетентният орган ежегодно представя доклад на ЕОЦКП относно информацията, за която е разрешил да не бъде посочена.

3.  Без да се засяга подходящата информация, предоставяна на инвеститорите, когато по изключение определена информация, която се изисква да бъде включена в проспекта, е неподходяща за сферата на дейност на емитента или за правната форма на емитента или за ценните книжа, за които се отнася проспектът, проспектът следва да съдържа информация, равностойна на изискваната информация, освен ако такава информация не съществува.

4.  Ако ценните книжа са гарантирани от държава членка, при изготвянето на проспект в съответствие с член 4 емитентът, предлагащата страна или лице, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, има право да не посочи информацията, свързана със съответната държава членка.

5.  ЕОЦКП може да разработи проект на насоки за определяне на случаите, в които е възможно да не се посочва информация съгласно параграф 2, като се вземат предвид докладите на компетентните органи до ЕОЦКП, посочени в параграф 2.

Член 18

Включване чрез препратка

1.  Информацията може да бъде включена чрез препратка в проспект или в основен проспект, когато тя вече е била публикувана преди това или едновременно с това чрез електронни средства, била е изготвена на език, който отговаря на изискванията на член 25, и депозирана в контекста на изискванията за оповестяване, предвидени в законодателството на Съюза, или съгласно разпоредбите за мястото на търговия или пазара за растеж на МСП:

a)  документи, които са били одобрени от компетентен орган ▌или са били подадени при него в съответствие с настоящия регламент;

б)  документите, посочени член 1, параграф 3, букви е) и ж), и член 1, параграф 4, букви г) и д);

в)  регулирана информация съгласно определението в член 2, параграф 1, буква л);

г)  годишна и междинна финансова информация;

д)  одиторски доклади и финансови отчети;

е)  доклади за дейността съгласно определението в член 19 от Директива 2013/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(22);

ж)  декларации за корпоративното управление съгласно определението в член 20 от Директива 2013/34/ЕС;

з)  [доклади за възнагражденията съгласно определението в член [X] от [преразгледаната Директива за правата на акционерите(23)];

зa)  годишни отчети или информация във връзка с оповестяването, която се изисква съгласно членове 22 и 23 от Директива 2011/61/ЕС;

i)  учредителни актове и устави.

Посочената информация е най-актуалната, с която разполага емитентът.

Когато само определени части от документ са включени чрез препратка, в проспекта се включва декларация, че частите, които не са включени, или не са от значение за инвеститора, или са обхванати на друго място в проспекта.

2.  Когато включват информация чрез препратка, емитентите, предлагащите страни или лицата, които кандидатстват за допускане до търгуване на регулиран пазар, гарантират достъпността на информацията. По-специално в проспекта се предоставя списък с кръстосани препратки, който позволява на инвеститорите лесно да идентифицират специфични елементи от информацията, и в него се включват хипервръзки към всички документи, съдържащи информация, която е включена чрез препратка.

3.  Когато е възможно, заедно с първия проект за проспекта, представен на компетентния орган, и във всеки случай по време на процеса на преглед на проспекта, емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, представя в позволяващ търсене електронен формат всяка информация, която е включена чрез препратка в проспекта, освен ако тази информация не е била вече одобрена от компетентния орган, одобряващ проспекта, или депозирана при същия.

4.  ▌ЕОЦКП може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти, за да актуализира списъка с документи, посочен в параграф 1, като включи допълнителни видове документи, които законодателството на Съюза изисква да бъдат депозирани при публичен орган или одобрени от него.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА IV

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПРОСПЕКТА

Член 19

Проучване и одобрение на проспекта

1.  Проспектите не се публикуват преди те или всичките им съставни части да бъдат одобрени от компетентния орган на съответната държава членка по произход.

2.  Компетентният орган уведомява емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, за своето решение във връзка с одобряването на проспекта в рамките на 10 работни дни след предоставянето на проекта за проспект.

▌Компетентният орган уведомява ЕОЦКП за одобряването на проспекта и всякакви притурки към него едновременно с емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар.

3.  Срокът, указан в параграф 2, се удължава до 20 работни дни, когато публичното предлагане включва ценни книжа, които са издадени от емитент, който не притежава каквито и да било ценни книжа, допуснати до търгуване на регулиран пазар, и който преди това не е предлагал публично ценни книжа.

Срокът от 20 работни дни се прилага само за първоначалното представяне на проекта за проспект. При необходимост от последващо представяне на документи съгласно параграф 4 се прилага посоченият в параграф 2 срок.

4.  Когато компетентният орган установи, че проектът за проспект не отговаря на стандартите за пълнота, разбираемост и последователност, за да бъде одобрен, и/или че са необходими изменения или допълнителна информация:

a)  той информира емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, в срок от 10 работни дни след представянето на проекта за проспект и/или допълнителната информация, и посочва подробно основанията за решението, и

б)  тогава сроковете, посочени в параграфи 2 и 3, се прилагат едва от датата, на която измененият проект за проспект и/или исканата допълнителна информация е предоставен(а) на компетентния орган.

5.  Чрез дерогация от параграфи 2 и 4 срокът, посочен в тези параграфи, се намалява на 5 работни дни за емитентите, които редовно емитират ценни книжа, посочени в член 9, параграф 11. Емитентите, които редовно емитират ценни книжа, информират компетентния орган най-малко 5 работни дни преди датата, предвидена за представяне на заявление за одобрение.

Емитент, който редовно емитира ценни книжа, подава заявление до компетентния орган, в което се съдържат необходимите изменения на универсалния регистрационен документ, когато е приложимо, обявата за ценните книжа и обобщението, представено за одобрение.

От емитент, който редовно емитира ценни книжа, не се изисква да получи одобрение за изменения на универсалния регистрационен документ, освен ако тези изменения не се отнасят за пропуск, съществена грешка или неточност, който/която е вероятно да подведе обществеността по отношение на фактите и обстоятелствата, които са съществени за извършване на информирана оценка по отношение на емитента.

6.  Компетентните органи публикуват на своите уебсайтове насоки относно процеса на проучване и одобрение, за да улеснят ефективното и своевременно одобрение на проспектите. В тези насоки се включват звената за контакт във връзка с одобренията. Емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, следва да има възможност да комуникира и взаимодейства пряко с персонала на компетентния орган през целия процес на одобрение на проспекта.

9.  Размерът на таксите, изисквани от компетентния орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите, регистрационните документи, включително универсалните регистрационни документи, притурките и измененията, както и за депозиране на универсалните регистрационни документи, измененията към тях и окончателните условия, е разумен и пропорционален и се оповестява публично поне на уебсайта на компетентния орган.

10.  ЕОЦКП може да изготвя проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на процедурите за проучване на пълнотата, разбираемостта и последователността и одобрението на проспекта.

  На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

11.  ЕОЦКП използва правомощията си съгласно Регламент (ЕС) № 1095/2010, за да насърчава сближаването на надзорните практики по отношение на процеса на компетентните органи за проучване и одобрение, когато оценяват пълнотата, разбираемостта и последователността на съдържащата се в проспекта информация. По-специално ЕОЦКП насърчава сближаването по отношение на ефективността, методите и сроковете за проучване от страна на компетентните органи на информацията, предоставена в проспекта, като се използват партньорски оценки, когато е целесъобразно.

11a.  ЕОЦКП разработва централна система за работния процес, която обхваща процеса на одобряване на проспекта от неговото начало до одобрението, с което осигурява възможност на компетентните органи, на ЕОЦКП и на емитентите да управляват и следят исканията за одобрение онлайн и в рамките на целия Съюз.

12.  Без да се засяга член 30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, ЕОЦКП организира и провежда поне една партньорска оценка на процедурите на проучване и одобрение от страна на компетентните органи, включително на уведомленията за одобрение между компетентните органи. При партньорската оценка се оценява и въздействието на различните подходи на компетентните органи по отношение на проучването и одобрението на способността на емитентите да набират капитал в Европейския съюз. Докладът за тази партньорска оценка се публикува не по-късно от три години от датата на прилагане на настоящия регламент. В контекста на тази партньорска оценка ЕОЦКП взема предвид съветите на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 20

Публикуване на проспекта

1.  След като бъде одобрен, проспектът се оповестява публично от емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, в разумен срок преди и най-късно в началото на публичното предлагане или допускането до търгуване на съответните ценни книжа.

В случай на първоначално публично предлагане на клас акции, които са допуснати до търгуване на регулиран пазар за първи път, проспектът трябва да бъде достъпен поне шест работни дни преди приключването на предлагането.

2.  Независимо дали проспектът се състои от един документ или от няколко отделни документа, той се счита за публично достъпен, когато е публикуван в електронна форма на някой от следните уебсайтове:

a)  уебсайта на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване,

  б)  уебсайта на финансовите посредници, които пласират или продават ценните книжа, включително платежните агенти,

  в)  уебсайта на регулирания пазар, където се кандидатства за допускане до търгуване, или на оператора на многостранна система за търговия, когато е приложимо.

3.  Проспектът се публикува в специален раздел на уебсайта, които е лесно достъпен при влизане на уебсайта. Той следва да бъде в позволяващ изтегляне, отпечатване или търсене електронен формат, който не може да бъде променян.

Документите, съдържащи информация, включена чрез препратка в проспекта и притурките и/или окончателните условия, свързани с проспекта, са достъпни заедно с проспекта в същия раздел, включително чрез хипервръзки, когато е необходимо.

Без да се засяга правото на оттегляне, посочено в член 22, параграф 2, емитентите, които редовно емитират ценни книжа, както е посочено в член 9, параграф 11, могат да решат да въведат всякакви промени в универсалния регистрационен документ чрез динамична препратка към най-актуалната версия на универсалния регистрационен документ вместо притурка.

4.  Достъпът до проспекта не може да бъде обвързан с условие за завършване на регистрационен процес, приемане на отказ от отговорност, ограничаващ правната отговорност, или с плащането на такса.

5.  Компетентният орган на държавата членка по произход публикува на своя уебсайт всички одобрени проспекти или поне списъка на одобрените проспекти, включително хипервръзка към специализираните раздели в уебсайта, посочени в параграф 3, както и идентификационни данни за приемащата(ите) държава(и) членка(и), когато за проспектите е подадено уведомление в съответствие с член 24. Публикуваният списък, включително хипервръзките, се актуализира и всеки елемент остава на уебсайта за срока, посочен в параграф 7.

В момента на уведомяването на ЕОЦКП за одобрението на проспект или притурка към него компетентният орган предоставя на ЕОЦКП електронно копие на проспекта и наличната притурка към него, както и данните, необходими за класифицирането му от ЕОЦКП в механизма за съхранение, посочен в параграф 6, и за доклада, посочен в член 45.

Компетентният орган на приемащата държава членка публикува на своя уебсайт информация за всички получени уведомления в съответствие с член 24.

6.  Считано най-късно от началото на публичното предлагане или допускането до търгуване на включените ценни книжа, ЕОЦКП публикува на своя уебсайт всички проспекти, получени от компетентните органи, включително наличните притурки към тях, окончателните условия и съответните преводи, когато е приложимо, както и информация относно приемащата(ите) държава(и) членка(и), когато за проспектите е подадено уведомление съгласно член 24. Публикуването се осигурява чрез механизъм за съхранение, който предоставя безплатен публичен достъп и функции за търсене. Съдържащата се в проспектите ключова информация, като например международният идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) и идентификационният код на правния субект (ИКПС) на емитентите, предлагащите страни и гарантите, е машинночитаема, включително когато се използват метаданни.

7.  Всички одобрени проспекти остават публично достъпни в цифров формат за най-малко 10 години след публикуването им на уебсайтовете, посочени в параграфи 2 и 6.

8.  В случай на проспект, който се състои от няколко документа и/или който включва информация чрез препратка, документите и информацията, които съставляват проспекта, могат да бъдат публикувани и разпространявани поотделно, при условие че тези документи са публично оповестени в съответствие с параграф 2. Във всеки документ, включен в проспекта, се посочва къде могат да бъдат получени другите документи, които вече са били одобрени и/или депозирани при компетентния орган.

9.  Текстът и форматът на проспекта и/или притурките към проспекта, които са предоставени на обществеността, във всеки един момент са идентични на оригиналната версия, която е одобрена от компетентния орган на държавата членка по произход.

10.  Емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване, или финансовите посредници, които пласират или продават ценните книжа, предоставят на всяко физическо или юридическо лице безплатно ▌екземпляр от проспекта на траен носител, когато бъде поискан такъв. Предоставянето се ограничава до юрисдикциите, в които се осъществява публичното предлагане или в които се осъществява допускането до търгуване съгласно настоящия регламент.

11.  С цел да се гарантира последователната хармонизация на процедурите в настоящия член, ЕОЦКП може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти, за да уточни допълнително изискванията, свързани с публикуването на проспекта.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

12.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на данните, необходими за класифицирането на проспектите, посочени в параграф 5.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 21

Рекламни съобщения

1.  Всяко рекламно съобщение във връзка или с публично предлагане на ценни книжа, или с допускане до търгуване на регулиран пазар, трябва да отговаря на принципите, съдържащи се в настоящия член.

2.  В рекламните съобщения се обявява, че проспектът вече е или ще бъде публикуван, и се посочва откъде инвеститорите могат или ще могат да го получат.

3.  Рекламните съобщения следва да са ясно разпознаваеми като такива. Информацията, която се съдържа в рекламните съобщения, не може да бъде неточна или подвеждаща. Съдържащата се в рекламното съобщение информация следва също така да бъде в съответствие с информацията, която се съдържа в проспекта, когато такъв вече е публикуван, или с информацията, която се изисква да бъде включена в проспекта, когато проспектът се публикува впоследствие.

4.  Цялата информация относно публичното предлагане на ценни книжа или допускането до търгуване на регулиран пазар, която е оповестена устно или писмено, дори ако не е с рекламна цел, трябва да бъде съобразена със съдържанието на проспекта.

  Когато съществена информация се оповестява от емитент или от предлагаща страна и е адресирана писмено или устно до един или повече подбрани инвеститори, тази информация се оповестява на всички други инвеститори, към които е насочено предлагането, независимо от това дали се изисква проспект съгласно настоящия регламент. Когато се изисква публикуването на проспект, такава информация следва да бъде включена в проспекта или в притурка към проспекта в съответствие с член 22, параграф 1.

5.  Компетентният орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, разполага с правомощието да упражнява контрол над съответствието на рекламната дейност във връзка с публичното предлагане на ценни книжа или с допускането до търгуване на регулиран пазар с принципите, посочени в параграфи 2 – 4.

  Когато е необходимо, компететнтият орган на държавата членка по произход следва да подпомага компетентния орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, при извършването на оценка на съгласуваността на рекламните съобщения с информацията в проспекта.

Без да се засягат правомощията, предвидени в член 30, параграф 1, контролът на рекламните съобщения от страна на компетентен орган не представлява предпоставка за това публичното предлагане или допускането до търгуване да се осъществява в която и да било приемаща държава членка.

5б.  Компетентния орган не начислява такси за проучването на рекламни съобщения съгласно настоящия член.

5в.  Компетентният орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, може да се договори с компетентния орган на държавата членка по произход, когато последният е различен компетентен орган, че компетентният орган на държавата членка по произход разполага с правомощието да упражнява контрол над съответствието на рекламната дейност с изискванията в съответствие с параграф 5. Ако бъде постигната такова договореност, компетентният орган на държавата членка по произход незабавно уведомява за това емитента и ЕОЦКП.

6.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително определяне на разпоредбите относно рекламите, посочени в параграфи 2—4 и параграф 5а от настоящия регламент, включително за определяне на разпоредбите относно разпространяването на рекламни съобщения и установяване на процедури относно сътрудничеството между компетентните органи на държавата членка по произход и на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 22

Притурки към проспекта

1.  Всеки значим нов фактор, съществена грешка или неточност във връзка с информацията, включена в проспекта, която може да засегне оценката на ценните книжа и която възниква или бъде забелязана в периода между одобряването на проспекта и окончателното закриване на публичното предлагане или момента, когато започва търгуването на регулирания пазар – което от посочените събития настъпи по-късно – се посочва в притурка към проспекта без неоправдано забавяне.

Такава притурка се одобрява по същия начин като проспект в рамките на не повече от пет работни дни и следва да бъде публикувана в съответствие най-малко със същите разпоредби, каквито са приложени при публикуването на оригиналния проспект съгласно член 20. Обобщението, както и всякакви негови преводи, също се добавят, когато е необходимо, за да се вземе предвид включената в притурката нова информация.

2.  Когато проспектът се отнася до публично предлагане на ценни книжа, инвеститорите, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа преди публикуването на притурката, разполагат с правото, което могат да упражнят в рамките на пет работни дни след публикуването на притурката, да оттеглят своите съгласия, при условие че новият фактор, грешка или неточност, посочени в параграф 1, са възникнали преди окончателното закриване на публичното предлагане или предаването на ценните книжа, в зависимост от това кое ще настъпи по-рано. Този период може да бъде удължен от емитента или предлагащата страна. Крайният срок по отношение на правото на оттегляне се посочва в притурката.

  Ако емитентът избере да включи каквито и да е промени на универсалния регистрационен документ под формата на динамична препратка към най-актуалната версия на универсалния регистрационен документ на мястото на притурката съгласно член 20, параграф 3, това не засяга правото на инвеститора да се оттегли, както е посочено в първа алинея.

3.  Когато емитентът изготвя притурка във връзка с информацията в основния проспект по отношение на една или няколко отделни емисии, правото на инвеститорите да оттеглят своите съгласия по параграф 2 се прилага само към съответната(ите) емисия(и), а не към друга емисия на ценни книжа в основния проспект.

4.  Само една притурка се изготвя и одобрява, когато значимият нов фактор, съществената грешка или неточността, посочени в параграф 1, засяга единствено информацията, съдържаща се в регистрационен документ или в универсален регистрационен документ, и когато този регистрационен документ или универсален регистрационен документ се използва едновременно като съставна част на няколко проспекта. В този случай в притурката се упоменават всички проспекти, за които се отнася притурката.

5.  Когато извършва проучване на притурка преди одобряване, без да се засяга член 20, параграф 3, алинея 2а, компетентният орган може да изиска притурката да съдържа консолидирана версия на проспекта с притурката под формата на приложение, когато това е необходимо, за да се гарантира разбираемостта на предоставената в проспекта информация. Такова искане се счита за искане за допълваща информация съгласно член 19, параграф 4.

6.  С цел да се гарантира последователната хармонизация във връзка с настоящия член и за да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на ситуациите, при които значим нов фактор, съществена грешка или неточност във връзка с информацията, включена в проспекта, налага публикуването на притурка към проспекта.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА V

ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИЦИ

Член 23

Обхват на одобренията на проспектите и на универсалните регистрационни документи в рамките на Съюза

1.  Без да се засяга член 35, когато се предвижда публично предлагане или допускане до търгуване на регулиран пазар в една или повече държави членки, или в държава членка, различна от държавата членка по произход, одобреният от държавата членка по произход проспект, както и всякакви притурки към него, са валидни за публичното предлагане или допускането до търгуване във всички приемащи държави членки, при условие че ЕОЦКП и компетентният орган на всяка приемаща държава членка бъдат уведомени в съответствие с член 24. Компетентните органи на приемащите държави членки не предприемат каквото и да било одобрение или административни процедури във връзка с проспектите.

  Разпоредбите на параграф 1, първа алинея са в сила mutatis mutandis за вече одобрените универсални регистрационни документи.

Когато даден проспект е представен за одобрение в една или повече държави членки и съдържа универсален регистрационен документ, който вече е бил одобрен в друга държава членка, компетентният орган, който разглежда заявлението за одобрение на проспекта, не извършва повторен преглед на универсалния регистрационен документ, а приема предходното му одобрение.

2.  Когато се установят значими нови фактори, съществени грешки или неточности след одобрението на проспекта, както е посочено в член 22, компетентният орган на държавата членка по произход изисква публикуването на притурка да бъде одобрено в съответствие с член 19, параграф 1. ЕОЦКП и компетентният орган на приемащата държава членка могат да уведомят компетентния орган на държавата членка по произход за необходимостта от нова информация.

Член 24

Уведомяване

1.  По искане на емитента или лицето, което отговаря за изготвянето на проспекта, компетентният орган на държавата членка по произход в рамките на три работни дни след получаването на това искане или, когато искането е представено едновременно с проекта за проспект, в рамките на един работен ден след одобрението на проспекта, уведомява компетентния орган на приемащата държава членка чрез удостоверение за одобрение, в което се потвърждава, че проспектът е бил изготвен в съответствие с настоящия регламент, както и чрез електронно копие на този проспект. ЕОЦКП създава портал, на който всеки национален компетентен орган въвежда тази информация.

В приложимите случаи уведомяването, посочено в първа алинея, се съпътства от превод на проспекта и/или обобщението, представени под отговорността на емитента или лицето, което отговаря за изготвянето на проспекта.

Когато даден универсален регистрационен документ е бил одобрен в съответствие с член 9, първа и втора алинея от настоящия параграф се прилагат mutatis mutandis.

Емитентът или лицето, което отговаря за изготвянето на проспекта или на универсалния регистрационен документ, според случая, се уведомяват едновременно с компетентния орган на приемащата държава членка относно удостоверението за одобрение.

2.  В удостоверението се заявява прилагането на разпоредбите на член 17, параграфи 2 и 3, както и основанията за него.

3.  Компетентният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЦКП относно удостоверението за одобрение на проспекта едновременно с компетентния орган на приемащата държава членка.

4.  Когато окончателните условия на основния проспект, за който вече е подадено уведомление, не са включени нито в основния проспект, нито в притурка, компетентният орган на държавата членка по произход изпраща при първа възможност след тяхното депозиране електронно съобщение за тях до компетентния орган на приемащата(ите) държава(и) членка(и) и до ЕОЦКП.

5.  Компетентните органи не начисляват такса за уведомлението или за получаването на уведомление за проспекти и притурки към тях или на универсалния регистрационен документ, според случая, или за свързана дейност по надзор, независимо дали се осъществява в държавата членка по произход или в приемащата(ите) държава(и) членка(и).

6.  С цел да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент и за да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за изготвяне на стандартни формуляри, образци и процедури за уведомяване относно удостоверението за одобрение, проспекта, притурката към проспекта или универсалния регистрационен документ и превода на проспекта и/или обобщението.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 25

Използване на езици

1.  Когато се оповестява публично предлагане или се иска допускане до търгуване на регулиран пазар само в държавата членка по произход, проспектът се изготвя на езика, който е приет от компетентния орган на държавата членка по произход, или на един от официалните езици, използвани в частта от държавата членка, в която инвестиционният продукт се разпространява.

2.  Когато се оповестява публично предлагане или се иска допускане до търгуване на регулиран пазар в една или повече държави членки с изключение на държавата членка по произход, проспектът се изготвя или на езика, който е приет от компетентните органи на тези държави членки, или на език, който е обичаен в областта на международните финанси, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане.

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка има право да изисква обобщението, посочено в член 7, да бъде преведено на официалния език или езици в тази държава членка или на един от официалните езици, използван в частта от държавата членка, в която инвестиционният продукт се разпространява, но не изисква превод на друга част на проспекта.

За целите на проверката и одобрението от страна на компетентния орган на държавата членка по произход проспектът се изготвя или на език, който е приет от този орган, или на език, който е обичаен в областта на международните финанси, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане.

3.  Когато се оповестява публично предлагане или се иска допускане до търгуване на регулиран пазар в повече от една държава членка, включително държавата членка по произход, проспектът се изготвя на езика, който е приет от компетентния орган на държава членка по произход, и също така се предоставя или на езика, който се приема от компетентните органи на всяка приемаща държава членка, или на език, който е обичаен в областта на международните финанси, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане.

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка има право да изиска обобщението, посочено в член 7, да бъде преведено на официалния език или езици в съответната държава членка, но не изисква превод на друга част на проспекта.

4.  Окончателните условия и обобщението на отделната емисия се изготвят на същия език като езика на одобрения основен проспект.

Когато окончателните условия се съобщават на компетентния орган на приемащата държава членка или, когато има повече от една приемаща държава членка — на компетентните органи на приемащите държавите членки, окончателните условия и обобщението на отделната емисия, приложено към тях, са подчинени на езиковите изисквания, определени в настоящия член.

ГЛАВА VI

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИТЕНТИТЕ, УСТАНОВЕНИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 26

Предлагане на ценни книжа или допускане до търгуване въз основа на проспект, изготвен в съответствие с настоящия регламент

1.  Когато емитент от трета държава възнамерява да предлага публично ценни книжа в Съюза или да кандидатства за допускане на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар, установен в Съюза, въз основа на проспект, изготвен в съответствие с настоящия регламент, той следва да получи одобрение на своя проспект съгласно член 19 от компетентния орган на своята държава членка по произход.

След като даден проспект бъде одобрен в съответствие с първа алинея, той включва всички права и задължения, предвидени за проспектите съгласно настоящия регламент, а по отношение на проспекта и емитента от трета държава се прилагат всички разпоредби на настоящия регламент под надзора на компетентния орган на държавата членка по произход.

Член 27

Предлагане на ценни книжа или допускане до търгуване въз основа на проспект, изготвен в съответствие със законодателството на трета държава

1.  Компетентният орган на държавата членка по произход на емитент от трета държава може да одобри проспект за публично предлагане или допускане до търгуване на регулиран пазар, изготвен в съответствие с националното законодателство на емитента от трета държава и подлежащ на условията на същото законодателство, при условие че:

a)  изискванията към информацията, наложени от законодателството на съответната трета държава, са равностойни на изискванията съгласно настоящия регламент; както и

б)  компетентният орган на държавата членка по произход е сключил договорености за сътрудничество със съответните надзорни органи на емитента от трета държава в съответствие с член 28.

2.  В случай на публично предлагане или допускане до търгуване на регулиран пазар на ценни книжа, издадени от емитент от трета държава, в дадена държава членка, различна от държавата членка по произход, се прилагат изискванията, определени в членове 23, 24 и 25.

  За тези емитенти националният компетентен орган на държавата членка, в която са издадени ценните книжа, има право да събира допълнителна такса, отразяваща тежестта, която поражда тази емисия.

3.  В съответствие с член 42 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за определяне на общи критерии за еквивалентност, основани на изискванията, посочени в членове 6, 7, 8 и 13.

Въз основа на горепосочените критерии Комисията може да приеме решение за изпълнение, в което се заявява, че изискванията за предоставяне на информация, наложени от законодателството на дадена трета държава, са еквивалентни на изискванията съгласно настоящия регламент Това решение за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

Член 28

Сътрудничество с трети държави

1.  За целите на член 27 и когато се счита за необходимо, за целите на член 26, компетентните органи на държавите членки сключват договорености за сътрудничество с надзорните органи на трети държави във връзка с обмена на информация с надзорните органи, както и с изпълнението в трети държави на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, освен ако съответната трета държава не е включена в списъка на Комисията с държавите, които не оказват съдействие. Тези договорености за сътрудничество гарантират най-малкото ефикасен обмен на информация, позволяващ на компетентните органи да изпълняват своите задължения съгласно настоящия регламент

Всеки компетентен орган уведомява ЕОЦКП и другите компетентни органи, когато планира да сключи такава договореност.

2.  За целите на член 27 и когато се счита за необходимо, за целите на член 26, ЕОЦКП улеснява и координира изготвянето на договорености за сътрудничество между компетентните органи и съответните надзорни органи на трети държави.

Когато е необходимо, ЕОЦКП улеснява и координира обмена между компетентните органи на информацията, получена от надзорните органи на трети държави, която може да е свързана с предприемането на мерки по членове 36 и 37.

3.  Компетентните органи сключват с надзорните органи на трети държави договорености за сътрудничество във връзка с обмена на информация, само ако по отношение на оповестената информация съществуват гаранции за запазване на професионалната тайна, които са най-малко равностойни на предвидените в член 33. Този обмен на информация трябва да има за цел изпълнение на задачите на съответните компетентни органи.

3a.  ЕОЦКП може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на минималното съдържание на договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 1.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3б.  С цел да гарантира еднакви условия за прилагането на настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел създаване на образец на договорености за сътрудничество, който следва да се използва от компетентните органи на държавите членки.

ГЛАВА VII

EOЦКП И КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Член 29

Компетентни органи

1.  Всяка държава членка определя компетентен административен орган, отговорен за изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия регламент, и за осигуряване на прилагането на разпоредбите, приети съгласно настоящия регламент. Държавите членки информират съответно Комисията, ЕОЦКП и другите компетентни органи на другите държави членки за това.

Компетентният орган следва да бъде ▌независим от участниците на пазара.

2.  Държавите членки могат да разрешат на своя компетентен орган да делегира функциите по публикуване на одобрените проспекти в интернет.

Всяко делегиране на задачи на органи се извършва чрез специално решение, в което се посочват задачите, които ще бъдат поети, и условията, при които ще бъдат осъществявани те, като се включва и клауза, задължаваща въпросния орган да действа и да бъде организиран по такъв начин, че да избягва конфликт на интереси и получаваната информация от осъществяването на делегираните задачи да не бъде използвана некоректно или за възпрепятстване на конкуренцията. В такова решение се определят всички договорености, постигнати между компетентния орган и органа, на който са делегирани задачи.

Окончателната отговорност за надзора върху съблюдаването на настоящия регламент, както и за одобряването на проспектите, се носи от компетентния орган, определен в съответствие с параграф 1.

Държавите членки информират Комисията, ЕОЦКП и компетентните органи на другите държави членки за решението, посочено във втора алинея, включително точните условия, които регулират това делегиране.

3.  Параграфи 1 и 2 не засягат възможността дадена държава членка да въведе отделни правни и административни мерки за отвъдморските европейски територии, за чиито външни отношения отговаря съответната държава членка.

Член 30

Правомощия на компетентните органи

1.  За да могат да изпълняват задълженията си съгласно настоящия регламент, компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, най-малко със следните надзорни и разследващи правомощия:

a)  да изискват от емитентите, предлагащите страни или лицата, които кандидатстват за допускане до търгуване на регулиран пазар, да включват в проспекта допълнителна информация, когато такава е необходима за защитата на инвеститорите;

б)  да изискват от емитентите, предлагащите страни или лицата, които кандидатстват за допускане до търгуване на регулиран пазар, както и от лицата, които ги контролират или са контролирани от тях, да представят информация и документи;

в)  да изискват от одиторите и управителите на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, както и от финансовите посредници, които са оправомощени да осъществят публичното предлагане или да кандидатстват за допускане до търгуване, да предоставят информация;

г)  да спират временно дадено публично предлагане или допускане до търгуване за не повече от 25 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато са налице разумни основания за съмнения, че разпоредбите на настоящия регламент са нарушени;

д)  да забраняват или спират временно реклами или да изискват от емитентите, предлагащите страни или лицата, които кандидатстват за допускане до търгуване на регулиран пазар, или от съответните финансови посредници да преустановят или да спрат временно рекламите за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато са налице разумни основания да се счита, че разпоредбите на настоящия регламент са нарушени;

е)  да забраняват публично предлагане, когато се установи, че разпоредбите на настоящия регламент са нарушени, или когато са налице разумни основания за съмнение, че те ще бъдат нарушени;

ж)  да спират временно или да изискват от съответните регулирани пазари да преустановят търгуването на регулиран пазар за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато са налице разумни основания да се счита, че разпоредбите на настоящия регламент са нарушени;

з)  да забраняват търгуването на регулиран пазар, когато установят, че разпоредбите на настоящия регламент са нарушени;

и)  да оповестят публично факта, че емитент, предлагаща страна или лице, което кандидатства за допускане до търгуване, не изпълнява задълженията си;

й)  да спират временно проучването на представен за одобрение проспект или да спират временно публично предлагане или допускане до търгуване, когато компетентният орган използва правомощията си да наложи забрана или ограничение съгласно член 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета(24), докато тази забрана или това ограничение не бъде отменено;

к)  да отказват одобрение на проспект, изготвен от определен емитент, предлагаща страна или лице, което кандидатства за допускане до търгуване, за не повече от 5 години, когато съответният емитент, предлагаща страна или лице, което кандидатства за допускане до търгуване, системно и сериозно е нарушавало разпоредбите на настоящия регламент;

л)  да оповестят или да изискат от емитент да оповести цялата съществена информация, която може да окаже въздействие върху оценката на ценните книжа, които са допуснати до търгуване на регулираните пазари, за да се гарантира защитата на инвеститорите или гладкото функциониране на пазара;

м)  да спрат временно или да изискват от съответния регулиран пазар да спре временно търгуването на ценните книжа, когато считат, че положението на емитента е такова, че търговията би навредила на интересите на инвеститорите;

н)  да извършват проверки на място или разследвания на обекти, различни от частните жилища на физически лица, и за тази цел да влизат в помещения, за да получат достъп до документи и други данни под всякаква форма, когато съществува основателно съмнение, че документи и други данни, свързани с предмета на проверката или разследването, могат да бъдат полезни за доказване на нарушение на настоящия регламент.

Когато е необходимо в съответствие с националното право, компетентният орган може да поиска от съответния съдебен орган да вземе решение относно упражняването на правомощията, указани в първа алинея. В съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП има право да участва в проверките на място, посочени в буква н), когато те се провеждат съвместно от два или повече компетентни органа.

2.  Компетентните органи изпълняват функциите и правомощията си, посочени в параграф 1, в най-пълната степен, която е необходима, за да изпълнят своите отговорности за надзора на спазването на настоящия регламент, както и за одобряването на проспекта, по един от следните начини:

a)  пряко;

б)  в сътрудничество с други органи;

в)  на своя отговорност, като ги делегират на такива органи;

г)  чрез отнасяне на въпросите до компетентните съдебни органи.

3.  Държавите членки гарантират, че са предприети подходящи мерки, осигуряващи на компетентните органи всички надзорни и разследващи правомощия, необходими за изпълнение на техните задължения.

4.  За лице, което предоставя информация на компетентния орган в съответствие с настоящия регламент, не може да се счита, че нарушава ограниченията за оповестяване на информация, наложени по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби, и то не носи отговорност от каквото и да било естество, свързана с уведомяването.

5.  Параграфи 1—3 не засягат възможността дадена държава членка да въведе отделни правни и административни мерки за отвъдморските европейски територии, за чиито външни отношения отговаря съответната държава членка.

Член 31

Сътрудничество между компетентните органи

1.  Компетентните органи си сътрудничат помежду си и с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент. Те обменят информация без неоправдано забавяне и си сътрудничат в дейностите по разследване, надзор и принудително изпълнение.

Ако държавите членки са избрали, в съответствие с член 36, да предвидят наказателноправни санкции за нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, те трябва да гарантират наличието на подходящи мерки, така че компетентните органи да разполагат с всички необходими правомощия за установяване на връзка със съдебните органи в рамките на съответната им юрисдикция с цел да получат конкретна информация за наказателните разследвания или производства, започнати във връзка с евентуални нарушения на настоящия регламент, както и да предоставят тази информация на други компетентни органи и ЕОЦКП в изпълнение на задължението за сътрудничество помежду си и с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент.

2.  Компетентен орган може да откаже да предприеме действия във връзка с искане за информация или във връзка с искане за сътрудничество по разследване само при някои от следните изключителни обстоятелства:

a)  когато изпълнението на искането вероятно ще засегне неблагоприятно негово собствено разследване, дейности по принудително изпълнение или наказателно разследване;

б)  когато вече има започнало съдебно производство за същите факти и по отношение на същите лица пред органите на тази държава членка, към която е отправено искането;

в)  когато в държавата членка, към която е отправено искането, вече е произнесено окончателно съдебно решение по отношение на съответните лица за същите действия.

3.  При поискване компетентните органи съобщават незабавно всяка информация, необходима за целите на настоящия регламент.

4.  Компетентният орган може да поиска съдействие от компетентния орган на друга държава членка във връзка с проверки на място или разследвания.

Отправящият искането компетентен орган информира ЕОЦКП за всяко искане по първа алинея. При разследване или проверка с трансгранично въздействие ЕОЦКП може при поискване да поема координацията на разследването или проверката.

Когато даден компетентен орган получи искане от компетентен орган на друга държава членка за извършване на проверка на място или разследване, той може:

a)  да извърши самостоятелно проверката на място или разследването;

б)  да разреши на компетентния орган, който е отправил искането, да участва в проверката на място или разследването;

в)  да разреши на компетентния орган, който е отправил искането, сам да извърши проверката на място или разследването;

г)  да назначи одитори или експерти, които да извършат проверката на място или разследването, и/или

д)  да сподели изпълнението на специфични задачи, свързани с надзорната дейност, с другите компетентни органи.

5.  Компетентните органи могат да уведомят ЕОЦКП за случаи, при които искане за сътрудничество, по-специално за обмен на информация, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок. Без да се засяга член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в посочените в първо изречение случаи ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.  ЕОЦКП може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които да уточни информацията, която следва да се обменя между компетентните органи в съответствие с параграф 1.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

7.  ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, установяващи стандартни формуляри, образци и процедури за сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в трета алинея проекти на технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 32

Сътрудничество с ЕОЦКП

1.  Компетентните органи си сътрудничат с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.  Компетентните органи незабавно предоставят на ЕОЦКП цялата информация, необходима за изпълнение на задълженията му, в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, в които да се определят процедурите и формулярите за обмен на информация съгласно посоченото в параграф 2.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 33

Професионална тайна

1.  Цялата информация, която се обменя между компетентните органи по силата на настоящия регламент, отнасяща се до търговски или оперативни условия и други икономически или лични дела, се счита за поверителна и за нея важат изискванията за професионална тайна, освен когато компетентният орган заяви в момента на предаването ѝ, че тази информация може да се оповестява, или това оповестяване на информация е необходимо за съдебни производства.

2.  Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за компетентния орган или за субект, на който компетентният орган е делегирал правомощията си. Информация, представляваща професионална тайна, не може да бъде оповестявана на никое друго лице или орган, освен по силата на разпоредби, предвидени в правото на Съюза или в националното право.

Член 34

Защита на данните

По отношение на обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент компетентните органи изпълняват своите задачи за целите на настоящия регламент в съответствие с националните законови, подзаконови или административни разпоредби за транспониране на Директива 95/46/ЕО.

Когато ЕОЦКП обработва лични данни в рамките на настоящия регламент, той спазва разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 35

Предпазни мерки

1.  Когато компетентният орган на приемащата държава членка установи, че са допуснати нередности от емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване, или от финансовите институции, които отговарят за публичното предлагане, или че тези лица са нарушили задълженията си по настоящия регламент, той съобщава тези констатации на компетентния орган на държавата членка по произход и на ЕОЦКП.

2.  Ако независимо от мерките, които са предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване, или финансовите институции, които отговарят за публичното предлагане, продължават да нарушават приложимите разпоредби на настоящия регламент, компетентният орган на приемащата държава членка, след като информира компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП, предприема всички подходящи мерки за защита на инвеститорите, като информира Комисията и ЕОЦКП за това без неоправдано забавяне.

3.  В посочените в параграф 2 случаи ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с правомощието, предоставено му по силата на член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА VIII

АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

Член 36

Административни мерки и санкции

1.  Без да се засягат надзорните и разследващите правомощия на компетентните органи по член 30 и правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателноправни санкции, държавите членки, в съответствие с националното законодателство, предоставят на компетентните органи правомощието да предприемат подходящи административни мерки и да налагат поне следните административни санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи. Тези административни мерки и санкции се прилагат поне по отношение на:

a)  нарушения на член 3, член 5, член 6, член 7, параграфи 1—10, член 8, член 9, параграфи 1—13, член 10, член 11, параграфи 1 и 3, член 12, член 14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 2, член 16, параграф 1, член 17, параграфи 1 и 3, член 18, параграфи 1—3, член 19, параграф 1, член 20, параграфи 1—4 и параграфи 7—10, член 21, параграфи 2—4, член 22, параграфи 1, 2 и 4, и член 25 от настоящия регламент;

б)  отказ да се окаже съдействие или възпрепятстване на разследване или проверка или искане по член 30.

Държавите членки могат да решат да не определят правила за административни санкции, както е посочено в първа алинея, когато нарушенията, посочени в буква а) или буква б) от тази алинея, вече подлежат на наказателноправни санкции в националното им законодателство до [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Когато вземат такова решение, държавите членки подробно уведомяват Комисията и ЕОЦКП за съответните части на своето наказателно право.

До [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки подробно уведомяват Комисията и ЕОЦКП за правилата, посочени в първа и втора алинея. Те уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всяко последващо изменение на тези правила.

2.  Държавите членки, в съответствие с националното право, гарантират, че компетентните органи разполагат с правомощията да налагат поне следните административни санкции и мерки по отношение на нарушенията, изброени в буква а) от параграф 1:

a)  публично изявление, посочващо отговорното физическо лице или правно образувание и естеството на нарушението, в съответствие с член 40;

б)  разпореждане, с което се изисква отговорното физическо лице или правно образувание да прекрати поведението, съставляващо нарушение;

в)  максимални административни имуществени санкции най-малко в двукратен размер на придобитата печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

г)  в случай на юридически лица, максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко 5 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — на равностойността им в националната парична единица към [датата на влизане в сила на настоящия регламент], или 3% от общия годишен оборот на юридическото лице, определен според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган.

Ако юридическото лице е дружество майка или дъщерно дружество на дружеството майка, което по силата на Директива 2013/34/ЕС трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, приложимият общ годишен оборот е общият годишен оборот или съответният вид приход съгласно действащото право на Съюза в областта на счетоводството, определен според последните налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на първостепенното предприятие майка.

д)  в случай на физически лица, максимални имуществени административни санкции най-малко в размер на 700 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — на равностойността им в националната парична единица към [датата на влизане в сила на настоящия регламент];

3.  Държавите членки могат да предвиждат допълнителни санкции или мерки и по-висок размер на административните глоби от предвидените в настоящия регламент.

Член 37

Упражняване на надзорни правомощия и правомощия за налагане на санкции

1.  Когато определят вида и размера на административните санкции и мерки, компетентните органи взимат предвид всички съотносими обстоятелства, включително, по целесъобразност:

a)  тежестта и продължителността на нарушението;

б)  степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;

в)  финансовата величина на отговорното за нарушението лице в зависимост от общия оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход и нетните активи на отговорното физическо лице;

г)  въздействието на нарушението върху интересите на инвеститора на дребно;

д)  значимостта на придобитата печалба или избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, или причинените вследствие на нарушението загуби за трети лица, доколкото размерът им може да бъде определен;

е)  доколко отговорното за нарушението лице сътрудничи на компетентния орган, без да се засяга необходимостта това лице принудително да възстанови придобитата от него печалба или избегнатата загуба;

ж)  предишни нарушения на отговорното за нарушението лице;

з)  мерките, предприети от отговорното лице след нарушението за предотвратяване на повторно нарушение.

2.  При упражняването на правомощията си да налагат административни санкции и други административни мерки по член 36 компетентните органи си сътрудничат тясно, за да гарантират, че техните надзорни и разследващи правомощия, както и налаганите от тях административни санкции и мерки са ефективни и целесъобразни съгласно настоящия регламент. Те координират действията си с цел да се избегнат дублиране и припокриване при упражняването на надзорните и разследващите си правомощия и при налагането на административни санкции и мерки при трансгранични случаи.

Член 38

Право на обжалване

Държавите членки гарантират, че решенията, взети съгласно разпоредбите на настоящия регламент, са надлежно мотивирани и подлежат на обжалване в съд.

Член 39

Докладване на нарушения

1.  Компетентните органи създават ефективни механизми, с които да се насърчи и осигури подаването на сигнали до тях за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент.

2.  Механизмите по параграф 1 включват поне следното:

a)  специфични процедури за получаване на съобщения за действителни или потенциални нарушения и тяхното проследяване, включително осигуряване на защитени комуникационни канали за такива сигнали;

б)  подходяща защита за работещите по силата по трудов договор лица, които съобщават за нарушения, най-малкото срещу ответни репресивни мерки, дискриминация или други видове несправедливо отношение от страна на техния работодател или трети страни;

в)  защита на самоличността и на личните данни както на лицето, което подава сигнал за нарушения, така и на физическото лице, за което се смята, че е отговорно за нарушение, на всички етапи от процедурата, освен когато разкриването на самоличността не се изисква съгласно националното право във връзка с допълнително разследване или последващо съдебно производство.

3.  Държавите членки могат, в съответствие с националното законодателство, да предвидят финансови стимули за лицата, които предлагат значима информация за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, когато тези лица не са предварително задължени по закон или договор да съобщават такава информация, и при условие че информацията е нова и води до налагането на административна или наказателноправна санкция, или до предприемането на друга административна мярка във връзка с нарушение на настоящия регламент.

4.  Държавите членки изискват от работодателите, осъществяващи дейности, които са регулирани за целите на финансовите услуги, да разполагат с въведени подходящи процедури, за да могат служителите им да сигнализират за нарушения в рамките на институцията по специален, самостоятелен и независим ред.

Член 40

Публикуване на решения

1.  Решението за налагане на административна санкция или мярка при нарушение на настоящия регламент се публикува от компетентните органи на официалния им уебсайт, веднага след като санкционираното лице е било уведомено за това решение. При публикуването се посочва най-малко информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на отговорните лица. Това задължение не се отнася до решенията за налагане на мерки, свързани с разследване.

2.  Когато след оценка за всеки отделен случай на пропорционалността на публикуването на данни компетентният орган прецени, че публикуването на самоличността на юридическите лица или на самоличността или личните данни на физическите лица е непропорционално, или когато публикуването застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, държавите членки гарантират, че компетентните органи:

a)  отлагат публикуването на решението за налагане на санкция или мярка до момента, когато причините за отлагането на публикацията престанат да съществуват;

б)  или публикуват решението за налагане на санкция или мярка, без да посочват нарушителите, по начин, който е в съответствие с националното законодателство, ако това анонимно публикуване осигурява ефективна защита на съответните лични данни. Ако бъде взето решение дадена санкция или мярка да бъде публикувана без да се посочват нарушителите, публикуването на съответните данни може да бъде отложено за разумен период от време, ако се очаква, че в рамките на този период причините за анонимното публикуване ще престанат да съществуват;

в)  или решението за налагане на санкция или мярка може въобще да не бъде публикувано, ако се счита, че вариантите, посочени в букви а) и б), не са достатъчни, за да се гарантира:

i)  че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск,

ii)  пропорционалността на публикуването на такива решения по отношение на мерките, за които се смята, че са от незначителен характер.

3.  Когато решението за налагане на санкция или мярка подлежи на обжалване пред съответните съдебни или други органи, компетентните органи публикуват също така незабавно на официалния си уебсайт тази информация и всяка последваща информация за резултатите от това обжалване. Освен това се публикува и всяко решение, с което се отменя предишно решение за налагане на санкция или мярка.

4.  Компетентните органи гарантират, че всяка публикация в съответствие с настоящия член се съхранява на официалния им уебсайт за срок от най-малко пет години от датата на публикуването ѝ. Личните данни, съдържащи се в публикацията, се съхраняват на официалния уебсайт на компетентния орган само за период, който е необходим в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

Член 41

Съобщаване на ЕОЦКП за санкции

1.  Компетентният орган ежегодно предоставя на ЕОЦКП обобщена информация за всички административни санкции и мерки, наложени в съответствие с член 36. ЕОЦКП публикува тази информация в годишен доклад.

Ако държавите членки са избрали, в съответствие с член 36, параграф 1, да определят наказателноправни санкции за нарушения на разпоредбите, посочени в член 36, параграф 1, техните компетентни органи предоставят ежегодно на ЕОЦКП в обобщен и анонимизиран вид информация за всички предприети наказателни разследвания и наложени наказателноправни санкции. ЕОЦКП публикува информацията за наложените наказателноправни санкции в годишен доклад.

2.  Когато компетентният орган публично оповестява административни или наказателноправни санкции или други административни мерки, едновременно с това той съобщава на ЕОЦКП за съответните административни санкции или мерки.

3.  Компетентните органи информират ЕОЦКП за всички административни санкции или мерки, които са наложени, но не са публикувани в съответствие с член 40, параграф 2, буква в), включително за всяко обжалване във връзка с тях и резултата от него. Държавите членки гарантират, че компетентните органи получават информация и окончателното съдебно решение във връзка с всяка наложена наказателноправна санкция и го предоставят на ЕОЦКП. ЕОЦКП поддържа централизирана база данни за санкциите, които са му били съобщени, единствено за целите на обмена на информация между компетентните органи. Тази база данни е достъпна само за компетентните органи и се актуализира въз основа на предоставената от тях информация.

ГЛАВА IX

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 42

Упражняване на делегирането

1.  Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на установените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 1, параграф 6, член 2, параграф 2, ▌член 13, параграфи 1 и 2, член 14, параграф 3, член 15, параграф 3 ▌и член 27, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 6, член 2, параграф 2, ▌член 13, параграфи 1 и 2, член 14, параграф 3, член 15, параграф 3 ▌и член 27, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 6, член 2, параграф 2, ▌член 13, параграфи 1 и 2, член 14, параграф 3, член 15, параграф 3 ▌и член 27, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито от Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 43

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден по силата на Решение на Комисията 2001/528/ЕО.(25) Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 44

Отмяна

1.  Директива 2003/71/ЕО се отменя, считано от [датата на прилагане на настоящия регламент].

2.  Позоваванията на Директива 2003/71/ЕО се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие, предоставена в приложение IV към настоящия регламент.

4.  Управлението на проспектите, одобрени в съответствие с националното законодателство за транспониране на Директива 2003/71/ЕО преди [датата на прилагане на настоящия регламент], продължава да се осъществява съгласно съответното национално законодателство до края на тяхната валидност или до изтичането на дванадесет месеца след [датата на прилагане на настоящия регламент], в зависимост от това кое ще настъпи по-рано.

Член 45

Доклад на ЕОЦКП относно проспектите

1.  Въз основа на документите, оповестени публично посредством механизма, посочен в член 20, параграф 6, ЕОЦКП ежегодно публикува доклад, съдържащ статистически данни за одобрените проспекти в Съюза, за които е подадено уведомление, и анализ на тенденциите, като взема предвид видовете емитенти, по-специално МСП, и видовете емисии, по-специално стойността на публичните предлагания, вида на прехвърлимите ценни книжа, вида на мястото на търгуване и деноминацията.

2.  Този доклад включва по-специално:

a)  анализ на степента, до която режимите на оповестяване, определени в членове 14 и 15, и универсалният регистрационен документ, определен в член 9, се използват в рамките на Съюза;

б)  статистически данни за основните проспекти и окончателните условия, както и за проспектите, изготвени като отделни документи или като единен документ;

в)  статистически данни за средните и общите суми, набрани посредством публични предлагания на ценни книжа съгласно настоящия регламент, от дружества, чиито ценни книжа не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, дружества, чиито ценни книжа се търгуват в многостранни системи за търговия, включително пазари за растеж на МСП, и дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар. Когато е приложимо, тези статистически данни предоставят разбивка между първоначалните публични предлагания и последващите предлагания, както и между ценните книжа, свързани с дялово участие, и ценните книжа, несвързани с дялово участие;

вa)  статистически данни относно разходите за изготвянето на проспекти, разпределени поне по различните класове емитенти, размер на емисията и места, както и класовете такси и вноски, дължими от емитентите, и класовете доставчици на услуги, които ги начисляват; статистическите данни са придружени от анализ на ефективността на конкуренцията между доставчиците на услуги, участващи в изготвянето на проспекти, и от препоръки относно начини за намаляване на разходите.

Член 46

Преразглеждане

Преди изтичането на [5 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящия регламент, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.

В доклада се извършва оценка, наред с другото, дали обобщението на проспекта, режимите на оповестяване, определени в членове 14 и 15, и универсалният регистрационен документ, определен в член 9, продължават да бъдат подходящи в контекста на преследваните от тях цели. В доклада се вземат предвид резултатите от партньорската оценка, посочена в член 19, параграф 12.

Член 47

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Той се прилага, считано от [24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2a.  Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки могат да изберат да прилагат праговете, определени за целите на освобождаването по член 1, параграф 3, буква г), или варианта в член 3, параграф 2, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за спазване на член 11, член 19, параграф 8, член 29, член 30, член 36, член 37, член 38, член 39, член 40 и член 41 до [24 месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на ....година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОСПЕКТ

I.  Обобщение

II.  Самоличност на директорите, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите

Целта е да се представи самоличността на представителите на дружеството и другите физически лица, които участват в предлагането на дружеството или в допускането до търговия; това са лицата, които отговарят за изготвянето на проспекта и тези, които отговарят за одита на финансовите отчети.

III.  Статистика относно предлагането и прогнозни срокове

Целта е да се представи съществена информация относно извършването на предлагане и указването на важните дати във връзка със съответното предлагане.

A. Статистика относно предлагането

Б. Метод и прогнозни срокове

IV.  Съществена информация

Целта е да се обобщи съществената информация относно финансовото състояние на дружеството, капитализацията и рисковите фактори. Ако включените в документа финансови отчети са преработени, за да се отразят съществени промени в груповата структура на дружеството или в счетоводните политики, подбраните финансови данни следва също така да бъдат преработени.

A. Подбрани финансови данни

Б. Капитализация и задлъжнялост

В. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията

Г. Рискови фактори

V.  Информация за дружеството

Целта е да се представи информация относно стопанската дейност на дружеството, продуктите, които то произвежда или услугите, които то предоставя, както и факторите, които оказват въздействие върху тази дейност. Идеята е също така да се предостави информация относно това доколко са адекватни и подходящи недвижимите имоти, машините и съоръженията на дружеството, както и неговите планове за бъдещо увеличаване или свиване на капацитета.

А. История и развитие на дружеството

Б. Преглед на дейността

В. Организационна структура

Г. Недвижими имоти, заводи и съоръжения

VI.  Преглед на дейността и финансите и перспективи

Целта е да се представи обяснението на ръководството за факторите, които са оказали въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността за периодите, обхванати от финансовите отчети, както и неговата оценка за факторите и тенденциите, които се очаква да окажат съществено въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от бъдещи операции.

А. Оперативни резултати

Б. Ликвидност и капиталови ресурси

В. Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии и др.

Г. Тенденции

VII.  Директори, висш ръководен състав и служители

Целта е да се представи информация относно директорите и управителите на дружеството, която ще позволи на инвеститорите да оценят техния опит, квалификация и ниво на възнаграждение, както и отношенията им с дружеството.

А. Директори и висш ръководен състав

Б. Възнаграждение

В. Практики на ръководните органи

Г. Служители

Д. Дялово участие

VIII.  Основни акционери и сделки на свързани страни

Целта е да се предостави информация относно основните акционери и други лица, които могат да контролират или да имат влияние върху дружеството. Предоставя се също така информация относно трансакции на дружеството с лица, свързани с дружеството, както и относно условията на такива сделки — дали те са лоялни по отношение на дружеството.

А. Основни акционери

Б. Сделки на свързани страни

В. Интереси на експерти и съветници

IX.  Финансова информация

Целта е да се укаже кои финансови отчети следва да бъдат включени в документа, както и периодите, които следва да бъдат обхванати, срокът, който обхващат финансовите отчети и друга информация от финансово естество. Счетоводните и одиторските принципи, които ще бъдат приети за използване при подготовката и одита на финансовите отчети, се определят в съответствие с международните счетоводни и одиторски стандарти.

А. Консолидирани отчети и друга финансова информация

Б. Значителни промени

X.  Подробни данни за предлагането и за допускането до търгуване

Целта е да се представи информация относно предлагането и допускането до търгуване на ценни книжа, плана за разпределение на ценните книжа и свързани с това въпроси.

А. Предлагане и допускане до търгуване

Б. План за разпределение

В. Пазари

Г. Притежатели на ценни книжа, които продават

Д. Разреждане (само за ценни книжа, свързани с дялово участие)

Е. Разноски във връзка с емисията

XI.  Допълнителна информация

Целта е да се представи информация, голяма част от която е от нормативен характер, която не е обхваната никъде другаде в проспекта.

А. Дялов капитал

Б. Учредителни актове и устави

В. Договори от съществено значение

Г. Контрол на валутния обмен

Д. Предупреждение относно данъчните последици

Е. Дивиденти и платежни агенти

Ж. Експертни становища

З. Достъпни за обществеността документи

I. Информация за дъщерни дружества

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

I.  Самоличност на директорите, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите

Целта е да се представи самоличността на представителите на дружеството и другите физически лица, които участват в предлагането на дружеството или в допускането до търговия; това са лицата, които отговарят за изготвянето на проспекта и тези, които отговарят за одита на финансовите отчети.

II.  Съществена информация относно емитента

Целта е да се обобщи съществената информация относно финансовото състояние на дружеството, капитализацията и рисковите фактори. Ако включените в документа финансови отчети са преработени, за да се отразят съществени промени в груповата структура на дружеството или в счетоводните политики, подбраните финансови данни следва също така да бъдат преработени.

А. Подбрани финансови данни

Б. Капитализация и задлъжнялост

В. Рискови фактори

III.  Информация за дружеството

Целта е да се представи информация относно стопанската дейност на дружеството, продуктите, които то произвежда, или услугите, които то предоставя, както и факторите, които оказват въздействие върху тази дейност. Идеята е също така да се предостави информация относно това доколко са адекватни и подходящи недвижимите имоти, машините и съоръженията на дружеството, както и неговите планове за бъдещо увеличаване или свиване на капацитета.

А. История и развитие на дружеството

Б. Преглед на дейността

В. Организационна структура

Г. Недвижими имоти, заводи и съоръжения

IV.  Преглед на дейността и финансите и перспективи

Целта е да се представи обяснението на ръководството за факторите, които са оказали въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността за периодите, обхванати от финансовите отчети, както и неговата оценка за факторите и тенденциите, които се очаква да окажат съществено въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от бъдещи операции.

А. Оперативни резултати

Б. Ликвидност и капиталови ресурси

В. Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии и др.

Г. Тенденции

V.  Директори, висш ръководен състав и служители

Целта е да се представи информация относно директорите и управителите на дружеството, която ще позволи на инвеститорите да оценят техния опит, квалификация и ниво на възнаграждение, както и отношенията им с дружеството.

А. Директори и висш ръководен състав

Б. Възнаграждение

В. Практики на ръководните органи

Г. Служители

Д. Дялово участие

VI.  Основни акционери и сделки на свързани страни

Целта е да се предостави информация относно основните акционери и други лица, които могат да контролират или да имат влияние върху дружеството. Предоставя се също така информация относно трансакции на дружеството с лица, свързани с дружеството, както и относно условията на такива сделки — дали те са лоялни по отношение на дружеството.

А. Основни акционери

Б. Сделки на свързани страни

В. Интереси на експерти и съветници

VII.  Финансова информация

Целта е да се укаже кои финансови отчети следва да бъдат включени в документа, както и периодите, които следва да бъдат обхванати, срокът, който обхващат финансовите отчети и друга информация от финансово естество. Счетоводните и одиторските принципи, които ще бъдат приети за използване при подготовката и одита на финансовите отчети, се определят в съответствие с международните счетоводни и одиторски стандарти.

А. Консолидирани отчети и друга финансова информация

Б. Значителни промени

VIII.  Допълнителна информация

Целта е да се представи информация, голяма част от която е от нормативен характер, която не е обхваната никъде другаде в проспекта.

А. Дялов капитал

Б. Учредителни актове и устави

В. Договори от съществено значение

Г. Експертни становища

Д. Достъпни за обществеността документи

Е. Информация за дъщерни дружества

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЯВА ЗА ЦЕННИ КНИЖА

I.  Самоличност на директорите, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите

Целта е да се представи самоличността на представителите на дружеството и другите физически лица, които участват в предлагането на дружеството или в допускането до търговия; това са лицата, които отговарят за изготвянето на проспекта и тези, които отговарят за одита на финансовите отчети.

II.  Статистика относно предлагането и прогнозни срокове

Целта е да се представи съществена информация относно извършването на предлагане и указването на важните дати във връзка със съответното предлагане.

А. Статистика относно предлагането

Б. Метод и прогнозни срокове

III.  Съществена информация относно емитента

Целта е да се обобщи съществената информация относно финансовото състояние на дружеството, капитализацията и рисковите фактори. Ако включените в документа финансови отчети са преработени, за да се отразят съществени промени в груповата структура на дружеството или в счетоводните политики, подбраните финансови данни следва също така да бъдат преработени.

А. Капитализация и задлъжнялост

Б. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията

В. Рискови фактори

IV.  Интереси на експертите

Целта е да се представи информация относно трансакциите на дружеството с експерти или консултанти, наети при необходимост.

V.  Подробности за предлагането и допускането до търгуване

Целта е да се представи информация относно предлагането и допускането до търгуване на ценни книжа, плана за разпределение на ценните книжа и свързани с това въпроси.

А. Предлагане и допускане до търгуване

Б. План за разпределение

В. Пазари

Г. Притежатели на ценни книжа, които продават

Д. Разреждане (само за ценни книжа, свързани с дялово участие)

Е. Разноски във връзка с емисията

VI.  Допълнителна информация

Целта е да се представи информация, голяма част от която е от нормативен характер, която не е обхваната никъде другаде в проспекта.

А. Контрол на валутния обмен

Б. Предупреждение относно данъчните последици

В. Дивиденти и платежни агенти

Г. Експертни становища

Д. Достъпни за обществеността документи

Приложение IV

Таблица на съответствието

(посочена в член 44)

Директива 2003/71/EО

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, с изключение на член 1, параграф 2, буква з)

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2, буква з)

Член 1, параграф 3, буква г)

Член 1, параграф 3

Член 4

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 5, букви а) и б)

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 3, буква а)

Член 3, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 3, буква б)

Член 3, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 3, буква в)

Член 3, параграф 2, буква г)

-

Член 3, параграф 2, буква д)

-

Член 3, параграф 2, втора и трета алинея

Член 5

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 1, параграф 5, буква б)

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 1, параграф 3, буква д)

член 4, параграф 1, буква б);

Член 1, параграф 3, буква е)

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 1, параграф 3, буква ж)

член 4, параграф 1, буква г);

Член 1, параграф 3, буква з)

Член 4, параграф 1, буква д)

Член 1, параграф 3, буква и)

Член 4, параграф 1, алинеи 2 — 5

-

Член 4, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 4, буква а)

Член 4, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 4, буква в)

Член 4, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 4, буква г)

член 4, параграф 2, буква г);

Член 1, параграф 4, буква д)

Член 4, параграф 2, буква д)

Член 1, параграф 4, буква е)

Член 4, параграф 2, буква е)

Член 1, параграф 4, буква ж)

Член 4, параграф 2, буква ж)

член 1, параграф 4, буква б);

Член 4, параграф 2, буква з)

Член 1, параграф 4, буква з)

Член 4, параграф 3

Член 1, параграф 6

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 5, параграф 2,

Член 7

Член 5, параграф 3

Член 6, параграф 2

Член 5, параграф 4, първа алинея

Член 8, параграф 1

Член 5, параграф 4, втора алинея

Член 8, параграф 9

Член 5, параграф 4, трета алинея

Член 8, параграф 4 и член 24, параграф 4

Член 5, параграф 5

Член 13, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 13, параграф 1, първа алинея

Член 7, параграф 2, буква а)

Член 13, параграф 1, втора алинея, буква a)

Член 7, параграф 2, буква б).

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 7, параграф 2, буква в)

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква в)

член 7, параграф 2, буква г)

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква в)

Член 7, параграф 2, буква д)

Член 15

Член 7, параграф 2, буква е)

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква г)

Член 7, параграф 2, буква ж)

Член 14

Член 7, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 7, параграф 4

-

Член 8, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 17, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 17, параграф 3

Член 8, параграф 3a

Член 17, параграф 4

Член 8, параграф 4

Член 17, параграф 5

Член 8, параграф 5

-

Член 9, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 12, параграф 1

Член 9, параграф 3

Член 12, параграф 1

Член 9, параграф 4

Член 12, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 18, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 18, параграф 4

Член 12, параграф 1

Член 10, параграф 1, първа алинея

Член 12, параграф 2

Член 10, параграф 1, втора алинея

Член 12, параграф 3

-

Член 13, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 13, параграф 2

Член 19, параграф 2

Член 13, параграф 3

Член 19, параграф 3

Член 13, параграф 4

Член 19, параграф 4

Член 13, параграф 5

Член 19, параграф 7

Член 13, параграф 6

Член 19, параграф 8

Член 13, параграф 7

Член 19, параграф 10

Член 14, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 20, параграф 2

Член 14, параграф 3

-

Член 14, параграф 4

Член 20, параграф 5

Член 14, параграф 4a

Член 20, параграф 6

Член 14, параграф 5

Член 20, параграф 8

Член 14, параграф 6

Член 20, параграф 9

Член 14, параграф 7

Член 20, параграф 10

Член 14, параграф 8

Член 20, параграф 11

Член 15, параграф 1

Член 21, параграф 1

Член 15, параграф 2

Член 21, параграф 2

Член 15, параграф 3

Член 21, параграф 3

Член 15, параграф 4

Член 21, параграф 4

Член 15, параграф 5

-

Член 15, параграф 6

Член 21, параграф 5

Член 15, параграф 7

Член 21, параграф 6

Член 16, параграф 1

Член 22, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 22, параграф 2

Член 16, параграф 3

Член 22, параграф 6

Член 17, параграф 1

Член 23, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 23, параграф 2

Член 18, параграф 1

Член 24, параграф 1

Член 18, параграф 2

Член 24, параграф 2

Член 18, параграф 3, първа алинея

Член 24, параграф 3

Член 18, параграф 3, втора алинея

Член 20, параграф 5, трета алинея и член 20, параграф 6

Член 18, параграф 4

Член 24, параграф 6

Член 19, параграф 1

Член 25, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 25, параграф 2

Член 19, параграф 3

Член 25, параграф 3

Член 19, параграф 4

-

Член 20, параграф 1

Член 27, параграф 1

Член 20, параграф 2

Член 27, параграф 2

Член 20, параграф 3

Член 27, параграф 3

Член 21, параграф 1

Член 29, параграф 1

Член 21, параграф 1a

Член 32, параграф 1

Член 21, параграф 1б

Член 32, параграф 2

Член 21, параграф 2

Член 29, параграф 2

Член 21, параграф 3, буква a)

Член 30, параграф 1, буква а)

Член 21, параграф 3, буква б)

Член 30, параграф 1, буква б)

Член 21, параграф 3, буква в)

Член 30, параграф 1, буква в)

Член 21, параграф 3, буква г)

член 30, параграф 1, буква г)

Член 21, параграф 3, буква д)

Член 30, параграф 1, буква д)

Член 21, параграф 3, буква е)

Член 30, параграф 1, буква е)

Член 21, параграф 3, буква ж)

Член 30, параграф 1, буква ж)

Член 21, параграф 3, буква з)

Член 30, параграф 1, буква з)

Член 21, параграф 3, буква и)

Член 30, параграф 1, буква и)

Член 21, параграф 3, втора алинея

Член 30, параграф 1, втора алинея

Член 21, параграф 4, буква а)

Член 30, параграф 1, буква л)

Член 21, параграф 4, буква б).

Член 30, параграф 1, буква м)

Член 21, параграф 4, буква в)

-

член 21, параграф 4, буква г)

Член 30, параграф 1, буква н)

Член 21, параграф 4, втора алинея

Член 30, параграф 1, трета алинея

Член 21, параграф 5

Член 29, параграф 3 и член 30, параграф 5

Член 22, параграф 1

Член 33, параграф 2

Член 22, параграф 2, първа алинея

Член 31, параграф 1

Член 22, параграф 2, втора алинея

-

Член 22, параграф 2, трета алинея

Член 31, параграф 5

Член 22, параграф 3

-

Член 22, параграф 4

Член 31, параграфи 6 и 7

Член 23, параграф 1

Член 35, параграф 1

Член 23, параграф 2

Член 35, параграф 2

Член 24

Член 43

Член 24a, параграф 1

Член 42, параграф 2

Член 24a, параграф 2

Член 42, параграф 4

Член 24a, параграф 3

Член 42, параграф 1

Член 24б

Член 42, параграф 3

Член 24в

Член 42, параграф 5

Член 25, параграф 1

Член 36, параграф 1

Член 25, параграф 2

Член 40

Член 26

Член 38

Член 27

-

Член 28

-

Член 29

-

Член 30

-

Член 31

Член 46

Член 32

Член 47

Член 33

Член 47

(1)

  OВ C 177, 18.5.2016 г., стр. 9.

(2)

OВ C 195, 2.6.2016 г., стр. 1.

(3)

*   Amendments: new or amended text is highlighted in bold italics; deletions are indicated by the symbol ▌.

(4)

  OВ C 177, 18.5.2016, стр. 9.

(5)

  OВ C 195, 2.6.2016 г., стр. 1.

(6)

  Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.)

(7)

  Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (OB L 327, 11.12.2010 г., стр. 1).

(8)

  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 190).

(9)

  Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

(10)

  Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).

(11)

  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

(12)

  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84)

(13)

  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(14)

  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(15)

  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(16)

  Директива 80/390/ЕИО на Съвета от 17 март 1980 г. относно координиране на изискванията за изготвянето, разглеждането и разпределението на подробностите от проспекта, които следва да бъдат публикувани, за да се допуснат ценните книжа до официалното борсово котиране (ОВ L 100, 17.4.1980 г., стр. 1).

(17)

  Директива 2001/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2001 г. относно допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване (ОВ L 184, 6.7.2001 г., стр. 1).

(18)

  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(19)

  Регламент (ЕС) № 1286/2014. на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

(20)

  Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 3).

(21)

  Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).

(22)

  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(23)

  [OВ C , , стр. ].

(24)

  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(25)

  Решение 2001/528/ЕО на Комисията от 6 юни 2001 г. за създаване на Европейския комитет по ценни книжа (ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45).


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (29.6.2016)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване

(COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

Докладчик по становище: Вики Форд

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Действащата Директива 2003/71/ЕО за проспектите хармонизира правилата за публикуване на проспекти в случаите, когато дружествата желаят да набират капитал чрез предлагане на акции на регулиран пазар или чрез предлагане на възможности за инвестиции за широката общественост. Проспектът трябва да съдържа информацията, необходима на инвеститорите за вземането на информирани инвестиционни решения.

В рамките на Съюза на капиталовите пазари, Комисията предложи преразглеждане на Директивата за проспектите, за да бъде по-лесно и по-евтино за дружествата, по-специално МСП, да набират капитал и да предоставят ясна информация за потенциалните инвеститори, включително инвеститорите на дребно.

Комисията IMCO отговаря за законодателния надзор в областта на интересите на потребителите в голям брой сектори, сред които финансовите услуги, както и засилване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар. Важно е инвеститорите на дребно да имат достъп до подходяща информация, така че да могат да вземат информирано решение.

Обобщение

Докладчикът препоръчва смяна на заглавието от „обобщение“ на „встъпително обобщение“, за да се отрази по-точно неговата цел. Докладчикът предлага предоставянето на обобщение да е задължително само когато ценни книжа се предлагат на инвеститори на дребно. То следва да бъде кратък документ със сбито съдържание, който е лесно сравним.

Докладчикът обаче счита, че режимът с предоставяне на обобщение, предложен от Комисията, е прекалено ограничителен в някои случаи, например при ограничаването на максималната дължина на шест страници и на рисковите фактори на пет. Докладчикът би приветствал коментари в тази връзка.

Език

Докладчикът подкрепя идеята, че инвеститорът трябва да може да прочете обобщението на проспекта на един от официалните езици на своята държава членка по произход и предлага обобщението на проспекта да бъде преведено, когато е необходимо, като се използва същият езиков режим като режима, който е договорен в Регламента за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП).

Ценни книжа, несвързани с дялово участие

Докладчикът подкрепя отварянето на пазара на ценни книжа, несвързани с дялово участие, за инвеститори на дребно и премахването на освобождаването за облигации с номинална стойност над 100 000 EUR, но смята, че е необходимо да се поддържа разграничение между квалифицирани и неквалифицирани инвеститори по отношение на оповестяването.

Прагове

Докладчик на комисията ECON предлага повишаване или понижаване на определени прагове с цел за бъдат улеснени онези МСП, които желаят да получат достъп до капиталовите пазари. Докладчикът смята, че предоставянето на по-добър достъп до финансиране за МСП е от полза, както и че потребителите също биха могли да извлекат полза от увеличените възможности за инвестиции. Като се имат предвид категориите потребители, които вероятно ще инвестират в тези възможности, докладчикът на IMCO смята, че промените в праговете вероятно няма да окажат съществено въздействие върху защитата на потребителите. Въпреки това докладчикът предлага комисията IMCO да разгледа тези промени и поради това внася отново съответните предложения за изменения за гласуване в комисията IMCO.

Вторични емисии

В предложението на Комисията се предлага режим на минимални изисквания за оповестяване за вторичните емисии. Това значително ще намали административните разходи за около 70% от емисиите. Докладчикът на IMCO подкрепя това предложение, при условие че не е настъпила съществена промяна, и е внесъл предложение изменение в тази връзка.

Колективно финансиране

Докладчикът е информиран, че Комисията разглежда възможностите за колективно финансиране, и счита, че инвеститорите на дребно несъмнено приемат положително възможностите, които предлага колективното финансиране. Докладчикът смята, че платформите следва да предлагат подходящо равнище на защита на потребителите и е внесъл предложение за изменение в тази връзка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе под внимание следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Настоящият регламент представлява важна стъпка към цялостното изграждане на Съюз на капиталовите пазари, както е определено в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“ от 30 септември 2015 г. Целта на Съюза на капиталовите пазари е да се помогне на предприятията да използват по-разнообразни източници на капитал от всяка точка в рамките на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съюза“), да се осигури успешното функциониране на пазарите и на инвеститорите и спестителите да се предложат допълнителни възможности за вложения с цел да се подобри растежът и да се създават работни места.

(1)  Настоящият регламент представлява важна стъпка към цялостното изграждане на Съюз на капиталовите пазари, както е определено в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“ от 30 септември 2015 г. Целта на Съюза на капиталовите пазари е да се помогне на предприятията да използват по-разнообразни източници на капитал от всяка точка в рамките на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съюза“), да се осигури успешното функциониране на пазарите и на инвеститорите и спестителите да се предложат допълнителни възможности за вложения с цел да се подобри растежът и да се създават работни места, по-специално за МСП.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Оповестяването на информация в случай на публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар е от съществено значение за защитата на инвеститорите, като отстранява асиметрията на информацията между инвеститорите и емитентите. Хармонизирането на оповестяването позволява установяването на механизъм за трансгранични паспорти, който улеснява ефективното функциониране на вътрешния пазар за широка гама от ценни книжа.

(3)  Оповестяването на информация в случай на публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар е от съществено значение за защитата на инвеститорите, като намалява асиметрията на информацията между инвеститорите и емитентите. Хармонизирането на оповестяването позволява установяването на механизъм за трансгранични паспорти, който улеснява ефективното функциониране на вътрешния пазар за широка гама от ценни книжа.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Целта на настоящия регламент е да се гарантира защитата на инвеститорите и пазарната ефективност, като същевременно се укрепи единният пазар за капитали. Осигуряването на информация, която е необходима на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение в зависимост от естеството на емитента и на ценните книжа, гарантира, заедно с правилата за осъществяване на стопанска дейност, защитата на инвеститорите. Нещо повече — такава информация осигурява ефективно средство за повишаване на доверието в ценните книжа и така допринася за нормалното функциониране на пазарите на ценни книжа. Публикуването на проспект е подходящият начин тази информация да се направи достъпна.

(7)  Целта на настоящия регламент е да се гарантира защитата на инвеститорите и пазарната ефективност, като същевременно се укрепи единният пазар за капитали и се улесни достъпът на МСП до него. Осигуряването на информация, която е необходима на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение в зависимост от естеството на емитента и на ценните книжа, гарантира, заедно с правилата за осъществяване на стопанска дейност, защитата на инвеститорите. Нещо повече — такава информация осигурява ефективно средство за повишаване на доверието в ценните книжа и така допринася за нормалното функциониране на пазарите на ценни книжа. Публикуването на проспект е подходящият начин тази информация да се направи достъпна.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Разходите за изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа на стойност под 500 000 евро в съответствие с настоящия регламент е вероятно да бъдат непропорционални на очакваните приходи от предлагането. Следователно е целесъобразно изискването съгласно настоящия регламент за изготвяне на проспект да не се прилага за предлагания с такъв малък мащаб. Държавите членки следва да се въздържат от налагане на изисквания за оповестяване на национално равнище, които биха представлявали непропорционална или ненужна тежест по отношение на такива предлагания и така биха увеличили разпокъсаността на вътрешния пазар.

(12)  Разходите за изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа със съвкупна стойност в Съюза под 1 000 000 евро в съответствие с настоящия регламент е вероятно да бъдат непропорционални на очакваните приходи от предлагането. Следователно е целесъобразно изискването съгласно настоящия регламент за изготвяне на проспект да не се прилага за предлагания с такъв малък мащаб. Освен това държавите членки следва да се въздържат от налагане на изисквания за оповестяване на национално равнище, които биха представлявали непропорционална или ненужна тежест по отношение на такива предлагания и така биха увеличили разпокъсаността на вътрешния пазар.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Макар да е може би пропорционално да се изключи от настоящия регламент публичното предлагане на ценни книжа със съвкупна стойност в Съюза под 1 000 000 евро, следва все пак да се осигури минимална защита на потребителите, например в области като колективното финансиране. Тази защита може да включва, наред с другото, ясно видими предупреждения за риск, основни изисквания за оповестяване и организационни изисквания, право на анулиране и тавани за размера на инвестициите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Когато публичното предлагане на ценни книжа е насочено единствено към вътрешни инвеститори в дадена държава членка и следователно няма трансграничен ефект, както и когато съвкупната стойност на такива предлагания не надвишава 10 000 000 евро, не се налага прилагане на механизма на паспортизиране съгласно настоящия регламент, а изготвянето на проспект може да представлява непропорционален разход. Ето защо е целесъобразно на държавите членки да се позволи да вземат решение за освобождаване на такива видове предлагания от задължението за проспект, определено в настоящия регламент, като вземат предвид нивото на вътрешна защита на инвеститорите, което считат за подходящо. По-специално държавите членки следва да разполагат със свобода да заложат в националното си законодателство прага между 500 000 евро и 10 000 000 евро, изразен като съвкупната стойност на предлагането за период от 12 месеца, от който настоящото освобождаване следва да се прилага.

(13)  Когато публичното предлагане на ценни книжа е насочено единствено към вътрешни инвеститори в дадена държава членка и следователно няма трансграничен ефект, както и когато съвкупната стойност на такива предлагания не надвишава 10 000 000 евро, изразена като съвкупната стойност на предлагането за период от 12 месеца, не се налага прилагане на механизма на паспортизиране съгласно настоящия регламент, а изготвянето на проспект може да представлява непропорционален разход. Ето защо държавите членки следва да освобождават такива видове предлагания от задължението за оповестяване, определено в настоящия регламент.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Обобщението на проспектите следва да представлява полезен източник на информация за инвеститорите, по-специално за инвеститорите на дребно. То трябва да представлява обособена част от проспекта и да включва основната информация, от която инвеститорът се нуждае, за да може да вземе решение кои предлагания и допускания до търгуване на ценни книжа да разгледа допълнително. Подобна ключова информация следва да включва основните характеристики и рисковете, свързани с емитента, с всеки гарант и с ценните книжа, които се предлагат публично или които се допускат до търгуване на регулиран пазар. В него следва да се посочват общите срокове и условия на предлагането. По-специално представянето на рисковите фактори в обобщението следва да се състои от ограничен списък на избрани специфични рискове, които емитентът счита за най-съществени.

(22)  Обобщението на проспектите следва да представлява полезен източник на информация за инвеститорите, по-специално за инвеститорите на дребно и МСП. То трябва да представлява обособена част от проспекта и да включва основната информация, от която инвеститорът се нуждае, за да може да вземе решение кои предлагания и допускания до търгуване на ценни книжа да разгледа допълнително. Подобна ключова информация следва да включва основните характеристики и рисковете, свързани с емитента, с всеки гарант и с ценните книжа, които се предлагат публично или които се допускат до търгуване на регулиран пазар. В него следва да се посочват общите срокове и условия на предлагането. По-специално представянето на рисковите фактори в обобщението следва да се състои от ограничен списък на избрани специфични рискове, които емитентът счита за най-съществени.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Една от основните цели на Съюза на капиталовите пазари е да се улесни достъпът на МСП до финансиране на капиталовите пазари в Съюза. Тъй като такива дружества обикновено искат да наберат сравнително по-малки суми, отколкото други емитенти, разходите за изготвяне на проспект могат да бъдат непропорционално високи и да ги демотивират да предлагат публично ценните си книжа. В същото време поради размера си и краткосрочните си резултати МСП може да пораждат по-висок инвестиционен риск в сравнение с по-големите емитенти и следва да оповестяват достатъчно информация, за да могат инвеститорите да вземат инвестиционно решение. Ето защо при определянето на съдържанието на проспекта, който се отнася за МСП, следва да бъде установен подходящ баланс между разходоефективния достъп до финансовите пазари и защитата на инвеститорите, и за постигането на тази цел следва да бъде разработен специален режим на оповестяване за МСП.

(43)  Една от основните цели на Съюза на капиталовите пазари е да се улесни достъпът до финансиране на капиталовите пазари на МСП, които са основният двигател на икономиката в Съюза. Тъй като такива дружества обикновено искат да наберат сравнително по-малки суми, отколкото други емитенти, разходите за изготвяне на проспект могат да бъдат непропорционално високи и сложните административни процедури могат да ги демотивират да предлагат публично ценните си книжа. В същото време поради размера си и краткосрочните си резултати МСП може да пораждат по-висок инвестиционен риск в сравнение с по-големите емитенти и следва да оповестяват достатъчно информация, за да могат инвеститорите да вземат инвестиционно решение. Ето защо при определянето на съдържанието на проспекта, който се отнася за МСП, следва да бъде установен подходящ баланс между разходоефективния достъп до финансовите пазари и защитата на инвеститорите, и за постигането на тази цел следва да бъде разработен специален режим на оповестяване за МСП.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Минималната информация, която МСП трябва да оповестят съобразно специалния режим на оповестяване, следва да бъде определена по начин, при който акцентът е върху информацията, която е съществена и значима за дружествата с такъв размер и за техните инвеститори, и следва да има за цел гарантиране на пропорционалността между размера на дружеството и нуждите му от капитал, от една страна, и разходите за изготвяне на проспект, от друга. С цел да се гарантира, че МСП могат да изготвят проспекти, без да понасят разходи, които са непропорционални спрямо размера им и следователно спрямо размера на набираните от тях средства, специалният режим на оповестяване за МСП следва да бъде по-гъвкав отколкото прилаганият към дружествата на регулираните пазари, до степен, която може да гарантира, че е оповестена основната информация, необходима на инвеститорите.

(44)  Намалената като обем информация, която МСП трябва да оповестят съобразно специалния режим на оповестяване, следва да бъде съсредоточена върху информацията, която е съществена и значима за дружествата с такъв размер и за техните инвеститори. Тя следва да има за цел гарантиране на пропорционалността между размера на дружеството и нуждите му от капитал, от една страна, и разходите за изготвяне на проспект, от друга. С цел да се гарантира, че МСП могат да изготвят проспекти, без да понасят разходи, които са непропорционални спрямо размера им и следователно спрямо размера на набираните от тях средства, специалният режим на оповестяване за МСП следва да бъде по-гъвкав отколкото прилаганият към дружествата на регулираните пазари, до степен, която може да гарантира, че е оповестена основната информация, необходима на инвеститорите.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 47

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Благоприятното третиране, предоставено за емисии на ценни книжа, несвързани с дялово участие, с деноминация на единица над 100 000 евро, може да наруши структурата на дълговите пазари, да създаде пречки пред правилното диверсифициране на портфейлите и развитието на платформите за електронна търговия, като по този начин подкопае ликвидността на вторичния пазар, и може да намали избора на инвестиции за инвеститорите на дребно, като ги лиши от възможност да придобиват корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг. Следователно е целесъобразно да се премахне освобождаването от проспект за предлагане на ценни книжа, несвързани с дялово участие, чийто номинал е най-малко 100 000 евро, както и по-ниският стандарт на оповестяване, предвиден за проспекти, отнасящи се за такива ценни книжа, несвързани с дялово участие, посочени първоначално в Директива 2003/71/ЕО. По-специално е уместно да се уеднаквят минималните изисквания за информация по отношение на проспектите за ценни книжа, несвързани с дялово участие, и по този начин да се замени двойният стандарт за оповестяване при емисиите, насочени само към квалифицирани инвеститори, и емисиите, насочени към неквалифицирани инвеститори.

заличава се

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  Непосочването на чувствителна информация в проспект следва да бъде разрешено при определени обстоятелства посредством дерогиране, предоставено от страна на компетентния орган, за да не се допуснат влошаващи положението на емитента ситуации.

(49)  Непосочването на чувствителна информация в проспект следва да бъде разрешено при определени обстоятелства посредством дерогиране, предоставено от страна на компетентния орган, за да не се допуснат влошаващи положението на емитента ситуации, при условие че не е вероятно непосочването на такава информация да подведе обществеността по отношение на факти и обстоятелства, които са съществени за информираната оценка на емитента, предлагащата страна или гаранта.

Обосновка

Съображението следва да бъде съгласувано със съответния член от предложението (член 17, параграф 2, буква б)).

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предлагане на ценни книжа, адресирано до по-малко от 150 физически или юридически лица за всяка държава членка, които са различни от квалифицирани инвеститори;

б)  предлагане на ценни книжа, адресирано до по-малко от 500 физически или юридически лица за всяка държава членка, които са различни от квалифицирани инвеститори; съществуващите акционери и служители не се включват при изчисляването на броя на лицата, към които е насочено предлагането;

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  предлагане на ценни книжа, чиято деноминация на единица възлиза на не по-малко от 100 000 евро;

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  предлагане на ценни книжа със съвкупна стойност в Съюза, по-малка от 500 000 евро, която се изчислява за период от 12 месеца;

г)  предлагане на ценни книжа със съвкупна стойност в Съюза, по-малка от 1 000 000 евро, която се изчислява за период от 12 месеца;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква х а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

хa)  „инвеститор на дребно“ означава инвеститор на дребно съгласно определението в член 4, точка 6 от Регламент (ЕС) № 1286/2014.

Обосновка

С изменението се въвежда определението за „инвеститор на дребно“, съдържащо се в Регламента за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП).

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка държава членка има право да освободи публичните предлагания на ценни книжа от посоченото в параграф 1 изискване за проспект, при условие че:

2.  Публичните предлагания на ценни книжа се освобождават от посоченото в параграф 1 изискване за проспект, при условие че:

а)   предлагането е направено само в тази държава членка и

а)   предложението не подлежи на нотифициране в съответствие с член 24 и

б)  съвкупната стойност на предлагането е по-малка от паричната сума, изчислена за период от 12 месеца, която не надвишава 10 000 000 евро.

б)  съвкупната стойност на предлагането е по-малка от паричната сума, изчислена за период от 12 месеца, която не надвишава 10 000 000 евро.

Държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за упражняването на възможността по настоящия параграф, включително за стойността на избраното предлагане, под която се прилага освобождаването на вътрешни предлагания.

Държавите членки не налагат и не запазват изисквания за оповестяване за предлаганията, които са освободени съгласно настоящия параграф.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация от първата алинея, когато проспектът се отнася за допускането до търгуване на регулиран пазар на ценни книжа, несвързани с дялово участие, които се предлагат единствено на квалифицирани инвеститори или чиято номинална стойност е най-малко 100 000 евро, не се изисква обобщение.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съдържанието на обобщението следва да бъде точно, коректно, ясно и да не е подвеждащо. То не противоречи на другите части от проспекта.

2.  Съдържанието на обобщението следва да бъде точно, коректно, ясно и да не е подвеждащо, както и да съдържа цялата значима информация. То не противоречи на другите части от проспекта.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 3 - встъпителна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обобщението се изготвя като кратък документ със сбито съдържание и максимален размер от шест страници върху хартия с формат А4, когато бъде отпечатано. То следва да бъде:

Обобщението се изготвя като кратък документ със сбито съдържание и максимален размер от шест страници върху хартия с формат А4, когато бъде отпечатано, като размерът може да бъде увеличен при необходимост до не повече от 10 страници. То следва да бъде:

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  написано на език и стил, който улеснява разбирането на информацията, по-специално на език, който е ясен, не е технически, в кратка и разбираема форма.

б)  написано на език и стил, който улеснява разбирането на информацията, по-специално на език, който е ясен, не е технически, в кратка и разбираема форма за съответния вид инвеститори.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  въведение, което съдържа предупреждения;

а)  въведение, което съдържа предупреждения, включително степента, до която инвеститорите могат да изгубят инвестицията си при най-лошия възможен сценарий;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Въведението на обобщението съдържа наименованието на ценните книжа, идентификационните данни и данните за контакт на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане, идентификационните данни и данните за контакт на компетентния орган на държавата членка по произход и датата на документа. То следва да съдържа предупреждения, че:

5.  Разделът, посочен в параграф 4, буква а), съдържа наименованието на ценните книжа, идентификационните данни и данните за контакт на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане, идентификационните данни и данните за контакт на компетентния орган на държавата членка по произход и датата на документа. Той следва да съдържа предупреждения, че:

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в подраздел, озаглавен „Кои са основните рискове, специфични за емитента?“ — кратко описание на не повече от пет от най-съществените рискови фактори, специфични за емитента, включени в категорията за най-висока степен на същественост съгласно член 16.

в)  в подраздел, озаглавен „Кои са основните рискове, специфични за емитента?“ — кратко и ясно описание на не повече от десет от най-съществените рискови фактори, специфични за емитента, включени в категорията за най-висока степен на същественост съгласно член 16; броят на рисковите фактори може да бъде увеличен до не повече от осем при необходимост.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 7 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  в подраздел, озаглавен „Кои са основните рискове, специфични за ценните книжа?“ — кратко описание на не повече от пет от най-съществените рискови фактори, специфични за ценните книжа, съдържащи се в категорията за най-висока степен на същественост съгласно член 16.

г)  в подраздел, озаглавен „Кои са основните рискове, специфични за ценните книжа?“ — кратко описание на не повече от пет от най-съществените рискови фактори, специфични за ценните книжа, съдържащи се в категорията за най-висока степен на същественост съгласно член 16. броят на рисковите фактори може да бъде увеличен до не повече от осем при необходимост.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случаите, когато няма съществена промяна в информацията, съдържаща се в регистрационния документ, представен като част от първоначалния проспект, не се изисква одобрение от компетентния орган за специалния регистрационен документ за целите на вторичната емисия, преди той да бъде публикуван.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

МСП могат да изберат да изготвят проспект съгласно режима на минимално оповестяване за МСП в случай на публично предлагане на ценни книжа, при условие че нямат ценни книжа, допуснати до търгуване на регулиран пазар.

Емитентите могат да изберат да изготвят проспект съгласно режима на пропорционално оповестяване, определен в настоящия член, при условие че нямат ценни книжа, допуснати до търгуване на регулиран пазар, и при условие че те:

 

а)   предлагат публично ценни книжа със съвкупна стойност в Съюза, равняваща се парична сума, която не надхвърля 10 000 000 евро, изчислена за период от 12 месеца, и за която е уведомено в съответствие с член 24; или

 

б)   са МСП, които предлагат публично ценни книжа в най-малко една държава – членка на ЕС.

 

(Замяната на „минимално“ с „пропорционално“ по отношение на режима на оповестяване е хоризонтална и налага да се извършат съответните промени в целия текст.)

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Рисковите фактори, описани в даден проспект, са ограничени до рисковете, които са специфични за емитента и/или ценните книжа и са съществени за вземането на информирано инвестиционно решение, подкрепено от съдържанието на регистрационния документ и обявата за ценните книжа. Те се разпределят най-много в три отделни категории, в които се разграничават въз основа на относителната им същественост според оценката на емитента на вероятността за възникването им и очакваната степен на отрицателното им въздействие.

1.  Рисковите фактори, описани в даден проспект, са ограничени до рисковете, които са специфични за емитента и/или ценните книжа и са съществени за вземането на информирано инвестиционно решение, подкрепено от съдържанието на регистрационния документ и обявата за ценните книжа.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  ЕОЦКП разработва насоки относно оценката от страна на компетентните органи на спецификата и съществеността на рисковите фактори и разпределянето им в категории.

2.  ЕОЦКП разработва насоки относно оценката на спецификата и съществеността на рисковите фактори. Освен това ЕОЦКП разработва насоки, за да подпомогне компетентните органи при техния преглед на рисковите фактори по начин, с който се насърчава целесъобразното и целенасочено оповестяване на рисковите фактори от страна на емитентите.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Размерът на таксите, изисквани от компетентния орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите, регистрационните документи, включително универсалните регистрационни документи, притурките и измененията, както и за депозиране на универсалните регистрационни документи, измененията към тях и окончателните условия, се оповестяват публично поне на уебсайта на компетентния орган.

9.  Размерът на таксите, изисквани от компетентния орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите, регистрационните документи, включително универсалните регистрационни документи, притурките и измененията, както и за депозиране на универсалните регистрационни документи, измененията към тях и окончателните условия, са пропорционални и се оповестяват публично поне на уебсайта на компетентния орган.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  Без да се засяга член 30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП организира и провежда поне една партньорска оценка на процедурите на проучване и одобрение от страна на компетентните органи, включително на уведомленията за одобрение между компетентните органи. При партньорската оценка се оценява и въздействието на различните подходи на компетентните органи по отношение на проучването и одобрението на способността на емитентите да набират капитал в Европейския съюз. Докладът за тази партньорска оценка се публикува не по-късно от три години след датата на прилагане на настоящия регламент. В контекста на тази партньорска оценка ЕОЦКП изисква, когато е целесъобразно, становища или съвет от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

12.  Без да се засяга член 30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП също така организира и провежда поне една партньорска оценка на процедурите на проучване и одобрение от страна на компетентните органи, включително на уведомленията за одобрение между компетентните органи. При партньорската оценка се оценява и въздействието на различните подходи на компетентните органи по отношение на проучването и одобрението на способността на емитентите да набират капитал в Европейския съюз. Докладът за тази партньорска оценка се публикува не по-късно от три години след датата на прилагане на настоящия регламент. Докладът също така е достъпен в онлайн формат. В контекста на тази партньорска оценка ЕОЦКП изисква, когато е целесъобразно, становища или съвет от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Таксите, начислявани от компетентен орган за проверката на реклами съгласно разпоредбите на настоящия член, са пропорционални като размер.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка има право да изисква обобщението, посочено в член 7, да бъде преведено на официалния език или езици в тази държава членка, но не изисква превод на друга част на проспекта.

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка изисква обобщението, посочено в член 7, да бъде написано на официалните езици, или на един от официалните езици, използвани в частта от държавата членка, в която се предлагат ценните книжа, или на друг език, който се приема от компетентните органи на съответната държава членка, или, като когато е написано на различен език, то се превежда на един от посочените езици.

 

Преводът отразява достоверно и точно съдържанието на оригиналния документ.

 

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка не изисква превод на друга част на проспекта.

 

Ако ценни книжа се предлагат в дадена държава членка с помощта на рекламни документи, написани на един или повече от официалните езици на съответната държава членка, обобщението е написано поне на съответните официални езици.

Обосновка

Това изменение се основава на член 7 от Регламента за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП).

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка има право да изисква обобщението, посочено в член 7, да бъде преведено на официалния език или езици в тази държава членка, но не изисква превод на друга част на проспекта.

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка изисква обобщението, посочено в член 7, да бъде написано на официалните езици, или на един от официалните езици, използвани в частта от държавата членка, в която се предлагат ценните книжа, или на друг език, който се приема от компетентните органи на съответната държава членка, или, като когато е написано на различен език, то се превежда на един от посочените езици.

 

Преводът отразява достоверно и точно съдържанието на оригиналния документ.

 

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка не изисква превод на друга част на проспекта.

 

Ако ценни книжа се предлагат в дадена държава членка с помощта на рекламни документи, написани на един или повече от официалните езици на съответната държава членка, обобщението е написано поне на съответните официални езици.

Обосновка

Това изменение се основава на член 7 от Регламента за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП).

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на член 27 и, когато се счита за необходимо, за целите на член 26, компетентните органи на държавите членки сключват договорености за сътрудничество с надзорните органи на трети държави във връзка с обмена на информация с надзорните органи, както и с изпълнението в трети държави на задълженията, произтичащи от настоящия регламент. Тези договорености за сътрудничество гарантират най-малкото ефикасен обмен на информация, позволяващ на компетентните органи да изпълняват своите задължения съобразно настоящия регламент

За целите на член 27 и, когато се счита за необходимо, за целите на член 26, компетентните органи на държавите членки сключват договорености за надзорно сътрудничество с компетентните органи на трети държави във връзка с обмена на информация и с изпълнението в трети държави на задълженията, произтичащи от настоящия регламент. Тези договорености за надзорно сътрудничество гарантират ефикасен обмен на информация, позволяващ на компетентните органи да изпълняват своите задължения съобразно настоящия регламент.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират оптимални процедури за докладване на нарушения на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване

Позовавания

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

18.1.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

18.1.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Vicky Ford

2.2.2016

Разглеждане в комисия

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Дата на приемане

14.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

15

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Edward Czesak, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Daniela Aiuto


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване

Позовавания

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.11.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

18.1.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

18.1.2016

JURI

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

24.5.2016

LIBE

14.12.2015

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Petr Ježek

26.11.2015

 

 

 

Заместени докладчици

Philippe De Backer

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.2.2016

7.4.2016

13.7.2016

 

Дата на приемане

13.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

7

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

David Coburn, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Bas Eickhout, Joachim Starbatty, Harald Vilimsky

Дата на внасяне

19.7.2016

Правна информация - Политика за поверителност