Menettely : 2015/0268(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0238/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0238/2016

Keskustelut :

PV 14/09/2016 - 20
CRE 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Äänestykset :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Äänestysselitykset
PV 05/04/2017 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

MIETINTÖ     ***I
PDF 1182kWORD 780k
19.7.2016
PE 578.833v02-00 A8-0238/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä

(COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Petr Ježek

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä

(COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0583),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0375/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. maaliskuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 17. maaliskuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A8-0238/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(3)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2015/0268 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin antaman lausunnon(5), ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Tämä asetus on tärkeä askel Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 30 päivänä syyskuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma” mukaisessa pääomamarkkinaunionin toteuttamisessa. Pääomamarkkinaunionin tarkoituksena on auttaa yrityksiä hankkimaan pääomaa monipuolisemmista lähteistä koko Euroopan unionista, jäljempänä ’unioni’, sekä tehostaa markkinoiden toimintaa ja tarjota sijoittajille ja säästäjille uusia sijoitusmahdollisuuksia. Tällä pyritään lisäämään kasvua ja luomaan työpaikkoja.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/71/EY(6) vahvistetaan yhdenmukaistetut periaatteet ja säännöt esitteestä, joka on laadittava, hyväksyttävä ja julkaistava, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla. Direktiivin voimaantulon jälkeisten lainsäädäntö- ja markkinamuutosten vuoksi kyseinen direktiivi olisi korvattava toisella säädöksellä.

(3)  Kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, tietojen julkistaminen on sijoittajien suojaamisen kannalta olennaisen tärkeää, koska julkistamisella poistetaan sijoittajien ja liikkeeseenlaskijoiden välisiä tietojen epäsymmetrioita. Julkistamisen yhdenmukaistaminen antaa mahdollisuuden perustaa rajat ylittävä passimekanismi, jolla helpotetaan sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa monenlaisten arvopapereiden osalta.

(4)  Toisistaan poikkeavat lähestymistavat johtaisivat sisämarkkinoiden pirstaloitumiseen, koska liikkeeseenlaskijoihin, tarjoajiin ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeviin henkilöihin sovellettaisiin eri jäsenvaltioissa eri sääntöjä ja koska yhdessä jäsenvaltiossa hyväksyttyjen esitteiden käyttö toisissa jäsenvaltioissa voitaisiin estää. Sen vuoksi on todennäköistä, että jäsenvaltioiden lainsäädännöissä olevat erot loisivat esteitä arvopapereiden sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle, jollei ole olemassa yhdenmukaistettua kehystä, jolla varmistetaan julkistamisen yhdenmukaisuus ja passin toiminta unionissa. Tästä syystä on aiheellista luoda esitteitä varten sääntelykehys unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, parantaa sen toimintaedellytyksiä erityisesti pääomamarkkinoiden osalta sekä taata korkeatasoinen kuluttajan- ja sijoittajansuoja.

(5)  On asianmukaista ja tarpeellista, että julkistamissäännöt, jotka koskevat arvopapereiden tarjoamista yleisölle tai ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, ovat asetuksen muodossa, jotta voidaan varmistaa, että säännöksiä, joissa asetetaan suoraan velvoitteita henkilöille, jotka osallistuvat arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle ja niiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, sovelletaan yhdenmukaisesti koko unionissa. Koska esitesäännösten oikeudelliseen kehykseen kuuluu välttämättä toimenpiteitä, joissa asetetaan yksityiskohtaisia vaatimuksia kaikista esitteisiin liittyvistä erilaisista näkökohdista, pienetkin erot yhteen näkökohtaan sovellettavassa lähestymistavassa voivat rajoittaa merkittävästi rajat ylittävää arvopapereiden tarjontaa, listautumista monille säännellyille markkinoille sekä EU:n kuluttajansuojasääntöjä. Käyttämällä asetusta, jota on sovellettava sellaisenaan ilman kansallista lainsäädäntöä, voitaisiin rajoittaa mahdollisuutta toteuttaa toisistaan poikkeavia kansallisia toimenpiteitä, varmistaa yhtenäinen lähestymistapa ja parempi oikeusvarmuus sekä estää merkittävien esteiden syntyminen rajat ylittävässä tarjonnassa ja monikertaisissa listauksissa. Lisäksi asetuksen käytöllä vahvistetaan luottamusta markkinoiden avoimuuteen koko unionissa, vähennetään sääntelyn monimutkaisuutta ja yrityksille tietojen hakemisesta ja säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/73/EU(7) arviointi on paljastanut, että tietyillä direktiivillä käyttöön otetuilla muutoksilla ei ole saavutettu niiden alkuperäisiä tavoitteita ja että unionin esitejärjestelmään on tarpeen tehdä lisämuutoksia, jotta voidaan yksinkertaistaa ja parantaa järjestelmän soveltamista, lisätä sen tehokkuutta, vahvistaa unionin kansainvälistä kilpailukykyä ja myötävaikuttaa siten hallinnollisen rasituksen vähenemiseen.

7)  Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa sijoittajansuoja ja markkinoiden tehokkuus sekä vahvistaa samalla pääoman sisämarkkinoita. Tietojen antaminen, joka on liikkeeseenlaskijan ja arvopapereiden luonteen mukaisesti tarpeen, jotta sijoittajat voisivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä, takaa yhdessä liiketoiminnan harjoittamista koskevien sääntöjen kanssa sijoittajien suojan. Tällaisten tietojen avulla voidaan myös tehokkaasti lisätä luottamusta arvopapereihin ja edistää siten arvopaperimarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja kehitystä. Esitteen julkaiseminen on asianmukainen keino antaa nämä tiedot saataville.

(8)  Tässä asetuksessa vahvistetuilla julkistamisvaatimuksilla ei estetä jäsenvaltiota, toimivaltaista viranomaista tai pörssiä asettamasta omassa säännöstössään muita erityisvaatimuksia, jotka liittyvät arvopapereiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla (ja erityisesti hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään). Tällaisilla vaatimuksilla ei saa suoraan tai välillisesti rajoittaa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän esitteen laatimista, sisältöä tai levittämistä.

(9)  Muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskijana on jäsenvaltio tai sen alue- tai paikallisviranomainen, kansainväliset julkisyhteisöt, joissa yksi tai useampi jäsenvaltio on jäsenenä, Euroopan keskuspankki tai jäsenvaltioiden keskuspankit, eivät saisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, eikä tämä asetus saisi näin ollen vaikuttaa niihin.

(10)  Sijoittajansuojan varmistamiseksi esitevaatimuksen soveltamisalaan olisi kuuluttava sekä osakesidonnaiset arvopaperit että muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, joita tarjotaan yleisölle tai jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla. Eräät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat arvopaperit oikeuttavat haltijansa hankkimaan siirtokelpoisia arvopapereita tai saamaan käteissumman käteissuorituksena, joka määräytyy muiden instrumenttien, erityisesti siirtokelpoisten arvopapereiden, valuuttojen, korkojen tai tuottojen, hyödykkeiden taikka muiden indeksien tai mittareiden perusteella. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat erityisesti optiot, warrantit, sertifikaatit, talletustodistukset ja vaihtovelkakirjalainat, esimerkiksi sijoittajan valinnan mukaan vaihdettavat arvopaperit.

(11)  Jotta voidaan varmistaa esitteen hyväksyminen, oikeus käyttää esitettä koko unionissa sekä tämän asetuksen noudattamisen valvominen erityisesti mainonnassa, kutakin esitettä varten on tarpeen yksilöidä toimivaltainen viranomainen. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi määritettävä selkeästi kotijäsenvaltio, jolla on parhaat edellytykset hyväksyä esite.

(12)  Jos yleisölle tarjottavien arvopapereiden yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on alle 1 000 000 euroa, tämän asetuksen mukaisen esitteen tuotantokustannukset ovat todennäköisesti suhteettoman suuret verrattuina tarjouksen ennakoituihin tuloihin. Sen vuoksi on asianmukaista, ettei tämän asetuksen mukaisen esitteen laatimisvaatimusta sovelleta näin pieniin tarjouksiin. Jäsenvaltioiden ei pitäisi laajentaa tämän asetuksen mukaista esitteen laatimisvaatimusta kattamaan arvopaperitarjouksia, joiden yhteenlaskettu vasta-arvo on alle mainitun raja-arvon. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi pidätyttävä määräämästä kansallisella tasolla muita julkistamisvaatimuksia, jotka saattaisivat merkitä kohtuutonta tai tarpeetonta rasitusta tällaisissa tarjouksissa ja lisäisivät siten sisämarkkinoiden pirstaloitumista. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle sovellettavista säännöistä, jos jäsenvaltiot määräävät kansallisia julkistamisvaatimuksia.

(12 a)  Komission olisi analysoitava kansallisia julkistamisvaatimuksia ja sisällytettävä tulokset sen joukkorahoitusta koskevaan tarkasteluun, ottaen huomioon tarve estää sisämarkkinoiden pirstaloituminen. On tärkeää, että unionin tason sääntelyviranomainen varmistaa, että yhtiöillä on riittävästi vaihtoehtoja pääoman hankkimiseen. Näin ollen pääomamarkkinaunionin hengessä ja investointien houkuttelemiseksi komission olisi esitettävä joukkorahoituskäytäntöjen sääntelemistä ja yhdenmukaistamista koko unionissa koskeva sääntelyaloite.

(13)  Lisäksi, ja kun otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden koon vaihtelu unionissa, olisi asianmukaista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus vapauttaa sellaiset arvopaperien tarjoamiset yleisölle, joiden arvo on enintään 5 000 000 euroa, tässä asetuksessa säädetystä esitevelvollisuudesta. Jäsenvaltioilla olisi erityisesti oltava mahdollisuus vahvistaa kansallisessa lainsäädännössään tämän vapautuksen soveltamiselle 1 000 000–5 000 000 euron suuruinen raja-arvo, jolla tarkoitetaan tarjouksen yhteenlaskettua vasta-arvoa unionissa 12 kuukauden ajalta, jolloin olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden asianmukaiseksi katsoma kotimaisen sijoittajansuojan taso. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava valitsemansa raja-arvo komissiolle ja EAMV:lle. Tällaisen poikkeuksen mukaisesti tehtävässä arvopapereiden tarjoamisessa ei saisi soveltaa tämän asetuksen mukaista oikeutta käyttää esitettä koko unionissa. Lisäksi kyseisten tarjousten olisi sisällettävä selvä ilmoitus siitä, että julkinen tarjous ei ole luonteeltaan rajatylittävä eikä sillä tavoitella aktiivisesti sijoittajia kyseisen jäsenvaltion ulkopuolelta.

(13 a)  Jos jäsenvaltio päätyy vapauttamaan esitevelvollisuudesta kaikki sellaiset yleisölle tarjottavat arvopaperitarjoukset, joiden yhteenlaskettu vasta-arvo on enintään 5 000 000 euroa, minkään tässä asetuksessa säädetyn ei pitäisi estää jäsenvaltiota ottamasta kansallisesti käyttöön sääntöjä, joiden nojalla monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä voidaan määrittää kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan asiakirjan sisältö. Liikkeeseenlaskijan on laadittava asiakirja, kun sen arvopaperit on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi. Tässä tapauksessa monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän olisi aiheellista määrittää, miten kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevaa asiakirjaa olisi tarkasteltava, mikä ei välttämättä edellyttäisi toimivaltaisen viranomaisen tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän virallista hyväksyntää.

(14)  Jos arvopapereita tarjotaan ainoastaan rajalliselle joukolle sijoittajia, jotka eivät ole kokeneita sijoittajia, tai muita sijoittajia, jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 345/2013 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset, esitteen laatiminen merkitsee kohtuutonta rasitusta, koska tarjous suunnataan pienelle joukolle henkilöitä. Tällöin esitettä ei pitäisi vaatia. Tätä olisi sovellettava esimerkiksi yrityksen johtohenkilöiden sukulaisille tai henkilökohtaisille tuttaville suunnattuun tarjoukseen.

(15)  Johtajien ja työntekijöiden kannustaminen omistamaan oman yrityksensä arvopapereita voi vaikuttaa myönteisesti yritysten hallintotapaan ja auttaa luomaan arvoa pitkällä aikavälillä edistämällä työntekijöiden sitoutumista ja omistajuuden tunnetta, yhtenäistämällä osakkeenomistajien ja työntekijöiden edut sekä tarjoamalla työntekijöille sijoitusmahdollisuuksia. Työntekijöiden osallistuminen yrityksensä omistamiseen on erityisen tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk‑yritykset’, joissa yksittäiset työntekijät todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi yrityksen menestymiseen. Sen vuoksi esitteen laatimista ei pitäisi vaatia silloin, kun on kyse unionissa työntekijöiden osakeomistusjärjestelmän puitteissa tehtävistä tarjouksista, jos sijoittajansuojan turvaamiseksi annetaan saataville asiakirja, joka sisältää tiedot osakkeiden lukumäärästä ja ominaisuuksista sekä tarjouksen perustelut ja sitä koskevat tiedot. Sen varmistamiseksi, että kaikilla johtajilla ja työntekijöillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua työntekijöiden osakeomistusjärjestelmään riippumatta siitä, onko heidän työnantajansa sijoittautunut unioniin vai sen ulkopuolelle, ei pitäisi vaatia enää kolmansien maiden markkinoita koskevaa vastaavuuspäätöstä, jos edellä mainittu asiakirja annetaan saataville. Näin ollen kaikki työntekijöiden osakeomistusjärjestelmien osallistujat hyötyvät yhdenvertaisesta kohtelusta ja tiedonsaannista.

(16)  Osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden laimentavat liikkeeseenlaskut merkitsevät usein liiketoimia, joilla on huomattava vaikutus liikkeeseenlaskijan pääomarakenteeseen, tulevaisuudennäkymiin ja taloudelliseen tilanteeseen, mistä syystä esitteeseen sisältyvät tiedot ovat tarpeen. Sitä vastoin, jos liikkeeseenlaskijan osakkeita on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, esitettä ei pitäisi vaatia samojen osakkeiden myöhemmästä ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi samalla säännellyllä markkinalla myöskään sellaisissa tapauksissa, joissa tällaiset osakkeet ovat tulosta muiden arvopapereiden muuntamisesta tai vaihtamisesta tai muiden arvopapereiden tuottamien oikeuksien käyttämisestä, edellyttäen, että vastikään kaupankäynnin kohteeksi otettujen osakkeiden osuus on rajallinen suhteessa samalla säännellyllä markkinalla jo liikkeeseen laskettuihin osakkeisiin, paitsi jos tällaiseen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyy yleisölle suunnattu tarjous, joka kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan. Samaa periaatetta olisi sovellettava yleisemmin arvopapereihin, jotka ovat korvattavissa sellaisilla arvopapereilla, jotka on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

(17)  Sovellettaessa määritelmää ’arvopapereiden tarjoaminen yleisölle’ ratkaisevana perusteena olisi oltava sijoittajan mahdollisuus tehdä henkilökohtainen päätös arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Sen vuoksi, jos arvopapereita tarjotaan antamatta vastaanottajalle mahdollisuutta henkilökohtaiseen valintaan, mukaan luettuina arvopapereiden jaot, joissa ei ole oikeutta kieltäytyä jaosta, tällainen liiketoimi ei saisi kuulua tässä asetuksessa säädetyn määritelmän ’arvopapereiden tarjoaminen yleisölle’ piiriin.

(18)  Arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, tarjoajien ja arvopapereiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla hakevien henkilöiden, jotka eivät kuulu esitteen julkaisemisvelvollisuuden piiriin, olisi oltava oikeus laatia vapaaehtoisesti tämän asetuksen mukainen koko esite tai tarvittaessa EU:n kasvuesite. Niiden olisi siis voitava hyötyä oikeudesta käyttää samaa esitettä koko unionissa eli passista, jos ne päättävät noudattaa tätä asetusta vapaaehtoisesti.

(19)  Tietojen julkistamista esitteessä ei saisi vaatia, jos tarjous on suunnattu pelkästään kokeneille sijoittajille. Esite olisi kuitenkin julkaistava, jos arvopapereita myydään edelleen yleisölle tai otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

(20)  Liikkeeseenlaskijan tai esitteen laatimisesta vastaavan henkilön laatima esite, joka on voimassa ja yleisön saatavilla silloin, kun arvopapereiden lopullinen tarjoaminen tapahtuu rahoituksenvälittäjien kautta, tai arvopapereiden myöhemmän edelleenmyynnin yhteydessä, antaa sijoittajille riittävästi tietoa tietoon perustuvien sijoituspäätösten tekemiseen. Sen vuoksi rahoituksenvälittäjillä, jotka hoitavat arvopapereiden liikkeeseenlaskun järjestämisen tai edelleenmyynnin, olisi oltava oikeus käyttää liikkeeseenlaskijan tai esitteen laatimisesta vastaavan henkilön julkaisemaa alkuperäistä esitettä, jos esite on voimassa ja sitä on täydennetty asianmukaisesti ja liikkeeseenlaskija tai esitteen laatimisesta vastaava henkilö antaa suostumuksensa sen käyttöön. Liikkeeseenlaskijan tai esitteen laatimisesta vastaavan henkilön olisi voitava asettaa ehtoja suostumukselleen. Suostumus esitteen käyttöön ja siihen mahdollisesti liittyvät ehdot olisi annettava kirjallisessa sopimuksessa, jotta asianomaiset osapuolet voisivat arvioida, onko arvopapereiden edelleen myyminen tai lopullinen tarjoaminen sopimuksen mukaista. Jos suostumus esitteen käyttöön on annettu, liikkeeseenlaskijan tai alkuperäisen esitteen laatimisesta vastaavan henkilön olisi vastattava siinä esitetyistä tiedoista ja ohjelmaesitteen ollessa kyseessä lopullisten ehtojen esittämisestä ja toimittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, eikä toista esitettä saisi vaatia. Toisaalta, jos liikkeeseenlaskija tai alkuperäisen esitteen laatimisesta vastaava henkilö ei anna suostumustaan esitteen käyttöön, olisi vaadittava, että rahoituksenvälittäjä julkaisee uuden esitteen. Siinä tapauksessa rahoituksenvälittäjän olisi vastattava esitteen sisältämistä tiedoista, mukaan luettuina kaikki viittauksina sisällytetyt tiedot, sekä lopullisista ehdoista ohjelmaesitteen ollessa kyseessä.

(21)  Esitteisiin sisältyvien tietojen yhdenmukaistamisen olisi johdettava saman tasoiseen sijoittajansuojaan koko unionissa. Jotta sijoittajat voisivat tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen, tämän asetuksen mukaisesti laaditun esitteen olisi sisällettävä arvopapereihin sijoittamista koskevat asiaankuuluvat ja tarpeelliset tiedot, joita sijoittaja voi kohtuudella edellyttää pystyäkseen muodostamaan tietoon perustuva arvion liikkeeseenlaskijan ja mahdollisen takaajan varoista ja veloista, taloudellisesta asemasta, voitoista ja tappioista ja tulevaisuudennäkymistä sekä arvopapereihin liittyvistä oikeuksista. Nämä tiedot olisi laadittava ja esitettävä helposti analysoitavassa, ytimekkäässä ja ymmärrettävässä muodossa ja ne olisi mukautettava tämän asetuksen mukaisesti laadittuihin esitteisiin, mukaan luettuina esitteet, jotka ovat listautumisen jälkeisiä liikkeeseenlaskuja ja EU:n kasvuesitettä koskevien tietojen julkistamiselle asetetun yksinkertaistetun järjestelyn mukaisia. Esite ei saisi sisältää epäolennaisia tietoja tai tietoja, jotka eivät koske kyseistä liikkeeseenlaskijaa ja kyseisiä arvopapereita, koska tällaiset tiedot voisivat jättää sijoittajien kannalta merkitykselliset tiedot varjoonsa ja heikentää siten sijoittajansuojaa. Näin ollen esitteeseen sisällytettävät tiedot olisi mukautettava vastaamaan liikkeeseenlaskijan luonnetta ja olosuhteita, arvopaperilajia, sijoittajatyyppiä, jolle tarjous tai arvopapereiden säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi ottaminen on kohdennettu, sekä kyseisillä sijoittajilla todennäköistä tietämystä ja tietoja, jotka ovat näiden sijoittajien saatavalla, koska ne on julkistettu muiden oikeudellisten tai sääntelyllisten vaatimusten puitteissa.

(22)  Esitteen tiivistelmän olisi oltava hyödyllinen tietolähde sijoittajille, erityisesti vähittäissijoittajille. Sen olisi oltava itsenäinen osa esitettä ja painotuttava keskeisiin tietoihin, joita sijoittajat tarvitsevat voidakseen päättää, mitä arvopaperitarjouksia ja arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisia ne haluavat tutkia tarkemmin tarkastelemalla koko esitettä voidakseen tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tiivistelmässä esitettyjä tietoja toisteta esitteen pääosassa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Keskeisissä tiedoissa olisi esitettävä olennaiset ominaisuudet ja riskit, jotka liittyvät liikkeeseenlaskijaan, mahdolliseen takaajaan sekä arvopapereihin, joita tarjotaan tai jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, mukaan luettuna yksilölliset tunnisteet, kuten tarjoamiseen osallistuvien toimijoiden oikeushenkilötunnukset (LEI) ja kansainväliset arvopaperien tunnusnumerot (ISIN-koodit). Niissä olisi myös esitettävä tarjouksen yleiset ehdot ja edellytykset. Tiivistelmän sisältämän riskitekijöiden esittelyn olisi erityisesti koostuttava rajallisesta valikoimasta riskejä, joita liikkeeseenlaskija pitää kaikkein olennaisimpina sijoittajan päätöksenteon kannalta. Tiivistelmässä esitettyjen riskitekijöiden kuvauksen pitäisi olla merkityksellistä tietyn tarjouksen kannalta ja kuvaus olisi laadittava yksinomaan sijoittajien edun kannalta eikä sijoitusriskiä koskevien yleisten lausuntojen antamiseksi tai liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai muiden heidän puolestaan toimivien henkilöiden vastuun rajaamiseksi.

(22 a)  Tiivistelmään olisi sisällytettävä selkeä varoitus, jossa korostetaan riskejä erityisesti vähittäissijoittajille, kun on kyse pankkien liikkeeseen laskemista arvopapereista, joihin voidaan soveltaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU(8) mukaista alaskirjausta.

(23)  Esitteen tiivistelmän olisi oltava lyhyt, yksinkertainen, selkeä ja sijoittajien kannalta helppotajuinen. Tiivistelmä olisi laadittava helppotajuisella yleiskielellä, ja tiedot olisi esitettävä helppokäyttöisessä muodossa. Tiivistelmä ei saisi olla pelkkä kooste esitteestä poimituista otteista. On aiheellista vahvistaa tiivistelmän enimmäispituus sen varmistamiseksi, että sijoittajat eivät kaihda sen lukemista, sekä kannustaa liikkeeseenlaskijoita valitsemaan sijoittajien kannalta olennaiset tiedot. Poikkeuksellisissa tapauksissa toimivaltaisen viranomaisen olisi kuitenkin voitava sallia liikkeeseenlaskijalle pitemmän, tulostettuna enintään kymmenen A4-sivun pituisen tiivistelmän laatiminen, jos liikkeeseenlaskijan toiminnan monimutkaisuus, asian luonne tai liikkeeseen laskettujen arvopaperien luonne sitä edellyttää ja jos ilman tiivistelmässä esitettäviä lisätietoja sijoittaja joutuisi johdetuksi harhaan.

(24)  Esitteen tiivistelmän yhdenmukaisen rakenteen varmistamiseksi olisi säädettävä sen yleisistä jaksoista, alaotsikoista ja ohjeellisesta sisällöstä, ja liikkeeseenlaskijan olisi täytettävä nämä jaksot lyhyillä sanallisilla kuvauksilla ja tarvittaessa myös numerotiedoilla. Liikkeeseenlaskijoille olisi annettava harkintavaltaa valita tiedot, joita ne pitävät olennaisina ja merkityksellisinä, edellyttäen, että ne esittävät tiedot rehellisesti ja tasapuolisesti.

(25)  Esitteen tiivistelmä olisi laadittava mahdollisimman pitkälle saman mallin mukaan kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1286/2014(9) vaadittu avaintietoasiakirja. Jos arvopaperit kuuluvat sekä tämän asetuksen että asetuksen (EU) N:o 1286/2014 soveltamisalaan, olisi sallittava, että tiivistelmässä käytetään uudelleen avaintietoasiakirjan koko sisältöä, jotta minimoitaisiin liikkeeseenlaskijoille säännösten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ja hallinnollinen rasitus. Tiivistelmän laatimisvaatimuksesta ei pitäisi kuitenkaan luopua, jos avaintietoasiakirja vaaditaan, koska jälkimmäinen asiakirja ei sisällä keskeisiä tietoja arvopapereiden liikkeeseenlaskijasta eikä niiden tarjoamisesta yleisölle tai ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi.

(26)  Keneenkään ei saisi kohdistaa siviilioikeudellista vastuuta pelkästään tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, ellei se ole harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa esitteen asianomaisiin osiin. Tiivistelmässä olisi oltava tätä koskeva selkeä varoitus.

(27)  Liikkeeseenlaskijoille, jotka toistuvasti hankkivat rahoitusta pääomamarkkinoilta, olisi tarjottava erityisiä rekisteröintiasiakirja- ja esitemalleja sekä erityisiä menettelyjä näiden asiakirjojen ja esitteiden toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamista ja hyväksymistä varten, jotta ne saisivat enemmän joustavuutta ja voisivat käyttää markkinaikkunoita hyväkseen. Tällaisten mallien ja menettelyjen olisi joka tapauksessa oltava liikkeeseenlaskijoille vapaavalintaisia.

(28)  Olisi sallittava, että kaikkien muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskijat laativat esitteen ohjelmaesitteen muodossa myös silloin, kun tällaisia arvopapereita lasketaan liikkeeseen jatkuvasti ja toistuvasti tai osana liikkeeseenlaskuohjelmaa. Ohjelmaesitteen ja sen lopullisten ehtojen olisi sisällettävä samat tiedot kuin esitteen.

(29)  On aiheellista selventää, että ohjelmaesitteen lopullisten ehtojen olisi sisällettävä ainoastaan arvopaperiliitteen tietoja, jotka koskevat yksittäistä liikkeeseenlaskua ja jotka voidaan määrittää ainoastaan yksittäisen liikkeeseenlaskun ajankohtana. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa ISIN-koodi, liikkeeseenlaskuhinta, maturiteettipäivä, kuponkikorko, toteutuspäivä, toteutushinta, lunastushinta ja muut ehdot, jotka eivät ole tiedossa ohjelmaesitteen laatimisajankohtana. Jos lopulliset ehdot eivät sisälly ohjelmaesitteeseen, niitä ei olisi tarpeen hyväksyttää toimivaltaisella viranomaisella, vaan ne olisi ainoastaan toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ohjelmaesitteen mukana. Muut uudet tiedot, jotka saattavat vaikuttaa liikkeeseenlaskijan ja arvopapereiden arviointiin, olisi sisällytettävä ohjelmaesitteen täydennykseen. Lopullisia ehtoja ja täydennystä ei saisi käyttää sellaisen arvopaperilajin sisällyttämiseen, jota ei ole jo kuvattu ohjelmaesitteessä.

(30)  Liikkeeseenlaskijan olisi ohjelmaesitettä varten laadittava tiivistelmä pelkästään jokaisesta yksittäisestä tarjottavasta liikkeeseenlaskusta, jotta voitaisiin vähentää hallinnollista rasitusta ja parantaa luettavuutta sijoittajien kannalta. Tällainen liikkeeseenlaskukohtainen tiivistelmä olisi liitettävä lopullisiin ehtoihin, ja toimivaltaisen viranomaisen olisi hyväksyttävä se vain, jos lopulliset ehdot sisältyvät ohjelmaesitteeseen tai sen täydennykseen.

(31)  Ohjelmaesitteen joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi olisi sallittava, että liikkeeseenlaskija laatii ohjelmaesitteen erillisinä asiakirjoina ja käyttää ohjelmaesitteen osana yleistä rekisteröintiasiakirjaa, jos kyseessä on säännöllinen liikkeeseenlaskija.

(32)  Säännöllisiä liikkeeseenlaskijoita olisi kannustettava laatimaan esitteensä erillisinä asiakirjoina, koska tällä tavoin voitaisiin vähentää niille tämän asetuksen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja antaa niille mahdollisuus reagoida nopeasti markkinaikkunoihin. Sen vuoksi liikkeeseenlaskijoilla, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, olisi oltava mahdollisuus, muttei velvollisuutta, laatia ja julkaista jokaisena tilikautena yleinen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää oikeudelliset, liiketoiminnalliset, taloudelliset, kirjapidolliset ja osakeomistusta koskevat tiedot ja jossa esitetään liikkeeseenlaskijan kuvaus kyseiseltä tilikaudelta. Tämän ansiosta liikkeeseenlaskijalla pitäisi olla mahdollisuus pitää tiedot ajan tasalla ja laatia silloin, kun markkinaolosuhteet tulevat suotuisiksi tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen kannalta, esite, johon lisätään arvopaperiliite ja tiivistelmä. Yleisen rekisteröintiasiakirjan olisi oltava siinä suhteessa monikäyttöinen, että sen sisältö olisi sama riippumatta siitä, käyttääkö liikkeeseenlaskija asiakirjaa myöhemmin osakesidonnaisten arvopapereiden, vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden vai johdannaisten tarjoamiseen tai ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi. Asiakirjan olisi toimittava liikkeeseenlaskijaa koskevana viitelähteenä, josta sijoittajat ja analyytikot saavat vähimmäistiedot, jotka ne tarvitsevat tehdäkseen tietoon perustuvan arvion yrityksen liiketoiminnasta, taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja tulevaisuudennäkymistä, hallintotavasta ja osakeomistuksesta.

(33)  Liikkeeseenlaskijaa, joka on toimittanut yleisen rekisteröintiasiakirjan toimivaltaiselle viranomaiselle ja saanut sen kahtena peräkkäisenä vuonna hyväksytyksi, voidaan pitää toimivaltaisen viranomaisen hyvin tuntemana liikkeeseenlaskijana. Sen vuoksi olisi sallittava, että kaikki myöhemmät yleiset rekisteröintiasiakirjat ja kaikki niihin tehdyt muutokset toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ilman ennakkohyväksyntää ja että toimivaltainen viranomainen tarkastaa ne jälkikäteen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi, elleivät kyseiset muutokset koske puutetta tai olennaista asiavirhettä tai olennaista epätarkkuutta, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden osalta, jotka ovat olennaisen tärkeitä tietoon perustuvan arvion tekemiseksi liikkeeseenlaskijasta. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen olisi päätettävä, kuinka usein tällainen tarkastus suoritetaan, ottaen esimerkiksi huomioon liikkeeseenlaskijan riskeistä tekemänsä arvioinnin, liikkeeseenlaskijan aiemmin antamien tietojen laadun tai sen ajan pituuden, joka on kulunut toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetun yleisen rekisteröintiasiakirjan viimeisestä tarkastuksesta.

(34)  Niin kauan kuin yleisestä rekisteröintiasiakirjasta ei ole tullut hyväksytyn esitteen osaa, olisi oltava mahdollista, että liikkeeseenlaskija muuttaa kyseistä asiakirjaa vapaaehtoisesti – esimerkiksi organisaatiossaan tai taloudellisessa tilanteessaan tapahtuneen olennaisen muutoksen vuoksi – tai että asiakirjaa muutetaan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä asiakirjan toimittamisen jälkeisen tarkastuksen yhteydessä, jos täydellisyyttä, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset eivät täyty. Tällaiset muutokset olisi julkaistava samojen järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan yleiseen rekisteröintiasiakirjaan. Erityisesti silloin, kun toimivaltainen viranomainen havaitsee yleisessä rekisteröintiasiakirjassa jonkin puutteen tai olennaisen virheen tai epätarkkuuden, liikkeeseenlaskijan olisi muutettava yleistä rekisteröintiasiakirjaansa ja saatettava kyseinen muutos yleisön tietoon ilman aiheetonta viivytystä. Koska arvopapereita ei tässä yhteydessä tarjota yleisölle eikä oteta kaupankäynnin kohteeksi, yleisen rekisteröintiasiakirjan muuttamismenettelyn olisi oltava erillään esitteen täydentämismenettelystä, jota olisi käytettävä ainoastaan esitteen hyväksymisen jälkeen.

(35)  Jos liikkeeseenlaskija laatii erillisistä asiakirjoista koostuvan esitteen, kaikki esitteen osat olisi hyväksytettävä, tarvittaessa yleinen rekisteröintiasiakirja ja sen muutokset mukaan luettuina, jos ne on aiemmin toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle mutta niitä ei ole hyväksytty. Jos kyseessä on säännöllinen liikkeeseenlaskija, kaikkia yleisen rekisteröintiasiakirjan muutoksia tai täydennyksiä ei tarvitse hyväksyä ennen julkistamista, vaan toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava tarkistaa ne jälkikäteen.

(36)  Jotta voitaisiin nopeuttaa esitteen laatimisprosessia ja helpottaa pääomamarkkinoille pääsyä kustannustehokkaalla tavalla, säännöllisille liikkeeseenlaskijoille, jotka tuottavat yleisen rekisteröintiasiakirjan, olisi myönnettävä etuutena nopeampi hyväksymisprosessi, koska esitteen tärkein osa on jo hyväksytty tai se on jo toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa tarkistusta varten saatavilla. Esitteen hyväksymiseen tarvittavaa aikaa olisi sen vuoksi lyhennettävä, jos rekisteröintiasiakirja on yleisen rekisteröintiasiakirjan muodossa.

(37)  Jos liikkeeseenlaskija noudattaa säänneltyjen tietojen toimittamis-, levittämis- ja säilyttämismenettelyjä ja jos noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY(10) 4 ja 5 artiklassa säädettyjä määräaikoja, olisi sallittava, että liikkeeseenlaskija julkaisee direktiivissä 2004/109/EY vaaditut vuositilinpäätöksen ja puolivuotiskatsauksen yleisen rekisteröintiasiakirjan osina, paitsi jos liikkeeseenlaskijalla on eri kotijäsenvaltiot sovellettaessa tätä asetusta ja direktiiviä 2004/109/EY ja yleisen rekisteröintiasiakirjan kieli ei täytä direktiivin 2004/109/EY 20 artiklan ehtoja. Tämän pitäisi vähentää tietojen moninkertaiseen toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamiseen liittyvää hallinnollista rasitusta vaikuttamatta kuitenkaan yleisön saatavilla oleviin tietoihin tai direktiivin 2004/109/EY mukaiseen vuositilinpäätöksen ja puolivuotiskatsauksen valvontaan.

(38)  Esitteen voimassaololle olisi asetettava selvä aikaraja sen välttämiseksi, että sijoituspäätökset perustuvat vanhentuneisiin tietoihin. Oikeusvarmuuden parantamiseksi esitteen voimassaolon olisi alettava sen hyväksymisajankohdasta, joka toimivaltaisen viranomaisen on helppo varmistaa. Ohjelmaesitteen mukaista arvopapereiden tarjoamista yleisölle olisi jatkettava ohjelmaesitteen voimassaoloa pidemmälle vain, jos uusi ohjelmaesite hyväksytään ennen kyseisen voimassaolon päättymistä ja se käsittää arvopapereiden tarjoamisen, joka jatkuu.

(39)  Esitteessä olevat tiedot arvopapereista saatavien tuottojen verotuksesta voivat luonteensa vuoksi olla ainoastaan yleisiä tietoja, joilla on yksittäisen sijoittajan kannalta vähän tietoarvoa. Koska tällaiset tiedot on annettava paitsi siitä maasta, jossa liikkeeseenlaskijalla on kotipaikka, myös niistä maista, joissa tarjoaminen suoritetaan tai joissa kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan, jos esitettä voidaan käyttää myös muissa maissa, näitä tietoja on kallista tuottaa ja ne voivat haitata rajat ylittävää arvopapereiden tarjontaa. Sen vuoksi esitteessä olisi ainoastaan oltava varoitus siitä, että sijoittajan kotijäsenvaltion verolainsäädäntö ja sen jäsenvaltion verolainsäädäntö, jossa liikkeeseenlaskijan kotipaikka sijaitsee, voivat vaikuttaa arvopapereista saataviin tuottoihin. Esitteessä olisi kuitenkin edelleen oltava asianmukaiset tiedot verotuksesta, jos ehdotettuun sijoitukseen liittyy erityinen verojärjestely esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa sijoittajat saavat arvopaperisijoitusten ansiosta suotuisan verokohtelun.

(40)  Kun arvopaperilaji on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, liikkeeseenlaskija antaa sijoittajille jatkuvasti tietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014(11) ja direktiivin 2004/109/EY mukaisesti. Sen vuoksi täydellisen esitteen tarve ei ole myöhemmin yhtä suuri, kun tällainen liikkeeseenlaskija tarjoaa arvopapereita yleisölle tai ottaa niitä kaupankäynnin kohteeksi. Erillisen yksinkertaistetun esitteen olisi tästä syystä oltava käytettävissä listautumisen jälkeisissä liikkeeseenlaskuissa, ja sen sisältöä olisi kevennettävä tavanomaiseen järjestelmään verrattuna ottaen huomioon jo julkistetut tiedot. Sijoittajille on kuitenkin annettava yhdistettyjä ja hyvin jäsenneltyjä tietoja sellaisista seikoista kuin tarjouksen ehdot ja sisältö▌. Tästä syystä listautumisen jälkeistä liikkeeseenlaskua koskevassa yksinkertaistetussa esitteessä olisi annettava asiaankuuluvia suppeampia tietoja, joita sijoittajat voivat kohtuudella edellyttää voidakseen ymmärtää liikkeeseenlaskijan tai mahdollisen takaajan tulevaisuudennäkymät, arvopapereihin liittyvät oikeudet, liikkeeseenlaskun syyt ja siitä liikkeeseenlaskijaan kohdistuvat vaikutukset, erityisesti käyttöpääomaa koskeva lausunto, tiedot pääomittamisesta ja velkaantuneisuudesta, tiedot vaikutuksesta yleiseen pääomarakenteeseen sekä ytimekäs tiivistelmä asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti edellisen liikkeeseenlaskun jälkeen julkistetuista merkityksellisistä tiedoista.

(41)  Listautumisen jälkeisiä liikkeeseenlaskuja koskevaa yksinkertaistettua julkistamisjärjestelmää olisi laajennettava käsittämään arvopaperit, joilla käydään kauppaa pk-yritysten kasvumarkkinoilla, koska näiden markkinoiden ylläpitäjien on direktiivin 2014/65/EU mukaan laadittava ja sovellettava sääntöjä, joilla varmistetaan, että liikkeeseenlaskijat, joiden arvopaperilla käydään kauppaa tällaisilla kauppapaikoilla, julkistavat tietoja jatkuvasti ja asianmukaisesti. Järjestelmää olisi myös sovellettava monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, jotka eivät ole pk‑yritysten kasvumarkkina, edellyttäen, että monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin sovelletaan julkistamisvaatimuksia, jotka vastaavat direktiivin 2014/65/EU mukaisesti pk-yritysten kasvumarkkinoihin sovellettavia vaatimuksia.

(42)  Listautumisen jälkeisiä liikkeeseenlaskuja koskevan yksinkertaistetun julkistamisjärjestelmän olisi oltava käytettävissä vasta vähimmäisajan kuluttua siitä, kun liikkeeseenlaskijan arvopaperilaji on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi. Kahdeksantoista kuukauden viipeen pitäisi taata se, että liikkeeseenlaskija on ainakin kerran täyttänyt velvollisuutensa julkaista vuositilinpäätös direktiivin 2004/109/EY tai pk-yritysten kasvumarkkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän, johon sovelletaan vastaavia julkistamisvaatimuksia, markkinatoimijan sääntöjen mukaisesti.

(43)  Yksi pääomamarkkinaunionin keskeisistä tavoitteista on auttaa pk-yrityksiä hankkimaan helpommin rahoitusta unionin pääomamarkkinoilta. Koska näiden yritysten on yleensä hankittava suhteellisesti pienempiä summia kuin muiden liikkeeseenlaskijoiden, täydellisen esitteen laatimiskustannukset voivat olla niille kohtuuttoman suuret ja estää niitä tarjoamasta arvopapereitaan yleisölle. Pk-yritysten koon ja lyhemmän toimintahistorian vuoksi niihin voi myös kohdistua erityinen sijoitusriski verrattuna suurempiin liikkeeseenlaskijoihin, ja niiden olisi annettava riittävästi tietoja sijoittajille, jotta nämä voisivat tehdä sijoituspäätöksensä. Tässä asetuksessa olisi lisäksi varmistettava, että pk-yritysten kasvumarkkinoihin kiinnitetään erityistä huomiota, jotta pk-yrityksiä kannustetaan käyttämään pääomamarkkinarahoitusta. Pk-yritysten kasvumarkkinat ovat lupaava väline, jonka avulla pienemmät, kasvavat yhtiöt voivat hankkia pääomaa. Näiden kauppapaikkojen menestys riippuu kuitenkin siitä, missä määrin ne houkuttelevat tietyn kokoisia yhtiöitä. Vastaavasti liikkeeseenlaskijat, jotka tarjoavat yleisölle arvopapereita, joiden yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on enintään 20 000 000 euroa, hyötyisivät pääomamarkkinarahoituksen saannin helpottamisesta kasvun ja täyden potentiaalin saavuttamiseksi, ja niiden olisi voitava hankkia varoja kohtuullisin kustannuksin. Siksi on asianmukaista, että tässä asetuksessa säädetään erityisestä oikeasuhteisesta pk-yritysten käytettävissä olevasta EU:n kasvuesitejärjestelystä liikkeeseenlaskijoille, jotka tarjoavat yleisölle arvopapereita, joita on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla, ja liikkeeseenlaskijoille, jotka tarjoavat yleisölle arvopapereita, joiden yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on enintään 20 000 000 euroa. Tästä syystä olisi löydettävä asianmukainen tasapaino kustannustehokkaan rahoitusmarkkinoille pääsyn ja sijoittajansuojan välillä, kun EU:n kasvuesitteen sisältöä mitoitetaan pk-yrityksiä varten. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pk-yrityksiä varten olisi kehitettävä erityinen julkistamisjärjestelmä. Kun EU:n kasvuesitteet on hyväksytty, niihin olisi sovellettava tämän asetuksen mukaista oikeutta käyttää esitteitä koko unionissa, ja niiden olisi tästä syystä oltava voimassa arvopapereiden yleisölle tarjoamista varten kaikkialla unionissa.

(44)  Suppeammat tiedot, jotka EU:n kasvuesitteissä olisi annettava▌, olisi valittava siten, että ne painottuvat tietoihin, jotka ovat olennaisia ja merkityksellisiä tehtäessä investointi liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin ja joilla olisi varmistettava toisaalta yrityksen koon ja sen varainhankintatarpeiden ja toisaalta esitteen tuotantokustannusten välinen oikeasuhteisuus. Sen varmistamiseksi, että tällaiset yritykset voivat laatia esitteet kustannuksin, jotka ovat kohtuullisia niiden kokoon ja sen mukaisesti myös niiden varainhankinnan laajuuteen nähden, EU:n kasvuesitettä koskevan järjestelmän olisi oltava joustavampi kuin ▌järjestelmän, jota sovelletaan säännellyillä markkinoilla toimiviin yrityksiin, edellyttäen kuitenkin, että joustavuuden yhteydessä varmistetaan sijoittajien tarvitsemien keskeisten tietojen julkistaminen.

(45)  EU:n kasvuesitteiden oikeasuhteista julkistamisjärjestelmää ei pitäisi hyväksyä käyttöön, jos arvopaperit on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, koska tällaisilla markkinoilla toimivien sijoittajien olisi voitava luottaa siihen, että liikkeeseenlaskijoihin, joiden arvopapereihin ne sijoittavat, sovelletaan yhtä ainoaa julkistamissäännöstöä. Arvopapereiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ei saisi sen vuoksi soveltaa kaksitasoista julkistamisvaatimusta, jota sovellettaisiin liikkeeseenlaskijan koon mukaan.

(46)  EU:n kasvuesitteen olisi oltava vakiomuotoinen asiakirja, joka liikkeeseenlaskijoiden on helppo täyttää ja jonka olisi katettava keskeiset tiedot liikkeeseenlaskijasta, arvopapereista ja tarjouksesta. Komission olisi laadittava delegoituja säädöksiä EU:n vakiomuotoisen kasvuesitteen supistetun sisällön ja muodon määrittelemiseksi. Kun komissio määrittää EU:n kasvuesitteiden oikeasuhteisen julkistamisjärjestelmän yksityiskohtia, sen olisi otettava huomioon tarve varmistaa, että EU:n kasvuesite on hallinnollisen rasituksen ja julkaisemiskustannusten kannalta huomattavasti ja aidosti kevyempi kuin täydellinen esite ja tarve helpottaa pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille sekä varmistaa samalla sijoittajien luottamus tällaisiin yrityksiin sijoittamiseen, tarve minimoida pk-yritysten pääomakustannuksia ja rasitetta, tarve tuoda esiin pk‑yritysten kannalta erityisen merkitykselliset tiedot, liikkeeseenlaskijan koko ja toiminnan kesto, eri tarjoustyypit ja niihin liittyvät ominaispiirteet sekä erityyppiset tiedot, joita sijoittajat tarvitsevat erityyppisistä arvopapereista.

(48)  Riskitekijät sisällytetään esitteeseen ensisijaisesti sen varmistamiseksi, että sijoittajat tekevät tietoon perustuvan arvion riskeistä ja näin ollen tekevät sijoituspäätökset täysin tietoisina tosiseikoista. Sen vuoksi riskitekijät olisi rajattava niihin riskeihin, jotka ovat olennaisia liikkeeseenlaskijalle ja sen arvopapereille ja jotka vahvistetaan esitteen sisällössä. Esite ei saisi sisältää yleisiä riskitekijöitä, jotka toimivat ainoastaan vastuuvapauslausekkeina, koska nämä voisivat jättää varjoonsa erityiset riskitekijät, joista sijoittajien olisi oltava tietoisia, mikä estäisi tietojen antamisen esitteessä helposti analysoitavassa, ytimekkäässä ja ymmärrettävässä muodossa. EAMV:n olisi laadittava riskitekijöiden tunnusmerkillisyyden ja tärkeyden arvioimista koskevat suuntaviivat, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkistaa riskitekijöitä tavalla, joka kannustaa liikkeeseenlaskijoita julkistamaan riskitekijät asianmukaisesti ja kohdennetusti.

(49)  Arkaluonteisten tietojen jättäminen pois esitteestä olisi tietyissä olosuhteissa sallittava toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä poikkeuksella liikkeeseenlaskijaan kohdistuvien vahingollisten tilanteiden välttämiseksi.

(50)  Jäsenvaltiot julkistavat taloudellisesta tilanteestaan runsaasti tietoja, jotka ovat yleensä julkisesti saatavilla. Sen vuoksi tällaisia tietoja ei tarvitsisi sisällyttää esitteeseen, kun jäsenvaltio takaa arvopapereiden tarjoamisen.

(51)  Antamalla liikkeeseenlaskijoille mahdollisuus sisällyttää esitteeseen tai ohjelmaesitteeseen julkistettavaksi vaadittuja tietoja viittaamalla asiakirjoihin, jotka on aiemmin julkaistu sähköisessä muodossa, voitaisiin helpottaa esitteen laatimismenettelyä ja alentaa liikkeeseenlaskijoille aiheutuvia kustannuksia vaarantamatta kuitenkaan sijoittajansuojaa. Tätä pyrkimystä yksinkertaistaa esitteen laatimista ja vähentää siitä aiheutuvia kustannuksia ei saisi kuitenkaan toteuttaa sellaisten muiden etujen kustannuksella, joita esitteen laatimisella on tarkoitus suojata, tietojen saatavuus mukaan luettuna. Kielen, joilla viitatut tiedot esitetään, olisi oltava esitteisiin sovellettavan kielijärjestelyn mukainen. Viitatut tiedot voivat olla historiallisia tietoja, mutta jos nämä tiedot ovat menettäneet merkityksensä olennaisen muutoksen vuoksi, tästä olisi mainittava selkeästi esitteessä, ja olisi annettava päivitetyt tiedot. Lisäksi säännöllisten liikkeeseenlaskijoiden olisi voitava vapaasti valita yleiseen rekisteröintiasiakirjaan tehtyjen muutoksien sisällyttäminen esitteeseen dynaamisella viittauksella. Dynaamisella viittauksella varmistettaisiin, että lukijaa kehotetaan aina tutustumaan yleisen rekisteröintiasiakirjan uusimpaan versioon, eikä olisi tarpeen laatia täydennystä. Dynaamisen viittauksen käyttäminen täydennyksen asemasta ei saisi vaikuttaa sijoittajan peruuttamisoikeuteen.

(52)  Kaikki ▌säännellyt tiedot olisi voitava sisällyttää esitteeseen viittauksina. Lisäksi olisi sallittava, että liikkeeseenlaskijat, joiden arvopapereilla käydään kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, ja liikkeeseenlaskijat, jotka on vapautettu vuositilinpäätöksen ja puolivuotiskatsauksen julkaisemisesta direktiivin 2004/109/EY 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, sisällyttävät esitteeseen viittauksina vuosittaiset ja osavuosittaiset taloudelliset tietonsa, tilintarkastuskertomuksensa, tilinpäätöksensä, toimintakertomuksensa tai hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat selvityksensä kokonaan tai osittain, jos nämä julkaistaan sähköisessä muodossa.

(53)  Kaikilla liikkeeseenlaskijoilla ei ole mahdollisuutta saada riittävästi tietoja ja ohjeita tarkastamis- ja hyväksymismenettelystä eikä tarvittavista toimista, jotka on toteutettava, jotta esitteelle saataisiin hyväksyntä, koska jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset noudattavat erilaisia lähestymistapoja. Tällä asetuksella olisi poistettava nämä erot yhdenmukaistamalla tarkastamis- ja hyväksymismenettelyyn sovellettavia sääntöjä ja sujuvoittamalla kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymismenettelyä sen varmistamiseksi, että kaikki toimivaltaiset viranomaiset noudattavat yhtenäistä lähestymistapaa tarkastaessaan esitteessä olevien tietojen täydellisyyttä, johdonmukaisuutta ja ymmärrettävyyttä. Toimivaltaisen viranomaisten verkkosivustoilla olisi oltava julkisesti saatavilla ohjeita siitä, miten esitteen hyväksymistä haetaan. EAMV:lla olisi oltava keskeinen asema edistettäessä valvontakäytäntöjen lähentymistä tällä alalla, ja sen olisi käytettävä tässä tehtävässään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(12) mukaisia valtuuksiaan. EAMV:n olisi erityisesti suoritettava vertaisarviointeja toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla toteuttamista toimista asianmukaisen määräajan kuluessa ennen tämän asetuksen uudelleentarkastelua sekä asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti. EAMV:n olisi kehitettävä keskitetty työnkulun hallintajärjestelmä, jonka olisi katettava esitteiden hyväksyntäprosessi vireillepanosta hyväksyntään, jolloin toimivaltaiset viranomaiset, EAMV ja liikkeeseenlaskijat voisivat hallinnoida ja valvoa hyväksyntäpyyntöjä verkossa. Järjestelmän avulla saataisiin tärkeää tietoa, ja se toimisi välineenä, jolla EAMV ja toimivaltaiset viranomaiset voisivat lähentää esitteiden hyväksyntää koskevia prosesseja ja menettelyjä kaikkialla unionissa sekä varmistaa, että esitteet hyväksytään jatkossa samalla tavalla kaikkialla unionissa.

(53 a)   Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi laadittava arviointi keskitetyn työnkulun hallintajärjestelmän suunnittelusta, rahoituksesta ja toiminnasta pääomamarkkinaunionin yhteydessä yhdessä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

(54)  Jäsenvaltioiden markkinoille pääsyn helpottamiseksi on tärkeää julkistaa maksut, joita toimivaltaiset viranomaiset veloittavat esitteiden ja niihin liittyvien asiakirjojen hyväksymisestä ja toimittamisesta kyseisille viranomaisille, ja varmistaa maksujen kohtuullisuus. Kolmanteen maahan sijoittautuneille liikkeeseenlaskijoille määrättyjen maksujen olisi vastattava tällaiseen liikkeeseenlaskemiseen liittyvää rasitetta.

(55)  Koska internet mahdollistaa helpon tiedonsaannin, hyväksytty esite olisi aina julkaistava sähköisessä muodossa, jotta se olisi helpommin sijoittajien saatavilla. Esite olisi julkaistava liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön verkkosivuston erillisessä osiossa tai tapauksen mukaan arvopapereiden liikkeeseenlaskun järjestävien tai arvopapereita myyvien rahoituksenvälittäjien verkkosivustoilla, maksuasiamiehet mukaan luettuina, tai sen säännellyn markkinan verkkosivustolla, jolla kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan, tai kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän verkkosivustolla. Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava esite EAMV:lle sellaisten asiaankuuluvien tietojen kanssa, jotka mahdollistavat esitteen luokituksen. EAMV:n olisi perustettava esitteiden keskitetty säilytysjärjestelmä, johon yleisöllä olisi maksuton pääsy ja jossa yleisö voisi käyttää asianmukaisia hakutoimintoja. Jotta varmistetaan, että sijoittajien saatavilla on luotettavia tietoja, joita voidaan käyttää ja analysoida oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, esitteisiin sisältyvien keskeisten tietojen, kuten arvopapereiden ISIN-koodin ja liikkeeseenlaskijoiden oikeushenkilötunnuksen, on oltava luettavissa koneellisesti myös, kun käytetään metadataa. Esitteiden olisi oltava julkisesti saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan julkaisemisensa jälkeen sen varmistamiseksi, että ne ovat yhtä kauan saatavilla kuin vuositilinpäätökset ja puolivuotiskatsaukset direktiivin 2004/109/EY mukaisesti. Esitteen olisi kuitenkin aina oltava pysyvällä välineellä maksutta sijoittajien saatavilla, jos ne sitä pyytävät.

(56)  On myös tarpeen yhdenmukaistaa mainontaa, jotta vältettäisiin yleisön luottamuksen heikkeneminen ja finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan häiriintyminen. Mainonnan rehellisyys ja paikkansapitävyys ja sen yhdenmukaisuus esitteen sisällön kanssa ovat erittäin tärkeitä sijoittajien suojan kannalta, vähittäissijoittajat mukaan luettuina. Sanotun rajoittamatta tämän asetuksen mukaisen passimekanismin soveltamista, mainonnan valvonta on olennainen osa toimivaltaisten viranomaisten tehtävää. Sen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella, jossa tätä mainontaa levitetään, olisi oltava valtuudet valvoa, että mainonnassa, joka liittyy arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle tai niiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, noudatetaan tässä asetuksessa tarkoitettuja periaatteita. Tarvittaessa kotijäsenvaltion olisi avustettava jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista mainosten levittämisen yhteydessä arvioimalla, miten mainokset vastaavat esitteessä olevia tietoja. Toimivaltaisen viranomaisen suorittama mainosten tarkastelu ei saisi olla ehtona yleisölle tehtävälle tarjoukselle tai ottamiselle kaupankäynnin kohteeksi missään vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämän vaikuttamatta 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun toimivaltaan.

(57)  Sijoittajien olisi voitava arvioida asiamukaisesti jokainen uusi seikka, olennainen asiavirhe tai epätarkkuus, joka saattaa vaikuttaa sijoituksen arviointiin ja joka tulee esiin esitteen julkaisemisen jälkeen mutta ennen tarjouksen päättymistä tai kaupankäynnin aloittamista säännellyllä markkinalla, minkä vuoksi esitteen täydennys olisi hyväksyttävä ja sitä olisi levitettävä ilman aiheetonta viivytystä.

(58)  Oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi selkeytettävä määräaikoja, joiden kuluessa liikkeeseenlaskijan on julkaistava esitteen täydennys ja sijoittajilla on oikeus peruuttaa tarjousta koskeva sitoumuksensa täydennyksen julkaisemisen jälkeen. Esitteen täydentämisvelvollisuuden olisi oltava voimassa siihen asti, kun tarjouksen voimassaoloaika päättyy lopullisesti tai kun kyseisillä arvopapereilla aletaan käydä kauppaa säännellyllä markkinalla, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin. Oikeutta peruuttaa sitoumus olisi kuitenkin sovellettava vain, jos esite liittyy arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle ja jos uusi seikka, asiavirhe tai epätarkkuus on käynyt ilmi ennen tarjouksen voimassaolon lopullista päättymistä ja arvopapereiden toimittamista. Näin ollen peruuttamisoikeuden olisi liityttävä täydennyksen perusteena olevan uuden seikan, asiavirheen tai epätarkkuuden ajankohtaan ja edellytettävä, että laukaiseva tapahtuma on toteutunut tarjouksen ollessa voimassa ja ennen arvopapereiden toimittamista. Oikeusvarmuuden parantamiseksi esitteen täydennyksessä olisi ilmoitettava, milloin peruuttamisoikeus päättyy. Rahoituksenvälittäjien olisi helpotettava menettelyjä, kun sijoittajat käyttävät oikeuttaan peruuttaa sitoumuksensa.

(59)  Liikkeeseenlaskijan velvollisuus kääntää koko esite kaikille asiaankuuluville virallisille kielille vaikeuttaa rajat ylittävää arvopapereiden tarjoamista ja useilla markkinoilla käytävää kauppaa. Rajat ylittävien tarjousten helpottamiseksi ainoastaan tiivistelmä olisi käännettävä vastaanottavan tai kotijäsenvaltion (-valtioiden) yhdelle tai useammalle viralliselle kielelle tai yhdelle jäsenvaltion virallisista kielistä, joita käytetään siinä jäsenvaltion osassa, jossa sijoitustuotetta jaellaan, jos esite on laadittu kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

(60)  EAMV:n ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava oikeus saada kotijäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta todistus, jossa vahvistetaan, että esite – tai yksittäinen yleinen rekisteröintiasiakirja tapauksissa, joissa on hyväksytty ainoastaan mainitunlainen asiakirja – on laadittu tämän asetuksen mukaisesti. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi myös notifioitava liikkeeseenlaskijalle tai esitteen tai, soveltuvilta osin, yleisen rekisteröintiasiakirjan laatimisesta vastaavalle henkilölle vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiselle osoitettu esitteen hyväksymistodistus, jotta liikkeeseenlaskija tai esitteen tai soveltuvilta osin yleisen rekisteröintiasiakirjan laatimisesta vastaava henkilö saisi varmuuden ilmoituksen tosiasiallisesta antamisesta ja antamisajankohdasta.

(61)  Tämän asetuksen tavoitteiden täysimittaisen toteutumisen varmistamiseksi on myös tarpeen sisällyttää asetuksen soveltamisalaan sellaiset arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskijoita säännellään kolmansien maiden lainsäädännössä. ▌Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon liittyvä tietojenvaihto ja yhteistyö kolmansien maiden viranomaisten kanssa, toimivaltaisten viranomaisten olisi sovittava yhteistyöjärjestelyistä kolmansien maiden vastaavien viranomaisten kanssa. Kyseisten sopimusten perusteella suoritettavassa henkilötietojen siirrossa olisi noudatettava direktiiviä 95/46/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001.

(62)  Se, että jäsenvaltioissa on erilaisia ja eri vastuualueita hoitavia toimivaltaisia viranomaisia, saattaa aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja vastuualueiden päällekkäisyyttä tarjoamatta kuitenkaan lisäetuja. Kussakin jäsenvaltiossa olisi nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen, joka hyväksyy esitteet ja ottaa vastuun tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta. Tämän viranomaisen olisi oltava hallintoviranomainen, joka on perustettu siten, että taataan sen riippumattomuus talouden toimijoista ja vältetään eturistiriidat. Esitteiden hyväksymisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimeämisellä ei saisi sulkea pois yhteistyötä kyseisen viranomaisen ja muiden yksiköiden, kuten pankki- ja vakuutusalan sääntelyviranomaisten tai listalleotosta vastaavien viranomaisten välillä, jotta voitaisiin taata tehokkaat esitteiden tarkastamis- ja hyväksymismenettelyt, jotka ovat liikkeeseenlaskijoiden, sijoittajien, markkinatoimijoiden sekä itse markkinoiden etujen mukaiset. Tehtävien siirto toimivaltaiselta viranomaiselta toiselle yksikölle olisi sallittava vain, jos se liittyy hyväksyttyjen esitteiden julkaisemiseen.

(63)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytössä olevat tehokkaat keinot, valtuudet ja resurssit takaavat valvonnan tehokkuuden. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi erityisesti säädettävä jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kansallisen lain mukaisesti annettavista valvontaa ja tutkintaa koskevista vähimmäisvaltuuksista. Näitä valtuuksia olisi käytettävä, kun kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää, soveltamalla niitä toimivaltaisiin oikeusviranomaisiin. Käyttäessään valtuuksiaan tämän asetuksen nojalla toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n olisi toimittava objektiivisesti ja puolueettomasti ja tehtävä päätöksensä riippumattomasti.

(64)  Tutkittaessa tämän asetuksen rikkomisia toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava päästä muihin tiloihin kuin luonnollisten henkilöiden yksityisasuntoihin takavarikoidakseen asiakirjoja. Pääsy tällaisiin tiloihin on tarpeen, kun voidaan perustellusti epäillä, että tarkastuksen tai tutkimuksen kohteena olevaan asiaan liittyviä asiakirjoja tai muuta tietoa on olemassa ja sillä voi olla merkitystä osoitettaessa tämän asetuksen rikkominen. Pääsy tällaisiin tiloihin on tarpeen myös silloin, kun henkilö, jolle on jo esitetty tietopyyntö, laiminlyö sen noudattamisen tai kun on perusteltu syy epäillä, ettei esitettävää pyyntöä noudatettaisi tai tietopyynnön kohteena olevat asiakirjat tai tiedot siirretäisiin pois, niitä muutettaisiin tai ne tuhottaisiin.

(65)  Joulukuun 8 päivänä 2010 annetun komission tiedonannon ”Seuraamusjärjestelmien lujittaminen finanssipalvelujen alalla” mukaisesti ja tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen, että tämän asetuksen rikkomisesta määrätään asianmukaiset hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet. Näiden seuraamusten ja hallinnollisten toimenpiteiden olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niillä olisi varmistettava jäsenvaltioiden yhteinen lähestymistapa ja pelotevaikutus Tässä asetuksessa ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta säätää suuremmista hallinnollisista seuraamuksista.

(66)  Jotta toimivaltaisten viranomaisten tekemien päätösten pelotevaikutus kohdistuisi suureen yleisöön, ne olisi yleensä julkaistava, jollei toimivaltainen viranomainen tämän asetuksen mukaisesti katso tarpeelliseksi julkaista päätökset nimiä mainitsematta, viivyttää seuraamusten julkaisemista tai olla julkaisematta niitä.

(67)  Vaikka jäsenvaltiot voivat antaa hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevia sääntöjä samojen rikkomisten osalta, jäsenvaltioiden ei olisi edellytettävä antavan hallinnollisia seuraamuksia koskevia sääntöjä sellaisten tähän asetukseen kohdistuvien rikkomisten osalta, joihin sovelletaan kansallista rikosoikeutta viimeistään... päivänä...kuuta.... [date of application of this Regulation]. Kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltiot eivät ole velvollisia määräämään sekä hallinnollisia että rikosoikeudellisia seuraamuksia samasta rikkomisesta, mutta jäsenvaltioiden olisi voitava tehdä niin, jos niiden kansallinen lainsäädäntö sen sallii. Tämän asetuksen rikkomisesta aiheutuvien rikosoikeudellisten seuraamusten säilyttäminen hallinnollisten seuraamusten sijaan ei kuitenkaan saisi vähentää toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä tätä asetusta sovellettaessa yhteistyötä, tutustua tietoihin ja vaihtaa tietoja oikea-aikaisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa eikä muullakaan tavoin vaikuttaa näihin mahdollisuuksiin, myöskään sen jälkeen, kun asianomaiset rikkomiset on saatettu toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäviksi syytetoimia varten.

(68)  Ilmiantajat voivat esittää toimivaltaisille viranomaisille uusia tietoja, jotka auttavat viranomaisia tämän asetuksen rikkomiseen liittyvien tapausten havaitsemisessa ja seuraamusten määräämisessä. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi varmistettava, että käytössä on asianmukaiset järjestelyt, joilla mahdollistetaan, että ilmiantajat voivat ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille tämän asetuksen tosiasiallisista tai mahdollisista rikkomisista, ja joilla suojataan ilmiantajia vastatoimilta.

(69)  Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täsmentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 290 artiklan mukaisesti säädöksiä seuraavista seikoista: ▌1 artiklan 3 kohdan f ja g alakohdassa ja 4 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen vähimmäistiedot, 2 artiklan määritelmien mukauttaminen, ▌esitteen, ohjelmaesitteen ja lopullisten ehtojen muoto, erityiset tiedot, jotka esitteessä on oltava, yleisen rekisteröintiasiakirjan sisältämät vähimmäistiedot, yksinkertaistetun esitteen sisältämät suppeammat tiedot, kun on kyse listautumisen jälkeisistä liikkeeseenlaskuista ja pk-yrityksistä, tässä asetuksessa säädetyn EU:n kasvuesitteen erityinen suppeampi sisältö ja muoto, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia arvopapereita koskeva mainonta sekä kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden laatimia esitteitä koskevat yleiset vastaavuusperusteet. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti, jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(70)  Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano kolmansien maiden esitelainsäädäntöjen vastaavuuden osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tehdä tällaista vastaavuutta koskeva päätös. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(13) mukaisesti.

(71)  Finanssipalveluja koskevilla teknisillä standardeilla olisi varmistettava sijoittajien ja kuluttajien riittävä suoja koko unionissa. Koska EAMV:llä on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja.

(72)  Komission olisi hyväksyttävä EAMV:n laatimat luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, jotka koskevat tiivistelmään sisällytettävien keskeisten historiallisten taloudellisten tietojen sisältöä ja esitysmuotoa, yleisen rekisteröintiasiakirjan tarkastamista, hyväksymistä, toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamista ja tarkastelua, sen muuttamista koskevia edellytyksiä sekä olosuhteita, joissa säännöllisen liikkeeseenlaskijan asema saatetaan menettää, viittauksina sisällytettäviä tietoja ja muita unionin lainsäädännössä vaadittuja asiakirjoja, esitteen tarkastamis- ja hyväksymismenettelyä, esitteen julkaisemista, tietoja, jotka tarvitaan esitteen luokittelemiseen EAMV:n hoitamassa säilytysjärjestelmässä, mainontaa koskevia säännöksiä, tilanteita, joissa esitteessä oleviin tietoihin liittyvä merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai epätarkkuus vaatii esitteen täydennyksen julkaisemista, toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n yhteistyövelvollisuuden mukaisesti käymää tietojenvaihtoa sekä kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa tehtäviä yhteistyöjärjestelyjä koskevaa vähimmäissisältöä. Komission olisi hyväksyttävä kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset delegoiduilla säädöksillä SEUT-sopimuksen 290 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

(73)  Komissiolle olisi myös siirrettävä toimivalta hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti. EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka koskevat hyväksymistodistuksen, esitteen, esitteen täydennyksen ja esitteen käännöksen ja/tai tiivistelmän ilmoittamisessa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä, toimivaltaisten viranomaisten välisessä yhteistyössä ja tietojenvaihdossa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä sekä toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n välisessä tietojenvaihdossa käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita.

(74)  Käyttäessään tämän asetuksen mukaisesti siirrettyä säädösvaltaa ja täytäntöönpanovaltaa komission olisi noudatettava seuraavia periaatteita:

–  on tarpeen varmistaa vähittäissijoittajien ja pk-yritysten luottamus finanssimarkkinoihin edistämällä korkeita avoimuusvaatimuksia finanssimarkkinoilla,

–  on tarpeen mitoittaa esitteen julkistamisvaatimukset ottaen huomioon liikkeeseenlaskijan koko sekä tiedot, jotka liikkeeseenlaskijan on jo annettava direktiivi 2004/109/EY ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti,

–  on tarpeen helpottaa pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille ja varmistaa samalla sijoittajien luottamus tällaisiin yrityksiin sijoittamiseen,

–  on tarpeen tarjota sijoittajille laaja valikoima kilpailevia sijoitusmahdollisuuksia ja niiden olosuhteisiin räätälöity julkistamisen ja suojan taso,

–  on tarpeen varmistaa, että riippumattomat sääntelyviranomaiset valvovat sääntöjen noudattamista johdonmukaisella tavalla etenkin talousrikollisuuden torjunnassa,

–  on tarpeen varmistaa laaja avoimuus ja kaikkien markkinatoimijoiden sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston laaja kuuleminen,

–  on tarpeen edistää innovointia finanssimarkkinoilla, jotta niistä saataisiin dynaamiset ja tehokkaat markkinat,

–  on tarpeen varmistaa rahoitusjärjestelmän vakaus finanssialan innovoinnin tiiviillä ja reaktiivisella seurannalla,

–  on tärkeää vähentää pääomakustannuksia ja parantaa pääoman saatavuutta,

–  on tarpeen saattaa täytäntöönpanotoimenpiteistä kaikille markkinatoimijoille aiheutuvat kustannukset ja hyödyt tasapainoon pitkällä aikavälillä,

–  on tarpeen edistää unionin finanssimarkkinoiden kansainvälistä kilpailukykyä vaikeuttamatta kuitenkaan hyvin tarpeellista kansainvälisen yhteistyön laajentamista,

–  on tarpeen luoda kaikille markkinatoimijoille tasapuoliset toimintaedellytykset antamalla unionin lainsäädäntöä aina, kun se on tarpeen,

–  on tarpeen varmistaa johdonmukaisuus muun tätä alaa koskevan unionin lainsäädännön kanssa, koska tiedon epätasapainoinen jakautuminen ja avoimuuden puute saattavat vaarantaa markkinoiden toiminnan ja ennen kaikkea aiheuttaa vahinkoa kuluttajille ja piensijoittajille.

(75)  Tämän asetuksen yhteydessä harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen henkilötietojen vaihdon tai siirron, olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(14) mukaisesti, ja EAMV:n suorittaman tietojen vaihdon tai siirron olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(15) mukaisesti.

(76)  Komission olisi viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tarkasteltava tämän asetuksen soveltamista ja arvioitava erityisesti, ovatko listautumisen jälkeisiä liikkeeseenlaskuja ja pk-yrityksiä koskevat julkistamisjärjestelmät, yleinen rekisteröintiasiakirja ja esitteen tiivistelmä yhä tarkoituksenmukaisia tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

(77)  Tämän asetuksen vaatimusten soveltamista olisi lykättävä, jotta voitaisiin antaa delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset ja jotta markkinatoimijat voisivat sopeutua uusiin toimenpiteisiin ja suunnitella niiden toteuttamista.

(78)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli parantaa sijoittajansuojaa ja markkinoiden tehokkuutta pääomamarkkinaunionia perustettaessa, vaan se voidaan sen vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(79)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tämän vuoksi tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(80)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1.  Tämän asetuksen tarkoituksena on vahvistaa sellaisen esitteen laatimista, hyväksymistä ja levittämistä koskevat vaatimukset, joka on julkaistava, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi jäsenvaltioon sijoittautuneella säännellyllä markkinalla.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta, 4 artikla pois lukien, seuraavanlaisiin arvopapereihin:

a)  osuudet, jotka on laskenut liikkeeseen ▌yhteissijoitusyritys;

b)  muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, jotka on laskenut liikkeeseen jäsenvaltio tai sen alueellinen tai paikallinen julkisyhteisö tai kansainvälinen julkisyhteisö, jossa vähintään yksi jäsenvaltioista on jäsenenä, tai Euroopan keskuspankki taikka jäsenvaltion keskuspankki;

c)  osuudet jäsenvaltioiden keskuspankkien pääomasta;

d)  arvopaperit, jotka ovat jäsenvaltion tai sen alueellisen tai paikallisen julkisyhteisön kokonaan, ehdoitta ja peruuttamattomasti takaamia;

e)  arvopaperit, jotka lakisääteinen tai voittoa tavoittelematon jäsenvaltion tunnustama yhteisö on laskenut liikkeeseen saadakseen varoja yleishyödyllisen tarkoituksensa saavuttamiseksi;

g)  muut kuin vaihdantakelpoiset pääoman osuudet, joiden päätarkoituksena on tarjota niiden omistajalle asumisoikeus huoneistossa tai muunlaisessa kiinteistössä tai sen osassa ja joita ei voida myydä tästä oikeudesta luopumatta;

i)  muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, joita luottolaitokset laskevat liikkeeseen jatkuvasti tai toistuvasti, kun unionin alueella 12 kuukauden aikana tarjottujen arvopapereiden yhteenlaskettu vasta-arvo on luottolaitosta kohti alle 75 000 000 euroa, edellyttäen, etteivät kyseiset arvopaperit

i)  ole etuoikeusasemaltaan huonompia eivätkä muunnettavissa tai vaihdettavissa;

ii)  oikeuta merkitsemään tai hankkimaan muun tyyppisiä arvopapereita eivätkä ole johdannaisiin kytkettyjä.

3.  Tätä asetusta ei sovelleta, 4 artikla pois lukien, seuraavanlaisiin arvopapereiden tarjoamisiin yleisölle:

a)  ▌yksinomaan kokeneille sijoittajille;

b)  ▌kutakin jäsenvaltiota kohti laskettuna alle 350 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle ja unionissa yhteensä enintään 4 000 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jotka eivät ole kokeneita sijoittajia, tai sijoittajille, jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 345/2013 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset;

c)  ▌sijoittajille, jotka hankkivat niitä yhteensä vähintään 100 000 euron vasta-arvosta sijoittajaa ja kutakin yksittäistä tarjousta kohden;

d)  ▌yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on alle 1 000 000 euroa, kun se lasketaan 12 kuukauden jaksolta;

e)  osakkeet, jotka lasketaan liikkeeseen korvauksena jo liikkeeseen lasketuista samanlajisista osakkeista, jos tällaisten uusien osakkeiden liikkeeseenlasku ei merkitse osakepääoman korottamista;

f)  arvopaperit, jotka tarjotaan yritysoston yhteydessä vaihtotarjouksena, edellyttäen, että saatavilla on asiakirja, jossa annetaan kuvaus liiketoimesta ja sen vaikutuksesta liikkeeseenlaskijaan;

g)  arvopaperit, jotka tarjotaan, luovutetaan tai aiotaan luovuttaa sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä, edellyttäen, että saatavilla on asiakirja, jossa annetaan kuvaus liiketoimesta ja sen vaikutuksesta liikkeeseenlaskijaan;

h)  osingot, jotka maksetaan nykyisille osakkeenomistajille osingon tuottaneiden osakkeiden kanssa samanlajisina osakkeina, edellyttäen, että julkaistaan asiakirja, joka sisältää tiedot osakkeiden lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen perusteluista ja ehdoista;

i)  arvopaperit, jotka työnantajayritys tai siihen sidoksissa oleva yritys tarjoaa, luovuttaa tai aikoo luovuttaa nykyisille tai entisille johtajille tai työntekijöille, edellyttäen, että julkaistaan asiakirja, joka sisältää tiedot arvopapereiden lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen tai luovutuksen perusteluista ja ehdoista.

Jäsenvaltioiden ei pidä laajentaa tämän asetuksen mukaisen esitteen laatimisvaatimusta kattamaan 1 d alakohdassa tarkoitettuja arvopaperitarjouksia. Lisäksi jäsenvaltioiden on pidätyttävä kansallisesti määräämästä tämäntyyppisille arvopaperitarjouksille muita julkistamisvaatimuksia, jotka voisivat aiheuttaa kohtuutonta tai tarpeetonta rasitusta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle mahdollisista kansallisesti sovellettavista julkistamisvaatimuksista, mukaan lukien asiaankuuluva säädösteksti.

4.  Tätä asetusta ei sovelleta seuraavien arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen säännellyllä markkinalla:

a)  arvopaperit, jotka ovat korvattavissa samalla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena jo olevilla arvopapereilla, edellyttäen, että niiden osuus samalla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena jo olevien osakkeiden lukumäärästä on alle 20 prosenttia 12 kuukauden ajanjaksona;

b)  osakkeet, jotka ovat tulosta muiden arvopapereiden muuntamisesta tai vaihtamisesta tai muiden arvopapereiden tuottamien oikeuksien käyttämisestä, jos mainitut osakkeet ovat samanlajisia kuin samalla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena jo olevat arvopaperit, edellyttäen, että mainittujen osakkeiden osuus samalla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena jo olevien osakkeiden lukumäärästä on alle 20 prosenttia 12 kuukauden ajanjaksona. Jos esite on laadittu joko tämän asetuksen tai direktiivin 2003/71/EY mukaisesti, kun yleisölle tai kaupankäynnin kohteeksi tarjotaan arvopapereita, joihin liittyy oikeus osakkeisiin, tai jos arvopaperit, joihin liittyy oikeus osakkeisiin, on laskettu liikkeeseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, tätä asetusta ei sovelleta mainittujen osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla riippumatta siitä, mikä on niiden osuus samalla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena jo olevien samanlajisten osakkeiden lukumäärästä;

c)  osakkeet, jotka lasketaan liikkeeseen korvauksena sellaisista samanlajisista osakkeista, jotka jo ovat kaupankäynnin kohteena samalla säännellyllä markkinalla, edellyttäen, että tällaisten osakkeiden liikkeeseenlasku ei merkitse osakepääoman korottamista;

d)  arvopaperit, jotka tarjotaan yritysoston yhteydessä vaihtotarjouksena, edellyttäen, että saatavilla on asiakirja, jossa annetaan kuvaus liiketoimesta ja sen vaikutuksesta liikkeeseenlaskijaan;

e)  arvopaperit, jotka tarjotaan, luovutetaan tai aiotaan luovuttaa sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä, edellyttäen, että saatavilla on asiakirja, jossa annetaan kuvaus liiketoimesta ja sen vaikutuksesta liikkeeseenlaskijaan;

f)  osakkeet, jotka tarjotaan, luovutetaan tai aiotaan luovuttaa vastikkeetta nykyisille osakkeenomistajille, ja osingot, jotka maksetaan osingon tuottaneiden osakkeiden kanssa samanlajisina osakkeina, edellyttäen, että mainitut osakkeet ovat samanlajisia kuin samalla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena jo olevat osakkeet ja että julkaistaan asiakirja, joka sisältää tiedot osakkeiden lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen tai luovutuksen perusteluista ja ehdoista;

g)  arvopaperit, jotka työnantajayritys tai siihen sidoksissa oleva yritys – riippumatta siitä, sijaitseeko se unionissa – tarjoaa, luovuttaa tai aikoo luovuttaa nykyisille tai entisille johtajille tai työntekijöille, edellyttäen, että mainitut arvopaperit ovat samanlajisia kuin samalla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi jo otetut arvopaperit ja että julkaistaan asiakirja, joka sisältää tiedot osakkeiden lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen tai luovutuksen perusteluista ja ehdoista;

h)  arvopaperit, jotka on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi toisella säännellyllä markkinalla, edellyttäen, että

i)  nämä arvopaperit tai niiden kanssa samanlajiset arvopaperit ovat olleet yli 18 kuukautta kaupankäynnin kohteena mainitulla toisella säännellyllä markkinalla;

ii)  1 päivän heinäkuuta 2005 jälkeen säännellyllä markkinalla ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopapereiden mainitulla toisella säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamisen edellytyksenä oli direktiivin 2003/71/EY mukaisesti hyväksytty ja julkaistu esite;

iii)  niiden arvopapereiden osalta, jotka on ensimmäisen kerran otettu listalle 30 päivän kesäkuuta 1983 jälkeen, listalleottoesite on hyväksytty neuvoston direktiivissä 80/390/ETY(16) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/34/EY(17) säädettyjen vaatimusten mukaisesti, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan ii alakohtaa;

iv)  kaupankäyntiä kyseisellä toisella säännellyllä markkinalla koskevat jatkuvat velvollisuudet on täytetty; ja

v)  henkilö, joka hakee arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tämän poikkeuksen nojalla, antaa yleisön saataville siinä jäsenvaltiossa, jonka säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan, 20 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla asiakirjan, jonka sisältö on 7 artiklan mukainen ja joka on laadittu kielellä, jonka on hyväksynyt sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan. Asiakirjassa on ilmoitettava, missä viimeisin esite on saatavana ja missä liikkeeseenlaskijan jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla julkaisemat taloudelliset tiedot ovat saatavilla.

6.  Siirretään komissiolle valta antaa 42 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 3 kohdan f ja g alakohdassa ja 4 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen vähimmäistiedot.  

2 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)  ’arvopapereilla’ tarkoitetaan direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdassa määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita, lukuun ottamatta direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 17 kohdassa määriteltyjä rahamarkkinavälineitä, joiden maturiteetti on alle 12 kuukautta;

b)  ’osakesidonnaisilla arvopapereilla’ tarkoitetaan yritysten osakkeita tai yritysten osakkeita vastaavia muita siirtokelpoisia arvopapereita sekä kaikentyyppisiä näiden hankkimiseen oikeuttavia siirtokelpoisia arvopapereita, joissa tämä oikeutus perustuu niiden vaihtamiseen tai niiden antamien oikeuksien käyttämiseen, edellyttäen, että viimeksi mainitun tyyppiset arvopaperit on laskenut liikkeeseen kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskija tai yhteisö, joka kuuluu mainitun liikkeeseenlaskijan konserniin;

c)  ’muilla kuin osakesidonnaisilla arvopapereilla’ tarkoitetaan kaikkia arvopapereita, jotka eivät ole osakesidonnaisia;

d)  'arvopapereiden tarjoamisella yleisölle' tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Tätä määritelmää sovelletaan myös arvopapereiden tarjoamiseen rahoituksenvälittäjien kautta;

e)  ’kokeneilla sijoittajilla’ tarkoitetaan direktiivin 2014/65/EU liitteessä II olevan I jakson 1–4 kohdassa lueteltuja henkilöitä tai yhteisöjä ja henkilöitä tai yhteisöjä, joita kohdellaan pyynnöstä ammattimaisina asiakkaina direktiivin 2014/65/EU liitteessä II olevan II jakson mukaisesti, tai joita pidetään hyväksyttävinä vastapuolina direktiivin 2004/65/EU 30 artiklan mukaisesti, jolleivät ne ole pyytäneet, että niitä kohdellaan muina kuin ammattimaisina asiakkaina. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten on pyynnöstä ilmoitettava luokituksestaan liikkeeseenlaskijalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaankuuluvan tietosuojalainsäädännön soveltamista.

f)  ’pienillä ja keskisuurilla yrityksillä’ (tai ’pk-yrityksillä’) tarkoitetaan joko

–  yrityksiä, jotka viimeisimmän tilinpäätöksensä tai konsolidoidun tilinpäätöksensä mukaan täyttävät vähintään kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä: yrityksen työntekijöiden keskimäärä on tilikauden aikana alle 250, sen taseen loppusumma on enintään 43 000 000 euroa ja sen vuotuinen nettoliikevaihto on enintään 50 000 000 euroa, tai

–  direktiivin 2014/65/EY 4 artiklan 1 kohdan 13 alakohdassa määriteltyjä pieniä ja keskisuuria yrityksiä;

g)  ’luottolaitoksella’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013(18) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä yritystä;

h)  ’liikkeeseenlaskijalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka laskee tai aikoo laskea liikkeeseen arvopapereita;

i)  ’tarjoajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka tarjoaa arvopapereita yleisölle;

j)  ’säännellyllä markkinalla’ tarkoitetaan direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määriteltyä säänneltyä markkinaa;

k)  ’mainonnalla’ (tai ’mainoksella’) tarkoitetaan ilmoituksia,

–  jotka liittyvät tiettyyn arvopapereiden yleisölle tarjoamiseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen säännellyllä markkinalla,

–  jotka on julkaissut liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyllä markkinalla hakeva henkilö tai takaaja tai jotka on julkaistu näiden puolesta ja

–  joilla pyritään nimenomaan edistämään arvopapereiden mahdollista merkintää tai hankkimista;

l)  ’säännellyillä tiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka liikkeeseenlaskijan tai muun henkilön, joka on hakenut arvopaperien kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyllä markkinalla ilman liikkeeseenlaskijan suostumusta, on julkaistava direktiivin 2004/109/EY tai jäsenvaltion sellaisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti, jotka on hyväksytty kyseisen direktiivin 2 artiklan 1 kohdan sekä 17 ja 19 artiklan mukaisesti tai asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti;

m)  ’kotijäsenvaltiolla’ tarkoitetaan

i)  niiden unioniin sijoittautuneiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden osalta, joita ei ole mainittu ii alakohdassa, jäsenvaltiota, jossa liikkeeseenlaskijalla on sääntömääräinen kotipaikkansa;

ii)  yksikkökooltaan vähintään 1 000 euron suuruisten muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskun osalta ja sellaisten muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskun osalta, jotka oikeuttavat hankkimaan siirtokelpoisia arvopapereita tai saamaan käteissuorituksen niiden vaihtamisen tai niiden antamien oikeuksien käyttämisen seurauksena edellyttäen, että muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskija on muu kuin kohde-etuutena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskija tai yhteisö, joka kuuluu jälkimmäisen liikkeeseenlaskijan konserniin, jäsenvaltiota, jossa liikkeeseenlaskijalla on sääntömääräinen kotipaikkansa tai jossa arvopapereita on otettu tai aiotaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai jossa arvopapereita tarjotaan yleisölle, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön valinnan mukaan. Sama koskee muun valuutan kuin euron määräisiä muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita sillä edellytyksellä, että niiden pienin yksikkökoko on lähes sama kuin 1 000 euroa;

iii)  kaikkien sellaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden osalta, joita ei ole mainittu ii alakohdassa ja jotka ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, jäsenvaltiota, jossa arvopapereita on tarkoitus tarjota yleisölle ensimmäistä kertaa tai jossa tehdään ensimmäinen säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeva hakemus, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön valinnan mukaan, jollei liikkeeseenlaskijoiden, joiden kotipaikka on kolmannessa maassa, myöhemmin tekemästä valinnasta muuta johdu jommassakummassa seuraavista tilanteista:

–  kotijäsenvaltiota ei ole alun perin määritelty näiden liikkeeseenlaskijoiden valinnan mukaan,

sovelletaan direktiivin 2004/109/EY 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan iii alakohtaa;

n)  ’vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa arvopaperitarjous tehdään yleisölle tai jossa haetaan kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyllä markkinalla, jos se on eri jäsenvaltio kuin kotijäsenvaltio;

n a)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan viranomaista, jonka kukin jäsenvaltio on nimennyt 29 artiklan mukaisesti, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä;

o)  ’▌yhteissijoitusyrityksellä’ tarkoitetaan siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, joille on annettu lupa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaisesti, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

p)  ’yhteissijoitusyrityksen osuuksilla’ tarkoitetaan yhteissijoitusyrityksen liikkeeseen laskemia arvopapereita, jotka ovat todisteena haltijan oikeudesta tällaisen yrityksen varoihin;

q)  ’hyväksymisellä’ (tai ’hyväksynnällä’) tarkoitetaan sitä, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa tekemänsä tarkastuksen perusteella, että esitteessä annetut tiedot ovat täydelliset, johdonmukaiset ja ymmärrettävät;

r)  ’ohjelmaesitteellä’ tarkoitetaan esitettä, joka on tämän asetuksen 8 artiklan mukainen ja liikkeeseenlaskijan valinnan mukaan tarjouksen lopullisten ehtojen mukainen;

s)  ’työpäivillä’ tarkoitetaan tässä asetuksessa asiaankuuluvan toimivaltaisen viranomaisen työpäiviä, lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita ja yleisiä vapaapäiviä, sellaisena kuin ne on määritelty mainittuun toimivaltaiseen viranomaiseen sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä;

t)  ’monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä’ tarkoitetaan direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdassa määriteltyä monenkeskistä järjestelmää;

u)  ’pk-yritysten kasvumarkkinalla’ tarkoitetaan direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 12 alakohdassa määriteltyä pk-yritysten kasvumarkkinaa;

v)  ’kolmannen maan liikkeeseenlaskijalla’ tarkoitetaan liikkeeseenlaskijaa, joka on sijoittautunut kolmanteen maahan;

v a)  ’pysyvällä välineellä’ välinettä,

i)  jonka avulla asiakas voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan; ja

ii)  joka mahdollistaa tallennettujen tietojen jäljentämisen muuttumattomina.

2.  Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys finanssimarkkinoilla, komissiolle siirretään valta antaa 42 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään teknisen sisällön osalta tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä määritelmiä, pois lukien 1 kohdan f alakohdan pienten ja keskisuurten yritysten (pk‑yritykset) ▌määritelmä, ottaen huomioon tilanteen eri kansallisilla markkinoilla, ▌unionin lainsäädäntö ▌sekä talouden kehitys.

3 artikla

Esitteen julkaisemisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

1.  Arvopapereita ▌saa tarjota yleisölle unionissa vasta etukäteen julkaistavan esitteen julkaisemisen jälkeen tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Jäsenvaltio voi päättää vapauttaa arvopapereiden tarjoamisen yleisölle 1 kohdassa säädetystä esitteen julkaisemisvelvollisuudesta, edellyttäen, että ▌tarjouksen yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on enintään 5 000 000 euroa laskettuna 12 kuukauden ajanjaksolta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan säännösten soveltamista.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn poikkeuksen nojalla tehtyyn julkiseen tarjoukseen

  a)   ei saa soveltaa tämän asetuksen mukaista oikeuttaa käyttää esitettä koko unionissa eikä asetuksen 23 ja 24 artiklaa siten sovelleta;

  b)   siihen on sisällyttävä selvä ilmoitus siitä, että julkinen tarjous ei ole luonteeltaan rajatylittävä; eikä

  c)   tarjouksella saa aktiivisesti tavoitella sijoittajia ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion ulkopuolelta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’, kaikista ensimmäisen alakohdan mukaisesti tehdyistä päätöksistä ja päätökseen sisältyvää yhteenlaskettua vasta-arvoa varten valitusta raja-arvosta.

3.  Arvopapereita ▌saa ottaa kaupankäynnin kohteeksi unionin alueelle sijoittautuneella säännellyllä markkinalla vasta etukäteen julkaistavan esitteen julkaisemisen jälkeen.

3 a.  Jotta voidaan ottaa huomioon valuuttakurssivaihtelut, muiden valuuttojen kuin euron inflaatio ja vaihtokurssit mukaan luettuina, komissio voi hyväksyä 42 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla määritellään tämän artiklan 2 kohdassa säädetty kynnysarvo.

4 artikla

Vapaaehtoinen esite

Jos arvopapereiden tarjoaminen yleisölle tai arvopapereiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan sellaisena kuin se on täsmennetty 1 artiklassa, liikkeeseenlaskijalla, tarjoajalla tai arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla hakevalla henkilöllä on oltava oikeus laatia esite tai tarvittaessa EU:n kasvuesite vapaaehtoisesti tämän asetuksen mukaisesti.

Tällaiseen 2 artiklan 1 kohdan m alakohdan määritelmän mukaisen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään vapaaehtoisesti laadittuun esitteeseen on sisällyttävä kaikki oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat tämän asetuksen mukaista ▌esitettä, ja vapaaehtoiseen esitteeseen on sovellettava kaikkia tämän asetuksen säännöksiä kyseisen toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

5 artikla

Arvopapereiden edelleenmyynti

Sellaisten arvopapereiden edelleenmyyntiä, jotka ovat aiemmin olleet yhden tai useamman 1 artiklan 3 kohdan a–d alakohdan mukaisesti tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle suljetun tyyppisen arvopapereiden tarjoamisen kohteena, on pidettävä erillisenä tarjoamisena, ja määritettäessä, onko kyseinen edelleenmyynti arvopapereiden tarjoamista yleisölle, on sovellettava 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan määritelmää. Arvopapereiden tarjoaminen rahoituksenvälittäjien kautta edellyttää esitteen julkaisemista, jos yksikään 1 artiklan 3 kohdan a–d alakohdan edellytyksistä ei täyty lopullisen tarjoamisen osalta.

Uutta esitettä ei vaadita tällaisessa arvopapereiden edelleenmyynnissä tai arvopapereiden tarjoamisessa loppusijoittajille rahoituksenvälittäjien kautta, jos saatavilla on 12 artiklan mukaisesti voimassa oleva esite ja jos liikkeeseenlaskija tai esitteen laatimisesta vastaava henkilö antaa kirjallisesti suostumuksensa sen käyttöön.

II LUKU

ESITTEEN LAATIMINEN

6 artikla

Esite

1.  Esitteen on sisällettävä asiaankuuluvat ja tarpeelliset tiedot, joita sijoittaja voi kohtuudella edellyttää arvopapereihin investoimisesta pystyäkseen muodostamaan tietoon perustuvan arvion

a)   liikkeeseenlaskijan ja mahdollisen takaajan varoista ja veloista, taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja tulevaisuudennäkymistä sekä

b)  arvopapereiden tuottamista oikeuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan 2 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan säännösten soveltamista.

Nämä tiedot on laadittava ja esitettävä helposti analysoitavassa, ytimekkäässä ja ymmärrettävässä muodossa, ja ne voivat vaihdella riippuen seuraavista:

a)  liikkeeseenlaskijan luonne;

b)  arvopaperien tyyppi;

c)  liikkeeseenlaskijan olosuhteet;

d)  soveltuvissa tapauksissa yleisölle tarjoamisen ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisen kohteena olevan sijoittajan tyyppi, tällaisen sijoittajan todennäköinen tietämys ja markkina, jolla arvopapereita on tarkoitus ottaa kaupan kohteeksi;

e)  sijoittajien käyttöön annettavat tiedot, joihin voidaan päästä käsiksi direktiivin 2004/109/EY 21 artiklan kohdassa tarkoitetun virallisesti nimetyn järjestelmän kautta, niiden vaatimusten lisäksi, joita unionin tai kansallisessa lainsäädännössä tai minkä tahansa muun toimivaltaisen viranomaisen, kauppapaikan, jonka toimesta tai jossa liikkeeseenlaskijan arvopaperit ovat listattuina tai kaupankäynnin kohteena, säännöissä edellytetään arvopaperien liikkeeseenlaskijalta;

f)  jäljempänä 14 ja 15 artiklassa kuvatun yksinkertaistetun tai suhteutetun julkistamisjärjestelmän sovellettavuus.

2.  Liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö voi laatia esitteen yhtenä tai useana erillisenä asiakirjana.

Vaaditut tiedot on erillisinä asiakirjoina laaditussa esitteessä jaettava rekisteröintiasiakirjaksi, arvopaperiliitteeksi ja tiivistelmäksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 7 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan soveltamista. Rekisteröintiasiakirjan on sisällettävä tiedot liikkeeseenlaskijasta. Arvopaperiliitteen on sisällettävä tiedot arvopapereista, joita tarjotaan yleisölle tai jotka on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

7 artikla

Esitteen tiivistelmä

1.  Esitteessä on oltava tiivistelmä, jossa annetaan keskeiset tiedot, jotka sijoittajat tarvitsevat voidakseen ymmärtää liikkeeseenlaskijan, takaajan ja säännellyllä markkinalla tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden luonteen sekä niihin liittyvät riskit, ja jonka yhdessä esitteen muiden osien kanssa on toimittava sijoittajien apuna niiden harkitessa sijoittamista näihin arvopapereihin.

  Poikkeuksena 1 alakohtaan niissä tapauksissa, joissa esite liittyy yksinomaan kokeneille sijoittajille tarjottavien muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen säännellyllä markkinalla, tiivistelmää ei vaadita.

2.  Tiivistelmän on oltava sisällöltään täsmällinen, tasapuolinen ja selkeä, eikä se saa olla harhaanjohtava. Tiivistelmää on luettava esitteen johdantona, ja sen on oltava yhdenmukainen esitteen muiden osien kanssa.

3.  Tiivistelmä on laadittava lyhyenä, ytimekkäästi kirjoitettuna asiakirjana, joka on tulostettuna enintään kuuden A4-kokoisen sivun pituinen.

Vain poikkeuksellisissa tapauksissa toimivaltainen viranomainen voi sallia liikkeeseenlaskijalle pitemmän, tulostettuna enintään kymmenen A4-sivun pituisen tiivistelmän laatimisen, jos liikkeeseenlaskijan toiminnan monimutkaisuus, asian luonne tai liikkeeseen laskettujen arvopaperien luonne sitä edellyttää ja jos on olemassa riski, että ilman tiivistelmässä esitettäviä lisätietoja sijoittaja joutuisi johdetuksi harhaan.

Tiivistelmän on oltava

a)  esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta helppolukuinen;

b)  kirjoitettu sellaisella selkeällä, ytimekkäällä ja helppotajuisella yleiskielellä ja tyylillä, joka auttaa ymmärtämään tiedot kyseessä olevan sijoittajatyypin kannalta.

4.  Tiivistelmässä on oltava seuraavat neljä jaksoa:

a)  johdanto, joka sisältää yleiset ja erityiset varoitukset muun muassa siitä, missä määrin sijoittajat voivat pahimmassa tapauksessa menettää investointinsa;

b)  keskeiset tiedot liikkeeseenlaskijasta, tarjoajasta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyllä markkinalla hakevasta henkilöstä;

c)  keskeiset tiedot arvopapereista;

d)  keskeiset tiedot itse tarjouksesta ja/tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta.

5.  Tiivistelmän johdannosta on käytävä ilmi:

a)   arvopapereiden nimi ja kansainväliset arvopaperien tunnusnumerot (ISIN-koodit);

b)  liikkeeseenlaskijan ▌tunniste- ja yhteystiedot, myös oikeushenkilötunnus (LEI);

c)  tarjoajan tunniste- ja yhteystiedot, myös oikeushenkilötunnus, jos tarjoajalla on oikeushenkilön asema, tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tunniste- ja yhteystiedot;

d)  kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunniste- ja yhteystiedot sekä asiakirjan päiväys.

Jos esite sisältää eri toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä erillisiä asiakirjoja, ensimmäisen alakohdan d alakohdan soveltamiseksi tiivistelmän johdannossa on annettava kaikkien kyseisten toimivaltaisten viranomaisten tunniste- ja yhteystiedot.

Tiivistelmään on sisällyttävä varoitukset siitä, että

a)  tiivistelmää olisi luettava esitteen johdantona;

b)  sijoittajan olisi perustettava sijoituspäätöksensä koko esitteeseen;

c)  jos tuomioistuimessa pannaan vireille kanne esitteen tiedoista, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista;

d)  tiivistelmän toimittaneet henkilöt ovat siviilioikeudellisessa vastuussa tiivistelmästä ja sen mahdollisesta käännöksestä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun ne harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin.

6.  Edellä 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun jakson on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)  alajaksossa ”Arvopapereiden liikkeeseenlaskija” lyhyt kuvaus arvopapereiden liikkeeseenlaskijasta, mukaan luettuina vähintään seuraavat:

–  liikkeeseenlaskijan kotipaikka ja oikeudellinen muoto, sen oikeushenkilötunnus, liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki ja liikkeeseenlaskijan perustamismaa,

–  liikkeeseenlaskijan pääasialliset toiminnot,

–  liikkeeseenlaskijan pääosakkaat sekä tieto siitä, onko se suoraan tai välillisesti jonkun omistuksessa tai määräysvallassa ja mikä tämä taho on,

–  liikkeeseenlaskijan keskeisten toimitusjohtajien ja hallituksen jäsenten tunnistetiedot,

–  liikkeeseenlaskijan lakisääteisten tilintarkastajien nimet;

b)  alajaksossa ”Liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot” valikoidut keskeiset historialliset taloudelliset tiedot, jotka esitetään varainhoitovuosittain koko historiallisten taloudellisten tietojen kattamalta jaksolta ja seuraavalta osatilikaudelta, johon on liitetty mukaan vertailevat tiedot vastaavalta edeltävän tilikauden osatilikaudelta, mukaan luettuina tarvittaessa pro forma -tiedot. Vertailevia tasetietoja koskeva vaatimus on täytettävä esittämällä vuoden lopun tasetiedot;

c)  alajaksossa ”Liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit” lyhyt kuvaus enintään kymmenestä merkittävimmästä liikkeeseenlaskijaan liittyvästä esitteessä esitetystä riskitekijästä, myös operatiivisista riskeistä ja sijoitusriskeistä.

7.  Edellä 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetun jakson on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)  alajaksossa ”Arvopapereiden keskeiset ominaisuudet” sellainen lyhyt kuvaus tarjottavista ja/tai kaupankäynnin kohteeksi otettavista arvopapereista, jossa mainitaan vähintään

–  arvopapereiden tyyppi ja laji, niiden ISIN-tunnus, valuutta, yksikkökoko ja nimellisarvo sekä liikkeeseen laskettavien arvopapereiden lukumäärä ja arvopapereiden juoksuaika,

–  arvopapereihin liittyvät oikeudet,

–  arvopapereiden suhteellinen etuoikeusasema liikkeeseenlaskijan pääomarakenteessa maksukyvyttömyystapauksissa, tarvittaessa myös tiedot arvopapereiden alisteisuuden tasosta ja niiden käsittelystä kriisinratkaisutapauksessa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun direktiivin mukaisesti;

–  arvopapereiden vapaata siirtokelpoisuutta koskevat rajoitukset,

–  tarvittaessa osingonjako- tai voitonjakopolitiikka;

b)  alajaksossa ”Arvopapereiden kaupankäyntipaikka” maininta siitä, onko tarjottavista arvopapereista tehty tai aiotaanko niistä tehdä hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi säännellyllä markkinalla tai kaupankäyntiä varten monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, ja tiedot kaikista markkinoista, joilla kyseisillä arvopapereilla käydään tai aiotaan käydä kauppaa;

c)  alajaksossa ”Arvopapereihin liittyvä takaus” lyhyt kuvaus mahdollisen takauksen luonteesta ja laajuudesta sekä lyhyt kuvaus takaajasta, mukaan lukien sen oikeushenkilötunnus;

d)  alajaksossa ”Arvopapereihin liittyvät olennaiset riskit” lyhyt kuvaus enintään kymmenestä merkittävimmästä esitteessä esitetystä arvopapereihin liittyvästä riskitekijästä▌.

Jos on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014(19) mukaisesti laadittava avaintietoasiakirja, liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö voi korvata tässä kohdassa säädetyt tiedot asetuksen (EU) N:o 1286/2014 8 artiklan 3 kohdan b–i alakohdassa säädetyillä tiedoilla. Tällaisessa tapauksessa ja silloin kun yksi tiivistelmä kattaa useita arvopapereita, jotka 8 artiklan 8 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti eroavat toisistaan vain erittäin vähäisten yksityiskohtien, kuten merkintähinnan tai erääntymispäivän, osalta, 3 kohdassa säädettyä enimmäispituutta on pidennettävä kolmella A4-kokoisella sivulla kutakin muuta arvopaperia kohti.

8.  Edellä 4 kohdan d alakohdassa tarkoitetun jakson on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)  alajaksossa ”Arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu” tarvittaessa tarjouksen yleiset ehdot, edellytykset ja oletettu aikataulu, tiedot kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta, jakelusuunnitelma, tarjouksesta johtuvan omistuksen välittömän laimentumisen määrä ja prosenttiosuus sekä arvio liikkeeseenlaskun ja/tai tarjoamisen kokonaiskustannuksista, mukaan luettuna arvio kustannuksista, jotka liikkeeseenlaskija tai tarjoaja veloittaa sijoittajalta.

b)  alajaksossa ”Liikkeeseenlaskijan laatiman esitteen perusteet” lyhyt kuvaus tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen syistä sekä tieto tuottojen käyttötarkoituksesta ja arvioidusta nettomäärästä.

9.  Kussakin 6, 7 ja 8 kohdassa kuvatussa jaksossa liikkeeseenlaskija voi lisätä alaotsikoita, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

10.  Tiivistelmä ei saa sisältää ristiviittauksia esitteen muihin osiin eikä viittauksina esitettyjä tietoja.

11.  EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritellään 6 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen keskeisten historiallisten taloudellisten tietojen sisältö ja muoto ottaen huomioon erityyppiset arvopaperit ja liikkeeseenlaskijat ja varmistetaan, että tiedot on esitetty lyhyesti, tiiviisti ja ymmärrettävästi.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[12 months from the date of entry into force of this Regulation].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Ohjelmaesite

1.  Kun kyseessä ovat muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, esite voi liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön niin halutessa koostua ohjelmaesitteestä, joka sisältää merkitykselliset tiedot liikkeeseenlaskijasta ja yleisölle tarjottavista tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettavista arvopapereista.

2.  Ohjelmaesitteessä on oltava seuraavat tiedot:

a)  luettelo tarjouksen lopullisiin ehtoihin sisällytettävistä tiedoista;

b)  taulukko jonka otsikkona on ”Lopullisia ehtoja koskeva taulukko” ja joka on täytettävä jokaisesta yksittäisestä liikkeeseenlaskusta;

c)  sen verkkosivuston osoite, jolla lopulliset ehdot julkaistaan.

3.  Lopulliset ehdot on esitettävä erillisenä asiakirjana, tai ne on sisällytettävä ohjelmaesitteeseen tai sen täydennykseen. Lopulliset ehdot on laadittava helposti analysoitavassa ja ymmärrettävässä muodossa.

Lopulliset ehdot saavat sisältää ainoastaan arvopaperiliitettä koskevaa tietoa, eikä niitä saa käyttää ohjelmaesitteen täydentämiseen. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan 17 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.

4.  Jos lopulliset ehdot eivät sisälly ohjelmaesitteeseen eivätkä täydennykseen, liikkeeseenlaskijan on asetettava ne yleisön saataville 20 artiklan mukaisesti ja toimitettava ne kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, ennen arvopapereiden yleisölle tarjoamisen aloittamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista.

Lopullisiin ehtoihin on sisällytettävä selkeä ja näkyvä ilmoitus, jossa todetaan,

a)  että lopulliset ehdot on laadittu tätä asetusta soveltaen ja niitä on tulkittava yhdessä ohjelmaesitteen ja sen täydennyksen tai täydennysten kanssa, jotta saadaan kaikki merkitykselliset tiedot;

b)  missä ohjelmaesite ja sen täydennys tai täydennykset on julkaistu 20 artiklan mukaisesti;

c)  että yksittäisen liikkeeseenlaskun tiivistelmä on liitetty lopullisiin ehtoihin.

5.  Ohjelmaesite voidaan laatia yhtenä asiakirjana tai erillisinä asiakirjoina.

Jos liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla hakeva henkilö on aiemmin toimittanut tietyntyyppistä muuta kuin osakesidonnaista arvopaperia koskevan rekisteröintiasiakirjan tai 9 artiklassa määritellyn yleisen rekisteröintiasiakirjan toimivaltaiselle viranomaiselle ja päättää myöhemmässä vaiheessa laatia ohjelmaesitteen, ohjelmaesitteen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)  rekisteröintiasiakirjaan tai yleiseen rekisteröintiasiakirjaan sisältyvät tiedot;

b)  tiedot, jotka muuten sisältyisivät asianomaiseen arvopaperiliitteeseen, lukuun ottamatta lopullisia ehtoja, jos ne eivät sisälly ohjelmaesitteeseen.

6.  Ohjelmaesitteessä on eriteltävä selvästi kuhunkin eri arvopaperiin liittyvät erityiset tiedot.

7.  Tiivistelmä on laadittava vasta, kun lopulliset ehdot on sisällytetty ohjelmaesitteeseen 3 kohdan mukaisesti tai toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle, ja tällaisen tiivistelmän on koskettava yksittäistä liikkeeseenlaskua.

8.  Yksittäisen liikkeeseenlaskun tiivistelmään on sovellettava samoja vaatimuksia kuin lopullisiin ehtoihin, ja se on liitettävä lopullisiin ehtoihin.

Yksittäisen liikkeeseenlaskun tiivistelmän on oltava 7 artiklan mukainen, ja siinä on annettava keskeiset tiedot ohjelmaesitteestä ja lopullisista ehdoista. Tiivistelmän on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)  ohjelmaesitteen tiedot, jotka ovat merkityksellisiä ainoastaan yksittäisen liikkeeseenlaskun kannalta, mukaan luettuina oleelliset tiedot liikkeeseenlaskijasta;

b)  ohjelmaesitteeseen sisältyvät vaihtoehdot, jotka ovat merkityksellisiä ainoastaan yksittäisen liikkeeseenlaskun kannalta lopullisissa ehdoissa määritetyllä tavalla;

c)  lopullisissa ehdoissa annetut merkitykselliset tiedot, jotka on jätetty ohjelmaesitteessä aiemmin täyttämättä.

Jos lopulliset ehdot koskevat useita arvopapereita, jotka eroavat toisistaan vain erittäin vähäisten yksityiskohtien, kuten merkintähinnan tai erääntymispäivän, osalta, kyseisiin kaikkiin arvopapereihin voidaan liittää yksi yksittäisen liikkeeseenlaskun tiivistelmä edellyttäen, että eri arvopapereihin liittyvät tiedot erotetaan selkeästi toisistaan.

9.  Ohjelmaesitteessä annettuja tietoja on tarvittaessa täydennettävä 22 artiklan mukaisesti ajantasaistetuilla tiedoilla liikkeeseenlaskijasta sekä yleisölle tarjottavista tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettavista arvopapereista.

10.  Yleisölle tarjoaminen voi jatkua sen ohjelmaesitteen voimassaolon päättymisen jälkeen, jonka mukaisesti tarjoaminen aloitettiin, edellyttäen, että uusi ohjelmaesite hyväksytään viimeistään edellisen ohjelmaesitteen viimeisenä voimassaolopäivänä. Tällaisen tarjouksen lopullisten ehtojen ensimmäisellä sivulla on oltava selvästi havaittava varoitus, jossa ilmoitetaan edellisen ohjelmaesitteen viimeinen voimassaolopäivä ja paikka, jossa uusi ohjelmaesite julkaistaan. Uuden ohjelmaesitteen on sisällettävä tai siihen on sisällytettävä viitattuina tietoina alkuperäisen ohjelmaesitteen lopullisia ehtoja koskeva lomake, ja siinä on viitattava lopullisiin ehtoihin, jotka koskevat tarjousta, joka jatkuu.

Peruuttamisoikeutta, joka myönnetään 22 artiklan 2 kohdan nojalla, on sovellettava myös sellaisiin sijoittajiin, jotka ovat päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita edellisen ohjelmaesitteen voimassaoloaikana, paitsi jos arvopaperit on jo toimitettu niille.

9 artikla

Yleinen rekisteröintiasiakirja

1.  Liikkeeseenlaskija, jonka sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa ja jonka arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, voi laatia jokaisena tilikautena rekisteröintiasiakirjan sellaisen yleisen rekisteröintiasiakirjan muodossa, jossa annetaan kuvaus yrityksen organisaatiosta, liiketoiminnasta, taloudellisesta asemasta, tuloksesta, tulevaisuudennäkymistä, hallintotavasta ja osakeomistusrakenteesta.

2.  Liikkeeseenlaskijan, joka päättää laatia yleisen rekisteröintiasiakirjan jokaisena tilikautena, on jätettävä se kotijäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi 19 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Kun toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt liikkeeseenlaskijan yleisen rekisteröintiasiakirjan jokaisena tilikautena kahtena peräkkäisenä vuotena myöhemmät yleiset rekisteröintiasiakirjat tai muutokset tällaisiin yleisiin rekisteröintiasiakirjoihin voidaan toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle ilman ennakkohyväksyntää, elleivät kyseiset muutokset koske puutetta tai olennaista asiavirhettä tai olennaista epätarkkuutta, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden osalta, jotka ovat olennaisen tärkeitä tietoon perustuvan arvion tekemiseksi liikkeeseenlaskijasta.

Jos liikkeeseenlaskija ei tämän jälkeen toimita yleistä rekisteröintiasiakirjaa toimivaltaiselle viranomaiselle yhtenä tilikautena, se menettää oikeuden toimittaa rekisteröintiasiakirja viranomaiselle ilman ennakkohyväksyntää, mistä syystä kaikki seuraavat yleiset rekisteröintiasiakirjat on jätettävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäviksi, kunnes toisessa alakohdassa säädetty edellytys täyttyy uudelleen.

3.  Liikkeeseenlaskijoiden, joilla on ennen tämän asetuksen soveltamispäivää ollut asetuksen (EY) N:o 809/2004 22(20) liitteen I tai XI mukaisesti laadittu rekisteröintiasiakirja, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään kahtena peräkkäisenä vuotena ja joka on tämän jälkeen toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 2003/71/EY 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai hyväksytty tällaisena rekisteröintiasiakirjana vuosittain, on voitava toimittaa yleinen rekisteröintiasiakirja toimivaltaiselle viranomaiselle ilman ennakkohyväksyntää 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tämän asetuksen soveltamispäivästä.

4.  Sen jälkeen, kun yleinen rekisteröintiasiakirja on hyväksytty tai toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle ilman hyväksyntää, yleinen rekisteröintiasiakirja ja sen muutokset, joihin viitataan 7 ja 9 kohdassa, on asetettava yleisön saataville viipymättä ja noudattaen 20 artiklassa säädettyjä järjestelyjä.

5.  Yleisessä rekisteröintiasiakirjassa on noudatettava 25 artiklassa säädettyjä kielivaatimuksia.

6.  Tiedot voidaan sisällyttää yleiseen rekisteröintiasiakirjaan viittauksina 18 artiklassa säädetyin edellytyksin.

7.  Yleisen rekisteröintiasiakirjan toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamisen tai hyväksymisen jälkeen liikkeeseenlaskija voi milloin tahansa päivittää yleisen rekisteröintiasiakirjansa tietoja toimittamalla sitä koskevan muutoksen toimivaltaiselle viranomaiselle.

8.  Toimivaltainen viranomainen voi milloin tahansa tarkastella sille ilman ennakkohyväksyntää toimitetun yleisen rekisteröintiasiakirjan sekä sen muutosten sisältöä.

Kyseisen tarkastelun yhteydessä toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava yleiseen rekisteröintiasiakirjaan ja sen muutoksiin sisältyvien tietojen täydellisyys, johdonmukaisuus ja ymmärrettävyys.

9.  Jos toimivaltainen viranomainen toteaa tarkastelun aikana, että yleinen rekisteröintiasiakirja ei täytä täydellisyyttä, johdonmukaisuutta ja ymmärrettävyyttä koskevia vaatimuksia ja/tai että muutokset tai täydentävät tiedot ovat tarpeen, sen on ilmoitettava asiasta liikkeeseenlaskijalle.

Liikkeeseenlaskijan on otettava huomioon toimivaltaisen viranomaisen sille osoittama muutosta tai täydentäviä tietoja koskeva pyyntö vasta seuraavaa tilikautta varten toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavassa seuraavassa yleisessä rekisteröintiasiakirjassa, paitsi jos liikkeeseenlaskija haluaa käyttää yleistä rekisteröintiasiakirjaa hyväksyttäväksi jätetyn esitteen osana. Tässä tapauksessa liikkeeseenlaskijan on toimitettava yleisen rekisteröintiesitteen muutos toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään silloin, kun 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu hakemus jätetään.

Poiketen siitä, mitä toisessa alakohdassa säädetään, jos toimivaltainen viranomainen ilmoittaa liikkeeseenlaskijalle, että sen muutosta koskeva pyyntö koskee puutetta tai olennaista asiavirhettä tai epätarkkuutta, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden osalta, jotka ovat olennaisen tärkeitä tietoon perustuvan arvion tekemiseksi liikkeeseenlaskijasta, liikkeeseenlaskijan on toimitettava yleisen rekisteröintiasiakirjan muutos toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.

10.  Edellä olevia 7 ja 9 kohdan säännöksiä sovelletaan ainoastaan, jos yleistä rekisteröintiasiakirjaa ei käytetä esitteen osana. Jos yleistä rekisteröintiasiakirjaa käytetään esitteen osana, ainoastaan 22 artiklassa annettuja esitteen täydentämistä koskevia sääntöjä sovelletaan esitteen hyväksymisen ja yleisölle tehdyn tarjouksen voimassaoloajan lopullisen päättymisen tai, tapauksen mukaan, säännellyllä markkinalla tapahtuvan kaupankäynnin aloittamisen välisenä aikana sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin.

11.  Liikkeeseenlaskijalla, joka täyttää 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tai 3 kohdassa kuvatut edellytykset, on oltava säännöllisen liikkeeseenlaskijan asema, ja siihen on sovellettava 19 artiklan 5 kohdassa kuvattua nopeampaa hyväksymisprosessia edellyttäen, että

a)  toimitettuaan tai jätettyään hyväksyttäväksi kunkin yleisen rekisteröintitodistuksen liikkeeseenlaskija antaa toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisen vahvistuksen siitä, että kaikki säännellyt tiedot, jotka on annettava direktiivin 2004/109/EY ja tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti, on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle ja julkaistu mainituissa säädöksissä säädettyjen vaatimusten mukaisesti; ja

b)  jos toimivaltainen viranomainen toteuttaa 8 kohdassa tarkoitetun tarkastelun, liikkeeseenlaskija muuttaa yleistä rekisteröintiasiakirjaansa 9 kohdassa säädettyjen järjestelyjen mukaisesti.

Jos liikkeeseenlaskija ei täytä jotain edellä mainituista edellytyksistä, se menettää säännöllisen liikkeeseenlaskijan aseman.

12.  Jos toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettu tai sen hyväksymä yleinen rekisteröintiasiakirja julkaistaan viimeistään neljä kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen ja se sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY(21) 4 artiklassa tarkoitetut vuositilinpäätöksessä julkistettaviksi vaaditut tiedot, liikkeeseenlaskijan katsotaan täyttäneen velvoitteensa julkaista vuositilinpäätös mainitun artiklan mukaisesti.

Jos toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettu tai sen hyväksymä yleinen rekisteröintiasiakirja tai sen muutos julkaistaan viimeistään kolme kuukautta tilikauden ensimmäisten kuuden kuukauden päättymisen jälkeen ja se sisältää direktiivin 2004/109/EY 5 artiklassa tarkoitetut puolivuotiskatsauksessa julkistettaviksi vaaditut tiedot, liikkeeseenlaskijan katsotaan täyttäneen velvoitteensa julkaista puolivuotiskatsaus mainitun artiklan mukaisesti.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa kuvatuissa tapauksissa liikkeeseenlaskijan on

a)  sisällytettävä yleiseen rekisteröintiasiakirjaan ristiviittausten luettelo, jossa yksilöidään, mistä kukin vuositilinpäätöksissä ja puolivuotiskatsauksissa vaadittu tieto löytyy yleisessä rekisteröintiasiakirjassa;

b)  toimitettava yleinen rekisteröintiasiakirja toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 2004/109/EY 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja asetettava se direktiivin 2004/109/EY 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun virallisesti nimetyn järjestelmän saataville;

c)  sisällytettävä yleiseen rekisteröintiasiakirjaan vastuulausunto direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa edellytetyllä tavalla.

13.  Edellä olevaa 12 kohtaa sovelletaan ainoastaan, kun liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltio on tätä asetusta sovellettaessa myös direktiivin 2004/109/EY mukainen kotijäsenvaltio ja kun yleisen rekisteröintiasiakirjan kieli täyttää direktiivin 2004/109/EY 20 artiklassa säädetyt edellytykset.

14.  EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään yleisen rekisteröintiasiakirjan tarkastamista, hyväksymistä, toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamista ja tarkastelua koskeva menettely, yleisen rekisteröintiasiakirjan muuttamista koskevat edellytykset sekä olosuhteet, joissa säännöllisen liikkeeseenlaskijan asema saatetaan menettää.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Erillisistä asiakirjoista koostuva esite

1.  Liikkeeseenlaskijan, jonka rekisteröintiasiakirjan toimivaltainen viranomainen on jo hyväksynyt, on arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä laadittava ainoastaan arvopaperiliite ja tiivistelmä. Tällöin arvopaperiliite ja tiivistelmä on hyväksyttävä erikseen.

Jos rekisteröintiasiakirjan hyväksymisen jälkeen on ilmennyt sellainen rekisteröintiasiakirjan tietoihin liittyvä merkityksellinen uusi seikka tai olennainen asiavirhe tai epätarkkuus, joka vaikuttaa arvopapereiden arviointiin, rekisteröintiasiakirjan täydennys on jätettävä hyväksyttäväksi samaan aikaan kuin arvopaperiliite ja tiivistelmä. Tässä tapauksessa ei sovelleta oikeutta peruuttaa sitoumukset 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Rekisteröintiasiakirja ja tarvittaessa sen täydennys sekä niihin liitetyt arvopaperiliite ja tiivistelmä muodostavat esitteen, kun toimivaltainen viranomainen on ne hyväksynyt.

2.  Liikkeeseenlaskijan, jonka yleisen rekisteröintiasiakirjan toimivaltainen viranomainen on jo hyväksynyt tai joka on toimittanut yleisen rekisteröintiasiakirjan toimivaltaiselle viranomaiselle ilman 9 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaista ennakkohyväksyntää, on arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä laadittava ainoastaan arvopaperiliite ja tiivistelmä. Tällöin yleisen rekisteröintiasiakirjan hyväksymisen tai toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamisen jälkeen toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut arvopaperiliite, tiivistelmä ja yleisen rekisteröintiasiakirjan kaikki muutokset – pois lukien säännöllisen liikkeeseenlaskijan yleisen rekisteröintiasiakirjan muutokset 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti – on hyväksytettävä erikseen.

Jos liikkeeseenlaskija on toimittanut toimivaltaiselle viranomaiselle yleisen rekisteröintiasiakirjan ilman hyväksyntää, kaikki asiakirjat, mukaan luettuina yleisen rekisteröintiasiakirjan muutokset, on hyväksytettävä huolimatta siitä, että nämä asiakirjat ovat erillisiä.

Yleinen rekisteröintiasiakirja, jota on muutettu 9 artiklan 7 tai 9 kohdan mukaisesti, sekä siihen liitetyt arvopaperiliite ja tiivistelmä muodostavat esitteen, kun toimivaltainen viranomainen on ne hyväksynyt.

11 artikla

Esitteeseen liittyvä vastuu

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että esitteessä annetuista tiedoista ovat vastuussa liikkeeseenlaskija tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimet, tarjoaja, kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista hakeva henkilö tai takaaja. Vastuussa olevat henkilöt on yksilöitävä esitteessä selkeästi ilmoittamalla heidän nimensä ja tehtävänsä tai oikeushenkilöiden kyseessä ollessa niiden nimet ja sääntömääräiset kotipaikat; esitteeseen on niin ikään sisällytettävä näiden henkilöiden antama vakuutus siitä, että esitteen sisältö vastaa heidän parhaan ymmärryksensä mukaan tosiseikkoja ja ettei esitteestä ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden siviilioikeudellista vastuuta koskevia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä sovelletaan esitteen sisältämistä tiedoista vastuussa oleviin henkilöihin.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, ettei siviilioikeudellista vastuuta kohdisteta kehenkään pelkästään tiivistelmän perusteella, sen käännös mukaan luettuna, paitsi jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin. Tiivistelmässä on oltava tätä koskeva selvä varoitus.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt ovat vastuussa yleiseen rekisteröintiasiakirjaan sisältyvistä tiedoista ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa yleistä rekisteröintiasiakirjaa käytetään hyväksytyn esitteen osana. Tätä sovelletaan silloin, kun yleiseen rekisteröintiasiakirjaan sisältyy direktiivin 2004/109/EY 4 ja 5 artiklan mukaiset tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta samojen artiklojen soveltamista.

12 artikla

Esitteen, ohjelmaesitteen ja rekisteröintiasiakirjan voimassaolo

1.  Esite tai ohjelmaesite, joka on yhtenä asiakirjana tai koostuu erillisistä asiakirjoista, on voimassa 12 kuukautta siitä, kun se on hyväksytty, kun on kyse arvopapereiden tarjoamisesta yleisölle tai niiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, edellyttäen kuitenkin, että esitteeseen tai ohjelmaesitteeseen on liitetty kaikki 22 artiklassa vaaditut täydennykset.

Jos esite tai ohjelmaesite koostuu erillisistä asiakirjoista, sen voimassaolo alkaa siitä, kun arvopaperiliite on hyväksytty.

2.  Rekisteröintiasiakirja, mukaan luettuna 9 artiklassa tarkoitettu yleinen rekisteröintiasiakirja, joka on aikaisemmin toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle tai hyväksytty, on voimassa käytettäväksi esitteen osana 12 kuukauden ajan siitä, kun se on toimitettu viranomaiselle tai hyväksytty.

Tällaisen rekisteröintiasiakirjan voimassaolon päättyminen ei vaikuta sen esitteen voimassaoloon, jonka osa rekisteröintiasiakirja on.

III LUKU

ESITTEEN SISÄLTÖ JA MUOTO

13 artikla

Vähimmäistiedot ja -muoto

1.  Komissio antaa 42 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat esitteen, ohjelmaesitteen ja lopullisten ehtojen muotoa ja luetteloita, jossa määritellään erityiset tiedot, jotka esitteessä on oltava, jottei samoja tietoja esitetä useampaan kertaan silloin, kun esite koostuu erillisistä asiakirjoista.

Esitteen eri luetteloja laadittaessa on otettava huomioon erityisesti seuraavat tekijät:

a)  erityyppiset tiedot, joita sijoittajat tarvitsevat osakesidonnaisista ja muista kuin osakesidonnaisista arvopapereista; on omaksuttava johdonmukainen lähestymistapa sellaisten esitteeseen sisällytettävien tietojen osalta, jotka koskevat taloudellisilta omaisuuksiltaan samankaltaisia arvopapereita, etenkin johdannaisarvopapereita;

b)  muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden tarjoamisen ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisen eri tyypit ja niihin liittyvät ominaispiirteet;

c)  sellaisen ohjelmaesitteen muoto, joka koskee muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita, kaikentyyppiset optiot ja warrantit mukaan luettuina, ja siinä ilmoitettavat tiedot;

d)  tarvittaessa liikkeeseenlaskijan julkinen luonne;

e)  tarvittaessa liikkeeseenlaskijan toiminnan erityispiirteet.

Komission on erityisesti laadittava kaksi erillistä ja toisistaan merkittävästi eroavaa esiteluetteloa, joissa vahvistetaan muihin kuin osakesidonnaisiin arvopapereihin sovellettavat tietoa koskevat vaatimukset mukautettuina eri sijoittajaryhmiä – kokeneet ja muut kuin kokeneet sijoittajat – vastaavasti siten, että otetaan huomioon sijoittajien erilainen tiedontarve.

2.  Komissio antaa 42 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan luettelo yleiseen rekisteröintiasiakirjaan sisällytettävistä vähimmäistiedoista ja erityinen luettelo luottolaitosten yleistä rekisteröintiasiakirjaa varten.

Tällaisella luettelolla varmistetaan, että yleinen rekisteröintiasiakirja sisältää kaikki tarvittavat tiedot liikkeeseenlaskijasta, jotta samaa yleistä rekisteröintiasiakirjaa voidaan käyttää myös myöhemmin, kun osakesidonnaisia tai muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita tai johdannaisia tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi. Taloudellisten tietojen, toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen, tulevaisuudennäkymien sekä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevien tietojen on oltava mahdollisimman yhdenmukaiset niiden tietojen kanssa, jotka on esitettävä direktiivin 2004/109/EY 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuissa vuositilinpäätöksessä ja puolivuotiskatsauksessa sekä toimintakertomuksessa ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten on perustuttava kansainvälisten arvopaperimarkkinavalvojien yhteisöjen, erityisesti IOSCOn (International Organisation of Securities Commissions) antamiin taloudellisia ja muita tietoja koskeviin standardeihin sekä tämän asetuksen liitteisiin I, II ja III. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta .... [6 months before the date of application of this Regulation].

14 artikla

Listautumisen jälkeistä liikkeeseenlaskua koskevien tietojen yksinkertaistettu julkistamisjärjestelmä

1.  Seuraavat henkilöt voivat päättää laatia yksinkertaistetun esitteen listautumisen jälkeistä liikkeeseenlaskua koskevien tietojen yksinkertaistettua julkistamisjärjestelmää noudattaen, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla:

a)  liikkeeseenlaskijat, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai pk-yritysten kasvumarkkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, joka ei ole pk-yritysten kasvumarkkina ja jossa sovelletaan julkistamisvaatimuksia, jotka vastaavat vähintään pk-yritysten kasvumarkkinaan sovellettavia vaatimuksia rahoitusmarkkinadirektiivin 33 artiklan 3 kohdan d, e, f ja g alakohdan mukaisesti, vähintään 18 kuukauden ajaksi ja jotka laskevat liikkeeseen enemmän samanlajisia arvopapereita;

b)  liikkeeseenlaskijat, joiden osakesidonnaiset arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai pk-yritysten kasvumarkkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, joka ei ole pk-yritysten kasvumarkkina ja jossa sovelletaan julkistamisvaatimuksia, jotka vastaavat vähintään pk-yritysten kasvumarkkinaan sovellettavia vaatimuksia rahoitusmarkkinadirektiivin 33 artiklan 3 kohdan d, e, f ja g alakohdan mukaisesti, vähintään 18 kuukauden ajaksi ja jotka laskevat liikkeeseen muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita;

c)  tarjoajat, jotka tarjoavat sen lajisia arvopapereita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai pk-yritysten kasvumarkkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, joka ei ole pk-yritysten kasvumarkkina ja jossa sovelletaan julkistamisvaatimuksia, jotka vastaavat vähintään pk-yritysten kasvumarkkinaan sovellettavia vaatimuksia rahoitusmarkkinadirektiivin 33 artiklan 3 kohdan d, e, f ja g alakohdan mukaisesti, vähintään 18 kuukauden ajaksi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa yksinkertaistetussa esitteessä on käytettävä 7 artiklan mukaista tiivistelmää, erityistä rekisteröintiasiakirjaa, jota voivat käyttää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut henkilöt, ja erityistä arvopaperiliitettä, jota voivat käyttää a ja c alakohdassa tarkoitetut henkilöt.

Ensimmäisen alakohdan a, b ja c kohdan soveltamiseksi EAMV:n on julkistettava luettelo monenkeskisistä kaupankäyntijärjestelmistä, jotka eivät ole pk-yritysten kasvumarkkinoita ja joissa sovelletaan julkistamisvaatimuksia, jotka vastaavat vähintään pk-yritysten kasvumarkkinaan sovellettavia vaatimuksia rahoitusmarkkinadirektiivin 33 artiklan 3 kohdan d, e, f ja g alakohdan mukaisesti, ja päivitettävä tätä luetteloa säännöllisesti.

2.  Noudattaen 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjä periaatteita ja rajoittamatta 17 artiklan 2 kohdan soveltamista, 1 kohdassa tarkoitettuun yksinkertaistettuun esitteeseen on sisällyttävä tarpeelliset suppeammat tiedot, joita sijoittaja edellyttäisi kohtuudella saavansa listautumisen jälkeisestä liikkeeseenlaskusta voidakseen tehdä tietoon perustuvan arvion

a)  liikkeeseenlaskijan ja mahdollisen takaajan tulevaisuudennäkymistä esitteeseen sisältyvien tai siihen viitattuina tietoina sisällytettyjen, yksinomaan viimeisintä tilikautta koskevien taloudellisten tietojen perustella,

b)  arvopapereihin liittyvistä oikeuksista,

c)  liikkeeseenlaskun syistä ja siitä liikkeeseenlaskijaan kohdistuvista vaikutuksista; näitä tietoja ovat erityisesti käyttöpääomaa koskeva lausunto, tiedot pääomittamisesta ja velkaantuneisuudesta, tiedot vaikutuksesta yleiseen pääomarakenteeseen sekä ytimekäs tiivistelmä asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti edellisen liikkeeseenlaskun jälkeen julkistetuista merkityksellisistä tiedoista.

Tiivistelmän on katettava ainoastaan listautumisen jälkeistä liikkeeseenlaskua koskevassa yksinkertaistetussa julkistamisjärjestelmässä vaaditut tiedot.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yksinkertaistetun esitteen tiedot on laadittava ja esitettävä helposti analysoitavassa, ytimekkäässä ja ymmärrettävässä muodossa, jotta sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.

3.  Komissio antaa 42 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa tarkoitetut suppeammat tiedot, jotka on sisällytettävä 1 kohdassa tarkoitetussa yksinkertaistetussa julkistamisjärjestelmässä sovellettaviin luetteloihin.

Täsmennettäessä suppeampia tietoja, jotka on sisällytettävä yksinkertaistetussa julkistamisjärjestelmässä sovellettaviin luetteloihin, komission on otettava huomioon tarve helpottaa pääsyä pääomamarkkinoille, pääoman kustannuksien alentamisen ja pääoman saannin merkitys sekä tiedot, jotka liikkeeseenlaskijan on jo edellytetty julkistavan direktiivin 2004/109/EY ja soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti. Komissio mitoittaa vaatimukset siten, että niissä keskitytään tietoihin, jotka ovat olennaisia ja merkityksellisiä listautumisen jälkeisten liikkeeseenlaskujen kannalta sekä oikeasuhteisia, jotta liikkeeseenlaskijoille ei aiheuteta tarpeetonta rasitetta.

Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[6 months before the date of application of this Regulation].

15 artikla

EU:n kasvuesite

1.  Seuraavilla yksiköillä on oikeus laatia EU:n kasvuesite tässä artiklassa vahvistettua suhteutettua julkistamisjärjestelmää noudattaen, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle, paitsi jos arvopaperit on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla:

a)  pk-yritykset;

b)  liikkeeseenlaskijat, jotka ovat muita kuin pk-yrityksiä, jos yleisölle tarjoaminen koskee arvopapereita, jotka on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla;

c)  liikkeeseenlaskijat, jotka ovat muita kuin a ja b kohdassa tarkoitettuja liikkeeseenlaskijoita, jos arvopapereiden yleisölle tarjoamisen yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on enintään 20 000 000 euroa laskettuna 12 kuukauden jaksolta.

Tämän artiklan mukaisesti hyväksytty EU:n kasvuesite on voimassa kaikenlaisen arvopapereiden yleisölle tarjoamisen osalta kaikissa vastaanottavissa jäsenvaltioissa 23, 24 ja 25 artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu suhteutetun julkistamisjärjestelmän mukainen EU:n kasvuesite on vakiomuotoinen asiakirja, joka liikkeeseenlaskijoiden on helppo täyttää.

1 a.  EU:n kasvuesitteen on katettava seuraavat kolme keskeistä tekijää:

a)  liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset tiedot, kuten

i)  liikkeeseenlaskijan nimi ja esitteestä vastaavat henkilöt;

ii)  yleiskuva liikkeeseenlaskijan liiketoiminnasta, nykyisestä kaupankäynnistä ja tulevaisuudennäkymistä;

iii)  liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskitekijät;

iv)  taloudelliset tiedot, jotka voidaan sisällyttää viittauksina;

b)  arvopapereita koskevat keskeiset tiedot, kuten

i)  tarjoukseen sisältyvien arvopaperien määrä ja laatu;

ii)  arvopaperien yleiset ehdot ja edellytykset sekä kuvaus arvopapereihin liittyvistä oikeuksista;

iii)  arvopapereihin liittyvät riskitekijät;

c)  tarjousta koskevat keskeiset tiedot, kuten

i)  tarjouksen yleiset ehdot ja edellytykset, mukaan lukien liikkeeseenlaskuhinta;

ii)  tarjouksen perustelut ja nettotuoton käyttötarkoitus.

3.  Komissio antaa 42 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetun vakiomuotoisen EU:n kasvuesitteen suppeampi sisältö ja muoto. Säädöksissä on täsmennettävä esiteluettelossa vaaditut tiedot yksinkertaisella kielellä ja mahdollisuuksien mukaan sisällyttäen tiedot viittauksina.

Täsmennettäessä erityisen vakiomuotoisen EU:n kasvuesitteen suppeampaa sisältä ja muotoa komission on mitoitettava tietovaatimukset siten, että ne painottuvat

a)  tietoihin, jotka ovat olennaisia ja merkityksellisiä tehtäessä investointi sijoittajille liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin;

b)  tarpeeseen varmistaa yrityksen koon ja sen varainhankintatarpeiden välinen oikeasuhteisuus; ja

c)  esitteen tuotantokustannusksiin.

Komissio ottaa tällöin huomioon seuraavaa:

  tarve varmistaa, että EU:n kasvuesite on hallinnollisen rasituksen ja julkaisemiskustannusten kannalta huomattavasti ja aidosti kevyempi kuin täydellinen esite;

  tarve helpottaa pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille ja varmistaa samalla sijoittajien luottamus tällaisiin yrityksiin sijoittamiseen;

  tarve alentaa kustannuksia ja vähentää rasitetta pk-yritysten kannalta;

  tarve tuoda esiin pk-yritysten kannalta erityisen merkitykselliset tiedot;

  liikkeeseenlaskijan koko ja toiminnan kesto;

  eri tarjoustyypit ja niiden ominaispiirteet;

  erityyppiset tiedot, joita sijoittajat tarvitsevat eri arvopaperityypeistä.

Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[6 months before the date of application of this Regulation].

16 artikla

Riskitekijät

1.  Esitteessä mainittavat riskitekijät on rajattava riskeihin, jotka ovat liikkeeseenlaskijalle ja/tai arvopapereille ominaisia ja jotka ovat olennaisia tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja jotka vahvistetaan rekisteröintiasiakirjan ja arvopaperiliitteen sisällössä. ▌

1 a.  Riskivaikutuksiin on luettava myös vaikutukset, jotka aiheutuvat arvopaperin alisteisuuden tasosta, ja vaikutus joka kohdistuu arvopaperien haltijoille suoritettavien maksujen odotetusta koosta tai ajankohdasta konkurssin tai jonkin vastaavan menettelyn, mukaan lukien tarvittaessa luottolaitoksen maksukyvyttömyys tai sen kriisinratkaisu tai uudelleenjärjestely direktiivin 2014/59/EU (pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi) mukaisesti.

2.  EAMV laatii suuntaviivat, jotka koskevat ▌arviointia riskitekijöiden tunnusmerkillisyydestä ja olennaisuudesta sekä riskitekijöiden jakamista ▌. Lisäksi EAVM laatii suuntaviivat, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkistaa riskitekijöitä tavalla, joka kannustaa liikkeeseenlaskijoita julkistamaan riskitekijät asianmukaisesti ja kohdennetusti.

17 artikla

Tietojen julkistamatta jättäminen

1.  Jos yleisölle tarjottavien arvopapereiden lopullista tarjoushintaa ja/tai määrää ei voida ilmoittaa esitteessä,

a)  a)esitteessä on ilmoitettava perusteet ja/tai ehdot, joiden mukaisesti edellä mainitut tekijät määräytyvät, tai hinnan osalta enimmäishinta; tai

b)  arvopapereiden hankinta- tai merkintäsitoumuksen voi peruuttaa vähintään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun yleisölle tarjottavien arvopapereiden lopullinen tarjoushinta ja/tai määrä on ilmoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle.

Arvopapereiden lopullinen tarjoushinta ja määrä on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, ja ne on julkaistava 20 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

2.  Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan olla julkistamatta esitteessä tiettyjä siihen kuuluvia tietoja, jos se katsoo, että jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)  kyseisten tietojen julkistaminen olisi yleisen edun vastaista;

b)  kyseisten tietojen julkistaminen aiheuttaisi vakavaa haittaa liikkeeseenlaskijalle, edellyttäen kuitenkin, ettei näiden tietojen julkistamatta jättäminen ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden osalta, jotka ovat olennaisen tärkeitä tietoon perustuvan arvion muodostamiseksi liikkeeseenlaskijasta, tarjoajasta tai mahdollisesta takaajasta sekä esitteessä tarkoitettujen arvopapereiden tuottamista oikeuksista;

c)  kyseisillä tiedoilla on vain vähäinen merkitys tietyn tarjouksen tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamisen kannalta, eivätkä ne vaikuttaisi liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai takaajan taloudellisen aseman ja tulevaisuudennäkymien arviointiin.

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EAMV:lle vuosittain kertomus tiedoista, joiden julkistamatta jättämiseen se on antanut luvan.

3.  Jos tietyt esitteeseen sisällytettävät tiedot ovat poikkeuksellisesti epätarkoituksenmukaisia liikkeeseenlaskijan toimialan, sen oikeudellisen muodon tai esitteessä tarkoitettujen arvopapereiden kannalta, esitteeseen on sisällytettävä vaadittavia tietoja vastaavat tiedot, paitsi jos tällaisia tietoja ei ole, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sijoittajille annettavien tietojen riittävyyttä koskevien vaatimusten soveltamista.

4.  Kun jäsenvaltio takaa arvopapereiden tarjoamisen, liikkeeseenlaskijalla, tarjoajalla tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalla henkilöllä on laatiessaan esitettä 4 artiklan mukaisesti oikeus jättää pois kyseistä jäsenvaltiota koskevat tiedot.

5.  EAMV voi laatia suuntaviivaluonnoksia sellaisten tapausten määrittelemiseksi, joissa tietoja voidaan jättää julkistamatta 2 kohdan mukaisesti, ottaen huomioon 2 kohdassa tarkoitetut kertomukset, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle.

18 artikla

Tietojen sisällyttäminen viittauksina

1.  Tietoja voidaan sisällyttää esitteeseen tai ohjelmaesitteeseen viittauksina, jos esite on julkaistu aikaisemmin tai samanaikaisesti sähköisessä muodossa, laadittu kielellä, joka täyttää 25 artiklan vaatimukset, ja ilmoitettu unionin lainsäädännön julkistamisvaatimuksien mukaisesti tai ilmoitettu kauppapaikan tai pk-yrityksien kasvumarkkinan sääntöjen mukaisesti, esimerkiksi:

a)  asiakirjat, jotka▌toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tai jolle ne on toimitettu tämän asetuksen mukaisesti;

b)  1 artiklan 3 kohdan f ja g alakohdassa sekä 1 artiklan 4 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetut asiakirjat;

c)  2 artiklan 1 kohdan l alakohdassa määritellyt säännellyt tiedot;

d)  vuosittaiset ja osavuosittaiset taloudelliset tiedot;

e)  tilintarkastuskertomukset ja tilinpäätökset;

f)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EY(22) 19 artiklassa määritellyt toimintakertomukset;

g)  direktiivin 2013/34/EY 20 artiklassa määritellyt hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat selvitykset;

h)  [[osakkeenomistajien oikeuksia koskevan tarkistetun direktiivin(23)] [X] artiklassa määritellyt palkitsemisraportit];

h a)  vuosikertomukset tai esitetyt tiedot, joita direktiivin 2011/61/EU 22 ja 23 artikla edellyttävät;

i)  perustamiskirja ja yhtiöjärjestys.

Näiden tietojen on oltava uusimpia liikkeeseenlaskijan käytettävissä olevia tietoja.

Kun tiedot sisällytetään viittauksina ainoastaan asiakirjan tietyissä osissa, esitteeseen on sisällytettävä lausunto, jossa todetaan, että sisällyttämättä jätetyt osat ovat joko tarpeettomia sijoittajan kannalta tai löytyvät muualta esitteestä.

2.  Kun tietoja sisällytetään asiakirjoihin viittauksina, liikkeeseenlaskijoiden, tarjoajien tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden on varmistettava tietojen saatavuus. Esitteessä on oltava erityisesti luettelo ristiviittauksista, jotta sijoittajat voivat löytää yksittäiset tiedot helposti, ja esitteeseen on sisällytettävä hyperlinkit kaikkiin asiakirjoihin, jotka sisältävät viittauksina sisällytettyjä tietoja.

3.  Liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön on mahdollisuuksien mukaan samalla, kun se toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle esitteen ensimmäisen luonnoksen, ja joka tapauksessa esitteen tarkasteluprosessin aikana toimitettava esitteeseen viittauksina sisällytetyt tiedot haun mahdollistavassa sähköisessä muodossa, jollei toimivaltainen viranomainen, joka vastaa esitteen hyväksymisestä, ole jo hyväksynyt näitä tietoja tai jollei niitä ole jo toimitettu sille.

4.  ▌EAMV voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjaluettelojen päivittämistä sisällyttämällä niihin muuntyyppisiä asiakirjoja, jotka on unionin lainsäädännön mukaan toimitettava viranomaiselle tai jotka edellyttävät viranomaisen hyväksyntää.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

IV LUKU

ESITTEEN HYVÄKSYMISTÄ JA JULKAISEMISTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

19 artikla

Esitteen tarkastaminen ja hyväksyminen

1.  Esitettä ei saa julkaista ennen kuin asianomaisen kotijäsenvaltion asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sen tai kaikki sen muodostavat osat.

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalle henkilölle esitteen hyväksymistä koskevasta päätöksestään 10 työpäivän kuluessa esitteen luonnoksen jättämisestä.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle esitteen ja sen mahdollisen täydennyksen hyväksymisestä samanaikaisesti, kun sen hyväksyntä notifioidaan liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalle henkilölle.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettu määräaika pidennetään 20 työpäivään, jos yleisölle tehtävä tarjous käsittää sellaisen liikkeeseenlaskijan arvopapereita, jonka arvopapereita ei ole aiemmin otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja joka ei ole vielä tarjonnut arvopapereita yleisölle.

Tätä 20 työpäivän määräaikaa sovelletaan ainoastaan esitteen ensimmäisen luonnoksen jättämiseen. Jos on tietoja on toimitettava myöhemmin 4 kohdan mukaisesti, sovelletaan 2 kohdassa säädettyä määräaikaa.

4.  Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että esitteen luonnos ei täytä sen hyväksymiselle asetettuja täydellisyyttä, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevia vaatimuksia ja/tai että muutokset tai täydentävät tiedot ovat tarpeen,

a)  sen on ilmoitettava asiasta liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalle henkilölle 10 työpäivän kuluessa esitteen luonnoksen ja/tai täydentävien tietojen jättämisestä, ja esitettävä päätökselle yksityiskohtaiset perustelut; ja

b)  edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja on sovellettava vasta siitä päivästä, jona muutettu esitteen luonnos ja/tai pyydetyt täydentävät tiedot on jätetty toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.  Poiketen siitä, mitä 2 ja 4 kohdassa säädetään, kyseisissä kohdissa tarkoitettua määräaikaa on lyhennettävä viiteen työpäivään, kun on kyse 9 artiklan 11 kohdassa tarkoitetuista säännöllisistä liikkeeseenlaskijoista. Säännöllisen liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen suunnitellusta jättämisestä vähintään viisi työpäivää ennen päivää, jona se aikoo jättää hakemuksen hyväksyttäväksi.

Säännöllisen liikkeeseenlaskijan on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle hakemus, joka sisältää tarvittavat muutokset yleiseen rekisteröintiasiakirjaan ja tarvittaessa arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään, jotka on jätetty hyväksyttäviksi.

Säännölliseltä liikkeeseenlaskijalta ei edellytetä hyväksynnän hankkimista yleiseen rekisteröintiasiakirjaan tehtäviin muutoksiin elleivät kyseiset muutokset koske puutetta tai olennaista asiavirhettä tai olennaista epätarkkuutta, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden osalta, jotka ovat olennaisen tärkeitä tietoon perustuvan arvion tekemiseksi liikkeeseenlaskijasta.

6.  Toimivaltaisten viranomaisten on annettava verkkosivustoillaan tarkastamis- ja hyväksymisprosessia koskevat ohjeet esitteiden tehokkaan ja oikea-aikaisen hyväksymisen varmistamiseksi. Näissä ohjeissa on mainittava hyväksyntöjä koskevat yhteyspisteet. Liikkeeseenlaskijalla tai esitteen laatimisesta vastaavalla henkilöllä on oltava mahdollisuus suoraan viestiä ja olla vuorovaikutuksessa toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön kanssa koko esitteen hyväksymisprosessin ajan.

9.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen esitteiden, rekisteröintiasiakirjojen, mukaan luettuina yleiset rekisteröintiasiakirjat, täydennysten ja muutosten hyväksymisen sekä yleisten rekisteröintiasiakirjojen, niiden muutosten ja lopullisten ehtojen toimittamisen yhteydessä veloittamien maksujen tason on oltava kohtuullinen ja oikeasuhteinen ja se on julkistettava vähintään toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla.

10.  EAMV voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joilla määritetään esitteen täydellisyyden, ymmärrettävyyden ja johdonmukaisuuden tarkastamista ja esitteen hyväksymistä koskevat menettelyt.

  Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

11.  EAMV käyttää sille asetuksella (EU) N:o 1095/2010 annettua toimivaltaa edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä toimivaltaisten viranomaisten sellaisten tarkastamis- ja hyväksymisprosessien osalta, jotka liittyvät esitteeseen sisältyvien tietojen täydellisyyden, johdonmukaisuuden ja ymmärrettävyyden arvioimiseen. Erityisesti EAMV edistää lähentymistä, joka liittyy toimivaltaisten viranomaisten tehokkuuteen, menetelmiin ja ajoitukseen esitteeseen sisältyvien tietojen tarkastamisessa, tarvittaessa vertaisarviointien avulla.

11 a.  EAMV:n on kehitettävä keskitetty työnkulun hallintajärjestelmä, jonka olisi katettava esitteiden hyväksyntäprosessi vireillepanosta hyväksyntään, jolloin toimivaltaiset viranomaiset, EAMV ja liikkeeseenlaskijat voivat hallinnoida ja valvoa hyväksyntäpyyntöjä verkossa ja kaikkialla unionissa.

12.  EAMV järjestää ja toteuttaa vähintään yhden vertaisarvioinnin, jossa tarkastellaan toimivaltaisten viranomaisten tarkastamis- ja hyväksymismenettelyjä, mukaan luettuna toimivaltaisten viranomaisten välillä tapahtuva hyväksyntöjen notifiointi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1095/2010 30 artiklan soveltamista. Vertaisarvioinnissa on myös arvioitava toimivaltaisten viranomaisten tarkastuksissaan ja hyväksynnöissään noudattamien eri lähestymistapojen vaikutuksia liikkeeseenlaskijoiden pääoman hankintaan Euroopan unionissa. Vertaisarviointia koskeva kertomus julkaistaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä. EAMV voi ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklassa tarkoitetun arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän neuvot.

20 artikla

Esitteen julkaiseminen

1.  Kun esite on hyväksytty, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön on julkaistava se kohtuullisessa ajassa ennen kuin kyseisten arvopapereiden tarjoaminen yleisölle aloitetaan tai ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi ja viimeistään tarjoamisen aloittamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen ajankohtana.

Tarjottaessa yleisölle ensimmäistä kertaa osakelajia, joka on otettu ensimmäistä kertaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, esite on annettava yleisön saataville vähintään kuusi työpäivää ennen tarjouksen päättymistä.

2.  Riippumatta siitä, onko esite yhtenä asiakirjana vai erillisinä asiakirjoina, se katsotaan annetuksi yleisön saataville, kun se on julkaistu sähköisessä muodossa jollakin seuraavista verkkosivustoista:

a)  liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön verkkosivusto;

  b)  arvopapereita tarjoavien tai myyvien rahoituksenvälittäjien, mukaan luettuina maksuasiamiehet, verkkosivusto;

  c)  soveltuvin osin sen säännellyn markkinan verkkosivusto, jolla kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan, tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän verkkosivusto.

3.  Esite on julkaistava tähän tarkoitukseen varatussa verkkosivuston osiossa, joka on helposti löydettävissä verkkosivustolta. Esitteen on oltava ladattavissa ja tulostettavissa sekä haun mahdollistavassa sähköisessä muodossa, jota ei voida muuttaa.

Sellaisia tietoja sisältävien asiakirjojen, jotka on sisällytetty esitteeseen viitattuina tietoina, sekä esitteen täydennysten ja/tai lopullisten ehtojen on oltava saatavilla samassa osiossa esitteen kanssa, tarvittaessa hyperlinkkien avulla.

Tämän vaikuttamatta 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun peruuttamisoikeuteen, 9 artiklan 11 kohdassa tarkoitetut säännölliset liikkeeseenlaskijat voivat täydennyksen sijasta sisällyttää muutoksia yleiseen rekisteröintiasiakirjaan dynaamisella viittauksella yleisen rekisteröintiasiakirjan uusimpaan versioon.

4.  Esitteen saatavuuden edellytyksenä ei saa olla rekisteröintiprosessin loppuun saattaminen, oikeudellisen vastuun rajaamista koskevan vastuuvapauslausekkeen hyväksyminen tai maksun suorittaminen.

5.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava verkkosivustollaan kaikki hyväksytyt esitteet tai vähintään luettelo hyväksytyistä esitteistä, mukaan luettuna hyperlinkit 3 kohdassa tarkoitettuihin verkkosivustojen erillisiin osioihin, sekä tiedot vastaanottavasta jäsenvaltiosta tai vastaanottavista jäsenvaltioista, jos esitteet on notifioitu 24 artiklan mukaisesti. Julkaistu luettelo, hyperlinkit mukaan luettuina, on pidettävä ajan tasalla, ja kukin siihen sisällytetty tieto on pidettävä verkkosivustolla 7 kohdassa tarkoitetun ajan.

Samaan aikaan kun toimivaltainen viranomainen ilmoittaa EAMV:lle esitteen tai sen mahdollisen täydennyksen hyväksymisestä, sen on toimitettava EAMV:lle sähköinen kopio esitteestä ja sen mahdollisesta täydennyksestä, sekä tiedot, jotka EAMV tarvitsee esitteen luokittelemiseksi 6 kohdassa tarkoitetussa säilytysjärjestelmässä ja 45 artiklassa tarkoitettua kertomusta varten.

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava tiedot kaikista 24 artiklan mukaisesti vastaanotetuista notifikaatioista verkkosivustollaan.

6.  Viimeistään siitä alkaen, kun asianomaisten arvopapereiden tarjoaminen yleisölle on alkanut tai ne on otettu kaupankäynnin kohteeksi, EAMV:lle julkaisee verkkosivustollaan kaikki toimivaltaisilta viranomaisilta vastaanottamansa esitteet, mukaan luettuina niiden mahdolliset täydennykset, lopulliset ehdot ja tarvittaessa niiden käännökset, sekä tiedot vastaanottavasta jäsenvaltiosta tai vastaanottavista jäsenvaltioista, joihin esitteet on notifioitu 24 artiklan mukaisesti. Julkaiseminen varmistetaan säilytysjärjestelmällä, johon yleisöllä on maksuton pääsy ja jossa on käytettävissä hakutoimintoja. Esitteisiin sisältyvien keskeisten tietojen, kuten arvopapereiden ISIN-koodin ja liikkeeseenlaskijoiden oikeushenkilötunnuksen, on oltava luettavissa koneellisesti myös, kun käytetään metadataa.

7.  Kaikkien hyväksyttyjen esitteiden on oltava 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuilla verkkosivustoilla julkisesti saatavilla digitaalisessa muodossa vähintään 10 vuoden ajan niiden julkaisemisesta.

8.  Jos esite koostuu useasta asiakirjasta ja/tai jos se sisältää viitattuja tietoja, asiakirjat ja tiedot, jotka muodostavat esitteen, voidaan julkaista ja levittää erikseen, edellyttäen että kyseiset asiakirjat annetaan yleisön saataville 2 kohdan säännösten mukaisesti. Kussakin esitteen osan muodostavassa asiakirjassa on ilmoitettava, missä muut asiakirjat, jotka on jo hyväksytty ja/tai toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle, ovat saatavilla.

9.  Yleisön saataville annetun esitteen ja/tai sen täydennysten tekstin ja muodon on aina oltava sama kuin kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä alkuperäisessä versiossa.

10.  Liikkeeseenlaskijan, tarjoajan, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tai arvopapereita tarjoavien tai myyvien rahoituksenvälittäjien on pyynnöstä ja maksutta toimitettava pysyvällä välineellä kopio esitteestä luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille. Toimittamisvelvoite rajoittuu lainkäyttöalueisiin, joilla tarjous on tehty yleisölle tai joilla kaupankäynnin kohteeksi ottaminen tapahtuu tämän asetuksen mukaisesti.

11.  Jotta voidaan varmistaa tässä artiklassa säädettyjen menettelyjen johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV voi laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään esitteiden julkaisemista koskevat vaatimukset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

12.  EAMV laatii luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa eritellään 5 kohdassa tarkoitettujen esitteiden luokittelemiseksi tarvittavat tiedot.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[12 months from date of entry into force of this Regulation].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

21 artikla

Mainonta

1.  Kaikessa mainonnassa, joka koskee joko arvopapereiden tarjoamista yleisölle tai niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, on noudatettava tässä artiklassa säädettyjä periaatteita.

2.  Mainonnassa on mainittava, että esite on julkaistu tai aiotaan julkaista, sekä ilmoitettava, missä esite on sijoittajien saatavilla.

3.  Mainonnan on oltava selvästi tunnistettavissa mainonnaksi. Mainokseen sisältyvät tiedot eivät saa olla epätarkkoja tai harhaanjohtavia. Mainokseen sisältyvien tietojen on myös oltava johdonmukaisia suhteessa tietoihin, jotka esite sisältää, jos se on jo julkaistu, tai jotka esitteen on sisällettävä, jos esite julkaistaan myöhemmin.

4.  Kaikkien arvopapereiden yleisölle tarjoamista tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevien suullisesti tai kirjallisesti annettujen tietojen on oltava yhdenmukaiset esitteen tietojen kanssa, vaikkei tietoja annettaisi mainostarkoituksessa.

  Jos liikkeeseenlaskija tai tarjoaja antaa suullisesti tai kirjallisesti olennaisia tietoja, jotka suunnataan yhdelle tai useammalle valikoidulle sijoittajalle, tällaiset tiedot on annettava myös kaikille muille sijoittajille, joille tarjous on suunnattu, riippumatta siitä vaaditaanko tämän asetuksen mukaista esitettä. Jos on julkistettava esite, tiedot on sisällytettävä esitteeseen tai 22 artiklan 1 kohdan mukaiseen esitteen täydennykseen.

5.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella, jossa mainoksia levitetään, on oltava valtuudet valvoa, että mainonnassa, joka liittyy arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle tai niiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, noudatetaan 2–4 kohdassa tarkoitettuja periaatteita.

  Tarvittaessa kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on avustettava jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista mainosten levittämisen yhteydessä arvioimalla, miten mainokset vastaavat esitteessä olevia tietoja.

Toimivaltaisen viranomaisten suorittama mainosten tarkastelu ei saa olla ehtona sille, että arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla missään vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämän vaikuttamatta 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun toimivaltaan.

5 b.  Toimivaltaisen viranomaisen tämän artiklan mukaisesti suorittamasta mainonnan valvonnasta ei saa periä maksuja.

5 c.  Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa mainoksia levitetään, voi sopia kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka ei ole sama toimivaltainen viranomainen, kanssa, että kotijäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on valtuudet valvoa, että mainonta on 5 kohdan säännösten mukaista. Jos tällainen sopimus tehdään, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta liikkeeseenlaskijalle ja EAMV:lle viipymättä.

6.  EAMV:n on laadittava luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään tämän artiklan 2–4 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettua mainontaa koskevat säännökset, täsmentäen myös mainosten levittämistä koskevat säännökset, ja vahvistetaan kotijäsenvaltion ja sen jäsenvaltion, jossa mainoksia levitetään, toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä koskevat menettelyt.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[12 months from date of entry into force of this Regulation].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

22 artikla

Esitteen täydennys

1.  Kaikki esitteen sisältämiin tietoihin liittyvät merkitykselliset uudet seikat, olennaiset asiavirheet tai epätarkkuudet, jotka voivat vaikuttaa arvopapereiden arviointiin ja jotka ilmenevät tai havaitaan esitteen hyväksymisen jälkeen mutta ennen yleisölle tehdyn tarjouksen voimassaoloajan lopullista päättymistä tai kaupankäynnin aloittamista säännellyllä markkinalla sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin, on mainittava esitteen täydennyksessä ilman aiheetonta viivytystä.

Tällainen täydennys on hyväksyttävä viiden työpäivän kuluessa samoin menettelyin kuin esite ja julkaistava noudattamalla vähintään niitä järjestelyjä, joita on noudatettu alkuperäistä esitettä julkaistaessa 20 artiklan mukaisesti. Tarvittaessa on täydennettävä myös tiivistelmää ja sen mahdollisia käännöksiä täydennykseen sisältyvien uusien tietojen huomioon ottamiseksi.

2.  Mikäli esite liittyy arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle, sijoittajilla, jotka ovat jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen täydennyksen julkaisemista, on oltava oikeus peruuttaa sitoumuksensa viiden työpäivän kuluessa täydennyksen julkaisemisesta edellyttäen, että 1 kohdassa tarkoitettu uusi seikka, asiavirhe tai epätarkkuus on ilmennyt ennen julkisen tarjouksen voimassaolon lopullista päättymistä tai arvopapereiden toimittamista sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin. Liikkeeseenlaskija tai tarjoaja voi pidentää tätä määräaikaa. Peruuttamisoikeuden päättymispäivä on ilmoitettava täydennyksessä.

  Jos liikkeeseenlaskija päättää sisällyttää kaikki yleiseen rekisteröintiasiakirjaan tehdyt muutokset käyttämällä dynaamista viittausta yleisen rekisteröintiasiakirjan uusimpaan versioon 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun täydennyksen asemesta, se ei vaikuta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun sijoittajan peruuttamisoikeuteen.

3.  Jos liikkeeseenlaskija laatii täydennyksen sellaisista ohjelmaesitteen tiedoista, jotka koskevat ainoastaan yhtä tai useampaa yksittäistä liikkeeseenlaskua, 2 kohdassa tarkoitettua sijoittajien oikeutta peruuttaa sitoumuksensa sovelletaan ainoastaan asianomaiseen liikkeeseenlaskuun tai asianomaisiin liikkeeseenlaskuihin eikä mihinkään muihin ohjelmaesitteen perusteella tehtäviin arvopapereiden liikkeeseenlaskuihin.

4.  Jos 1 kohdassa tarkoitettu merkityksellinen uusi seikka, olennainen asiavirhe tai epätarkkuus koskee ainoastaan sellaisia tietoja, jotka sisältyvät rekisteröintiasiakirjaan tai yleiseen rekisteröintiasiakirjaan ja jos kyseistä rekisteröintiasiakirjaa tai yleistä rekisteröintiasiakirjaa käytetään samanaikaisesti useiden esitteiden osana, on laadittava ja hyväksytettävä vain yksi täydennys. Tällöin täydennyksessä on mainittava kaikki esitteet, joihin se liittyy.

5.  Tarkastaessaan täydennystä ennen hyväksymistä toimivaltainen viranomainen voi pyytää, että täydennyksessä on liitteenä täydennetyn esitteen konsolidoitu versio, jos tämä on tarpeen esitteeseen sisältyvien tietojen ymmärrettävyyden varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 20 artiklan 3 kohdan 2 a alakohdan soveltamiseen. Tällainen pyyntö katsotaan 19 artiklan 4 kohdan mukaiseksi täydentäviä tietoja koskevaksi pyynnöksi.

6.  Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen tämän artiklan osalta ja ottaa huomioon tekniikan kehitys finanssimarkkinoilla, EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia niiden tilanteiden määrittelemiseksi, joissa esitteen sisältämiin tietoihin liittyvä merkityksellinen uusi seikka, olennainen asiavirhe tai epätarkkuus edellyttää esitteen täydennyksen julkaisemista.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[12 months from the date of entry into force of this Regulation].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

V LUKU

RAJAT YLITTÄVÄ TARJOAMINEN JA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMINEN SEKÄ KÄYTETTÄVÄ KIELI

23 artikla

Esitteiden ja yleisten rekisteröintiasiakirjojen unioninlaajuinen hyväksyminen

1.  Jos arvopapereita on tarkoitus tarjota yleisölle tai ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, kotijäsenvaltion hyväksymä esite ja sen mahdolliset täydennykset ovat voimassa yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten missä tahansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa edellyttäen, että EAMV:lle ja kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle on annettu 24 artiklan mukainen notifikaatio, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklan säännösten soveltamista. Vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa ryhtyä esitteiden osalta hyväksymis- tai hallintomenettelyihin.

  Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan säännöksiä sovelletaan myös jo hyväksyttyihin yleisiin rekisteröintiasiakirjoihin.

Jos esite jätetään hyväksyttäväksi yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ja se sisältää yleisen rekisteröintiasiakirjan, joka on jo hyväksytty jossakin toisessa jäsenvaltiossa, toimivaltainen viranomainen, joka tarkastelee esitettä sen hyväksymistarkoituksessa, ei tarkastele uudelleen yleistä rekisteröintiasiakirjaa vaan hyväksyy sen ennakkohyväksynnän.

2.  Jos esitteen hyväksymisen jälkeen ilmenee 22 artiklassa tarkoitettuja merkityksellisiä uusia seikkoja, olennaisia asiavirheitä tai epätarkkuuksia, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttävän täydennyksen julkaisemista. EAMV ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voivat ilmoittaa kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle uusien tietojen tarpeesta.

24 artikla

Notifiointi

1.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on liikkeeseenlaskijan tai esitteen laatimisesta vastaavan henkilön pyynnöstä kolmen työpäivän kuluessa tämän pyynnön vastaanottamisesta, tai mikäli esitteen luonnos on liitetty pyyntöön, yhden työpäivän kuluessa esitteen hyväksymisestä notifioitava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksymistodistus, josta käy ilmi, että esite on laadittu tämän asetuksen mukaisesti, sekä sähköinen kopio kyseisestä esitteestä. EAMV perustaa verkkosivut, joilla jokainen kansallinen toimivaltainen viranomainen syöttää nämä tiedot.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun notifikaatioon on tarvittaessa liitettävä liikkeeseenlaskijan tai esitteen laatimisesta vastaavan henkilön vastuulla tehdyn esitteen ja/tai tiivistelmän käännös.

Tämän artiklan 1 alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin, kun yleinen rekisteröintiasiakirja on hyväksytty 9 artiklan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti.

Hyväksymistodistus on notifioitava myös liikkeeseenlaskijalle tai esitteen tai tarvittaessa yleisen rekisteröintiasiakirjan laatimisesta vastaavalle henkilölle samanaikaisesti kuin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.  Todistuksessa on oltava maininta 17 artiklan 2 ja 3 kohdan säännösten soveltamisesta sekä perustelut niiden soveltamiselle.

3.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle esitettä koskevasta hyväksymistodistuksesta samanaikaisesti, kun se notifioidaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.  Jos aiemmin notifioidun ohjelmaesitteen lopulliset ehdot eivät sisälly ohjelmaesitteeseen eivätkä täydennykseen, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ne sähköisesti vastaanottavan jäsenvaltion tai vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on toimitettu kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.  Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa kantaa maksua esitteiden ja niiden lisäysten tai tarvittaessa yleisen rekisteröintiasiakirjan notifikaatiosta tai notifikaation vastaanottamisesta eikä mistään muusta asiaan liittyvästä valvontatoimesta kotijäsenvaltiossa tai vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai vastaanottavissa jäsenvaltioissa.

6.  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukaiset soveltamisedellytykset ja ottaa huomioon tekniikan kehitys finanssimarkkinoilla, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia sellaisten vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi, jotka koskevat hyväksymistodistuksen, esitteen, esitteen täydennyksen tai yleisen rekisteröintiasiakirjan ja esitteen ja/tai tiivistelmän käännöksen notifiointia.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

25 artikla

Käytettävä kieli

1.  Jos arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ainoastaan kotijäsenvaltiossa, esite on laadittava kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä tai yhdellä jäsenvaltion virallisista kielistä, joita käytetään siinä jäsenvaltion osassa, jossa sijoitustuotetta tarjotaan.

2.  Jos arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa mutta ei kotijäsenvaltiossa, esite on laadittava liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön valinnan mukaan joko näiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä tai kansainvälisellä finanssialalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

Kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että 7 artiklassa tarkoitettu tiivistelmä käännetään sen viralliselle kielelle tai virallisille kielille tai yhdelle jäsenvaltion virallisista kielistä, joita käytetään siinä jäsenvaltion osassa, jossa sijoitustuotetta tarjotaan, mutta se ei saa vaatia esitteen muiden osien kääntämistä.

Esite on kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa tarkastusta ja hyväksymistä varten laadittava liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön valinnan mukaan joko tämän viranomaisen hyväksymällä kielellä tai kansainvälisellä finanssialalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

3.  Jos arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa kotijäsenvaltio mukaan luettuna, esite on laadittava kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä, minkä lisäksi se on asetettava saataville liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön valinnan mukaan joko kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä tai kansainvälisellä finanssialalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

Kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että 7 artiklassa tarkoitettu tiivistelmä käännetään sen viralliselle kielelle tai virallisille kielille, mutta se ei saa vaatia esitteen muiden osien kääntämistä.

4.  Yksittäisen liikkeeseenlaskun lopulliset ehdot ja tiivistelmä on laadittava samalla kielellä kuin hyväksytty ohjelmaesite on laadittu.

Kun lopulliset ehdot toimitetaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tai jos vastaanottavia jäsenvaltioita on useampia, niiden toimivaltaisille viranomaisille, yksittäisen liikkeeseenlaskun lopullisiin ehtoihin ja niiden liitteenä olevaan tiivistelmään on sovellettava tässä artiklassa säädettyjä kielivaatimuksia.

VI LUKU

KOLMANSIIN MAIHIN SIJOITTAUTUNEITA LIIKKEESEENLASKIJOITA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT

26 artikla

Tämän asetuksen mukaisesti laaditun esitteen perusteella tapahtuva arvopapereiden tarjoaminen tai kaupankäynnin kohteeksi ottaminen

1.  Jos kolmannen maan liikkeeseenlaskija aikoo tarjota arvopapereita yleisölle unionissa tai hakea arvopapereiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi unioniin sijoittautuneella säännellyllä markkinalla tämän asetuksen mukaisesti laaditun esitteen perusteella, sen on hankittava esitteelleen▌kotijäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä 19 artiklan mukaisesti.

Kun esite on hyväksytty 1 alakohdan mukaisesti, siihen sisältyvät kaikki oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat tämän asetuksen mukaista esitettä, ja esitteeseen ja kolmannen maan liikkeeseenlaskijaan on sovellettava kaikkia tämän asetuksen säännöksiä kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

27 artikla

Kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti laaditun esitteen perusteella tapahtuva arvopapereiden tarjoaminen tai kaupankäynnin kohteeksi ottaminen

1.  Kolmannen maan liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä esitteen, joka on tarkoitettu arvopapereiden yleisölle tarjoamista tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten ja joka on laadittu kolmannen maan liikkeeseenlaskijan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja johon sovelletaan kyseistä lainsäädäntöä, edellyttäen, että

a)  kyseisen kolmannen maan lainsäädäntöön sisältyvät tietoja koskevat vaatimukset vastaavat tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja

b)  kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on sopinut yhteistyöjärjestelyistä kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden asiaankuuluvien valvontaviranomaisten kanssa 28 artiklan mukaisesti.

2.  Kun kolmannen maan liikkeeseenlaskija tarjoaa arvopapereita yleisölle tai niitä otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, sovelletaan 23, 24 ja 25 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

  Tällaisten liikkeeseenlaskijoiden osalta kotijäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on oikeus periä ylimääräinen maksu, joka vastaa tällaiseen liikkeeseenlaskemiseen liittyvää rasitetta.

3.  Komissio valtuutetaan antamaan 42 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan yleiset vastaavuusperusteet, jotka perustuvat 6, 7, 8 ja 13 artiklassa säädettyihin vaatimuksiin.

Komissio voi hyväksyä edellä mainittujen vastaavuusperusteiden perusteella täytäntöönpanopäätöksen, jossa todetaan, että kolmannen maan lainsäädäntöön sisältyvät tietoja koskevat vaatimukset vastaavat tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia; Täytäntöönpanopäätös annetaan 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

28 artikla

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on 27 artiklan soveltamiseksi, ja jos se katsotaan tarpeelliseksi, 26 artiklan soveltamiseksi, sovittava kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa yhteistyöjärjestelyistä, jotka koskevat tietojenvaihtoa kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa kolmansissa maissa, ellei asianomainen kolmas maa ole komission luettelossa yhteistyöstä kieltäytyvistä maista. Näillä yhteistyöjärjestelyillä on vähintään varmistettava tehokas tietojenvaihto, jonka ansiosta toimivaltaiset viranomaiset pystyvät hoitamaan tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle ja muille toimivaltaisille viranomaisille tällaisten järjestelyjen tekoa koskevista suunnitelmistaan.

2.  EAMV:n on 27 artiklan soveltamiseksi, ja jos se katsotaan tarpeelliseksi, 26 artiklan soveltamiseksi, helpotettava ja koordinoitava toimivaltaisten viranomaisten ja kolmansien maiden asianomaisten valvontaviranomaisten välisten yhteistyöjärjestelyjen kehittämistä.

Lisäksi EAMV edistää ja koordinoi tarpeen mukaan toimivaltaisten viranomaisten välistä, kolmansien maiden valvontaviranomaisilta saatujen tietojen vaihtoa, jolla voi olla merkitystä 36 ja 37 artiklan mukaisten toimenpiteiden toteutuksessa.

3.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia tietojenvaihtoa koskevista yhteistyöjärjestelyistä kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa ainoastaan, jos luovutettavien tietojen salassapito taataan vähintään 33 artiklassa säädetyllä tavalla. Tällaisen tietojenvaihdon on palveltava näiden toimivaltaisten viranomaisten tehtävien hoitamista.

3 a.  EAMV voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritetään 1 kohdassa tarkoitettujen yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisältö.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

3 b.  Tämän artiklan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritetään yhteistyöjärjestelyjä koskeva malliasiakirja, jota jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä.

VII LUKU

EAMV JA TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

29 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi toimivaltainen hallintoviranomainen huolehtimaan tästä asetuksesta johtuvista velvollisuuksista ja varmistamaan, että tämän asetuksen nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseinen viranomainen komissiolle, EAMV:lle ja muiden jäsenvaltioiden muille toimivaltaisille viranomaisille.

Tällaisen toimivaltaisten viranomaisen on oltava ▌riippumaton ▌markkinatoimijoista.

2.  Jäsenvaltiot voivat sallia toimivaltaisen viranomaisensa siirtää tehtäviä, jotka liittyvät hyväksyttyjen esitteiden julkaisemiseen internetissä.

Tehtävän siirtämisen muille yksiköille on tapahduttava erillisellä päätöksellä, jossa selvästi nimetään siirrettävät tehtävät ja edellytykset, joiden mukaisesti ne on suoritettava ja johon sisältyy lauseke, jolla kyseinen yksikkö velvoitetaan toimimaan ja järjestäytymään siten, että vältetään eturistiriidat ja että siirrettyjen tehtävien suorittamisesta saatuja tietoja ei käytetä epärehellisesti tai kilpailun estämiseksi. Tällaisessa päätöksessä on yksilöitävä kaikki järjestelyt, joista on sovittu toimivaltaisen viranomaisen ja sen yksikön välillä, jolle tehtävät siirretään.

Lopullinen vastuu tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta ja esitteiden hyväksymisestä kuuluu 1 kohdan mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, EAMV:lle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille toisessa alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä, tehtävien siirron tarkat edellytykset mukaan luettuina.

3.  Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät rajoita jäsenvaltion mahdollisuutta ottaa käyttöön erillisiä oikeudellisia ja hallinnollisia järjestelyjä sellaisten Eurooppaan kuuluvien merentakaisten alueiden osalta, joiden ulkosuhteista kyseinen jäsenvaltio vastaa.

30 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

1.  Voidakseen hoitaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kansallisen lainsäädännön mukaisesti vähintään seuraavat valvonta- ja tutkintavaltuudet:

a)  valtuudet vaatia liikkeeseenlaskijoita, tarjoajia tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevia henkilöitä sisällyttämään esitteeseen täydentäviä tietoja, jos se on sijoittajansuojan vuoksi tarpeen;

b)  valtuudet vaatia liikkeeseenlaskijoita, tarjoajia tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevia henkilöitä ja niissä määräysvaltaa käyttäviä tai niiden määräysvallassa olevia henkilöitä toimittamaan tietoja ja asiakirjoja;

c)  valtuudet vaatia liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tilintarkastajia ja johtoon kuuluvia henkilöitä sekä rahoituksen välittäjiä, joiden toimeksianto käsittää yleisölle suunnatun tarjouksen tekemisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan hakemuksen tekemisen, toimittamaan tietoja;

d)  valtuudet lykätä yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista kerrallaan enintään 25 peräkkäisellä työpäivällä, jos on perusteltu syy epäillä, että tämän asetuksen säännöksiä on rikottu;

e)  valtuudet kieltää mainonta tai lykätä sitä tai vaatia liikkeeseenlaskijoita, tarjoajia, kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista hakevia henkilöitä tai asianomaisia rahoituksen välittäjiä lopettamaan mainonta tai lykkäämään sitä enintään 10 peräkkäisellä työpäivällä kerrallaan, jos on perusteltu syy epäillä, että tämän asetuksen säännöksiä on rikottu;

f)  valtuudet kieltää yleisölle tarjoaminen, jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että tämän asetuksen säännöksiä on rikottu tai jos sillä on perusteltu syy epäillä, että niitä voidaan rikkoa;

g)  valtuudet keskeyttää tai vaatia asianomaisia säänneltyjä markkinoita keskeyttämään kaupankäynti säännellyllä markkinalla kerrallaan enintään 10 peräkkäiseksi työpäiväksi, jos on perusteltu syy epäillä, että tämän asetuksen säännöksiä on rikottu;

h)  valtuudet kieltää kaupankäynti säännellyllä markkinalla, jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että tämän asetuksen säännöksiä on rikottu;

i)  valtuudet saattaa yleiseen tietoon, että liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö ei ole noudattanut velvollisuuksiaan;

j)  valtuudet keskeyttää hyväksyttäväksi jätetyn esitteen tarkastaminen tai keskeyttää yleisölle tarjoaminen tai kaupankäynnin kohteeksi ottaminen, kun toimivaltainen viranomainen käyttää valtuutta asettaa kielto tai rajoitus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014(24) 42 artiklan nojalla, kunnes tällainen kiellon tai rajoituksen voimassaolo on päättynyt;

k)  valtuudet kieltäytyä hyväksymästä tietyn liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön laatimaa esitettä enintään viiden vuoden ajan, jos kyseinen liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö on toistuvasti ja vakavasti rikkonut tämän asetuksen säännöksiä;

l)  valtuudet julkistaa tai vaatia liikkeeseenlaskijaa julkistamaan kaikki olennaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopapereiden arviointiin, jotta voidaan varmistaa sijoittajansuoja tai markkinoiden häiriötön toiminta;

m)  valtuudet keskeyttää tai vaatia asianomaista säänneltyä markkinaa keskeyttämään arvopapereiden kauppa, jos toimivaltainen viranomainen katsoo liikkeeseenlaskijan tilanteen sellaiseksi, että kaupankäynti ei olisi sijoittajien etujen mukaista;

n)  valtuudet toteuttaa paikalla tehtäviä tarkastuksia tai tutkimuksia muissa tiloissa kuin luonnollisten henkilöiden yksityisasunnoissa, ja tätä varten valtuudet päästä tiloihin tutustuakseen asiakirjoihin ja muihin tietoihin niiden muodosta riippumatta, jos voidaan perustellusti epäillä, että asiakirjoilla ja muilla tiedoilla, jotka liittyvät tarkastuksen tai tutkimuksen kohteeseen, voi olla merkitystä osoitettaessa tämän asetuksen rikkominen.

Toimivaltainen viranomainen voi pyytää asianomaisia oikeusviranomaisia päättämään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen valtuuksien käyttämisestä, jos kansallisessa lainsäädännössä näin edellytetään. EAMV:lla on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 21 artiklan mukaisesti oikeus osallistua n alakohdassa tarkoitettuihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin, jos ne ovat kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhdessä suorittamia.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 1 kohdassa tarkoitettuja toimintojaan ja valtuuksiaan siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta ne voivat valvoa tämän asetuksen noudattamista ja hyväksyä esitteen jollain seuraavista tavoista:

a)  suoraan;

b)  yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa;

c)  omalla vastuullaan antamalla valtuudet tällaisille viranomaisille;

d)  saattamalla asia toimivaltaisten lainkäyttöviranomaisten määrättäväksi.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimivaltaisilla viranomaisilla on kaikki tehtäviensä suorittamisen edellyttämät valvonta- ja tutkintavaltuudet.

4.  Henkilön, joka saattaa toimivaltaisen viranomaisen saataville tietoja tämän asetuksen mukaisesti, ei katsota rikkovan mitään tietojen ilmaisemista koskevaa rajoitusta, joka on asetettu sopimuksella taikka lailla, asetuksella tai hallinnollisella määräyksellä, eikä kyseistä henkilöä saa asettaa minkäänlaiseen vastuuvelvollisuuteen ilmoituksen osalta.

5.  Edellä olevat 1–3 kohta eivät rajoita jäsenvaltion mahdollisuutta ottaa käyttöön erillisiä oikeudellisia ja hallinnollisia järjestelyjä sellaisten Eurooppaan kuuluvien merentakaisten alueiden osalta, joiden ulkosuhteista kyseinen jäsenvaltio vastaa.

31 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään ja EAMV:n kanssa tätä asetusta sovellettaessa. Niiden on vaihdettava tietoja ilman aiheetonta viivytystä ja tehtävä yhteistyötä tutkinta-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimissa.

Jos jäsenvaltiot ovat päättäneet 36 artiklan mukaisesti vahvistaa rikosoikeudellisia seuraamuksia tämän asetuksen säännösten rikkomisesta, niiden on varmistettava, että on otettu käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valtuudet olla yhteydessä lainkäyttöviranomaisiin niiden oikeudenkäyttöalueella ja saada yksityiskohtaisia tietoja rikosoikeudellisista tutkimuksista tai menettelyistä, jotka on käynnistetty tämän asetuksen mahdollisista rikkomisista, ja niiden on toimitettava tiedot muille toimivaltaisille viranomaisille ja EAMV:lle täyttääkseen velvollisuutensa tehdä yhteistyötä keskenään ja EAMV:n kanssa tätä asetusta sovellettaessa.

2.  Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä toimittamasta pyydettyjä tietoja tai tekemästä yhteistyötä tutkinnassa ainoastaan seuraavissa poikkeuksellisissa tilanteissa:

a)  pyynnön noudattaminen vaikuttaa todennäköisesti haitallisesti sen omaan tutkintaan, täytäntöönpanon valvontaan tai rikostutkintaan;

b)  oikeudenkäyntejä on samojen toimien osalta ja samoja henkilöitä vastaan jo pantu vireille sen jäsenvaltion viranomaisissa, jolle pyyntö on osoitettu;

c)  pyynnön saaneessa jäsenvaltiossa on jo annettu näitä henkilöitä ja näitä tekoja koskeva lainvoimainen tuomio.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä toimitettava tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat tiedot välittömästi.

4.  Toimivaltainen viranomainen voi pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta apua paikalla tehtäviä tarkastuksia tai tutkimuksia varten.

Pyynnön esittävän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle kaikista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista pyynnöistä. Jos on kyse rajat ylittävästä tutkimuksesta tai tarkastuksesta, EAMV koordinoi tutkimuksen tai tarkastuksen, jos jokin toimivaltaisista viranomaisista sitä pyytää.

Jos toimivaltainen viranomainen vastaanottaa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta pyynnön, joka koskee paikalla tehtävän tarkastuksen tai tutkimuksen suorittamista, se voi

a)  suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen tai tutkimuksen itse;

b)  antaa pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen osallistua paikalla tehtävään tarkastukseen tai tutkimukseen;

c)  antaa pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen tai tutkimuksen itse;

d)  nimetä tarkastajat tai asiantuntijat suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen tai tutkimuksen;

e)  antaa valvontatoimiin liittyviä erityistehtäviä myös toisille toimivaltaisille viranomaisille.

5.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa EAMV:n käsiteltäväksi tilanteet, joissa yhteistyöpyyntö, erityisesti tietojen vaihtoa koskeva pyyntö, on hylätty tai siihen ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuissa tilanteissa EAMV voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla siirretyn toimivallan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 258 artiklan soveltamista.

6.  EAMV voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava 1 kohdan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

7.  EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen luomiseksi toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

32 artikla

Yhteistyö EAMV:n kanssa

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tätä asetusta soveltaessaan tehtävä yhteistyötä EAMV:n kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava EAMV:lle viipymättä kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi.

3.  Tämän artiklan yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritetään menettelyt ja lomakkeet 2 kohdassa tarkoitettua tietojenvaihtoa varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

33 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.  Kaikki toimivaltaisten viranomaisten välillä tämän asetuksen mukaisesti vaihdettavat tiedot, jotka koskevat liiketoiminta- tai toimintaolosuhteita ja muita taloudellisia tai henkilökohtaisia asioita, on katsottava luottamuksellisiksi, ja niihin on sovellettava salassapitovelvollisuutta koskevia vaatimuksia, paitsi jos toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tietoja toimittaessaan, että tällaiset tiedot saa ilmaista, tai jos niiden ilmaiseminen on tarpeen oikeudellisia menettelyjä varten.

2.  Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet toimivaltaisen viranomaisen palveluksessa tai yksiköissä, joille toimivaltainen viranomainen on siirtänyt tehtäviä. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa ilmaista toiselle henkilölle eikä toiselle viranomaiselle, jollei unionin tai kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä.

34 artikla

Tietosuoja

Toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tässä asetuksessa säädetyt tehtävänsä, joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä tämän asetuksen puitteissa, niiden kansallisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti, joilla direktiivi 95/46/EY on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

EAMV soveltaa asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä henkilötietojen käsittelyyn, jota se suorittaa tämän asetuksen puitteissa.

35 artikla

Suojatoimenpiteet

1.  Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön taikka yleisölle tarjoamisesta vastaavien rahoituslaitosten syyllistyneen sääntöjenvastaisuuksiin tai että nämä henkilöt ovat rikkoneet tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava näistä havainnoista kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle.

2.  Jos liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö taikka yleisölle tarjoamisesta vastaavat rahoituslaitokset jatkavat tämän asetuksen asianomaisten säännösten rikkomista kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle ilmoitettuaan toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sijoittajien suojaamiseksi ja ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta viivytystä komissiolle ja EAMV:lle.

3.  EAMV voi toisessa kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla annetun toimivallan

VIII LUKU

HALLINNOLLISET TOIMENPITEET JA SEURAAMUKSET

36 artikla

Hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset

1.  Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti annettava toimivaltaisille viranomaisille valtuudet toteuttaa asianmukaisia hallinnollisia toimenpiteitä ja määrätä hallinnollisia seuraamuksia, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 30 artiklan mukaisia toimivaltaisten viranomaisten valvonta- ja tutkintavaltuuksia ja jäsenvaltioiden oikeutta säätää rikosoikeudellisista seuraamuksista ja määrätä niitä. Hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia on sovellettava ainakin seuraaviin tapauksiin:

a)  tämän asetuksen 3 artiklan, 5 artiklan, 6 artiklan, 7 artiklan 1–10 kohdan, 8 artiklan, 9 artiklan 1–13 kohdan, 10 artiklan, 11 artiklan 1 ja 3 kohdan, 12 artiklan, 14 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan 1 ja 2 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan 1 ja 3 kohdan, 18 artiklan 1–3 kohdan, 19 artiklan 1 kohdan, 20 artiklan 1–4 kohdan ja 7–10 kohdan, 21 artiklan 2–4 kohdan, 22 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan sekä 25 artiklan rikkominen;

b)  kieltäytyminen yhteistyöstä tai tietojen toimittamisesta 30 artiklan soveltamisalaan kuuluvan tutkimuksen tai pyynnön yhteydessä.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät vahvista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia koskevia sääntöjä, jos kyseisen alakohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuihin rikkomisiin jo sovelletaan niiden kansallisen lainsäädännön nojalla rikosoikeudellisia seuraamuksia viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[12 months from the date of entry into force of this Regulation]. Jos jäsenvaltiot päättävät toimia näin, niiden on ilmoitettava asianomaiset rikoslainsäädäntönsä osat yksityiskohtaisesti komissiolle ja EAMV:lle.

Jäsenvaltioiden on annettava ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut säännöt yksityiskohtaisesti tiedoksi komissiolle ja EAMV:lle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[12 months from the date of entry into force of this Regulation]. Jäsenvaltioiden on annettava niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä tiedoksi komissiolle ja EAMV:lle.

2.  Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä ainakin seuraavat hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet 1 kohdan a alakohdassa luetelluista rikkomisista:

a)  julkinen ilmoitus, josta käy ilmi vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi sekä rikkomisen luonne 40 artiklan mukaisesti;

b)  määräys, jossa vastuussa olevaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kielletään jatkamasta rikkomisen käsittävää toimintaa;

c)  hallinnolliset taloudelliset enimmäisseuraamukset, jotka ovat vähintään kaksi kertaa suuremmat kuin rikkomisen johdosta saadut voitot tai vältetyt tappiot, jos ne voidaan määrittää;

d)  oikeushenkilön tapauksessa vähintään 5 000 000 euron suuruiset hallinnolliset taloudelliset enimmäisseuraamukset tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana ... päivänä ...kuuta ... [date of entry into force of this Regulation], tai 3 prosenttia kyseisen oikeushenkilön vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta viimeisimmän käytettävissä olevan, ylimmän hallintoelimen hyväksymän tilinpäätöksen mukaisesti.

Jos oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen emoyrityksen tytäryritys, jonka on laadittava direktiivin 2013/34/EU mukaisesti konsernitilinpäätös, tarkoitettu vuotuinen kokonaisliikevaihto on koko konsernin emoyrityksen ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan konsernitilinpäätöksen mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto tai vastaava tulotyyppi tilinpäätöksiin sovellettavan asiaankuuluvan unionin lainsäädännön mukaisesti;

e)  kun kyseessä on luonnollinen henkilö, hallinnollisia taloudellisia enimmäisseuraamuksia, jotka ovat määrältään vähintään 5 000 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana ... päivänä ...kuuta ... [date of entry into force of this Regulation].

3.  Jäsenvaltiot voivat säätää lisäseuraamuksista tai -toimenpiteistä sekä tässä asetuksessa säädettyjä korkeammista hallinnollisista sakoista.

37 artikla

Valvonta- ja seuraamusvaltuuksien käyttö

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on hallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden tyyppiä ja tasoa määrittäessään otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, joihin kuuluvat esimerkiksi

a)  rikkomisen vakavuus ja ajallinen kesto;

b)  rikkomisesta vastuussa olevan henkilön vastuun aste;

c)  rikkomisesta vastuussa olevan henkilön taloudellinen vahvuus, jota osoittavat vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuositulot ja nettovarallisuus;

d)  rikkomisen vaikutukset vähittäissijoittajien etuihin;

e)  rikkomisesta vastuussa olevan henkilön rikkomisen vuoksi saamien voittojen tai välttämien tappioiden taikka rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneiden tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;

f)  se, missä määrin rikkomisesta vastuussa oleva henkilö on tehnyt yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen henkilö joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai välttämistään tappioista;

g)  rikkomisesta vastuussa olevan henkilön aiemmat rikkomiset;

h)  vastuussa olevan henkilön rikkomisen jälkeen toteuttamat toimenpiteet rikkomisen toistumisen estämiseksi.

2.  Käyttäessään valtuuksiaan määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä 36 artiklan nojalla toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että niiden valvonta- ja tutkintavaltuuksien käyttö sekä niiden määräämät hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet ovat tehokkaita ja asianmukaisia tämän asetuksen mukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten on sovitettava yhteen toimintansa, jotta vältetään mahdolliset kaksinkertaiset ja päällekkäiset toimet niiden käyttäessä valvonta- ja tutkintavaltuuksiaan sekä määrätessä hallinnollisia seuraamuksia ja toimenpiteitä rajat ylittävissä tapauksissa.

38 artikla

Muutoksenhakuoikeus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen säännösten mukaisesti tehdyt päätökset on asianmukaisesti perusteltu ja että niihin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa.

39 artikla

Rikkomisista ilmoittaminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on luotava tehokkaat järjestelyt, joiden avulla niille voidaan ilmoittaa tämän asetuksen todellisista tai mahdollisista rikkomisista ja kannustaa tällaiseen ilmoittamiseen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin on sisällyttävä ainakin seuraavat:

a)  erityismenettelyt todellisia tai mahdollisia rikkomisia koskevien ilmoitusten vastaanottamista ja niihin liittyviä jatkotoimia varten, mukaan lukien turvallisten viestintäkanavien luominen kyseisiä ilmoituksia varten;

b)  sellaisille työsopimussuhteessa työskenteleville henkilöille, jotka ilmoittavat rikkomisista, järjestettävä asianmukainen suojelu ainakin kostotoimilta, syrjinnältä ja muuntyyppiseltä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta heidän työnantajansa tai kolmansien osapuolten taholta;

c)  sekä rikkomisesta ilmoittavan henkilön että sen luonnollisen henkilön, jonka väitetään olevan vastuussa rikkomisesta, henkilöllisyyden ja henkilötietojen suojaaminen menettelyn kaikissa vaiheissa, paitsi jos kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan tällaista julkistamista lisätutkinnan tai sitä seuraavan oikeudenkäynnin yhteydessä.

3.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että henkilöille, jotka antavat merkityksellisiä tietoja tämän asetuksen todellisesta tai mahdollisesta rikkomisesta, myönnetään taloudellisia kannustimia kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jos kyseisillä henkilöillä ei ole jo ennestään muita oikeudellisia tai sopimukseen perustuvia velvollisuuksia ilmoittaa tällaiset tiedot, ja edellyttäen, että tiedot ovat uusia ja ne johtavat hallinnollisen tai rikosoikeudellisen seuraamuksen määräämiseen tai muun hallinnollisen toimenpiteen toteuttamiseen tämän asetuksen rikkomisen johdosta.

4.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että työnantajilla, jotka harjoittavat toimintaa, jota säännellään finanssipalveluna, on käytössään asianmukaiset menettelyt työntekijöitään varten, jotta työntekijät voivat ilmoittaa todellisista tai mahdollisista rikkomisista sisäisesti erityisen riippumattoman ja erillisen kanavan kautta.

40 artikla

Päätösten julkaiseminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava tämän asetuksen rikkomisen perusteella määrättyä hallinnollista seuraamusta tai toimenpidettä koskeva päätös virallisella verkkosivustollaan välittömästi, kun seuraamuksen saaneelle henkilölle on ilmoitettu päätöksestä. Julkaistuissa tiedoissa on oltava vähintäänkin tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta sekä rikkomisesta vastuussa olevien henkilöiden nimet. Tätä velvollisuutta ei sovelleta päätöksiin, joissa määrätään luonteeltaan tutkinnallisia toimenpiteitä.

2.  Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että oikeushenkilöiden henkilöllisyyden taikka luonnollisten henkilöiden henkilöllisyyden tai henkilötietojen julkaiseminen on tällaisten tietojen julkaisemisen oikeasuhteisuudesta tehdyn tapauskohtaisen arvioinnin perusteella kohtuutonta, tai jos tällainen julkaiseminen vaarantaisi finanssimarkkinoiden vakauden tai meneillään olevan tutkinnan, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat jonkin seuraavista:

a)  lykkäävät seuraamuksen tai toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen julkaisemista, kunnes ei enää ole perusteita olla julkaisematta näitä tietoja;

b)  julkaisevat päätöksen seuraamuksen tai toimenpiteen määräämisestä nimettömänä kansallisen lainsäädännön mukaisella tavalla, mikäli nimettömän julkaisemisen avulla varmistetaan kyseisten henkilötietojen tehokas suojelu; mikäli seuraamus tai toimenpide päätetään julkaista nimettömänä, kyseisten tietojen julkaisemista voidaan lykätä kohtuulliseksi ajaksi, jos arvioidaan, että sen kuluessa syyt nimettömään julkaisemiseen raukeavat;

c)  jättävät seuraamuksen tai toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen julkaisematta, jos katsotaan, että a ja b alakohdassa säädetyt vaihtoehdot eivät ole riittäviä varmistamaan sitä, että

i)  finanssimarkkinoiden vakaus ei vaarannu;

ii)  tällaisten päätösten julkaiseminen on oikeasuhteista luonteeltaan vähäisiksi katsottaviin toimenpiteisiin nähden.

3.  Mikäli päätökseen määrätä seuraamus tai toimenpide haetaan muutosta asianomaisilta oikeus- tai muilta viranomaisilta, toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi julkaistava välittömästi virallisella verkkosivustollaan nämä tiedot ja mahdolliset myöhemmät tiedot muutoksenhaun tuloksesta. Lisäksi on julkaistava myös kaikki päätökset, joilla kumotaan seuraamuksen tai toimenpiteen määräämistä koskeva aikaisempi päätös.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti julkaistut tiedot pysyvät niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisemisen jälkeen. Julkaistujen tietojen sisältämiä henkilötietoja pidetään toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoastaan tarvittavan ajan, sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.

41 artikla

Seuraamuksista ilmoittaminen EAMV:lle

1.  Toimivaltaisen viranomaisen on vuosittain toimitettava EAMV:lle yhteen kootut tiedot kaikista 36 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä. EAMV julkaisee nämä tiedot vuosikertomuksessaan.

Jos jäsenvaltiot ovat päättäneet 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistaa rikosoikeudellisia seuraamuksia 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten rikkomisesta, niiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vuosittain EAMV:lle nimettömiksi tehdyt ja yhdistetyt tiedot kaikista suoritetuista rikostutkinnoista ja määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista. EAMV julkaisee määrättyjä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat tiedot vuosikertomuksessa.

2.  Jos toimivaltainen viranomainen on julkistanut hallinnollisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia tai muita hallinnollisia toimenpiteitä, sen on samanaikaisesti ilmoitettava näistä hallinnollisista seuraamuksista tai toimenpiteistä EAMV:lle.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle kaikista määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista tai toimenpiteistä, joita ei ole julkaistu 40 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti, sekä niitä koskevasta mahdollisesta muutoksenhausta ja sen lopputuloksesta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset saavat kaikkia määrättyjä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat tiedot ja lopulliset tuomiot ja toimittavat ne EAMV:lle. EAMV ylläpitää sille ilmoitetuista seuraamuksista keskustietokantaa pelkästään toimivaltaisten viranomaisten välistä tiedonvaihtoa varten. Kyseiseen tietokantaan on pääsy ainoastaan toimivaltaisilla viranomaisilla, ja sitä päivitetään toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella.

IX LUKU

DELEGOIDUT JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

42 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  ▌Komissiolle siirretään … päivästä …kuuta …[date of entry into force of this Regulation] lukien määräämättömäksi ajaksi valta antaa 1 artiklan▌ 6 kohdassa, 2 artiklan 2 kohdassa, ▌13 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 14 artiklan 3 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan ▌6 kohdassa, 2 artiklan 2 kohdassa, ▌13 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 14 artiklan 3 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 1 artiklan ▌6 kohdan, 2 artiklan 2 kohdan, ▌13 artiklan 1 ja 2 kohdan, 14 artiklan 3 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan ▌ja 27 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

43 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa komission päätöksellä 2001/528/EY(25) perustettu Euroopan arvopaperikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

X LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

44 artikla

Kumoaminen

1.  Kumotaan direktiivi 2003/71/EY … päivästä …kuuta …[date of application of this Regulation].

2.  Viittauksia direktiiviin 2003/71/EY pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4.  Esitteitä, jotka on hyväksytty direktiivin 2003/71/EY kansallisten täytäntöönpanosäädösten mukaisesti ennen … päivää …kuuta … [date of application of this Regulation], säännellään edelleen kyseisessä kansallisessa lainsäädännössä niiden voimassaoloajan päättymiseen asti tai siihen saakka, kun on kulunut kaksitoista kuukautta ... päivästä ...kuuta … [date of application of this Regulation], sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin.

45 artikla

Esitteitä koskeva EAMV:n kertomus

1.  EAMV julkaisee 20 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun järjestelmän avulla julkisesti saataville asetettujen asiakirjojen pohjalta vuosittain kertomuksen, joka sisältää tilastotietoja unionissa hyväksytyistä ja notifioiduista esitteistä sekä analyysin, jossa tarkastellaan suuntauksia ottaen huomioon liikkeeseenlaskijoiden, varsinkin pk‑yritysten, tyypit sekä liikkeeseenlaskutyypit, erityisesti tarjousten vasta-arvo, siirtokelpoisten arvopapereiden laji, kauppapaikan tyyppi sekä yksikkökoko.

2.  Kertomuksessa on oltava erityisesti:

a)  analyysi siitä, missä määrin koko unionissa käytetään 14 ja 15 artiklassa säädettyjä julkistamisjärjestelmiä ja 9 artiklassa säädettyä yleistä rekisteröintiasiakirjaa;

b)  tilastotietoja ohjelmaesitteistä ja lopullisista ehdoista sekä erillisinä asiakirjoina tai yhtenä asiakirjana laadituista esitteistä;

c)  tilastotietoja keskimääräisistä tai yhteenlasketuista määristä, joita listaamattomat yritykset, yritykset, joiden arvopapereilla käydään kauppaa monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, mukaan lukien pk-yritysten kasvumarkkinat, sekä yritykset, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, ovat hankkineet tarjoamalla arvopapereita yleisölle tämän asetuksen mukaisesti. Kyseisissä tilastotiedoissa on tapauksen mukaan käytettävä listautumisanteihin ja myöhempiin tarjoamisiin sekä osakesidonnaisiin ja muihin kuin osakesidonnaisiin arvopapereihin perustuvaa jaottelua;

c a)  tilastotiedot esitteiden laatimisen kustannuksista jaoteltuina ainakin liikkeeseenlaskijoiden eri luokkien, liikkeeseenlaskun suuruuden sekä paikkojen mukaan ja liikkeeseenlaskijoille aiheutuvien maksujen ja kulujen sekä niitä veloittavien palveluntarjoajien luokkien mukaan; tilastotietojen ohessa esitetään arvio esitteiden laatimiseen osallistuvien palveluntarjoajien välisen kilpailun tehokkuudesta sekä suosituksia kulujen vähentämisestä.

46 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[5 years from the date of entry into force of this Regulation] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen toimivuudesta sekä tarvittaessa sen ohella säädösehdotuksen.

Kertomuksessa on arvioitava muun muassa, ovatko esitteen tiivistelmä, 14 ja 15 artiklassa säädetyt julkistamisjärjestelmät sekä 9 artiklassa säädetty yleinen rekisteröintiasiakirja yhä tarkoituksenmukaisia niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kertomuksessa on otettava huomioon 19 artiklan 12 kohdassa mainitun vertaisarvioinnin tulokset.

47 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ...[24 months from the date of entry into force of this Regulation].

2 a.  Poikkeuksena 2 kohtaan jäsenvaltiot voivat soveltaa raja-arvoja, jotka on vahvistettu 1 artiklan 3 kohdan d alakohdan tai 3 artiklan 2 kohdan mukaista vaihtoehtoa varten, tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 11 artiklan, 19 artiklan 8 kohdan, 29 artiklan, 30 artiklan, 36 artiklan, 37 artiklan, 38 artiklan, 39 artiklan, 40 artiklan ja 41 artiklan noudattamiseksi viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [24 months from the date of entry into force of this Regulation].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

LIITE 1

ESITE

I.  Yhteenveto

II.  Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten, ylimmän johdon, neuvonantajien ja tilintarkastajien nimet

Tarkoituksena on ilmoittaa yrityksen edustajat ja muut henkilöt, jotka osallistuvat yrityksen arvopapereiden tarjoamiseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen; nämä ovat ne henkilöt, jotka vastaavat esitteen laatimisesta, ja ne henkilöt, jotka vastaavat tilintarkastuksen suorittamisesta.

III.  Tarjousta koskevat tiedot ja arvioitu aikataulu

Tarkoituksena on antaa tarjousta koskevat keskeiset tiedot ja ilmoittaa tarjoukseen liittyvät keskeiset päivämäärät.

A. Tarjousta koskevat tiedot

B. Menetelmä ja arvioitu aikataulu

IV.  Olennaiset tiedot

Tarkoituksena on esittää yhteenveto yrityksen taloudellisesta tilasta, pääomarakenteesta ja riskitekijöistä. Jos asiakirjaan sisältyviä tilinpäätöksiä oikaistaan yrityksen konsernirakenteen tai tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden olennaisten muutosten vuoksi, myös valitut taloudelliset tiedot on oikaistava.

A. Valitut taloudelliset tiedot

B. Pääomarakenne ja velkaantuneisuus

C. Tarjoamisen syyt ja tulojen käyttö

D. Riskitekijät

V.  Yritystä koskevat tiedot

Tarkoituksena on antaa tietoja yrityksen liiketoimista, sen tarjoamista tuotteista tai palveluista ja sen liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Pyrkimyksenä on myös antaa tietoja yrityksen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden riittävyydestä ja asianmukaisuudesta sekä yrityksen suunnitelmista kasvattaa tai vähentää tällaista kapasiteettia tulevaisuudessa.

A. Yrityksen tausta ja kehitys

B. Liiketoiminnan kuvaus

C. Organisaatiorakenne

D. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

VI.  Toiminnallinen ja taloudellinen katsaus sekä tulevaisuudennäkymät

Tarkoituksena on esittää johdon selvitys yrityksen taloudelliseen tilaan ja liiketoiminnan tuloksiin vaikuttaneista tekijöistä aiemmilta tilikausilta sekä johdon ennakkoarvio tekijöistä ja kehityssuunnista, joilla on todennäköisesti olennainen vaikutus yrityksen taloudelliseen tilaan ja liiketoiminnan tuloksiin tulevina kausina.

A. Liiketoiminnan tulokset

B. Maksuvalmius ja pääomavarat

C. Tutkimus ja kehitys, patentit ja lisenssit jne.

D. Kehityssuunnat

VII.  Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, ylin johto ja työntekijät

Tarkoituksena on antaa tietoja yrityksen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja ylimmästä johdosta, jotta sijoittajat voivat arvioida näiden henkilöiden kokemusta, pätevyyttä ja palkitsemistasoja sekä heidän suhdettaan yritykseen.

A. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja ylin johto

B. Palkitseminen

C. Hallintoneuvoston ja hallituksen toimintatapa

D. Työntekijät

E. Osakeomistus

VIII.  Pääosakkaat ja lähipiiriliiketoimet

Tarkoituksena on antaa tietoja pääosakkaista ja muista osapuolista, joilla voi olla määräysvalta tai vaikutusvaltaa yrityksessä. Tässä annetaan myös tietoja liiketoimista, joita yritys on tehnyt yritykseen sidoksissa olevien henkilöiden kanssa, sekä siitä, ovatko näiden liiketoimien ehdot yrityksen kannalta oikeudenmukaisia.

A. Pääosakkaat

B. Lähipiiriliiketoimet

C. Asiantuntijoiden ja neuvonantajien sidokset

IX.  Taloudelliset tiedot

Tarkoituksena on täsmentää, mitkä tilinpäätöstiedot on sisällytettävä asiakirjaan ja mitkä kaudet on katettava sekä kuinka vanhoja tilinpäätöstiedot ja muut taloudelliset tiedot voivat olla. Tilinpäätösten laatimisessa ja tarkastamisessa käytettäväksi hyväksytyt laskenta- ja tilintarkastusperiaatteet määritellään kansainvälisten tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardien mukaisesti.

A. Konsernitilinpäätökset ja muut taloudelliset tiedot

B. Merkittävät muutokset

X.  Tarjousta ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Tarkoituksena on antaa tietoja arvopapereiden tarjoamisesta ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta, arvopapereiden jakelusuunnitelmasta ja muista näihin liittyvistä seikoista.

A. Tarjous ja kaupankäynnin kohteeksi ottaminen

B. Jakelusuunnitelma

C. Markkinat

D. Myyvät arvopapereiden haltijat

E. Omistuksen laimentuminen (vain osakesidonnaiset arvopaperit)

F. Liikkeeseenlaskun kustannukset

XI.  Lisätiedot

Tarkoituksena on antaa lähinnä sellaisia lakisääteisiä tietoja, joita ei ole annettu muualla esitteessä.

A. Osakepääoma

B. Perustamiskirja ja yhtiöjärjestys

C. Olennaiset sopimukset

D. Valuuttasäännöstely

E. Veroseurauksia koskeva varoitus

F. Osingot ja maksuasiamiehet

G. Asiantuntijalausunnot

H. Nähtävillä olevat asiakirjat

I. Tytäryrityksiä koskevat tiedot.

LIITE II

REKISTERÖINTIASIAKIRJA

I.  Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten, ylimmän johdon, neuvonantajien ja tilintarkastajien nimet

Tarkoituksena on ilmoittaa yrityksen edustajat ja muut henkilöt, jotka osallistuvat yrityksen arvopapereiden tarjoamiseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen; nämä ovat ne henkilöt, jotka vastaavat esitteen laatimisesta, ja ne henkilöt, jotka vastaavat tilintarkastuksen suorittamisesta.

II.  Liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset tiedot

Tarkoituksena on esittää yhteenveto yrityksen taloudellisesta tilasta, pääomarakenteesta ja riskitekijöistä. Jos asiakirjaan sisältyviä tilinpäätöksiä oikaistaan yrityksen konsernirakenteen tai tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden olennaisten muutosten vuoksi, myös valitut taloudelliset tiedot on oikaistava.

A. Valitut taloudelliset tiedot

B. Pääomarakenne ja velkaantuneisuus

C. Riskitekijät

III.  Yritystä koskevat tiedot

Tarkoituksena on antaa tietoja yrityksen liiketoimista, sen tarjoamista tuotteista tai palveluista ja sen liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Pyrkimyksenä on myös antaa tietoja yrityksen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden riittävyydestä ja asianmukaisuudesta sekä yrityksen suunnitelmista kasvattaa tai vähentää tällaista kapasiteettia tulevaisuudessa.

A. Yrityksen tausta ja kehitys

B. Liiketoiminnan kuvaus

C. Organisaatiorakenne

D. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

IV.  Toiminnallinen ja taloudellinen katsaus sekä tulevaisuudennäkymät

Tarkoituksena on esittää johdon selvitys yrityksen taloudelliseen tilaan ja liiketoiminnan tuloksiin vaikuttaneista tekijöistä aiemmilta tilikausilta sekä johdon ennakkoarvio tekijöistä ja kehityssuunnista, joilla on todennäköisesti olennainen vaikutus yrityksen taloudelliseen tilaan ja liiketoiminnan tuloksiin tulevina kausina.

A. Liiketoiminnan tulokset

B. Maksuvalmius ja pääomavarat

C. Tutkimus ja kehitys, patentit ja lisenssit jne.

D. Kehityssuunnat

V.  Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, ylin johto ja työntekijät

Tarkoituksena on antaa tietoja yrityksen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja ylimmästä johdosta, jotta sijoittajat voivat arvioida näiden henkilöiden kokemusta, pätevyyttä ja palkitsemistasoja sekä heidän suhdettaan yritykseen.

A. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja ylin johto

B. Palkitseminen

C. Hallintoneuvoston ja hallituksen toimintatapa

D. Työntekijät

E. Osakeomistus

VI.  Pääosakkaat ja lähipiiriliiketoimet

Tarkoituksena on antaa tietoja pääosakkaista ja muista osapuolista, joilla voi olla määräysvalta tai vaikutusvaltaa yrityksessä. Tässä annetaan myös tietoja liiketoimista, joita yritys on tehnyt yritykseen sidoksissa olevien henkilöiden kanssa, sekä siitä, ovatko näiden liiketoimien ehdot yrityksen kannalta oikeudenmukaisia.

A. Pääosakkaat

B. Lähipiiriliiketoimet

C. Asiantuntijoiden ja neuvonantajien sidokset

VII.  Taloudelliset tiedot

Tarkoituksena on täsmentää, mitkä tilinpäätöstiedot on sisällytettävä asiakirjaan ja mitkä kaudet on katettava sekä kuinka vanhoja tilinpäätöstiedot ja muut taloudelliset tiedot voivat olla. Tilinpäätösten laatimisessa ja tarkastamisessa käytettäväksi hyväksytyt laskenta- ja tilintarkastusperiaatteet määritellään kansainvälisten tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardien mukaisesti.

A. Konsernitilinpäätökset ja muut taloudelliset tiedot

B. Merkittävät muutokset

VIII.  Lisätiedot

Tarkoituksena on antaa lähinnä sellaisia lakisääteisiä tietoja, joita ei ole annettu muualla esitteessä.

A. Osakepääoma

B. Perustamiskirja ja yhtiöjärjestys

C. Olennaiset sopimukset

D. Asiantuntijalausunnot

E. Nähtävillä olevat asiakirjat

F. Tiedot tytäryrityksistä.

LIITE III

ARVOPAPERILIITE

I.  Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten, ylimmän johdon, neuvonantajien ja tilintarkastajien nimet

Tarkoituksena on ilmoittaa yrityksen edustajat ja muut henkilöt, jotka osallistuvat yrityksen arvopapereiden tarjoamiseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen; nämä ovat ne henkilöt, jotka vastaavat esitteen laatimisesta, ja ne henkilöt, jotka vastaavat tilintarkastuksen suorittamisesta.

II.  Tarjousta koskevat tiedot ja arvioitu aikataulu

Tarkoituksena on antaa tarjousta koskevat keskeiset tiedot ja ilmoittaa tarjoukseen liittyvät keskeiset päivämäärät.

A. Tarjousta koskevat tiedot

B. Menetelmä ja arvioitu aikataulu

III.  Liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset tiedot

Tarkoituksena on esittää yhteenveto yrityksen taloudellisesta tilasta, pääomarakenteesta ja riskitekijöistä. Jos asiakirjaan sisältyviä tilinpäätöksiä oikaistaan yrityksen konsernirakenteen tai tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden olennaisten muutosten vuoksi, myös valitut taloudelliset tiedot on oikaistava.

A. Pääomarakenne ja velkaantuneisuus

B. Tarjoamisen syyt ja tulojen käyttö

C. Riskitekijät

IV.  Asiantuntijoiden sidokset

Tarkoituksena on antaa tietoja yrityksen liiketoimista muutoin kuin vakituisesti palkattujen asiantuntijoiden tai neuvonantajien kanssa.

V.  Tarjousta ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Tarkoituksena on antaa tietoja arvopapereiden tarjoamisesta ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta, arvopapereiden jakelusuunnitelmasta ja muista näihin liittyvistä seikoista.

A. Tarjous ja kaupankäynnin kohteeksi ottaminen

B. Jakelusuunnitelma

C. Markkinat

D. Myyvät arvopapereiden haltijat

E. Omistuksen laimentuminen (vain osakesidonnaiset arvopaperit)

F. Liikkeeseenlaskun kustannukset

VI.  Lisätiedot

Tarkoituksena on antaa lähinnä sellaisia lakisääteisiä tietoja, joita ei ole annettu muualla esitteessä.

A. Valuuttasäännöstely

B. Veroseurauksia koskeva varoitus

C. Osingot ja maksuasiamiehet

D. Asiantuntijalausunnot

E. Nähtävillä olevat asiakirjat

LIITE IV

Vastaavuustaulukko

(44 artiklassa tarkoitettu)

Direktiivi 2003/71/EY

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta lukuun ottamatta 1 artiklan 2 kohdan h alakohtaa

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohdan h alakohta

1 artiklan 3 kohdan d alakohta

1 artiklan 3 kohta

4 artikla

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan 5 kohdan a ja b alakohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohdan a alakohta

1 artiklan 3 kohdan a alakohta

3 artiklan 2 kohdan b alakohta

1 artiklan 3 kohdan b alakohta

3 artiklan 2 kohdan c alakohta

1 artiklan 3 kohdan c alakohta

3 artiklan 2 kohdan d alakohta

-

3 artiklan 2 kohdan e alakohta

-

3 artiklan 2 kohdan 2 ja 3 alakohta

5 artikla

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

1 artiklan 5 kohdan b alakohta

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

1 artiklan 3 kohdan e alakohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

1 artiklan 3 kohdan f alakohta

4 artiklan 1 kohdan c alakohta

1 artiklan 3 kohdan g alakohta

4 artiklan 1 kohdan d alakohta

1 artiklan 3 kohdan h alakohta

4 artiklan 1 kohdan e alakohta

1 artiklan 3 kohdan i alakohta

4 artiklan 1 kohdan 2 ja 5 alakohta

-

4 artiklan 2 kohdan a alakohta

1 artiklan 4 kohdan a alakohta

4 artiklan 2 kohdan b alakohta

1 artiklan 4 kohdan c alakohta

4 artiklan 2 kohdan c alakohta

1 artiklan 4 kohdan d alakohta

4 artiklan 2 kohdan d alakohta

1 artiklan 4 kohdan e alakohta

4 artiklan 2 kohdan e alakohta

1 artiklan 4 kohdan f alakohta

4 artiklan 2 kohdan f alakohta

1 artiklan 4 kohdan g alakohta

4 artiklan 2 kohdan g alakohta

1 artiklan 4 kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohdan h alakohta

1 artiklan 4 kohdan h alakohta

4 artiklan 3 kohta

1 artiklan 6 kohta

5 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

7 artikla

5 artiklan 3 kohta

6 artiklan 2 kohta

5 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

8 artiklan 1 kohta

5 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

8 artiklan 9 kohta

5 artiklan 4 kohdan 3 alakohta

8 artiklan 4 kohta ja 24 artiklan 4 kohta

5 artiklan 5 kohta

13 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

7 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

7 artiklan 2 kohdan a alakohta

13 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta

7 artiklan 2 kohdan b alakohta

13 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohta

7 artiklan 2 kohdan c alakohta

13 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c alakohta

7 artiklan 2 kohdan d alakohta

13 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c alakohta

7 artiklan 2 kohdan e alakohta

15 artikla

7 artiklan 2 kohdan f alakohta

13 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan d alakohta

7 artiklan 2 kohdan g alakohta

14 artikla

7 artiklan 3 kohta

13 artiklan 3 kohta

7 artiklan 4 kohta

-

8 artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

17 artiklan 2 kohta

8 artiklan 3 kohta

17 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 a kohta

17 artiklan 4 kohta

8 artiklan 4 kohta

17 artiklan 5 kohta

8 artiklan 5 kohta

-

9 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

12 artiklan 1 kohta

9 artiklan 3 kohta

12 artiklan 1 kohta

9 artiklan 4 kohta

12 artiklan 2 kohta

11 artiklan 1 kohta

18 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

18 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta

18 artiklan 4 kohta

12 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

12 artiklan 2 kohta

10 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

12 artiklan 3 kohta

-

13 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

13 artiklan 3 kohta

19 artiklan 3 kohta

13 artiklan 4 kohta

19 artiklan 4 kohta

13 artiklan 5 kohta

19 artiklan 7 kohta

13 artiklan 6 kohta

19 artiklan 8 kohta

13 artiklan 7 kohta

19 artiklan 10 kohta

14 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 kohta

14 artiklan 2 kohta

20 artiklan 2 kohta

14 artiklan 3 kohta

-

14 artiklan 4 kohta

20 artiklan 5 kohta

14 artiklan 4 a kohta

20 artiklan 6 kohta

14 artiklan 5 kohta

20 artiklan 8 kohta

14 artiklan 6 kohta

20 artiklan 9 kohta

14 artiklan 7 kohta

20 artiklan 10 kohta

14 artiklan 8 kohta

20 artiklan 11 kohta

15 artiklan 1 kohta

21 artiklan 1 kohta

15 artiklan 2 kohta

21 artiklan 2 kohta

15 artiklan 3 kohta

21 artiklan 3 kohta

15 artiklan 4 kohta

21 artiklan 4 kohta

15 artiklan 5 kohta

-

15 artiklan 6 kohta

21 artiklan 5 kohta

15 artiklan 7 kohta

21 artiklan 6 kohta

16 artiklan 1 kohta

22 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohta

22 artiklan 2 kohta

16 artiklan 3 kohta

22 artiklan 6 kohta

17 artiklan 1 kohta

23 artiklan 1 kohta

17 artiklan 2 kohta

23 artiklan 2 kohta

18 artiklan 1 kohta

24 artiklan 1 kohta

18 artiklan 2 kohta

24 artiklan 2 kohta

18 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

24 artiklan 3 kohta

18 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

20 artiklan 5 kohdan 3 alakohta ja 20 artiklan 6 kohta

18 artiklan 4 kohta

24 artiklan 6 kohta

19 artiklan 1 kohta

25 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

25 artiklan 2 kohta

19 artiklan 3 kohta

25 artiklan 3 kohta

19 artiklan 4 kohta

-

20 artiklan 1 kohta

27 artiklan 1 kohta

20 artiklan 2 kohta

27 artiklan 2 kohta

20 artiklan 3 kohta

27 artiklan 3 kohta

21 artiklan 1 kohta

29 artiklan 1 kohta

21 artiklan 1 a kohta

32 artiklan 1 kohta

21 artiklan 1 b alakohta

32 artiklan 2 kohta

21 artiklan 2 kohta

29 artiklan 2 kohta

21 artiklan 3 kohdan a alakohta

30 artiklan 1 kohdan a alakohta

21 artiklan 3 kohdan b alakohta

30 artiklan 1 kohdan b alakohta

21 artiklan 3 kohdan c alakohta

30 artiklan 1 kohdan c alakohta

21 artiklan 3 kohdan d alakohta

30 artiklan 1 kohdan d alakohta

21 artiklan 3 kohdan e alakohta

30 artiklan 1 kohdan e alakohta

21 artiklan 3 kohdan f alakohta

30 artiklan 1 kohdan f alakohta

21 artiklan 3 kohdan g alakohta

30 artiklan 1 kohdan g alakohta

21 artiklan 3 kohdan h alakohta

30 artiklan 1 kohdan h alakohta

21 artiklan 3 kohdan i alakohta

30 artiklan 1 kohdan i alakohta

21 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

30 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

21 artiklan 4 kohdan a alakohta

30 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

21 artiklan 4 kohdan b alakohta

30 artiklan 1 kohdan m alakohta

21 artiklan 4 kohdan c alakohta

-

21 artiklan 4 kohdan d alakohta

30 artiklan 1 kohdan n alakohta

21 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

30 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

21 artiklan 5 kohta

29 artiklan 3 kohta ja 30 artiklan 5 kohta

22 artiklan 1 kohta

33 artiklan 2 kohta

22 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

31 artiklan 1 kohta

22 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

-

22 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

31 artiklan 5 kohta

22 artiklan 3 kohta

-

22 artiklan 4 kohta

31 artiklan 6 ja 7 kohta

23 artiklan 1 kohta

35 artiklan 1 kohta

23 artiklan 2 kohta

35 artiklan 2 kohta

24 artikla

43 artikla

24 a artiklan 1 kohta

42 artiklan 2 kohta

24 a artiklan 2 kohta

42 artiklan 4 kohta

24 a artiklan 3 kohta

42 artiklan 1 kohta

24 b artikla

42 artiklan 3 kohta

24 c artikla

42 artiklan 5 kohta

25 artiklan 1 kohta

36 artiklan 1 kohta

25 artiklan 2 kohta

40 artikla

26 artikla

38 artikla

27 artikla

-

28 artikla

-

29 artikla

-

30 artikla

-

31 artikla

46 artikla

32 artikla

47 artikla

33 artikla

47 artikla

(1)

EUVL C 177, 18.5.2016, s. 9.

(2)

EUVL C 195, 2.6.2016, s. 1.

(3)

*   Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(4)

  EUVL C 177, 18.5.2016, s. 9.

(5)

  EUVL C 195, 2.6.2016, s. 1.

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta (EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1).

(8)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

(9)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

(10)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38).

(11)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

(12)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(13)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(14)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(15)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(16)

  Neuvoston direktiivi 80/390/ETY, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1980, arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamisen yhteydessä julkistettavan listalleottoesitteen laatimista, tarkastusta ja levittämistä koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta (EYVL L 100, 17.4.1980, s. 1).

(17)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/34/EY, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, arvopaperien ottamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta (EYVL L 184, 6.7.2001, s. 1).

(18)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(19)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

(20)

  Komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (EUVL L 149, 30.4.2004, s. 3).

(21)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38).

(22)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(23)

  [EUVL C, , s. ].

(24)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(25)

  Komission päätös 2001/528/EY, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2001, Euroopan arvopaperikomitean perustamisesta (EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45).


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (29.6.2016)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä

(COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

Valmistelija: Vicky Ford

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Nykyisellä esitedirektiivillä 2003/71/EY on yhdenmukaistettu esitteiden julkaisemista koskevia sääntöjä tapauksissa, joissa yritykset haluavat hankkia pääomaa joko listaamalla osakkeita tai tarjoamalla yleisölle investointimahdollisuuksia. Esitteen on sisällettävä tiedot, joita sijoittajat tarvitsevat voidakseen tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.

Komissio ehdotti esitedirektiivin uudelleenlaatimista osana pääomamarkkinaunionia, jotta yritysten, erityisesti pk-yritysten, olisi helpompaa ja edullisempaa hankkia pääomaa ja antaa selkeää tietoa mahdollisille sijoittajille, vähittäissijoittajat mukaan luettuina.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta vastaa kuluttajien etuja koskevan lainsäädännön valvonnasta monilla aloilla, joihin kuuluvat myös rahoituspalvelut sekä kilpailun lisääminen koko sisämarkkinoilla. On tärkeää, että vähittäissijoittajat saavat käyttöönsä asianmukaista tietoa voidakseen tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Yhteenveto

Valmistelija suosittelee, että ”tiivistelmä” nimettäisiin uudelleen ”alustavaksi tiivistelmäksi”, jotta sen tarkoitus kävisi tarkemmin ilmi. Hän ehdottaa, että tiivistelmän laatiminen olisi pakollista vain, kun arvopapereita tarjotaan vähittäissijoittajille. Sen olisi oltava lyhyt, ytimekäs ja helppotajuinen asiakirja.

Valmistelija pitää komission tiivistelmää varten ehdottamaa järjestelyä kuitenkin liian ohjailevana joiltakin osin, joita ovat esimerkiksi enimmäispituuden rajaaminen kuuteen sivuun ja riskitekijöiden määrän viiteen. Tästä asiasta otetaan mielellään vastaan kommentteja.

Kieli

Valmistelija kannattaa ajatusta, että sijoittajan olisi kyettävä lukemaan esitteen tiivistelmä jollakin kotijäsenvaltionsa virallisella kielellä, ja hän ehdottaa, että tiivistelmä olisi tarvittaessa käännettävä käyttäen samaa kielijärjestelyä, josta on sovittu vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista (PRIIP-tuotteet) annetun asetuksen yhteydessä.

Muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit

Valmistelija ehdottaa muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden markkinoiden avaamista vähittäissijoittajille ja sellaisia arvopapereita koskevan poikkeuksen poistamista, joiden nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa, mutta pitää kuitenkin tarpeellisena erottaa tiedonantovaatimusten yhteydessä toisistaan kokeneet sijoittajat ja muut sijoittajat.

Raja-arvot

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan esittelijä ehdotti joidenkin raja-arvojen nostamista ja toisten laskemista, jotta voidaan auttaa pääomamarkkinoille pyrkiviä pk-yrityksiä. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan valmistelija pitää hyödyllisenä lisätä pk-yritysten rahoituksen saantia ja katsoo myös kuluttajien hyötyvän investointimahdollisuuksien lisääntymisestä. Kun otetaan huomioon, minkä tyyppiset kuluttajat todennäköisesti sijoittavat kyseessä oleviin tarjouksiin, valmistelija ei usko raja-arvojen muuttamisen vaikuttavan olennaisesti kuluttajansuojaan. Hän ehdottaa kuitenkin, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta tarkastelisi raja-arvoja uudelleen, ja on siksi esittänyt kyseiset tarkistukset uudelleen valiokunnan äänestystä varten.

Listautumisen jälkeinen liikkeeseenlasku

Komission ehdotuksessa esitetään listautumisen jälkeisten liikkeeseenlaskujen osalta tietojen antamista koskevia vähimmäisvaatimuksia. Näin hallinnolliset kustannukset vähenevät huomattavasti noin 70 prosentissa liikkeeseenlaskuista. Valmistelija kannattaa tätä edellyttäen, että ei ole tehty olennaisia muutoksia, ja on esittänyt asiasta tarkistuksen.

Joukkorahoitus

Valmistelija tietää komission pohtivan joukkorahoitusta ja katsoo, että vähittäissijoittajat ovat selvästi hyväksyneet joukkorahoituksen tarjoamat mahdollisuudet. Hänen mielestään kuluttajansuojan asianmukainen taso olisi varmistettava joukkorahoitusfoorumeilla, joten hän on esittänyt asiasta tarkistuksen.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Tämä asetus on tärkeä askel Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 30 päivänä syyskuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma” mukaisessa pääomamarkkinaunionin toteuttamisessa. Pääomamarkkinaunionin tarkoituksena on auttaa yrityksiä hankkimaan pääomaa monipuolisemmista lähteistä koko Euroopan unionista, jäljempänä ’unioni’, sekä tehostaa markkinoiden toimintaa ja tarjota sijoittajille ja säästäjille uusia sijoitusmahdollisuuksia. Tällä pyritään lisäämään kasvua ja luomaan työpaikkoja.

(1)  Tämä asetus on tärkeä askel Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 30 päivänä syyskuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma” mukaisessa pääomamarkkinaunionin toteuttamisessa. Pääomamarkkinaunionin tarkoituksena on auttaa yrityksiä hankkimaan pääomaa monipuolisemmista lähteistä koko Euroopan unionista, jäljempänä ’unioni’, sekä tehostaa markkinoiden toimintaa ja tarjota sijoittajille ja säästäjille uusia sijoitusmahdollisuuksia. Tällä pyritään lisäämään kasvua ja luomaan työpaikkoja erityisesti pk-yrityksissä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, tietojen julkistaminen on sijoittajien suojaamisen kannalta olennaisen tärkeää, koska julkistamisella poistetaan sijoittajien ja liikkeeseenlaskijoiden välisiä tietojen epäsymmetrioita. Julkistamisen yhdenmukaistaminen antaa mahdollisuuden perustaa rajat ylittävä passimekanismi, jolla helpotetaan sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa monenlaisten arvopapereiden osalta.

(3)  Kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, tietojen julkistaminen on sijoittajien suojaamisen kannalta olennaisen tärkeää, koska julkistamisella vähennetään sijoittajien ja liikkeeseenlaskijoiden välisiä tietojen epäsymmetrioita. Julkistamisen yhdenmukaistaminen antaa mahdollisuuden perustaa rajat ylittävä passimekanismi, jolla helpotetaan sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa monenlaisten arvopapereiden osalta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa sijoittajansuoja ja markkinoiden tehokkuus sekä vahvistaa samalla pääoman sisämarkkinoita. Tietojen antaminen, joka on liikkeeseenlaskijan ja arvopapereiden luonteen mukaisesti tarpeen, jotta sijoittajat voisivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä, takaa yhdessä liiketoiminnan harjoittamista koskevien sääntöjen kanssa sijoittajien suojan. Tällaisten tietojen avulla voidaan myös tehokkaasti lisätä luottamusta arvopapereihin ja edistää siten arvopaperimarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja kehitystä. Esitteen julkaiseminen on asianmukainen keino antaa nämä tiedot saataville.

(7)  Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa sijoittajansuoja ja markkinoiden tehokkuus sekä vahvistaa samalla pääoman sisämarkkinoita ja helpottaa pk-yritysten pääsyä kyseisille markkinoille. Tietojen antaminen, joka on liikkeeseenlaskijan ja arvopapereiden luonteen mukaisesti tarpeen, jotta sijoittajat voisivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä, takaa yhdessä liiketoiminnan harjoittamista koskevien sääntöjen kanssa sijoittajien suojan. Tällaisten tietojen avulla voidaan myös tehokkaasti lisätä luottamusta arvopapereihin ja edistää siten arvopaperimarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja kehitystä. Esitteen julkaiseminen on asianmukainen keino antaa nämä tiedot saataville.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jos yleisölle tarjottavien arvopapereiden vasta-arvo on alle 500 000 euroa, tämän asetuksen mukaisen esitteen tuotantokustannukset ovat todennäköisesti suhteettoman suuret verrattuina tarjouksen ennakoituihin tuloihin. Sen vuoksi on asianmukaista, ettei tämän asetuksen mukaisen esitteen laatimisvaatimusta sovelleta näin pieniin tarjouksiin. Jäsenvaltioiden olisi pidätyttävä määräämästä kansallisella tasolla julkistamisvaatimuksia, jotka merkitsisivät kohtuutonta tai tarpeetonta rasitusta tällaisissa tarjouksissa ja lisäisivät siten sisämarkkinoiden pirstaloitumista.

(12)  Jos yleisölle tarjottavien arvopapereiden yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on alle 1 000 000 euroa, tämän asetuksen mukaisen esitteen tuotantokustannukset ovat todennäköisesti suhteettoman suuret verrattuina tarjouksen ennakoituihin tuloihin. Sen vuoksi on asianmukaista, ettei tämän asetuksen mukaisen esitteen laatimisvaatimusta sovelleta näin pieniin tarjouksiin. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi pidätyttävä määräämästä kansallisella tasolla julkistamisvaatimuksia, jotka merkitsisivät kohtuutonta tai tarpeetonta rasitusta tällaisissa tarjouksissa ja lisäisivät siten sisämarkkinoiden pirstaloitumista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Olisi oikeasuhteista jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle sellaisten arvopapereiden tarjoaminen yleisölle, joiden yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on alle 1 000 000 euroa, mutta kuluttajansuojan vähimmäistasosta olisi kuitenkin huolehdittava tällaisissa tarjouksissa esimerkiksi joukkorahoituksen alalla. Kuluttajansuoja voisi muodostua muun muassa selvästi näkyvillä olevista riskivaroituksista, tietojen antamista ja organisaatiota koskevista perusvaatimuksista, peruuttamisoikeudesta ja investointien enimmäismääristä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jos arvopapereiden tarjoamiset yleisölle on suunnattu ainoastaan kotimaisille sijoittajille yhdessä jäsenvaltiossa, jolloin tarjouksilla ei ole rajat ylittäviä vaikutuksia, ja tarjousten yhteenlaskettu vasta-arvo on enintään 10 000 000 euroa, tämän asetuksen mukainen passimekanismi ei ole tarpeen ja esitteen laadinnasta voi aiheutua kohtuuttomia kustannuksia. Sen vuoksi on asianmukaista sallia, että jäsenvaltiot vapauttavat tällaiset tarjoukset tässä asetuksessa säädetystä esitevelvollisuudesta, jolloin olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden asianmukaiseksi katsoma kotimaisen sijoittajansuojan taso. Jäsenvaltioilla olisi erityisesti oltava mahdollisuus vahvistaa kansallisessa lainsäädännössään tämän vapautuksen soveltamiselle 500 000–10 000 000 euron suuruinen raja-arvo, jolla tarkoitetaan tarjouksen yhteenlaskettua vasta-arvoa 12 kuukauden ajalta.

(13)   Jos arvopapereiden tarjoamiset yleisölle on suunnattu ainoastaan kotimaisille sijoittajille yhdessä jäsenvaltiossa, jolloin tarjouksilla ei ole rajat ylittäviä vaikutuksia, ja tarjousten yhteenlaskettu vasta-arvo on enintään 10 000 000 euroa, jolla tarkoitetaan tarjouksen yhteenlaskettua vasta-arvoa 12 kuukauden ajalta, tämän asetuksen mukainen passimekanismi ei ole tarpeen ja esitteen laadinnasta voi aiheutua kohtuuttomia kustannuksia. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi vapautettava tällaiset tarjoukset tässä asetuksessa säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Esitteen tiivistelmän olisi oltava hyödyllinen tietolähde sijoittajille, erityisesti vähittäissijoittajille. Sen olisi oltava itsenäinen osa esitettä ja painotuttava keskeisiin tietoihin, joita sijoittajat tarvitsevat voidakseen päättää, mihin arvopaperitarjouksiin ja arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisiin ne tutustuvat tarkemmin. Keskeisissä tiedoissa olisi esitettävä olennaiset ominaisuudet ja riskit, jotka liittyvät liikkeeseenlaskijaan, mahdolliseen takaajaan sekä arvopapereihin, joita tarjotaan tai jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla. Niissä olisi myös esitettävä tarjouksen yleiset ehdot ja edellytykset. Tiivistelmän sisältämän riskitekijöiden esittelyn olisi erityisesti koostuttava rajallisesta valikoimasta riskejä, joita liikkeeseenlaskija pitää kaikkein olennaisimpina.

(22)  Esitteen tiivistelmän olisi oltava hyödyllinen tietolähde sijoittajille, erityisesti vähittäissijoittajille ja pk-yrityksille. Sen olisi oltava itsenäinen osa esitettä ja painotuttava keskeisiin tietoihin, joita sijoittajat tarvitsevat voidakseen päättää, mihin arvopaperitarjouksiin ja arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisiin ne tutustuvat tarkemmin. Keskeisissä tiedoissa olisi esitettävä olennaiset ominaisuudet ja riskit, jotka liittyvät liikkeeseenlaskijaan, mahdolliseen takaajaan sekä arvopapereihin, joita tarjotaan tai jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla. Niissä olisi myös esitettävä tarjouksen yleiset ehdot ja edellytykset. Tiivistelmän sisältämän riskitekijöiden esittelyn olisi erityisesti koostuttava rajallisesta valikoimasta riskejä, joita liikkeeseenlaskija pitää kaikkein olennaisimpina.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Yksi pääomamarkkinaunionin keskeisistä tavoitteista on auttaa pk-yrityksiä hankkimaan helpommin rahoitusta unionin pääomamarkkinoilta. Koska näiden yritysten on yleensä hankittava suhteellisesti pienempiä summia kuin muiden liikkeeseenlaskijoiden, esitteen laatimiskustannukset voivat olla niille kohtuuttoman suuret ja estää niitä tarjoamasta arvopapereitaan yleisölle. Pk-yritysten koon ja lyhyemmän toimintahistorian vuoksi niihin voi myös kohdistua suurempi sijoitusriski kuin suurempiin liikkeeseenlaskijoihin, ja niiden olisi annettava riittävästi tietoja sijoittajille, jotta nämä voisivat tehdä sijoituspäätöksensä. Tästä syystä olisi löydettävä asianmukainen tasapaino kustannustehokkaan rahoitusmarkkinoille pääsyn ja sijoittajansuojan välillä, kun esitteen sisältöä mitoitetaan pk-yrityksiä varten. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pk-yrityksiä varten olisi kehitettävä erityinen julkistamisjärjestelmä.

(43)  Yksi pääomamarkkinaunionin keskeisistä tavoitteista on auttaa pk-yrityksiä hankkimaan helpommin rahoitusta pääomamarkkinoilta, sillä ne ovat talouden tärkein tekijä unionissa. Koska näiden yritysten on yleensä hankittava suhteellisesti pienempiä summia kuin muiden liikkeeseenlaskijoiden, esitteen laatimiskustannukset voivat olla niille kohtuuttoman suuret ja monimutkaiset hallintomenettelyt voivat estää niitä tarjoamasta arvopapereitaan yleisölle. Pk-yritysten koon ja lyhyemmän toimintahistorian vuoksi niihin voi myös kohdistua suurempi sijoitusriski kuin suurempiin liikkeeseenlaskijoihin, ja niiden olisi annettava riittävästi tietoja sijoittajille, jotta nämä voisivat tehdä sijoituspäätöksensä. Tästä syystä olisi löydettävä asianmukainen tasapaino kustannustehokkaan rahoitusmarkkinoille pääsyn ja sijoittajansuojan välillä, kun esitteen sisältöä mitoitetaan pk-yrityksiä varten. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pk-yrityksiä varten olisi kehitettävä erityinen julkistamisjärjestelmä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Vähimmäistiedot, jotka pk-yritysten olisi annettava erityisessä julkistamisjärjestelmässä, olisi valittava siten, että ne painottuvat tietoihin, jotka ovat olennaisia ja merkityksellisiä tämänkokoisten yritysten ja niiden sijoittajien kannalta. Tiedoilla olisi pyrittävä varmistamaan toisaalta yrityksen koon ja sen varainhankintatarpeiden ja toisaalta esitteen tuotantokustannusten välinen oikeasuhteisuus. Sen varmistamiseksi, että pk-yritykset voivat laatia esitteet kustannuksin, jotka ovat kohtuullisia niiden kokoon ja sen mukaisesti myös niiden varainhankinnan laajuuteen nähden, pk-yrityksiä koskevan erityisen julkistamisjärjestelmän olisi oltava joustavampi kuin vastaavan järjestelmän, jota sovelletaan säännellyillä markkinoilla toimiviin yrityksiin, edellyttäen kuitenkin, että joustavuuden yhteydessä varmistetaan sijoittajien tarvitsemien keskeisten tietojen julkistaminen.

(44)  Suppeampien tietojen, jotka pk-yritysten olisi annettava erityisessä julkistamisjärjestelmässä, olisi painotuttava tietoihin, jotka ovat olennaisia ja merkityksellisiä tämänkokoisten yritysten ja niiden sijoittajien kannalta. Tiedoilla olisi pyrittävä varmistamaan toisaalta yrityksen koon ja sen varainhankintatarpeiden ja toisaalta esitteen tuotantokustannusten välinen oikeasuhteisuus. Sen varmistamiseksi, että pk-yritykset voivat laatia esitteet kustannuksin, jotka ovat kohtuullisia niiden kokoon ja sen mukaisesti myös niiden varainhankinnan laajuuteen nähden, pk-yrityksiä koskevan erityisen julkistamisjärjestelmän olisi oltava joustavampi kuin vastaavan järjestelmän, jota sovelletaan säännellyillä markkinoilla toimiviin yrityksiin, edellyttäen kuitenkin, että joustavuuden yhteydessä varmistetaan sijoittajien tarvitsemien keskeisten tietojen julkistaminen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Suotuisat kohtelut, jotka myönnetään sellaisten muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden liikkeellelaskuille, joiden yksikkökoko on yli 100 000 euroa, voivat vääristää velkamarkkinoita, luoda esteitä sijoitussalkkujen asianmukaiselle hajauttamiselle ja sähköisten kauppapaikkojen kehittämiselle heikentäen siten jälkimarkkinoiden likviditeettiä sekä vähentää vähittäissijoittajien valinnanvaraa sijoitusten osalta epäämällä heiltä mahdollisuuden hankkia investointiluokan yrityslainoja. Sen vuoksi on asianmukaista poistaa alun perin direktiivissä 2003/71/EY säädetty sellaisten muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden tarjoamista koskeva vapautus esitevelvollisuudesta, joiden yksikkökoko on vähintään 100 000 euroa, sekä alun perin kyseisessä direktiivissä säädetty tällaisia muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita koskeva alhaisempi julkistamisvaatimus. Erityisesti on aiheellista yhtenäistää muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita koskeville esitteille asetetut tiedonantovaatimukset ja korvata siten kaksitasoinen vaatimus, jossa tehdään ero ainoastaan kokeneille sijoittajille suunnattujen liikkeeseenlaskujen ja muille sijoittajille suunnattujen liikkeeseenlaskujen välillä.

Poistetaan.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Arkaluonteisten tietojen jättäminen pois esitteestä olisi tietyissä olosuhteissa sallittava toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä poikkeuksella liikkeeseenlaskijaan kohdistuvien vahingollisten tilanteiden välttämiseksi.

(49)  Arkaluonteisten tietojen jättäminen pois esitteestä olisi tietyissä olosuhteissa sallittava toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä poikkeuksella liikkeeseenlaskijaan kohdistuvien vahingollisten tilanteiden välttämiseksi, edellyttäen että tällainen pois jättäminen ei ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden osalta, jotka ovat olennaisen tärkeitä tietoon perustuvan arvion muodostamiseksi liikkeeseenlaskijasta, tarjoajasta tai mahdollisesta takaajasta.

Perustelu

Tämän johdanto-osan kappaleen tulisi olla ehdotuksen vastaavan artiklan (17 artiklan 2 kohdan b alakohta) mukainen.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  arvopapereiden tarjoaminen kutakin jäsenvaltiota kohti laskettuna alle 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jotka eivät ole kokeneita sijoittajia;

b)  arvopapereiden tarjoaminen kutakin jäsenvaltiota kohti laskettuna alle 500 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jotka eivät ole kokeneita sijoittajia; nykyisiä osakkeenomistajia ja työntekijöitä ei oteta huomioon laskettaessa niiden henkilöiden määrää, joille tarjous suunnataan;

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  sellaisten arvopapereiden tarjoaminen, joiden yksikkökohtainen nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  sellaisten arvopapereiden tarjoaminen, joiden yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on alle 500 000 euroa, kun se lasketaan 12 kuukauden jaksolta;

d)  sellaisten arvopapereiden tarjoaminen, joiden yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on alle 1 000 000 euroa, kun se lasketaan 12 kuukauden jaksolta;

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

v a)  ’vähittäissijoittajalla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1286/2014 4 artiklan 6 kohdassa määriteltyä yksityissijoittajaa.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön PRIIP-asetukseen sisältyvä määritelmä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi vapauttaa arvopapereiden tarjoamisen yleisölle 1 kohdassa säädetystä esitteen julkaisemisvelvollisuudesta, edellyttäen, että

2.  Arvopapereiden tarjoaminen on vapautettava yleisölle 1 kohdassa säädetystä esitteen julkaisemisvelvollisuudesta, edellyttäen, että

a)   tarjoaminen tapahtuu pelkästään kyseisessä jäsenvaltiossa; ja

a)   tarjoamista ei ole notifioitava 24 artiklan mukaisesti, ja

b)   tarjouksen yhteenlaskettu vasta-arvo on pienempi kuin 12 kuukauden ajanjaksolta laskettu rahallinen määrä, joka saa olla enintään 10 000 000 euroa.

b)   tarjouksen yhteenlaskettu vasta-arvo on pienempi kuin 12 kuukauden ajanjaksolta laskettu rahallinen määrä, joka saa olla enintään 10 000 000 euroa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’, kun ne käyttävät tämän artiklan mukaista vaihtoehtoa, mukaan lukien valittu tarjouksen vasta-arvo, jonka alittuessa kotimaisia tarjouksia koskevaa vapautusta sovelletaan.

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa eivätkä pitää voimassa tämän kohdan mukaisesti vapautettuja tarjouksia koskevia julkistamisvaatimuksia.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Poiketen 1 alakohdasta, jonka mukaan esite liittyy yksinomaan kokeneille sijoittajille tarjottavien muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen säännellyllä markkinalla tai sen nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa, tiivistelmää ei vaadita.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tiivistelmän on oltava sisällöltään täsmällinen, tasapuolinen ja selkeä, eikä se saa olla harhaanjohtava. Sen on oltava yhdenmukainen esitteen muiden osien kanssa.

2.  Tiivistelmän on oltava sisällöltään täsmällinen, tasapuolinen ja selkeä, eikä se saa olla harhaanjohtava, ja sen on sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot. Sen on oltava yhdenmukainen esitteen muiden osien kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Tiivistelmä on laadittava lyhyenä, ytimekkäästi kirjoitettuna asiakirjana, joka on tulostettuna enintään kuuden A4-kokoisen sivun pituinen. Sen on oltava

Tiivistelmä on laadittava lyhyenä, ytimekkäästi kirjoitettuna asiakirjana, joka on tulostettuna enintään kuuden A4-kokoisen sivun pituinen mutta jonka pituutta voidaan tarvittaessa lisätä enintään 10 sivuun. Sen on oltava

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  kirjoitettu sellaisella selkeällä, ytimekkäällä ja helppotajuisella yleiskielellä ja tyylillä, joka auttaa ymmärtämään tiedot.

b)  kirjoitettu sellaisella selkeällä, ytimekkäällä ja helppotajuisella yleiskielellä ja tyylillä, joka auttaa ymmärtämään tiedot kyseessä olevan sijoittajatyypin kannalta.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)   johdanto, joka sisältää varoitukset;

a)  johdanto, joka sisältää varoitukset muun muassa siitä, missä määrin sijoittajat voivat pahimmassa tapauksessa menettää investointinsa;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tiivistelmän johdannosta on käytävä ilmi arvopapereiden nimi, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tunniste- ja yhteystiedot, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunniste- ja yhteystiedot sekä asiakirjan päiväys. Tiivistelmään on sisällyttävä varoitukset siitä, että

5.  Edellä 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta jaksosta on käytävä ilmi arvopapereiden nimi, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tunniste- ja yhteystiedot, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunniste- ja yhteystiedot sekä asiakirjan päiväys. Tiivistelmään on sisällyttävä varoitukset siitä, että

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  alajaksossa ”Liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit” lyhyt kuvaus enintään viidestä olennaisimmasta liikkeeseenlaskijaan liittyvästä riskitekijästä, jotka sisältyvät riskitekijöiden korkeimpaan olennaisuusluokkaan 16 artiklan mukaisesti.

c)  alajaksossa ”Liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit” lyhyt ja selkeä kuvaus enintään viidestä olennaisimmasta liikkeeseenlaskijaan liittyvästä riskitekijästä, jotka sisältyvät riskitekijöiden korkeimpaan olennaisuusluokkaan 16 artiklan mukaisesti. Riskitekijöiden määrää voidaan tarvittaessa lisätä enintään kahdeksaan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 7 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  alajaksossa ”Arvopapereihin liittyvät olennaiset riskit” lyhyt kuvaus enintään viidestä olennaisimmasta arvopapereihin liittyvästä riskitekijästä, jotka sisältyvät riskitekijöiden korkeimpaan olennaisuusluokkaan 16 artiklan mukaisesti.

d)  alajaksossa ”Arvopapereihin liittyvät olennaiset riskit” lyhyt ja selkeä kuvaus enintään viidestä olennaisimmasta arvopapereihin liittyvästä riskitekijästä, jotka sisältyvät riskitekijöiden korkeimpaan olennaisuusluokkaan 16 artiklan mukaisesti. Riskitekijöiden määrää voidaan tarvittaessa lisätä enintään kahdeksaan.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos osana alkuperäistä esitettä toimitetussa rekisteröintiasiakirjassa oleva sisältö ei ole muuttunut merkittävästi, listautumisen jälkeisen liikkeeseenlaskun yhteydessä laadittavalle rekisteröintiasiakirjalle ei tarvita toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää ennen sen julkaisemista.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Pk-yritykset voivat laatia esitteen pk-yrityksiä koskevien vähimmäistietojen julkistamisjärjestelmää noudattaen, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle, edellyttäen että pk-yrityksillä ei ole arvopapereita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

Liikkeeseenlaskijat voivat laatia esitteen tässä artiklassa säädettyä oikeasuhteista julkistamisjärjestelmää noudattaen edellyttäen, että niillä ei ole arvopapereita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, ja edellyttäen, että ne ovat joko

 

a)   tarjoamassa yleisölle arvopapereita, joiden yhteenlasketun vasta-arvon rahallinen määrä unionissa on enintään 10 000 000 euroa, kun se lasketaan 12 kuukauden jaksolta ja kun siitä ilmoitetaan 24 artiklan mukaisesti; tai

 

b)   pk-yrityksiä, jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle vähintään yhdessä jäsenvaltiossa.

 

(Muutos ”vähimmäistietojen julkistamisjärjestelmästä” ”oikeasuhteiseen julkistamisjärjestelmään” on horisontaalinen muutos, joka edellyttää vastaavan muutoksen tekemistä kaikkialle ehdotukseen.)

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Esitteessä mainittavat riskitekijät on rajattava riskeihin, jotka ovat liikkeeseenlaskijalle ja/tai arvopapereille ominaisia ja jotka ovat olennaisia tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja jotka vahvistetaan rekisteröintiasiakirjan ja arvopaperiliitteen sisällössä. Riskitekijät on jaettava enintään kolmeen eri luokkaan, joihin ne erotellaan riskitekijöiden suhteellisen olennaisuuden mukaan, joka perustuu liikkeeseenlaskijan arviointiin riskitekijöiden todennäköisyydestä ja niiden kielteisten vaikutusten oletetusta suuruusluokasta.

1.  Esitteessä mainittavat riskitekijät on rajattava riskeihin, jotka ovat liikkeeseenlaskijalle ja/tai arvopapereille ominaisia ja jotka ovat olennaisia tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja jotka vahvistetaan rekisteröintiasiakirjan ja arvopaperiliitteen sisällössä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  EAMV laatii suuntaviivat, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten tekemää arviointia riskitekijöiden tunnusmerkillisyydestä ja olennaisuudesta sekä riskitekijöiden jakamista eri luokkiin.

2.  EAMV laatii riskitekijöiden tunnusmerkillisyyden ja olennaisuuden arviointia koskevat suuntaviivat. Lisäksi EAVM laatii suuntaviivat, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkistaa riskitekijöitä tavalla, joka kannustaa liikkeeseenlaskijoita julkistamaan riskitekijät asianmukaisesti ja kohdennetusti.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen esitteiden, rekisteröintiasiakirjojen, mukaan luettuina yleiset rekisteröintiasiakirjat, täydennysten ja muutosten hyväksymisen sekä yleisten rekisteröintiasiakirjojen, niiden muutosten ja lopullisten ehtojen toimittamisen yhteydessä veloittamien maksujen taso on julkistettava vähintään toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla.

9.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen esitteiden, rekisteröintiasiakirjojen, mukaan luettuina yleiset rekisteröintiasiakirjat, täydennysten ja muutosten hyväksymisen sekä yleisten rekisteröintiasiakirjojen, niiden muutosten ja lopullisten ehtojen toimittamisen yhteydessä veloittamien maksujen tason on oltava oikeasuhteinen ja se on julkistettava vähintään toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

12.  EAMV järjestää ja toteuttaa vähintään yhden vertaisarvioinnin, jossa tarkastellaan toimivaltaisten viranomaisten tarkastamis- ja hyväksymismenettelyjä, mukaan luettuna toimivaltaisten viranomaisten välillä tapahtuva hyväksyntöjen notifiointi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1095/2010 30 artiklan soveltamista. Vertaisarvioinnissa on myös arvioitava toimivaltaisten viranomaisten tarkastuksissaan ja hyväksynnöissään noudattamien eri lähestymistapojen vaikutuksia liikkeeseenlaskijoiden pääoman hankintaan Euroopan unionissa. Vertaisarviointia koskeva kertomus julkaistaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä. EAMV voi tarvittaessa pyytää vertaisarvioinnin yhteydessä lausuntoja ja neuvoja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

12.  EAMV myös järjestää ja toteuttaa vähintään yhden vertaisarvioinnin, jossa tarkastellaan toimivaltaisten viranomaisten tarkastamis- ja hyväksymismenettelyjä, mukaan luettuna toimivaltaisten viranomaisten välillä tapahtuva hyväksyntöjen notifiointi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1095/2010 30 artiklan soveltamista. Vertaisarvioinnissa on myös arvioitava toimivaltaisten viranomaisten tarkastuksissaan ja hyväksynnöissään noudattamien eri lähestymistapojen vaikutuksia liikkeeseenlaskijoiden pääoman hankintaan Euroopan unionissa. Vertaisarviointia koskeva kertomus julkaistaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä. Kertomuksen on oltava saatavilla myös sähköisessä muodossa. EAMV voi tarvittaessa pyytää vertaisarvioinnin yhteydessä lausuntoja ja neuvoja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Toimivaltaisen viranomaisen tämän artiklan mukaisesti suorittamasta mainonnan valvonnasta mahdollisesti perittävien maksujen on oltava oikeasuhteisia.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että 7 artiklassa tarkoitettu tiivistelmä käännetään sen viralliselle kielelle tai virallisille kielille, mutta se ei saa vaatia esitteen muiden osien kääntämistä.

Kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava, että 7 artiklassa tarkoitettu tiivistelmä laaditaan sen jäsenvaltion osassa, jossa arvopaperia tarjotaan, käytetyillä virallisilla kielillä tai yhdellä siellä käytetyistä virallisista kielistä taikka muulla kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä tai, jos se on kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä yhdelle näistä kielistä.

 

Käännöksen on vastattava tarkoin ja täsmällisesti alkuperäisten tiivistelmän sisältöä.

 

Vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia esitteen muiden osien kääntämistä.

 

Jos arvopaperia tarjotaan jäsenvaltiossa kyseisen jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä laadituilla markkinointiasiakirjoilla, tiivistelmä on laadittava ainakin vastaavilla virallisilla kielillä.

Perustelu

Tarkistus perustuu PRIIP-asetuksen 7 artiklaan.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että 7 artiklassa tarkoitettu tiivistelmä käännetään sen viralliselle kielelle tai virallisille kielille, mutta se ei saa vaatia esitteen muiden osien kääntämistä.

Kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava, että 7 artiklassa tarkoitettu tiivistelmä laaditaan sen jäsenvaltion osassa, jossa arvopaperia tarjotaan, käytetyillä virallisilla kielillä tai yhdellä siellä käytetyistä virallisista kielistä taikka muulla kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä tai, jos se on kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä yhdelle näistä kielistä.

 

Käännöksen on vastattava tarkoin ja täsmällisesti alkuperäisten tiivistelmän sisältöä.

 

Vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia esitteen muiden osien kääntämistä.

 

Jos arvopaperia tarjotaan jäsenvaltiossa kyseisen jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä laadituilla markkinointiasiakirjoilla, tiivistelmä on laadittava ainakin vastaavilla virallisilla kielillä.

Perustelu

Tarkistus perustuu PRIIP-asetuksen 7 artiklaan.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on 27 artiklan soveltamiseksi, ja jos se katsotaan tarpeelliseksi, 26 artiklan soveltamiseksi, sovittava kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa yhteistyöjärjestelyistä, jotka koskevat tietojenvaihtoa kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa kolmansissa maissa. Näillä yhteistyöjärjestelyillä on vähintään varmistettava tehokas tietojenvaihto, jonka ansiosta toimivaltaiset viranomaiset pystyvät hoitamaan tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on 27 artiklan soveltamiseksi, ja jos se katsotaan tarpeelliseksi, 26 artiklan soveltamiseksi, sovittava kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa valvontayhteistyöjärjestelyistä, jotka koskevat tietojenvaihtoa ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa kolmansissa maissa. Näillä valvontayhteistyöjärjestelyillä on varmistettava tehokas tietojenvaihto, jonka ansiosta toimivaltaiset viranomaiset pystyvät hoitamaan tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tämän asetuksen rikkomisesta ilmoittamista koskevien parhaiden mahdollisten menettelyjen varmistamiseksi.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite

Viiteasiakirjat

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

18.1.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

18.1.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Vicky Ford

2.2.2016

Valiokuntakäsittely

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.6.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

15

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Edward Czesak, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettava esite

Viiteasiakirjat

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.11.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

18.1.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

18.1.2016

JURI

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

24.5.2016

LIBE

14.12.2015

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Petr Ježek

26.11.2015

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Philippe De Backer

 

 

 

Valiokuntakäsittely

15.2.2016

7.4.2016

13.7.2016

 

Hyväksytty (pvä)

13.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

7

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

David Coburn, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pascal Arimont, Bas Eickhout, Joachim Starbatty, Harald Vilimsky

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.7.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö