Διαδικασία : 2015/0268(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0238/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0238/2016

Συζήτηση :

PV 14/09/2016 - 20
CRE 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/04/2017 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1325kWORD 1057k
19.7.2016
PE 578.833v02-00 A8-0238/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση

(COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Petr Ježek 

PR_COD_1amCom

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση

(COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0583),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0375/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Μαρτίου 2016(2),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0238/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(3)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2015/0268 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(5),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης κεφαλαιαγορών, η οποία προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» της 30ής Σεπτεμβρίου 2015. Στόχος της Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι να βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές κεφαλαίων οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ένωση»), να επιτυγχάνει την αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών και να προσφέρει στους επενδυτές και στους αποταμιευτές πρόσθετες ευκαιρίες αξιοποίησης των χρημάτων τους, ώστε να βελτιώνεται η οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας.

(2)  Η οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) καθόρισε εναρμονισμένες αρχές και εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να καταρτίζεται, να εγκρίνεται και να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Δεδομένων των νομοθετικών εξελίξεων και των εξελίξεων της αγοράς που έχουν ανακύψει μετά την έναρξη ισχύος της, η οδηγία αυτή πρέπει να αντικατασταθεί.

(3)  Η δημοσιοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση προσφορών κινητών αξιών στο κοινό ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των επενδυτών, καθώς εξαλείφει την ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των επενδυτών και των εκδοτών. Η εναρμόνιση αυτής της δημοσιοποίησης επιτρέπει την καθιέρωση ενός μηχανισμού διασυνοριακού διαβατηρίου που διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά μια ευρεία ποικιλία κινητών αξιών.

(4)  Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, καθώς οι εκδότες, οι προσφέροντες και πρόσωπα τα οποία ζητούν τη διαπραγμάτευση θα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών μελών και θα μπορούσε να παρεμποδιστεί η χρήση των ενημερωτικών δελτίων που εγκρίνονται σε ένα κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη. Επομένως, εάν δεν υπάρχει εναρμονισμένο πλαίσιο που να εξασφαλίζει ομοιομορφία στη δημοσιοποίηση πληροφοριών και τη λειτουργία του διαβατηρίου στην Ένωση, είναι πιθανόν οι διαφορές στη νομοθεσία των κρατών μελών να θέσουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς κινητών αξιών. Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιαγορές, καθώς και για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, θεωρείται σκόπιμο να θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο για τα ενημερωτικά δελτία σε ενωσιακό επίπεδο.

(5)  Κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, οι κανόνες για τη γνωστοποίηση πληροφοριών είναι απαραίτητο και σκόπιμο να έχουν τη νομοθετική μορφή ενός κανονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή κατά τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την Ένωση των διατάξεων που επιβάλλουν απευθείας υποχρεώσεις σε πρόσωπα που εμπλέκονται σε προσφορές κινητών αξιών στο κοινό ή στην εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Δεδομένου ότι ένα νομικό πλαίσιο για τις διατάξεις περί ενημερωτικών δελτίων περιλαμβάνει απαραιτήτως μέτρα που προσδιορίζουν ακριβείς απαιτήσεις για όλα τα διαφορετικά ζητήματα που συνδέονται εγγενώς με τα ενημερωτικά δελτία, ακόμα και μικρές αποκλίσεις στην προσέγγιση που υιοθετείται αναφορικά με ένα από αυτά τα ζητήματα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά εμπόδια στη διασυνοριακή προσφορά κινητών αξιών, στην εισαγωγή σε ρυθμιζόμενες αγορές σε πολυεθνική βάση και στους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών της ΕΕ. Συνεπώς, η χρήση του κανονισμού, που έχει άμεση ισχύ χωρίς να απαιτείται εθνική νομοθεσία, μειώνει την πιθανότητα λήψης μέτρων με αποκλίσεις σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζει την εφαρμογή συνεπούς προσέγγισης και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και αποτρέπει την εμφάνιση σοβαρών εμποδίων στις διασυνοριακές προσφορές και στην εισαγωγή σε πολυεθνική βάση. Η χρήση κανονισμού θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη στη διαφάνεια των αγορών σε όλη την Ένωση και θα μειώσει την πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων, καθώς και το κόστος αναζήτησης και συμμόρφωσης για τις εταιρείες.

(6)  Η αξιολόγηση της οδηγίας 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) αποκάλυψε ότι ορισμένες αλλαγές που θεσπίστηκαν με την οδηγία αυτή δεν πέτυχαν τους αρχικούς στόχους τους και ότι είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στο καθεστώς ενημερωτικού δελτίου στην Ένωση για την απλούστευση και τη βελτίωση της εφαρμογής του, την αύξηση της αποδοτικότητάς του και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.

(7)  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της αποδοτικότητας της αγοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την ενιαία αγορά κεφαλαίων. Η παροχή πληροφοριών που, ανάλογα με τον τύπο του εκδότη και των κινητών αξιών, είναι απαραίτητες για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων εν επιγνώσει από τους επενδυτές εξασφαλίζει, από κοινού με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, την προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές συνιστούν αποτελεσματικά μέσα για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις κινητές αξίες και, επομένως, συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών. Η μορφή υπό την οποία θα πρέπει να διατίθενται οι πληροφορίες αυτές, είναι η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(8)  Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του παρόντος κανονισμού δεν παρεμποδίζουν ένα κράτος μέλος ή μια αρμόδια αρχή ή ένα χρηματιστήριο, μέσω των ρυθμίσεών του, να επιβάλλει άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις στο πλαίσιο της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (κυρίως όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση). Οι απαιτήσεις αυτές δεν μπορούν να περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τη σύνταξη, το περιεχόμενο και τη διάδοση ενός ενημερωτικού δελτίου που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

(9)  Οι μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος μέλος ή από μία από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές κράτους μέλους, από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και επομένως δεν θα επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό.

(10)  Η απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου πρέπει να καλύπτει μετοχικές και μη μετοχικές κινητές αξίες που προσφέρονται στο κοινό ή που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών. Ορισμένες από τις κινητές αξίες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό παρέχουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει μεταβιβάσιμες κινητές αξίες ή να εισπράξει χρηματικό ποσό μέσω εκκαθάρισης με ρευστά διαθέσιμα που καθορίζεται σε συνάρτηση με άλλα μέσα, συγκεκριμένα μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, συνάλλαγμα, τόκους και αποδόσεις, βασικά εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μέτρα. Ο παρών κανονισμός καλύπτει ιδίως τίτλους επιλογής (warrants), καλυπτόμενους τίτλους επιλογής, πιστοποιητικά, καταθετήρια και μετατρέψιμους τίτλους, π.χ. κινητές αξίες μετατρέψιμες κατ’ επιλογή του επενδυτή.

(11)  Για να εξασφαλίζεται η έγκριση και η δυνατότητα διασυνοριακής χρήσης του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και η εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τη διαφημιστική δραστηριότητα, πρέπει να προσδιορίζεται μια αρμόδια αρχή για κάθε ενημερωτικό δελτίο. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με ακρίβεια το κράτος μέλος καταγωγής που είναι το πλέον ενδεδειγμένο να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο.

(12)  Για προσφορές κινητών αξιών στο κοινό με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη του 1 000 000 EUR, το κόστος σύνταξης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πιθανόν να είναι δυσανάλογο των πόρων που προσδοκώνται από την προσφορά. Επομένως, η απαίτηση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύει για προσφορές τόσο μικρής κλίμακας. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επεκτείνουν τις απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε προσφορές κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία χαμηλότερη από αυτό το όριο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να επιβάλλουν σε εθνικό επίπεδο άλλες απαιτήσεις γνωστοποίησης οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση σε σχέση με τις εν λόγω προσφορές και, συνεπώς, να αυξάνουν τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν τέτοιες εθνικές απαιτήσεις γνωστοποίησης, θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τους ισχύοντες κανόνες.

(12α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύει τις εν λόγω εθνικές απαιτήσεις γνωστοποίησης και να ενσωματώνει τα αποτελέσματα στο έργο της για συμμετοχική χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς. Είναι σημαντικό να διασφαλίζει το ρυθμιστικό περιβάλλον σε επίπεδο Ένωσης ότι οι εταιρείες θα έχουν επαρκείς επιλογές για άντληση κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πνεύμα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και για να αποδεσμευθούν επενδύσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει κανονιστική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση και την εναρμόνιση των πρακτικών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ένωση.

(13)  Επιπλέον, λόγω των διαφορετικών μεγεθών των χρηματοπιστωτικών αγορών σε ολόκληρη την Ένωση, είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εξαιρούν δημόσιες προσφορές κινητών αξιών που δεν υπερβαίνουν τα 5 000 000 EUR από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα στο εθνικό τους δίκαιο κατώτατο όριο μεταξύ 1 000 000 EUR και 5 000 000 EUR, εκφραζόμενο ως συνολική ανταλλακτική αξία της προσφοράς στην Ένωση κατά τη διάρκεια δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο προστασίας των εγχώριων επενδυτών που κρίνουν κατάλληλο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ το κατώτατο όριο που έχουν επιλέξει. Οι δημόσιες προσφορές κινητών αξιών που πραγματοποιούνται βάσει της εν λόγω εξαίρεσης δεν θα πρέπει να επωφελούνται από το καθεστώς διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, οι προσφορές αυτές θα πρέπει να περιέχουν σαφή διευκρίνιση ότι η δημόσια προσφορά δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να ζητούν ενεργά επενδυτές εκτός του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

(13a)  Όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει να εξαιρέσει δημόσιες προσφορές κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία που δεν υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR, ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εμποδίζει το εν λόγω κράτος μέλος από τη θέσπιση κανόνων σε εθνικό επίπεδο οι οποίοι επιτρέπουν στους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) να προσδιορίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου εισαγωγής που υποχρεούται να προσκομίσει ο εκδότης κατά την αρχική εισαγωγή των κινητών αξιών του προς διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να καθορίζει ο φορέας εκμετάλλευσης του ΠΜΔ τον τρόπο εξέτασης του εγγράφου εισαγωγής, πράγμα το οποίο δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την επίσημη έγκριση από την αρμόδια αρχή ή τον ΠΜΔ.

(14)  Στις περιπτώσεις που μια προσφορά κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά σε έναν περιορισμένο κύκλο επενδυτών που δεν είναι ειδικοί επενδυτές ή σε άλλους επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013, η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου συνιστά δυσανάλογη επιβάρυνση δεδομένου του μικρού αριθμού προσώπων στα οποία απευθύνεται η προσφορά και, επομένως, δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να ισχύει, για παράδειγμα, για προσφορές που απευθύνονται σε συγγενείς ή γνωστούς των διαχειριστών μιας εταιρείας.

(15)  Η παροχή κινήτρων σε διοικητικούς συμβούλους και εργαζόμενους για την κατοχή κινητών αξιών της εταιρείας τους μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη διοίκηση των εταιρειών και να βοηθά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας καθώς ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων και την αίσθηση ιδιοκτησίας, ευθυγραμμίζει τα αντίστοιχα συμφέροντα μετόχων και εργαζομένων και παρέχει στους εργαζόμενους επενδυτικές ευκαιρίες. Η συμμετοχή των εργαζομένων στην ιδιοκτησία της εταιρείας τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις οποίες μεμονωμένοι εργαζόμενοι είναι πιθανόν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης. Επομένως, δεν θα πρέπει να απαιτείται σύνταξη ενημερωτικού δελτίου για προσφορές που γίνονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους εντός της Ένωσης, εφόσον είναι διαθέσιμο ένα έγγραφο που περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό, τη φύση των κινητών αξιών και τους λόγους της προσφοράς, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών. Για να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των εργαζόμενων σε προγράμματα προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους, ανεξαρτήτως του εάν ο εργοδότης τους εδρεύει εντός ή εκτός της Ένωσης, δεν θα πρέπει να απαιτείται πλέον απόφαση ισοτιμίας όσον αφορά αγορές τρίτης χώρας, εφόσον το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο είναι διαθέσιμο. Επομένως, όλοι οι συμμετέχοντες σε προγράμματα προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και ίση πληροφόρηση.

(16)  Μειωτικές εκδόσεις μετοχών ή κινητών αξιών που παρέχουν πρόσβαση σε μετοχές υποδηλώνουν συχνά συναλλαγές με σημαντικό αντίκτυπο στη διάρθρωση του κεφαλαίου, τις προοπτικές και την οικονομική κατάσταση του εκδότη, για τις οποίες απαιτούνται οι πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο. Αντιθέτως, όταν ένας εκδότης έχει ήδη μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο για οποιαδήποτε επόμενη εισαγωγή των ίδιων μετοχών στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω μετοχές προκύπτουν από τη μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, εφόσον οι μετοχές που εισήχθησαν τελευταία αποτελούν μικρό ποσοστό των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός εάν η εν λόγω εισαγωγή συνδυάζεται με προσφορά προς το κοινό που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η ίδια αρχή θα πρέπει να εφαρμόζεται γενικότερα για κινητές αξίες ανταλλάξιμες με κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(17)  Κατά την εφαρμογή του ορισμού της «δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών», η ικανότητα ενός επενδυτή να λαμβάνει μεμονωμένη απόφαση για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών θα πρέπει να αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο. Επομένως, στην περίπτωση προσφοράς κινητών αξιών όπου δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο μεμονωμένης επιλογής από μέρους του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διανομής κινητών αξιών στις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα άρνησης της διανομής, η εν λόγω συναλλαγή δεν θα πρέπει να εμπίπτει στον ορισμό της «δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών» δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(18)  Εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα τα οποία ζητούν τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καταρτίζουν, σε προαιρετική βάση, πλήρες ενημερωτικό δελτίο ή ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επωφελούνται του ενιαίου διαβατηρίου εφόσον επιλέγουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό σε προαιρετική βάση.

(19)  Η γνωστοποίηση μέσω του ενημερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που οι προσφορές περιορίζονται σε ειδικούς επενδυτές. Αντίθετα, για τη μεταπώληση στο κοινό ή τη δημόσια διαπραγμάτευση μέσω εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(20)  Ένα έγκυρο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίζεται από τον εκδότη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και διατίθεται στο κοινό, κατά την τελική τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοοικονομικών μεσολαβητών ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών, παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους επενδυτές προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν σε επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. Συνεπώς, οι χρηματοοικονομικοί μεσολαβητές που τοποθετούν ή στη συνέχεια μεταπωλούν τις κινητές αξίες θα πρέπει να δικαιούνται να βασίζονται στο αρχικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο έχει δημοσιευθεί από τον εκδότη ή τον προσφέροντα, εφόσον το εν λόγω δελτίο είναι έγκυρο και δεόντως συμπληρωμένο και εφόσον ο εκδότης ή προσφέρων που είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη χρήση του. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα συναίνεσης υπό όρους. Η συναίνεση στη χρήση του ενημερωτικού δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων από τους οποίους εξαρτάται, θα πρέπει να παρέχεται υπό μορφή γραπτής συμφωνίας που δίνει τη δυνατότητα στα σχετικά μέρη να αξιολογούν κατά πόσο η μεταπώληση ή η τελική τοποθέτηση κινητών αξιών συμμορφώνεται προς τη συμφωνία. Στην περίπτωση που έχει δοθεί συναίνεση για τη χρήση του δελτίου, ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του αρχικού ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό και, στην περίπτωση βασικού ενημερωτικού δελτίου, για την παροχή και υποβολή των τελικών όρων και δεν θα πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του εν λόγω αρχικού δελτίου δεν συναινεί στη χρήση του, θα πρέπει να απαιτείται από τον χρηματοοικονομικό μεσολαβητή να δημοσιεύσει νέο ενημερωτικό δελτίο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρηματοοικονομικός μεσολαβητής θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής και, στην περίπτωση βασικού ενημερωτικού δελτίου, των τελικών όρων.

(21)  Η εναρμόνιση των πληροφοριών που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να διασφαλίζει την ισοδύναμη προστασία των επενδυτών σε επίπεδο Ένωσης. Για να μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτική απόφαση εν επιγνώσει, το ενημερωτικό δελτίο που καταρτίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιέχει τις κατάλληλες και απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επένδυση σε κινητές αξίες, τις οποίες μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο επενδυτής προκειμένου να αξιολογήσει εν επιγνώσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη και τις απώλειες, τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, καθώς και τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συντάσσονται και να παρουσιάζονται σε ευκόλως αναλύσιμη, περιεκτική και κατανοητή μορφή και θα πρέπει να προσαρμόζονται στον τύπο του ενημερωτικού δελτίου που καταρτίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων για τα οποία ισχύει το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις και το καθεστώς ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ. Το ενημερωτικό δελτίο δεν θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες που δεν είναι σημαντικές ή που δεν αφορούν συγκεκριμένα τον οικείο εκδότη και τις οικείες κινητές αξίες, καθώς αυτές μπορούν να επισκιάσουν τις πληροφορίες που είναι κατάλληλες για τους επενδυτές και, συνεπώς, να υπονομεύσουν την προστασία των επενδυτών. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν τον τύπο και την κατάσταση του εκδότη, τη φύση των κινητών αξιών, τον τύπο του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται η προσφορά ή η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και τις πιθανές γνώσεις των εν λόγω επενδυτών, καθώς και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές, επειδή έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με άλλες νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

(22)  Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές και, ιδίως, για τους επενδυτές λιανικής. Θα πρέπει να αποτελεί αυτόνομο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου και να εστιάζει σε βασικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι επενδυτές για να μπορούν να αποφασίζουν ποιες προσφορές και εισαγωγές προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών επιθυμούν να μελετήσουν περαιτέρω εξετάζοντας το σύνολο του ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν επενδυτική απόφαση εν επιγνώσει. ανωτέρω συνεπάγονται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο περιληπτικό σημείωμα δεν αναπαράγονται στο κύριο σώμα του ενημερωτικού δελτίου, εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτές οι βασικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του εκδότη, οιουδήποτε εγγυητή και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων μοναδικών αναγνωριστικών, όπως ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά και ο διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN) των κινητών αξιών. Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να παρέχει επίσης τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της προσφοράς. Ειδικότερα, η παρουσίαση παραγόντων κινδύνου στο εισαγωγικό σημείωμα θα πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους οποίους ο εκδότης θεωρεί ότι είναι οι πιο σημαντικοί για τον επενδυτή όταν ο τελευταίος λαμβάνει επενδυτική απόφαση. H περιγραφή των παραγόντων κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη προσφορά και να προετοιμάζεται αποκλειστικά προς όφελος των επενδυτών και δεν θα πρέπει να περιέχει γενικές δηλώσεις σχετικά με τον επενδυτικό κίνδυνο ή να περιορίζει την ευθύνη του εκδότη, του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός τους.

(22a)  Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να περιέχει σαφή προειδοποίηση που υπογραμμίζει τους κινδύνους, ιδίως για τους ιδιώτες επενδυτές, στην περίπτωση κινητών αξιών που εκδίδονται από τράπεζες που υπόκεινται σε διάσωση με ίδια μέσα δυνάμει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (BRRD)(8).

(23)  Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να είναι σύντομο, απλό, σαφές και εύληπτο από τους επενδυτές. Θα πρέπει να συντάσσεται σε απλή, μη τεχνική γλώσσα, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες με εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώς παράθεση αποσπασμάτων του ενημερωτικού δελτίου. Θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστο μήκος περιληπτικού σημειώματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επενδυτές δεν αποτρέπονται από να το διαβάσουν και ώστε οι εκδότες να ενθαρρύνονται να επιλέγουν τις πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για τους επενδυτές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει στον εκδότη να καταρτίζει εκτενέστερο περιληπτικό σημείωμα μέγιστου μήκους 10 σελίδων μεγέθους Α4 σε εκτυπωμένη μορφή, εάν αυτό επιβάλλεται από την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του εκδότη, τη φύση της έκδοσης ή τον τύπο του εκδιδόμενου τίτλου και εφόσον συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης του επενδυτή εάν δεν διαθέτει τις πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται στο περιληπτικό σημείωμα.

(24)  Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη δομή του περιληπτικού σημειώματος του ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να παρέχονται γενικές ενότητες και υποκατηγορίες, με ενδεικτικό περιεχόμενο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει ο εκδότης με σύντομες περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων αριθμητικών στοιχείων, όπου ενδείκνυται. Οι εκδότες θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τις πληροφορίες που θεωρούν ουσιώδεις και σημαντικές, εφόσον τις παρουσιάζουν κατά τρόπο εύλογο και ισορροπημένο.

(25)  Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να διαμορφωθεί όσον το δυνατό περισσότερο σύμφωνα με το μοντέλο του εγγράφων βασικών πληροφοριών που απαιτείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9). Στην περίπτωση που οι κινητές αξίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, ταυτόχρονα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, θα πρέπει να επιτρέπεται η πλήρης επαναχρησιμοποίηση των περιεχομένων του εγγράφου βασικών πληροφοριών στο περιληπτικό σημείωμα ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος συμμόρφωσης και η διοικητική επιβάρυνση για τους εκδότες. Ωστόσο, θα πρέπει να διατηρείται η απαίτηση σύνταξης περιληπτικού σημειώματος στην περίπτωση που απαιτείται έγγραφο βασικών πληροφοριών, καθώς το δεύτερο δεν περιέχει βασικές πληροφορίες για τον εκδότη και την προσφορά στο κοινό ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των οικείων κινητών αξιών.

(26)  Δεν θα πρέπει να αποδίδεται αστική ευθύνη σε οιοδήποτε πρόσωπο μόνον βάσει του περιληπτικού σημειώματος συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε μετάφρασής του, εκτός αν αυτό είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου. Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να περιέχει σαφή προειδοποίηση προς τον σκοπό αυτό.

(27)  Οι εκδότες που συγκεντρώνουν επανειλημμένα χρηματοδότηση από κεφαλαιαγορές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ειδικές μορφές εγγράφων αναφοράς και ενημερωτικών δελτίων, καθώς και ειδικές διαδικασίες συμπλήρωσης και έγκρισής τους, ώστε να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι μορφές και οι διαδικασίες θα πρέπει να προαιρετικές και να επιλέγονται από τους εκδότες.

(28)  Για όλες τις μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες αυτές εκδίδονται κατά συνεχή ή επαναλαμβανόμενο τρόπο ή στο πλαίσιο προγράμματος προσφοράς, θα πρέπει να επιτρέπεται η κατάρτιση από τους εκδότες ενημερωτικού δελτίου με τη μορφή βασικού ενημερωτικού δελτίου. Το βασικό ενημερωτικό δελτίο και οι τελικοί του όροι πρέπει να περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες όπως και το ενημερωτικό δελτίο.

(29)  Είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ότι οι τελικοί όροι σε ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να περιέχουν μόνον πληροφορίες για το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου που αφορούν ειδικά την συγκεκριμένη έκδοση και οι οποίες μπορούν να καθορίζονται μόνον κατά τη συγκεκριμένη έκδοση. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παραδείγματος χάριν τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης χρεογράφων, την τιμή έκδοσης, τη διάρκεια, οποιοδήποτε απόκομμα πληρωμής, την ημερομηνία άσκησης δικαιώματος, την τιμή άσκησης δικαιώματος και την τιμή εξόφλησης, καθώς και άλλους όρους που δεν είναι γνωστοί κατά τη σύνταξη του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Στην περίπτωση που οι τελικοί όροι δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, δεν θα πρέπει να απαιτείται έγκρισή τους από την αρμόδια αρχή, αλλά μόνον κατάθεσή τους σε αυτή. Περαιτέρω νέες πληροφορίες ικανές να επηρεάσουν την εκτίμηση για τον εκδότη και τις κινητές αξίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμπλήρωμα του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Ούτε οι τελικοί όροι ούτε το συμπλήρωμα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση στο ενημερωτικό δελτίο οποιουδήποτε τύπου κινητών αξιών που δεν περιγράφονται ήδη στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

(30)  Στο πλαίσιο ενός βασικού ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης θα πρέπει να καταρτίζει μόνο περιληπτικό σημείωμα σε σχέση με κάθε επιμέρους προσφερόμενη έκδοση, ώστε να μειώνεται η διοικητική επιβάρυνση και να βελτιώνεται η αναγνωσιμότητα για τους επενδυτές. Αυτό το περιληπτικό σημείωμα που αφορά συγκεκριμένα την έκδοση θα πρέπει να συνοδεύει τους τελικούς όρους και να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή μόνο όταν οι τελικοί όροι περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμα βασικού ενημερωτικού δελτίου.

(31)  Προκειμένου να αυξηθούν η ευελιξία και η αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος του βασικού ενημερωτικού δελτίου, οι εκδότες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν βασικό ενημερωτικό δελτίο υπό μορφή χωριστών εγγράφων. Οι συχνοί εκδότες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν γενικό έγγραφο αναφοράς ως αναπόσπαστο μέρος του εν λόγω βασικού ενημερωτικού δελτίου.

(32)  Οι συχνοί εκδότες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καταρτίζουν τα ενημερωτικά δελτία τους ως χωριστά έγγραφα, καθώς έτσι μπορεί να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσής τους με τον παρόντα κανονισμό και θα μπορούν να αντιδρούν γρήγορα στις ευκαιρίες της αγοράς. Συνεπώς, οι εκδότες κινητών αξιών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν σε κάθε οικονομικό έτος ένα γενικό έγγραφο αναφοράς, το οποίο περιέχει νομικές, επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές πληροφορίες και πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και μια περιγραφή του εκδότη για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος. Με τον τρόπο αυτό, ο εκδότης θα μπορεί να επικαιροποιεί τις πληροφορίες και να καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο όταν οι συνθήκες της αγοράς καθίστανται ευνοϊκές για μια έκδοση ή για μια εισαγωγή, προσθέτοντας σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και περιληπτικό σημείωμα. Το γενικό έγγραφο αναφοράς θα πρέπει να είναι γενικής χρήσης, καθώς το περιεχόμενο του θα πρέπει να είναι το ίδιο ανεξαρτήτως του εάν ο εκδότης θα το χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχικών κινητών αξιών, χρεογράφων ή παραγώγων. Θα πρέπει να χρησιμεύει ως πηγή αναφοράς για τον εκδότη, παρέχοντας στους επενδυτές και τους αναλυτές τις ελάχιστες πληροφορίες που χρειάζονται για να διαμορφώνουν άποψη εν επιγνώσει για την επιχείρηση, την οικονομική κατάσταση, τα κέρδη και τις προοπτικές, τη διοίκηση και τη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(33)  Ένας εκδότης που έχει καταθέσει γενικό έγγραφο αναφοράς και έχει λάβει έγκριση για αυτό για δύο διαδοχικά έτη μπορεί να θεωρείται επαρκώς γνωστός στην αρμόδια αρχή. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπονται η κατάθεση όλων των επόμενων γενικών εγγράφων αναφοράς και τυχόν τροποποιήσεών τους χωρίς προηγούμενη έγκριση και ο έλεγχος τους εκ των υστέρων από την αρμόδια αρχή, στην περίπτωση που αυτή το θεωρεί απαραίτητο, εκτός αν οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν παράλειψη, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδη ανακρίβεια που ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις που έχουν σημασία για να μπορέσει αυτό να προβεί σε εκτίμηση του εκδότη εν επιγνώσει. Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει να αποφασίζει τη συχνότητα του εν λόγω ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, την αξιολόγηση των κινδύνων του εκδότη την οποία διενήργησε, την ποιότητα των προηγούμενων γνωστοποιήσεών του ή το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τον τελευταίο έλεγχο ενός κατατεθειμένου γενικού εγγράφου αναφοράς.

(34)  Το γενικό έγγραφο αναφοράς, εφόσον δεν έχει αποτελέσει μέρος εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να μπορεί να τροποποιηθεί, είτε προαιρετικά από τον εκδότη (για παράδειγμα στην περίπτωση ουσιώδους αλλαγής στην οργάνωση ή στην οικονομική κατάστασή του) είτε κατόπιν αίτησης από την αρμόδια αρχή στο πλαίσιο ελέγχου μετά την κατάθεση, εφόσον δεν πληρούνται τα πρότυπα πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το γενικό έγγραφο αναφοράς. Ειδικότερα, όταν η αρμόδια αρχή εντοπίζει παράλειψη ή ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδη ανακρίβεια, ο εκδότης θα πρέπει να τροποποιεί το γενικό έγγραφο αναφοράς του και να δημοσιοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την εν λόγω τροποποίηση. Δεδομένου ότι δεν λαμβάνει χώρα ούτε δημόσια προσφορά ούτε εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών, η διαδικασία τροποποίησης ενός γενικού εγγράφου αναφοράς θα πρέπει να είναι διακριτή από τη διαδικασία συμπλήρωσης ενός ενημερωτικού δελτίου, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.

(35)  Στην περίπτωση που ένας εκδότης καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, όλα τα συστατικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του γενικού εγγράφου αναφοράς και των τροποποιήσεών του, όταν αυτά τα έγγραφα έχουν κατατεθεί προηγουμένως στην αρμόδια αρχή αλλά δεν έχουν εγκριθεί. Στην περίπτωση συχνού εκδότη, οι τυχόν τροποποιήσεις του γενικού εγγράφου αναφοράς δεν θα πρέπει να χρειάζονται έγκριση πριν από τη δημοσίευση αλλά θα πρέπει να μπορούν να επανεξετάζονται εκ των υστέρων από την αρμόδια αρχή.

(36)  Για να επιταχυνθεί η διαδικασία κατάρτισης ενός ενημερωτικού δελτίου και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές με τρόπο αποδοτικό ως προς το κόστος, οι συχνοί εκδότες που συντάσσουν γενικό έγγραφο αναφοράς θα πρέπει να απολαμβάνουν τα οφέλη μιας ταχύτερης διαδικασίας έγκρισης, καθώς το κύριο μέρος του ενημερωτικού δελτίου είτε έχει ήδη εγκριθεί είτε είναι ήδη διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια αρχή. Επομένως, ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να μειώνεται στην περίπτωση που το έγγραφο αναφοράς έχει τη μορφή γενικού εγγράφου αναφοράς.

(37)  Εφόσον ο εκδότης συμμορφώνεται με τις διαδικασίες κατάθεσης, διάδοσης και αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών και με τις προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις που απαιτούνται δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ ως μέρος του γενικού εγγράφου αναφοράς, εκτός εάν το κράτος μέλος καταγωγής του εκδότη διαφέρει για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού από το κράτος μέλος καταγωγής για σκοπούς της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και εκτός εάν η γλώσσα του γενικού εγγράφου αναφοράς δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση που συνδέεται με πολλαπλές καταθέσεις, χωρίς να επηρεάζονται οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό ή η εποπτεία αυτών των εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

(38)  Θα πρέπει να καθορίζεται η σαφής διάρκεια ισχύος ενός ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να αποφεύγεται η λήψη επενδυτικών αποφάσεων βάσει μη επικαιροποιημένων πληροφοριών. Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να αρχίζει να ισχύει με την έγκρισή του, χρονική στιγμή που είναι εύκολο να επαληθευθεί από την αρμόδια αρχή. Μια προσφορά κινητών αξιών στο κοινό δυνάμει ενός βασικού ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να παρατείνεται πέραν της περιόδου ισχύος του βασικού ενημερωτικού δελτίου μόνο όταν εγκρίνεται ένα επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο πριν από τη λήξη της ισχύος του πρώτου και εφόσον το επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο καλύπτει τη συνεχιζόμενη προσφορά.

(39)  Λόγω της φύσης τους, οι πληροφορίες για τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται για κινητές αξίες σε ένα ενημερωτικό δελτίο μπορούν να είναι μόνο γενικές και προσθέτουν ελάχιστη ενημερωτική αξία για τον επιμέρους επενδυτή. Δεδομένου ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να καλύπτουν μόνο τη χώρα όπου βρίσκεται η εγγεγραμμένη έδρα του εκδότη αλλά και τις χώρες στις οποίες υποβάλλεται προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, στην περίπτωση διασυνοριακής χρήσης ενός ενημερωτικού δελτίου, η δημοσίευσή τους είναι δαπανηρή και ενδέχεται να παρεμποδίζει διασυνοριακές προσφορές. Επομένως, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο μια προειδοποίηση ότι η φορολογική νομοθεσία στο κράτος μέλος του επενδυτή και στο κράτος μέλος σύστασης του εκδότη μπορεί να έχει αντίκτυπο στο εισόδημα που αποκομίζεται από τις κινητές αξίες. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να περιέχει κατάλληλες πληροφορίες για τη φορολογία, στην περίπτωση που η προτεινόμενη επένδυση συνεπάγεται ειδικό φορολογικό καθεστώς, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση επενδύσεων σε κινητές αξίες που επιφυλάσσουν για τους επενδυτές ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση.

(40)  Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις προς τους επενδυτές δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή μεταγενέστερων εισαγωγών προς διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο προς χρήση ένα χωριστό απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για στοιχεία όπως οι όροι και το πλαίσιο της προσφοράς▌. Συνεπώς, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο για δευτερογενή έκδοση θα πρέπει να περιέχει τις σχετικές μειωμένες πληροφορίες τις οποίες μπορεί ευλόγως να ζητήσουν οι επενδυτές προκειμένου να μπορέσουν να κατανοήσουν τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες, καθώς και τους λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της στον εκδότη, ιδίως τη δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης, τη γνωστοποίηση κεφαλαιοποίησης και χρέους, τον αντίκτυπο στη συνολική διάρθρωση του κεφαλαίου και σύντομη περίληψη των σχετικών πληροφοριών που γνωστοποιούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 από την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης.

(41)  Το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις θα πρέπει να επεκταθεί και στις κινητές αξίες που διατίθενται προς διαπραγμάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, καθώς οι διαχειριστές τους οφείλουν δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΚ να καθιερώνουν και να εφαρμόζουν κανόνες οι οποίοι εξασφαλίζουν την κατάλληλη συνεχή δημοσιοποίηση στοιχείων από εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτούς τους τόπους. Το καθεστώς θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε ΠΜΔ, εκτός των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, όταν οι εν λόγω ΠΜΔ έχουν απαιτήσεις γνωστοποίησης ισοδύναμες με εκείνες που απαιτούνται για τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(42)  Το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον έχει παρέλθει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα από την αρχική εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μιας κατηγορίας κινητών αξιών ενός εκδότη. Μια καθυστέρηση 18 μηνών θα εξασφαλίζει ότι ο εκδότης έχει συμμορφωθεί τουλάχιστον μία φορά με την υποχρέωσή του να δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ ή σύμφωνα με τους κανόνες του διαχειριστή μιας αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ ή ενός ΠΜΔ με ισοδύναμες απαιτήσεις γνωστοποίησης.

(43)  Ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην Ένωση σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών. Δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές χρειάζονται συνήθως να συγκεντρώσουν σχετικά μικρότερα ποσά σε σύγκριση με άλλους εκδότες, το κόστος της σύνταξης πλήρους ενημερωτικού δελτίου μπορεί να είναι δυσανάλογα υψηλό και να τους αποτρέπει να προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο κοινό. Ταυτόχρονα, λόγω του μεγέθους τους και του βραχύτερου ιστορικού τους, οι ΜΜΕ μπορεί να αντιπροσωπεύουν ειδικό επενδυτικό κίνδυνο σε σύγκριση με μεγαλύτερους εκδότες και θα πρέπει να δημοσιοποιούν επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση της χρηματοδότησης μέσω κεφαλαιαγορών από τις ΜΜΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο που θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρότερες, αναπτυσσόμενες εταιρείες να αντλούν κεφάλαια. Η επιτυχία αυτών των τόπων εξαρτάται, ωστόσο, από την ελκυστικότητά τους για εταιρείες ορισμένου μεγέθους. Ομοίως, οι εκδότες που προβαίνουν στη δημόσια προσφορά κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση που δεν υπερβαίνει τα 20 000 000 EUR θα επωφελούνται από την ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και θα πρέπει να είναι σε θέση να αντλούν κεφάλαια με κόστος που δεν είναι δυσανάλογα υψηλό. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερώσει ο παρών κανονισμός ένα ειδικό αναλογικό καθεστώς ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ΜΜΕ, σε εκδότες που προβαίνουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών οι οποίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ καθώς και σε εκδότες που προβαίνουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση που δεν υπερβαίνει τα 20 000 000 EUR. Επομένως, θα πρέπει να επιτυγχάνεται σωστή ισορροπία μεταξύ της αποδοτικής ως προς το κόστος πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές αγορές και της προστασίας των επενδυτών κατά την προσαρμογή του περιεχομένου ενός ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ που εφαρμόζεται για ΜΜΕ και θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα καθεστώς ειδικών απαιτήσεων γνωστοποίησης για τις ΜΜΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αφού εγκριθούν, τα ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης ΕΕ θα πρέπει να επωφελούνται από το καθεστώς διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει, συνεπώς, να ισχύουν για κάθε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε ολόκληρη την Ένωση.

(44)  Οι μειωμένες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στα ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης ΕΕ θα πρέπει να προσαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να εστιάζουν σε πληροφορίες που είναι σημαντικές και κατάλληλες κατά την πραγματοποίηση επένδυσης σε εκδοθείσες κινητές αξίες και θα πρέπει να εξασφαλίζουν αναλογικότητα μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και των αναγκών της όσον αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων, αφενός, και του κόστους σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, αφετέρου. Για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να συντάσσουν ενημερωτικά δελτία χωρίς να επιβαρύνονται με κόστος δυσανάλογο του μεγέθους τους και, επομένως, του μεγέθους των κεφαλαίων που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν, το καθεστώς ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ ▌θα πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο από το καθεστώς που εφαρμόζεται σε εταιρείες σε ρυθμιζόμενες αγορές, στον βαθμό που εξασφαλίζεται, ωστόσο, η δημοσιοποίηση των βασικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τους επενδυτές.

(45)  Το αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης για ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμο όταν κινητές αξίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και δεν θα πρέπει να είναι επίσης επιλέξιμες για το συγκεκριμένο καθεστώς, διότι οι επενδυτές σε ρυθμιζόμενες αγορές θα πρέπει να νιώθουν σίγουροι ότι οι εκδότες στων οποίων τις κινητές αξίες επενδύουν υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων γνωστοποίησης. Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει διπλό πρότυπο γνωστοποίησης για την εισαγωγή κινητών αξιών στις ρυθμιζόμενες αγορές αναλόγως του μεγέθους του εκδότη.

(46)  Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ θα πρέπει να είναι ένα τυποποιημένο έγγραφο, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα από τους εκδότες, και θα πρέπει να καλύπτει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον επενδυτή, τις κινητές αξίες και την προσφορά. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον προσδιορισμό του μειωμένου περιεχομένου και της μορφής του τυποποιημένου ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ. Κατά τον καθορισμό των λεπτομερειών του αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης για τα ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ είναι πραγματικά και σε μεγάλο βαθμό λιγότερο επαχθές από το πλήρες ενημερωτικό δελτίο τόσο από την άποψη του διοικητικού φόρτου όσο και από την άποψη του κόστους έκδοσης, την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών να επενδύουν σε τέτοιες επιχειρήσεις, την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν το κόστος και ο φόρτος για τις ΜΜΕ, την ανάγκη να εκμαιεύονται συγκεκριμένοι τύποι πληροφοριών που αφορούν ειδικά τις ΜΜΕ, το μέγεθος του εκδότη και τον χρόνο λειτουργίας του, τα διάφορα είδη και τα χαρακτηριστικά των προσφορών, καθώς και τους διάφορους τύπους πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές σχετικά με τα διάφορα είδη κινητών αξιών.

(48)  Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό δελτίο είναι να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν επιγνώσει και, επομένως, η λήψη επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να περιορίζονται στους κινδύνους που είναι ουσιώδεις και αφορούν συγκεκριμένα τον εκδότη και τις κινητές αξίες του και που επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς παράγοντες κινδύνου που χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της σχετικής ευθύνης, καθώς αυτοί μπορούν να επισκιάσουν πιο συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και, επομένως, δεν επιτρέπουν στο ενημερωτικό δελτίο να παρουσιάζει πληροφορίες κατά τρόπο ευκόλως αναλύσιμο, περιεκτικό και κατανοητό. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του ειδικού χαρακτήρα και της σπουδαιότητας των παραγόντων κινδύνου προκειμένου να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην εξέταση των παραγόντων κινδύνου κατά τρόπον ώστε να ενθαρρύνεται η κατάλληλη και εστιασμένη γνωστοποίηση των παραγόντων κινδύνου από τους εκδότες.

(49)  Η μη καταχώριση ευαίσθητων πληροφοριών σε ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω παρέκκλισης που χορηγεί η αρμόδια αρχή προκειμένου να αποφεύγονται επιζήμιες καταστάσεις για έναν εκδότη.

(50)  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη δημοσιονομική τους κατάσταση, οι οποίες είναι γενικά διαθέσιμες στο κοινό. Επομένως, όταν ένα κράτος μέλος εγγυάται μια προσφορά κινητών αξιών, οι πληροφορίες αυτές δεν χρειάζεται να παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.

(51)  Η δυνατότητα των εκδοτών να ενσωματώνουν, μέσω παραπομπής, έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται με το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο (υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής έχουν ήδη δημοσιευθεί ηλεκτρονικά), θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου και να μειώνει το κόστος που αναλαμβάνουν οι εκδότες, χωρίς παράλληλα να υπονομεύεται η προστασία των επενδυτών. Ωστόσο, αυτός ο στόχος της απλούστευσης και της μείωσης του κόστους κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται εις βάρος των άλλων συμφερόντων που προορίζεται να προστατεύει το ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε πληροφορίες. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής θα πρέπει να ακολουθεί το καθεστώς γλώσσας που ισχύει για τα ενημερωτικά δελτία. Οι πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής μπορούν να παραπέμπουν σε ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλέον κατάλληλες λόγω ουσιαστικής μεταβολής της κατάστασης, αυτό πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο ενημερωτικό δελτίο, μαζί με την επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων. Επιπλέον, οι συχνοί εκδότες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν να ενσωματώνουν τυχόν αλλαγές στο γενικό έγγραφο αναφοράς μέσω δυναμικής παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο. Η εν λόγω δυναμική παραπομπή θα εξασφαλίζει ότι ο αναγνώστης παραπέμπεται πάντοτε στην τελευταία έκδοση του γενικού εγγράφου αναφοράς, χωρίς την ανάγκη συμπληρώματος. Η χρήση δυναμικής παραπομπής αντί συμπληρώματος δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα υπαναχώρησης του επενδυτή.

(52)  Οποιεσδήποτε ρυθμιζόμενες πληροφορίες ▌θα πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής. Οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε έναν πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης και οι εκδότες που εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, θα πρέπει να μπορούν να ενσωματώνουν στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής το σύνολο ή μέρος των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, εκθέσεων ελέγχου, οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων διαχείρισης ή δηλώσεων εταιρικής διακυβέρνησής τους, εφόσον αυτά τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα ηλεκτρονικά.

(53)  Δεν έχουν όλοι οι εκδότες πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης και τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την έγκριση ενός ενημερωτικού δελτίου, καθώς οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εξαλείψει αυτές τις διαφορές με την εναρμόνιση των κανόνων που ισχύουν για τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης και με τον εξορθολογισμό της διαδικασίας έγκρισης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αρμόδιες αρχές υιοθετούν μια συγκλίνουσα προσέγγιση κατά τον έλεγχο της πληρότητας, της συνεκτικότητας και της δυνατότητας κατανόησης των πληροφοριών που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο. Καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ζητείται η έγκριση ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να είναι δημοσίως διαθέσιμη στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης στον τομέα αυτό, χρησιμοποιώντας τις εξουσίες της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει ιδίως να διεξάγει αξιολογήσεις από ομοτίμους, οι οποίες θα καλύπτουν τις δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού εντός ενός κατάλληλου χρονικού πλαισίου πριν από την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναπτύξει ένα κεντρικό σύστημα ροής εργασιών, το οποίο θα καλύπτει τη διαδικασία έγκρισης ενημερωτικών δελτίων από την έναρξη έως την έγκριση και θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ και τους εκδότες να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν τις αιτήσεις μέσω διαδικτύου. Το εν λόγω σύστημα θα παρέχει βασικές πληροφορίες και θα λειτουργεί ως εργαλείο για την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές ώστε να προωθήσουν τη σύγκλιση των διεργασιών και διαδικασιών έγκρισης ενημερωτικών δελτίων σε ολόκληρη την Ένωση και να εξασφαλίσουν ότι, στο μέλλον, τα ενημερωτικά δελτία θα εγκρίνονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.

(53α)  Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να προβεί, από κοινού με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σε αξιολόγηση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης και της λειτουργίας ενός κεντρικού συστήματος ροής εργασιών στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

(54)  Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές των κρατών μελών, είναι σημαντικό να δημοσιοποιούνται και να είναι εύλογες οι χρεώσεις που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές για την έγκριση και την κατάθεση ενημερωτικών δελτίων και των σχετικών εγγράφων τους. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται σε εκδότες που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την επιβάρυνση που συνιστά μια τέτοια έκδοση.

(55)  Δεδομένου ότι το διαδίκτυο εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης από τους επενδυτές, το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να δημοσιεύεται πάντα σε ηλεκτρονική μορφή. Το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να δημοσιεύεται σε ειδική ενότητα του δικτυακού τόπου του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή, κατά περίπτωση, στον δικτυακό τόπο των χρηματοοικονομικών μεσολαβητών που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πληρωμής, ή στον δικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία επιζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή του διαχειριστή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, και να διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ από κοινού με τα σχετικά δεδομένα που επιτρέπουν την ταξινόμησή του. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να παρέχει έναν κεντρικό μηχανισμό αποθήκευσης ενημερωτικών δελτίων, δωρεάν πρόσβαση σε αυτόν, καθώς και κατάλληλες δυνατότητες αναζήτησης για το κοινό. Για να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν εγκαίρως και με αποτελεσματικό τρόπο, οι βασικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, όπως ο ISIN που προσδιορίζει τις κινητές αξίες και ο LEI που προσδιορίζει τους εκδότες, τους προσφέροντες και τους εγγυητές, θα πρέπει να είναι αναγνώσιμες από μηχανή, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου χρησιμοποιούνται μεταδεδομένα. Τα ενημερωτικά δελτία θα πρέπει να παραμένουν στη διάθεση του κοινού για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά τη δημοσίευσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η περίοδος διαθεσιμότητάς τους στο κοινό ευθυγραμμίζεται με την περίοδο διαθεσιμότητας των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμο στους επενδυτές δωρεάν, σε σταθερό μέσο, κατόπιν αιτήσεώς τους.

(56)  Είναι επίσης απαραίτητο να εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών λιανικής. Με την επιφύλαξη του καθεστώτος διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η εποπτεία των εν λόγω διαφημίσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ρόλου των αρμόδιων αρχών. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαδίδονται οι διαφημίσεις θα πρέπει να έχει την εξουσία να ελέγχει εάν η διαφημιστική δραστηριότητα για δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά συμμορφώνεται με τις αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Όπου είναι αναγκαίο, το κράτος μέλος καταγωγής θα πρέπει να επικουρεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαδίδονται οι διαφημίσεις κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των διαφημίσεων με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που ορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, ο έλεγχος των διαφημίσεων από την αρμόδια αρχή δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος υποδοχής.

(57)  Οποιοδήποτε σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιολόγηση της επένδυσης και προκύπτει μετά τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου αλλά πριν από τη λήξη της προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να αξιολογείται κατάλληλα από τους επενδυτές και, επομένως, στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται η έγκριση και διανομή συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(58)  Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να διασαφηνιστούν οι αντίστοιχες προθεσμίες εντός των οποίων ένας εκδότης πρέπει να δημοσιεύει συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και εντός των οποίων οι επενδυτές έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή μιας προσφοράς μετά τη δημοσίευση συμπληρώματος. Αφενός, η υποχρέωση συμπλήρωσης ενός ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να ισχύει έως την οριστική λήξη της περιόδου προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των εν λόγω κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά, ανάλογα με το ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη. Αφετέρου, το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αποδοχή θα πρέπει να ασκείται μόνον εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει σχέση με δημόσια προσφορά κινητών αξιών και το νέο στοιχείο, σφάλμα ή ανακρίβεια προέκυψε πριν από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να συνδέεται με τη χρονική στιγμή της εμφάνισης του νέου στοιχείου, του σφάλματος ή της ανακρίβειας που δικαιολογεί συμπλήρωμα και θα πρέπει να προϋποθέτει ότι αυτό το γενεσιουργό αίτιο εμφανίζεται ενώ η προσφορά είναι ακόμη ανοιχτή και πριν από την παράδοση των κινητών αξιών. Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει στο συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου να προσδιορίζεται πότε παύει να ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Οι χρηματοοικονομικοί μεσολαβητές πρέπει να διευκολύνουν τις διαδικασίες στην περίπτωση που οι επενδυτές ασκούν το δικαίωμά τους να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή μιας προσφοράς.

(59)  Η ισχύουσα υποχρέωση των εκδοτών να μεταφράζουν ολόκληρο το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου σε όλες τις οικείες επίσημες γλώσσες αποθαρρύνει τις διασυνοριακές προσφορές ή τη διαπραγμάτευση σε πολυεθνική βάση. Για να διευκολύνονται οι διασυνοριακές προσφορές, όταν το ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, μόνο το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να μεταφράζεται στην(στις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του(των) κράτους(-ών) μέλους(-ών) υποδοχής ή καταγωγής ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο τμήμα του κράτους μέλους όπου διανέμεται το επενδυτικό προϊόν.

(60)  Η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να δύναται να ζητεί και να λαμβάνει πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το ενημερωτικό δελτίο ή το ατομικό γενικό έγγραφο αναφοράς, στις περιπτώσεις που έχει εγκριθεί μόνο ένα τέτοιο έγγραφο, καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής πρέπει επίσης να κοινοποιεί στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου ή του γενικού εγγράφου αναφοράς, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που απευθύνεται στην αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ώστε ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου ή του γενικού εγγράφου αναφοράς, κατά περίπτωση, να γνωρίζει με βεβαιότητα εάν και πότε έχει όντως πραγματοποιηθεί κοινοποίηση.

(61)  Για να διασφαλίζεται η πλήρης επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του οι κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς υπαγόμενους στα δίκαια τρίτων χωρών. ▌Για να διασφαλίζονται οι ανταλλαγές πληροφοριών και η συνεργασία με αρχές τρίτων χωρών με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν συμφωνίες συνεργασίας με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. Οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων βάσει των ανωτέρω συμφωνιών θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(62)  Η ύπαρξη πολυάριθμων αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη, με διαφορετικές αρμοδιότητες, ενδέχεται να προκαλεί περιττό κόστος και επικάλυψη αρμοδιοτήτων χωρίς να προσφέρει οποιοδήποτε πρόσθετο όφελος. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει μια ενιαία αρμόδια αρχή για την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων και για την ανάληψη της ευθύνης για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Αυτή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να θεσπισθεί ως διοικητική αρχή και με μορφή τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της από οικονομικούς φορείς και να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων. Ο ορισμός αρμόδιας αρχής για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να αποκλείει τη συνεργασία μεταξύ αυτής της αρμόδιας αρχής και άλλων οντοτήτων, όπως αρχών επιφορτισμένων με την εποπτεία τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών ή αρχών επιφορτισμένων με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών, με σκοπό να διασφαλίζονται ο αποτελεσματικός έλεγχος και η έγκριση των ενημερωτικών δελτίων προς το συμφέρον των εκδοτών, των επενδυτών, των φορέων της αγοράς καθώς και των ιδίων των αγορών. Η ανάθεση καθηκόντων από μια αρμόδια αρχή σε μια άλλη οντότητα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο όταν αφορά τη δημοσίευση εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων.

(63)  Ένα σύνολο αποτελεσματικών εργαλείων, εξουσιών και πόρων για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εγγυάται την αποτελεσματικότητα της εποπτείας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ειδικότερα ένα ελάχιστο επίπεδο εποπτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να ανατεθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται στις περιπτώσεις που ορίζει το εθνικό δίκαιο, κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ενεργούν με τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο διατηρώντας την αυτονομία τους σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

(64)  Για τον εντοπισμό παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο για τις αρμόδιες αρχές να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους πέραν των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων, προκειμένου να προβούν σε κατάσχεση εγγράφων. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητη στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι υπάρχουν τέτοια έγγραφα καθώς και άλλα δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητη στην περίπτωση που: το πρόσωπο από το οποίο έχουν ζητηθεί οι πληροφορίες δεν έχει συμμορφωθεί με την απαίτηση, ή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι, εάν υποβληθεί αίτηση, δεν θα υπάρξει συμμόρφωση ή ότι τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που σχετίζονται με την απαίτηση παροχής πληροφοριών θα απομακρυνθούν, θα παραποιηθούν ή θα καταστραφούν.

(65)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010, για την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και μέτρα. Αυτές οι κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά, να εξασφαλίζουν μια κοινή προσέγγιση στα κράτη μέλη και να λειτουργούν προληπτικά. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέψουν υψηλότερα επίπεδα διοικητικών κυρώσεων.

(66)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές λειτουργούν αποτρεπτικά για το κοινό γενικότερα, θα πρέπει κανονικά να δημοσιεύονται, εκτός εάν η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θεωρεί απαραίτητο να επιλέξει δημοσίευση σε ανώνυμη βάση, να καθυστερήσει τη δημοσίευση ή να μην δημοσιεύσει κυρώσεις.

(67)  Μολονότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις ίδιες παραβάσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού που υπόκεινται στο εθνικό ποινικό δίκαιο έως την [να εισαχθεί ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]. Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να επιβάλουν τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις για το ίδιο αδίκημα, αλλά θα πρέπει να μπορούν να το πράξουν εφόσον το επιτρέπει το εθνικό τους δίκαιο. Ωστόσο, η διατήρηση των ποινικών κυρώσεων αντί διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να μειώνει ή να επηρεάζει με άλλον τρόπο την ικανότητα των αρμόδιων αρχών προς συνεργασία, πρόσβαση και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ακόμη και έπειτα από τυχόν παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη.

(68)  Οι πληροφοριοδότες ενδέχεται να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές νέες πληροφορίες οι οποίες τις διευκολύνουν στον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων επί υποθέσεων που αφορούν παράβαση του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι υφίστανται επαρκείς ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους πληροφοριοδότες να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα.

(69)  Για να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις όσον αφορά ▌τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία στ) και ζ) και στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία δ) και ε), την προσαρμογή των ορισμών του άρθρου 2, ▌τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων, τις ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, τις ελάχιστες πληροφορίες που περιέχει το γενικό έγγραφο αναφοράς, τις μειωμένες πληροφορίες που περιέχει ▌το απλουστευμένο ενημερωτικό δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών εκδόσεων και ΜΜΕ, το ειδικό μειωμένο περιεχόμενο και τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, τις διαφημίσεις κινητών αξιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τα γενικά κριτήρια ισοδυναμίας για ενημερωτικά δελτία που καταρτίζονται από εκδότες τρίτης χώρας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, για να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(70)  Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ισοδυναμία των νομοθεσιών περί ενημερωτικού δελτίου τρίτων χωρών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την εν λόγω ισοδυναμία. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13).

(71)  Τα τεχνικά πρότυπα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση. Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ είναι φορέας με υψηλό βαθμό εξειδικευμένης πείρας, θα ήταν συμφέρον και σκόπιμο να της ανατεθεί η εκπόνηση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που δεν ενέχουν επιλογές πολιτικής, τα οποία θα υποβάλλονται στην Επιτροπή.

(72)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία εκπονεί η ΕΑΚΑΑ όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της παρουσίασης των ιστορικών βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που πρέπει να περιέχει το περιληπτικό σημείωμα, τον έλεγχο, την έγκριση, την κατάθεση και την εξέταση του γενικού εγγράφου αναφοράς, καθώς και τους όρους τροποποίησης ή επικαιροποίησής του καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να απολεσθεί η ιδιότητα του συχνού εκδότη, τις πληροφορίες που πρέπει να ενσωματώνονται μέσω παραπομπής και άλλους τύπους εγγράφων που απαιτούνται δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταξινόμηση ενημερωτικών δελτίων στον μηχανισμό αποθήκευσης που διαχειρίζεται η ΕΑΚΑΑ, τις διατάξεις σχετικά με τις διαφημίσεις, τις καταστάσεις κατά τις οποίες λόγω σημαντικού νέου στοιχείου, ουσιώδους σφάλματος ή ουσιώδους ανακρίβειας σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο απαιτείται δημοσίευση συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου, τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές με την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο της υποχρέωσης συνεργασίας και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμφωνιών συνεργασίας με εποπτικές αρχές σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(73)  Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και κατά το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να επιφορτιστεί με την εκπόνηση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων τα οποία θα υποβάλει στην Επιτροπή, όσον αφορά τα τυπικά έντυπα και υποδείγματα και τις τυπικές διαδικασίες για την κοινοποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης, του ενημερωτικού δελτίου, του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου και της μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου και/ή του περιληπτικού σημειώματος, τα τυπικά έντυπα και υποδείγματα και τις τυπικές διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τις διαδικασίες και τα έντυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ.

(74)  Κατά την άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες αρχές:

–  ανάγκη να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών λιανικής και των ΜΜΕ στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με την προώθηση υψηλού επιπέδου διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές,

–  ανάγκη να προσαρμόζονται οι απαιτήσεις γνωστοποίησης ενός ενημερωτικού δελτίου λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του εκδότη και τις πληροφορίες που πρέπει ήδη να γνωστοποιεί ένας εκδότης δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,

–  ανάγκη να διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές και παράλληλα να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πραγματοποίηση επενδύσεων στις εν λόγω εταιρείες,

–  ανάγκη να παρέχεται στους επενδυτές ευρύ φάσμα ευκαιριών ανταγωνιστικών επενδύσεων και ένα προσαρμοσμένο στις περιστάσεις επίπεδο δημοσιότητας και προστασίας,

–  ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν την εφαρμογή των κανόνων με συνέπεια, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση αδικημάτων που διαπράττονται από διευθυντικά στελέχη,

–  ανάγκη για υψηλό επίπεδο διαφάνειας και για διαβούλευση με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

–  ανάγκη να ενθαρρύνεται η καινοτομία στις χρηματοπιστωτικές αγορές προκειμένου αυτές να χαρακτηρίζονται από δυναμισμό και αποτελεσματικότητα,

–  ανάγκη να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω στενού και στιγμιαίου ελέγχου των καινοτομιών στο χρηματοπιστωτικό τομέα,

–  σπουδαιότητα της μείωσης του κόστους του κεφαλαίου και της αύξησης της πρόσβασης σε αυτό,

–  κατά τη λήψη κάθε εκτελεστικού μέτρου, ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ κόστους και οφέλους για όλους τους φορείς της αγοράς σε μακροπρόθεσμη βάση,

–  ανάγκη βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης, χωρίς να θίγεται η ιδιαίτερα αναγκαία επέκταση της διεθνούς συνεργασίας,

–  ανάγκη εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους φορείς της αγοράς, μέσω της καθιέρωσης, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, νομοθεσίας της Ένωσης,

–  ανάγκη να διασφαλίζεται η συνοχή με άλλη νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα αυτόν, δεδομένου ότι τυχόν ανισότητες στο επίπεδο της πληροφόρησης και έλλειψη διαφάνειας μπορούν να υπονομεύσουν τη λειτουργία των αγορών και κυρίως να βλάψουν τους καταναλωτές και τους μικροεπενδυτές.

(75)  Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως ανταλλαγή ή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) και οποιαδήποτε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15).

(76)  Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εφαρμογή του και να αξιολογήσει ιδίως εάν τα καθεστώτα απαιτήσεων γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις και για ΜΜΕ, το γενικό έγγραφο αναφοράς και το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου συνεχίζουν να είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

(77)  Η εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων και να μπορέσουν οι συμμετέχοντες στην αγορά να αφομοιώσουν και να προγραμματίσουν την εφαρμογή των νέων μέτρων.

(78)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και της αποδοτικότητας της αγοράς, παράλληλα με την καθιέρωση της Ένωσης κεφαλαιαγορών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας ως έχει στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών.

(79)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αναγνωρισμένες, ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχές. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, τηρουμένων των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών.

(80)  Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ▌.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος.

2.  Ο παρών κανονισμός, με εξαίρεση το άρθρο 4, δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες μορφές κινητών αξιών:

α)  στα μερίδια που εκδίδουν οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων▌·

β)  στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος μέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους μέλους, από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών·

γ)  στις μετοχές του κεφαλαίου των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών·

δ)  στις κινητές αξίες που καλύπτονται πλήρως από ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση ενός κράτους μέλους ή μιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους μέλους·

ε)  στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από κράτος μέλος, με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών τους σκοπών·

ζ)  στις μη ανταλλάξιμες μετοχές κεφαλαίου των οποίων βασικός σκοπός είναι να παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα να κάνει χρήση διαμερίσματος, ή άλλης μορφής ακίνητης περιουσίας ή μέρους αυτών, ενώ οι μετοχές δεν μπορούν να πωληθούν χωρίς παραίτηση από το δικαίωμα αυτό·

θ)  στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική αθροιστική ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη από 75 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα σε περίοδο δώδεκα μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

i)  δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες,

ii)  δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο.

3.  Ο παρών κανονισμός, με εξαίρεση το άρθρο 4, δεν εφαρμόζεται σε καμία από τις ακόλουθες μορφές δημόσιων προσφορών κινητών αξιών:

α)  προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται μόνον σε ειδικούς επενδυτές·

β)  προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από 350 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος και όχι περισσότερα από 4000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνολικά στην Ένωση, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές ή άλλοι επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013·

γ)  προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι αποκτούν κινητές αξίες, με συνολική ανταλλακτική αξία τουλάχιστον 100 000 EUR ανά επενδυτή, για κάθε επιμέρους προσφορά·

δ)  προσφορά κινητών αξιών με ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη από 1 000 000 EUR, που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών·

ε)  μετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση ήδη εκδοθεισών μετοχών της ιδίας κατηγορίας, εφόσον η έκδοση των νέων αυτών μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου·

στ)  κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο με πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

ζ)  κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο με πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

η)  μερίσματα καταβληθέντα σε υφιστάμενους μετόχους υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ιδίας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών, το οποίο παράλληλα αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς·

θ)  κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν από εργοδότη ή από θυγατρική του εταιρεία, ανεξαρτήτως του εάν είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή όχι, σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή της διανομής.

Τα κράτη μέλη δεν επεκτείνουν την απαίτηση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στις προσφορές κινητών αξιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Επιπλέον, τα κράτη μέλη αποφεύγουν να επιβάλλουν σε αυτές τις μορφές προσφορών κινητών αξιών άλλες απαιτήσεις γνωστοποίησης σε εθνικό επίπεδο οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, κατά περίπτωση, καθώς και το κείμενο των σχετικών διατάξεων.

4.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εισαγωγής των κάτωθι προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)  ανταλλάξιμες μετοχές με κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20 τοις εκατό του αριθμού των κινητών αξιών που εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά·

β)  μετοχές που προκύπτουν από τη μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, εφόσον οι προκύπτουσες μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι προκύπτουσες μετοχές αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20 τοις εκατό του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά. Εάν το ενημερωτικό δελτίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή την οδηγία 2003/71/ΕΚ κατά τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών που παρέχουν πρόσβαση στις μετοχές, ή εάν οι κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση στις μετοχές εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός δεν θα εφαρμόζεται ▌στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά των προκυπτουσών μετοχών ασχέτως του ποσοστού τους σε σχέση με τον αριθμό μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά·

γ)  μετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση μετοχών της ιδίας κατηγορίας οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, εφόσον η έκδοση αυτών των μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου·

δ)  κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο με πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

ε)  κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο με πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

στ)  μετοχές που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους, και μερίσματα καταβληθέντα υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ιδίας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή διανομής·

ζ)  κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, ανεξαρτήτως του εάν είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή όχι, σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας με τις κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή διανομής·

η)  κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, υπό τους ακόλουθους όρους:

i)  ότι αυτές οι κινητές αξίες ή κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αυτήν την άλλη ρυθμιζόμενη αγορά για περισσότερο από 18 μήνες,

ii)  ότι, για κινητές αξίες που εισάγονται για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2005, η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε αυτήν την άλλη ρυθμιζόμενη αγορά συνοδεύθηκε από ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε και το οποίο κατέστη διαθέσιμο στο κοινό σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ,

iii)  ότι, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει το σημείο ii), για τις κινητές αξίες που εισήχθησαν σε χρηματιστήριο για πρώτη φορά μετά τις 30 Ιουνίου 1983, εγκρίθηκαν ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ του Συμβουλίου(16) ή της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17),

iv)  ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες υποχρεώσεις διαπραγμάτευσης σε αυτήν την άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, και

v)  ότι το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή κινητής αξίας προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δυνάμει αυτής της εξαίρεσης θέτει στη διάθεση του κοινού, στο κράτος μέλος της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση της κινητής αξίας και με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, έγγραφο του οποίου το περιεχόμενο συνάδει με το άρθρο 7 και το οποίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση. Το έγγραφο πρέπει να αναφέρει το σημείο διάθεσης του πλέον πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου και το σημείο όπου διατίθενται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσίευσε ο εκδότης σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 για τον καθορισμό των ελάχιστων πληροφοριών που θα περιέχουν τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία στ) και η) και στην παράγραφο 4 στοιχεία δ) και ε) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  ως «κινητές αξίες» νοούνται οι μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εξαιρουμένων τίτλων της χρηματαγοράς, όπως ορίζονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 17) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, διάρκειας μικρότερης των δώδεκα μηνών·

β)  ως «μετοχικές κινητές αξίες» νοούνται οι μετοχές και άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές σε εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο είδος μεταβιβάσιμης κινητής αξίας που παρέχει το δικαίωμα απόκτησης οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες κινητές αξίες ως αποτέλεσμα μετατροπής τους ή άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι αυτό το τελευταίο είδος κινητών αξιών εκδίδεται από τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών ή από οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν λόγω εκδότη·

γ)  ως «μη μετοχικές κινητές αξίες» νοούνται όλες οι κινητές αξίες που δεν είναι μετοχικές κινητές αξίες·

δ)  ως «δημόσια προσφορά κινητών αξιών» νοείται ανακοίνωση, υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία απευθύνεται σε πρόσωπα και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της προσφοράς και τις προσφερόμενες κινητές αξίες, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή για την αγορά αυτών των κινητών αξιών. Ο ορισμός αυτός εφαρμόζεται επίσης και στην τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοοικονομικών μεσολαβητών·

ε)  ως «ειδικοί επενδυτές» νοούνται φυσικά πρόσωπα ή οντότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι σημεία 1) έως 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και φυσικά πρόσωπα ή οντότητες που, κατόπιν αιτήματός τους, αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως μη επαγγελματίες πελάτες. Οι επενδυτικές εταιρείες και τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν την ταξινόμησή τους, κατόπιν αιτήσεως στον εκδότη, με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

στ)  ως «μικρομεσαίες επιχειρήσεις» («ΜΜΕ») νοούνται είτε

–  εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τους τελευταίους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς τους, πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της χρήσης μικρότερος των 250, συνολικός ισολογισμός που δεν υπερβαίνει τα 43 000 000 EUR και ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR, ή

–  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 13) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ζ)  ως «πιστωτικό ίδρυμα» νοείται επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18)·

η)  ως «εκδότης» νοείται νομική οντότητα που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες·

θ)  ως «προσφέρων» νοείται νομικό ή φυσικό πρόσωπο που προσφέρει κινητές αξίες στο κοινό·

ι)  ως «ρυθμιζόμενη αγορά» νοείται μια ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ια)  ως «διαφήμιση» νοείται κάθε ανακοίνωση η οποία:

–  αφορά συγκεκριμένη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·

–  δημοσιεύθηκε από ή για λογαριασμό του εκδότη, του προσφέροντα, του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή του εγγυητή· και

–  αποσκοπεί ειδικά στην προώθηση της εγγραφής ή της απόκτησης κινητών αξιών·

ιβ)  ως «ρυθμιζόμενες πληροφορίες» νοούνται όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη υποχρεούται να γνωστοποιεί δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ ή βάσει των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων κράτους μέλους που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της εν λόγω οδηγίας και σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

ιγ)  ως «κράτος μέλος καταγωγής» νοείται

i)  για όλους τους εκδότες κινητών αξιών που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και των οποίων οι κινητές αξίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το κράτος μέλος όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του εκδότη,

ii)  για οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 000 EUR και για οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της μετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών ή οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν λόγω εκδότη, το κράτος μέλος όπου ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα, ή όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή όπου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά κινητών αξιών κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή. Το ίδιο ισχύει για μη μετοχικές κινητές αξίες σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα, υπό την προϋπόθεση ότι παρόμοια ελάχιστη ονομαστική αξία είναι ισοδύναμη με 1 000 EUR περίπου,

iii)  για όλους τους εκδότες κινητών αξιών που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα και των οποίων οι κινητές αξίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι περιπτώσεις:

–  όταν το κράτος μέλος καταγωγής δεν καθορίζεται στην επιλογή των εν λόγω εκδοτών,

–  σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ) σημείο iii) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ·

ιδ)  ως «κράτος μέλος υποδοχής» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής·

ιδ α)  ως «αρμόδια αρχή» νοείται η αρχή την οποία ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 29, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό·

ιε)  ως «οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων▌» νοούνται οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

ιστ)  ως «μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων» νοούνται οι κινητές αξίες που εκδίδει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ως παραστατικά των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού αυτού·

ιζ)  ως «έγκριση» νοείται η διαπίστωση κατά το πέρας του ελέγχου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι πλήρεις, συνεκτικές και κατανοητές·

ιη)  ως «βασικό ενημερωτικό δελτίο» νοείται ενημερωτικό δελτίο που συνάδει με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού και, κατ’ επιλογήν του εκδότη, με τους τελικούς όρους της προσφοράς·

ιθ)  ως «εργάσιμες ημέρες» νοούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού οι εργάσιμες ημέρες της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής, εξαιρουμένων Σαββάτων, Κυριακών και αργιών, όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία που ισχύει για την εν λόγω εθνική αρμόδια αρχή·

κ)  ως «πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης» νοείται πολυμερές σύστημα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22) της οδηγίας 2014/65/ΕΚ·

κα)  ως «αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ» νοείται αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 12) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

κβ)  ως «εκδότης τρίτης χώρας» νοείται εκδότης εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα·

κβ α)  ως «σταθερό μέσο» νοείται κάθε μέσο το οποίο:

i)  παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες· και

ii)  επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

2.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 για τον προσδιορισμό ορισμένων τεχνικών στοιχείων ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τον ορισμό των «μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» στην παράγραφο 1 στοιχείο στ), λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στις διάφορες εθνικές αγορές, ▌της ενωσιακής νομοθεσίας και των οικονομικών εξελίξεων.

Άρθρο 3

Υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου και εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή

1.   ▌Δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Ένωση πραγματοποιείται μόνον αφού προηγηθεί δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να εξαιρέσει δημόσιες προσφορές κινητών αξιών από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 1 εάν ▌η συνολική ανταλλακτική αξία της προσφοράς στην Ένωση δεν ▌υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR, χρηματικό όριο που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.

Δημόσιες προσφορές οι οποίες πραγματοποιούνται δυνάμει της εξαίρεσης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο:

α)   δεν επωφελούνται από το καθεστώς διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, συνεπώς, τα άρθρα 23 και 24 δεν εφαρμόζονται σε αυτές·

β)   περιέχουν σαφή διευκρίνιση ότι η δημόσια προσφορά δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα· και

γ)   δεν ζητούν ενεργά επενδυτές εκτός του κράτους μέλους που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθώς και το κατώτατο όριο που επιλέγεται για τη συνολική ανταλλακτική αξία που αναφέρεται στο αυτό εδάφιο.

3.   ▌Η εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

3α.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών πληθωρισμού και συναλλαγματικής ισοτιμίας για άλλα νομίσματα πλην του ευρώ, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 42, μέτρα για τον προσδιορισμό του κατωτάτου ορίου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Εθελοντικό ενημερωτικό δελτίο

Όταν η δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δικαιούται να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο ή, κατά περίπτωση, ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ εθελοντικά σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο που έχει καταρτισθεί εθελοντικά και έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), συνεπάγεται ότι ισχύουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για ενημερωτικό δελτίο του οποίου η κατάρτιση απαιτείται βάσει του παρόντος κανονισμού, και υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπό την επίβλεψη της εν λόγω αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 5

Μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών

Οποιαδήποτε μεταπώληση κινητών αξιών οι οποίες προηγουμένως υπήρξαν αντικείμενο ενός ή περισσότερων ειδών προσφοράς κινητών αξιών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως δ) θεωρείται ως επιμέρους προσφορά και εφαρμόζεται ο ορισμός του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) προκειμένου να καθοριστεί εάν πρόκειται για δημόσια προσφορά κινητών αξιών. Η τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοοικονομικών μεσολαβητών υπόκειται σε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου εάν δεν ικανοποιείται καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως δ) για την τελική τοποθέτηση.

Δεν απαιτείται άλλο ενημερωτικό δελτίο σε οποιαδήποτε ▌μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών, εφόσον διατίθεται έγκυρο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 12 και ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη χρήση του με γραπτή συμφωνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 6

Το ενημερωτικό δελτίο

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 και του άρθρου 17 παράγραφος 2, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις κατάλληλες και απαραίτητες πληροφορίες τις οποίες μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο επενδυτής σχετικά με την επένδυση σε κινητές αξίες προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει εν επιγνώσει:

α)   τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη, τις απώλειες και τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή· και

β)  τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτές τις κινητές αξίες.

Οι πληροφορίες αυτές συντάσσονται και παρουσιάζονται με περιεκτικό και κατανοητό τρόπο, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης, και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με:

α)  τον τύπο του εκδότη·

β)  τη φύση των κινητών αξιών·

γ)  την κατάσταση του εκδότη·

δ)  κατά περίπτωση, τον τύπο του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, τις πιθανές γνώσεις αυτού του τύπου επενδυτή και την αγορά στην οποία θα εισαχθούν οι κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση·

ε)  τις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες στους επενδυτές βάσει των απαιτήσεων που επιβάλλονται στον εκδότη των κινητών αξιών σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τους κανόνες κάθε αρμόδιας αρχής ή τόπου διαπραγμάτευσης, μέσω της οποίας ή στον οποίο οι κινητές αξίες του εκδότη έχουν εισαχθεί ή έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, η δε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι δυνατή μέσω του επίσημα καθορισμένου μηχανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ·

στ)  τη δυνατότητα εφαρμογής οποιουδήποτε απλοποιημένου ή αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα 14 και 15·

2.  Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να καταρτίζει το ενημερωτικό δελτίο ως ενιαίο έγγραφο ή υπό μορφή χωριστών εγγράφων.

Το ενημερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαμβάνει ένα έγγραφο αναφοράς, ένα σημείωμα εκδιδόμενων τίτλων και ένα περιληπτικό σημείωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 7 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Το έγγραφο αναφοράς περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη. Το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Άρθρο 7

Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου

1.  Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα που παρέχει βασικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι επενδυτές προκειμένου να κατανοήσουν τη φύση και τους κινδύνους του εκδότη, του εγγυητή και των κινητών αξιών που προσφέρονται ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βοηθούν τους επενδυτές να εξετάσουν κατά πόσον θα επενδύσουν στις εν λόγω κινητές αξίες.

  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, όταν το ενημερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών που προσφέρονται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, δεν απαιτείται περιληπτικό σημείωμα.

2.  Το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος είναι ακριβές, ορθό, σαφές και όχι παραπλανητικό. Θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή στο ενημερωτικό δελτίο και να χαρακτηρίζεται από συνοχή με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

3.  Το περιληπτικό σημείωμα καταρτίζεται υπό μορφή συνοπτικού εγγράφου που συντάσσεται με περιεκτικό τρόπο και η εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος έξι σελίδων Α4.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει στον εκδότη να καταρτίζει εκτενέστερο περιληπτικό σημείωμα μέγιστου μήκους 10 σελίδων μεγέθους Α4 σε εκτυπωμένη μορφή, εάν αυτό επιβάλλεται από την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του εκδότη, τη φύση της έκδοσης ή τον τύπο του εκδιδόμενου τίτλου και εφόσον συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης του επενδυτή εάν δεν διαθέτει τις πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται στο περιληπτικό σημείωμα.

Το περιληπτικό σημείωμα:

α)  παρουσιάζεται και σελιδοποιείται με τρόπο που καθιστά εύκολη την ανάγνωση και χρησιμοποιεί χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους·

β)  συντάσσεται σε γλώσσα και ύφος που διευκολύνουν την κατανόηση των πληροφοριών, ιδίως δε σε γλώσσα σαφή, όχι τεχνική, περιεκτική και κατανοητή για τον τύπο των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

4.  Το περιληπτικό σημείωμα απαρτίζεται από τις εξής τέσσερις ενότητες:

α)  εισαγωγή που περιέχει γενικές και ειδικές προειδοποιήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός κινδύνου απώλειας των επενδύσεων των επενδυτών στην περίπτωση του δυσμενέστερου σεναρίου·

β)  βασικές πληροφορίες για τον εκδότη, τον προσφέροντα και το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·

γ)  βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες·

δ)  βασικές πληροφορίες για τον εκδότη ή/και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση.

5.  Η εισαγωγή στο περιληπτικό σημείωμα περιέχει:

α)   την ονομασία και τους διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (ISIN) των κινητών αξιών·

β)  την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI)·

γ)  την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του LEI, εάν ο προσφέρων διαθέτει νομική προσωπικότητα, ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή·

δ)  την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και την ημερομηνία του εγγράφου.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο δ), όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα που έχουν εγκριθεί από διαφορετικές αρμόδιες αρχές, η εισαγωγή στο περιληπτικό σημείωμα προσδιορίζει όλες αυτές τις αρμόδιες αρχές και παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Περιέχει τις κάτωθι προειδοποιήσεις:

α)  ότι το περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου·

β)  ότι ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του ενημερωτικού δελτίου ως συνόλου·

γ)  ότι σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας·

δ)  ότι αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

6.  Η ενότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)  Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;», συνοπτική περιγραφή του εκδότη των κινητών αξιών, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

–  την έδρα και τη νομική μορφή του, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI), τη νομοθεσία βάσει της οποίας λειτουργεί και τη χώρα ίδρυσής του·

–  τις κύριες δραστηριότητές του·

–  τους βασικούς μετόχους του, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα και σε/από ποιον·

–  την ταυτότητα των βασικών εκτελεστικών διευθυντών του και του διοικητικού συμβουλίου·

–  την ταυτότητα των ορκωτών ελεγκτών του.

β)  Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη;»: επιλεγμένες ιστορικές βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση άτυπων (pro forma) πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται για κάθε οικονομική χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση οικονομική περίοδο που συνοδεύονται από συγκριτικά στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η απαίτηση υποβολής των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να ικανοποιείται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

γ)  Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;»: συνοπτική περιγραφή το πολύ δέκα εκ των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά τον εκδότη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των λειτουργικών και επενδυτικών κινδύνων.

7.  Η ενότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)  Στην υποενότητα με τίτλο «Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;», συνοπτική περιγραφή των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται προς διαπραγμάτευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

–  τον τύπο και την κατηγορία τους, τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων (ISIN), το νόμισμά τους, την ονομαστική τους αξία, την αξία τους στο άρτιο (par value), τον αριθμό των κινητών αξιών που εκδόθηκαν, τη διάρκεια των κινητών αξιών·

–  τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες·

–  τη σχετική τάξη των κινητών αξιών στη διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη στην περίπτωση αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο εξασφάλισης των κινητών αξιών και τη μεταχείρισή τους στην περίπτωση εξυγίανσης σύμφωνα με την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD)·

–  τυχόν περιορισμούς της ελεύθερης διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών·

–  την πολιτική μερισμάτων ή αποδόσεων, κατά περίπτωση.

β)  Στην υποενότητα με τίτλο «Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;», αναφορά του κατά πόσον έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των προσφερόμενων κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, καθώς και την ταυτότητα όλων των αγορών στις οποίες πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών.

γ)  Στην υποενότητα με τίτλο «Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες;»: συνοπτική περιγραφή της φύσης και του εύρους της εγγύησης, εάν υπάρχει, καθώς και συνοπτική περιγραφή του εγγυητή, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI).

δ)  Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»: συνοπτική περιγραφή το πολύ δέκα εκ των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Εάν απαιτείται σύνταξη εγγράφου βασικών πληροφοριών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19), ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή δύναται να υποκαταστήσει το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο με τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία β) έως θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το ενιαίο περιληπτικό σημείωμα καλύπτει αρκετές κινητές αξίες οι οποίες διαφέρουν μόνο όσον αφορά πολύ λίγες λεπτομέρειες, όπως η τιμή έκδοσης ή η ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 8 τελευταίο εδάφιο, το μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης που ορίζεται στην παράγραφο 3 αυξάνεται κατά 3 ακόμη σελίδες μεγέθους A4 για κάθε πρόσθετη κινητή αξία.

8.  Η ενότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο δ) περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)  Στην υποενότητα με τίτλο «Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;», κατά περίπτωση, τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της προσφοράς, τις λεπτομέρειες της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, το πρόγραμμα διανομής, το ποσό και το ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς που προκύπτει από την προσφορά, καθώς και εκτίμηση των συνολικών εξόδων της έκδοσης ή/και της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμώμενων εξόδων που θα χρεώσει ο εκδότης ή ο προσφέρων στον επενδυτή.

β)  Στην ενότητα με τίτλο «Γιατί κατάρτισε ο εκδότης το παρόν ενημερωτικό δελτίο;»: συνοπτική αφηγηματική περιγραφή των λόγων της προσφοράς ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, καθώς και της χρήσης και του εκτιμώμενου καθαρού ποσού των εσόδων.

9.  Στην καθεμιά από τις ενότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 6, 7 και 8, ο εκδότης δύναται να προσθέσει υποκατηγορίες εάν αυτό είναι απαραίτητο.

10.  Το περιληπτικό σημείωμα δεν περιέχει παραπομπές σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ούτε ενσωματώνει πληροφορίες μέσω παραπομπής.

11.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει το περιεχόμενο και τη μορφή της παρουσίασης των ιστορικών βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο β), λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα είδη κινητών αξιών και εκδοτών και διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σύντομες, συνοπτικές και κατανοητές.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [να εισαχθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 8

Το βασικό ενημερωτικό δελτίο

1.  Για μη μετοχικές κινητές αξίες, το ενημερωτικό δελτίο μπορεί, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, να περιλαμβάνει ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να αποτελέσουν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

2.  Το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει τις κάτωθι πληροφορίες:

α)  κατάλογο των πληροφοριών που θα συμπεριληφθούν στους τελικούς όρους της προσφοράς·

β)  υπόδειγμα με τίτλο «μορφή τελικών όρων», το οποίο συμπληρώνεται για κάθε επιμέρους έκδοση·

γ)  τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου στον οποίον θα δημοσιευτούν οι τελικοί όροι.

3.  Οι τελικοί όροι παρουσιάζονται υπό μορφή χωριστού εγγράφου ή συμπεριλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμά του. Οι τελικοί όροι διατυπώνονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την ανάλυση και την κατανόησή τους.

Οι τελικοί όροι περιέχουν μόνον πληροφορίες που έχουν σχέση με το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και δεν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

4.  Εάν οι τελικοί όροι δεν περιλαμβάνονται ούτε στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ούτε σε συμπλήρωμα, ο εκδότης τους θέτει στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 20 και τους υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής το συντομότερο δυνατόν πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση.

Οι τελικοί όροι περιέχουν σαφή και ευδιάκριτη δήλωση που αναφέρει:

α)  ότι οι τελικοί όροι έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και πρέπει να εκλαμβάνονται σε συνάρτηση με το βασικό ενημερωτικό δελτίο και το ή τα συμπληρώματά του, προκειμένου να λαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες·

β)  πού έχουν δημοσιευθεί το βασικό ενημερωτικό δελτίο και το ή τα συμπληρώματά του σύμφωνα με το άρθρο 20·

γ)  ότι το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης προσαρτάται στους τελικούς όρους.

5.  Το βασικό ενημερωτικό δελτίο μπορεί να καταρτιστεί ως ενιαίο έγγραφο ή υπό μορφή χωριστών εγγράφων.

Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει ήδη υποβάλει έγγραφο αναφοράς για συγκεκριμένο είδος μη μετοχικής κινητής αξίας ή γενικό έγγραφο αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 9, και σε μεταγενέστερο στάδιο επιλέγει να καταρτίσει βασικό ενημερωτικό δελτίο, το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει:

α)  τις πληροφορίες που περιέχονταν στο έγγραφο αναφοράς ή στο γενικό έγγραφο αναφοράς·

β)  τις πληροφορίες που διαφορετικά θα περιέχονταν στο σημείωμα της εκδιδόμενης κινητής αξίας, με την εξαίρεση των τελικών όρων εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

6.  Οι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με καθεμιά από τις διάφορες κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε βασικό ενημερωτικό δελτίο είναι σαφώς διαχωρισμένες.

7.  Περιληπτικό σημείωμα καταρτίζεται μόνο εάν οι τελικοί όροι έχουν συμπεριληφθεί στο βασικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή έχουν υποβληθεί, και το εν λόγω περιληπτικό σημείωμα αφορά συγκεκριμένα τη μεμονωμένη έκδοση.

8.  Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις με τους τελικούς όρους, όπως εκτίθενται στο παρόν άρθρο, και επισυνάπτεται σε αυτούς.

Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης συμμορφώνεται με το άρθρο 7 και παρέχει τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στους τελικούς όρους. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  τις πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο είναι σχετικό μόνο για τη μεμονωμένη έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των ουσιωδών πληροφοριών για τον εκδότη·

β)  τις επιλογές που περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο οι οποίες είναι σχετικές μόνο με τη μεμονωμένη έκδοση, όπως ορίζονται στους τελικούς όρους·

γ)  τις σχετικές πληροφορίες που δίνονται στους τελικούς όρους, για τις οποίες είχε αφεθεί κενός χώρος στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

Σε περιπτώσεις που οι τελικοί όροι αφορούν αρκετές κινητές αξίες οι οποίες διαφέρουν μόνο ως προς ορισμένες ελάχιστες λεπτομέρειες, όπως η τιμή έκδοσης ή η ημερομηνία λήξης, μπορεί να επισυνάπτεται ενιαίο περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης για το σύνολο αυτών των κινητών αξιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές κινητές αξίες είναι σαφώς διαχωρισμένες.

9.  Σύμφωνα με το άρθρο 22, οι πληροφορίες που περιέχει το βασικό ενημερωτικό δελτίο συμπληρώνονται, εάν αυτό είναι απαραίτητο, με επικαιροποιημένες πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

10.  Μια δημόσια προσφορά μπορεί να συνεχιστεί μετά τη λήξη του βασικού ενημερωτικού δελτίου βάσει του οποίου ξεκίνησε, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα ισχύος του προηγούμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου. Οι τελικοί όροι της εν λόγω προσφοράς περιέχουν στην πρώτη σελίδα ευδιάκριτη προειδοποίηση που αναφέρει την τελευταία ημέρα ισχύος του προηγούμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου και πού θα δημοσιευτεί το επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο. Το επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει ή ενσωματώνει μέσω παραπομπής τη μορφή των τελικών όρων από το αρχικό βασικό ενημερωτικό δελτίο και παραπέμπει στους τελικούς όρους που παρουσιάζουν συνάφεια προς την συνεχιζόμενη προσφορά.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που χορηγείται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 εφαρμόζεται και για επενδυτές που έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν κινητές αξίες ή να εγγραφούν για την αγορά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του προηγούμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου, εκτός εάν οι κινητές αξίες τούς έχουν ήδη παραδοθεί.

Άρθρο 9

Το γενικό έγγραφο αναφοράς

1.  Οποιοσδήποτε εκδότης που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος και του οποίου οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης μπορεί να καταρτίζει κάθε οικονομική χρήση γενικό έγγραφο αναφοράς που περιγράφει την οργάνωση, τις εργασίες, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη και τις προοπτικές, τη διακυβέρνηση και τη μετοχική δομή της εταιρίας.

2.  Οποιοσδήποτε εκδότης που επιλέγει να καταρτίζει γενικό έγγραφο αναφοράς κάθε οικονομική χρήση το υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφοι 2, 4 και 5.

Αφού εξασφαλίσει ο εκδότης την έγκριση του γενικού εγγράφου αναφοράς από την αρμόδια αρχή για κάθε οικονομική χρήση επί δύο διαδοχικά έτη, τα επόμενα γενικά έγγραφα αναφοράς ή οι τροποποιήσεις αυτών των γενικών εγγράφων αναφοράς μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή χωρίς προηγούμενη έγκριση, εκτός εάν οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν παράλειψη, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδη ανακρίβεια, που ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις που έχουν σημασία για να μπορέσει αυτό να προβεί σε εκτίμηση του εκδότη εν επιγνώσει.

Εάν ο εκδότης δεν υποβάλει γενικό έγγραφο αναφοράς για μία οικονομική χρήση, χάνει το πλεονέκτημα υποβολής χωρίς έγκριση, και όλα τα επόμενα γενικά έγγραφα αναφοράς υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή προς έγκριση έως ότου εκπληρωθεί και πάλι η προϋπόθεση του δεύτερου εδαφίου.

3.  Οι εκδότες οι οποίοι κατάρτιζαν, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, έγγραφο αναφοράς σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και ΧΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004(20), εγκεκριμένο από αρμόδια αρχή τουλάχιστον επί δύο διαδοχικά έτη και στη συνέχεια υπέβαλλαν το εν λόγω έγγραφο αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ή εξασφάλιζαν έγκριση για αυτό κάθε έτος, επιτρέπεται να υποβάλλουν γενικό έγγραφο αναφοράς χωρίς προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

4.  Μετά την έγκριση ή την υποβολή χωρίς έγκριση, το γενικό έγγραφο αναφοράς, καθώς και οι τροποποιήσεις του που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 9 τίθενται στη διάθεση του κοινού αμελλητί και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο άρθρο 20.

5.  Το γενικό έγγραφο αναφοράς συμμορφώνεται με τις γλωσσικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 25.

6.  Στο γενικό έγγραφο αναφοράς μπορούν να ενσωματωθούν πληροφορίες μέσω παραπομπής, τηρουμένων των όρων που ορίζονται στο άρθρο 18.

7.  Μετά την υποβολή ή την έγκριση γενικού εγγράφου αναφοράς, ο εκδότης μπορεί οποτεδήποτε να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο υποβάλλοντας τροποποίηση του γενικού εγγράφου αναφοράς στην αρμόδια αρχή.

8.  Η αρμόδια αρχή μπορεί οποτεδήποτε να ελέγχει το περιεχόμενο του γενικού εγγράφου αναφοράς που έχει υποβληθεί χωρίς έγκριση, καθώς και το περιεχόμενο των τροποποιήσεών του.

Η εξέταση από την αρμόδια αρχή συνίσταται στον έλεγχο του κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο γενικό έγγραφο αναφοράς και στις τροποποιήσεις του είναι πλήρεις, συνεκτικές και κατανοητές.

9.  Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, κατά την εξέταση, ότι το γενικό έγγραφο αναφοράς δεν είναι πλήρες, κατανοητό και συνεκτικό βάσει των σχετικών προτύπων ή/και ότι απαιτούνται τροποποιήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, ενημερώνει τον εκδότη σχετικά.

Όταν ο εκδότης λαμβάνει αίτημα τροποποίησης ή υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών από την αρμόδια αρχή, απαιτείται να το λάβει υπόψη του μόνο κατά την υποβολή του επόμενου γενικού εγγράφου αναφοράς για την επόμενη οικονομική χρήση, εκτός εάν ο εκδότης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το γενικό έγγραφο αναφοράς ως συστατικό μέρος ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται προς έγκριση. Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης υποβάλλει τροποποίηση του γενικού εγγράφου αναφοράς το αργότερο κατά την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, εάν η αρμόδια αρχή ενημερώσει τον εκδότη ότι η τροποποίηση που ζητεί αφορά παράλειψη ή ουσιώδες λάθος ή ουσιώδη ανακρίβεια που ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις σημαντικά για να μπορέσει αυτό να προβεί σε εκτίμηση του εκδότη εν επιγνώσει, ο τελευταίος υποβάλλει αμελλητί τροποποίηση του γενικού εγγράφου αναφοράς.

10.  Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 9 εφαρμόζονται μόνο όταν το γενικό έγγραφο αναφοράς δεν χρησιμοποιείται ως συστατικό μέρος ενημερωτικού δελτίου. Οποτεδήποτε χρησιμοποιείται γενικό έγγραφο αναφοράς ως συστατικό μέρος ενός ενημερωτικού δελτίου, εφαρμόζονται μόνο οι κανόνες του άρθρου 22 για τη συμπλήρωση του ενημερωτικού δελτίου μεταξύ του χρόνου έγκρισης του δελτίου και του οριστικού κλεισίματος της δημόσιας προσφοράς ή, κατά περίπτωση, του χρόνου έναρξης της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο.

11.  Ο εκδότης που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ή στην παράγραφο 3 υπάγεται σε καθεστώς συχνού χρήστη και επωφελείται από την ταχύτερη διαδικασία έγκρισης που περιγράφεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5, υπό τον όρο ότι:

α)  κατά την κατάθεση ή υποβολή προς έγκριση κάθε γενικού εγγράφου αναφοράς, ο εκδότης επιβεβαιώνει γραπτώς στην αρμόδια αρχή ότι όλες οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν βάσει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 έχουν κατατεθεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις ως άνω πράξεις· και

β)  εάν η αρμόδια αρχή προβεί στην εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 8, ο εκδότης τροποποιεί το γενικό έγγραφο αναφοράς σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στην παράγραφο 9.

Εάν ο εκδότης δεν πληροί οποιεσδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις, χάνει το καθεστώς συχνού χρήστη.

12.  Εάν το γενικό έγγραφο αναφοράς που κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή ή εγκρίθηκε από αυτήν δημοσιοποιηθεί το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος της οικονομικής χρήσης και περιέχει τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στην ετήσια οικονομική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21), ο εκδότης θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης που απαιτεί το εν λόγω άρθρο.

Εάν το γενικό έγγραφο αναφοράς ή τροποποίησή του που κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή ή εγκρίθηκε από αυτήν δημοσιοποιηθεί το αργότερο εντός τριών μηνών από το τέλος του πρώτου εξαμήνου της οικονομικής χρήσης και περιέχει τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, ο εκδότης θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης που απαιτεί το εν λόγω άρθρο.

Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο, ο εκδότης:

α)  συμπεριλαμβάνει στο γενικό έγγραφο αναφοράς κατάλογο παραπομπών που προσδιορίζουν πού μπορεί να βρεθεί στο γενικό έγγραφο αναφοράς το κάθε στοιχείο που απαιτείται να συμπεριληφθεί στην ετήσια και στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση·

β)  καταθέτει το γενικό έγγραφο αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και το καθιστά διαθέσιμο στον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ·

γ)  συμπεριλαμβάνει στο γενικό έγγραφο αναφοράς δήλωση ευθύνης σύμφωνα με τους όρους που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

13.  Η παράγραφος 12 εφαρμόζεται μόνο εάν το κράτος μέλος καταγωγής του εκδότη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι επίσης το κράτος μέλος υποδοχής για τους σκοπούς της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και εάν η γλώσσα του γενικού εγγράφου αναφοράς πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

14.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τη διαδικασία ελέγχου, έγκρισης, κατάθεσης και εξέτασης του γενικού εγγράφου αναφοράς, καθώς και τις προϋποθέσεις τροποποίησής του και τις προϋποθέσεις απώλειας του καθεστώτος συχνού χρήστη.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [να εισαχθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 10

Ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα

1.  Ο εκδότης που διαθέτει ήδη έγγραφο αναφοράς εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή υποχρεούται να καταρτίζει μόνο το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα όταν οι κινητές αξίες προσφέρονται σε δημόσια εγγραφή ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα υποβάλλονται προς έγκριση χωριστά.

Εάν, από την έγκριση του εγγράφου αναφοράς, έχει ανακύψει σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια στις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο αναφοράς, γεγονός που είναι ικανό να επηρεάσει την εκτίμηση για τις κινητές αξίες, υποβάλλεται προς έγκριση συμπλήρωμα του εγγράφου αναφοράς ταυτόχρονα με το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αποδοχή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2.

Το έγγραφο αναφοράς και το συμπλήρωμά του, κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα, συνιστά ενημερωτικό δελτίο, αφού εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

2.  Ο εκδότης που διαθέτει ήδη γενικό έγγραφο αναφοράς εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ή έχει καταθέσει γενικό έγγραφο αναφοράς χωρίς έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, υποχρεούται να καταρτίζει μόνο το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα όταν οι κινητές αξίες προσφέρονται σε δημόσια εγγραφή ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου, το περιληπτικό σημείωμα και όλες οι τροποποιήσεις του γενικού εγγράφου αναφοράς που έχουν κατατεθεί από την έγκριση ή την κατάθεση του γενικού εγγράφου αναφοράς▌, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων του γενικού εγγράφου αναφοράς συχνού εκδότη σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5, υποβάλλονται προς έγκριση χωριστά.

Εάν ένας εκδότης έχει καταθέσει γενικό έγγραφο αναφοράς χωρίς έγκριση, όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του γενικού εγγράφου αναφοράς, υποβάλλονται προς έγκριση, παρά το γεγονός ότι τα έγγραφα αυτά παραμένουν χωριστά.

Το γενικό έγγραφο αναφοράς, τροποποιημένο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 ή 9, συνοδευόμενο από το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα, συνιστά ενημερωτικό δελτίο, αφού εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 11

Ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενημερωτικό δελτίο φέρει ο εκδότης ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα του εκδότη, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ο εγγυητής. Τα υπεύθυνα πρόσωπα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς στο ενημερωτικό δελτίο με το όνομα και την ιδιότητά τους, ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, με την επωνυμία και την καταστατική τους έδρα, ενώ παράλληλα πρέπει να περιλαμβάνονται δηλώσεις των εν λόγω προσώπων με τις οποίες να βεβαιώνεται ότι, καθόσον γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενο του δελτίου.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές τους διατάξεις περί αστικής ευθύνης εφαρμόζονται στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενημερωτικό δελτίο.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία αστική ευθύνη δεν αποδίδεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, εκτός και αν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, ή εάν δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες που να διευκολύνουν τους επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει σαφή προειδοποίηση προς τον σκοπό αυτόν.

3.  Η ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στο γενικό έγγραφο αναφοράς ανήκει στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται έγγραφο αναφοράς ως συστατικό μέρος εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε γενικό έγγραφο αναφοράς.

Άρθρο 12

Διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και του εγγράφου αναφοράς

1.  Το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο, είτε αποτελεί ενιαίο έγγραφο είτε απαρτίζεται από ξεχωριστά έγγραφα, ισχύει επί δώδεκα μήνες μετά τη έγκρισή του για δημόσιες προσφορές ή εισαγωγές προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνεται με τυχόν συμπληρώματα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22.

Εάν το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από ξεχωριστά έγγραφα, η διάρκεια ισχύος αρχίζει από την έγκριση του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου.

2.  Το έγγραφο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του γενικού εγγράφου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9, που έχει ήδη υποβληθεί ή εγκριθεί ισχύει για χρήση ως συστατικό μέρος ενημερωτικού δελτίου επί δώδεκα μήνες από την κατάθεση ή την έγκρισή του.

Η λήξη της διάρκειας ισχύος ενός τέτοιου εγγράφου αναφοράς δεν επηρεάζει τη διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου του οποίου αποτελεί συστατικό μέρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 13

Ελάχιστες πληροφορίες και μορφή

1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 σχετικά με τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων, και τα πρότυπα που ορίζουν τις ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, με τα οποία αποφεύγεται το ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης των πληροφοριών όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα.

Ειδικότερα, κατά τη σύνταξη των διαφόρων προτύπων ενημερωτικών δελτίων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  τα διαφορετικά είδη πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετοχικές κινητές αξίες ή για μη μετοχικές κινητές αξίες· υφίσταται συνεκτική προσέγγιση σχετικά με τις πληροφορίες που απαιτούνται σε ενημερωτικό δελτίο για κινητές αξίες παρεμφερούς οικονομικής αιτιολογίας, κυρίως για παράγωγους τίτλους·

β)  τα διαφορετικά είδη και οι διαφορετικές φύσεις των προσφορών και των εισαγωγών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών·

γ)  η χρησιμοποιούμενη μορφή και οι απαιτούμενες σε ένα ενημερωτικό δελτίο πληροφορίες για μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων επιλογής (warrants) οποιασδήποτε μορφής·

δ)  εάν ισχύει, ο δημόσιος χαρακτήρας του εκδότη·

ε)  εάν ισχύει, ο δημόσιος χαρακτήρας των δραστηριοτήτων του εκδότη·

Ειδικότερα, η Επιτροπή καταρτίζει δύο δέσμες χωριστών και ουσιωδώς διαφορετικών προτύπων ενημερωτικού δελτίου που καθορίζουν τις απαιτήσεις πληροφόρησης για μη μετοχικές κινητές αξίες προσαρμοσμένες στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών - ειδικών ή μη – στους οποίους απευθύνεται η προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετική ανάγκες πληροφόρησης των εν λόγω επενδυτών.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 που ορίζουν το πρότυπο που καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες τις οποίες περιέχει το γενικό έγγραφο αναφοράς, καθώς και ειδικό πρότυπο για το γενικό έγγραφο αναφοράς πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το πρότυπο αυτό διασφαλίζει ότι το γενικό έγγραφο αναφοράς περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο γενικό έγγραφο αναφοράς εξίσου για την επόμενη δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών, χρεωστικών τίτλων ή παραγώγων. Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τη λειτουργική και χρηματοοικονομική ανασκόπηση και τις προοπτικές καθώς και την εταιρική διακυβέρνηση, οι πληροφορίες αυτές ευθυγραμμίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα με τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης διαχείρισης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 βασίζονται στα πρότυπα που έχουν καθορίσει διεθνείς οργανισμοί επιτροπών κινητών αξιών στον τομέα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ιδίως ο διεθνής οργανισμός επιτροπών κινητών αξιών (IOSCO) καθώς και στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως [6 μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Άρθρο 14

Απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερεύουσες εκδόσεις

1.  Τα κάτωθι πρόσωπα μπορούν να επιλέξουν να καταρτίσουν απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης για δευτερεύουσες εκδόσεις σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)  εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ ή ΠΜΔ, εκτός από αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, με απαιτήσεις γνωστοποίησης αντίστοιχες τουλάχιστον εκείνων που προβλέπονται σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία δ), ε), στ) και ζ) της οδηγίας MiFID, τουλάχιστον επί 18 μήνες και οι οποίοι εκδίδουν περισσότερες κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας·

β)  εκδότες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ ή ΠΜΔ, εκτός από αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, με απαιτήσεις γνωστοποίησης αντίστοιχες τουλάχιστον εκείνων που προβλέπονται σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία δ), ε), στ) και ζ) του MiFID, τουλάχιστον επί 18 μήνες και οι οποίοι εκδίδουν περισσότερες μη μετοχικές κινητές αξίες·

γ)  προσφέροντες μιας κατηγορίας μετοχών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ ή ΠΜΔ, εκτός από αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, με απαιτήσεις γνωστοποίησης αντίστοιχες τουλάχιστον εκείνων που προβλέπονται σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία δ), ε), στ) και ζ) του MiFID, τουλάχιστον επί 18 μήνες.

Το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο απαρτίζεται από την περίληψη που προβλέπεται στο άρθρο 7, από ειδικό έγγραφο αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) και ειδικό σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ).

Για τους σκοπούς των στοιχείων α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο ΠΜΔ, εκτός από αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, με απαιτήσεις γνωστοποίησης αντίστοιχες τουλάχιστον εκείνων που προβλέπονται σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία δ), ε), στ) και ζ) του MiFID.

2.  Σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 2, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει τις σχετικές μειωμένες πληροφορίες τις οποίες ευλόγως θα μπορούσε να ζητήσει ο επενδυτής σχετικά με τις δευτερεύουσες εκδόσεις με σκοπό να αξιολογήσει εμπεριστατωμένα τα εξής:

α)  τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, βάσει ▌ χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο το οποίο καλύπτει μόνο την τελευταία οικονομική χρήση,

β)  τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες,

γ)  τους λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της στον εκδότη, ιδίως τη δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης, τη γνωστοποίηση κεφαλαιοποίησης και χρέους, τον αντίκτυπο στη συνολική διάρθρωση του κεφαλαίου και συνοπτική περίληψη των σχετικών πληροφοριών που γνωστοποιούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 από την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης.

Το περιληπτικό σημείωμα καλύπτει αποκλειστικά τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης για δευτερεύουσες εκδόσεις.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συντάσσονται και παρουσιάζονται με περιεκτικό και κατανοητό τρόπο ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 42 για τον καθορισμό των μειωμένων πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στα πρότυπα που ισχύουν βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Κατά τον καθορισμό των μειωμένων πληροφοριών που θα περιληφθούν στα πρότυπα που ισχύουν βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, τη σημασία της μείωσης του κόστους και την αύξηση της πρόσβασης σε κεφάλαια καθώς και τα στοιχεία τα οποία ο εκδότης έχει ήδη υποχρεωθεί να γνωστοποιήσει βάσει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014. Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή περιττών επιβαρύνσεων στους εκδότες, η Επιτροπή σταθμίζει τις απαιτήσεις έτσι ώστε να επικεντρώνονται στις πληροφορίες που είναι σημαντικές και προσήκουσες για τις δευτερογενείς εκδόσεις και αναλογικές.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται [6 μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Άρθρο 15

Ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ

1.  Οι ακόλουθες οντότητες έχουν το δικαίωμα να καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ βάσει του αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, εκτός από την περίπτωση όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)  ΜΜΕ·

β)  εκδότες, εκτός των ΜΜΕ, όταν η δημόσια προσφορά αφορά κινητές αξίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ·

γ)  εκδότες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όταν η δημόσια προσφορά κινητών αξιών έχει συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση που δεν υπερβαίνει τα 20 000 000 EUR που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.

Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ που έχει εγκριθεί βάσει του παρόντος άρθρου ισχύει για κάθε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οσαδήποτε κράτη μέλη υποδοχής, υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 23, 24 και 25.

Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ δυνάμει του αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι ένα τυποποιημένο έγγραφο, το οποίο συμπληρώνεται εύκολα από τους εκδότες.

1α.  Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ καλύπτει τα ακόλουθα τρία βασικά στοιχεία:

α)  βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη, όπως:

i)  το όνομα του εκδότη και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο·

ii)  επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τρέχοντα εμπορικά σχέδια και προοπτικές του εκδότη·

iii)  παράγοντες κινδύνου που αφορούν τον εκδότη·

iv)  χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ενσωματώνονται μέσω παραπομπής·

β)  βασικές πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες, όπως:

i)  ο αριθμός και η φύση των κινητών αξιών που αποτελούν μέρος της προσφοράς·

ii)  οι όροι και οι προϋποθέσεις των κινητών αξιών και περιγραφή των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις κινητές αξίες·

iii)  παράγοντες κινδύνου που αφορούν τις κινητές αξίες·

γ)  βασικές πληροφορίες για την προσφορά, όπως:

i)  οι όροι και οι προϋποθέσεις της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής έκδοσης·

ii)  οι λόγοι της προσφοράς και η προβλεπόμενη χρήση των καθαρών εσόδων·

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 42, για τον καθορισμό του ειδικού μειωμένου περιεχομένου και του μορφότυπου του ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α. Οι εν λόγω πράξεις προσδιορίζουν τις πληροφορίες που απαιτούνται στα πρότυπα του ενημερωτικού δελτίου σε απλή γλώσσα, χρησιμοποιώντας ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, κατά περίπτωση.

Κατά τον προσδιορισμό του ειδικού μειωμένου περιεχομένου και του μορφότυπου του τυποποιημένου ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ, η Επιτροπή διαμορφώνει τις απαιτήσεις πληροφόρησης ώστε να επικεντρώνονται:

α)  στις πληροφορίες που είναι ουσιώδεις και προσήκουσες κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων σε κινητές αξίες που εκδίδονται για επενδυτές·

β)  στην ανάγκη να διασφαλιστεί η αναλογικότητα μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και των αναγκών συγκέντρωσης κεφαλαίων που αυτή έχει· και

γ)  στο κόστος σύνταξης ενημερωτικού δελτίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα:

  την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ είναι πραγματικά και σε μεγάλο βαθμό λιγότερο επαχθές από το πλήρες ενημερωτικό δελτίο τόσο από την άποψη του διοικητικού φόρτου όσο και από την άποψη του κόστους για τους εκδότες·

  την ανάγκη να διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, με παράλληλη εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην πραγματοποίηση επενδύσεων στις εν λόγω εταιρείες·

  την ανάγκη να ελαχιστοποιούνται το κόστος και η επιβάρυνση για τις ΜΜΕ·

  την ανάγκη να εκμαιεύονται συγκεκριμένοι τύποι πληροφοριών που αφορούν ειδικά τις ΜΜΕ·

  το μέγεθος του εκδότη και το χρονικό διάστημα λειτουργίας του·

  τα διάφορα είδη και χαρακτηριστικά των προσφορών·

  τα διάφορα είδη πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές σχετικά με τα διάφορα είδη των κινητών αξιών.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται [6 μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Άρθρο 16

Παράγοντες κινδύνου

1.  Οι παράγοντες κινδύνου που παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο περιορίζονται στους κινδύνους που αφορούν ειδικά τον εκδότη ή/και τις κινητές αξίες και είναι ουσιώδεις για τη λήψη επενδυτικής απόφασης κατόπιν ενημέρωσης, όπως επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο του εγγράφου αναφοράς και του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου. ▌

1a.  Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται και εκείνοι που οφείλονται στο επίπεδο εξασφάλισης μιας κινητής αξίας και στον αντίκτυπο του αναμενόμενου μεγέθους ή του χρόνου των πληρωμών στους κατόχους των κινητών που βρίσκονται αξιών υπό πτώχευση, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της αφερεγγυότητας πιστωτικού ιδρύματος ή της αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσής του σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ (BRRD).

2.  Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ▌ αξιολόγηση του ειδικού χαρακτήρα και της σημαντικότητας των παραγόντων κινδύνου και σχετικά με την κατανομή των παραγόντων κινδύνου ▌. Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην εξέταση των παραγόντων κινδύνου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η κατάλληλη και εστιασμένη γνωστοποίηση των παραγόντων κινδύνου από τους εκδότες.

Άρθρο 17

Παράλειψη πληροφοριών

1.  Όταν η τελική τιμή προσφοράς ή/και ο αριθμός των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό δεν μπορούν να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο:

α)  το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει τα κριτήρια ή/και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα καθορισθούν τα προαναφερόμενα στοιχεία ή, σε περίπτωση τιμής, η ανώτατη τιμή· ή

β)  η αποδοχή της αγοράς ή της εγγραφής για απόκτηση κινητών αξιών μπορεί να αποσύρεται εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των δύο εργάσιμων ημερών μετά την τελική τιμή προσφοράς ή/και του αριθμού των κινητών αξιών που προσφέρονται με δημόσια εγγραφή.

Η τελική τιμή προσφοράς και ο αριθμός των κινητών αξιών κατατίθενται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέπει να παραλείπονται από το ενημερωτικό δελτίο ορισμένες πληροφορίες που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε αυτό, εφόσον θεωρεί ότι:

α)  η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον·

β)  η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά τα συμφέροντα του εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη των πληροφοριών αυτών δεν θα παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις σημαντικά για μία εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του εκδότη, του προσφέροντα ή του εγγυητή, εφόσον υπάρχει, καθώς και των υποκείμενων δικαιωμάτων στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο·

γ)  οι πληροφορίες αυτές είναι ήσσονος σημασίας για μια συγκεκριμένη προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και θα επηρέαζαν την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του εκδότη, του προσφέροντος ή, τυχόν, του εγγυητή.

Η αρμόδια αρχή υποβάλλει έκθεση στην ΕΑΚΑΑ σε ετήσια βάση σχετικά με τις πληροφορίες των οποίων η παράλειψη επετράπη.

3.  Χωρίς να θίγεται η κατάλληλη ενημέρωση των επενδυτών, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό δελτίο δεν είναι προσαρμοσμένες στο πεδίο δραστηριότητας ή στη νομική μορφή του εκδότη ή στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με τις απαιτούμενες πληροφορίες, εκτός εάν δεν υπάρχουν οι εν λόγω πληροφορίες.

4.  Όταν οι κινητές αξίες καλύπτονται από την εγγύηση κράτους μέλους, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, δικαιούται να παραλείπει, κατά τη σύνταξη ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 4, πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω κράτος μέλος.

5.  Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου να καθορίσει ποιες πληροφορίες μπορούν να παραληφθούν βάσει της παραγράφου 2, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των αρμόδιων αρχών προς την ΕΑΚΑΑ οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 18

Ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής

1.  Είναι δυνατή η ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής σε ενημερωτικό δελτίο ή σε βασικό ενημερωτικό δελτίο εάν έχουν δημοσιευτεί προηγουμένως ή ταυτοχρόνως σε ηλεκτρονική μορφή, έχουν καταρτιστεί σε γλώσσα που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 25 και κατατεθεί στο πλαίσιο των απαιτήσεων δημοσιοποίησης του ενωσιακού δικαίου ή κατατεθεί σύμφωνα με τους κανόνες του τόπου διαπραγμάτευσης ή την αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ:

α)  έγγραφα που έχουν εγκριθεί από αρμόδια αρχή ▌, ή έχουν υποβληθεί σε αυτήν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

β)  έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία στ) και ζ) και στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία δ) και ε)·

γ)  ρυθμιζόμενες πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)·

δ)  ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

ε)  εκθέσεις λογιστικού ελέγχου ή οικονομικές καταστάσεις·

στ)  εκθέσεις διαχείρισης, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22)·

ζ)  δηλώσεις εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

η)  [εκθέσεις αμοιβών, όπως ορίζονται στο άρθρο [X] της [αναθεωρημένης οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων(23)]·

η α)  ετήσιες εκθέσεις ή τυχόν δημοσιοποίηση πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 22 και 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

θ)  ιδρυτική πράξη και καταστατικό.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι οι πιο πρόσφατες που έχει στη διάθεσή του ο εκδότης.

Όταν ενσωματώνονται μέσω παραπομπής μόνο ορισμένα μέρη, συμπεριλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο δήλωση που αναφέρει ότι τα μη ενσωματωμένα μέρη είτε δεν σχετίζονται με τον επενδυτή είτε καλύπτονται σε άλλο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου.

2.  Όταν ενσωματώνονται πληροφορίες μέσω παραπομπής, οι εκδότες, οι προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά διασφαλίζουν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Συγκεκριμένα, παρέχεται κατάλογος των παραπομπών στο ενημερωτικό δελτίο ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευχερώς συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία, και το ενημερωτικό δελτίο περιέχει υπερσυνδέσμους προς όλα τα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες ενσωματώνονται μέσω παραπομπής.

3.  Παράλληλα με το πρώτο προσχέδιο του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εάν είναι δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης τυχόν πληροφορίες που ενσωματώνονται στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια αρχή που εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο ή έχουν κατατεθεί σε αυτήν.

4.  ▌Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την επικαιροποίηση του καταλόγου των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετους τύπους εγγράφων που απαιτείται να υποβάλλονται σε αρμόδια αρχή ή να εγκρίνονται από αυτήν βάσει του ενωσιακού δικαίου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 19

Έλεγχος και έγκριση του ενημερωτικού δελτίου

1.  Το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται μόνο μετά την έγκρισή του ή την έγκριση όλων των μερών που το απαρτίζουν από τη σχετική αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους καταγωγής.

2.  Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά την απόφασή της σχετικά με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου.

▌Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και κάθε συμπληρώματός του ταυτόχρονα με την κοινοποίησή της έγκρισης αυτής στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

3.  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 προθεσμία παρατείνεται σε είκοσι εργάσιμες ημέρες εάν η δημόσια προσφορά αφορά κινητές αξίες εκδοθείσες από εκδότη που δεν διαθέτει κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και που δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει προσφορά κινητών αξιών με δημόσια εγγραφή.

Το όριο των 20 εργάσιμων ημερών εφαρμόζεται μόνο για την αρχική υποβολή του σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου. Εάν απαιτούνται μεταγενέστερες υποβολές σύμφωνα με την παράγραφο 4, ισχύει η προθεσμία της παραγράφου 2.

4.  Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου δεν είναι πλήρες, κατανοητό και συνεκτικό βάσει των σχετικών προτύπων προκειμένου να εγκριθεί ή/και ότι απαιτούνται τροποποιήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες:

α)  ενημερώνει τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου ή/και των συμπληρωματικών πληροφοριών και δηλώνει λεπτομερώς τους λόγους που υπαγόρευσαν την απόφαση αυτή, και

β)  οι προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 ισχύουν τότε μόνο από την ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια αρχή του τροποποιημένου σχεδίου ενημερωτικού δελτίου ή/και των συμπληρωματικών πληροφοριών που ζητήθηκαν.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 4, η προθεσμία που αναφέρεται στις παραγράφους αυτές μειώνεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες για συχνούς χρήστες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 11. Ο συχνός χρήστης ενημερώνει την αρμόδια αρχή τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης έγκρισης.

Ο συχνός χρήστης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση που περιέχει τις απαραίτητες τροποποιήσεις του γενικού εγγράφου αναφοράς, κατά περίπτωση, του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου και του περιληπτικού σημειώματος που υποβάλλονται για έγκριση.

Ο συχνός χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει έγκριση για τροποποιήσεις στα γενικά έγγραφα αναφοράς, εκτός αν οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν παράλειψη, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδη ανακρίβεια, που ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις που έχουν σημασία για να μπορέσει αυτό να προβεί σε εκτίμηση του εκδότη εν επιγνώσει.

6.  Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους δικτυακούς τόπους τους οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης προκειμένου να διευκολύνουν την αποδοτική και έγκαιρη έγκριση των ενημερωτικών δελτίων. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν σημεία επαφής που αφορούν τις εγκρίσεις. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με το προσωπικό της αρμόδιας αρχής καθ’ όλη τη διαδικασία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.

9.  Το ύψος των τελών που χρεώνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την έγκριση ενημερωτικών δελτίων, εγγράφων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων γενικών εγγράφων αναφοράς, συμπληρωμάτων και τροποποιήσεων, καθώς και για την κατάθεση γενικών εγγράφων αναφοράς, τροποποιήσεών τους και τελικών όρων είναι εύλογο και αναλογικό και δημοσιοποιείται τουλάχιστον στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής.

10.  Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των διαδικασιών ελέγχου που διενεργούνται για να διαπιστωθεί ότι το ενημερωτικό δελτίο είναι πλήρες, κατανοητό και συνεκτικό καθώς και για τις διαδικασίες έγκρισής του.

  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

11.  Η ΕΑΚΑΑ ασκεί τις αρμοδιότητές της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 προκειμένου να προωθήσει την εποπτική σύγκλιση αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο είναι πλήρεις, συνεκτικές και κατανοητές. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΑΚΑΑ προάγει τη σύγκλιση όσον αφορά την αποδοτικότητα, τις μεθόδους και το χρόνο διενέργειας του ελέγχου των πληροφοριών που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο από τις αρμόδιες αρχές, χρησιμοποιώντας αξιολογήσεις από ομοτίμους όπου είναι σκόπιμο.

11a.  Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει ένα κεντρικό σύστημα ροής εργασίας, το οποίο θα καλύπτει τη διαδικασία έγκρισης ενημερωτικών δελτίων από την έναρξη έως την έγκριση και θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ και τους εκδότες να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν τις αιτήσεις μέσω Διαδικτύου και σε ολόκληρη την Ένωση.

12.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ οργανώνει και πραγματοποιεί τουλάχιστον μία αξιολόγηση από ομοτίμους για τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων έγκρισης μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η αξιολόγηση από ομοτίμους εκτιμά επίσης τον αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την ικανότητα των εκδοτών να αντλούν κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση για την εν λόγω αξιολόγηση από ομοτίμους δημοσιεύεται το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης από ομοτίμους, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη συμβουλές από την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 20

Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου

1.  Αφού εγκριθεί, το ενημερωτικό δελτίο τίθεται στη διάθεση του κοινού από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο, κατά την έναρξη, της προσφοράς των κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Σε περίπτωση αρχικής δημόσιας προσφοράς μιας κατηγορίας μετοχών η οποία εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για πρώτη φορά, το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να είναι διαθέσιμο το αργότερο έξι εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της προσφοράς.

2.  Το ενημερωτικό δελτίο, είτε αποτελεί ενιαίο έγγραφο είτε απαρτίζεται από ξεχωριστά έγγραφα, θεωρείται ότι είναι διαθέσιμο στο κοινό όταν δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικτυακούς τόπους:

α)  στον δικτυακό τόπο του εκδότη, του προσφέροντα και του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση·

β)  στον δικτυακό τόπο των χρηματοοικονομικών μεσολαβητών που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πληρωμής·

γ)  στον δικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς όπου ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή του διαχειριστή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση.

3.  Το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται σε ειδικό τμήμα του δικτυακού τόπου που είναι εύκολα προσβάσιμο κατά την είσοδο στον δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε μορφή που επιτρέπει τη λήψη και εκτύπωσή του καθώς και τη δυνατότητα αναζήτησης, αλλά όχι την τροποποίησή του.

Τα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες ενσωματωμένες μέσω παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και τα συμπληρώματα ή/και οι τελικοί όροι που σχετίζονται με το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από το ίδιο τμήμα δίπλα στο ενημερωτικό δελτίο, μεταξύ άλλων μέσω υπερσυνδέσμων εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης που προβλέπεται από το άρθρο 22 παράγραφος 2, οι συχνοί εκδότες, όπως αναφέρει το άρθρο 9 παράγραφος 11, μπορούν, αντί να εκδώσουν συμπλήρωμα, να επιλέξουν να ενσωματώσουν τις αλλαγές στο γενικό έγγραφο αναφοράς μέσω δυναμικής αναφοράς στην πιο πρόσφατη έκδοση του γενικού εγγράφου αναφοράς.

4.  Η πρόσβαση στο ενημερωτικό δελτίο δεν θα πρέπει να απαιτεί τη διενέργεια διαδικασίας εγγραφής, την αποδοχή δήλωσης αποποίησης που περιορίζει τη νομική ευθύνη ή την καταβολή τέλους.

5.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, συμπεριλαμβάνοντας υπερσύνδεσμο προς τα ειδικά τμήματα του δικτυακού τόπου που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και προσδιορισμό του ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 24. Ο δημοσιευμένος κατάλογος, συμπεριλαμβανομένων των υπερσυνδέσμων, επικαιροποιείται διαρκώς, και το κάθε στοιχείο παραμένει στον δικτυακό τόπο για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 7.

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ή τυχόν συμπληρώματός του, η αρμόδια αρχή χορηγεί στην ΕΑΚΑΑ ηλεκτρονικό αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου και τυχόν συμπληρώματός του, καθώς και τα δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου να το κατατάξει η ΕΑΚΑΑ στον μηχανισμό αποθήκευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και για την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 45.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες σχετικά με όλες τις κοινοποιήσεις που λαβαίνει λαμβάνει με το άρθρο 24.

6.  Το αργότερο από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των οικείων κινητών αξιών, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο όλα τα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωμάτων τους, τελικών όρων και σχετικών μεταφράσεων κατά περίπτωση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 24. Η δημοσίευση διασφαλίζεται μέσω μηχανισμού αποθήκευσης που παρέχει στο κοινό λειτουργίες δωρεάν πρόσβασης και αναζήτησης. Οι βασικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, όπως το ISIN που προσδιορίζει τις κινητές αξίες και το LEI που προσδιορίζει τους εκδότες, τους προσφέροντες και τους εγγυητές, είναι αναγνώσιμες από μηχανή, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται μεταδεδομένα.

7.  Όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία παραμένουν διαθέσιμα για το κοινό σε ψηφιακή μορφή τουλάχιστον για δέκα έτη από τη δημοσίευσή τους στους δικτυακούς τόπους που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 6.

8.  Όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από διάφορα έγγραφα ή/και περιλαμβάνει πληροφορίες ενσωματωθείσες μέσω παραπομπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαρτίζουν το ενημερωτικό δελτίο μπορούν να δημοσιεύονται και να διανέμονται χωριστά, εφόσον τα έγγραφα αυτά διατίθενται στο κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 2. Κάθε συστατικό έγγραφο του ενημερωτικού δελτίου δηλώνει πού είναι δυνατόν να προμηθευτεί το κοινό τα άλλα συστατικά έγγραφα που έχουν ήδη εγκριθεί ή/και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή.

9.  Το κείμενο και η μορφή του ενημερωτικού δελτίου, ή/και των συμπληρωμάτων του, όπως αυτά τίθενται στη διάθεση του κοινού, πρέπει πάντα να είναι πανομοιότυπα με την αρχική έκδοση του δελτίου που εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

10.  ▌ Αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου σε σταθερό μέσο χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από σχετική αίτησή του και ατελώς, από τον εκδότη, τον προσφέροντα, το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή τους χρηματοοικονομικούς μεσολαβητές που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες. Η χορήγηση περιορίζεται σε περιοχές δικαιοδοσίας όπου η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση πραγματοποιείται βάσει του παρόντος κανονισμού.

11.  Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση των διαδικασιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον περαιτέρω καθορισμό απαιτήσεων σχετικά με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

12.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των δεδομένων που απαιτούνται για την κατάταξη των ενημερωτικών δελτίων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 21

Διαφημίσεις

1.  Κάθε διαφήμιση σχετικά με δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά συμμορφώνεται με τις αρχές του παρόντος άρθρου.

2.  Στις διαφημίσεις ανακοινώνεται ότι επίκειται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ή ότι το δελτίο αυτό έχει ήδη δημοσιευθεί και υποδεικνύονται τα σημεία από τα οποία οι επενδυτές μπορούν ή θα μπορούν να το προμηθεύονται.

3.  Ο διαφημιστικός χαρακτήρας των ανακοινώσεων πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμος. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μια διαφήμιση δεν πρέπει να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές. Οι πληροφορίες που περιέχει η διαφήμιση πρέπει επίσης να είναι συνεπείς προς τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει ήδη δημοσιευθεί, ή προς τις πληροφορίες που απαιτείται να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν το ενημερωτικό δελτίο δημοσιευθεί μεταγενέστερα.

4.  Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, που γνωστοποιούνται σε προφορική ή έγγραφη μορφή, ακόμη και αν η πληροφόρηση αυτή δεν γίνεται για διαφημιστικούς σκοπούς, πρέπει να είναι συνεπείς προς το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου.

  Όταν σημαντικές πληροφορίες γνωστοποιούνται από εκδότη ή προσφέροντα και απευθύνονται σε επιλεγμένους επενδυτές σε προφορική ή έγγραφη μορφή, αυτές οι πληροφορίες γνωστοποιούνται σε όλους τους άλλους επενδυτές στους οποίους απευθύνεται η προσφορά, ανεξάρτητα από το εάν απαιτείται ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Όταν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1.

5.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ▌ στο οποίο γίνεται η διαφήμιση έχει την εξουσία να ελέγχει εάν η διαφημιστική δραστηριότητα για μια δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά συμβιβάζεται με τις αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4.

  Όπου είναι αναγκαίο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής επικουρεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κυκλοφορούν οι διαφημίσεις, κατά τον έλεγχο της συνεκτικότητας των διαφημίσεων με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών που ορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, ο έλεγχος των διαφημίσεων από την αρμόδια αρχή δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος υποδοχής.

5β.  Δεν χρεώνονται τέλη από αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των διαφημίσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

5γ.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διενεργούνται οι διαφημίσεις μπορεί να συμφωνήσει με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, εάν η τελευταία είναι διαφορετική αρμόδια αρχή, ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής έχει την εξουσία να ελέγχει τη συμμόρφωση της διαφημιστικής δραστηριότητας σύμφωνα με την παράγραφο 5. Σε περίπτωση συμφωνίας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής την κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στον εκδότη και στην ΕΑΚΑΑ.

6.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον περαιτέρω προσδιορισμό των διατάξεων σχετικά με τις διαφημίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 και 5α του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό των διατάξεων που αφορούν τη διάδοση διαφημίσεων και για τον καθορισμό των διαδικασιών σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους όπου διαδίδονται οι διαφημίσεις.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 22

Συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου

1.  Κάθε σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ανακρίβεια στις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την εκτίμηση για τις κινητές αξίες και το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται μεταξύ του χρόνου που μεσολαβεί από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έως την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται αμελλητί σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου.

Το συμπλήρωμα αυτό εγκρίνεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και το ενημερωτικό δελτίο, εντός πέντε εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο, και δημοσιεύεται σύμφωνα με ίδιες ρυθμίσεις με εκείνες που εφαρμόσθηκαν όταν δημοσιεύθηκε το αρχικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 20. Το περιληπτικό σημείωμα και οι ενδεχόμενες μεταφράσεις του πρέπει επίσης να συμπληρώνονται, εάν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συμπλήρωμα.

2.  Εάν το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, να αποσύρουν την αποδοχή τους, εφόσον το νέο στοιχείο, σφάλμα ή ανακρίβεια, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, προέκυψε πριν από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς ή την παράδοση των κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

  Εάν ένας εκδότης επιλέξει να ενσωματώσει τις ενδεχόμενες μεταβολές του γενικού εγγράφου αναφοράς με δυναμική παραπομπή στην πλέον πρόσφατη μορφή του γενικού εγγράφου αναφοράς, αντί με συμπλήρωμα σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3, δεν θίγεται το δικαίωμα υπαναχώρησης των επενδυτών που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.

3.  Εάν ο εκδότης συντάξει συμπλήρωμα για πληροφορίες στο βασικό ενημερωτικό δελτίο που αφορούν μία μόνο ή περισσότερες συγκεκριμένες εκδόσεις, το δικαίωμα των επενδυτών να αποσύρουν την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 ισχύει μόνο για τη σχετική έκδοση (τις σχετικές εκδόσεις) και όχι για τυχόν άλλη έκδοση κινητών αξιών στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου.

4.  Συντάσσεται και εγκρίνεται μόνο ένα συμπλήρωμα εάν το σημαντικό νέο στοιχείο, το τεχνικό σφάλμα ή η ανακρίβεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αφορά μόνο τις πληροφορίες που περιέχονται σε έγγραφο αναφοράς ή γενικό έγγραφο αναφοράς και εφόσον το εν λόγω έγγραφο αναφοράς ή γενικό έγγραφο αναφοράς χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως συστατικό μέρος αρκετών ενημερωτικών δελτίων. Στην περίπτωση αυτή, το συμπλήρωμα αναφέρει όλα τα ενημερωτικά δελτία με τα οποία σχετίζεται.

5.  Κατά τον έλεγχο ενός συμπληρώματος πριν από την έγκρισή του, με την επιφύλαξη του εδαφίου 2α της παραγράφου 3 του άρθρου 20, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να περιέχει το συμπλήρωμα συνοπτική έκδοση του συμπληρούμενου ενημερωτικού δελτίου υπό μορφή παραρτήματος, εάν αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες του ενημερωτικού δελτίου θα είναι κατανοητές. Το αίτημα αυτό θεωρείται αίτημα για συμπληρωματικές πληροφορίες βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 4.

6.  Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου και για να ληφθούν υπόψη τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει καταστάσεις όπου κάποιο σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ανακρίβεια σε σχέση με τις πληροφορίες τις οποίες περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο απαιτεί τη δημοσίευση ενός συμπληρώματος στο ενημερωτικό δελτίο.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

Άρθρο 23

Ενωσιακό πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ενημερωτικού δελτίου και γενικών εγγράφων αναφοράς

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, όταν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής, το εγκεκριμένο από το κράτος μέλος καταγωγής ενημερωτικό δελτίο, και οποιοδήποτε συμπλήρωμα, ισχύει για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, σε οσαδήποτε κράτη μέλη υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής έχουν λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 24. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής δεν εφαρμόζουν διοικητικές διαδικασίες ή διαδικασίες έγκρισης για ενημερωτικά δελτία.

  Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τα ήδη εγκεκριμένα γενικά έγγραφα αναφοράς.

Εάν το ενημερωτικό δελτίο υποβάλλεται για έγκριση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και περιέχει γενικό έγγραφο αναφοράς το οποίο έχει ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή που εξετάζει την αίτηση για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν επανεξετάζει το γενικό έγγραφο αναφοράς αλλά, αντ’ αυτού, κάνει αποδεκτή την προηγούμενη έγκρισή του.

2.  Εάν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ανακρίβειες αποκαλυφθούν μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο άρθρο 22, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής απαιτεί την έγκριση της δημοσίευσης συμπληρώματος σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1. Η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύνανται να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής περί της ανάγκης δημοσίευσης νέων πληροφοριών.

Άρθρο 24

Κοινοποίηση

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, κατόπιν αιτήσεως του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την εν λόγω αίτηση, ή εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού με το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου, εντός μιας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, πιστοποιητικό έγκρισης στο οποίο πιστοποιείται ότι το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και ηλεκτρονικό αντίγραφο του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου. Η ΕΑΚΑΑ δημιουργεί μια πύλη στην οποία κάθε αρμόδια εθνική αρχή θα μπορεί να αναρτά τις σχετικές πληροφορίες.

Κατά περίπτωση, η κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνοδεύεται από μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου ή/και του περιληπτικού σημειώματος που συντάχθηκε υπό την ευθύνη του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου.

Σε περίπτωση που γενικό έγγραφο αναφοράς έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 9, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των αναλογιών.

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, το πιστοποιητικό έγκρισης ή το γενικό έγγραφο αναφοράς, κατά περίπτωση, κοινοποιείται στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου.

2.  Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφοι 2 και 3 αναφέρεται και αιτιολογείται στο πιστοποιητικό.

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ταυτόχρονα με την κοινοποίησή του στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.

4.  Εάν οι τελικοί όροι ήδη κοινοποιηθέντος βασικού ενημερωτικού δελτίου δεν περιλαμβάνονται ούτε στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ούτε σε συμπλήρωμα, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τα κοινοποιεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή του ή των κρατών μελών υποδοχής και στην ΕΑΚΑΑ το συντομότερο δυνατόν μετά την υποβολή τους.

5.  Οι αρμόδιες αρχές δεν χρεώνουν τέλη για την κοινοποίηση ή την παραλαβή της κοινοποίησης ενημερωτικών δελτίων και συμπληρωμάτων τους ή γενικών εγγράφων αναφοράς, κατά περίπτωση, ή για τυχόν εποπτική δραστηριότητα, είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο ή στα κράτη μέλη υποδοχής.

6.  Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για την κοινοποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης, του ενημερωτικού δελτίου, του τυχόν συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου ή του γενικού εγγράφου αναφοράς και της μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου ή/και του περιληπτικού σημειώματος.

Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 25

Χρήση γλωσσών

1.  Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μόνο στο κράτος μέλος καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο τμήμα του κράτους μέλους όπου διανέμεται το επενδυτικό προϊόν.

2.  Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών μελών είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση.

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής δύναται να ζητεί τη μετάφραση του αναφερόμενου στο άρθρο 7 περιληπτικού σημειώματος στην ή στις επίσημες γλώσσες της, ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο τμήμα του κράτους μέλους όπου διανέμεται το επενδυτικό προϊόν, αλλά δεν ζητεί τη μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου.

Για να μπορεί να ελέγχεται και να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από αυτήν την αρχή είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση.

3.  Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή επιδιώκεται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και διατίθεται επίσης σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους υποδοχής ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα, ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση.

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής δύναται να ζητεί τη μετάφραση του αναφερόμενου στο άρθρο 7 περιληπτικού σημειώματος στην ή στις επίσημες γλώσσες της, αλλά δεν ζητεί τη μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου.

4.  Οι τελικοί όροι και το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης συντάσσονται στην ίδια γλώσσα με εκείνη του εγκεκριμένου βασικού ενημερωτικού δελτίου.

Εάν οι τελικοί όροι κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ή, εάν υφίστανται περισσότερα του ενός κράτη μέλη υποδοχής, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, οι τελικοί όροι και το επισυναπτόμενο περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 26

Προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση πραγματοποιούμενη βάσει ενημερωτικού δελτίου συντασσόμενου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό

1.  Όταν εκδότης τρίτης χώρας προτίθεται να προβεί στη δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Ένωση ή να ζητήσει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη στην Ένωση βάσει ενημερωτικού δελτίου συντασσόμενου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εξασφαλίζει την έγκριση του ενημερωτικού του δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 19, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του.

Εφόσον ενημερωτικό δελτίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το ενημερωτικό δελτίο και ο εκδότης τρίτης χώρας θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής.

Άρθρο 27

Προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση πραγματοποιούμενη βάσει ενημερωτικού δελτίου συντασσόμενου σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του εκδότη τρίτης χώρας δύναται να εγκρίνει ενημερωτικό δελτίο για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά το οποίο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας και υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)  οι απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών που επιβάλλει η νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ισχύουν βάσει του παρόντος κανονισμού και

β)  η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του εκδότη τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 28.

2.  Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών που εκδίδονται από εκδότη τρίτης χώρας σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 23, 24 και 25.

  Για τους εκδότες αυτούς, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να χρεώσει επιπλέον τέλος το οποίο αντικατοπτρίζει την επιβάρυνση που αντιπροσωπεύει μια τέτοια έκδοση.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 για τον καθορισμό γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας βάσει των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8 και 13.

Βάσει των ως άνω κριτηρίων, η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει εκτελεστική απόφαση όπου να δηλώνεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών που επιβάλλει η νομοθεσία τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ισχύουν βάσει του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω εκτελεστική απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 43 παράγραφος 2.

Άρθρο 28

Συνεργασία με τρίτες χώρες

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 27 και, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τους σκοπούς του άρθρου 26, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με άλλες εποπτικές αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές σε τρίτες χώρες και την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε τρίτες χώρες, εκτός εάν η συγκεκριμένη τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στον κατάλογο μη συνεργάσιμων χωρών που έχει συντάξει η Επιτροπή. Με τις εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας διασφαλίζεται τουλάχιστον η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Κάθε αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ότι πρόκειται να υπογράψει τέτοια συμφωνία.

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 27 και, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τους σκοπούς του άρθρου 26, η ΕΑΚΑΑ διευκολύνει και συντονίζει την ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των σχετικών εποπτικών αρχών τρίτων χωρών.

Επίσης, η ΕΑΚΑΑ, εάν αυτό είναι απαραίτητο, διευκολύνει και συντονίζει την ανταλλαγή μεταξύ των αρμόδιων αρχών των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών οι οποίες ενδέχεται να είναι σχετικές με τη λήψη μέτρων δυνάμει των άρθρων 36 και 37.

3.  Οι αρμόδιες αρχές συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών μόνο εάν οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του άρθρου 33. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί την εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρμόδιων αρχών.

3α.  Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των συμφωνιών συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφος 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3β.  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων με σκοπό να καθορίσει υπόδειγμα εγγράφου για συμφωνίες συνεργασίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΑΚΑΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 29

Αρμόδιες αρχές

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ενιαία αρμόδια διοικητική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπει ο παρών κανονισμός καθώς και για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και άλλες αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

Η αρμόδια αρχή είναι ▌ανεξάρτητη από ▌ τους φορείς της αγοράς.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή τους την ανάθεση των καθηκόντων που συνίστανται στη δημοσίευση εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων στο διαδίκτυο.

Τυχόν ανάθεση καθηκόντων σε οντότητες πραγματοποιείται με συγκεκριμένη απόφαση που δηλώνει τα καθήκοντα που αναλαμβάνονται και τους όρους υπό τους οποίους θα εκτελούνται τα καθήκοντα αυτά, συμπεριλαμβανομένης ρήτρας που υποχρεώνει την εν λόγω οντότητα να δρα και να είναι οργανωμένη κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ανατιθέμενων καθηκόντων να μη χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αθέμιτο ή για να παρεμποδισθεί ο ανταγωνισμός. Η απόφαση αυτή ορίζει όλες τις ρυθμίσεις που συμφωνούνται μεταξύ της αρμόδιας αρχής και της οντότητας στην οποία ανατίθενται τα καθήκοντα.

Την τελική ευθύνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό καθώς και για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου υπέχει η αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για την απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων όρων που διέπουν την ανάθεση.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας ενός κράτους μέλους να προβλέπει ξεχωριστές νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις για υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 30

Εξουσίες αρμοδίων αρχών

1.  Για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και έρευνας:

α)  απαιτούν από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, να συμπεριλαμβάνουν στο ενημερωτικό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον τούτο απαιτείται για την προστασία των επενδυτών·

β)  απαιτούν από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και από τα πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα·

γ)  απαιτούν από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα διευθυντικά στελέχη του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και από τους χρηματοοικονομικούς μεσολαβητές στους οποίους έχει ανατεθεί η διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή η επιδίωξη της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, την παροχή πληροφοριών·

δ)  αναστέλλουν μία δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση για μέγιστο διάστημα 25 διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

ε)  απαγορεύουν ή αναστέλλουν τις διαφημίσεις ή απαιτούν από τους εκδότες, τους προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή τους οικείους χρηματοοικονομικούς μεσολαβητές να διακόψουν ή να αναστείλουν τις διαφημίσεις για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

στ)  απαγορεύουν μία δημόσια προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται ή έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι, ενδεχομένως, παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

ζ)  αναστέλλουν ή ζητούν από τις σχετικές ρυθμιζόμενες αγορές να αναστείλουν, τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

η)  απαγορεύουν τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εάν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

θ)  γνωστοποιούν ότι συγκεκριμένος εκδότης, προσφέρων ή πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του·

ι)  αναστέλλουν τον έλεγχο ενός ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται για έγκριση ή αναστέλλουν μια δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση εάν η αρμόδια αρχή ασκήσει την εξουσία επιβολής απαγόρευσης ή περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24), μέχρις ότου αρθεί η εν λόγω απαγόρευση ή ο εν λόγω περιορισμός·

ια)  αρνούνται να εγκρίνουν τυχόν ενημερωτικά δελτία που έχουν καταρτιστεί από συγκεκριμένο εκδότη, προσφέροντα ή πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση για μέγιστη περίοδο 5 ετών, εάν ο εν λόγω εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έχει υποπέσει σε επανειλημμένες και σοβαρές παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού·

ιβ)  γνωστοποιούν ή απαιτούν από τον εκδότη να γνωστοποιήσει κάθε σημαντική πληροφορία που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίμηση των κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείμενο εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών ή η ομαλή λειτουργία της αγοράς·

ιγ)  αναστέλλουν ή ζητούν από τις σχετικές ρυθμιζόμενες αγορές να αναστείλουν, τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών εάν θεωρούν ότι η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια ώστε η διαπραγμάτευση ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών·

ιδ)  διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες σε τοποθεσίες άλλες εκτός των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων και, για το σκοπό αυτό, εισέρχονται σε εγκαταστάσεις για να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και λοιπά δεδομένα υπό οποιαδήποτε μορφή, στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα και τα λοιπά δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Εφόσον το κρίνει σκόπιμο δυνάμει του εθνικού δικαίου, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητεί από την αρμόδια δικαστική αρχή να αποφασίζει για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ δικαιούται να συμμετέχει στις κατά το στοιχείο ιδ) επιτόπιες επιθεωρήσεις εφόσον διενεργούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες αρμόδιες αρχές.

2.  Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στον μέγιστο απαιτούμενο βαθμό ώστε να ανταποκρίνονται στην ευθύνη τους για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό καθώς και για την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων, με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

α)  άμεσα,

β)  σε συνεργασία με άλλες αρχές,

γ)  υπό την ευθύνη τους με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές,

δ)  υποβάλλοντας αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υφίστανται κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

4.  Η γνωστοποίηση πληροφοριών στην αρμόδια αρχή από κάποιο πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θεωρείται ότι παραβιάζει κάποιον περιορισμό στη δημοσιοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται διά συμβολαίου ή διά νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης, και δεν προκύπτει καμία απολύτως νομική ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση.

5.  Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας ενός κράτους μέλους να προβλέπει ξεχωριστές νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις για υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 31

Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών

1.  Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους και με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και συνεργάζονται σε δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου.

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 36, να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να συνεργάζονται με τις δικαστικές αρχές εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους όσον αφορά τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών που σχετίζονται με έρευνες ή διώξεις ποινικής φύσης που έχουν κινηθεί για πιθανές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, και τις θέτουν στη διάθεση των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, ώστε να εκπληρώσουν την υποχρέωση αμοιβαίας συνεργασίας και συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2.  Μια αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν αίτησης πληροφόρησης ή αίτησης συνεργασίας στο πλαίσιο έρευνας μόνο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξαιρετικές περιστάσεις:

α)  εάν η συμμόρφωση με την αίτηση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δικές της δραστηριότητες έρευνας ή επιβολής του νόμου ή μια ποινική έρευνα·

β)  εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των αρχών του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση πληροφόρησης,

γ)  εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση πληροφόρησης.

3.  Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν αμέσως, κατόπιν αιτήσεως, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

4.  Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους όσον αφορά επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες.

Η αιτούσα αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για οποιοδήποτε αίτημα, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση έρευνας ή επιθεώρησης με διασυνοριακό αποτέλεσμα, η ΕΑΚΑΑ συντονίζει την έρευνα ή την επιθεώρηση εάν της ζητηθεί από μία από τις αρμόδιες αρχές.

Εάν μια αρμόδια αρχή λάβει αίτημα από μια αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου ή έρευνας, μπορεί να:

α)  διενεργεί η ίδια την επιτόπια επιθεώρηση ή την έρευνα·

β)  επιτρέπει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να συμμετάσχει στην επιτόπια επιθεώρηση ή την έρευνα·

γ)  επιτρέπει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να διενεργήσει η ίδια τον επιτόπιο έλεγχο ή έρευνα·

δ)  ορίζει επιθεωρητές ή εμπειρογνώμονες για να διενεργήσουν την επιτόπου επιθεώρηση ή έρευνα, ή/και·

ε)  αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας στις άλλες αρμόδιες αρχές.

5.  αρμόδιες αρχές μπορούν να αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις κατά τις οποίες αίτημα συνεργασίας, ειδικότερα ανταλλαγής πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ΕΑΚΑΑ, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

6.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να προσδιορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

7.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 32

Συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ

1.  Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.  Οι αρμόδιες αρχές προσκομίζουν αμελλητί στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3.  Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει ενιαίους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 33

Επαγγελματικό απόρρητο

1.  Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού που αφορούν επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές συνθήκες και άλλες οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν η αρμόδια αρχή δηλώσει κατά τη στιγμή της επικοινωνίας ότι η πληροφορία αυτή δύναται να γνωστοποιηθεί ή ότι η γνωστοποίηση είναι αναγκαία στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

2.  Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί για την αρμόδια αρχή και για οποιαδήποτε οντότητα στην οποία η αρμόδια αρχή έχει αναθέσει τις εξουσίες της. Απαγορεύεται η κοινοποίηση των πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν προβλέπεται από τις διατάξεις του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 34

Προστασία δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις οι οποίες ενσωματώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 35

Προληπτικά μέτρα

1.  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής διαπιστώνει παρατυπίες διαπραχθείσες από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με τη δημόσια προσφορά ή παραβιάσεις των υποχρεώσεων που υπέχουν τα πρόσωπα αυτά δυνάμει του παρόντος κανονισμού, φέρει τις διαπιστώσεις αυτές εις γνώση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της ΕΑΚΑΑ.

2.  Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει ανατεθεί η δημόσια προσφορά εξακολουθούν να παραβιάζουν τις οικείες νομοθετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ, λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των επενδυτών και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ αμελλητί.

3.  Στις καταστάσεις που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που της παρέχονται με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 36

Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις

1.  Με την επιφύλαξη των εποπτικών και διερευνητικών εξουσιών των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 30 και το δικαίωμα των κρατών μελών να προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να λαμβάνουν τα δέοντα διοικητικά μέτρα και να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις. Τα εν λόγω διοικητικά μέτρα και κυρώσεις εφαρμόζονται τουλάχιστον σε:

α)  παραβιάσεις του άρθρου 3, του άρθρου 5, του άρθρου 6, του άρθρου 7 παράγραφοι 1 έως 10, του άρθρου 8, του άρθρου 9 παράγραφοι 1 έως 13, του άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφοι 1 και 3, του άρθρου 12, του άρθρου 14 παράγραφος 2, του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 16 παράγραφος 1, του άρθρου 17 παράγραφοι 1 και 3, του άρθρου 18 παράγραφοι 1 έως 3, του άρθρου 19 παράγραφος 1, του άρθρου 20 παράγραφοι 1 έως 4 και 7 έως 10, του άρθρου 21 παράγραφοι 2 έως 4, του άρθρου 22 παράγραφοι 1, 2 και 4, και του άρθρου 25 του παρόντος κανονισμού·

β)  μη συνεργασία ή μη συμμόρφωση με έρευνα, επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το άρθρο 30.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μη θεσπίσουν κανόνες σχετικά με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β) του εν λόγω εδαφίου υπόκεινται ήδη σε ποινικές κυρώσεις δυνάμει της εθνικής τους νομοθεσίας έως [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τους σχετικούς κανόνες του ποινικού δικαίου.

Έως [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά τους κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2.  Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται κατωτέρω, στην περίπτωση των παραβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α):

α)  δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα και τη φύση της παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 40·

β)  εντολή με την οποία απαιτείται από το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα να παύσει τη συμπεριφορά που αποτελεί την παράβαση·

γ)  επιβολή μέγιστων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί·

δ)  σε περιπτώσεις νομικών προσώπων, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις τουλάχιστον 5 000 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων το επίσημο νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο τοπικό νόμισμα, βάσει της ισοτιμίας κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] ή 3% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο.

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία περί λογιστικής με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης.

ε)  σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις τουλάχιστον 700 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων το επίσημο νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο τοπικό νόμισμα βάσει της ισοτιμίας κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν πρόσθετες κυρώσεις ή μέτρα και υψηλότερα διοικητικά πρόστιμα από τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 37

Άσκηση εποπτικών εξουσιών και εξουσιών επιβολής κυρώσεων

1.  Κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση:

α)  η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης·

β)  ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

γ)  η χρηματοοικονομική ισχύς του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, όπως προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπεύθυνου νομικού προσώπου ή το ετήσιο εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του υπεύθυνου φυσικού προσώπου·

δ)  ο αντίκτυπος της παράβασης στα συμφέροντα των ιδιωτών επενδυτών·

ε)  η σημασία των κερδών που αποκτήθηκαν, των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση ή των ζημιών για τρίτους που προκύπτουν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

στ)  το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·

ζ)  τις προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

η)  τα μέτρα που ελήφθησαν μετά την παράβαση από τον υπαίτιο για την αποφυγή της επανάληψής της.

2.  Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 36, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι ασκούμενες εποπτικές και ερευνητικές εξουσίες τους, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που επιβάλλουν είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συντονίζουν επίσης τη δράση τους για να αποφύγουν τον πιθανό διπλασιασμό και την αλληλοεπικάλυψη κατά την άσκηση των εποπτικών και ερευνητικών εξουσιών τους και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Άρθρο 38

Δικαίωμα προσφυγής

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού να αιτιολογούνται δεόντως και να υπόκεινται σε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 39

Αναφορά παραβάσεων

1.  Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που προάγουν και επιτρέπουν την αναφορά πραγματικών ή ενδεχόμενων παραβάσεων του παρόντος κανονισμού προς αυτές.

2.  Οι μηχανισμοί της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)  ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις και την παρακολούθησή τους, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για τις εν λόγω καταγγελίες,

β)  κατάλληλη προστασία για εργαζομένους που απασχολούνται δυνάμει σύμβασης εργασίας και τα οποία αναφέρουν παραβάσεις, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άδικης μεταχείρισης από μέρους του εργοδότη τους ή τρίτων·

γ)  προστασία της ταυτότητας και των προσωπικών δεδομένων τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις όσο και του φυσικού προσώπου που εικάζεται ότι είναι υπεύθυνο για παράβαση, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, εκτός αν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται βάσει του εθνικού δικαίου, στο πλαίσιο περαιτέρω έρευνας ή μεταγενέστερης δικαστικής διαδικασίας.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την παροχή οικονομικών κινήτρων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στα πρόσωπα που προσφέρουν ακριβείς πληροφορίες για πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν άλλη προϋφιστάμενη νομική ή συμβατική υποχρέωση να αναφέρουν τις εν λόγω πληροφορίες, και εφόσον οι πληροφορίες είναι νέες και έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικής ή ποινικής κύρωσης ή τη λήψη άλλου διοικητικού μέτρου για την παράβαση του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εργοδότες οι οποίοι αναλαμβάνουν δραστηριότητες υπαγόμενες σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες για την εσωτερική αναφορά πραγματικών ή ενδεχόμενων παραβάσεων από τους υπαλλήλους τους μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.

Άρθρο 40

Δημοσίευση αποφάσεων

1.  Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων που λαμβάνονται σε περιπτώσεις παραβάσεων του παρόντος κανονισμού δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές στον επίσημο δικτυακό τόπο τους αμέσως μετά την ενημέρωση των προσώπων στα οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις σχετικά με την κάθε απόφαση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για το είδος και τον χαρακτήρα της παράβασης και την ταυτότητα των υπαιτίων. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις αποφάσεις επιβολής μέτρων στο πλαίσιο έρευνας.

2.  Εάν η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών οντοτήτων ή της ταυτότητας ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων θεωρηθεί δυσανάλογη από την αρμόδια αρχή, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται κατά περίπτωση ως προς τον αναλογικό χαρακτήρα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη διεξαγωγή τρέχουσας έρευνας, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές:

α)  είτε καθυστερούν τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου μέχρις ότου παύσουν να ισχύουν οι λόγοι μη δημοσίευσης·

β)  είτε δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα και κατά τρόπο που συνάδει με το εθνικό δίκαιο, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων. Σε περίπτωση απόφασης δημοσίευσης κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον προβλέπεται ότι εντός του διαστήματος αυτού οι λόγοι για την ανώνυμη δημοσίευση θα παύσουν να ισχύουν·

γ)  είτε δεν δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, στην περίπτωση που θεωρείται ότι οι επιλογές που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί:

i)  ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

ii)  η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών σε σχέση με τα μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

3.  Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης ή του μέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών ή άλλων αρχών, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν επίσης άμεσα στον επίσημο δικτυακό τόπο τους τα στοιχεία αυτά και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Επιπλέον, δημοσιεύεται και κάθε απόφαση περί ακυρώσεως προηγούμενης απόφασης επιβολής κύρωσης ή μέτρου.

4.  Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε κάθε δημοσίευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο παραμένει στον επίσημο δικτυακό τόπο τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ανάρτησή της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 41

Αναφορά κυρώσεων προς την ΕΑΚΑΑ

1.  Η αρμόδια αρχή παρέχει ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 36. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια έκθεση.

Όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1, να καθορίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές τους παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ σε ετήσια βάση ανώνυμα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις ποινικές έρευνες που έχουν αναλάβει και για τις ποινικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει δεδομένα σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε ετήσια έκθεση.

2.  Όταν η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα στο κοινό, αναφέρει ταυτόχρονα τις εν λόγω διοικητικές κυρώσεις ή τα διοικητικά μέτρα στην ΕΑΚΑΑ.

3.  Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις ή τα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν χωρίς να δημοσιευτούν σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσφυγών και της έκβασής τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν πληροφορίες και την τελική απόφαση για κάθε επιβαλλόμενη ποινική κύρωση, και τις υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρική βάση δεδομένων με τις κυρώσεις που της κοινοποιούνται, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Αυτή η βάση δεδομένων είναι προσπελάσιμη μόνον από τις αρμόδιες αρχές και ενημερώνεται βάσει των πληροφοριών που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η ▌ προβλεπόμενη στο άρθρο 1 ▌ παράγραφος 6, στο άρθρο 2 παράγραφος 2, ▌ στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 14 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 παράγραφος 3 ▌ και στο άρθρο 27 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1▌ παράγραφος 6, στο άρθρο 2 παράγραφος 2, ▌στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 14 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 παράγραφος 3, ▌ και στο άρθρο 27 παράγραφος 3, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 1▌ παράγραφος 6, του άρθρου 2 παράγραφος 2, ▌του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 14 παράγραφος 3, του άρθρου 15 παράγραφος 3, ▌ και του άρθρου 27 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 43

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που έχει συσταθεί με την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής(25). Η εν λόγω επιτροπή είναι μια επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44

Κατάργηση

1.  Η οδηγία 2003/71/ΕΚ καταργείται από την [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

2.  Οι αναφορές στην οδηγία 2003/71/ΕΚ ερμηνεύονται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που ορίζει το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα ενημερωτικά δελτία που εγκρίθηκαν βάσει της εθνικής νομοθεσίας η οποία ενσωματώνει την οδηγία 2003/71/ΕΚ πριν από την [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] εξακολουθούν να διέπονται από την εθνική νομοθεσία μέχρι τη λήξη της ισχύος τους ή μέχρι την πάροδο δώδεκα μηνών από την [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Άρθρο 45

Έκθεση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με ενημερωτικά δελτία

1.  Βάσει των εγγράφων που δημοσιοποιούνται μέσω του μηχανισμού ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 6, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία που εγκρίθηκαν και κοινοποιήθηκαν στην Ένωση καθώς και ανάλυση των τάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα είδη των εκδοτών, ιδίως δε τις ΜΜΕ, και τα είδη των εκδόσεων, ιδίως δε την ανταλλακτική αξία της προσφοράς, το είδος των κινητών αξιών, το είδος του τόπου διαπραγμάτευσης και την ονομαστική αξία.

2.  Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως:

α)  ανάλυση της έκτασης στην οποία χρησιμοποιούνται σε όλη την Ένωση τα καθεστώτα γνωστοποίησης που ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 και το γενικό έγγραφο αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 9·

β)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα βασικά ενημερωτικά δελτία και τους τελικούς όρους, καθώς και με τα ενημερωτικά δελτία που καταρτίζονται υπό μορφή χωριστών εγγράφων ή ως ενιαίο έγγραφο·

γ)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με το μέσο όρο και το σύνολο των ποσών που αντλούνται με τον τρόπο αυτόν μέσω δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών βάσει του παρόντος κανονισμού από μη εισηγμένες εταιρίες, εταιρίες των οποίων οι κινητές αξίες υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, και εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές. Κατά περίπτωση, τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία περιέχουν ανάλυση μεταξύ αρχικών δημόσιων προσφορών και μεταγενέστερων προσφορών, καθώς και μεταξύ μετοχών και μη μετοχικών κινητών αξιών.

γ α)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με το κόστος παραγωγής των ενημερωτικών δελτίων τουλάχιστον ανά διάφορες κατηγορίες εκδοτών, μεγέθη έκδοσης και τόπους, καθώς επίσης κατηγορίες τελών και επιβαρύνσεων που καταβάλλουν οι εκδότες και κατηγορίες των παρόχων υπηρεσιών που τα χρεώνουν· οι στατιστικές συνοδεύονται από ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην κατάρτιση των ενημερωτικών δελτίων και από συστάσεις για τη μείωση του κόστους·

Άρθρο 46

Αναθεώρηση

Το αργότερο [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

Η έκθεση αξιολογεί, μεταξύ άλλων, κατά πόσον το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου, τα καθεστώτα γνωστοποίησης που ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 και το γενικό έγγραφο αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 9 εξακολουθούν να είναι κατάλληλα, με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 12.

Άρθρο 47

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόζουν τις οριακές τιμές που ορίζονται για τους σκοπούς της απαλλαγής από το άρθρο 1 παράγραφος 3 εδάφιο δ) ή την επιλογή του άρθρου 3 παράγραφος 2, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Έως την [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 11, το άρθρο 19 παράγραφος 8 και τα άρθρα 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40 και 41.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ι.  Περίληψη

ΙΙ.  Ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συμβούλων και των ελεγκτών

Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

III.  Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

Σκοπός είναι η παροχή ουσιωδών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισμό των σημαντικών ημερομηνιών για την εν λόγω προσφορά.

Α. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά

Β. Μέθοδος και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

IV.  Ουσιώδεις πληροφορίες

Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση ουσιωδών πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαμβανόμενες στο έγγραφο χρηματοοικονομικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρμοζόμενες λογιστικές μεθόδους, τα επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.

Α. Επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα

Β. Κεφαλαιοποίηση και βαθμός χρέωσης

Γ. Λόγοι πραγματοποίησης της προσφοράς και χρησιμοποίηση των πόρων

Δ. Παράγοντες κινδύνου

V.  Πληροφορίες για την εταιρεία

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια μελλοντικής αύξησης ή μείωσης αυτού του δυναμικού.

Α. Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας

Β. Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Γ. Οργανωτική διάρθρωση

Δ. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

VI.  Εξέταση των αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής κατάστασης και προοπτικές

Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκτιμήσεις της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναμένεται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά στο μέλλον τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Α. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Β. Ρευστά διαθέσιμα και κεφάλαια

Γ. Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκμετάλλευσης κ.λπ.

Δ. Τάσεις

VII.  Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν την εμπειρία, τα επαγγελματικά προσόντα και τα επίπεδα αμοιβών τους, καθώς και τη σχέση τους με την εταιρεία.

Α. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη

Β. Αμοιβές

Γ. Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου

Δ. Υπάλληλοι

Ε. Κατεχόμενα μερίδια μετοχικού κεφαλαίου

VIII.  Κύριοι μέτοχοι και συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους κύριους μετόχους και άλλα πρόσωπα που ελέγχουν ή μπορούν να ελέγξουν την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε η εταιρεία με πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Α. Κύριοι μέτοχοι

Β. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Γ. Συμφέροντα εμπειρογνωμόνων και συμβούλων

IX.  Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονομικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι καλυπτόμενες χρήσεις, η ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασμών οι οποίες γίνονται δεκτές για την κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασμών.

Α. Ενοποιημένοι λογαριασμοί και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Β. Σημαντικές αλλαγές

X.  Λεπτομέρειες της προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση, το σχέδιο κατανομής των κινητών αξιών και συναφή ζητήματα.

Α. Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

Β. Σχέδιο κατανομής

Γ. Αγορές

Δ. Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους

Ε. Μείωση (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ. Έξοδα της έκδοσης

XI.  Πρόσθετες πληροφορίες

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Α. Μετοχικό κεφάλαιο

Β. Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ. Σημαντικές συμβάσεις

Δ. Συναλλαγματικοί έλεγχοι

Ε. Προειδοποίηση για φορολογικές συνέπειες

ΣΤ. Μερίσματα και οργανισμοί πληρωμής

Ζ. Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων

Η. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

Θ. Δευτερεύουσες πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ι.  Ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συμβούλων και των ελεγκτών

Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΙΙ.  Ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη:

Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση ουσιωδών πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαμβανόμενες στο έγγραφο χρηματοοικονομικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρμοζόμενες λογιστικές μεθόδους, τα επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.

Α. Επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα

Β. Κεφαλαιοποίηση και βαθμός χρέωσης

Γ. Παράγοντες κινδύνου

III.  Πληροφορίες για την εταιρεία

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια μελλοντικής αύξησης ή μείωσης του δυναμικού.

Α. Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας

Β. Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Γ. Οργανωτική διάρθρωση

Δ. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

IV.  Εξέταση των αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής κατάστασης και προοπτικές

Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκτιμήσεις της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναμένεται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά στο μέλλον τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Α. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Β. Ρευστά διαθέσιμα και κεφάλαια

Γ. Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκμετάλλευσης κ.λπ.

Δ. Τάσεις

V.  Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν την εμπειρία, τα επαγγελματικά προσόντα και τα επίπεδα αμοιβών τους, καθώς και τη σχέση τους με την εταιρεία.

Α. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη

Β. Αμοιβές

Γ. Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου

Δ. Υπάλληλοι

Ε. Κατεχόμενα μερίδια μετοχικού κεφαλαίου

VI.  Κύριοι μέτοχοι και συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους κύριους μετόχους και άλλα πρόσωπα που ελέγχουν ή μπορούν να ελέγξουν την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε η εταιρεία με πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Α. Κύριοι μέτοχοι

Β. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Γ. Συμφέροντα εμπειρογνωμόνων και συμβούλων

VII.  Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονομικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι καλυπτόμενες χρήσεις, η ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασμών οι οποίες γίνονται δεκτές για την κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασμών.

Α. Ενοποιημένοι λογαριασμοί και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Β. Σημαντικές αλλαγές

VIII.  Πρόσθετες πληροφορίες

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Α. Μετοχικό κεφάλαιο

Β. Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ. Σημαντικές συμβάσεις

Δ. Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων

Ε. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

ΣΤ. Δευτερεύουσες πληροφορίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Ι.  Ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συμβούλων και των ελεγκτών

Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΙΙ.  Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

Σκοπός είναι η παροχή ουσιωδών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισμό των σημαντικών ημερομηνιών για την εν λόγω προσφορά.

Α. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά

Β. Μέθοδος και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

III.  Ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη:

Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση ουσιωδών πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαμβανόμενες στο έγγραφο χρηματοοικονομικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρμοζόμενες λογιστικές μεθόδους, τα επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.

Α. Κεφαλαιοποίηση και βαθμός χρέωσης

Β. Λόγοι πραγματοποίησης της προσφοράς και χρησιμοποίηση των πόρων

Γ. Παράγοντες κινδύνου

IV.  Συμφέροντα εμπειρογνωμόνων

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις πράξεις που συνήψε η εταιρεία με εμπειρογνώμονες ή συμβούλους απασχολούμενους σε μη μόνιμη βάση.

V.  Λεπτομέρειες της προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση, το σχέδιο κατανομής των κινητών αξιών και συναφή ζητήματα.

Α. Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

Β. Σχέδιο κατανομής

Γ. Αγορές

Δ. Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους

Ε. Μείωση (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ. Έξοδα της έκδοσης

VI.  Πρόσθετες πληροφορίες

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Α. Συναλλαγματικοί έλεγχοι

Ε. Προειδοποίηση για φορολογικές συνέπειες

Γ. Μερίσματα και οργανισμοί πληρωμής

Δ. Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων

Ε. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πίνακας αντιστοιχίας

(που αναφέρεται στο άρθρο 44)

Οδηγία 2003/71/ΕΚ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 εκτός του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 4

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

-

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

-

Άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο θ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο

-

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο στ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ζ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 9

Άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 4 και άρθρο 24 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 15

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 14

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4

-

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3α

Άρθρο 17 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 17 παράγραφος 5

Άρθρο 8 παράγραφος 5

-

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 3

-

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 5

Άρθρο 19 παράγραφος 7

Άρθρο 13 παράγραφος 6

Άρθρο 19 παράγραφος 8

Άρθρο 13 παράγραφος 7

Άρθρο 19 παράγραφος 10

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

-

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 20 παράγραφος 5

Άρθρο 14 παράγραφος 4α

Άρθρο 20 παράγραφος 6

Άρθρο 14 παράγραφος 5

Άρθρο 20 παράγραφος 8

Άρθρο 14 παράγραφος 6

Άρθρο 20 παράγραφος 9

Άρθρο 14 παράγραφος 7

Άρθρο 20 παράγραφος 10

Άρθρο 14 παράγραφος 8

Άρθρο 20 παράγραφος 11

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 21 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 21 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 5

-

Άρθρο 15 παράγραφος 6

Άρθρο 21 παράγραφος 5

Άρθρο 15 παράγραφος 7

Άρθρο 21 παράγραφος 6

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 22 παράγραφος 6

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 23 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 18 παράγραφος 2

Άρθρο 24 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 24 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 20 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο και άρθρο 20 παράγραφος 6

Άρθρο 18 παράγραφος 4

Άρθρο 24 παράγραφος 6

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 25 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 4

-

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 27 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 27 παράγραφος 2

Άρθρο 20 παράγραφος 3

Άρθρο 27 παράγραφος 3

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 29 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1α

Άρθρο 32 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1β

Άρθρο 32 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 29 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο η)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο η)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο θ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο θ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 30 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

-

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ)

Άρθρο 21 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 30 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 5

Άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 30 παράγραφος 5

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 33 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 31 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 22 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 31 παράγραφος 5

Άρθρο 22 παράγραφος 3

-

Άρθρο 22 παράγραφος 4

Άρθρο 31 παράγραφοι 6 και 7

Άρθρο 23 παράγραφος 1

Άρθρο 35 παράγραφος 1

Άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 35 παράγραφος 2

Άρθρο 24

Άρθρο 43

Άρθρο 24α παράγραφος 1

Άρθρο 42 παράγραφος 2

Άρθρο 24α παράγραφος 2

Άρθρο 42 παράγραφος 4

Άρθρο 24α παράγραφος 3

Άρθρο 42 παράγραφος 1

Άρθρο 24β

Άρθρο 42 παράγραφος 3

Άρθρο 24γ

Άρθρο 42 παράγραφος 5

Άρθρο 25 παράγραφος 1

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 40

Άρθρο 26

Άρθρο 38

Άρθρο 27

-

Άρθρο 28

-

Άρθρο 29

-

Άρθρο 30

-

Άρθρο 31

Άρθρο 46

Άρθρο 32

Άρθρο 47

Άρθρο 33

Άρθρο 47

29.6.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση

(COM(2015)0583 – C8‑0375/2015 – 2015/0268(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Vicky Ford

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η υφιστάμενη οδηγία σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, 2003/71/ΕΚ, εναρμονίζει τους κανόνες για τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου όταν εταιρείες επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια είτε με έκδοση μετοχών είτε με προσφορά επενδυτικών ευκαιριών στο ευρύ κοινό. Το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε οι επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει.

Στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας περί ενημερωτικών δελτίων ώστε να καταστεί ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, η άντληση κεφαλαίων, και να παρέχονται σαφείς πληροφορίες στους δυνητικούς επενδυτές, περιλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών.

Η επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία των συμφερόντων των καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση οι ιδιώτες επενδυτές στις κατάλληλες πληροφορίες ώστε να μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει.

Το περιληπτικό σημείωμα

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει τη μετονομασία του «Περιληπτικού σημειώματος» σε «Εισαγωγική παρουσίαση», προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ακριβέστερα ο σκοπός του. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό μόνο όταν προσφέρονται κινητές αξίες σε ιδιώτες επενδυτές. Θα πρέπει να είναι ένα έγγραφο σύντομο και περιεκτικό, και εύκολα συγκρίσιμο.

Ωστόσο θεωρεί το καθεστώς που προτείνεται από την Επιτροπή όσον αφορά το περιληπτικό σημείωμα υπερβολικά περιοριστικό από ορισμένες πλευρές, όπως ο καθορισμός του μέγιστου μεγέθους σε έξι σελίδες και του αριθμού των παραγόντων κινδύνου σε πέντε. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης επιθυμεί να λάβει τα σχόλια σχετικά με το θέμα αυτό.

Γλώσσα

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει την ιδέα ότι ο επενδυτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάσει το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους καταγωγής του, και προτείνει να μεταφράζεται το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου όταν είναι αναγκαίο, σύμφωνα με το ίδιο γλωσσικό καθεστώς που συμφωνήθηκε στον κανονισμό PRIIP.

Μη μετοχικά μέσα

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει το άνοιγμα της αγοράς μη μετοχικών μέσων σε ιδιώτες επενδυτές και την κατάργηση της απαλλαγής των ομολόγων ονομαστικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ, θεωρεί όμως αναγκαίο να διατηρηθεί η διαφοροποίηση μεταξύ ειδικών και λοιπών επενδυτών όσον αφορά τη γνωστοποίηση.

Κατώτατα όρια

Ο εισηγητής της ECON πρότεινε ορισμένες αυξήσεις και μειώσεις ορίων προκειμένου να διευκολύνει τις ΜΜΕ που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Η συντάκτρια γνωμοδότησης της IMCO πιστεύει ότι η αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ είναι επωφελής, και ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από τις αυξημένες επενδυτικές επιλογές. Δεδομένου του τύπου των καταναλωτών που αναμένεται να επενδύσουν στις προσφορές αυτές, η συντάκτρια γνωμοδότησης της IMCO πιστεύει ότι η τροποποίηση των κατώτατων ορίων δεν είναι πιθανό να επηρεάσει ουσιαστικά την προστασία των καταναλωτών. Ωστόσο, θεωρεί ότι η επιτροπή IMCO θα πρέπει να τις επανεξετάσει, και για τούτο κατέθεσε εκ νέου τις τροπολογίες για ψήφιση στην επιτροπή IMCO.

Δευτερογενείς εκδόσεις

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ελάχιστο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις. Αυτό θα μειώσει σημαντικά το διοικητικό κόστος για το 70% περίπου των εκδόσεων. Η συντάκτρια γνωμοδότησης της IMCO το υποστηρίζει, με την προϋπόθεση ότι δεν θα επιφέρει ουσιώδη μεταβολή, και έχει καταθέσει σχετική τροπολογία.

Πληθοπορισμός

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης γνωρίζει ότι η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο πληθοπορισμού, και πιστεύει ότι οι ιδιώτες επενδυτές έχουν σαφώς ενστερνιστεί τις ευκαιρίες που προσφέρει ο πληθοπορισμός. Θεωρεί ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να προσφέρουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, και έχει καταθέσει σχετική τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης κεφαλαιαγορών, η οποία προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» της 30ής Σεπτεμβρίου 2015. Στόχος της Ένωσης Kεφαλαιαγορών είναι να βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές κεφαλαίων οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ένωση»), να επιτυγχάνει την αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών και να προσφέρει στους επενδυτές και στους αποταμιευτές πρόσθετες ευκαιρίες αξιοποίησης των χρημάτων τους, ώστε να βελτιώνεται η οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας.

(1) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης κεφαλαιαγορών, η οποία προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» της 30ής Σεπτεμβρίου 2015. Στόχος της Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι να βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές κεφαλαίων οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ένωση»), να επιτυγχάνει την αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών και να προσφέρει στους επενδυτές και στους αποταμιευτές πρόσθετες ευκαιρίες αξιοποίησης των χρημάτων τους, ώστε να βελτιώνεται η οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ιδίως για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η δημοσιοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση προσφορών κινητών αξιών στο κοινό ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των επενδυτών, καθώς εξαλείφει την ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των επενδυτών και των εκδοτών. Η εναρμόνιση αυτής της δημοσιοποίησης επιτρέπει την καθιέρωση ενός μηχανισμού διασυνοριακού διαβατηρίου που διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά μια ευρεία ποικιλία κινητών αξιών.

(3) Η δημοσιοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση προσφορών κινητών αξιών στο κοινό ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των επενδυτών, καθώς μειώνει την ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των επενδυτών και των εκδοτών. Η εναρμόνιση αυτής της δημοσιοποίησης επιτρέπει την καθιέρωση ενός μηχανισμού διασυνοριακού διαβατηρίου που διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά μια ευρεία ποικιλία κινητών αξιών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της αποδοτικότητας της αγοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την ενιαία αγορά κεφαλαίων. Η παροχή πληροφοριών που, ανάλογα με τον τύπο του εκδότη και των κινητών αξιών, είναι απαραίτητες για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων εν επιγνώσει από τους επενδυτές εξασφαλίζει, από κοινού με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, την προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές συνιστούν αποτελεσματικά μέσα για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις κινητές αξίες και, επομένως, συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών. Η μορφή υπό την οποία θα πρέπει να διατίθενται οι πληροφορίες αυτές, είναι η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(7) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της αποδοτικότητας της αγοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την ενιαία αγορά κεφαλαίων και διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ σε αυτήν. Η παροχή πληροφοριών που, ανάλογα με τον τύπο του εκδότη και των κινητών αξιών, είναι απαραίτητες για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων εν επιγνώσει από τους επενδυτές εξασφαλίζει, από κοινού με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, την προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές συνιστούν αποτελεσματικά μέσα για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις κινητές αξίες και, επομένως, συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών. Η μορφή υπό την οποία θα πρέπει να διατίθενται οι πληροφορίες αυτές, είναι η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Για προσφορές κινητών αξιών στο κοινό με ανταλλακτική αξία μικρότερη των 500 000 ευρώ, το κόστος σύνταξης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πιθανόν να είναι δυσανάλογο των πόρων που προσδοκώνται από την προσφορά. Επομένως, η απαίτηση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύει για προσφορές τόσο μικρής κλίμακας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να επιβάλλουν σε εθνικό επίπεδο απαιτήσεις γνωστοποίησης οι οποίες θα συνιστούν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση σε σχέση με τις εν λόγω προσφορές και οι οποίες, συνεπώς, θα αυξάνουν τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς.

(12) Για προσφορές κινητών αξιών στο κοινό με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη του 1 000 000 ευρώ, το κόστος σύνταξης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πιθανόν να είναι δυσανάλογο των πόρων που προσδοκώνται από την προσφορά. Επομένως, η απαίτηση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύει για προσφορές τόσο μικρής κλίμακας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επιπλέον, να αποφεύγουν να επιβάλλουν σε εθνικό επίπεδο απαιτήσεις γνωστοποίησης οι οποίες θα συνιστούν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση σε σχέση με τις εν λόγω προσφορές και οι οποίες, συνεπώς, θα αυξάνουν τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Ενώ θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να εξαιρούνται από τον παρόντα κανονισμό οι δημόσιες προσφορές τίτλων συνολικής ανταλλακτικής αξίας στην Ένωση κάτω του 1 000 000 EUR, θα πρέπει πάντα να προσφέρεται ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σχετικά με τέτοιες προσφορές, για παράδειγμα σε τομείς όπως ο πληθοπορισμός. Η προστασία αυτή θα μπορούσε να συνίσταται, μεταξύ άλλων, σε ευδιάκριτες προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο, σε βασικές απαιτήσεις γνωστοποίησης και σε οργανωτικές απαιτήσεις, σε δικαίωμα ανάκλησης και σε ανώτατα όρια επενδεδυμένου ποσού.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Όταν οι προσφορές χρεογράφων στο κοινό απευθύνονται μόνο σε εγχώριους επενδυτές σε ένα κράτος μέλος και, επομένως, δεν έχουν διασυνοριακό αντίκτυπο, και εφόσον η συνολική ανταλλακτική αξία των εν λόγω προσφορών δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 ευρώ, δεν είναι απαραίτητος ο μηχανισμός διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού και η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου ενδέχεται να συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν την εξαίρεση αυτού του είδους των προσφορών από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο προστασίας των εγχώριων επενδυτών που κρίνουν κατάλληλο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα στο εθνικό τους δίκαιο ένα κατώτατο όριο μεταξύ των 500 000 ευρώ και των 10 000 000 ευρώ, εκφραζόμενο ως συνολική ανταλλακτική αξία της προσφοράς κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης αυτής.

(13) Όταν οι προσφορές χρεογράφων στο κοινό απευθύνονται μόνο σε εγχώριους επενδυτές σε ένα κράτος μέλος και, επομένως, δεν έχουν διασυνοριακό αντίκτυπο, και εφόσον οι εν λόγω προσφορές δεν υπερβαίνουν τα 10 000 000 ευρώ, εκφραζόμενα ως συνολική ανταλλακτική αξία της προσφοράς για περίοδο 12 μηνών, δεν είναι απαραίτητος ο μηχανισμός διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού και η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου ενδέχεται να συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να εξαιρούν αυτού του είδους τις προσφορές από την υποχρέωση γνωστοποίησης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές και, ιδίως, για τους επενδυτές λιανικής. Θα πρέπει να αποτελεί αυτόνομο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου και να εστιάζει σε βασικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι επενδυτές για να μπορούν να αποφασίζουν ποιες προσφορές και εισαγωγές προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών θα εξετάσουν περαιτέρω. Αυτές οι βασικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του εκδότη, οιουδήποτε εγγυητή και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τα ανωτέρω. Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να παρέχει επίσης τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της προσφοράς. Ειδικότερα, η παρουσίαση παραγόντων κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους οποίους θεωρεί σημαντικότερους ο εκδότης.

(22) Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές και, ιδίως, για τους επενδυτές λιανικής και τις ΜΜΕ. Θα πρέπει να αποτελεί αυτόνομο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου και να εστιάζει σε βασικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι επενδυτές για να μπορούν να αποφασίζουν ποιες προσφορές και εισαγωγές προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών θα εξετάσουν περαιτέρω. Αυτές οι βασικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του εκδότη, οιουδήποτε εγγυητή και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τα ανωτέρω. Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να παρέχει επίσης τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της προσφοράς. Ειδικότερα, η παρουσίαση παραγόντων κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους οποίους θεωρεί σημαντικότερους ο εκδότης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43) Ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην Ένωση σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών. Δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές χρειάζονται συνήθως να συγκεντρώσουν σχετικά μικρότερα ποσά σε σύγκριση με άλλους εκδότες, το κόστος της σύνταξης ενημερωτικού δελτίου μπορεί να είναι δυσανάλογα υψηλό και να τους αποτρέπει να προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο κοινό. Ταυτόχρονα, λόγω του μεγέθους τους και του βραχύτερου ιστορικού τους, οι ΜΜΕ μπορεί να αντιπροσωπεύουν υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο σε σύγκριση με μεγαλύτερους εκδότες και θα πρέπει να δημοσιοποιούν επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Επομένως, θα πρέπει να επιτυγχάνεται σωστή ισορροπία μεταξύ της αποδοτικής ως προς το κόστος πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές αγορές και της προστασίας των επενδυτών κατά την προσαρμογή του περιεχομένου ενός ενημερωτικού δελτίου που εφαρμόζεται για ΜΜΕ και θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα καθεστώς ειδικών απαιτήσεων γνωστοποίησης για τις ΜΜΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(43) Ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας της ΕΕ στην Ένωση, σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών. Δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές χρειάζονται συνήθως να συγκεντρώσουν σχετικά μικρότερα ποσά σε σύγκριση με άλλους εκδότες, το κόστος της σύνταξης ενημερωτικού δελτίου μπορεί να είναι δυσανάλογα υψηλό, και οι περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες ενδέχεται να τους αποτρέπουν να προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο κοινό. Ταυτόχρονα, λόγω του μεγέθους τους και του βραχύτερου ιστορικού τους, οι ΜΜΕ μπορεί να αντιπροσωπεύουν υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο σε σύγκριση με μεγαλύτερους εκδότες και θα πρέπει να δημοσιοποιούν επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Επομένως, θα πρέπει να επιτυγχάνεται σωστή ισορροπία μεταξύ της αποδοτικής ως προς το κόστος πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές αγορές και της προστασίας των επενδυτών κατά την προσαρμογή του περιεχομένου ενός ενημερωτικού δελτίου που εφαρμόζεται για ΜΜΕ και θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα καθεστώς ειδικών απαιτήσεων γνωστοποίησης για τις ΜΜΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44) Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται από ΜΜΕ σύμφωνα με το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων γνωστοποίησης θα πρέπει να προσαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να εστιάζουν σε πληροφορίες που είναι σημαντικές και κατάλληλες για εταιρείες τέτοιου μεγέθους και θα πρέπει να αποσκοπούν στην εξασφάλιση αναλογικότητας μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και των αναγκών συγκέντρωσης κεφαλαίων που αυτή έχει, αφενός, και του κόστος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, αφετέρου. Για να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ μπορούν να συντάσσουν ενημερωτικά δελτία χωρίς να επιβαρύνονται με κόστος δυσανάλογο του μεγέθους τους και, επομένως, του μεγέθους των κεφαλαίων που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν, το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων γνωστοποίησης για ΜΜΕ θα πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο από το καθεστώς που εφαρμόζεται σε εταιρείες σε ρυθμιζόμενες αγορές, στον βαθμό που εξασφαλίζεται, ωστόσο, η δημοσιοποίηση των βασικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τους επενδυτές.

(44) Οι περιορισμένες πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται από ΜΜΕ σύμφωνα με το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων γνωστοποίησης θα πρέπει να εστιάζονται σε πληροφορίες που είναι σημαντικές και κατάλληλες για εταιρείες τέτοιου μεγέθους και τους επενδυτές τους. Οι πληροφορίες θα πρέπει να αποσκοπούν στην εξασφάλιση αναλογικότητας μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και των αναγκών συγκέντρωσης κεφαλαίων που αυτή έχει, αφενός, και του κόστος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, αφετέρου. Για να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ μπορούν να συντάσσουν ενημερωτικά δελτία χωρίς να επιβαρύνονται με κόστος δυσανάλογο του μεγέθους τους και, επομένως, του μεγέθους των κεφαλαίων που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν, το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων γνωστοποίησης για ΜΜΕ θα πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο από το καθεστώς που εφαρμόζεται σε εταιρείες σε ρυθμιζόμενες αγορές, στον βαθμό που εξασφαλίζεται, ωστόσο, η δημοσιοποίηση των βασικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τους επενδυτές.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47) Η ευνοϊκή μεταχείριση που απολαμβάνουν οι εκδόσεις μη μετοχικών κινητών αξιών με ονομαστική αξία ανά μονάδα άνω των 100 000 ευρώ μπορεί να στρεβλώνουν τη δομή των αγορών χρεογράφων, να προκαλούν εμπόδια στη δέουσα διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων και στην ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, υπονομεύοντας τη ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά, και μπορεί να μειώνουν τις επενδυτικές επιλογές που έχουν οι επενδυτές λιανικής, στερώντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού. Θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί η εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου προσφορών μη μετοχικών κινητών αξιών με ονομαστική αξία ανά μονάδα τουλάχιστον 100 000 ευρώ και το πιο ελαστικό πρότυπο γνωστοποίησης που αφορούσε ενημερωτικά δελτία για τέτοιες μη μετοχικές κινητές αξίες, το οποίο προβλεπόταν αρχικά στην οδηγία 2003/71/ΕΚ. Θα πρέπει ιδίως να ενοποιηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για ενημερωτικά δελτία που αφορούν μη μετοχικές κινητές αξίες, μέσω της αντικατάστασης του διπλού προτύπου γνωστοποίησης για εκδόσεις που απευθύνονται σε ειδικούς επενδυτές μόνο και εκδόσεις που δεν απευθύνονται σε ειδικούς επενδυτές.

διαγράφεται

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49) Η μη καταχώριση ευαίσθητων πληροφοριών σε ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω παρέκκλισης που χορηγεί η αρμόδια αρχή προκειμένου να αποφεύγονται επιζήμιες καταστάσεις για έναν εκδότη.

(49) Η μη καταχώριση ευαίσθητων πληροφοριών σε ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω παρέκκλισης που χορηγεί η αρμόδια αρχή προκειμένου να αποφεύγονται επιζήμιες καταστάσεις για έναν εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν είναι πιθανό να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις σημαντικά για μία εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του εκδότη, του προσφέροντα ή του εγγυητή.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το αντίστοιχο άρθρο της πρότασης (άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β)).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές·

β) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από 500 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές· οι υφιστάμενοι μέτοχοι και οι υπάλληλοί τους δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθμού των προσώπων στα οποία απευθύνεται η προσφορά·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) προσφορά κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 000 ευρώ·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) προσφορά κινητών αξιών με ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη από 500 000 ευρώ, που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών·

δ) προσφορά κινητών αξιών με ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη από 1 000 000 ευρώ, που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κβ α) ως «ιδιώτης επενδυτής» νοείται ο ιδιώτης επενδυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

Αιτιολόγηση

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εισάγεται ο ορισμός του «ιδιώτη επενδυτή» που περιέχει ο κανονισμός PRIIPS.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κράτος μέλος δύναται να εξαιρέσει δημόσιες προσφορές κινητών αξιών από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 1 εάν:

2. Δημόσιες προσφορές κινητών αξιών εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 1 εάν:

α) η προσφορά γίνεται μόνο στο εν λόγω κράτος μέλος, και

α) η προσφορά δεν υπόκειται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24, και

β) η συνολική ανταλλακτική αξία της προσφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει τα 10 000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.

β) η συνολική ανταλλακτική αξία της προσφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει τα 10 000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ την εφαρμογή της δυνατότητας που χορηγείται βάσει της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης της επιλεγείσας συναλλακτικής αξίας της προσφοράς κάτω από την οποία εφαρμόζεται η εξαίρεση για εγχώριες προσφορές.

Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν ούτε διατηρούν απαιτήσεις γνωστοποίησης για προσφορές που εξαιρούνται βάσει της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, όταν το ενημερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών που προσφέρονται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές της, δεν απαιτείται περιληπτικό σημείωμα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος είναι ακριβές, ορθό, σαφές και όχι παραπλανητικό. Χαρακτηρίζεται από συνοχή με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

2. Το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος είναι ακριβές, ορθό, σαφές και όχι παραπλανητικό και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Χαρακτηρίζεται από συνοχή με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το περιληπτικό σημείωμα καταρτίζεται υπό μορφή συνοπτικού εγγράφου που συντάσσεται με περιεκτικό τρόπο και η εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος έξι σελίδων Α4. Το περιληπτικό σημείωμα:

Το περιληπτικό σημείωμα καταρτίζεται υπό μορφή συνοπτικού εγγράφου που συντάσσεται με περιεκτικό τρόπο και η εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος έξι σελίδων Α4, όριο που μπορεί να αυξηθεί κατά μέγιστο σε 10 σελίδες αν αυτό είναι αναγκαίο. Το περιληπτικό σημείωμα:

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) συντάσσεται σε γλώσσα και ύφος που διευκολύνουν την κατανόηση των πληροφοριών, ιδίως δε σε γλώσσα σαφή, όχι τεχνική, περιεκτική και κατανοητή.

β) συντάσσεται σε γλώσσα και ύφος που διευκολύνουν την κατανόηση των πληροφοριών, ιδίως δε σε γλώσσα σαφή, όχι τεχνική, περιεκτική και κατανοητή για τον συγκεκριμένο τύπο επενδυτή.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εισαγωγή που περιέχει προειδοποιήσεις·

α) εισαγωγή που περιέχει προειδοποιήσεις, όπου συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός κινδύνου απώλειας των επενδύσεων των επενδυτών στην περίπτωση του δυσμενέστερου σεναρίου·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η εισαγωγή του περιληπτικού σημειώματος περιέχει την ονομασία των κινητών αξιών, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη, του προσφέροντα και του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και την ημερομηνία του εγγράφου. Περιέχει τις κάτωθι προειδοποιήσεις:

5. Η ενότητα που αναφέρεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 4 περιέχει την ονομασία των κινητών αξιών, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη, του προσφέροντα και του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και την ημερομηνία του εγγράφου. Περιέχει τις κάτωθι προειδοποιήσεις:

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;»: συνοπτική περιγραφή το πολύ πέντε εκ των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά τον εκδότη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία των σημαντικότερων κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 16.

γ) Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;»: συνοπτική και σαφής περιγραφή το πολύ πέντε εκ των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά τον εκδότη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία των σημαντικότερων κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 16· ο αριθμός των παραγόντων κινδύνου μπορεί να αυξηθεί το πολύ σε οκτώ εφόσον είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»: συνοπτική περιγραφή το πολύ πέντε εκ των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία των σημαντικότερων κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 16.

δ) Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»: συνοπτική και σαφής περιγραφή το πολύ πέντε εκ των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία των σημαντικότερων κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 16· ο αριθμός των παραγόντων κινδύνου μπορεί να αυξηθεί το πολύ σε οκτώ εφόσον είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση που δεν έχει υπάρξει ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς που υποβάλλεται στο πλαίσιο του αρχικού ενημερωτικού δελτίου, το συγκεκριμένο έγγραφο αναφοράς για τους σκοπούς της δευτερογενούς έκδοσης δεν προϋποθέτει έγκριση από την αρμόδια αρχή πριν από τη δημοσίευσή του.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ΜΜΕ μπορούν να επιλέξουν να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο βάσει του καθεστώτος ελάχιστων απαιτήσεων γνωστοποίησης για ΜΜΕ σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισαχθεί κινητές τους αξίες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά:

Οι εκδότες ΜΜΕ μπορούν να επιλέξουν να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο βάσει του καθεστώτος αναλογικών απαιτήσεων γνωστοποίησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισαχθεί κινητές τους αξίες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά: και εφόσον είτε:

 

α) πραγματοποιούν δημόσια προσφορά κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση που δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών, και που γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24· ή

 

β) είναι ΜΜΕ που πραγματοποιούν δημόσια προσφορά κινητών αξιών τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος.

 

(Η αλλαγή από καθεστώς «ελάχιστων» απαιτήσεων σε «αναλογικών» είναι οριζόντια και απαιτεί να γίνει η αντίστοιχη αλλαγή σε ολόκληρο το κείμενο).

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι παράγοντες κινδύνου που παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο περιορίζονται στους κινδύνους που αφορούν ειδικά τον εκδότη ή/και τις κινητές αξίες και είναι ουσιώδεις για τη λήψη επενδυτικής απόφασης κατόπιν ενημέρωσης, όπως επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο του εγγράφου αναφοράς και του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου. Κατανέμονται σε τρεις το πολύ διακριτές κατηγορίες, προκειμένου να διαφοροποιούνται σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους βάσει της από μέρους του εκδότη εκτίμησης της πιθανότητας επέλευσής τους και της αναμενόμενης έντασης του αρνητικού τους αντικτύπου.

1. Οι παράγοντες κινδύνου που παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο περιορίζονται στους κινδύνους που αφορούν ειδικά τον εκδότη ή/και τις κινητές αξίες και είναι ουσιώδεις για τη λήψη επενδυτικής απόφασης κατόπιν ενημέρωσης, όπως επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο του εγγράφου αναφοράς και του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την από μέρους των αρμόδιων αρχών αξιολόγηση του ειδικού χαρακτήρα και της σημαντικότητας των παραγόντων κινδύνου και σχετικά με την κατανομή των παραγόντων κινδύνου σε κατηγορίες.

2. Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση του ειδικού χαρακτήρα και της σημαντικότητας των παραγόντων κινδύνου. Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην εξέταση των παραγόντων κινδύνου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η κατάλληλη και εστιασμένη γνωστοποίηση των παραγόντων κινδύνου από τους εκδότες.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Το ύψος των τελών που χρεώνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την έγκριση ενημερωτικών δελτίων, εγγράφων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων γενικών εγγράφων αναφοράς, συμπληρωμάτων και τροποποιήσεων, καθώς και για την υποβολή γενικών εγγράφων αναφοράς, τροποποιήσεών τους και τελικών όρων δημοσιοποιείται τουλάχιστον στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής.

9. Το ύψος των τελών που χρεώνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την έγκριση ενημερωτικών δελτίων, εγγράφων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων γενικών εγγράφων αναφοράς, συμπληρωμάτων και τροποποιήσεων, καθώς και για την υποβολή γενικών εγγράφων αναφοράς, τροποποιήσεών τους και τελικών όρων είναι αναλογικό και δημοσιοποιείται τουλάχιστον στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ οργανώνει και πραγματοποιεί τουλάχιστον μία αξιολόγηση ομοτίμων για τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων έγκρισης μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η αξιολόγηση ομοτίμων εκτιμά επίσης τον αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την ικανότητα των εκδοτών να αντλούν κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση για την εν λόγω αξιολόγηση ομοτίμων δημοσιεύεται το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ομοτίμων, η ΕΑΚΑΑ ζητά, κατά περίπτωση, γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές από την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

12. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ οργανώνει και πραγματοποιεί επίσης τουλάχιστον μία αξιολόγηση ομοτίμων για τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων έγκρισης μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η αξιολόγηση ομοτίμων εκτιμά επίσης τον αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την ικανότητα των εκδοτών να αντλούν κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση για την εν λόγω αξιολόγηση ομοτίμων δημοσιεύεται το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση διατίθεται επίσης σε επιγραμμική μορφή. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ομοτίμων, η ΕΑΚΑΑ ζητά, κατά περίπτωση, γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές από την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Οποιοδήποτε τέλος χρεώνεται από αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των διαφημίσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο έχει εύλογο ύψος.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής δύναται να ζητεί τη μετάφραση του αναφερόμενου στο άρθρο 7 περιληπτικού σημειώματος στην ή στις επίσημες γλώσσες της, αλλά δεν ζητεί τη μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου.

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής ζητεί το περιληπτικό σημείωμα που αναφέρεται στο άρθρο 7 να είναι συνταγμένη στις επίσημες γλώσσες ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο μέρος του κράτους μέλους όπου προσφέρονται οι κινητές αξίες, ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ή, εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, να μεταφράζεται σε μία από τις γλώσσες αυτές.

 

Η μετάφραση πρέπει να αποδίδει πιστά και με ακρίβεια το περιεχόμενο του πρωτότυπου σημειώματος.

 

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής δεν ζητεί τη μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου.

 

Εάν μια κινητή αξία προσφέρεται σε κράτος μέλος μέσω εγγράφων διαφημιστικού χαρακτήρα σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους, το περιληπτικό σημείωμα συντάσσεται τουλάχιστον στις αντίστοιχες επίσημες γλώσσες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 του παλαιού βασικού κανονισμού.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής δύναται να ζητεί τη μετάφραση του αναφερόμενου στο άρθρο 7 περιληπτικού σημειώματος στην ή στις επίσημες γλώσσες της, αλλά δεν ζητεί τη μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου.

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής ζητεί το περιληπτικό σημείωμα που αναφέρεται στο άρθρο 7 να είναι συνταγμένη στις επίσημες γλώσσες ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο μέρος του κράτους μέλους όπου προσφέρονται οι κινητές αξίες, ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ή, εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, να μεταφράζεται σε μία από τις γλώσσες αυτές.

 

Η μετάφραση πρέπει να αποδίδει πιστά και με ακρίβεια το περιεχόμενο του πρωτότυπου σημειώματος.

 

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής δεν ζητεί τη μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου.

 

Εάν μια κινητή αξία προσφέρεται σε κράτος μέλος μέσω εγγράφων διαφημιστικού χαρακτήρα σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους, το περιληπτικό σημείωμα συντάσσεται τουλάχιστον στις αντίστοιχες επίσημες γλώσσες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 του παλαιού βασικού κανονισμού.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 27 και, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τους σκοπούς του άρθρου 26, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με άλλες εποπτικές αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές σε τρίτες χώρες και την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε τρίτες χώρες. Με τις εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας διασφαλίζεται τουλάχιστον η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Για τους σκοπούς του άρθρου 27 και, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τους σκοπούς του άρθρου 26, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνάπτουν συμφωνίες εποπτικής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε τρίτες χώρες. Με τις εν λόγω συμφωνίες εποπτικής συνεργασίας διασφαλίζεται τουλάχιστον η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν τη βέλτιστη διαδικασία υποβολής αναφορών όσον αφορά παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

18.1.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

18.1.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Vicky Ford

2.2.2016

Εξέταση στην επιτροπή

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

15

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Edward Czesak, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.11.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       μερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

18.1.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

18.1.2016

JURI

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

24.5.2016

LIBE

14.12.2015

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Petr Ježek

26.11.2015

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Philippe De Backer

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.2.2016

7.4.2016

13.7.2016

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

7

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Κώστας Μαυρίδης, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Bas Eickhout, Joachim Starbatty, Harald Vilimsky

Ημερομηνία κατάθεσης

19.7.2016

(1)

ΕΕ C 177 της 18.5.2016, σ. 9.

(2)

ΕΕ C 195 της 2.6.2016, σ. 1.

(3)

*   Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(4)

  ΕΕ C 177 της 18.5.2016, σ. 9.

(5)

  ΕΕ C 195 της 2.6.2016, σ. 1.

(6)

  Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64).

(7)

  Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ΕΕ L 327 της 11.12.2010, σ. 1).

(8)

  Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 173, 12.6.2014, σ. 190).

(9)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

(10)

  Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).

(11)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

(12)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(13)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(14)

  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31).

(15)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.).

(16)

  Οδηγία 80/390/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1980, περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως, ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών (ΕΕ αριθ. L 100 της 17.4.1980, σ. 1).

(17)

  Οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται (ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1).

(18)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176, της 27.6.2013, σ. 1).

(19)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (ΕΕ L 352, της 9.12.2014, σ. 1).

(20)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (EE L 149 της 30.4.2004, σ. 3).

(21)

  Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).

(22)

  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(23)

  [ΕΕ C , , σ. ].

(24)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(25)

  Απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών (ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου