Procedūra : 2015/0268(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0238/2016

Pateikti tekstai :

A8-0238/2016

Debatai :

PV 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Balsavimas :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 05/04/2017 - 9.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1480kWORD 1031k
19.7.2016
PE 578.833v02-00 A8-0238/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą

(COM(2015) 0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Philippe De Backer

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą

(COM(2015) 0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0583),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0375/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A8-0238/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(3)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2015/0268 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(5), pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  šis reglamentas yra vienas svarbiausių žingsnių užbaigiant kurti 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas“ aprašytą kapitalo rinkų sąjungą. Kapitalo rinkų sąjungos tikslas – padėti įmonėms pasinaudoti įvairesniais kapitalo šaltiniais visoje Europos Sąjungoje (toliau – Sąjunga), užtikrinti, kad rinkos veiktų efektyviau, o investuotojams ir santaupų turintiems asmenims pasiūlyti papildomų galimybių investuoti savo lėšas, kad būtų skatinamas augimas ir kuriamos darbo vietos;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/71/EB(6) nustatyti suderinti principai ir taisyklės dėl prospekto, kurį reikia rengti, tvirtinti ir skelbti, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą. Atsižvelgiant į teisėkūros ir rinkos pokyčius, įvykusius po tos direktyvos įsigaliojimo, direktyvą reikėtų pakeisti;

(3)  atskleisti informaciją, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų saugomi investuotojai – būtų panaikinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija. Suderinus šią atskleidžiamą informaciją, būtų galima sukurti tarpvalstybinio paso mechanizmą, kuriuo būtų palengvintas efektyvus daugelio įvairių vertybinių popierių vidaus rinkos veikimas;

(4)  taikant įvairią metodiką, vidaus rinka būtų skaidoma, nes emitentai, siūlytojai ir asmenys, prašantys įtraukti į prekybos sąrašą, skirtingose valstybėse narėse turėtų laikytis skirtingų taisyklių, o vienoje valstybėje narėje patvirtintų prospektų nebūtų galima naudoti kitose valstybėse narėse. Taigi, jeigu nebūtų suderintos sistemos, kurioje būtų užtikrintas atskleidžiamos informacijos vienodumas ir paso mechanizmo veikimas Sąjungoje, tikėtina, kad valstybių narių teisės aktų skirtumai trukdytų vertybinių popierių vidaus rinkai sklandžiai veikti. Todėl, norint užtikrinti, kad vidaus rinka tinkamai veiktų ir patobulinti jos veikimo sąlygas, ypač kapitalo rinkų srityje, taip pat garantuoti aukšto lygio vartotojų ir investuotojų apsaugą, tikslinga sukurti prospektų reglamentavimo Sąjungos lygmeniu sistemą;

(5)  teisėkūros požiūriu, taisykles dėl informacijos atskleidimo, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, tikslinga ir reikalinga išdėstyti reglamente ir taip užtikrinti, kad nuostatos, kuriomis tiesiogiai nustatomos pareigos asmenims, susijusiems su viešu vertybinių popierių siūlymu ir jų įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus, būtų vienodai taikomos visoje Sąjungoje. Kadangi teisinėje nuostatų dėl prospektų sistemoje būtinai turi būti priemonės, kuriomis nustatomi tikslūs visų įvairių prospektams būdingų aspektų reikalavimai, net ir nedideli kuriam nors iš šių aspektų taikomos metodikos skirtumai galėtų tapti didelėmis tarpvalstybinio vertybinių popierių siūlymo, įtraukimo į keletą prekybos reguliuojamose rinkose sąrašų ir ES vartotojų apsaugos taisyklių taikymo kliūtimis. Todėl, pasirinkus reglamentą, kuris yra taikomas tiesiogiai ir kurio nereikia perkelti į nacionalinės teisės aktus, turėtų sumažėti tikimybė, kad nacionaliniu lygmeniu bus imtasi skirtingų priemonių, ir turėtų būti užtikrintas metodikos nuoseklumas, didesnis teisinis tikrumas ir neleidžiama atsirasti tarpvalstybinio siūlymo ir įtraukimo į keletą prekybos sąrašų kliūtims. Pasirinkus reglamentą, visoje Sąjungoje taip pat padidėtų pasitikėjimas rinkų skaidrumu, reglamentavimas taptų paprastesnis, o įmonės patirtų mažiau paieškos ir atitikties sąnaudų;

(6)  įvertinus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/73/ES(7), paaiškėjo, kad kai kuriais toje direktyvoje įtvirtintais pakeitimais numatytų pradinių tikslų pasiekti nepavyko ir kad Sąjungos prospektų tvarką reikia toliau keisti, kad ši tvarka būtų paprastesnė, geriau taikoma, efektyvesnė ir kad padidėtų Sąjungos tarptautinis konkurencingumas ir taip būtų padedama mažinti administracinę naštą;

(7)  šio reglamento tikslas – užtikrinti investuotojų apsaugą ir rinkos efektyvumą, kartu stiprinant bendrąją kapitalo rinką. Teikiant informaciją, kuri, atsižvelgiant į emitento ir vertybinių popierių pobūdį, yra reikalinga investuotojams, kad šie galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus, ir kartu taikant veiklos vykdymo taisykles užtikrinama investuotojų apsauga. Be to, toks informavimas yra efektyvi pasitikėjimo vertybiniais popieriais didinimo priemonė, kuri taip pat padeda vertybinių popierių rinkoms tinkamai veikti ir plėtotis. Tinkamas tokios informacijos suteikimo būdas – skelbti prospektą;

(8)  šiame reglamente išdėstytais informacijos atskleidimo reikalavimais valstybei narei, kompetentingai institucijai arba biržai neuždraudžiama pagal savo taisyklių sąvadą nustatyti kitų specialių vertybinių popierių įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą reikalavimų (ypač dėl įmonių valdymo). Tokiais reikalavimais negalima nei tiesiogiai, nei netiesiogiai riboti kompetentingos institucijos tvirtinamo prospekto rengimo, turinio ir platinimo;

(9)  valstybės narės arba kurios nors iš valstybių narių regioninės ar vietos valdžios institucijų, viešųjų tarptautinių organizacijų, kurių narėmis yra viena ar daugiau valstybių narių, Europos Centrinio Banko arba valstybių narių centrinių bankų išleistiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams šio reglamento taikyti nereikėtų ir jiems taikoma tvarka šiuo reglamentu neturėtų būti keičiama;

(10)  siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, prospekto reikalavimai turėtų būti taikomi ir nuosavybės, ir ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kurie yra siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašą. Kai kuriais iš vertybinių popierių, kuriems taikomas šis reglamentas, jų turėtojams suteikiama teisė įsigyti perleidžiamuosius vertybinius popierius arba, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais, remiantis kitomis priemonėmis, visų pirma perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, valiuta, palūkanų normomis arba pelningumu, prekėmis arba kitais rodikliais ar priemonėmis, gauti tam tikrą sumą grynaisiais pinigais. Šis reglamentas pirmiausia taikomas varantams, padengtiems varantams, sertifikatams, depozitoriumo pakvitavimams ir konvertuojamiesiems vekseliams, pvz., investuotojo pasirinkimu konvertuojamiems vertybiniams popieriams;

(11)  siekiant užtikrinti, kad prospektas būtų tvirtinamas arba jam būtų suteikiamas pasas, taip pat siekiant užtikrinti šio reglamento laikymosi priežiūrą, ypač reklaminės veiklos požiūriu, reikia nurodyti kiekvieno prospekto kompetentingą instituciją. Taigi, šiame reglamente reikėtų aiškiai nustatyti, kuriai buveinės valstybės narei labiausiai pritinka tvirtinti prospektą;

(12)  kai viešo vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo Sąjungoje vertė yra mažesnė negu 1 000 000 EUR, prospekto rengimo pagal šį reglamentą sąnaudos gali būti neproporcingos pajamoms, kurias numatoma gauti iš siūlymo. Todėl tikslinga nustatyti, kad reikalavimas rengti prospektą pagal šį reglamentą neturėtų būti taikomas tokio nedidelio masto siūlymams. Valstybės narės neturėtų taikyti reikalavimų pagal šį reglamentą parengti prospektą, kai vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo vertė neviršija tos ribos. Be to, valstybės narės turėtų vengti nacionaliniu lygmeniu nustatyti kitus informacijos atskleidimo reikalavimus, dėl kurių tokių siūlymų atveju galėtų susidaryti neproporcinga arba nereikalinga našta ir taip būtų didinama vidaus rinkos fragmentacija. Kai valstybės narės nustato tokius nacionalinius informacijos atskleidimo reikalavimus, jos apie taikytinas taisykles turėtų pranešti Komisijai ir ESMA;

(12a)  Komisija turėtų išanalizuoti tokius nacionalinius informacijos atskleidimo reikalavimus ir įtraukti rezultatus į savo veiklą, susijusią su sutelktiniu finansavimu, atsižvelgdama į poreikį vengti vidaus rinkos fragmentacijos. Svarbu, kad Sąjungos lygmens reguliavimo nuostatos užtikrintų, kad įmonės turėtų pakankamai galimybių didinti kapitalą. Todėl, vadovaujantis kapitalo rinkų sąjungos principais ir siekiant paskatinti investuoti, Komisija turėtų pasiūlyti reguliavimo iniciatyvą, kuria būtų sureguliuota ir suderinta Sąjungoje vykdoma sutelktinio finansavimo veikla;

(13)  be to, atsižvelgiant į skirtingus finansų rinkų dydžius Sąjungoje, tikslinga suteikti valstybėms narėms galimybę nuspręsti, ar viešų vertybinių popierių siūlymų, kurių pardavimo vertė neviršija 5 000 000 EUR, atveju daryti šiame reglamente nustatytos pareigos rengti prospektą išimtį. Visų pirma, reikėtų, kad valstybės narės nacionalinės teisės aktuose galėtų laisvai 1 000 000–5 000 000 EUR intervale nustatyti vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo Sąjungoje per 12 mėnesių verte išreikštą ribą, nuo kurios reikėtų taikyti šią išimtį, atsižvelgdamos į, jų nuomone, reikalingą vidaus rinkos investuotojų apsaugos lygį. Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai ir ESMA apie pasirinktą ribą. Viešų vertybinių popierių siūlymų, kuriems daroma tokia išimtis, atveju neturėtų būti galima pasinaudoti paso suteikimo mechanizmu pagal šį reglamentą. Be to, tokiuose siūlymuose turėtų būti aiškiai nurodyta, kad viešas siūlymas nėra tarpvalstybinio pobūdžio, ir jų atveju neturėtų būti aktyviai ieškoma investuotojų už tos valstybės narės ribų;

(13a)  jeigu valstybė narė nusprendžia taikyti išimtį viešiems vertybinių popierių siūlymams, kurių bendra pardavimo vertė neviršija 5 000 000 EUR, jokiomis šio reglamento nuostatomis tai valstybei narei neturėtų būti užkirstas kelias įvesti nacionalinio lygmens taisyklių, pagal kurias būtų leidžiama daugiašalėse prekybos sistemose (DPS) nustatyti įtraukimo į prekybos sąrašus dokumento, kurį emitentas turi parengti prieš pradinį jo išleistų vertybinių popierių įtraukimą į prekybos sąrašą, turinį. Tokiu atveju DPS operatoriui galėtų būti tikslinga apibrėžti įtraukimo į prekybos sąrašus dokumentų peržiūros tvarką, kuri nebūtinai turi apimti oficialų kompetentingos institucijos ar DPS patvirtinimą;

(14)  jeigu vertybinių popierių siūlymas yra skirtas tik ribotam investuotojų ratui, o šie investuotojai nėra kvalifikuoti investuotojai ar kiti investuotojai, kurie atitinka Reglamento (ES) Nr. 345/2013 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytas sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad siūlymas skiriamas nedideliam asmenų skaičiui, prospekto rengimo sąnaudos būtų neproporcinga našta, todėl prospektą rengti neturėtų būti reikalaujama. Tai turėtų būti taikoma, pvz., siūlymams, kurie teikiami įmonės vadovybės giminaičiams arba asmeniniams pažįstamiems;

(15)  direktoriams ir darbuotojams taikomos paskatos turėti savo įmonės vertybinių popierių gali teigiamai paveikti įmonės valdymą ir, skatinant darbuotojų lojalumą ir atsakomybės jausmą, padėti kurti ilgalaikę vertę, suderinant atitinkamus akcininkų ir darbuotojų interesus ir suteikiant darbuotojams galimybių investuoti. Darbuotojų dalyvavimas savo įmonės nuosavybės struktūroje būna ypač svarbus mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriose pavieniai darbuotojai dažnai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant įmonės sėkmę. Todėl tais atvejais, kai siūlymai teikiami Sąjungoje pagal akcijų platinimo darbuotojams schemą, reikalavimo rengti prospektą nereikėtų taikyti, jeigu, siekiant išlaikyti investuotojų apsaugą, yra prieinamas dokumentas, kuriame pateikta informacija apie vertybinių popierių skaičių ir pobūdį, nurodytos siūlymo priežastys ir pateikta išsami informacija apie siūlymą. Siekiant užtikrinti vienodą visų direktorių ir darbuotojų prieigą prie akcijų platinimo darbuotojams schemų nepriklausomai nuo to, ar jų darbdavys įsisteigęs Sąjungoje ar už jos ribų, sprendimo dėl trečiosios valstybės rinkų lygiavertiškumo nebeturėtų būti reikalaujama, jeigu yra prieinamas pirmiau minėtas dokumentas. Taigi, visi akcijų platinimo darbuotojams schemų dalyviai galės naudotis vienodomis sąlygomis ir vienoda informacija;

(16)  per akcijų arba vertybinių popierių emisijas, dėl kurių sumažėja gautinos sumos, dažnai sudaromi didelį poveikį emitento kapitalo struktūrai, perspektyvoms ir finansinei padėčiai turintys sandoriai – reikalinga, kad prospekte apie tai būtų teikiama informacija. Priešingai, kai emitentas turi akcijų, kurios jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vėliau dėl tų pačių akcijų, įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, įskaitant tuos atvejus, kai akcijos gaunamos konvertavus arba iškeitus kitus vertybinius popierius arba pasinaudojus kitais vertybiniais popieriais suteiktomis teisėmis, prospekto neturėtų būti reikalaujama, nes akcijos, kurios naujai įtraukiamos į prekybos sąrašą, sudaro nedidelę tos pačios klasės toje pačioje reguliuojamoje rinkoje jau išleistų akcijų dalį, nebent toks įtraukimas yra sujungiamas su viešu siūlymu, kuriam taikomas šis reglamentas. Tą patį principą bendresniais aspektais reikėtų taikyti vertybiniams popieriams, apkeičiamiems vertybiniais popieriais, kurie jau įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;

(17)  taikant viešo vertybinių popierių siūlymo apibrėžtį, svarbiausiu kriterijumi laikytinas investuotojo gebėjimas priimti individualų sprendimą pirkti ar pasirašyti vertybinius popierius. Todėl, jeigu vertybiniai popieriai yra siūlomi be galimybės jų gavėjui priimti individualų sprendimą, įskaitant vertybinių popierių paskirstymą be teisės atsisakyti paskirstomų vertybinių popierių, toks sandoris neturėtų būti priskiriamas prie šiame reglamente apibrėžto viešo vertybinių popierių siūlymo;

(18)  nuo pareigos skelbti prospektą atleisti vertybinių popierių emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje sąrašą, turėtų turėti teisę savanoriškai parengti visą prospektą arba, jei taikytina, ES augimo prospektą pagal šį reglamentą. Todėl, jeigu jie nusprendžia savanoriškai laikytis šio reglamento, jiems reikėtų suteikti galimybę naudotis bendru pasu;

(19)  informacijos atskleisti prospekte neturėtų būti reikalaujama, kai siūlymai yra skirti tik kvalifikuotiems investuotojams. Priešingai, visais viešo perpardavimo arba viešos prekybos atvejais, kai įtraukiama į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prospektą skelbti reikalaujama;

(20)  emitento arba už prospekto rengimą atsakingo asmens parengtame ir tuo metu, kai per finansinius tarpininkus vykdomas galutinis vertybinių popierių platinimas arba vertybiniai popieriai vėliau perparduodami, viešai skelbiamame galiojančiame prospekte pateikiama pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus. Todėl finansiniams tarpininkams, kurie platina arba vėliau perparduoda vertybinius popierius, reikėtų suteikti teisę naudoti emitento arba už prospekto rengimą atsakingo asmens parengtą pirminį prospektą, jeigu šis prospektas yra galiojantis ir deramai papildytas ir jeigu emitentas arba už to prospekto rengimą atsakingas asmuo sutinka, kad prospektas būtų naudojamas. Reikėtų leisti emitentui arba už prospekto rengimą atsakingam asmeniui nustatyti savo sutikimo sąlygas. Sutikimą, kad prospektas būtų naudojamas, įskaitant visas tam taikomas sąlygas, reikėtų suteikti rašytiniu susitarimu, pagal kurį atitinkamoms šalims būtų leidžiama tikrinti, ar vertybinių popierių perpardavimas arba galutinis platinimas atitinka susitarimą. Jeigu sutikimas, kad prospektas būtų naudojamas, suteiktas, atsakomybė už jame pateiktą informaciją, o bazinio prospekto atveju – už galutinių sąlygų nustatymą ir oficialų pateikimą, turėtų tekti emitentui arba už pirminio prospekto rengimą atsakingam asmeniui; kito prospekto reikalauti nereikėtų. Tačiau jeigu emitentas arba už pirminio prospekto rengimą atsakingas asmuo nesutinka, kad prospektas būtų naudojamas, iš finansinio tarpininko reikėtų reikalauti paskelbti naują prospektą. Tokiu atveju atsakomybė už prospekte pateikiamą informaciją, įskaitant visą informaciją, įtraukiamą darant nuorodas, o bazinio prospekto atveju – už galutines sąlygas, turėtų tekti finansiniam tarpininkui;

(21)  prospekte teikiamos informacijos suderinimas turėtų padėti Sąjungos mastu užtikrinti lygiavertę investuotojų apsaugą. Kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investavimo sprendimą, pagal šį reglamentą parengtame prospekte turėtų būti pateikiama aktuali ir reikiama su investicija į vertybinius popierius susijusi informacija, kurios investuotojui pagrįstai reikia, kad jis galėtų atlikti pagrįstą emitento ir bet kurio garanto turto ir įsipareigojimų, finansinės padėties, pelno ir nuostolių, perspektyvų, taip pat vertybiniais popieriais suteikiamų teisių vertinimą. Tokia informacija turėtų būti parengta ir pateikta lengvai nagrinėjama, glausta ir suprantama forma ir atitikti pagal šį reglamentą rengiamo prospekto tipą, įskaitant prospektus, kurie rengiami laikantis antrinėms emisijoms taikomos supaprastintos informacijos atskleidimo tvarkos ir ES augimo prospektui taikomos tvarkos. Į prospektą nereikėtų įtraukti informacijos, kuri nėra esminė arba nėra būdinga konkrečiam emitentui ir atitinkamiems vertybiniams popieriams, nes ji gali užgožti investuotojui aktualią informaciją ir taip susilpninti investuotojo apsaugą. Todėl į prospektą įtraukiama informacija turėtų būti pritaikyta taip, kad būtų nurodytas emitento pobūdis ir būklė, vertybinių popierių tipas, siūlymo arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus tikslinio investuotojo tipas ir tikėtinos tokio investuotojo žinios, taip pat informacija, kurią tokie investuotojai gali gauti, nes ji paskelbta viešai pagal kitus teisės ar administracinių aktų reikalavimus;

(22)  prospekto santrauka investuotojams, ypač neprofesionaliems, turėtų būti naudingas informacijos šaltinis. Tai turėtų būti atsieta prospekto dalis ir joje turėtų būti pateikta pagrindinė investuotojams reikalinga informacija, kad jie galėtų nuspręsti, kuriuos vertybinių popierių siūlymus arba į prekybos sąrašus įtrauktus vertybinius popierius jie norėtų nagrinėti toliau, t. y. ar norėtų perskaityti visą prospektą, siekdami priimti pagrįstą investavimo sprendimą. Tai reiškia, kad santraukoje pateikta informacija nekartojama pagrindinėje prospekto dalyje, nebent tai visiškai neišvengiama. Tokia pagrindinė informacija turėtų apimti informaciją apie esmines emitento, bet kokio garanto ir siūlomų ar į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus įtrauktų vertybinių popierių ypatybes ir susijusią riziką, įskaitant unikalius identifikatorius, tokius kaip su siūlymu susijusių subjektų juridinio asmens identifikatorius (LEI) ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN). Joje taip pat turėtų būti nurodytos bendrosios siūlymo sąlygos. Santraukoje išdėstant informaciją apie rizikos veiksnius, pirmiausia reikėtų nurodyti konkrečius, emitento nuomone, investavimo sprendimą priimančiam investuotojui aktualiausius rizikos veiksnius. Santraukoje pateiktas rizikos veiksnių aprašymas turėtų būti aktualus konkretaus siūlymo požiūriu ir turėtų būti parengtas vien tik investuotojų reikmėms; jame neturėtų būti bendro pobūdžio teiginių apie investavimo riziką ir jis neturėtų riboti emitento, siūlytojo ar bet kokio jų vardu veikiančio asmens atsakomybės;

(22a)  santraukoje turėtų būti aiškiai įspėta apie riziką, ypač neprofesionaliesiems investuotojams, kylančią tais atvejais, kai vertybinius popierius išleidžia bankai, kuriems taikomos gelbėjimo privačiomis lėšomis nuostatos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES (BGPD)(8);

(23)  prospekto santrauka turėtų būti trumpa, paprasta, aiški ir investuotojams lengvai suprantama. Joje reikėtų naudoti paprastas, ne technines formuluotes, informaciją pateikti lengvai prieinamu būdu. Ji neturėtų būti vien paties prospekto ištraukų rinkinys. Tikslinga nustatyti didžiausią galimą santraukos ilgį, siekiant užtikrinti, kad investuotojai nebūtų atgrasomi nuo jos skaitymo, ir emitentus paskatinti atrinkti investuotojams esminę informaciją. Vis dėlto išskirtiniais atvejais kompetentinga institucija turėtų galėti leisti emitentui parengti ilgesnę santrauką, neviršijančią dešimties A4 spausdintų puslapių, jeigu to reikia dėl emitento veiklos sudėtingumo, emisijos pobūdžio arba išleistų vertybinių popierių pobūdžio ir jeigu nepateikus santraukoje papildomos informacijos investuotojas būtų klaidinamas;

(24)  siekiant užtikrinti, kad prospekto santraukos struktūra būtų vienoda, reikėtų numatyti bendrus skirsnius ir poskirsnius ir apytiksliai nurodyti, kokią informaciją emitentas turėtų įrašyti, t. y. pateikti trumpus aiškinamuosius aprašymus, įtraukiant, jei tikslinga, skaičius. Emitentams turėtų būti leidžiama savo nuožiūra parinkti informaciją, kuri, jų nuomone, yra esminė ir prasminga, su sąlyga, kad jie pateiks informaciją sąžiningai ir proporcingai;

(25)  prospekto santraukos modelis turėtų būti kuo panašesnis į pagrindinės informacijos dokumento, kurį reikalaujama rengti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1286/2014(9), pavyzdį. Jeigu vertybiniams popieriams taikomas ir šis reglamentas, ir Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014, santraukoje reikėtų leisti panaudoti visą pagrindinės informacijos dokumento turinį, taip stengiantis sumažinti emitentams tenkančias atitikties sąnaudas ir administracinę naštą. Tačiau tais atvejais, kai reikalaujama rengti pagrindinės informacijos dokumentą, reikalavimo rengti santrauką nereikėtų panaikinti, nes pagrindinės informacijos dokumente pagrindinė informacija apie emitentą ir atitinkamų vertybinių popierių viešą siūlymą arba įtraukimą į prekybos sąrašą neteikiama;

(26)  jokiam asmeniui jokia civilinė atsakomybė neturėtų būti taikoma remiantis vien santrauka, įskaitant visus jos vertimus, nebent santrauka yra klaidinanti, netiksli ir nedera su kitomis prospekto dalimis. Santraukoje apie tai reikėtų aiškiai įspėti;

(27)  emitentams, kurių finansavimo pritraukimo kapitalo rinkose veikla nėra vienkartinė, reikėtų suteikti galimybę naudotis specialiu registracijos dokumentų ir prospektų formatu ir specialia jų oficialaus pateikimo ir tvirtinimo tvarka, kad jie galėtų veikti lanksčiau ir pasinaudoti susidariusiomis palankiomis rinkos sąlygomis. Bet kuriuo atveju, šie formatai ir tvarka turėtų būti neprivalomi ir pasirenkami emitentų nuožiūra;

(28)  kai leidžiami ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įskaitant atvejus, kai jie leidžiami tęstinai, pakartotinai arba įtraukiami į siūlymo programą, emitentams turėtų būti leidžiama rengti bazinio prospekto formos prospektą. Baziniame prospekte ir jo galutinėse sąlygose turėtų būti teikiama tokia pati informacija, kaip prospekte;

(29)  tikslinga paaiškinti, kad bazinio prospekto galutinėse sąlygose reikėtų pateikti tik su vertybinių popierių raštu, skirtu konkrečiai emisijai, susijusią informaciją ir kad ją galima nustatyti tik tada, kai konkreti emisija yra vykdoma. Pavyzdžiui, šią informaciją gali sudaryti tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris, emisijos kaina, terminas, visos atkarpos, pasinaudojimo teisėmis data, pasinaudojimo teisėmis kaina, išpirkimo kaina ir kitos sąlygos, kurios rengiant bazinį prospektą nėra žinomos. Jeigu galutinės sąlygos nėra įtrauktos į bazinį prospektą, nereikėtų reikalauti, kad kompetentinga institucija jas tvirtintų, jas reikėtų tik oficialiai pateikti kompetentingai institucijai. Kitą naują informaciją, kuri gali turėti įtakos vertinant emitentą arba vertybinius popierius, reikėtų įtraukti į bazinio prospekto priedą. Nei galutinėse sąlygose, nei priede nereikėtų aprašyti vertybinių popierių, kurie dar nebuvo aprašyti baziniame prospekte;

(30)  kai rengiamas bazinis prospektas, jo santrauką emitentas turėtų rengti tik apie kiekvieną konkrečią siūlomą emisiją, kad administracinė našta būtų mažesnė, o investuotojui būtų lengviau jį skaityti. Konkrečiai emisijai skirtą santrauką reikėtų pridėti prie galutinių sąlygų. Ją kompetentinga institucija turėtų tvirtinti tik tada, kai galutinės sąlygos įtraukiamos į bazinį prospektą arba jo priedą;

(31)  siekiant padidinti bazinio prospekto rengimo lankstumą ir ekonomiškumą, emitentui, jei jis dažnai leidžia vertybinius popierius, turėtų būti leidžiama bazinį prospektą rengti kaip atskirus dokumentus ir kaip bazinio prospekto sudedamąją dalį naudoti universalų registracijos dokumentą;

(32)  dažnai vertybinius popierius leidžiančius emitentus reikėtų skatinti savo prospektus rengti kaip atskirus dokumentus, nes tai gali padėti sumažinti šio reglamento laikymosi sąnaudas ir greičiau reaguoti į susidariusias palankias rinkos sąlygas. Taigi, emitentams, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos sąrašą reguliuojamose rinkose arba daugiašalėse prekybos sistemose, reikėtų suteikti galimybę, o ne nustatyti įpareigojimą, kiekvienais finansiniais metais parengti ir paskelbti universalų registracijos dokumentą, kuriame būtų pateikta teisinė, veiklos, finansinė, apskaitos, akcijų nuosavybės informacija ir aprašoma emitento padėtis tais finansiniais metais. Taip emitentas galėtų užtikrinti, kad informacija atitiktų esamą padėtį, ir galėtų, susiklosčius siūlymui arba įtraukimui į prekybos sąrašą palankioms rinkos sąlygoms, parengti prospektą, pridėjęs vertybinių popierių raštą ir santrauką. Universalų registracijos dokumentą turėtų būti galima panaudoti keletui tikslų, nes jo turinys turėtų būti vienodas, nepaisant to, ar emitentas vėliau jį naudos siūlymui ar įtraukimui į prekybos nuosavybės, skolos vertybiniais popieriais arba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis sąrašą. Jis turėtų būti informacijos apie emitentą šaltinis, iš kurio investuotojai ir analitikai gautų būtiniausios informacijos, kurios jiems reikia pagrįstam įmonės veiklos, finansinės padėties, įplaukų, perspektyvų, valdymo ir akcijų nuosavybės įvertinimui atlikti;

(33)  emitentą, kuris oficialiai teikė patvirtinti universalų registracijos dokumentą ir kurio universalus registracijos dokumentas buvo patvirtintas dvejus metus iš eilės, galima laikyti kompetentingai institucijai gerai žinomu. todėl visus paskesnius universalius registracijos dokumentus ir visas vėlesnes jų pataisas turėtų būti leidžiama oficialiai teikti be išankstinio patvirtinimo ir kompetentinga institucija juos gali peržiūrėti ex post, jei mano, kad to reikia, nebent tos pataisos teikiamos dėl praleidimo, esminės klaidos arba netikslumo, dėl kurių visuomenė gali klaidingai suprasti faktus ir aplinkybes, būtinus, kad emitentą galėtų pagrįstai įvertinti. Kiekviena kompetentinga institucija turėtų nuspręsti, kaip dažnai tokią peržiūrą atlikti, atsižvelgdama, pavyzdžiui, į emitento rizikos įvertinimą, jo anksčiau atskleistos informacijos kokybę arba tai, kiek laiko praėjo nuo oficialiai pateikto universalaus registracijos dokumento paskutinės peržiūros dienos;

(34)  universalų registracijos dokumentą, kol jis netapo patvirtinto prospekto sudedamąja dalimi, turėtų būti galima taisyti – tai galėtų savanoriškai daryti emitentas, pavyzdžiui, jeigu įvyko esminių jo organizacijos arba finansinės padėties pokyčių, arba tai turėtų būti daroma kompetentingos institucijos reikalavimu, kai ji oficialiai pateiktą universalų registracijos dokumentą peržiūri ir nustato, kad jis neatitinka išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartų. Tokios pataisos turėtų būti skelbiamos ta pačia tvarka, kuri taikoma universaliam registracijos dokumentui. Visų pirma, jeigu kompetentinga institucija nustato, kad universaliame registracijos dokumente informacija praleista, padaryta esminė klaida arba informacija yra netiksli, emitentas turėtų pataisyti savo universalų registracijos dokumentą ir nepagrįstai nedelsdamas pataisą viešai paskelbti. Kol vertybiniai popieriai nesiūlomi viešai ir neįtraukiami į prekybos sąrašą, universalus registracijos dokumentas turėtų būti taisomas pagal kitą nei prospekto papildymo tvarką, kuri turėtų būti taikoma tik tada, kai prospektas jau patvirtintas;

(35)  jeigu emitentas rengia iš atskirų dokumentų susidedantį prospektą, reikėtų tvirtinti visas sudedamąsias prospekto dalis, įskaitant universalų registracijos dokumentą (jei jis rengiamas) ir jo pataisas, jeigu jie kompetentingai institucijai buvo oficialiai pateikti, bet nebuvo patvirtinti. Dažnai vertybinius popierius leidžiantiems emitentams neturėtų reikėti patvirtinti jokių universalaus registracijos dokumento pataisų ar priedų prieš juos paskelbiant, tačiau kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę juos peržiūrėti ex post;

(36)  siekiant paspartinti prospekto rengimo procesą ir sudaryti palankesnes sąlygas ekonomiškai efektyviai patekti į kapitalo rinkas, dažnai vertybinius popierius leidžiantiems emitentams, kurie rengia universalų registracijos dokumentą, reikėtų leisti naudotis paspartinto patvirtinimo tvarka, nes pagrindinė sudedamoji prospekto dalis jau patvirtinta arba jau pateikta kompetentingai institucijai peržiūrėti. Todėl kai registracijos dokumentas yra parengtas kaip universalus registracijos dokumentas, prospektui patvirtinti reikalingą laiką reikėtų sutrumpinti;

(37)  jeigu emitentas laikosi reglamentuojamos informacijos oficialaus teikimo, platinimo ir saugojimo reikalavimų, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB(10) 4 ir 5 straipsniuose nustatytų terminų, metų ir pusmečio finansines ataskaitas, kurių reikalaujama pagal Direktyvą 2004/109/EB, jam reikėtų leisti įtraukti į universalų registracijos dokumentą, nebent emitento buveinės valstybės narės pagal šį reglamentą ir Direktyvą 2004/109/EB yra skirtingos, o kalba, kuria parengtas universalus registracijos dokumentas, neatitinka Direktyvos 2004/109/EB 20 straipsnio sąlygų. Tai turėtų palengvinti administracinę naštą, susijusią su daug kartų oficialiai teikiama informacija, bet nepaveikti pagal Direktyvą 2004/109/EB viešai skelbiamose ataskaitose teikiamos informacijos ir šių ataskaitų priežiūros;

(38)  kad investavimo sprendimai nebūtų priimami remiantis pasenusia informacija, reikėtų nustatyti aiškų prospekto galiojimo terminą. Dėl didesnio teisinio tikrumo prospektas turėtų įsigalioti jį patvirtinus – šį laiko momentą kompetentinga institucija gali lengvai patikrinti. Vertybinių popierių viešo siūlymo pagal bazinį prospektą laikotarpis galėtų būti ilgesnis už bazinio prospekto galiojimo laikotarpį tik tada, jei prieš pasibaigiant bazinio prospekto galiojimo laikotarpiui patvirtinamas tęsiamam siūlymui taikomas paskesnis bazinis prospektas;

(39)  pagal pobūdį prospekte pateikiama informacija apie mokesčius už pajamas iš vertybinių popierių gali būti tik bendra ir atskiriems investuotojams turi mažai informacinės vertės. Kadangi informaciją reikia teikti ne tik apie emitento registruotos buveinės šalį, bet ir apie šalis, kuriose vertybiniai popieriai siūlomi arba įtraukiami į prekybos sąrašą, tais atvejais, kai prospektui taikomas paso mechanizmas, informaciją parengti yra brangu ir tai gali būti kliūtis tarpvalstybiniams siūlymams. Todėl prospekte reikėtų tik įspėti, kad investuotojo valstybės narės ir valstybės narės, kurioje įsteigtas emitentas, mokesčių teisės aktai gali turėti poveikio iš vertybinių popierių gaunamoms pajamoms. Tačiau jeigu siūloma investicija yra susijusi su konkrečiu mokesčių režimu, pavyzdžiui, kai investuojama į vertybinius popierius, kuriais investuotojui suteikiama mokesčių lengvatų, atitinkamą informaciją apie apmokestinimą prospekte vis tiek reikėtų pateikti;

(40)  kai tam tikros klasės vertybiniai popieriai įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, emitentas investuotojams nuolat teikia informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014(11) ir Direktyvą 2004/109/EB. Todėl poreikis, kad, emitentui vėliau vertybinius popierius viešai siūlant arba įtraukiant į prekybos sąrašą, būtų rengiamas visas prospektas, nėra toks didelis. Todėl, kai vykdomos antrinės emisijos, turėtų būti rengiamas atskiras supaprastintas prospektas, o jo turinys, palyginti su įprasta tvarka, atsižvelgiant į tai, kad informacija jau atskleista, turėtų būti paprastesnis. Vis dėlto apie tam tikrus elementus, tokius kaip siūlymo sąlygos ir aplinkybės▌, investuotojams reikia pateikti apibendrintą, aiškios struktūros informaciją. Todėl į supaprastintą antrinės emisijos prospektą reikėtų įtraukti atitinkamą sutrumpintą informaciją, kurios investuotojams pagrįstai reikia, kad jie galėtų suprasti emitento arba garanto perspektyvas, vertybiniais popieriais suteikiamas teises, emisijos priežastis ir emisijos poveikį emitentui, visų pirma reikėtų įtraukti pareiškimą dėl apyvartinio kapitalo, informaciją apie kapitalizaciją ir įsiskolinimą, poveikį visai kapitalo struktūrai ir trumpą atitinkamos informacijos, atskleistos pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nuo paskutinės emisijos dienos, santrauką;

(41)  antrinėms emisijoms skirta supaprastintos informacijos atskleidimo tvarka turėtų būti taikoma ir vertybiniams popieriams, kuriais prekiaujama MVĮ augimo rinkose, nes pagal Direktyvą 2014/65/ES iš jų operatorių reikalaujama nustatyti ir taikyti taisykles, kuriomis būtų užtikrinta, kad emitentai, kurių vertybiniais popieriais tokiose prekybos vietose prekiaujama, nuolat tinkamai atskleistų informaciją. Ši tvarka taip pat turėtų būti taikoma DPS, kurios nėra MVĮ augimo rinkos ir kuriose taikomi informacijos atskleidimo reikalavimai, lygiaverčiai pagal Direktyvą 2014/65/ES MVĮ augimo rinkoms taikomiems reikalavimams;

(42)  antrinėms emisijoms skirtą supaprastintos informacijos atskleidimo tvarką turėtų būti leidžiama taikyti tik praėjus minimaliam laikotarpiui nuo tada, kai emitento tam tikros klasės vertybiniai popieriai pirmą kartą įtraukiami į prekybos sąrašą. Nustačius 18 mėnesių terminą, turėtų būti užtikrinta, kad emitentas būtų bent kartą įvykdęs įpareigojimą paskelbti metinę finansinę ataskaitą pagal Direktyvą 2004/109/EB arba pagal MVĮ augimo rinkos operatoriaus ar DPS, kurioje taikomi lygiaverčiai informacijos atskleidimo reikalavimai, taisykles;

(43)  vienas iš pagrindinių kapitalo rinkų sąjungos tikslų – užtikrinti lengvesnes sąlygas Sąjungos MVĮ gauti finansavimą kapitalo rinkose. Kadangi tokioms įmonėms dažniausiai reikia pritraukti palyginti mažiau lėšų negu kitiems emitentams, viso prospekto rengimo sąnaudos šioms įmonėms gali būti neproporcingai didelės ir atgrasyti jas nuo savo vertybinių popierių viešo siūlymo. Kartu dėl dydžio ir mažesnės patirties MVĮ gali būti būdinga specifinė investicijų rizika palyginti su stambesniais emitentais, todėl jos turėtų atskleisti pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti investavimo sprendimą. Be to, siekiant paskatinti MVĮ naudotis kapitalo rinkų finansavimu, šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad būtų specialiai atsižvelgta į MVĮ augimo rinkas. MVĮ augimo rinkos yra daug žadanti priemonė, suteikianti galimybių mažesnėms augančioms įmonėms gauti kapitalo. Vis dėlto tokių prekybos vietų sėkmė priklauso nuo jų patrauklumo tam tikro dydžio įmonėms. Emitentams, viešai siūlantiems vertybinius popierius, kurių bendra pardavimo vertė Sąjungoje neviršija 20 000 000 EUR, būtų naudingas paprastesnis būdas gauti kapitalo rinkų finansavimą, kad jie galėtų plėstis ir pasinaudoti visomis savo galimybėmis, ir jie turėtų turėti galimybę pritraukti lėšų nepatirdami neproporcingai didelių sąnaudų. Todėl derėtų šiuo reglamentu nustatyti specialią proporcingą ES augimo prospekto tvarką, kuria galėtų naudotis MVĮ, emitentai, viešai siūlantys vertybinius popierius, kurie bus įtraukti į prekybos sąrašus MVĮ augimo rinkoje, ir emitentai, viešai siūlantys vertybinius popierius, kurių bendra pardavimo vertė Sąjungoje neviršija 20 000 000 EUR. Todėl tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, formuluojant ES augimo prospekto turinį, reikėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp galimybės ekonomiškai efektyviai patekti į finansų rinkas ir investuotojų apsaugos, o MVĮ nustatyti specialią informacijos atskleidimo tvarką. Patvirtintiems ES augimo prospektams turėtų būti taikomas pagal šį reglamentą veikiantis paso mechanizmas ir jie turėtų galioti bet kokiems viešiems vertybinių popierių siūlymams visoje Sąjungoje;

(44)  sutrumpintos informacijos, kurią ▌reikalaujama atskleisti ES augimo prospektuose, reikalavimus reikėtų suformuluoti taip, kad dėmesys būtų sutelkiamas į investuojant į išleidžiamus vertybinius popierius esminę ir aktualią informaciją, ir taip, kad būtų užtikrintas įmonės dydžio, jos poreikio pritraukti lėšų ir prospekto rengimo sąnaudų proporcingumas. Norint užtikrinti, kad tokios įmonės galėtų rengti prospektus nepatirdamos savo dydžiui, taigi ir savo poreikiams pritraukti lėšų neproporcingų sąnaudų, ES augimo prospekto tvarka turėtų būti lankstesnė už reguliuojamose rinkose įmonėms taikomą tvarką, bet tiek, kad būtų laikomasi reikalavimo užtikrinti, kad pagrindinė investuotojams reikalinga informacija būtų atskleista;

(45)  ES augimo prospektams taikomos proporcingos informacijos atskleidimo tvarkos neturėtų būti leidžiama taikyti tais atvejais, kai ši tvarka netaikytina į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus įtraukiamiems vertybiniams popieriams, nes reguliuojamų rinkų investuotojai turėtų būti tikri, kad emitentams, į kurių vertybinius popierius jie investuoja, yra taikomos vienodos informacijos atskleidimo taisyklės. Todėl vertybinių popierių įtraukimui į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašą neturėtų būti taikomi dvejopi nuo emitento dydžio priklausantys informacijos atskleidimo standartai;

(46)  ES augimo prospektas turėtų būti standartizuotas dokumentas, kurį emitentams būtų paprasta užpildyti ir kuris turėtų apimti pagrindinę informaciją apie emitentą, vertybinius popierius ir siūlymą. Komisija turėtų parengti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų nustatytas sutrumpintas standartizuotų ES augimo prospektų turinys ir formatas. Nustatydama proporcingos ES augimo prospektų informacijos atskleidimo tvarkos detales, Komisija turėtų atsižvelgti į poreikį užtikrinti, kad ES augimo prospektas būtų iš tiesų gerokai paprastesnis už visą prospektą, t. y. būtų iš tiesų gerokai mažesnė administracinė našta ir rengimo sąnaudos, poreikį sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ patekti į kapitalo rinkas ir drauge užtikrinti investuotojų pasitikėjimą investicijomis į tokias įmones, poreikį mažinti MVĮ tenkančias sąnaudas ir naštą, poreikį išryškinti konkrečią MVĮ ypač aktualią informaciją, emitento dydį ir jo veiklos trukmę, įvairias siūlymų rūšis ir ypatumus ir įvairią su skirtingomis vertybinių popierių rūšimis susijusią informaciją, kurios reikia investuotojams;

(48)  pagrindinė į prospektus įtraukiamos informacijos apie rizikos veiksnius paskirtis – užtikrinti, kad investuotojai pagrįstai įvertintų šią riziką, taigi investavimo sprendimus priimtų žinodami visus faktus. Todėl nurodant rizikos veiksnius, reikėtų apsiriboti emitentui ir jo vertybiniams popieriams esminiais ir būdingais rizikos veiksniais, kurie būtų patvirtinti prospekto turiniu. Prospekte nereikėtų nurodyti bendro pobūdžio rizikos veiksnių, jei jie nurodomi tik norint apriboti atsakomybę, nes ši informacija gali užgožti duomenis apie būdingesnius rizikos veiksnius, apie kuriuos investuotojams reikėtų žinoti, ir prospekto informacija tada nebūtų pateikta lengvai nagrinėjama, glausta ir suprantama forma. ESMA turėtų parengti rizikos veiksnių specifiškumo ir svarbos vertinimo gaires, padėsiančias kompetentingoms institucijoms, vertinančioms rizikos veiksnius, kad emitentai būtų skatinami tinkamai ir kryptingai juos atskleisti;

(49)  tam tikromis aplinkybėmis, siekiant išvengti emitentui žalingų situacijų, kompetentingos institucijos gali leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas ir prospekte neteikti neskelbtinos informacijos;

(50)  valstybės narės skelbia daug informacijos apie savo finansinę padėtį, kuri dažniausiai būna viešai prieinama. Taigi, jeigu valstybė narė suteikia vertybinių popierių siūlymo garantiją, šios informacijos prospekte pateikti nereikėtų reikalauti;

(51)  jei emitentams leidžiama darant nuorodą įtraukti dokumentus su informacija, kurią reikia atskleisti prospekte ar baziniame prospekte (su sąlyga, kad dokumentai, įtraukiami darant nuorodą, anksčiau buvo skelbti elektroniniu formatu), emitentams turėtų būti lengviau ir pigiau rengti prospektus▌, nekeliant pavojaus investuotojų apsaugai. Tačiau, siekiant šio prospektų rengimo paprastinimo ir sąnaudų mažinimo tikslo, neturėtų būti pakenkta kitiems interesams, kuriuos prospektu norima apsaugoti, įskaitant informacijos prieinamumą. Informacija, kuri į prospektą įtraukiama darant nuorodą, turėtų būti parengta ta pačia kalba, kokia rengiamas prospektas. Kai informacija įtraukiama darant nuorodą ir ją sudaro istoriniai duomenys, bet ši informacija nebėra aktuali, nes iš esmės pakito, tai prospekte reikėtų aiškiai nurodyti ir kartu pateikti atnaujintą informaciją. Be to, dažnai vertybinius popierius leidžiantiems emitentams turėtų būti leidžiama laisvai pasirinkti ir į universalų registracijos dokumentą įtraukti bet kokius pokyčius įtraukiant į prospektą dinamišką nuorodą. Tokia dinamiška nuoroda užtikrintų, kad skaitytojas būtų visada nukreipiamas į naujausią universalaus registracijos dokumento versiją ir tam nereikėtų priedo. Dinamiškos nuorodos naudojimas vietoj priedo neturėtų daryti poveikio investuotojo teisei pasitraukti;

(52)  visą reglamentuojamą informaciją ▌turėtų būti leidžiama į prospektą įtraukti darant nuorodą. Emitentams, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama daugiašalėje prekybos sistemoje, ir emitentams, kuriems pagal Direktyvos 2004/109/EB 8 straipsnio 1 dalies b punktą leista neskelbti metinių ir pusmečio finansinių ataskaitų, taip pat turėtų būti leidžiama visą metinę ir tarpinę finansinę informaciją arba jos dalį, audito ataskaitas, finansines ataskaitas, vadovybės ataskaitas arba įmonės valdymo pareiškimus, jei ši informacija paskelbta elektroniniu formatu, į prospektą įtraukti darant nuorodas;

(53)  kadangi valstybių narių kompetentingos institucijos taiko skirtingas metodikas, ne visi emitentai turi galimybę susipažinti su pakankama informacija ir paaiškinimais apie tikrinimo, tvirtinimo procesą ir tai, ką reikia atlikti, kad prospektas būtų patvirtintas. Taikant šį reglamentą, šie skirtumai turėtų išnykti, nes tikrinimo ir tvirtinimo proceso taisyklės būtų suderintos, o nacionalinių kompetentingų institucijų vykdomas tvirtinimo procesas suvienodintas, siekiant užtikrinti, kad visos kompetentingos institucijos, tikrindamos prospektuose pateiktos informacijos išsamumą, nuoseklumą ir suprantamumą, laikytųsi vienodos metodikos. Paaiškinimai, kaip kreiptis dėl prospekto patvirtinimo, turėtų būti skelbiami viešai kompetentingų institucijų interneto svetainėse. Stiprinant šios srities priežiūros konvergenciją, vienas pagrindinių vaidmenų turėtų tekti ESMA, o ji tuo tikslu turėtų naudotis savo įgaliojimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010(12). Visų pirma, ESMA, likus pakankamai laiko iki šio reglamento peržiūros, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 turėtų atlikti tarpusavio vertinimus ir per juos įvertinti kompetentingų institucijų pagal šį reglamentą vykdomą veiklą. ESMA turėtų sukurti centrinę darbo srauto sistemą, kurioje būtų fiksuojamas prospektų tvirtinimo procesas nuo pradžios iki patvirtinimo, kad kompetentingos institucijos, ESMA ir emitentai galėtų internete tvarkyti ir stebėti patvirtinimo prašymus. Toje sistemoje būtų teikiama pagrindinė informacija ir ji veiktų kaip ESMA ir kompetentingų institucijų prospektų tvirtinimo procesų ir procedūrų konvergencijos skatinimo visoje Sąjungoje priemonė, siekiant užtikrinti, kad ateityje prospektai būtų vienodai tvirtinami visoje Sąjungoje;

(53a)   ESMA drauge su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis turėtų atlikti centrinės darbo srauto sistemos struktūros, finansavimo ir veikimo vertinimą kapitalo rinkų sąjungos kontekste;

(54)  kad būtų lengviau patekti į valstybių narių rinkas, svarbu, kad būtų atskleista informacija apie kompetentingų institucijų renkamus mokesčius už prospektų ir su jais susijusių dokumentų patvirtinimą ir oficialų pateikimą ir kad tie mokesčiai būtų pagrįsti. Trečiojoje valstybėje įsteigtiems emitentams taikomi mokesčiai turėtų atitikti naštą, susijusią su tokia emisija;

(55)  kadangi internetu užtikrinama patogi prieiga prie informacijos, kad investuotojams būtų lengviau su informacija susipažinti, patvirtinti prospektai visada turėtų būti skelbiami elektroniniu formatu. Prospektus reikėtų skelbti emitento, siūlytojo, asmens, prašančio įtraukti į prekybos vertybiniais popieriais sąrašą, arba, atitinkamais atvejais, finansinių tarpininkų, kurie platina arba parduoda vertybinius popierius, įskaitant mokėjimo tarpininkus, specialioje interneto svetainės skiltyje arba reguliuojamos rinkos, kurioje prašoma įtraukti į prekybos vertybiniais popieriais sąrašą, ar daugiašalės prekybos sistemos operatoriaus interneto svetainėje, o kompetentinga institucija prospektą turėtų persiųsti ESMA kartu su atitinkamais duomenimis, kad prospektą būtų galima suklasifikuoti. ESMA turėtų sukurti centralizuotą prospektų saugojimo mechanizmą, prie kurio visuomenė galėtų jungtis nemokamai ir naudotis reikiamomis paieškos funkcijomis. Siekiant užtikrinti, kad investuotojai galėtų susipažinti su patikimais duomenimis, kuriais būtų laiku ir efektyviai naudoti ir analizuoti, prospektuose nurodoma pagrindinė informacija, tokia kaip tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN) ir emitentų, siūlytojų ir garantų identifikatoriai (LEI), turėtų būti pateikiama automatinio nuskaitymo formatu, įskaitant atvejus, kai naudojami meta duomenys. Prospektai turėtų išlikti viešai prieinami bent 10 metų nuo jų paskelbimo dienos, siekiant užtikrinti, kad jų ir metinių bei pusmečio finansinių ataskaitų, rengiamų pagal Direktyvą 2004/109/EB, viešos prieigos laikotarpiai derėtų. Tačiau ▌pateikus prašymą prospektas visada turėtų būti pateikiamas nemokamai patvariojoje laikmenoje;

(56)  tam, kad nesumažėtų visuomenės pasitikėjimas ir nebūtų trukdoma finansų rinkoms tinkamai veikti, reklamos reikalavimus taip pat reikia suderinti. Reklamos sąžiningumas, tikslumas, derėjimas su prospekto turiniu yra ypač svarbūs investuotojų, įskaitant neprofesionaliuosius investuotojus, apsaugai. Nedarant poveikio paso mechanizmo pagal šį reglamentą taikymui, tokios reklamos priežiūra yra neatskiriama kompetentingų institucijų funkcijų dalis. Valstybės narės, kurioje platinama reklama, kompetentinga institucija turėtų turėti įgaliojimus kontroliuoti, ar reklaminė veikla, susijusi su vertybinių popierių viešu siūlymu arba įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, atitinka šiame reglamente nurodytus principus. Prireikus buveinės valstybės narės kompetentinga institucija turėtų padėti valstybės narės, kurioje platinama reklama, kompetentingai institucijai įvertinti, ar reklama atitinka prospekte pateiktą informaciją. Nedarant poveikio 30 straipsnio 1 dalyje nustatytiems įgaliojimams, kompetentingos institucijos atliekamas reklamos patikrinimas neturėtų būti laikomas išankstine vertybinių popierių viešo siūlymo arba įtraukimo į prekybos sąrašą kurioje nors priimančiojoje valstybėje narėje sąlyga;

(57)  bet kurį naują svarbų veiksnį, esminę klaidą arba netikslumą, kuris galėtų turėti įtakos investicijos vertinimui ir atsiranda po prospekto paskelbimo, bet iki siūlymo pabaigos arba prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, investuotojai turėtų tinkamai įvertinti, dėl to reikia nepagrįstai nedelsiant patvirtinti ir išplatinti prospekto priedą;

(58)  dėl didesnio teisinio tikrumo reikėtų išaiškinti, per kokį laiko terminą emitentas privalo paskelbti prospekto priedą ir per kokį laiko terminą paskelbus priedą, investuotojai turi teisę atšaukti sutikimą priimti pasiūlymą. Antra vertus, įpareigojimas rengti prospekto priedą turėtų galioti iki paskutinės siūlymo laikotarpio dienos arba dienos, kada prasideda prekyba tais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, priklausomai nuo to, kuri diena vėlesnė. Tačiau teisė atšaukti sutikimą turėtų būti taikoma tik tada, kai prospektas yra susijęs su viešu vertybinių popierių siūlymu, o naujas veiksnys, klaida arba netikslumas iškyla iki paskutinės siūlymo dienos ir vertybinių popierių pateikimo. Taigi, teisė atšaukti sutikimą turėtų būti susieta su tuo, kada iškyla naujas veiksnys, klaida arba netikslumas, dėl kurio reikia rengti priedą; reikėtų laikyti, kad įvykis, dėl kurio susiklosto sąlygos ta teise naudotis, įvyko siūlymo galiojimo laikotarpiu iki vertybinių popierių pateikimo. Kad teisinis tikrumas būtų didesnis, prospekto priede reikėtų patikslinti, kada baigiasi teisės atšaukti sutikimą galiojimas. Kai investuotojai pasinaudoja savo teise atšaukti sutikimą, finansiniai tarpininkai turėtų palengvinti procesą;

(59)  emitentų prievolė išversti visą prospektą į visas atitinkamas oficialias kalbas atbaido nuo tarpvalstybinių siūlymų ar daugiašalės prekybos. Siekiant palengvinti tarpvalstybinius siūlymus, kai prospektas rengiamas tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, į priimančiosios (-iųjų) arba buveinės (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) kalbą (-as) arba į vieną iš oficialių kalbų, vartojamų toje valstybės narės dalyje, kurioje platinamas investicinis produktas, reikėtų versti tik santrauką;

(60)  ESMA ir priimančios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę gauti iš buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pažymą, kad prospektas arba tais atvejais, kai patvirtintas tik toks dokumentas, atskiras universalus registracijos dokumentas parengti pagal šį reglamentą. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija taip pat turėtų pranešti emitentui arba už prospekto ar universalaus registracijos dokumento, jei taikytina, rengimą atsakingam asmeniui apie priimančiosios valstybės narės institucijai teikiamą prospekto patvirtinimo pažymą, kad emitentas arba už prospekto ar universalaus registracijos dokumento, jei taikytina, rengimą atsakingas asmuo tikrai žinotų, ar ir kada pranešimas faktiškai pateiktas;

(61)  siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti visi šio reglamento tikslai, į jo taikymo sritį reikia įtraukti ir emitentų, kurie reglamentuojami trečiųjų valstybių įstatymais, leidžiamus vertybinius popierius. ▌Siekdamos užtikrinti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą su trečiųjų valstybių institucijomis, stengiantis efektyviai užtikrinti šio reglamento laikymąsi, kompetentingos institucijos turėtų su atitinkamomis trečiųjų valstybių institucijomis sudaryti bendradarbiavimo susitarimus. Bet koks asmens duomenų perdavimas pagal tuos susitarimus turėtų būti vykdomas pagal Direktyvą 95/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001;

(62)  kadangi valstybių narių kompetentingos institucijos yra įvairios ir joms tenka įvairi atsakomybė, gali kilti nereikalingų sąnaudų, o atsakomybė dubliuotis be jokios papildomos naudos. Kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskirta viena kompetentinga institucija, kuri tvirtintų prospektus ir prisiimtų atsakomybę už šio reglamento laikymosi priežiūrą. Kompetentinga institucija turėtų būti įsteigta kaip administracinė institucija ir tokia forma, kad būtų užtikrintas jos nepriklausomumas nuo ekonominės veiklos vykdytojų ir būtų išvengta interesų konfliktų. Tai, kad paskiriama už prospektų tvirtinimą atsakinga kompetentinga institucija, neturėtų reikšti, kad ta kompetentinga institucija, stengdamasi garantuoti veiksmingą prospektų tikrinimą ir patvirtinimą ir saugoti emitentų, investuotojų, rinkų dalyvių ir rinkų interesus, negali bendradarbiauti su kitais subjektais, tokiais kaip bankų ir draudimo reguliavimo institucijos arba įtraukimo į biržos sąrašus institucijos. Kompetentingai institucijai turėtų būti leidžiama kitam subjektui perduoti tik su patvirtintų prospektų skelbimu susijusias užduotis;

(63)  priežiūros efektyvumas garantuojamas efektyviomis valstybių narių kompetentingų institucijų priemonėmis, įgaliojimais ir ištekliais. Todėl šiame reglamente, visų pirma, reikėtų nustatyti būtiniausius priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kuriuos pagal nacionalinę teisę reikėtų suteikti valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Kai to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, šie įgaliojimai turėtų būti vykdomi kreipiantis į kompetentingas teismines institucijas. Naudodamosi savo įgaliojimais pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos ir ESMA turėtų būti objektyvios, nešališkos ir sprendimus priimti savarankiškai;

(64)  kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti šio reglamento pažeidimus, reikia, kad jos galėtų patekti į patalpas, išskyrus fizinių asmenų asmenines gyvenamąsias patalpas, ir konfiskuoti dokumentus. Galimybė patekti į patalpas yra reikalinga, kai kyla pagrįstas įtarimas, kad yra kitų su patikrinimo arba tyrimo dalyku susijusių dokumentų ir duomenų, kurie gali būti svarbūs įrodinėjant, kad šis reglamentas buvo pažeistas. Be to, galimybė patekti į patalpas reikalinga, kai asmuo, iš kurio jau reikalauta informacijos, to reikalavimo nevykdo, arba kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad, jei toks reikalavimas būtų pateiktas, jis nebūtų vykdomas, ar kad dokumentai ar informacija, su kuriais susijęs reikalavimas suteikti informaciją, būtų pašalinti, suklastoti ar sunaikinti;

(65)  remiantis 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikatu „Sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimas“ ir siekiant užtikrinti, kad šio reglamento reikalavimai būtų vykdomi, svarbu, kad valstybės narės imtųsi reikiamų veiksmų ir užtikrintų, kad už šio reglamento pažeidimus būtų skiriamos tinkamos administracinės sankcijos ir priemonės. Šios sankcijos ir administracinės priemonės turėtų būti efektyvios, proporcingos, drausminančios, jomis turėtų būti užtikrinama, kad valstybės narės taikytų bendrą metodiką, ir daromas atgrasomasis poveikis. Šis reglamentas neturėtų apriboti valstybių narių galimybės numatyti didesnes administracines sankcijas;

(66)  siekiant užtikrinti, kad kompetentingų institucijų priimti sprendimai turėtų atgrasomąjį poveikį plačiajai visuomenei, sprendimai turėtų būti skelbiami viešai, nebent kompetentinga institucija pagal šį reglamentą mano, jog sprendimą būtina paskelbti anonimiškai, sprendimo paskelbimą atidėti arba apie sankcijas neskelbti;

(67)  nors valstybės narės gali nustatyti administracinių ir baudžiamųjų sankcijų už tuos pačius pažeidimus taisykles, iš valstybių narių nereikėtų reikalauti nustatyti administracinių sankcijų už šio reglamento pažeidimus taisyklių, jeigu už tuos pažeidimus iki [šio reglamento taikymo data] taikyta nacionalinė baudžiamoji teisė. Pagal nacionalinę teisę valstybės narės neprivalo skirti ir administracinių, ir baudžiamųjų sankcijų už tą pačią veiką, bet turėtų turėti galimybę taip daryti, jeigu pagal nacionalinę teisę tai yra leidžiama. Tačiau tai, kad už šio reglamento pažeidimus paliekamos baudžiamosios, o ne administracinės sankcijos, neturėtų sumažinti arba kitaip paveikti kompetentingų institucijų galimybių bendradarbiauti pagal šį reglamentą, laiku susipažinti su informacija ir ja keistis su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, taip pat po to, kai dėl atitinkamų pažeidimų kreipiamasi į kompetentingas teismines institucijas dėl baudžiamojo persekiojimo;

(68)  informatoriai kompetentingoms institucijoms gali pateikti naujos informacijos, kuri šioms padėtų nustatyti šio reglamento pažeidimus ir už juos skirti sankcijas. Todėl šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta reikiama tvarka ir informatoriai galėtų kompetentingas institucijas įspėti apie faktinius arba galimus šio reglamento pažeidimus ir būtų apsaugoti nuo keršto;

(69)  siekiant patikslinti šiame reglamente nustatytus reikalavimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl ▌1 straipsnio 3 dalies f ir g punktuose ir 4 dalies d ir e punktuose nurodytų dokumentų būtiniausios informacijos turinio, 2 straipsnyje pateiktų apibrėžčių patikslinimo, ▌prospekto, bazinio prospekto ir galutinių sąlygų formato, konkrečios informacijos, kurią reikia įtraukti į prospektą, būtiniausios informacijos, kuri pateikiama universaliame registracijos dokumente, sutrumpintos informacijos, kuri pateikiama supaprastintame prospekte antrinių emisijų atveju ir kurią turi pateikti MVĮ, šiame reglamente numatyto specialaus ES augimo prospektų sutrumpinto turinio ir formato, vertybinių popierių, kuriems taikomas šis reglamentas, reklamos ir bendrų trečiosios valstybės emitentų parengtų prospektų lygiavertiškumo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai ir jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(70)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, susijusias su trečiųjų valstybių prospektų teisės aktų lygiavertiškumu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti sprendimus dėl tokio lygiavertiškumo. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(13);

(71)  techniniais finansinių paslaugų standartais turėtų būti užtikrinta tinkama investuotojų ir vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. ESMA, kaip itin specializuotų žinių turinčiai institucijai, būtų efektyvu ir tikslinga pavesti parengti ir Komisijai pateikti techninių reguliavimo standartų, kurie nėra susiję su sprendimais dėl politikos variantų, projektą;

(72)  Komisija turėtų priimti ESMA parengtus techninių reguliavimo standartų projektus dėl santraukoje pateikiamos pagrindinės istorinės finansinės informacijos turinio ir formato, universalaus registracijos dokumento tikrinimo, tvirtinimo, oficialaus pateikimo ir peržiūros, taip pat jo taisymo ar atnaujinimo sąlygų ir sąlygų, kurioms susidarius gali būti prarastas dažnai vertybinius popierius leidžiančio emitento statusas, informacijos, kuri įtraukiama darant nuorodą, ir kitų pagal Sąjungos teisę reikalaujamų dokumentų rūšių, prospekto tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų, prospektų skelbimo, duomenų, kurių reikia prospektams klasifikuoti ESMA administruojamame prospektų saugojimo mechanizme, su reklama susijusių nuostatų, situacijų, kai dėl svarbaus naujo veiksnio, esminės klaidos arba netikslumo, susijusio su prospekte pateikta informacija, reikia parengti prospekto, kurį ketinama paskelbti, priedą, informacijos, kuria kompetentingos institucijos keičiasi tarpusavyje ir su ESMA, laikydamosi įpareigojimo bendradarbiauti, ir bendradarbiavimo susitarimų su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis būtiniausio turinio. Komisija turėtų priimti tuos techninius reguliavimo standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal SESV 290 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius;

(73)  Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti techninius įgyvendinimo standartus įgyvendinimo aktais pagal SESV 291 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį. ESMA turėtų būti pavesta parengti ir Komisijai pateikti techninius įgyvendinimo standartus dėl standartinių formų, šablonų ir procedūrų, kurių laikantis pateikiama patvirtinimo pažyma, prospektas, prospekto priedas, prospekto ir (arba) santraukos vertimas, standartinių formų, šablonų ir procedūrų, kurių laikydamosi kompetentingos institucijos bendradarbiauja ir keičiasi informacija, ir procedūrų bei formų, kurių laikydamosi kompetentingos institucijos ir ESMA keičiasi informacija;

(74)  vykdydama šiuo reglamentu suteiktus įgaliojimus priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, Komisija turėtų paisyti šių principų:

–  poreikio užtikrinti neprofesionaliųjų investuotojų ir MVĮ pasitikėjimą finansų rinkomis, finansų rinkose skatinant laikytis aukštų skaidrumo standartų,

–  poreikio suformuluoti informacijos atskleidimo prospekte reikalavimus taip, kad būtų atsižvelgta į emitento dydį ir informaciją, kurią iš emitento jau reikalaujama atskleisti pagal Direktyvą 2004/109/EB ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014,

–  poreikio padėti MVĮ lengviau patekti į kapitalo rinkas ir drauge užtikrinti investuotojų pasitikėjimą investicijomis į tokias įmones,

–  poreikio suteikti investuotojams daug įvairių konkuruojančių investavimo galimybių ir užtikrinti jų padėtį atitinkančio lygio informacijos atskleidimą ir apsaugą,

–  poreikio užtikrinti, kad nepriklausomos reguliavimo institucijos imtųsi nuoseklių taisyklių laikymosi užtikrinimo priemonių, ypač kovotų su tarnautojų daromais nusikaltimais,

–  poreikio užtikrinti aukštą skaidrumo lygį ir konsultuotis su visais rinkos dalyviais, Europos Parlamentu ir Taryba,

–  poreikio skatinti naujoves finansų rinkose, kad jos būtų dinamiškos ir efektyvios,

–  poreikio užtikrinti sisteminį finansų sistemos stabilumą, atidžiai stebint finansų naujoves ir į jas reaguojant,

–  kapitalo sąnaudų mažinimo ir prieinamumo didinimo svarbos,

–  poreikio visiems rinkos dalyviams ilguoju laikotarpiu užtikrinti visų įgyvendinimo priemonių sukeliamų sąnaudų ir iš jų gaunamos naudos pusiausvyrą,

–  poreikio skatinti tarptautinį Sąjungos finansų rinkų konkurencingumą, neapribojant labai reikalingos tarptautinio bendradarbiavimo plėtros,

–  poreikio visiems rinkos dalyviams užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, priimant Sąjungos teisės aktus kiekvieną kartą, kai to reikia,

–  poreikio užtikrinti derėjimą su kitais šios srities Sąjungos teisės aktais, nes informacijos disbalansas ir skaidrumo stoka gali kelti pavojų rinkų veikimui ir, svarbiausia, kenkti vartotojams ir smulkiems investuotojams;

(75)  visi asmens duomenys pagal šį reglamentą turėtų būti tvarkomi (pvz., kompetentingos institucijos asmens duomenimis turėtų keistis arba asmens duomenis perduoti) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB(14), o ESMA, keisdamasi informacija arba informaciją perduodama, visais atvejais turėtų laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 45/2001(15);

(76)  ne vėliau kaip po penkerių metų po šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija turėtų peržiūrėti, kaip jis taikomas, ir ypač įvertinti, ar antrinėms emisijoms ir MVĮ taikoma informacijos atskleidimo tvarka, universalus registracijos dokumentas ir prospekto santrauka vis dar yra tinkami šiuo reglamentu užsibrėžtiems tikslams siekti;

(77)  šio reglamento reikalavimų taikymą reikėtų atidėti, kad būtų galima priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, o rinkos dalyviai galėtų susipažinti su naujomis priemonėmis ir pasiruoštų jas taikyti;

(78)  kadangi šio reglamento tikslų, būtent kuriant kapitalo rinkų sąjungą sustiprinti investuotojų apsaugą ir padidinti rinkos efektyvumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl reglamento poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(79)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus;

(80)  remiantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi pasikonsultuota su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu▌;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.  Šio reglamento tikslas – nustatyti prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje, įsteigtoje valstybėje narėje, rengimo, tvirtinimo ir platinimo reikalavimus.

2.  Šis reglamentas, išskyrus 4 straipsnį, netaikomas šių rūšių vertybiniams popieriams:

a)  investiciniams vienetams, kuriuos išleido kolektyvinio investavimo subjektai▌;

b)  ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kuriuos išleido valstybė narė arba kuri nors iš valstybės narės regioninių ar vietos valdžios institucijų, viešosios tarptautinės organizacijos, kurių narės yra viena ar daugiau valstybių narių, Europos Centrinis Bankas arba valstybių narių centriniai bankai;

c)  valstybių narių centrinių bankų kapitalo akcijoms;

d)  vertybiniams popieriams, kuriuos visiškai, besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja valstybė narė arba kuri nors iš valstybės narės regioninių ar vietos valdžios institucijų;

e)  vertybiniams popieriams, kuriuos išleido valstybės narės pripažintos juridinio asmens statusą turinčios asociacijos arba ne pelno organizacijos, kad gautų lėšų, kurios joms reikalingos ne pelno tikslams pasiekti;

g)  nepakeičiamoms kapitalo akcijoms, kurių pagrindinė paskirtis – suteikti turėtojui teisę užimti butą ar kitokio pobūdžio nekilnojamąjį turtą ar jo dalį, jei tokių akcijų negalima parduoti neatsisakant šios teisės;

i)  ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kuriuos tęstinai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių bendra agreguota pardavimo vertė, tenkanti vienai kredito įstaigai per 12 mėnesių laikotarpį, yra mažesnė nei 75 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai popieriai:

i)  nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami;

ii)  jais nesuteikiama teisė pasirašyti arba įsigyti kitų rūšių vertybinių popierių ir jie nėra susieti su išvestine finansine priemone.

3.  Šis reglamentas, išskyrus 4 straipsnį, netaikomas jokiems iš toliau išvardytų rūšių viešų vertybinių popierių siūlymų:

a)  skirtiems tik kvalifikuotiems investuotojams;

b)  skirtiems mažiau nei 350 fizinių ar juridinių asmenų vienoje valstybėje narėje ir iš viso ne daugiau kaip 4 000 fizinių ar juridinių asmenų Sąjungoje, kurie nėra kvalifikuoti investuotojai ar kiti investuotojai, kurie atitinka Reglamento (ES) Nr. 345/2013 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytas sąlygas;

c)  skirtiems investuotojams, įsigyjantiems vertybinius popierius, kurių bendra pardavimo vertė, tenkanti vienam investuotojui pagal kiekvieną atskirą siūlymą, yra bent 100 000 EUR;

d)  kurių 12 mėnesių laikotarpio bendra pardavimo vertė Sąjungoje yra mažesnė negu 1 000 000 EUR;

e)  akcijoms, kurios išleidžiamos vietoj jau išleistų tos pačios klasės akcijų, jei naujų akcijų emisija nėra didinamas išleistas kapitalas;

f)  vertybiniams popieriams, kurių siūlymas susijęs su perėmimu ir teikiamas kaip mainų pasiūlymas, jeigu yra parengtas dokumentas su informacija apie sandorį ir jo poveikį emitentui;

g)  vertybiniams popieriams, kurie siūlomi, paskirstomi arba kuriuos ketinama paskirstyti susijungimo ar skaidymosi atveju, jeigu yra parengtas dokumentas su informacija apie sandorį ir jo poveikį emitentui;

h)  dividendams, kurie esamiems akcininkams išmokami tos pačios klasės akcijomis kaip akcijos, už kurias tokie dividendai mokami, jeigu yra parengtas dokumentas su informacija apie akcijų skaičių, pobūdį, siūlymo priežastis ir išsamia informacija apie siūlymą;

i)  vertybiniams popieriams, kuriuos esamiems arba buvusiems direktoriams ar darbuotojams siūlo, paskirsto ar ketina paskirstyti jų darbdavys arba susijusi įmonė (nepriklausomai nuo to, ar jie įsisteigę Sąjungoje), jeigu yra parengtas dokumentas su informacija apie vertybinių popierių skaičių, pobūdį, siūlymo ir paskirstymo priežastis ir išsamia informacija apie siūlymą arba paskirstymą.

Valstybės narės netaiko reikalavimo pagal šį reglamentą parengti prospektą vertybinių popierių siūlymams, nurodytiems pirmos pastraipos d punkte. Be to, valstybės narės vengia tokiems vertybinių popierių siūlymams nacionaliniu lygmeniu nustatyti kitus informacijos atskleidimo reikalavimus, kuriais galėtų būti užkrauta neproporcinga ar nebūtina našta. Valstybės narės Komisijai ir ESMA praneša apie nacionaliniu lygmeniu taikomus informacijos atskleidimo reikalavimus, jei tokių esama, įskaitant atitinkamų nuostatų tekstą.

4.  Šis reglamentas netaikomas toliau nurodytų vertybinių popierių įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą:

a)  vertybiniams popieriams, kurie yra tarpusavyje pakeičiami su vertybiniais popieriais, jau įtrauktais į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jeigu jie per 12 mėnesių laikotarpį sudaro mažiau negu 20 proc. vertybinių popierių, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus;

b)  akcijoms, gaunamoms konvertavus arba išmainius kitus vertybinius popierius arba pasinaudojus kitais vertybiniais popieriais suteikiamomis teisėmis, jeigu gaunamos akcijos yra tos pačios klasės kaip akcijos, jau įtrauktos į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir jeigu gautos akcijos per 12 mėnesių laikotarpį sudaro mažiau negu 20 proc. tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus. Jeigu prospektas buvo parengtas pagal šį reglamentą arba Direktyvą 2003/71/EB teikiant viešą vertybinių popierių, kuriais suteikiama prieiga prie akcijų, siūlymą ar juos įtraukiant į prekybos sąrašą arba jeigu vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama prieiga prie akcijų, buvo išleisti iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, šis reglamentas netaikomas gautų akcijų įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nepaisant to, kokią tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus dalį jos sudaro;

c)  akcijoms, išleidžiamoms vietoje tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jei tokia akcijų emisija nedidinamas išleistas kapitalas;

d)  vertybiniams popieriams, kurių siūlymas susijęs su perėmimu ir teikiamas kaip mainų pasiūlymas, jeigu yra parengtas dokumentas su informacija apie sandorį ir jo poveikį emitentui;

e)  vertybiniams popieriams, kurie siūlomi, paskirstomi arba kuriuos ketinama paskirstyti susijungimo ar skaidymosi atveju, jeigu yra parengtas dokumentas su informacija apie sandorį ir jo poveikį emitentui;

f)  akcijoms, kurios siūlomos, paskirstomos arba kurias ketinama paskirstyti esamiems akcininkams nemokamai, ir dividendams, kurie išmokami tos pačios klasės akcijomis kaip akcijos, už kurias tokie dividendai yra mokami, jeigu minėtos akcijos yra tos pačios klasės kaip akcijos, jau įtrauktos į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir yra parengtas dokumentas su informacija apie akcijų skaičių, pobūdį, siūlymo arba paskirstymo priežastis ir su išsamiais siūlymo arba paskirstymo duomenimis;

g)  vertybiniams popieriams, kuriuos esamiems arba buvusiems direktoriams ar darbuotojams siūlo, paskirsto arba ketina paskirstyti jų darbdavys arba susijusi įmonė, nepriklausomai nuo to, ar jie įsisteigę Sąjungoje, jeigu tie vertybiniai popieriai yra tos pačios klasės kaip vertybiniai popieriai, jau įtraukti į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir yra parengtas dokumentas su informacija apie vertybinių popierių skaičių, pobūdį ir siūlymo arba paskirstymo priežastis ir išsamia informacija apie siūlymą arba paskirstymą;

h)  vertybiniams popieriams, jau įtrauktiems į prekybos kitoje reguliuojamoje rinkoje sąrašą ir atitinkantiems šias sąlygas:

i)  šie vertybiniai popieriai arba tos pačios klasės vertybiniai popieriai jau įtraukti į prekybos toje kitoje reguliuojamoje rinkoje sąrašą daugiau nei 18 mėnesių;

ii)  jeigu vertybiniai popieriai pirmą kartą įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą po 2005 m. liepos 1 d., į prekybos toje kitoje reguliuojamoje rinkoje sąrašą jie įtraukti su sąlyga, kad prospektas būtų patvirtintas ir paskelbtas pagal Direktyvą 2003/71/EB;

iii)  jeigu vertybiniai popieriai pirmą kartą įtraukti į biržos sąrašą po 1983 m. birželio 30 d., išskyrus atvejus, kai taikomas ii papunktis, informacinis biuletenis buvo patvirtintas pagal Tarybos direktyvos 80/390/EEB(16) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/34/EB(17) reikalavimus;

iv)  galiojantys prekybos toje kitoje reguliuojamoje rinkoje įpareigojimai buvo įvykdyti ir

v)  asmuo, prašantis įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą pagal šią išimtį, reguliuojamos rinkos, kurioje prašo įtraukti vertybinius popierius į prekybos sąrašą, valstybėje narėje 20 straipsnio 2 dalyje nustatytu būdu viešai paskelbia 7 straipsnyje nurodyto turinio dokumentą, parengtą reguliuojamos rinkos, kurioje prašo įtraukti vertybinius popierius į prekybos sąrašą, valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba. Tame dokumente nurodoma, kur galima gauti naujausią prospektą ir kur emitentas, laikydamasis įpareigojimo nuolat atskleisti informaciją, paskelbė finansinę informaciją.

6.  Komisijai pagal 42 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas šio straipsnio 3 dalies f ir g punktuose ir 4 dalies d ir e punktuose nurodytų dokumentų būtiniausios informacijos turinys.  

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.  Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  vertybiniai popieriai – perleidžiamieji vertybiniai popieriai, apibrėžti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkte, išskyrus pinigų rinkos priemones, apibrėžtas Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte, kurių terminas yra trumpesnis negu 12 mėnesių;

b)  nuosavybės vertybiniai popieriai – akcijos ir kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, lygiaverčiai įmonių akcijoms, taip pat visų kitų rūšių perleidžiamieji vertybiniai popieriai, suteikiantys, kai jie konvertuojami arba kai pasinaudojama jais suteikiamomis teisėmis, teisę įsigyti bet kuriuos iš pirmiau minėtų vertybinių popierių, jeigu vėliau minėto tipo vertybiniai popieriai išleisti pagrindinių akcijų emitento arba to emitento grupei priklausančio subjekto;

c)  ne nuosavybės vertybiniai popieriai – visi vertybiniai popieriai, kurie nėra nuosavybės vertybiniai popieriai;

d)  viešas vertybinių popierių siūlymas – bet kokia forma ir priemonėmis asmenims teikiamas pranešimas, kuriuo pateikiama pakankamai informacijos apie siūlymo sąlygas ir siūlomus vertybinius popierius, kad investuotojas galėtų priimti sprendimą pirkti ar pasirašyti tuos vertybinius popierius. Ši apibrėžtis taip pat apima vertybinių popierių platinimą per finansinius tarpininkus;

e)  kvalifikuoti investuotojai – asmenys arba subjektai, išvardyti Direktyvos 2014/65/ES II priedo I skirsnio 1–4 punktuose, ir asmenys arba subjektai, jų pačių prašymu pagal Direktyvos 2014/65/ES II priedo II skirsnį laikomi profesionaliais klientais arba pagal Direktyvos 2014/65/ES 30 straipsnį pripažįstami tinkamomis sandorio šalimis, nebent paprašo būti laikomi neprofesionaliais klientais. Investicinės įmonės ir kredito įstaigos paprašytos informuoja emitentą apie savo klasifikaciją, nepažeisdamos atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų;

f)  mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra:

–  įmonės, kurios pagal jų paskutines metines arba konsoliduotąsias finansines ataskaitas atitinka bent du iš šių trijų kriterijų: vidutinis darbuotojų skaičius finansiniais metais yra mažesnis nei 250, bendras balansas yra ne didesnis kaip 43 000 000 EUR, o metinė grynoji apyvarta neviršija 50 000 000 EUR, arba

–  mažosios ir vidutinės įmonės, apibrėžtos Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 13 punkte;

g)  kredito įstaiga – Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013(18) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžta įmonė;

h)  emitentas – tai juridinis asmuo, leidžiantis arba siūlantis išleisti vertybinius popierius;

i)  siūlytojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris viešai siūlo vertybinius popierius;

j)  reguliuojama rinka – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte apibrėžta reguliuojama rinka;

k)  reklama – tai skelbimai, kurie:

–  yra susiję su konkrečiu viešu vertybinių popierių siūlymu arba įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą,

–  skelbiami emitento, siūlytojo, asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, garanto arba skelbiami jų vardu ir

–  skirti konkrečiai skatinti pasirašyti vertybinius popierius arba jų įsigyti;

l)  reglamentuojama informacija – visa informacija, kurią emitentas arba bet kuris kitas asmuo, paprašęs įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą be emitento sutikimo, privalo atskleisti pagal Direktyvą 2004/109/EB arba pagal tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies k punktą valstybės narės priimtus įstatymus, taisykles ar administracines nuostatas ir pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 ir 19 straipsnius;

m)  buveinės valstybė narė:

i)  visiems Sąjungoje įsteigtiems vertybinių popierių emitentams, nepaminėtiems ii papunktyje, – valstybė narė, kurioje yra registruota emitento buveinė;

ii)  visų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1 000 EUR, emisijų ir visų ne nuosavybės vertybinių popierių, suteikiančių, kai jie konvertuojami arba kai pasinaudojama jais suteikiamomis teisėmis, teisę įsigyti bet kokių perleidžiamųjų vertybinių popierių arba gauti tam tikrą sumą grynųjų pinigų, jeigu ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas nėra pagrindinių vertybinių popierių emitentas arba to emitento grupei priklausantis subjektas, emisijų atvejais – tai emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos sąrašą, pasirinkta valstybė narė, kurioje yra emitento registruota buveinė arba kurioje vertybiniai popieriai buvo ar bus įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba kurioje vertybiniai popieriai siūlomi viešai. Ta pati tvarka taikoma ne nuosavybės vertybiniams popieriams, išreikštiems kita valiuta nei euro, jeigu jų minimali nominali vertė yra beveik lygi 1 000 EUR;

iii)  visiems trečiojoje valstybėje įsteigtiems vertybinių popierių emitentams, nepaminėtiems ii papunktyje, – tai emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos sąrašą, pasirinkta valstybė narė, kurioje vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti pirmą kartą arba kurioje pateikiamas pirmas prašymas įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, atsižvelgiant į vėlesnį trečiojoje valstybėje įsteigtų emitentų pasirinkimą bet kuriuo iš šių atvejų:

–  buveinės valstybė narė nebuvo nustatyta šių emitentų pasirinkimu,

remiantis Direktyvos 2004/109/EB 2 straipsnio 1 dalies i punkto iii papunkčiu;

n)  priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kurioje vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba kurioje prašoma įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jei ji nesutampa su buveinės valstybe nare;

na)  kompetentinga institucija – institucija, kurią pagal 29 straipsnį paskiria kiekviena valstybė narė, nebent šiame reglamente nurodyta kitaip;

o)  kolektyvinio investavimo subjektas – kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), kuriam suteiktas leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį, arba alternatyvaus investavimo fondas (AIF), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

p)  kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai – vertybiniai popieriai, kuriuos išleido kolektyvinio investavimo subjektas ir kurie sudaro tokios įmonės dalyvių teises į jos turtą;

q)  patvirtinimas – teigiamas sprendimas, priimamas remiantis buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atlikto prospekte pateiktos informacijos išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo patikrinimo rezultatais;

r)  bazinis prospektas – šio reglamento 8 straipsnį atitinkantis prospektas ir, emitentui pasirinkus, galutinės pasiūlymo sąlygos;

s)  darbo dienos – šiame reglamente tai atitinkamos kompetentingos institucijos darbo dienos, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir valstybines šventes, nustatytas tai nacionalinei kompetentingai institucijai taikomuose nacionalinės teisės aktuose;

t)  daugiašalė prekybos sistema – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 22 punkte apibrėžta daugiašalė sistema;

u)  MVĮ augimo rinka – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 12 punkte apibrėžta MVĮ augimo rinka;

v)  trečiosios valstybės emitentas – trečiojoje valstybėje įsteigtas emitentas;

va)  patvarioji laikmena – bet kokia priemonė, kuria:

i)  klientui sudaroma galimybė saugoti asmeniškai tam klientui skirtą informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama ir tokią galimybę klientas turėtų tokį laikotarpį, kuris atitinka tos informacijos paskirtį, ir

ii)  sudaroma galimybė saugomą informaciją atgaminti nepakitusią.

2.  Kad būtų atsižvelgiama į techninius pokyčius finansų rinkose, Komisijai pagal 42 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nurodomi tam tikri techniniai šio straipsnio 1 dalyje pateiktų apibrėžčių aspektai, išskyrus 1 dalies f punkte pateiktą mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžtį, atsižvelgiant į padėtį įvairiose nacionalinėse rinkose, ▌Sąjungos teisės aktus ▌ir ekonominius pokyčius.

3 straipsnis

Įpareigojimas skelbti prospektą ir išimtis

1.  Sąjungoje vertybiniai popieriai siūlomi viešai tik prieš tai paskelbus prospektą pagal šį reglamentą.

2.  Nedarant poveikio 15 straipsnio taikymui, valstybė narė gali nuspręsti netaikyti viešiems vertybinių popierių siūlymams 1 dalyje nustatyto įpareigojimo skelbti prospektą, jeigu ▌bendra siūlymo pardavimo vertė Sąjungoje neviršija 5 000 000 EUR per 12 mėnesių laikotarpį apskaičiuotos sumos.

Jeigu viešiems siūlymams taikoma išimtis pagal pirmą pastraipą:

  a)   jiems negalima naudoti paso mechanizmo pagal šį reglamentą, taigi netaikomi šio reglamento 23 ir 24 straipsniai,

  b)   juose aiškiai nurodoma, kad viešas siūlymas nėra tarpvalstybinio pobūdžio, ir

  c)   jiems nėra aktyviai ieškoma investuotojų už pirmoje pastraipoje nurodytos valstybės narės ribų.

Valstybės narės praneša Komisijai ir ESMA apie visus sprendimus, priimtus pagal pirmą pastraipą, ir pasirinktą toje pastraipoje nurodytos bendros pardavimo vertės ribą.

3.  Vertybiniai popieriai įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kuri įsteigta Sąjungoje, sąrašą tik prieš tai paskelbus prospektą.

3a.  Siekiant atsižvelgti į valiutų kursų pokyčius, įskaitant infliaciją ir kitų valiutų, išskyrus euro, kursų pokyčius, Komisija gali deleguotaisiais aktais pagal 42 straipsnį priimti priemones, kuriomis nustatoma šio straipsnio 2 dalyje nurodyta riba.

4 straipsnis

Savanoriškas prospektas

Jeigu viešam vertybinių popierių siūlymui arba jų įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą šis reglamentas netaikomas, kaip nurodyta 1 straipsnyje, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, turi teisę savanoriškai parengti prospektą arba, jei taikytina, ES augimo prospektą pagal šį reglamentą.

Pagal 2 straipsnio 1 dalies m punktą nustatytos buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintu tokiu savanoriškai parengtu prospektu suteikiamos visos teisės ir visi įpareigojimai, kurie suteikiami pagal šį reglamentą ▌reikalaujamu prospektu, ir, prižiūrint tai kompetentingai institucijai, jam taikomos visos šio reglamento nuostatos.

5 straipsnis

Paskesnis vertybinių popierių perpardavimas

Bet koks paskesnis vertybinių popierių, kurie anksčiau buvo įtraukti į vieną ar kelis 1 straipsnio 3 dalies a–d punktuose išvardytų rūšių vertybinių popierių siūlymus, kuriems nebuvo taikomas šis reglamentas, perpardavimas laikomas atskiru siūlymu, o sprendžiant, ar perpardavimas yra vertybinių popierių viešas siūlymas, taikoma 2 straipsnio 1 dalies d punkte pateikta apibrėžtis. Vertybinių popierių platinimui per finansinius tarpininkus reikalavimas skelbti prospektą taikomas, jei galutinis platinimas neatitinka nė vienos iš 1 straipsnio 3 dalies a–d punktuose išvardytų sąlygų.

Kai vykdomas paskesnis vertybinių popierių perpardavimas arba galutinis vertybinių popierių platinimas per finansinius tarpininkus, papildomo prospekto nereikalaujama, jeigu jau yra galiojantis prospektas, kaip nurodyta 12 straipsnyje, o emitentas arba už prospekto rengimą atsakingas asmuo rašytiniu susitarimu sutinka, kad jis būtų naudojamas.

II SKYRIUS

PROSPEKTO RENGIMAS

6 straipsnis

Prospektas

1.  Nedarant poveikio 14 straipsnio 2 dalies ir 17 straipsnio 2 dalies taikymui, prospekte pateikiama aktuali ir reikalinga informacija, kurios investuotojui gali pagrįstai reikėti dėl investavimo į vertybinius popierius, kad jis galėtų pagrįstai įvertinti:

a)   emitento ir bet kokio garanto turtą ir įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną, nuostolius ir perspektyvas ir

b)  tokiais vertybiniais popieriais suteikiamas teises.

Ši informacija parengiama ir pateikiama lengvai nagrinėjama, glausta ir suprantama forma ir gali skirtis priklausomai nuo:

a)  emitento pobūdžio,

b)  vertybinių popierių rūšies,

c)  emitento būklės,

d)  atitinkamais atvejais investuotojų, kuriems skirtas viešas vertybinių popierių siūlymas arba įtraukimas į prekybos sąrašą, tipo, tikėtinų tokio tipo investuotojų žinių ir rinkos, kurioje vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos sąrašą,

e)  bet kokios informacijos, papildomai teikiamos investuotojams pagal reikalavimus emitentams, nustatytus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose arba bet kurios kompetentingos institucijos ar prekybos vietos, kurioje emitento vertybiniai popieriai įtraukti į biržos ar prekybos sąrašus, taisyklėse, su kuria galima susipažinti pagal oficialiai nustatytą mechanizmą, nurodytą Direktyvos 2004/109/EB 21 straipsnyje,

f)  bet kokios supaprastintos ar proporcingos informacijos atskleidimo tvarkos, kaip nustatyta 14 ir 15 straipsniuose, taikytinumo.

2.  Emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prospektą gali parengti kaip vieną dokumentą ar kaip kelis atskirus dokumentus.

Nedarant poveikio 8 straipsnio 7 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies antros pastraipos taikymui, iš atskirų dokumentų sudarytame prospekte reikalaujama informacija padalijama į registracijos dokumentą, vertybinių popierių raštą ir santrauką. Registracijos dokumente pateikiama informacija apie emitentą. Vertybinių popierių rašte pateikiama informacija apie vertybinius popierius, kurie siūlomi viešai arba bus įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

7 straipsnis

Prospekto santrauka

1.  Prospekte pateikiama santrauka su pagrindine informacija, kuri yra reikalinga investuotojams, kad jie suprastų emitento, garanto ir vertybinių popierių, kurie yra siūlomi arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pobūdį ir riziką, ir kuri, skaitoma kartu su kitomis prospekto dalimis, padėtų investuotojams apsispręsti, ar investuoti į tokius vertybinius popierius.

  Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai prospektas susijęs su ne nuosavybės vertybinių popierių, siūlomų tik kvalifikuotiems investuotojams, įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pateikti santrauką nereikalaujama.

2.  Santrauka turi būti tiksli, teisinga, aiški ir neklaidinanti. Ji turi būti skaitoma kaip prospekto įvadas ir derėti su kitomis prospekto dalimis.

3.  Santrauka rengiama kaip trumpas glaustai surašytas dokumentas; santrauką gali sudaryti ne daugiau kaip šeši spausdinti A4 puslapiai.

Vis dėlto išskirtiniais atvejais kompetentinga institucija gali leisti emitentui parengti ilgesnę santrauką, neviršijančią dešimties spausdintų A4 puslapių, jeigu to reikia dėl emitento veiklos sudėtingumo, emisijos pobūdžio arba išleidžiamų vertybinių popierių pobūdžio ir jeigu yra rizika, kad nepateikus santraukoje papildomos informacijos investuotojas bus klaidinamas.

Santrauka:

a)  pateikiama ir išdėstoma taip, kad būtų lengva skaityti, naudojant perskaitomo dydžio simbolius;

b)  rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad informaciją būtų lengviau suprasti, visų pirma vartojamos aiškios, ne techninės, glaustos ir atitinkamo tipo investuotojams suprantamos formuluotės.

4.  Santrauką sudaro šie keturi skirsniai:

a)  įvadas ir bendro ar konkretaus pobūdžio įspėjimai, įskaitant informaciją apie tai, kokią dalį investicijų blogiausiu atveju gali prarasti investuotojai;

b)  pagrindinė informacija apie emitentą, siūlytoją arba asmenį, prašantį įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;

c)  pagrindinė informacija apie vertybinius popierius;

d)  pagrindinė informacija apie patį siūlymą ir (arba) įtraukimą į prekybos sąrašą.

5.  Santraukos įvade nurodoma:

a)   vertybinių popierių pavadinimas ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN),

b)  emitento ▌ tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI),

c)  siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos sąrašą, tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI), jeigu siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos sąrašą, yra juridinis asmuo,

d)  buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ir jos kontaktiniai duomenys ir dokumento data.

Taikant pirmos pastraipos d punktą, jeigu prospektą sudaro atskiri dokumentai, kuriuos patvirtino skirtingos kompetentingos institucijos, santraukos įvade nurodomos visos tos kompetentingos institucijos ir jų kontaktiniai duomenys.

Jame įspėjama, kad:

a)  santrauka turėtų būti skaitoma kaip prospekto įvadas;

b)  bet kokį sprendimą investuoti į vertybinius popierius investuotojas turėtų priimti remdamasis visu prospektu;

c)  jeigu teismui pateikiamas ieškinys dėl prospekte esančios informacijos, pagal valstybių narių nacionalinės teisės aktus ieškovui investuotojui gali tekti padengti prospekto vertimo išlaidas prieš pradedant teisminį procesą;

d)  civilinė atsakomybė numatyta tik tiems asmenims, kurie pateikė santrauką, įskaitant visus jos vertimus, tačiau tik tuo atveju, jei santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli, ją skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, arba santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuri padėtų investuotojams apsispręsti, ar investuoti į tokius vertybinius popierius.

6.  4 dalies b punkte nurodytame skirsnyje pateikiama tokia informacija:

a)  poskirsnyje „Vertybinių popierių emitentas“ glaustai aprašomas vertybinių popierių emitentas, įskaitant bent šiuos duomenis:

–  jo buveinės vieta ir teisinė forma, juridinio asmens identifikatorius (LEI), teisės aktai, pagal kuriuos jis veikia, ir įsteigimo valstybė;

–  jo pagrindinės veiklos sritys;

–  jo pagrindiniai akcininkai, įskaitant tai, ar jis kam nors tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso (ir kam) arba yra kieno nors kontroliuojamas (ir kieno);

–  pagrindinių vykdomųjų direktorių tapatybė ir direktorių valdybos sudėtis;

–  teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių tapatybė;

b)  poskirsnyje „Emitento pagrindinė finansinė informacija“ pateikiama atrinkta pagrindinė istorinė finansinė informacija, įskaitant, jei taikoma, kiekvienų istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansinių metų ir visų paskesnių tarpinių finansinių laikotarpių pro forma informaciją, ir to paties ankstesnių finansinių metų laikotarpio lyginamieji duomenys. Reikalavimas pateikti lyginamąją balanso informaciją įvykdomas pateikus metų pabaigos balanso informaciją;

c)  poskirsnyje „Pagrindinė emitentui būdinga rizika“ glaustai aprašomi ne daugiau kaip dešimt emitentui būdingų svarbiausių rizikos veiksnių, įtrauktų į prospektą, visų pirma įskaitant operacinę ir investicijų riziką.

7.  4 dalies c punkte nurodytame skirsnyje pateikiama tokia informacija:

a)  poskirsnyje „Pagrindiniai vertybinių popierių ypatumai“ glaustai aprašomi vertybiniai popieriai, kurie yra siūlomi ir (arba) įtraukiami į prekybos sąrašą, įskaitant bent šiuos duomenis:

–  vertybinių popierių rūšis ir klasė, tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN), valiuta, nominalios vertės išraiška, nominali vertė, išleidžiamų vertybinių popierių skaičius ir terminas;

–  vertybiniais popieriais suteikiamos teisės;

–  santykinis vertybinių popierių prioritetas emitento kapitalo struktūroje emitento nemokumo atveju, įskaitant, kai taikytina, informaciją apie vertybinių popierių subordinacijos lygį ir jų traktavimą pertvarkymo atveju pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą;

–  visi apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius;

–  jei taikoma, dividendų arba išmokėjimo politika;

b)  poskirsnyje „Prekybos vertybiniais popieriais vieta“ nurodoma, ar dėl siūlomų vertybinių popierių teikiama arba bus teikiamas prašymas įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą arba prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, ir nurodomos visos rinkos, kuriose vertybiniais popieriais yra arba bus prekiaujama;

c)  poskirsnyje „Vertybiniams popieriams suteikiama garantija“ glaustai apibūdinamas garantijos, jei ji teikiama, pobūdis ir mastas, taip pat glaustai aprašomas garantas, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI);

d)  poskirsnyje „Pagrindinė vertybiniams popieriams būdinga rizika“ glaustai aprašomi ne daugiau kaip dešimt vertybiniams popieriams būdingų svarbiausių rizikos veiksnių, įtrauktų į prospektą.

Jeigu reikalaujama parengti pagrindinės informacijos dokumentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1286/2014(19), emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos sąrašą, vietoj šioje dalyje nurodytos informacijos gali pateikti Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 8 straipsnio 3 dalies b–i punktuose nurodytą informaciją. Tokiu atveju ir jeigu vienoje santraukoje aprašoma daugiau vertybinių popierių, kurie skiriasi tik keliais labai nežymiais aspektais, tokiais kaip jų emisijos kaina arba terminas, pagal 8 straipsnio 8 dalies paskutinę pastraipą 3 dalyje nurodytas ilgis padidinamas trimis papildomais A4 puslapiais kiekvienam papildomam vertybiniam popieriui.

8.  4 dalies d punkte nurodytame skirsnyje pateikiama tokia informacija:

a)  poskirsnyje „Investicijų į vertybinius popierius sąlygos ir tvarkaraštis“, jei taikytina, nurodomos bendrosios sąlygos, numatomas siūlymo tvarkaraštis, išsami informacija apie įtraukimą į prekybos sąrašą, platinimo planas, tai, kokia suma ir procentine dalimi dėl siūlymo iš karto sumažėja gautinos sumos, numatoma visų emisijos ir (arba) siūlymo išlaidų suma, įskaitant numatomas emitento arba siūlytojo išlaidas, kurias dengia investuotojas;

b)  poskirsnyje „Kodėl emitentas parengė šį prospektą?“ glaustai paaiškinamos vertybinių popierių siūlymo arba įtraukimo į prekybos sąrašą priežastys, taip pat tai, kaip bus panaudotos gautos grynosios pajamos ir kiek jų numatoma gauti.

9.  Į kiekvieną 6, 7 ir 8 dalyse aprašytą skirsnį emitentas gali įterpti poskirsnius, jei mano, kad to reikia.

10.  Santraukoje negalima pateikti kryžminių nuorodų į kitas prospekto dalis arba informaciją pateikti darant nuorodą.

11.  ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nurodomas 6 dalies b punkte nurodytos pagrindinės istorinės finansinės informacijos turinys ir pateikimo formatas, atsižvelgiant į įvairių rūšių vertybinius popierius ir emitentus ir užtikrinant, kad pateikiama informacija būtų trumpa, glausta ir suprantama.

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

8 straipsnis

Bazinis prospektas

1.  Ne nuosavybės vertybinių popierių atveju emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pasirinkimu prospektą gali sudaryti bazinis prospektas, kuriame būtų pateikiama aktuali informacija apie emitentą ir vertybinius popierius, kurie siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

2.  Baziniame prospekte pateikiama ši informacija:

a)  informacijos, kuri bus įtraukta į galutines siūlymo sąlygas, sąrašas;

b)  forma pavadinimu „galutinių sąlygų forma“, kurią reikės užpildyti apie kiekvieną konkrečią emisiją;

c)  interneto svetainės, kurioje bus paskelbtos galutinės sąlygos, adresas.

3.  Galutinės sąlygos pateikiamos atskirame dokumente arba yra įtraukiamos į bazinį prospektą ar jo priedą. Galutinės sąlygos parengiamos lengvai nagrinėjama ir suprantama forma.

Galutinėse sąlygose pateikiama tik su vertybinių popierių raštu susijusi informacija ir jų negalima naudoti baziniam prospektui papildyti. Tokiais atvejais taikomas 17 straipsnio 1 dalies a punktas.

4.  Jeigu galutinės sąlygos neįtrauktos nei į bazinį prospektą, nei į priedą, emitentas jas viešai paskelbia pagal 20 straipsnį ir oficialiai pateikia buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai kuo anksčiau iki vertybinių popierių viešo siūlymo arba įtraukimo į prekybos sąrašą dienos.

Į galutines sąlygas įterpiamas aiškus ir gerai matomas pareiškimas, kuriame nurodoma:

a)  kad galutinės sąlygos parengtos pagal šį reglamentą ir, norint gauti visą svarbią informaciją, jas reikia skaityti kartu su baziniu prospektu ir jo priedu (-ais);

b)  kur bazinis prospektas ir jo priedas (-ai) skelbiami pagal 20 straipsnį;

c)  kad konkrečios emisijos santrauka yra pridėta prie galutinių sąlygų.

5.  Bazinis prospektas gali būti parengtas kaip vienas dokumentas arba kaip atskiri dokumentai.

Jeigu emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, dėl tam tikros rūšies ne nuosavybės vertybinių popierių anksčiau oficialiai pateikė registracijos dokumentą arba 9 straipsnyje apibrėžtą universalų registracijos dokumentą, o vėliau nusprendžia rengti bazinį prospektą, bazinį prospektą sudaro:

a)  registracijos dokumente arba universaliame registracijos dokumente pateikta informacija;

b)  informacija, kuri kitu atveju būtų pateikiama atitinkamame vertybinių popierių rašte, išskyrus galutines sąlygas, kai galutinės sąlygos nėra įtrauktos į bazinį prospektą.

6.  Konkreti informacija apie kiekvieną atskirą vertybinį popierių, įtrauktą į bazinį prospektą, aiškiai atskiriama.

7.  Santrauka rengiama tik tada, kai pagal 3 dalį į bazinį prospektą įtraukiamos arba oficialiai pateikiamos galutinės sąlygos; tokia santrauka rengiama apie konkrečią emisiją.

8.  Konkrečios emisijos informacijos santraukai galioja tie patys šiame straipsnyje išdėstyti reikalavimai kaip galutinėms sąlygoms; santrauka pridedama prie galutinių sąlygų.

Konkrečios emisijos informacijos santrauka turi atitikti 7 straipsnį, joje pateikiama pagrindinė bazinio prospekto ir galutinių sąlygų informacija. Joje pateikiama:

a)  tik konkrečiai emisijai aktuali bazinio prospekto informacija, įskaitant pagrindinę informaciją apie emitentą;

b)  baziniame prospekte numatytos pasirinkimo galimybės, aktualios tik konkrečiai emisijai, kaip nustatyta galutinėse sąlygose;

c)  svarbi galutinėse sąlygose pateikta informacija, kuri anksčiau baziniame prospekte nebuvo užpildyta.

Kai galutinės sąlygos taikomos keliems vertybiniams popieriams, kurie skiriasi tik keliais labai nežymiais aspektais, tokiais kaip emisijos kaina arba termino data, visiems šiems vertybiniams popieriams galima pridėti vieną bendrą konkrečios emisijos santrauką, jeigu informacija apie skirtingus vertybinius popierius yra aiškiai atskirta.

9.  Baziniame prospekte pateikta informacija, prireikus, pagal 22 straipsnį papildoma atnaujinta informacija apie emitentą ir vertybinius popierius, kurie bus siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

10.  Viešo siūlymo laikotarpis gali tęstis pasibaigus bazinio prospekto, pagal kurį siūlymas įsigaliojo, galiojimui, jeigu ne vėliau kaip paskutinę ankstesnio bazinio prospekto galiojimo laikotarpio dieną patvirtinamas paskesnis bazinis prospektas. Tokio siūlymo galutinių sąlygų pirmame puslapyje pateikiamas aiškiai matomas įspėjimas dėl paskutinės ankstesnio bazinio prospekto galiojimo laikotarpio dienos ir nurodoma, kur bus paskelbtas paskesnis bazinis prospektas. Paskesniame baziniame prospekte pateikiama pirminio bazinio prospekto galutinių sąlygų forma arba nuoroda į jas ir nurodomos galutinės sąlygos, kurios yra svarbios tęsiamam siūlymui.

Pagal 22 straipsnio 2 dalį suteikiama atšaukimo teisė taip pat taikoma investuotojams, kurie sutiko pirkti arba pasirašyti vertybinius popierius per ankstesnio bazinio prospekto galiojimo laikotarpį, nebent vertybiniai popieriai jiems jau pateikti.

9 straipsnis

Universalus registracijos dokumentas

1.  Emitentas, kurio registruota buveinė yra valstybėje narėje ir kurio vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, kiekvienais finansiniais metais gali parengti universalaus registracijos dokumento formos registracijos dokumentą, kuriame aprašoma įmonės organizacinė struktūra, veikla, finansinė padėtis, pajamos, perspektyvos, valdymas ir akcijų nuosavybės struktūra.

2.  Bet kuris emitentas, kuris nusprendžia kiekvienais finansiniais metais rengti universalų registracijos dokumentą, tą dokumentą pateikia tvirtinti savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai 19 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

Jeigu kompetentinga institucija emitento universalų registracijos dokumentą patvirtina kiekvienais finansiniais metais dvejus metus iš eilės, vėlesnius universalius registracijos dokumentus arba tokių universalių registracijos dokumentų pataisas galima oficialiai teikti kompetentingai institucijai prieš tai negavus jos patvirtinimo, nebent tos pataisos teikiamos dėl praleidimo, esminės klaidos arba netikslumo, dėl kurių visuomenė gali klaidingai suprasti faktus ir aplinkybes, būtinus, kad emitentą galėtų pagrįstai įvertinti.

Jeigu emitentas vėliau vienais finansiniais metais nepateikia universalaus registracijos dokumento, oficialaus teikimo be patvirtinimo lengvatą jis praranda ir paskesnius universalius registracijos dokumentus teikia kompetentingai institucijai tvirtinti, kol vėl įvykdo antroje pastraipoje nustatytą sąlygą.

3.  Emitentams, kurie iki šio reglamento taikymo pradžios datos turėjo pagal Reglamento (EB) Nr. 809/2004(20) I arba XI priedą parengtą ir kompetentingos institucijos bent dvejus metus iš eilės patvirtintą registracijos dokumentą, o vėliau pagal Direktyvos 2003/71/EB 12 straipsnio 3 dalį tokį registracijos dokumentą kasmet oficialiai teikė arba toks registracijos dokumentas buvo kasmet patvirtinamas, nuo šio reglamento taikymo pradžios datos leidžiama oficialiai teikti universalų registracijos dokumentą be išankstinio patvirtinimo pagal 2 dalies antrą pastraipą.

4.  Universalus registracijos dokumentas ir 7 bei 9 dalyse nurodytos jo pataisos, juos patvirtinus arba oficialiai pateikus be patvirtinimo, nepagrįstai nedelsiant viešai paskelbiami 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

5.  Universalus registracijos dokumentas rengiamas laikantis 25 straipsnyje išdėstytų kalbos reikalavimų.

6.  Universaliame registracijos dokumente 18 straipsnyje nustatytomis sąlygomis informaciją galima pateikti darant nuorodą.

7.  Universalų registracijos dokumentą oficialiai pateikus arba patvirtinus, emitentas gali bet kuriuo metu atnaujinti jo informaciją kompetentingai institucijai oficialiai pateikdamas savo universalaus registracijos dokumento pataisą.

8.  Kompetentinga institucija gali bet kuriuo metu peržiūrėti bet kokio be išankstinio patvirtinimo oficialiai pateikto universalaus registracijos dokumento ir jo pataisų turinį.

Per šią peržiūrą kompetentinga institucija tikrina universaliame registracijos dokumente ir jo pataisose pateiktos informacijos išsamumą, nuoseklumą ir suprantamumą.

9.  Jeigu per šią peržiūrą kompetentinga institucija nustato, kad universalus registracijos dokumentas neatitinka išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartų ir (arba) jį reikia pataisyti arba yra reikalinga papildoma informacija, apie tai ji praneša emitentui.

Į kompetentingos institucijos prašymą pataisyti arba papildyti informaciją emitentas turi atsižvelgti tik oficialiai teikdamas kitą kitų finansinių metų universalų registracijos dokumentą, išskyrus tuos atvejus, kai universalų registracijos dokumentą emitentas nori naudoti kaip tvirtinti teikiamo prospekto sudedamąją dalį. Tokiu atveju emitentas universalaus registracijos dokumento pataisą oficialiai pateikia vėliausiai tada, kai teikia 19 straipsnio 5 dalyje nurodytą prašymą.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, jeigu kompetentinga institucija praneša emitentui, kad prašymas pataisyti informaciją yra teikiamas dėl praleidimo, esminės klaidos arba netikslumo, dėl kurių visuomenė gali klaidingai suprasti faktus arba aplinkybes, būtinus, kad emitentą galėtų pagrįstai įvertinti, universalaus registracijos dokumento pataisą emitentas pateikia nepagrįstai nedelsdamas.

10.  7 ir 9 dalių nuostatos taikomos tik jeigu universalus registracijos dokumentas nėra naudojamas kaip sudedamoji prospekto dalis. Visais atvejais, kai universalus registracijos dokumentas yra naudojamas kaip sudedamoji prospekto dalis, nuo prospekto patvirtinimo iki paskutinės viešo siūlymo dienos arba atitinkamais atvejais iki prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, priklausomai nuo to, kuri diena vėlesnė, taikomos tik 22 straipsnyje išdėstytos prospekto papildymo taisyklės.

11.  2 dalies pirmoje ir antroje pastraipoje arba 3 dalyje išdėstytas sąlygas atitinkantis emitentas įgyja dažnai vertybinius popierius leidžiančio emitento statusą ir gali naudotis 19 straipsnio 5 dalyje aprašyta paspartinto patvirtinimo tvarka, jeigu:

a)  oficialiai pateikęs arba pateikęs tvirtinti kiekvieną universalų registracijos dokumentą, emitentas kompetentingai institucijai raštu patvirtina, kad visą reglamentuojamą informaciją, kurią privalo atskleisti pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, oficialiai pateikė ir paskelbė pagal tuose aktuose nustatytus reikalavimus, ir

b)  tuo atveju, kai kompetentinga institucija atlieka 8 dalyje nurodytą peržiūrą, emitentas pataiso universalų registracijos dokumentą 9 dalyje nustatyta tvarka.

Jeigu emitentas neatitinka kurios nors iš pirmiau išdėstytų sąlygų, dažnai vertybinius popierius leidžiančio emitento statusą praranda.

12.  Jeigu kompetentingai institucijai oficialiai pateiktas arba kompetentingos institucijos patvirtintas universalus registracijos dokumentas viešai paskelbiamas ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir jame pateikiama informacija, kurią reikalaujama atskleisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB(21) 4 straipsnyje nurodytoje metinėje finansinėje ataskaitoje, laikoma, kad pareigą paskelbti tame straipsnyje reikalaujamą metinę finansinę ataskaitą emitentas įvykdė.

Jeigu kompetentingai institucijai oficialiai pateiktas arba kompetentingos institucijos patvirtintas universalus registracijos dokumentas arba jo pataisa viešai paskelbiami ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pirmųjų šešių finansinių metų mėnesių pabaigos ir juose pateikiama informacija, kurią reikalaujama atskleisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB 5 straipsnyje nurodytoje pusmečio finansinėje ataskaitoje, laikoma, kad pareigą paskelbti tame straipsnyje reikalaujamą pusmečio finansinę ataskaitą emitentas įvykdė.

Pirmoje arba antroje pastraipoje aprašytais atvejais emitentas:

a)  į universalų registracijos dokumentą įtraukia kryžminių nuorodų sąrašą, iš kurio būtų matyti, kurioje universalaus registracijos dokumento dalyje pateiktas kiekvienas straipsnis, kurį reikalaujama pateikti metinėje ir pusmečio finansinėse ataskaitose;

b)  universalų registracijos dokumentą oficialiai pateikia pagal Direktyvos 2004/109/EB 19 straipsnio 1 dalį ir perduoda Direktyvos 2004/109/EB 21 straipsnio 2 dalyje nurodytam oficialiai paskirtam mechanizmui;

c)  į universalų registracijos dokumentą įtraukia Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnio 2 dalies c punkte ir 5 straipsnio 2 dalies c punkte išdėstytas sąlygas atitinkantį pareiškimą dėl atsakomybės.

13.  12 dalis taikoma tik tada, kai emitento buveinės valstybė narė pagal šį reglamentą sutampa su buveinės valstybe nare pagal Direktyvą 2004/109/EB ir kai universalaus registracijos dokumento kalba atitinka Direktyvos 2004/109/EB 20 straipsnio sąlygas.

14.  ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustatoma universalaus registracijos dokumento tikrinimo, tvirtinimo, oficialaus teikimo ir peržiūros procedūra, taip pat jo taisymo sąlygos ir sąlygos, kada gali būti prarastas dažnai vertybinius popierius leidžiančio emitento statusas.

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

10 straipsnis

Prospektai, kuriuos sudaro atskiri dokumentai

1.  Emitentas, kuris jau turi kompetentingos institucijos patvirtintą registracijos dokumentą, turi parengti tik vertybinių popierių raštą ir santrauką, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą. Tokiu atveju vertybinių popierių raštas ir santrauka tvirtinami atskirai.

Jeigu patvirtinus registracijos dokumentą atsiranda naujas svarbus veiksnys, esminė klaida arba netikslumas, susiję su registracijos dokumente pateikta informacija ir galintys turėti įtakos vertybinių popierių vertinimui, kartu su vertybinių popierių raštu ir santrauka tvirtinti pateikiamas registracijos dokumento priedas. Tokiu atveju teisė atšaukti sutikimą pagal 22 straipsnio 2 dalį netaikoma.

Registracijos dokumentas ir jo priedas, jei jis yra, kartu su vertybinių popierių raštu ir santrauka, kai juos patvirtina kompetentinga institucija, sudaro prospektą.

2.  Emitentas, kuris jau turi kompetentingos institucijos patvirtintą universalų registracijos dokumentą arba yra oficialiai pateikęs universalų registracijos dokumentą be tvirtinimo pagal 9 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, turi parengti tik vertybinių popierių raštą ir santrauką, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą. Tokiu atveju vertybinių popierių raštas, santrauka ir visos po universalaus registracijos dokumento oficialaus pateikimo arba patvirtinimo oficialiai pateiktos universalaus registracijos dokumento pataisos tvirtinami atskirai, išskyrus dažnai vertybinius popierius leidžiančio emitento universalaus registracijos dokumento pataisas pagal 19 straipsnio 5 dalį.

Jeigu emitentas oficialiai pateikė universalų registracijos dokumentą be tvirtinimo, tvirtinami visi dokumentai, įskaitant universalaus registracijos dokumento pataisas, nepaisant to, kad šie dokumentai išlieka atskiri.

Pagal 9 straipsnio 7 arba 9 dalį pataisytas universalus registracijos dokumentas kartu su vertybinių popierių raštu ir santrauka, kai juos patvirtina kompetentinga institucija, sudaro prospektą.

11 straipsnis

Su prospektu susijusi atsakomybė

1.  Valstybės narės užtikrina, kad atsakomybė už prospekte pateiktą informaciją tektų emitentui arba jo administraciniam, valdymo ar priežiūros organui, siūlytojui, asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba garantui. Atsakingi asmenys aiškiai nurodomi prospekte: nurodomas jų vardas, pavardė ir funkcijos arba, jei tai juridiniai asmenys, jų pavadinimas ir registruota buveinė, taip pat pateikiami jų pareiškimai, kad, jų turimomis žiniomis, prospekte pateikiama informacija atitinka faktus ir kad prospekte nepraleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo reikšmei.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad jų įstatymai ir kiti teisės aktai dėl civilinės atsakomybės būtų taikomi už prospekte pateiktą informaciją atsakingiems asmenims.

Tačiau valstybės narės užtikrina, kad civilinė atsakomybė jokiam asmeniui nebūtų taikoma remiantis vien santrauka, įskaitant visus jos vertimus, nebent santrauka yra klaidinanti, netiksli arba nenuosekli, ją skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, arba santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuri investuotojams padėtų apsispręsti, ar investuoti į tokius vertybinius popierius. Santraukoje dėl to pateikiamas aiškus įspėjimas.

3.  Atsakomybė už universaliame registracijos dokumente pateiktą informaciją 1 dalyje nurodytiems asmenims taikoma tik tada, kai universalus registracijos dokumentas yra naudojamas kaip sudedamoji patvirtinto prospekto dalis. Kai į universalų registracijos dokumentą įtraukiama informacija pagal Direktyvos 2004/109/EB 4 ir 5 straipsnius, šios nuostatos taikomos nepažeidžiant Direktyvos 2004/109/EB 4 ir 5 straipsnių.

12 straipsnis

Prospekto, bazinio prospekto ir registracijos dokumento galiojimas

1.  Prospektas arba bazinis prospektas – nesvarbu, ar jį sudaro vienas, ar atskiri dokumentai – galioja 12 mėnesių nuo jo patvirtinimo dienos viešiems siūlymams arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jeigu prie jo pridėti visi pagal 22 straipsnį reikalaujami priedai.

Jeigu prospektą arba bazinį prospektą sudaro atskiri dokumentai, prospekto galiojimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai patvirtinamas vertybinių popierių raštas.

2.  Registracijos dokumentas, įskaitant 9 straipsnyje nurodytą universalų registracijos dokumentą, kuris buvo oficialiai pateiktas arba patvirtintas anksčiau, galioja ir gali būti įtraukiamas į prospektą kaip jo sudedamoji dalis 12 mėnesių nuo jo oficialaus pateikimo arba patvirtinimo dienos.

Tokio registracijos dokumento galiojimo pabaiga neturi poveikio prospekto, kurio sudedamoji dalis jis yra, galiojimui.

III SKYRIUS

PROSPEKTO TURINYS IR FORMATAS

13 straipsnis

Būtiniausia informacija ir formatas

1.  Komisija pagal 42 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl prospekto, bazinio prospekto ir galutinių sąlygų formato ir dėl formų, kuriose apibrėžiama, kokią konkrečiai informaciją reikia įtraukti į prospektą, užtikrinant, kad tais atvejais, kai prospektą sudaro atskiri dokumentai, informacija nebūtų dubliuojama.

Rengiant įvairias prospekto formas, pirmiausia atsižvelgiama į šiuos dalykus:

a)  įvairias informacijos apie nuosavybės vertybinius popierius, palyginti su ne nuosavybės vertybiniais popieriais, kurios reikia investuotojams, rūšis; teikiant prospekte reikalaujamą informaciją apie vertybinius popierius, kurių ekonominis pagrindas panašus, būtent apie išvestinius vertybinius popierius, reikia laikytis nuoseklios metodikos;

b)  įvairias ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų ir įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą rūšis ir ypatumus;

c)  ne nuosavybės vertybinių popierių, įskaitant visų formų varantus, baziniuose prospektuose naudojamą formatą ir reikalaujamą pateikti informaciją;

d)  jei taikytina, viešąjį emitento pobūdį;

e)  jei taikytina, specialų emitento veiklos pobūdį.

Visų pirma, Komisija parengia du atskirus ir iš esmės skirtingus prospektų formų rinkinius, kuriuose nurodyti ne nuosavybės vertybiniams popieriams taikomi informacijos reikalavimai, pritaikyti skirtingoms kvalifikuotų ir nekvalifikuotų investuotojų, kuriems skirtas siūlymas, kategorijoms, atsižvelgiant į skirtingus tų investuotojų informacijos poreikius.

2.  Komisija pagal 42 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma būtiniausios universalaus registracijos dokumento informacijos forma ir speciali kredito įstaigų universalaus registracijos dokumento informacijos forma.

Šia forma užtikrinama, kad universaliame registracijos dokumente būtų pateikta visa reikalinga informacija apie emitentą, kad tą patį universalų registracijos dokumentą būtų galima vienodai naudoti vėlesniam nuosavybės vertybinių popierių, skolos vertybinių popierių arba išvestinių finansinių priemonių viešam siūlymui arba įtraukimui į prekybos sąrašą. Finansinė informacija, veiklos ir finansinė apžvalga, informacija apie perspektyvas ir įmonės valdymą kuo labiau suderinama su informacija, kurią reikalaujama atskleisti Direktyvos 2004/109/EB 4 ir 5 straipsniuose nurodytose metinėse ir pusmečio finansinėse ataskaitose, įskaitant vadovybės pranešimą ir įmonės valdymo pareiškimą.

3.  1 ir 2 dalyje nurodyti deleguotieji aktai rengiami remiantis tarptautinės vertybinių popierių komisijos organizacijų, ypač IOSCO, finansinės ir ne finansinės informacijos standartais ir šio reglamento I, II ir III priedais. Tie deleguotieji aktai priimami iki [6 mėnesiai prieš šio reglamento taikymo pradžios datą].

14 straipsnis

Antrinėms emisijoms skirta supaprastintos informacijos atskleidimo tvarka

1.  Kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, toliau išvardyti asmenys gali nuspręsti rengti supaprastintą prospektą pagal antrinėms emisijoms skirtą supaprastintos informacijos atskleidimo tvarką:

a)  emitentai, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje ar DPS (kuri nėra MVĮ augimo rinka), kuriai taikomi bent MVĮ augimo rinkai numatytiems informacijos atskleidimo reikalavimams lygiaverčiai reikalavimai, kaip nurodyta FPRD 33 straipsnio 3 dalies d, e, f ir g punktuose, sąrašą bent 18 mėnesių ir kurie leidžia daugiau tos pačios klasės vertybinių popierių;

b)  emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje ar DPS (kuri nėra MVĮ augimo rinka), kuriai taikomi bent MVĮ augimo rinkai numatytiems informacijos atskleidimo reikalavimams lygiaverčiai reikalavimai, kaip nurodyta FPRD 33 straipsnio 3 dalies d, e, f ir g punktuose, sąrašą bent 18 mėnesių ir kurie leidžia ne nuosavybės vertybinius popierius;

c)  tam tikros klasės vertybinių popierių, įtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje ar DPS (kuri nėra MVĮ augimo rinka), kuriai taikomi bent MVĮ augimo rinkai numatytiems informacijos atskleidimo reikalavimams lygiaverčiai reikalavimai, kaip nurodyta FPRD 33 straipsnio 3 dalies d, e, f ir g punktuose, sąrašą bent 18 mėnesių, siūlytojai.

Pirmoje pastraipoje numatytą supaprastintą prospektą sudaro santrauka pagal 7 straipsnį, specialus registracijos dokumentas (jį gali naudoti a, b ir c punktuose nurodyti asmenys) ir specialus vertybinių popierių raštas (jį gali naudoti a ir c punktuose nurodyti asmenys).

Pirmos pastraipos a, b ir c punktų taikymo tikslais ESMA skelbia ir reguliariai atnaujina DPS, kurios nėra MVĮ augimo rinkos ir kurioms taikomi bent MVĮ augimo rinkai numatytiems informacijos atskleidimo reikalavimams lygiaverčiai reikalavimai, kaip nurodyta FPRD 33 straipsnio 3 dalies d, e, f ir g punktuose, sąrašą.

2.  Laikantis 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų ir nedarant poveikio 17 straipsnio 2 dalies taikymui, 1 dalyje nurodytame supaprastintame prospekte pateikiama aktuali sutrumpinta informacija, kurios investuotojui pagrįstai reikia dėl antrinės emisijos, kad jis galėtų, remdamasis informacija, įvertinti:

a)  emitento arba garanto perspektyvas, remdamasis prospekte pateikta arba darant nuorodą įtraukta ▌tik praėjusių finansinių metų finansine informacija,

b)  ▌vertybiniais popieriais suteikiamas teises,

c)  emisijos priežastis ir emisijos poveikį emitentui, visų pirma pareiškimą dėl apyvartinio kapitalo, informaciją apie kapitalizaciją ir įsiskolinimą, poveikį visai kapitalo struktūrai ir trumpą atitinkamos informacijos, atskleistos pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nuo paskutinės emisijos dienos, santrauką.

Santraukoje pateikiama tik aktuali informacija, reikalaujama pagal antrinėms emisijoms skirtą supaprastintos informacijos atskleidimo tvarką.

1 dalyje nurodytame supaprastintame prospekte informacija parengiama ir pateikiama lengvai nagrinėjama, glausta ir suprantama forma, kad investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą.

3.  Komisija pagal 42 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nurodoma, kokią 2 dalyje nurodytą trumpesnę informaciją reikia įtraukti į formas, taikytinas pagal 1 dalyje nurodytą supaprastintos informacijos atskleidimo tvarką.

Nurodydama sutrumpintą informaciją, kurią reikia įtraukti į pagal supaprastintos informacijos atskleidimo tvarką taikytinas formas, Komisija atsižvelgia į poreikį sudaryti palankesnes sąlygas patekti į kapitalo rinkas, kapitalo sąnaudų mažinimo ir galimybių jo gauti didinimo svarbą ir į informaciją, kurią emitentas jau privalo atskleisti pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikytina, ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014. Kad būtų išvengta nebūtinos naštos emitentams, Komisija suformuluoja reikalavimus taip, kad daugiausia dėmesio būtų skirta antrinėms emisijoms esminei ir aktualiai informacijai ir kad jie būtų proporcingi.

Tie deleguotieji aktai priimami iki [6 mėnesiai prieš šio reglamento taikymo pradžios datą].

15 straipsnisES augimo prospektas

1.  Toliau nurodyti subjektai viešo vertybinių popierių siūlymo atveju gali ▌rengti ES augimo prospektą pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingos informacijos atskleidimo tvarką, išskyrus atvejus, kai vertybiniai popieriai bus įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą:

a)  MVĮ;

b)  emitentai, kurie nėra MVĮ, jeigu viešai siūlomi vertybiniai popieriai bus įtraukiami į prekybą MVĮ augimo rinkoje;

c)  emitentai (išskyrus a ir b punktuose nurodytus emitentus), jeigu viešo vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo Sąjungoje vertė neviršija apskaičiuotos 20 000 000 EUR per 12 mėnesių laikotarpį sumos.

Pagal šį straipsnį patvirtintas ES augimo prospektas galioja visiems viešiems vertybinių popierių siūlymams bet kurioje priimančiojoje valstybėje narėje, laikantis 23, 24 ir 25 straipsniuose nurodytų sąlygų.

Pagal pirmoje pastraipoje nurodytą proporcingo informacijos atskleidimo tvarką rengiamas ES augimo prospektas turi būti standartinis dokumentas, kurį emitentams lengva užpildyti.

1a.  ES augimo prospektas apima šiuos tris pagrindinius aspektus:

a)  pagrindinę informaciją apie emitentą, pvz.:

i)  emitento ir už prospektą atsakingų asmenų pavardes ar pavadinimus;

ii)  emitento verslo apžvalgą, dabartinę prekybą ir perspektyvas;

iii)  emitentui būdingus rizikos veiksnius;

iv)  finansinę informaciją (ją galima įtraukti darant nuorodą);

b)  pagrindinę informaciją apie vertybinius popierius, pvz.:

i)  į siūlymą įeinančių vertybinių popierių skaičių ir pobūdį;

ii)  vertybinių popierių sąlygas ir visų jais suteikiamų teisių aprašymą;

iii)  vertybiniams popieriams būdingus rizikos veiksnius;

c)  pagrindinę informaciją apie siūlymą, pvz.:

i)  siūlymo sąlygas, įskaitant emisijos kainą;

ii)  siūlymo priežastis ir numatomą gautų grynųjų pajamų panaudojimą.

3.  Komisija pagal 42 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomas 1 ir 1a dalyse nurodytam standartiniam ES augimo prospektui nustatytas sutrumpintas turinys ir formatas. Tuose aktuose nurodoma, kokią informaciją reikia pateikti prospekto formose paprasta kalba, į kurias, kai tikslinga, įtraukiama nuoroda.

Nurodydama konkretų standartinio ES augimo prospekto sutrumpintą turinį ir formatą, Komisija suformuluoja informacijos reikalavimus taip, kad daugiausia dėmesio būtų skirta:

a)  informacijai, kuri yra esminė ir aktuali investuotojams, investuojantiems į išleidžiamus vertybinius popierius,

b)  poreikiui užtikrinti įmonės dydžio ir jos poreikio pritraukti lėšų proporcingumą ir

c)  prospekto parengimo sąnaudoms.

Atlikdama tai, Komisija atsižvelgia į:

– poreikį užtikrinti, kad ES augimo prospektas būtų iš tiesų gerokai paprastesnis už visą prospektą, t. y. būtų iš tiesų gerokai mažesnė administracinė našta ir rengimo sąnaudos emitentams;

– poreikį sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ patekti į kapitalo rinkas ir sykiu užtikrinti investuotojų pasitikėjimą investicijomis į tokias įmones;

– poreikį kuo labiau sumažinti MVĮ tenkančias sąnaudas ir naštą;

– poreikį išryškinti konkrečias MVĮ ypač aktualios informacijos rūšis;

– emitento dydį ir jo veiklos trukmę;

– įvairias siūlymų rūšis ir ypatumus;

– įvairią su skirtingomis vertybinių popierių rūšimis susijusią informaciją, kurios reikia investuotojams.

Tie deleguotieji aktai priimami iki [6 mėnesiai prieš šio reglamento taikymo pradžios datą].

16 straipsnisRizikos veiksniai

1.  Prospekte išdėstant rizikos veiksnius apsiribojama tik emitentui ir (arba) vertybiniams popieriams būdingais rizikos veiksniais, kurie yra esminiai, kad investuotojas galėtų priimti pagrįstą sprendimą, kaip patvirtinama registracijos dokumento ir vertybinių popierių rašto turiniu. ▌

1a.  Į rizikos veiksnius taip pat įeina veiksniai, atsirandantys dėl vertybinio popieriaus subordinacijos ir bankroto arba bet kurios kitos panašios procedūros, įskaitant, kai taikoma, kredito įstaigos nemokumo procedūrą arba jos pertvarkymą ar restruktūrizaciją pagal Direktyvą 2014/59/ES (BGPD), poveikio numatomam išmokų vertybinių popierių turėtojams dydžiui bei tvarkaraščiui.

2.  ESMA parengia ▌rizikos veiksnių specifiškumo ir svarbumo vertinimo ir rizikos veiksnių skirstymo ▌gaires. Be to, ESMA parengia gaires, padėsiančias kompetentingoms institucijoms, vertinančioms rizikos veiksnius, kad emitentai būtų skatinami tinkamai ir kryptingai juos atskleisti.

17 straipsnis

Informacijos praleidimas

1.  Jeigu galutinės vertybinių popierių, kurie bus siūlomi viešai, siūlymo kainos ir (arba) kiekio į prospektą įtraukti negalima, tada:

a)  prospekte atskleidžiami kriterijai ir (arba) sąlygos, pagal kuriuos nustatomi pirmiau minėti aspektai, arba, jei tai kaina, – maksimali kaina, arba

b)  vertybinių popierių pirkimo arba pasirašymo sutikimas gali būti atšauktas ne mažiau kaip per dvi darbo dienas nuo oficialaus duomenų apie galutinę siūlymo kainą ir (arba) vertybinių popierių, kurie bus siūlomi viešai, kiekį pateikimo.

Galutinės siūlymo kainos ir vertybinių popierių kiekio duomenys oficialiai pateikiami buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir paskelbiami 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti prospekte nenurodyti tam tikros į prospektą įtrauktinos informacijos, jeigu mano, kad tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:

a)  tokios informacijos atskleidimas prieštarautų viešajam interesui;

b)  tokios informacijos atskleidimas labai pakenktų emitentui, jeigu dėl tokios informacijos praleidimo neatsirastų tikimybė, kad visuomenė klaidingai supras faktus ir aplinkybes, būtinus emitentui, siūlytojui arba, jei yra, garantui ir vertybiniais popieriais, kuriems skirtas prospektas, suteikiamoms teisėms pagrįstai įvertinti;

c)  tokia informacija konkrečiam vertybinių popierių siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą turi mažai svarbos ir neturėtų įtakos emitento, siūlytojo arba garanto finansinės būklės ir perspektyvų įvertinimui.

Kompetentinga institucija kasmet pateikia ESMA ataskaitą apie tai, kokią informaciją yra leidusi praleisti.

3.  Nedarant poveikio reikalavimo investuotojus deramai informuoti taikymui, jeigu išimtiniais atvejais tam tikra informacija, kurią reikalaujama įtraukti į prospektą, netikslinga pagal emitento veiklos sritį, teisinę formą arba vertybinius popierius, kuriems skirtas prospektas, prospekte pateikiama reikalaujamai informacijai lygiavertė informacija, nebent tokios informacijos nėra.

4.  Jeigu vertybiniams popieriams suteikiama valstybės narės garantija, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengdamas prospektą pagal 4 straipsnį, turi teisę praleisti informaciją apie tą valstybę narę.

5.  ESMA gali parengti gairių projektą, kuriame nurodo atvejus, kada informaciją galima praleisti pagal 2 dalį, atsižvelgdama į 2 dalyje nurodytas kompetentingų institucijų ataskaitas ESMA.

18 straipsnis

Informacijos pateikimas darant nuorodą

1.  Informaciją į prospektą arba bazinį prospektą galima įtraukti darant nuorodą, jeigu ta informacija anksčiau buvo arba tuo pačiu metu yra skelbiama elektroniniu formatu, yra parengta 25 straipsnio reikalavimus atitinkančia kalba ir oficialiai pateikta vykdant Sąjungos teisėje nustatytus informacijos atskleidimo reikalavimus arba oficialiai pateikta laikantis prekybos vietos arba MVĮ augimo rinkos taisyklių:

a)  dokumentuose, kuriuos ▌kompetentinga institucija patvirtino arba kurie jai oficialiai pateikti pagal šį reglamentą;

b)  1 straipsnio 3 dalies f ir g punktuose ir 1 straipsnio 4 dalies d ir e punktuose nurodytuose dokumentuose;

c)  2 straipsnio 1 dalies l punkte apibrėžtos reglamentuojamos informacijos dokumentuose;

d)  metinės ir tarpinės finansinės informacijos dokumentuose;

e)  audito ataskaitose ir finansinėse ataskaitose;

f)  vadovybės pranešimuose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES 19 straipsnyje(22);

g)  įmonių valdymo pareiškimuose, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34/ES 20 straipsnyje;

h)  [atlyginimų ataskaitose, kaip apibrėžta [peržiūrėta Akcininkų teisių direktyva(23)] [X] straipsnyje];

ha)  metinėse ataskaitose ar bet kokiuose dokumentuose, kuriuose informacija atskleista laikantis Direktyvos 2011/61/ES 22 ir 23 straipsniuose nustatytų reikalavimų;

i)  steigimo dokumente ir įstatuose.

Tokia informacija yra naujausia emitento turima informacija.

Jeigu darant nuorodą įtraukiamos tik tam tikros dokumento dalys, prospekte reikia pateikti paaiškinimą, kad neįtrauktos dalys yra investuotojui nesvarbios arba jų informacija pateikta kitose prospekto dalyse.

2.  Jeigu informacija įtraukiama darant nuorodą, emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užtikrina informacijos prieinamumą. Pirmiausia, prospekte pateikiamas kryžminių nuorodų sąrašas, kad investuotojai galėtų lengvai išskirti konkrečius informacijos punktus, taip pat pateikiami visų dokumentų su informacija, įtraukta darant nuorodą, hipersaitai.

3.  Jeigu įmanoma, kartu su pirmuoju kompetentingai institucijai teikiamu prospekto projektu, o jei prospektas peržiūrimas – visada, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, elektroniniu formatu, leidžiančiu naudoti paieškos funkciją, pateikia visą informaciją, kuri į prospektą įtraukta darant nuorodą, nebent tą informaciją prospektą tvirtinanti kompetentinga institucija jau patvirtino arba ta informacija jai jau oficialiai pateikta.

4.  ▌ESMA gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais atnaujinamas 1 dalyje nurodytas nustatytų dokumentų sąrašas ir įtraukiami papildomų rūšių dokumentai, kuriuos pagal Sąjungos teisę reikalaujama oficialiai pateikti arba kuriuos turi patvirtinti valdžios institucija.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

IV SKYRIUS

PROSPEKTO PATVIRTINIMO IR SKELBIMO TVARKA

19 straipsnis

Prospekto tikrinimas ir patvirtinimas

1.  Nei prospektas, nei kuri nors iš jo sudedamųjų dalių neskelbiami, kol atitinkama kompetentinga buveinės valstybės narės institucija nepatvirtino.

2.  Kompetentinga institucija praneša emitentui, siūlytojui arba asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, apie savo sprendimą dėl prospekto patvirtinimo per 10 darbo dienų nuo prospekto projekto pateikimo.

▌Kompetentinga institucija praneša ESMA apie prospekto ir visų jo priedų patvirtinimą tuo pačiu metu kaip emitentui, siūlytojui arba asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

3.  2 dalyje nurodytas terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų, jei viešas siūlymas yra susijęs su vertybiniais popieriais, kuriuos leidžia vertybinių popierių, įtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, neturintis arba anksčiau vertybinių popierių viešai nesiūlęs emitentas.

20 darbo dienų terminas taikomas tik pirmą kartą pateiktam prospekto projektui. Jeigu vėliau reikia pateikti informacijos pagal 4 dalį, taikomas 2 dalyje nurodytas terminas.

4.  Jeigu kompetentinga institucija nustato, kad prospekto projektas neatitinka išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartų, kuriuos turi atitikti, kad jį būtų galima patvirtinti, ir (arba) jeigu reikalingos pataisos arba papildoma informacija:

a)  ji informuoja emitentą, siūlytoją arba asmenį, prašantį įtraukti prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, per 10 darbo dienų nuo prospekto projekto ir (arba) papildomos informacijos pateikimo dienos ir išsamiai nurodo sprendimo priežastis ir

b)  tada 2 ir 3 dalyse nurodyti terminai skaičiuojami tik nuo tos dienos, kurią kompetentingai institucijai pateikiamas pataisytas prospekto projektas ir (arba) prašyta papildoma informacija.

5.  Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, tose dalyse nurodytas terminas 9 straipsnio 11 dalyje nurodytiems dažnai vertybinius popierius leidžiantiems emitentams sutrumpinamas iki penkių darbo dienų. Dažnai vertybinius popierius leidžiantis emitentas informuoja kompetentingą instituciją ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatytos patvirtinimo prašymo pateikimo dienos.

Dažnai vertybinius popierius leidžiantis emitentas kompetentingai institucijai pateikia prašymą su visomis reikalingomis patvirtinti pateikto universalaus registracijos dokumento, kai taikoma, vertybinių popierių rašto ir santraukos pataisomis.

Nereikalaujama, kad dažnai vertybinius popierius leidžiantis emitentas gautų universalaus registracijos dokumento pataisų patvirtinimą, nebent tos pataisos teikiamos dėl praleidimo, esminės klaidos arba netikslumo, dėl kurių visuomenė gali klaidingai suprasti faktus ir aplinkybes, būtinus, kad emitentą galėtų pagrįstai įvertinti.

6.  Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėse skelbia tikrinimo ir patvirtinimo proceso gaires, kad prospektus būtų lengviau patvirtinti efektyviai ir laiku. Gairėse nurodomi kontaktiniai centrai, į kuriuos galima kreiptis dėl patvirtinimo. Emitentas arba už prospekto rengimą atsakingas asmuo per visą prospekto patvirtinimo procesą gali tiesiogiai kreiptis į kompetentingos institucijos darbuotojus ir su jais bendrauti.

9.  ▌Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyti mokesčiai už prospektų, registracijos dokumentų, įskaitant universalius registracijos dokumentus, priedus ir pataisas, patvirtinimą ir oficialų universalių registracijos dokumentų, jų pataisų ir galutinių sąlygų pateikimą turi būti pagrįsti ir proporcingi; jie atskleidžiami visuomenei bent kompetentingos institucijos interneto svetainėje.

10.  ESMA gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustatomos prospekto išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo tikrinimo ir patvirtinimo procedūros.

  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

11.  Kompetentingoms institucijoms vertinant prospektuose pateiktos informacijos išsamumą, nuoseklumą ir suprantamumą, ESMA naudojasi Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 suteiktais įgaliojimais siekdama skatinti priežiūros konvergenciją, susijusią su kompetentingų institucijų vykdomomis tikrinimo ir patvirtinimo procedūromis. Visų pirma ESMA skatina kompetentingų institucijų atliekamo prospektuose pateiktos informacijos tikrinimo efektyvumo, metodų ir terminų konvergenciją, pasinaudodama, kai tikslinga, tarpusavio vertinimo metodu.

11a.  ESMA sukuria centrinę darbo srauto sistemą, kurioje fiksuojamas prospektų patvirtinimo procesas nuo pradžios iki patvirtinimo, kad kompetentingos institucijos, ESMA ir emitentai galėtų internetu ir visoje Sąjungoje tvarkyti patvirtinimo prašymus ir stebėti jų patvirtinimo eigą.

12.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnio taikymui, ESMA organizuoja ir atlieka bent vieną kompetentingų institucijų taikomų tikrinimo ir patvirtinimo procedūrų, įskaitant pranešimus apie patvirtinimą, kuriais keičiasi kompetentingos institucijos, tarpusavio vertinimą. Per tarpusavio vertinimą taip pat įvertinamas įvairios kompetentingų institucijų taikomos tikrinimo ir patvirtinimo metodikos poveikis emitentų gebėjimui pritraukti kapitalo Europos Sąjungoje. Tarpusavio vertinimo ataskaita skelbiama ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento taikymo pradžios. Per tarpusavio vertinimą ESMA atsižvelgia į Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės rekomendacijas.

20 straipsnis

Prospekto paskelbimas

1.  Prospektą patvirtinus, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pakankamai iš anksto arba ne vėliau kaip tuo pačiu metu, kai įsigalioja viešas siūlymas arba įtraukimas į prekybos sąrašą, viešai paskelbia prospektą.

Jei tai pirminis viešas tam tikros klasės akcijų, kurios įtraukiamos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą pirmą kartą, siūlymas, prospektas turi būti prieinamas ne mažiau kaip šešias darbo dienas iki siūlymo pabaigos.

2.  Prospektas, neatsižvelgiant į tai, ar jį sudaro vienas, ar keli atskiri dokumentai, laikomas viešai prieinamu, jei yra paskelbtas elektroniniu formatu kurioje nors iš šių interneto svetainių:

a)  emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos sąrašą, interneto svetainėje,

  b)  finansinių tarpininkų, platinančių arba parduodančių vertybinius popierius, įskaitant mokėjimo tarpininkus, interneto svetainėje,

  c)  reguliuojamos rinkos, kurioje prašoma įtraukti į prekybos sąrašą, arba, jei taikytina, daugiašalės prekybos sistemos operatoriaus interneto svetainėje.

3.  Prospektas skelbiamas specialioje interneto svetainės skiltyje, kuri, prisijungus prie interneto svetainės, yra lengvai prieinama. Prospektas skelbiamas tokiu formatu, kad prospektą būtų galima parsisiųsti, atsispausdinti, panaudoti paieškos funkciją, bet nebūtų galima keisti.

Dokumentai su informacija, kuri į prospektą įtraukiama darant nuorodą, prospekto priedai ir (arba) galutinės sąlygos pateikiami toje pačioje skiltyje kaip prospektas; jei reikia, jie pateikiami kaip hipersaitai.

Nedarant poveikio 22 straipsnio 2 dalyje nustatytai teisei atšauti sutikimą, dažnai vertybinius popierius leidžiantys emitentai, nurodyti 9 straipsnio 11 dalyje, gali nuspręsti vietoje priedo į universalų registracijos dokumentą įtraukti bet kokius pakeitimus pateikdami dinamišką naujausios universalaus registracijos dokumento versijos nuorodą.

4.  Norint susipažinti su prospektu, nereikalaujama registruotis, patvirtinti, kad sutinkama su teisinės atsakomybės ribojimo sąlygomis, arba mokėti mokestį.

5.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija savo interneto svetainėje skelbia visus patvirtintus prospektus arba bent patvirtintų prospektų sąrašą, įskaitant 3 dalyje nurodytų specialių interneto svetainės skilčių hipersaitą, ir nurodo priimančiąją (-iąsias) valstybę (-es) narę (-es), kurioje (-ose) apie prospektus pranešta pagal 24 straipsnį. Paskelbtas sąrašas, įskaitant hipersaitus, nuolat atnaujinamas, o kiekvienas sąrašo punktas interneto svetainėje išlieka 7 dalyje nurodytą laikotarpį.

Tuo pačiu metu, kai praneša ESMA apie prospekto arba kurio nors jo priedo patvirtinimą, kompetentinga institucija pateikia ESMA elektroninę prospekto ir visų jo priedų kopiją, taip pat pateikia duomenis, kurių ESMA reikia prospektui klasifikuoti 6 dalyje nurodytame saugojimo mechanizme ir 45 straipsnyje nurodytai ataskaitai parengti.

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija skelbia informaciją apie visus pagal 24 straipsnį gautus pranešimus savo interneto svetainėje.

6.  Ne vėliau kaip tą dieną, kai įsigalioja atitinkamų vertybinių popierių viešas siūlymas arba įtraukimas į prekybos sąrašą, ESMA savo interneto svetainėje paskelbia visus iš kompetentingų institucijų gautus prospektus, įskaitant visus jų priedus, galutines sąlygas ir susijusius vertimus, jei taikytina, taip pat informaciją apie priimančiąją (-iąsias) valstybę (-es) narę (-es), kurioje (-iose) apie prospektus pranešta pagal 24 straipsnį. Informacijai skelbti naudojamasi saugojimo mechanizmu, prie kurio visuomenė gali jungtis nemokamai ir naudotis paieškos funkcijomis. Prospektuose nurodoma pagrindinė informacija, tokia kaip tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN) ir emitentų, siūlytojų ir garantų identifikatoriai (LEI), yra pateikiama automatinio nuskaitymo formatu, įskaitant atvejus, kai naudojami meta duomenys.

7.  Visi patvirtinti prospektai išlieka viešai prieinami skaitmeniniu formatu ne trumpiau kaip dešimt metų nuo jų paskelbimo 2 ir 6 dalyse nurodytose interneto svetainėse dienos.

8.  Jeigu prospektą sudaro keli dokumentai ir (arba) informacija į jį įtraukta darant nuorodą, prospektą sudarantys dokumentai ir informacija gali būti skelbiami ir platinami atskirai, jei tie dokumentai yra viešai prieinami pagal 2 dalį. Kiekviename sudedamajame prospekto dokumente nurodoma, kur galima gauti kitus jau patvirtintus ir (arba) oficialiai kompetentingai institucijai pateiktus dokumentus.

9.  Viešai paskelbto prospekto ir (arba) jo priedų tekstas ir formatas visada turi tiksliai atitikti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintą jo originalą.

10.  Emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos sąrašą, arba vertybinius popierius platinantys ar parduodantys finansiniai tarpininkai bet kurio fizinio arba juridinio asmens prašymu nemokamai pateikia ▌ prospekto kopiją patvariojoje laikmenoje. Ji pateikiama tik tose jurisdikcijoje, kuriose paskelbtas viešas vertybinių popierių siūlymas arba kuriose vertybiniai popieriai įtraukiami į prekybos sąrašą pagal šį reglamentą.

11.  Siekiant užtikrinti, kad šiame straipsnyje aprašytos procedūros būtų taikomos nuosekliai ir vienodai, ESMA gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustatomi prospekto skelbimo reikalavimai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

12.  ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nurodoma, kokie duomenys yra reikalingi prospektams klasifikuoti pagal 5 dalį.

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

21 straipsnisReklama

1.  Bet kuri su vertybinių popierių viešu siūlymu arba įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą susijusi reklama turi atitikti šiame straipsnyje išdėstytus principus.

2.  Reklamoje nurodoma, kad prospektas yra arba bus paskelbtas ir kur investuotojai gali arba galės jį gauti.

3.  Reklama turi būti aiškiai atpažįstama kaip reklama. Reklamoje skelbiama informacija negali būti netiksli arba klaidinanti. Reklamoje skelbiama informacija taip pat turi derėti su prospekte pateikta informacija, jei prospektas jau paskelbtas, arba su informacija, kurią reikalaujama įtraukti į prospektą, jei prospektas bus paskelbtas vėliau.

4.  Visa žodžiu arba raštu atskleidžiama informacija apie vertybinių popierių viešą siūlymą arba įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, net jei ji atskleidžiama ne reklamos tikslais, turi derėti su prospekte pateikiama informacija.

  Jeigu emitentas arba siūlytojas žodžiu ar raštu atskleidžia esminę informaciją vienam ar daugiau atrinktų investuotojų, tokia informacija atskleidžiama visiems kitiems investuotojams, kuriems siūlymas yra skirtas, nepriklausomai nuo to, ar reikalaujama skelbti prospektą pagal šį reglamentą. Jeigu reikalaujama skelbti prospektą, tokia informacija įtraukiama į prospektą arba prospekto priedą pagal 22 straipsnio 1 dalį.

5.  ▌Valstybės narės, kurioje platinama reklama, kompetentinga institucija įgaliojama kontroliuoti, ar reklamavimo veikla, susijusi su vertybinių popierių viešu siūlymu arba įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, atitinka 2–4 dalyse nurodytus principus.

  Prireikus buveinės valstybės narės kompetentinga institucija padeda valstybės narės, kurioje platinama reklama, kompetentingai institucijai įvertinti, ar reklama atitinka prospekte pateiktą informaciją.

Nedarant poveikio 30 straipsnio 1 dalyje nustatytiems įgaliojimams, kompetentingos institucijos atliekamas reklamos patikrinimas nėra laikomas išankstine vertybinių popierių viešo siūlymo arba įtraukimo į prekybos sąrašą kurioje nors priimančiojoje valstybėje narėje sąlyga.

5b.  Kompetentingos institucija nenustato jokių mokesčių už reklamos tikrinimą pagal šį straipsnį.

5c.  Valstybės narės, kurioje platinama reklama, kompetentinga institucija gali susitarti su buveinės valstybės narės kompetentinga institucija (jeigu tai ne ta pati institucija), kad buveinės valstybės narės kompetentinga institucija yra įgaliota kontroliuoti reklamavimo veiklos atitiktį pagal 5 straipsnį. Jei taip susitariama, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša apie tai emitentui ir ESMA.

6.  ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslinamos šio reglamento 2–4 ir 5a dalyse nustatytos nuostatos, susijusios su reklama, be kita ko, patikslinamos nuostatos dėl reklamos platinimo ir nustatomos buveinės valstybės narės ir valstybės narės, kurioje platinama reklama, kompetentingų institucijų bendradarbiavimo procedūros.

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

22 straipsnis

Prospekto priedai

1.  Kiekvienas svarbus naujas veiksnys, esminė klaida arba netikslumas, susiję su prospekte pateikta informacija ir galintys turėti įtakos vertybinių popierių vertinimui, atsiradę ar pastebėti po prospekto patvirtinimo iki paskutinės viešo siūlymo dienos arba iki prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, priklausomai nuo to, kuri diena vėlesnė, nepagrįstai nedelsiant nurodomi prospekto priede.

Toks priedas patvirtinamas tokiu pačiu būdu kaip prospektas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, o skelbiamas bent tokia pačia tvarka kaip prospekto originalas, paskelbtas pagal 20 straipsnį. Santrauka ir visi jos vertimai, jei reikia, taip pat papildomi, atsižvelgiant į naują priede pateiktą informaciją.

2.  Jeigu prospektas parengtas apie vertybinių popierių viešą siūlymą, investuotojai, jau sutikę pirkti arba pasirašyti vertybinius popierius iki priedo paskelbimo dienos, turi teisę, kuria gali pasinaudoti per penkias darbo dienas po priedo paskelbimo dienos, atšaukti savo sutikimą, jeigu 1 dalyje nurodytas naujas veiksnys, klaida arba netikslumas atsirado iki paskutinės viešo siūlymo dienos arba prieš pateikiant vertybinius popierius, priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė. Šį laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą terminas nurodomas priede.

  Jeigu emitentas nusprendžia vietoje priedo į universalų registracijos dokumentą įtraukti bet kokius pakeitimus pateikdamas dinamišką naujausios universalaus registracijos dokumento versijos nuorodą pagal 20 straipsnio 3 dalį, tai neturi poveikio investuotojo teisei atšaukti sutikimą, kaip nustatyta pirmoje pastraipoje.

3.  Jeigu emitentas parengia bazinio prospekto informacijos priedą, kuris yra susijęs tik su viena arba keliomis konkrečiomis emisijomis, 2 dalyje nurodyta investuotojų teisė atšaukti savo sutikimą galioja tik atitinkamai (-oms) emisijai (-oms), o kitai vertybinių popierių emisijai, kuriai taikomas bazinis priedas, negalioja.

4.  Jeigu 1 dalyje nurodytas naujas svarbus veiksnys, esminė klaida arba netikslumas yra susiję tik su registracijos dokumente arba universaliame registracijos dokumente pateikta informacija ir tas registracijos dokumentas arba universalus registracijos dokumentas vienu metu yra keleto prospektų sudedamoji dalis, rengiamas ir tvirtinamas tik vienas priedas. Tokiu atveju priede nurodomi visi prospektai, su kuriais jis yra susijęs.

5.  Nedarant poveikio 20 straipsnio 3 dalies antros a pastraipos taikymui, prieš patvirtinimą tikrindama priedą kompetentinga institucija gali prašyti priedo priedėlyje pateikti konsoliduotą papildyto prospekto versiją, jeigu to reikia siekiant užtikrinti, kad prospekte pateikta informacija būtų suprantama. Toks prašymas laikomas 19 straipsnio 4 dalyje nurodytu prašymu pateikti papildomą informaciją.

6.  Siekiant užtikrinti, kad šis straipsnis būtų taikomas nuosekliai ir vienodai ir būtų atsižvelgta į techninius pokyčius finansų rinkose, ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nurodomi atvejai, kada, atsiradus naujam svarbiam veiksniui, esminei klaidai arba netikslumui, susijusiems su prospekte pateikta informacija, reikia skelbti prospekto priedą.

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

TARPVALSTYBINIAI SIŪLYMAI, ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ IR VARTOJAMOS KALBOS

23 straipsnis

Prospektų ir universalių registracijos dokumentų tvirtinimas Sąjungos mastu

1.  Nepažeidžiant 35 straipsnio, jeigu viešas siūlymas arba įtraukimas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą yra numatomas vienoje ar keliose valstybėse narėse arba kitoje, su buveinės valstybe nare nesutampančioje, valstybėje narėje, buveinės valstybės narės patvirtintas prospektas ir visi jo priedai galioja viešam siūlymui arba įtraukimui į prekybos sąrašą bet kokiame skaičiuje priimančiųjų valstybių narių, jei ESMA ir kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija informuojamos pagal 24 straipsnį. Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nevykdo jokių su prospektais susijusių patvirtinimo ar administracinių procedūrų.

  1 dalies pirmos pastraipos nuostatos taikomos mutatis mutandis jau patvirtintiems universaliems registracijos dokumentams.

Kai prospektas pateikiamas tvirtinti vienoje ar daugiau valstybių narių ir į jį įtrauktas universalus registracijos dokumentas, kuris jau yra patvirtintas kitoje valstybėje narėje, prospekto patvirtinimo prašymą nagrinėjanti kompetentinga institucija pakartotinai netikrina universalaus registracijos dokumento ir priima ankstesnį jo patvirtinimą.

2.  Jeigu po prospekto patvirtinimo paaiškėja naujų svarbių veiksnių, esminių klaidų arba netikslumų, kaip nurodyta 22 straipsnyje, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja, kad pagal 19 straipsnio 1 dalį būtų patvirtintas ir paskelbtas priedas. ESMA ir priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali informuoti buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, kad reikalinga nauja informacija.

24 straipsnis

Pranešimas

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija emitento arba už prospekto rengimą atsakingo asmens prašymu per tris darbo dienas nuo to prašymo gavimo arba, jei prašymas pateikiamas kartu su prospekto projektu, per vieną darbo dieną nuo prospekto patvirtinimo dienos pateikia priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai patvirtinimo pažymą, liudijančią, kad prospektas parengtas pagal šį reglamentą, ir pateikia minėto prospekto elektroninę kopiją. ESMA sukuria portalą, kuriame tokią informaciją pateikia kiekviena nacionalinė kompetentinga institucija.

Jei taikytina, kartu su pirmoje pastraipoje nurodytu pranešimu pateikiamas prospekto ir (arba) santraukos vertimas, už kurį yra atsakingas emitentas arba už prospekto rengimą atsakingas asmuo.

Kai universalus registracijos dokumentas yra patvirtintas pagal 9 straipsnį, šios dalies pirma ir antra pastraipos taikomos mutatis mutandis.

Emitentas arba už prospekto ar, jei taikytina, už universalaus registracijos dokumento rengimą atsakingas asmuo informuojamas apie patvirtinimo pažymą tuo pačiu metu kaip priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija.

2.  Pažymoje nurodoma, jei taikomos 17 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos, ir nurodomi motyvai.

3.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneša ESMA apie prospekto patvirtinimo pažymą tuo pačiu metu kaip priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai.

4.  Jeigu bazinio prospekto, apie kurį pranešta anksčiau, galutinės sąlygos neįtrauktos nei į bazinį prospektą, nei į priedą, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija perduoda jas priimančiosios (-iųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai institucijai ir ESMA elektroniniu būdu iš karto, kai gali, po to, kai galutinės sąlygos oficialiai pateikiamos.

5.  Už pranešimą apie prospektus ir jų priedus ar, jei taikytina, universalų registracijos dokumentą arba už pranešimo priėmimą ir už jokią su tuo susijusią priežiūros veiklą, nepaisant to, ar ji vykdoma buveinės valstybėje narėje, ar priimančiojoje (-osiose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), kompetentingos institucijos netaiko jokio mokesčio.

6.  Siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento taikymo sąlygas ir atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose, ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais nustatomos standartinės pranešimo apie patvirtinimo pažymą, prospektą, prospekto priedą, universalų registracijos dokumentą ir prospekto ir (arba) santraukos vertimą formos, šablonai ir procedūros.

Komisija įgaliojama priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

25 straipsnis

Vartojamos kalbos

1.  Jei viešas siūlymas teikiamas arba įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prašoma tik buveinės valstybėje narėje, prospektas rengiamas buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba arba viena iš oficialių kalbų, vartojamų toje valstybės narės dalyje, kurioje platinamas investicinis produktas.

2.  Jei viešas siūlymas teikiamas arba įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prašoma vienoje ar keliose valstybėse narėse, išskyrus buveinės valstybę narę, prospektas emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos sąrašą, pasirinkimu rengiamas tų valstybių narių kompetentingoms institucijoms priimtina kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

Kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali reikalauti, kad 7 straipsnyje nurodyta santrauka būtų išversta į jos oficialią (-ias) kalbą (-as) arba į vieną iš oficialių kalbų, vartojamų toje valstybės narės dalyje, kurioje platinamas investicinis produktas, tačiau negali reikalauti jokių kitų prospekto dalių vertimo.

Kad buveinės valstybės narės kompetentinga institucija galėtų atlikti tikrinimo ir tvirtinimo procedūras, prospektas emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos sąrašą, pasirinkimu rengiamas tai institucijai priimtina kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

3.  Jei viešas siūlymas teikiamas arba įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prašoma daugiau negu vienoje valstybėje narėje, įskaitant buveinės valstybės narę, prospektas rengiamas buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba ir taip pat pateikiamas emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos sąrašą, pasirinkimu kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

Kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali reikalauti, kad 7 straipsnyje nurodyta santrauka būtų išversta į jos oficialią (-ias) kalbą (-as), tačiau negali reikalauti jokių kitų prospekto dalių vertimo.

4.  Konkrečios emisijos galutinės sąlygos ir santrauka rengiamos ta pačia kalba kaip patvirtintas bazinis prospektas.

Kai galutinės sąlygos perduodamos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai arba, jei yra daugiau negu viena priimančioji valstybė narė, priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, konkrečios emisijos galutinės sąlygos ir prie jų pridedama santrauka rengiamos laikantis šiame straipsnyje išdėstytų kalbos vartojimo reikalavimų.

VI SKYRIUS

SPECIALIOS TAISYKLĖS DĖL TREČIOSIOSE VALSTYBĖSE ĮSTEIGTŲ EMITENTŲ

26 straipsnis

Vertybinių popierių siūlymas arba įtraukimas į prekybos sąrašą pagal šiame reglamente nustatyta tvarka parengtą prospektą

1.  Jeigu trečiosios valstybės emitentas ketina viešai siūlyti vertybinius popierius Sąjungoje arba prašyti įtraukti vertybinius popierius į prekybos Sąjungoje įsteigtoje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, naudodamasis pagal šį reglamentą parengtu prospektu, jis 19 straipsnyje nustatyta tvarka kreipiasi į savo buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, kad ši patvirtintų jo prospektą.

Kai prospektas patvirtinamas pagal pirmą pastraipą, suteikiamos visos šiame reglamente numatytos su prospektu susijusios teisės ir pareigos, ir prospektui ir trečiosios valstybės emitentui taikomos visos šio reglamento nuostatos, prižiūrint buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

27 straipsnis

Vertybinių popierių siūlymas arba įtraukimas į prekybos sąrašą pagal trečiosios valstybės teisės aktuose nustatyta tvarka parengtą prospektą

1.  Trečiosios valstybės emitento buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali patvirtinti viešam siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą skirtą prospektą, kuris yra parengtas pagal trečiosios valstybės emitento nacionalinės teisės aktus ir kuriam taikomi trečiosios valstybės emitento nacionalinės teisės aktai, jeigu:

a)  tos trečiosios valstybės teisės aktuose nustatyti informacijos reikalavimai yra lygiaverčiai šio reglamento reikalavimams ir

b)  buveinės valstybės narės kompetentinga valdžios institucija yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamomis trečiosios valstybės emitento priežiūros institucijomis pagal 28 straipsnį.

2.  Jeigu trečiosios valstybės emitento išleisti vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą valstybėje narėje, kuri nėra buveinės valstybė narė, taikomi 23, 24 ir 25 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

  Buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai leidžiama nustatyti tokios emisijos sudaromą naštą atitinkantį papildomą mokestį tokiems emitentams.

3.  Komisijai pagal 42 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi bendrieji lygiavertiškumo kriterijai, pagrįsti 6, 7, 8 ir 13 straipsniuose nustatytais reikalavimais.

Remdamasi pirmiau nurodytais kriterijais, Komisija gali ▌priimti įgyvendinimo sprendimą, kuriame nustatoma, kad trečiosios valstybės teisės aktuose nustatyti informacijos reikalavimai yra lygiaverčiai šio reglamento reikalavimams. Toks įgyvendinimo sprendimas priimamas laikantis 43 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

28 straipsnis

Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis

1.  Taikydamos 27 straipsnį ir, jei manoma, kad to reikia, taikydamos 26 straipsnį, valstybių narių kompetentingos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis ir dėl įpareigojimų, kylančių pagal šį reglamentą, vykdymo užtikrinimo trečiosiose valstybėse, nebent ta trečioji valstybė įtraukta į Komisijos sudarytą nebendradarbiaujančių šalių sąrašą. Tais bendradarbiavimo susitarimais užtikrinamas bent efektyvus keitimasis informacija, kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

Kompetentinga institucija informuoja ESMA ir kitas kompetentingas institucijas apie siūlymą sudaryti tokį susitarimą.

2.  Taikant 27 straipsnį ir, jei manoma, kad to reikia, taikant 26 straipsnį, ESMA padeda sudaryti kompetentingų institucijų ir atitinkamų trečiųjų valstybių priežiūros institucijų bendradarbiavimo susitarimus ir šį procesą koordinuoja.

ESMA taip pat, jei reikia, padeda kompetentingoms institucijoms keistis iš trečiųjų valstybių priežiūros institucijų gauta informacija, kuri gali būti svarbi imantis priemonių pagal 36 ir 37 straipsnius, ir šį procesą koordinuoja.

3.  Kompetentingos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis tik tada, jei atskleidžiamai informacijai taikomi profesinės paslapties apsaugos reikalavimai yra bent lygiaverčiai 33 straipsnyje nustatytiems reikalavimams. Tokia informacija keičiamasi tik jei tai būtina tų kompetentingų institucijų užduotims vykdyti.

3a.  ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustatomas būtiniausias 1 dalyje nurodytų bendradarbiavimo susitarimų turinys.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

3b.  Siekiant užtikrinti, kad šis straipsnis būtų taikomas nuosekliai ir vienodai, ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose pateikiamas bendradarbiavimo susitarimų šablonas, kurį valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų naudoti.

VII SKYRIUS

ESMA IR KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS

29 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria vieną kompetentingą administracinę instituciją, kuri būtų atsakinga už pareigų pagal šį reglamentą vykdymą ir užtikrintų, kad būtų taikomos pagal šį reglamentą priimtos nuostatos. Valstybės narės apie tai atitinkamai informuoja Komisiją, ESMA ir kitas kitų valstybių narių kompetentingas institucijas.

Kompetentinga institucija turi būti ▌nepriklausoma nuo ▌rinkos dalyvių.

2.  Valstybės narės gali leisti savo kompetentingai institucijai perduoti patvirtintų prospektų skelbimo internete užduotis.

Visais atvejais užduotys kitiems subjektams perduodamos specialiu sprendimu, kuriame nurodoma, kokias užduotis ir kokiomis sąlygomis reikia vykdyti, išdėstomos nuostatos, kuriomis atitinkamas subjektas įpareigojamas veikti ir savo veiklą organizuoti taip, kad išvengtų interesų konfliktų, nenaudoti vykdant perduotas užduotis gautos informacijos nesąžiningai ar netrukdyti konkurencijai. Tokiame sprendime nurodomi visi kompetentingos institucijos ir subjekto, kuriam perduodamos užduotys, sudaryti susitarimai.

Galutinė atsakomybė už priežiūrą, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir prospekto patvirtinimą tenka pagal 1 dalį paskirtai kompetentingai institucijai.

Valstybės narės informuoja Komisiją, ESMA ir kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie 2 pastraipoje nurodytą sprendimą ir tikslias sąlygas, kuriomis užduotys buvo perduotos.

3.  1 ir 2 dalys neturi poveikio valstybės narės galimybei sudaryti atskirus teisinius ir administracinius susitarimus dėl Europos užjūrio teritorijų, už kurių išorės santykius ta valstybė narė atsakinga.

30 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.  Kad galėtų vykdyti šiuo reglamentu nustatytas pareigas, kompetentingos institucijos pagal nacionalinės teisės aktus turi bent šiuos priežiūros ir tyrimo įgaliojimus:

a)  reikalauti, kad emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, į prospektą įtrauktų papildomą informaciją, jei to reikia investuotojams apsaugoti;

b)  reikalauti, kad emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir asmenys, kurie juos kontroliuoja arba yra jų kontroliuojami, pateiktų informaciją ir dokumentus;

c)  reikalauti, kad emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, auditoriai ir vadovai, taip pat finansiniai tarpininkai, įgalioti teikti viešą siūlymą arba prašyti įtraukti į prekybos sąrašą, pateiktų informaciją;

d)  sustabdyti viešą siūlymą arba įtraukimą į prekybos sąrašą vienu kartu ne daugiau kaip 25 darbo dienoms iš eilės, jei yra pagrįsta priežastis įtarti, kad šio reglamento nuostatos buvo pažeistos;

e)  uždrausti arba sustabdyti reklamą arba reikalauti, kad emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba atitinkami finansiniai tarpininkai nutrauktų arba sustabdytų reklamą vienu kartu ne ilgiau kaip 10 darbo dienų iš eilės, jeigu yra pagrįsta priežastis manyti, kad šio reglamento nuostatos buvo pažeistos;

f)  uždrausti viešą siūlymą, jei nustato, kad šio reglamento nuostatos buvo pažeistos arba yra pagrįsta priežastis įtarti, kad jos būtų pažeistos;

g)  sustabdyti arba reikalauti, kad atitinkamos reguliuojamos rinkos sustabdytų prekybą reguliuojamoje rinkoje vienu kartu ne daugiau kaip 10 darbo dienų iš eilės, jeigu yra pagrįsta priežastis manyti, kad šio reglamento nuostatos buvo pažeistos;

h)  uždrausti prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu nustato, kad šio reglamento nuostatos buvo pažeistos;

i)  paviešinti, kad emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos sąrašą, nevykdo jam skirtų įpareigojimų;

j)  sustabdyti tvirtinti pateikto prospekto tikrinimą arba sustabdyti viešą siūlymą arba įtraukimą į prekybos sąrašą, jeigu kompetentinga institucija pasinaudoja teise taikyti draudimą arba apribojimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 600/2014(24) 42 straipsnį, kol toks draudimas arba apribojimas nebus panaikintas;

k)  atsisakyti patvirtinti bet kurį tam tikro emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos sąrašą, parengtą prospektą ne ilgiau kaip penkerius metus, jeigu emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos sąrašą, pakartotinai ir sunkiai pažeidė šio reglamento nuostatas;

l)  atskleisti arba reikalauti, kad emitentas atskleistų visą reikšmingą informaciją, kuri gali turėti įtakos vertybinių popierių, įtrauktų į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašus, vertinimui, kad būtų užtikrinta investuotojų apsauga arba sklandus rinkos veikimas;

m)  sustabdyti arba reikalauti, kad atitinkama reguliuojama rinka sustabdytų prekybą vertybiniais popieriais, jeigu mano, kad emitento padėtis yra tokia, kad tokia prekyba būtų žalinga investuotojų interesams;

n)  atlikti patikrinimus arba tyrimus vietoje, išskyrus fizinių asmenų asmenines gyvenamąsias patalpas, ir tuo tikslu patekti į patalpas, susipažinti su dokumentais ir kitais bet kurios formos duomenimis, jeigu yra pagrindo įtarti, kad su patikrinimo arba tyrimo dalyku susiję dokumentai ir kiti duomenys gali būti svarbūs įrodant, kad šis reglamentas pažeistas.

Jeigu to reikia pagal nacionalinę teisę, kompetentinga institucija gali prašyti atitinkamos teisminės institucijos priimti sprendimą dėl naudojimosi pirmoje pastraipoje nurodytais įgaliojimais. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 21 straipsnį ESMA turi teisę dalyvauti n punkte nurodytuose patikrinimuose vietoje, kai juos kartu atlieka dvi arba daugiau kompetentingų institucijų.

2.  Kompetentingos institucijos vykdo 1 dalyje nurodytas funkcijas ir naudojasi įgaliojimais tokiu mastu, kuris būtinas priežiūros, kaip laikomasi šio reglamento, ir prospekto tvirtinimo pareigoms vykdyti, bet kuriais iš šių būdų:

a)  tiesiogiai;

b)  bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis;

c)  savo atsakomybe perduodamos funkcijas tokioms institucijoms;

d)  kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų įgyvendintos tinkamos priemonės ir kompetentingos institucijos turėtų visus savo pareigoms vykdyti būtinus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus.

4.  Asmuo, teikiantis informaciją kompetentingai institucijai pagal šį reglamentą, nelaikomas pažeidusiu kokius nors informacijos atskleidimo apribojimus, nustatytus sutartimi arba įstatymų ir kitų teisės aktų nuostata, ir už tai jam netaikoma jokio pobūdžio atsakomybė.

5.  1–3 dalys neturi poveikio valstybės narės galimybei sudaryti atskirus teisinius ir administracinius susitarimus dėl Europos užjūrio teritorijų, už kurių išorės santykius ta valstybė narė atsakinga.

31 straipsnis

Kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimas

1.  Taikydamos šį reglamentą, kompetentingos institucijos bendradarbiauja viena su kita ir su ESMA. Jos nepagrįstai nedelsdamos keičiasi informacija ir bendradarbiauja atlikdamos tyrimus, vykdydamos priežiūrą ir imdamosi teisės aktų vykdymo užtikrinimo veiksmų.

Jeigu valstybės narės pagal 36 straipsnį nusprendžia už šio reglamento nuostatų pažeidimus nustatyti baudžiamąsias sankcijas, jos užtikrina, kad būtų parengtos atitinkamos priemonės, kad kompetentingos institucijos turėtų visus reikiamus įgaliojimus bendradarbiauti su savo jurisdikcijos teisminėmis institucijoms ir gauti konkrečią su baudžiamuoju tyrimu arba procesu, pradėtu dėl galimų šio reglamento pažeidimų, susijusią informaciją, teikti šią informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms ir ESMA ir taip vykdyti įpareigojimą pagal šį reglamentą bendradarbiauti tarpusavyje ir su ESMA.

2.  Kompetentinga institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą pateikti informaciją ar bendradarbiauti vykdant tyrimą tik susiklosčius kuriai nors iš šių išimtinių aplinkybių:

a)  jeigu prašymo įvykdymas gali neigiamai paveikti jos pačios tyrimą, nuostatų vykdymo užtikrinimą arba baudžiamąjį tyrimą;

b)  jeigu valstybės narės, į kurią kreiptasi, institucijose jau pradėtas teismo procesas dėl tų pačių veiksmų prieš tuos pačius asmenis;

c)  jeigu valstybėje narėje, į kurią kreiptasi, jau paskelbtas galutinis teismo sprendimas tiems patiems asmenims dėl tų pačių veiksmų.

3.  Gavusios prašymą, kompetentingos institucijos nedelsdamos pateikia visą pagal šį reglamentą reikalaujamą informaciją.

4.  Vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti, kad kitos valstybės narės kompetentinga institucija padėtų vykdyti patikrinimus vietoje ar tyrimus.

Prašančioji kompetentinga institucija informuoja ESMA apie pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą. Tarpvalstybinio tyrimo ar patikrinimo atveju ESMA, jei to prašo kuri nors kompetentinga institucija, koordinuoja tyrimą arba patikrinimą.

Jeigu kompetentinga institucija gauna kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą atlikti patikrinimą vietoje arba tyrimą, ji gali:

a)  pati atlikti patikrinimą vietoje arba tyrimą;

b)  leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai dalyvauti vykdant patikrinimą vietoje arba tyrimą;

c)  leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai pačiai vykdyti patikrinimą vietoje ar tyrimą;

d)  paskirti auditorius arba ekspertus, kurie vykdytų patikrinimą vietoje arba tyrimą, ir (arba)

e)  dalytis konkrečias su priežiūros veikla susijusias užduotis su kita kompetentinga institucija.

5.  Jeigu prašymas bendradarbiauti, ypač keistis informacija, atmetamas arba į jį per pagrįstą laiką nesureaguojama, kompetentingos institucijos gali kreiptis į ESMA. Nedarant poveikio Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258 straipsnio taikymui, pirmame sakinyje nurodytais atvejais ESMA gali imtis veiksmų, naudodamasi jai Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsniu suteiktais įgaliojimais.

6.  ESMA gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nurodoma, kokia informacija kompetentingos institucijos turi keistis pagal 1 dalį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

7.  ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais nustatomos standartinės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija formos, šablonai ir procedūros.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti trečioje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

32 straipsnis

Bendradarbiavimas su ESMA

1.  Taikydamos šį reglamentą, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su ESMA pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

2.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos pateikia ESMA visą informaciją, būtiną ESMA pareigoms vykdyti.

3.  Kad būtų užtikrintos vienodos šio straipsnio taikymo sąlygos, ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais nustatomos 2 dalyje nurodyto keitimosi informacija procedūros ir formos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

33 straipsnis

Profesinė paslaptis

1.  Visa informacija, kuria kompetentingos institucijos keičiasi tarpusavyje pagal šį reglamentą ir kuri yra susijusi su verslo ar veiklos sąlygomis ar su kitais ekonominiais ar asmeniniais reikalais, laikoma konfidencialia ir jai taikomi profesinės paslapties reikalavimai, išskyrus atvejus, kai perduodama tokią informaciją kompetentinga institucija nurodo, kad ją galima atskleisti, arba informaciją būtina atskleisti dėl teismo proceso.

2.  Įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį galioja visiems asmenims, kurie dirba arba dirbo kompetentingai institucijai arba kuriam nors subjektui, kuriam kompetentinga institucija perdavė savo įgaliojimus. Profesine paslaptimi laikoma informacija negali būti atskleista jokiam kitam asmeniui arba institucijai, išskyrus Sąjungos arba nacionalinės teisės aktų nuostatose nurodytus atvejus.

34 straipsnis

Duomenų apsauga

Vykdydamos savo užduotis ir tvarkydamos asmens duomenis pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos laikosi nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos Direktyvos 95/46/EB nuostatos.

Tvarkydama asmens duomenis pagal šį reglamentą, ESMA laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų.

35 straipsnis

Atsargumo priemonės

1.  Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos sąrašą, arba už viešą siūlymą atsakingos finansų įstaigos padarė pažeidimų arba pažeidė jiems šiuo reglamentu nustatytus įpareigojimus, tas išvadas ji perduoda buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir ESMA.

2.  Jeigu, nepaisant buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos taikytų priemonių, emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos sąrašą, arba už viešą siūlymą atsakingos finansų įstaigos ir toliau pažeidžia atitinkamas šio reglamento nuostatas, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir ESMA, imasi visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų investuotojus, ir nepagrįstai nedelsdama apie jas informuoja Komisiją ir ESMA.

3.  Antroje dalyje nurodytais atvejais ESMA gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsniu suteiktus įgaliojimus.

VIII SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS PRIEMONĖS IR SANKCIJOS

36 straipsnis

Administracinės priemonės ir sankcijos

1.  Nekeičiant kompetentingoms institucijoms pagal 30 straipsnį suteikiamų priežiūros ir tyrimo įgaliojimų ir valstybių narių teisės numatyti ir skirti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės aktų, gali numatyti, kad kompetentingos institucijos turi teisę taikyti reikiamas administracines priemones ir skirti administracines sankcijas. Priemonės ir sankcijos turi būti efektyvios, proporcingos ir atgrasomos. Jos taikomos bent už:

a)  šio reglamento 3 straipsnio, 5 straipsnio, 6 straipsnio, 7 straipsnio 1–10 dalių, 8 straipsnio, 9 straipsnio 1–13 dalių, 10 straipsnio, 11 straipsnio 1 ir 3 dalių, 12 straipsnio, 14 straipsnio 2 dalies, 15 straipsnio 1 ir 2 dalių, 16 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1 ir 3 dalių, 18 straipsnio 1–3 dalių, 19 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio 1–4 ir 7–10 dalių, 21 straipsnio 2–4 dalių, 22 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių ir 25 straipsnio pažeidimus;

b)  nebendradarbiavimą arba reikalavimų nevykdymą, susijusį su 30 straipsnyje nurodytu tyrimu, patikrinimu arba prašymu.

Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti pirmoje pastraipoje nurodytų administracinių sankcijų taisyklių, jeigu už tos pastraipos a arba b punkte nurodytus pažeidimus nacionalinės teisės aktuose iki [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] jau buvo numatytos baudžiamosios sankcijos. Jei valstybės narės taip nusprendžia, jos išsamiai praneša Komisijai ir ESMA apie atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas.

Iki [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės narės išsamiai informuoja Komisiją ir ESMA apie pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas taisykles. Jos nedelsdamos praneša Komisijai ir ESMA apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

2.  Valstybės narės pagal nacionalinės teisės aktus užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus už 1 dalies a punkte išvardytus pažeidimus skirti bent šias administracines sankcijas ir imtis bent šių administracinių priemonių:

a)  paskelbti viešą pranešimą ir jame nurodyti atsakingą fizinį arba juridinį asmenį ir pažeidimo pobūdį pagal 40 straipsnį;

b)  paskelbti įsakymą, kuriuo reikalaujama, kad atsakingas fizinis arba juridinis asmuo nutrauktų veiklą, kuri sudaro pažeidimą;

c)  taikyti didžiausias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų bent du kartus didesnė už padarius pažeidimą gautą pelną ar išvengtus nuostolius, jeigu juos įmanoma nustatyti;

d)  jei tai juridinis asmuo, skirti administracines pinigines sankcijas, kurių maksimalus dydis yra ne mažiau kaip 5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [šio reglamento įsigaliojimo data], arba 3 proc. visos to juridinio asmens metinės apyvartos, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis.

Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės, kuri pagal Direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal atitinkamus Sąjungos apskaitos teisės aktus, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis;

e)  jei tai fizinis asmuo, skirti administracines pinigines sankcijas, kurių maksimalus dydis yra ne mažiau kaip 700 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [šio reglamento įsigaliojimo data].

3.  Valstybės narės gali numatyti papildomas sankcijas arba priemones ir didesnes administracines baudas, negu nustatyta šiame reglamente.

37 straipsnis

Naudojimasis priežiūros įgaliojimais ir įgaliojimais skirti sankcijas

1.  Kompetentingos institucijos, nustatydamos administracinių sankcijų ir priemonių rūšį ir dydį, atsižvelgia į visas svarbias aplinkybes, įskaitant, jei tinka:

a)  pažeidimo sunkumą ir trukmę;

b)  už pažeidimą atsakingo asmens atsakomybės laipsnį;

c)  už pažeidimą atsakingo asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal atsakingo juridinio asmens bendrą apyvartą arba fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;

d)  pažeidimo poveikį neprofesionaliųjų investuotojų interesams;

e)  už pažeidimą atsakingo asmens dėl pažeidimo gauto pelno arba išvengtų nuostolių arba trečiųjų šalių patirtų nuostolių dydį, jei juos galima nustatyti;

f)  už pažeidimą atsakingo asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar išvengtų nuostolių sumą;

g)  už pažeidimą atsakingo asmens anksčiau padarytus pažeidimus;

h)  priemones, kurių po pažeidimo ėmėsi atsakingas asmuo, kad pažeidimas nepasikartotų.

2.  Kompetentingos institucijos, naudodamosi įgaliojimais skirti administracines sankcijas ir imtis kitų administracinių priemonių pagal 36 straipsnį, glaudžiai bendradarbiauja, stengdamosi užtikrinti, kad priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, jų skiriamos administracinės sankcijos ir taikomos priemonės būtų efektyvios ir tinkamos pagal šį reglamentą. Jos koordinuoja savo veiksmus, kad tarpvalstybiniais atvejais naudodamosi savo priežiūros ir tyrimo įgaliojimais, skirdamos administracines sankcijas ir imdamosi priemonių išvengtų dubliavimo ir kartojimo.

38 straipsnis

Skundo teisė

Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio reglamento nuostatas priimti sprendimai būtų tinkamai pagrįsti ir juos būtų galima skųsti teisme.

39 straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

1.  Kompetentingos institucijos sukuria efektyvius mechanizmus, kuriais būtų skatinama ir sudaromos sąlygos joms pranešti apie faktinius arba galimus šio reglamento pažeidimus.

2.  1 dalyje nurodyti mechanizmai apima bent:

a)  specialias pranešimų apie faktinius arba galimus pažeidimus gavimo ir tolesnių veiksmų procedūras, įskaitant saugių komunikacijos kanalų tokiems pranešimams teikti nustatymą;

b)  tinkamą pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, kurie praneša apie pažeidimus, apsaugą bent nuo keršto, diskriminacijos ir kitokio nesąžiningo jų darbdavių arba trečiųjų šalių elgesio;

c)  asmens, kuris praneša apie pažeidimus, ir fizinio asmens, kuris, kaip įtariama, yra atsakingas už pažeidimą, tapatybės ir asmens duomenų apsaugą visais procedūros etapais, nebent tokius duomenis atskleisti reikalaujama pagal nacionalinės teisės aktus, vykdant tolesnį tyrimą arba vėliau vykstant teismo procesui.

3.  Svarbią informaciją apie faktinius arba galimus šio reglamento pažeidimus suteikiantiems asmenims valstybės narės gali nustatyti finansines paskatas, kurios būtų skiriamos pagal nacionalinės teisės aktus, jeigu tie asmenys anksčiau neturėjo kitų teisinių arba sutartinių pareigų pranešti tokią informaciją ir jeigu informacija yra nauja ir ja remiantis už šio reglamento pažeidimą nustatoma administracinė arba baudžiamoji sankcija arba imamasi kitos administracinės priemonės.

4.  Valstybės narės reikalauja, kad darbdaviai, kurie vykdo reguliuojamą finansinių paslaugų veiklą, nustatytų tinkamas procedūras, pagal kurias jų darbuotojai galėtų įmonės viduje specialiu, nepriklausomu ir autonominiu kanalu pranešti apie faktinius arba galimus pažeidimus.

40 straipsnis

Sprendimų paskelbimas

1.  Sprendimą už šio reglamento pažeidimą skirti administracinę sankciją arba taikyti priemonę kompetentingos institucijos paskelbia savo interneto svetainėje iš karto, kai apie tą sprendimą pranešama asmeniui, kuriam skirtas tas sprendimas. Paskelbiama bent informacija apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir atsakingų asmenų tapatybę. Tas įpareigojimas netaikomas sprendimams, kuriais nustatomos tiriamojo pobūdžio priemonės.

2.  Jeigu kompetentinga institucija, kiekvienu atveju atskirai įvertinusi duomenų skelbimo proporcingumą, mano, kad skelbti juridinių asmenų tapatybės arba fizinių asmenų tapatybės arba asmens duomenis yra neproporcinga arba jeigu paskelbus tuos duomenis būtų pakenkta finansų rinkų stabilumui arba vykdomam tyrimui, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos:

a)  atidėtų sprendimo skirti sankciją ar taikyti priemonę paskelbimą, kol neišnyks neskelbimo priežastys;

b)  paskelbtų sprendimą skirti sankciją arba taikyti priemonę anonimiškai, nacionalinės teisės aktų nuostatas atitinkančiu būdu, jeigu anonimiškai paskelbus duomenis užtikrinama efektyvi atitinkamų asmens duomenų apsauga. Jeigu apie skirtą sankciją arba taikomą priemonę nusprendžiama paskelbti anonimiškai, atitinkamų duomenų paskelbimą galima atidėti pagrįstam laikotarpiui, jei numatoma, kad per tą laikotarpį priežastys juos skelbti anonimiškai išnyks;

c)  neskelbtų sprendimo skirti sankciją arba taikyti priemonę, jeigu mano, kad a ir b punktuose išdėstytos galimybės yra nepakankamos, siekiant užtikrinti, kad:

i)  nekiltų pavojaus finansų rinkų stabilumui;

ii)  tokių sprendimų paskelbimas būtų proporcingas atsižvelgiant į priemones, kurios laikomos nesvarbiomis.

3.  Kai sprendimas skirti sankciją arba taikyti priemonę apskundžiamas atitinkamoms teisminėms arba kitoms institucijoms, kompetentingos institucijos iš karto apie tai paskelbia savo oficialioje interneto svetainėje, taip pat paskelbia visą vėlesnę informaciją apie to skundo nagrinėjimo rezultatus. Taip pat paskelbiama apie visus sprendimus panaikinti ankstesnį sprendimą skirti sankciją arba taikyti priemonę.

4.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad visa pagal šį straipsnį paskelbta informacija išliktų jų oficialioje interneto svetainėje bent penkerius metus po paskelbimo dienos. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje laikomi tik tiek laiko, kiek reikia pagal taikomas asmens duomenų apsaugos taisykles.

41 straipsnis

ESMA informavimas apie sankcijas

1.  Kompetentinga institucija kiekvienais metais ESMA pateikia apibendrintą informaciją apie visas pagal 36 straipsnį taikytas administracines sankcijas ir priemones. ESMA šią informaciją skelbia metinėje ataskaitoje.

Jeigu valstybės narės pagal 36 straipsnio 1 dalį nusprendė už 36 straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų pažeidimą skirti baudžiamąsias sankcijas, jų kompetentingos institucijos kasmet pateikia ESMA anoniminius ir apibendrintus duomenis apie visus vykdytus baudžiamosios veikos tyrimus ir skirtas baudžiamąsias sankcijas. ESMA skelbia duomenis apie skirtas baudžiamąsias sankcijas metinėje ataskaitoje.

2.  Jeigu kompetentinga institucija viešai atskleidžia informaciją apie administracines ar baudžiamąsias sankcijas arba kitas administracines priemones, tuo pačiu metu apie tas administracines sankcijas arba priemones ji praneša ESMA.

3.  Kompetentingos institucijos informuoja ESMA apie visas taikytas administracines sankcijas arba priemones, kurios nebuvo paskelbtos pagal 40 straipsnio 2 dalies c punktą, įskaitant visus su sankcijomis ar priemonėmis susijusius skundus ir skundų nagrinėjimo rezultatus. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos gautų informaciją ir galutinį sprendimą dėl kiekvienos skirtos baudžiamosios sankcijos ir šiuos duomenis pateiktų ESMA. ESMA tvarko centrinę sankcijų, apie kurias jai pranešta, duomenų bazę tik kompetentingų institucijų keitimosi informacija tikslais. Ši duomenų bazė prieinama tik kompetentingoms institucijoms ir yra atnaujinama pagal kompetentingų institucijų pateikiamą informaciją.

IX SKYRIUS

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

42 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  1 straipsnio ▌6 dalyje, 2 straipsnio 2 dalyje, ▌13 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 14 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje ▌ir 27 straipsnio 3 dalyje nurodyti ▌įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio ▌6 dalyje, 2 straipsnio 2 dalyje, ▌13 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 14 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje ▌ir 27 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 1 straipsnio ▌6 dalį, 2 straipsnio 2 dalį, ▌13 straipsnio 1 ir 2 dalis, 14 straipsnio 3 dalį, 15 straipsnio 3 dalį ▌ir 27 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

43 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas pagal Komisijos sprendimą 2001/528/EB(25). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44 straipsnis

Panaikinimas

1.  Direktyva 2003/71/EB panaikinama nuo [šio reglamento taikymo pradžios data].

2.  Nuorodos į Direktyvą 2003/71/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento IV priede pateiktą atitikties lentelę.

4.  Pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais Direktyva 2003/71/EB perkeliama į nacionalinę teisę iki [šio reglamento taikymo pradžios data], patvirtinti prospektai toliau yra reglamentuojami tais nacionalinės teisės aktais iki jų galiojimo laikotarpio pabaigos arba dvylika mėnesių po [šio reglamento taikymo pradžios data], priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.

45 straipsnis

ESMA ataskaita apie prospektus

1.  Remdamasi dokumentais, paviešintais naudojant 20 straipsnio 6 straipsnyje nurodytą mechanizmą, ESMA kiekvienais metais skelbia ataskaitą, kurioje pateikia statistinius duomenis apie Sąjungoje patvirtintus ir notifikuotus prospektus ir tendencijų analizę pagal emitentų tipus, ypač MVĮ, emisijų rūšis, ypač siūlymo bendrą pardavimo vertę, perleidžiamųjų vertybinių popierių rūšį, prekybos vietos tipą ir nominalią vertę.

2.  Ataskaitoje pirmiausia pateikiama:

a)  analizė, kokiu mastu Sąjungoje taikoma 14 ir 15 straipsniuose išdėstyta informacijos atskleidimo tvarka ir naudojamasi 9 straipsnyje nurodytu universaliu registracijos dokumentu;

b)  statistiniai duomenys apie bazinius prospektus ir galutines sąlygas ir apie prospektus, parengtus kaip atskiri dokumentai arba kaip vienas dokumentas;

c)  statistinė informacija apie vidutines ir bendras sumas, kurias viešai siūlydamos vertybinius popierius pagal šį reglamentą pritraukė nebiržinės įmonės, įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama daugiašalėse prekybos sistemose, įskaitant MVĮ augimo rinkas, ir įmonės, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašus. Jei taikytina, ši statistinė informacija suskirstoma pagal pirminius viešus siūlymus ir vėlesnius siūlymus ir pagal nuosavybės ir ne nuosavybės vertybinius popierius;

ca)  prospekto rengimo sąnaudų statistiniai duomenys, pateikti bent pagal skirtingas emitentų kategorijas, emisijos dydį ir vietą, taip pat emitentų sumokėtų mokesčių bei rinkliavų kategorijas ir paslaugų teikėjų, nustačiusių tuos mokesčius bei rinkliavas, kategorijas; prie šių statistinių duomenų pridedama prospektų rengimo procese dalyvaujančių paslaugų teikėjų konkurencijos efektyvumo analizė ir rekomendacijos, kaip sumažinti sąnaudas.

46 straipsnis

Peržiūra

Iki [penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Ataskaitoje, be kita ko, įvertinama, ar prospekto santrauka, 14 ir 15 straipsniuose nustatyta informacijos atskleidimo tvarka ir 9 straipsnyje nurodytas universalus registracijos dokumentas vis dar tinkami pagal savo paskirtį. Ataskaitoje atsižvelgiama į 19 straipsnio 12 dalyje nurodyto tarpusavio vertinimo rezultatus.

47 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo [24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

2a.  Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės narės gali nuspręsti nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos taikyti ribas, nustatytas 1 straipsnio 3 dalies d punkte išimties taikymo tikslais, arba 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą galimybę.

3.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad būtų laikomasi 11 straipsnio, 19 straipsnio 8 dalies, 29 straipsnio, 30 straipsnio, 36 straipsnio, 37 straipsnio, 38 straipsnio, 39 straipsnio, 40 straipsnio ir 41 straipsnio, iki [24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento varduTarybos vardu

PirmininkasPirmininkas

I PRIEDAS

PROSPEKTAS

I.  Santrauka

II.  Direktorių, vyresniosios vadovybės, patarėjų ir auditorių tapatybė

Šio punkto tikslas – nurodyti įmonės atstovus ir kitus asmenis, susijusius su įmonės siūlymu arba įtraukimu į prekybos sąrašą; tai yra asmenys, atsakingi už prospekto parengimą, ir asmenys, atsakingi už finansinių ataskaitų auditą.

III.  Siūlymo statistiniai duomenys ir numatomas tvarkaraštis

Šio punkto tikslas – suteikti esminę informaciją apie bet kokio siūlymo vykdymą ir nurodyti svarbias su tuo siūlymu susijusias datas.

A. Siūlymo statistiniai duomenys

B. Metodas ir numatomas tvarkaraštis

IV.  Esminė informacija

Šio punkto tikslas – pateikti apibendrintą esminę informaciją apie įmonės finansinę būklę, kapitalizaciją ir rizikos veiksnius. Jei į dokumentą įtrauktos finansinės ataskaitos yra patikslinamos siekiant atsižvelgti į esminius įmonės grupės struktūros arba apskaitos politikos pasikeitimus, pasirinkti finansiniai duomenys taip pat turi būti patikslinti.

A. Pasirinkti finansiniai duomenys

B. Kapitalizacija ir įsiskolinimas

C. Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas

D. Rizikos veiksniai

V.  Informacija apie įmonę

Šio punkto tikslas – suteikti informaciją apie įmonės verslo veiklą, jos gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas ir verslui įtakos turinčius veiksnius. Jis taip pat skirtas teikti informacijai apie įmonės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų pakankamumą ir tinkamumą, taip pat būsimo pajėgumo augimo ar mažėjimo planus.

A. Įmonės istorija ir raida

B. Verslo apžvalga

C. Organizacinė struktūra

D. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

VI.  Veiklos ir finansų apžvalga ir perspektyvos

Šio punkto tikslas – pateikti vadovybės paaiškinimą dėl veiksnių, veikusių įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus finansinių ataskaitų apimamais laikotarpiais, ir vadovybės atliktą veiksnių ir tendencijų, kurie, kaip tikimasi, turės esminės įtakos įmonės finansinei būklei ir veiklos rezultatams būsimais laikotarpiais, įvertinimą.

A. Veiklos rezultatai

B. Likvidumas ir kapitalo ištekliai

C. Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, patentai, licencijos ir t. t.

D. Tendencijos

VII.  Direktoriai, vyresnioji vadovybė ir darbuotojai

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie įmonės direktorius ir vadovus, kuri leistų investuotojams įvertinti jų patirtį, kvalifikaciją ir atlyginimų lygius, taip pat jų santykius su įmone.

A. Direktoriai ir vyresnioji vadovybė

B. Atlyginimas

C. Valdybos veikla

D. Darbuotojai

E. Akcijų nuosavybė

VIII.  Stambūs akcininkai ir sandoriai su susijusiomis šalimis

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie stambius akcininkus ir kitus asmenis, galinčius kontroliuoti įmonę ar daryti jai įtaką. Jame taip pat pateikiama informacija apie sandorius, kuriuos įmonė sudarė su asmenimis, susijusiais su įmone, ir ar tokių sandorių sąlygos yra sąžiningos įmonės atžvilgiu.

A. Stambūs akcininkai

B. Sandoriai su susijusiomis šalimis

C. Ekspertų ir patarėjų interesai

IX.  Finansinė informacija

Šio punkto tikslas – nurodyti, kurios finansinės ataskaitos turi būti įtrauktos į dokumentą, taip pat jų apimamus laikotarpius, finansinių ataskaitų datas ir kitą finansinio pobūdžio informaciją. Apskaitos ir audito principai, kurie bus priimti kaip naudotini rengiant ir audituojant finansines ataskaitas, bus nustatyti remiantis tarptautiniais apskaitos ir audito standartais.

A. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir kita finansinė informacija

B. Svarbūs pakeitimai

X.  Siūlymo ir įtraukimo į prekybos sąrašą išsamus aprašas

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie vertybinių popierių siūlymą ir įtraukimą į prekybos sąrašą, vertybinių popierių platinimo planą ir susijusius klausimus.

A. Siūlymas ir įtraukimas į prekybos sąrašą

B. Platinimo planas

C. Rinkos

D. Parduodantys vertybinių popierių turėtojai

E. Gautinų sumų sumažėjimas (tik nuosavybės vertybiniams popieriams)

F. Emisijos išlaidos

XI.  Papildoma informacija

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos, daugiausia įstatymų pobūdžio, kuri nenurodoma kitose prospekto dalyse.

A. Akcinis kapitalas

B. Steigimo dokumentas ir įstatai

C. Esminės sutartys

D. Valiutų kontrolė

E. Įspėjimas apie mokesčių pasekmes

F. Dividendai ir mokėjimų tarpininkai

G. Ekspertų pareiškimas

H. Viešieji dokumentai

I. Papildoma informacija

II PRIEDAS

REGISTRACIJOS DOKUMENTAS

I.  Direktorių, vyresniosios vadovybės, patarėjų ir auditorių tapatybė

Šio punkto tikslas – nurodyti įmonės atstovus ir kitus asmenis, susijusius su įmonės siūlymu arba įtraukimu į prekybos sąrašą; tai yra asmenys, atsakingi už prospekto parengimą, ir asmenys, atsakingi už finansinių ataskaitų auditą.

II.  Esminė informacija apie emitentą

Šio punkto tikslas – pateikti apibendrintą esminę informaciją apie įmonės finansinę būklę, kapitalizaciją ir rizikos veiksnius. Jei į dokumentą įtrauktos finansinės ataskaitos yra patikslinamos siekiant atsižvelgti į esminius įmonės grupės struktūros arba apskaitos politikos pasikeitimus, pasirinkti finansiniai duomenys taip pat turi būti patikslinti.

A. Pasirinkti finansiniai duomenys

B. Kapitalizacija ir įsiskolinimas

C. Rizikos veiksniai

III.  Informacija apie įmonę

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie įmonės verslo veiklą, jos gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas ir verslui įtakos turinčius veiksnius. Jis taip pat skirtas teikti informacijai apie įmonės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų pakankamumą ir tinkamumą, taip pat būsimo pajėgumo augimo ar mažėjimo planus.

A. Įmonės istorija ir raida

B. Verslo apžvalga

C. Organizacinė struktūra

D. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

IV.  Veiklos ir finansų apžvalga ir perspektyvos

Šio punkto tikslas – pateikti vadovybės paaiškinimą dėl veiksnių, veikusių įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus finansinių ataskaitų apimamais laikotarpiais, ir vadovybės atliktą veiksnių ir tendencijų, kurie, kaip tikimasi, turės esminės įtakos įmonės finansinei būklei ir veiklos rezultatams būsimais laikotarpiais, įvertinimą.

A. Veiklos rezultatai

B. Likvidumas ir kapitalo ištekliai

C. Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, patentai, licencijos ir t. t.

D. Tendencijos

V.  Direktoriai, vyresnioji vadovybė ir darbuotojai

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie įmonės direktorius ir vadovus, kuri leistų investuotojams įvertinti jų patirtį, kvalifikaciją ir atlyginimų lygius, taip pat jų santykius su įmone.

A. Direktoriai ir vyresnioji vadovybė

B. Atlyginimas

C. Valdybos veikla

D. Darbuotojai

E. Akcijų nuosavybė

VI.  Stambūs akcininkai ir sandoriai su susijusiomis šalimis

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie stambius akcininkus ir kitus asmenis, galinčius kontroliuoti įmonę ar daryti jai įtaką. Jame taip pat pateikiama informacija apie sandorius, kuriuos įmonė sudarė su asmenimis, susijusiais su įmone, ir ar tokių sandorių sąlygos yra sąžiningos įmonės atžvilgiu.

A. Stambūs akcininkai

B. Sandoriai su susijusiomis šalimis

C. Ekspertų ir patarėjų interesai

VII.  Finansinė informacija

Šio punkto tikslas – nurodyti, kurios finansinės ataskaitos turi būti įtrauktos į dokumentą, taip pat jų apimamus laikotarpius, finansinių ataskaitų datas ir kitą finansinio pobūdžio informaciją. Apskaitos ir audito principai, kurie bus priimti kaip naudotini rengiant ir audituojant finansines ataskaitas, bus nustatyti remiantis tarptautiniais apskaitos ir audito standartais.

A. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir kita finansinė informacija

B. Svarbūs pakeitimai

VIII.  Papildoma informacija

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos, daugiausia įstatymų pobūdžio, kuri nenurodoma kitose prospekto dalyse.

A. Akcinis kapitalas

B. Steigimo dokumentas ir įstatai

C. Esminės sutartys

D. Ekspertų pareiškimas

E. Viešieji dokumentai

F. Papildoma informacija

III PRIEDAS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ RAŠTAS

I.  Direktorių, vyresniosios vadovybės, patarėjų ir auditorių tapatybė

Šio punkto tikslas – nurodyti įmonės atstovus ir kitus asmenis, susijusius su įmonės siūlymu arba įtraukimu į prekybos sąrašą; tai yra asmenys, atsakingi už prospekto parengimą, ir asmenys, atsakingi už finansinių ataskaitų auditą.

II.  Siūlymo statistiniai duomenys ir numatomas tvarkaraštis

Šio punkto tikslas – suteikti esminę informaciją apie bet kokio siūlymo vykdymą ir nurodyti svarbias su tuo siūlymu susijusias datas.

A. Siūlymo statistiniai duomenys

B. Metodas ir numatomas tvarkaraštis

III.  Esminė informacija apie emitentą

Šio punkto tikslas – pateikti apibendrintą esminę informaciją apie įmonės finansinę būklę, kapitalizaciją ir rizikos veiksnius. Jei į dokumentą įtrauktos finansinės ataskaitos yra patikslinamos siekiant atsižvelgti į esminius įmonės grupės struktūros arba apskaitos politikos pasikeitimus, pasirinkti finansiniai duomenys taip pat turi būti patikslinti.

A. Kapitalizacija ir įsiskolinimas

B. Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas

C. Rizikos veiksniai

IV.  Ekspertų interesai

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie sandorius, kuriuos įmonė sudarė su ekspertais ar patarėjais, įdarbinamais esant poreikiui.

V.  Siūlymo ir įtraukimo į prekybos sąrašą išsamus aprašas

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie vertybinių popierių siūlymą ir įtraukimą į prekybos sąrašą, vertybinių popierių platinimo planą ir susijusius klausimus.

A. Siūlymas ir įtraukimas į prekybos sąrašą

B. Platinimo planas

C. Rinkos

D. Parduodantys vertybinių popierių turėtojai

E. Gautinų sumų sumažėjimas (tik nuosavybės vertybiniams popieriams)

F. Emisijos išlaidos

VI.  Papildoma informacija

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos, daugiausia įstatymų pobūdžio, kuri nenurodoma kitose prospekto dalyse.

A. Valiutų kontrolė

B. Įspėjimas apie mokesčių pasekmes

C. Dividendai ir mokėjimų tarpininkai

D. Ekspertų pareiškimas

E. Viešieji dokumentai

IV PRIEDAS

Atitikties lentelė

(nurodyta 44 straipsnyje)

Direktyva 2003/71/EB

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis, išskyrus 1 straipsnio 2 dalies h punktą

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalies h punktas

1 straipsnio 3 dalies d punktas

1 straipsnio 3 dalis

4 straipsnis

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 5 dalies a ir b punktai

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 3 dalies a punktas

3 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 3 dalies b punktas

3 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 3 dalies c punktas

3 straipsnio 2 dalies d punktas

-

3 straipsnio 2 dalies e punktas

-

3 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

5 straipsnis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 5 dalies b punktas

4 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio 3 dalies e punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

1 straipsnio 3 dalies f punktas

4 straipsnio 1 dalies c punktas

1 straipsnio 3 dalies g punktas

4 straipsnio 1 dalies d punktas

1 straipsnio 3 dalies h punktas

4 straipsnio 1 dalies e punktas

1 straipsnio 3 dalies i punktas

4 straipsnio 1 dalies antra–penkta pastraipos

-

4 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 4 dalies a punktas

4 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 4 dalies c punktas

4 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 4 dalies d punktas

4 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio 4 dalies e punktas

4 straipsnio 2 dalies e punktas

1 straipsnio 4 dalies f punktas

4 straipsnio 2 dalies f punktas

1 straipsnio 4 dalies g punktas

4 straipsnio 2 dalies g punktas

1 straipsnio 4 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalies h punktas

1 straipsnio 4 dalies h punktas

4 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 9 dalis

5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

8 straipsnio 4 dalis ir 24 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 2 dalies a punktas

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

7 straipsnio 2 dalies b punktas

13 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

7 straipsnio 2 dalies c punktas

13 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

7 straipsnio 2 dalies d punktas

13 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

7 straipsnio 2 dalies e punktas

15 straipsnis

7 straipsnio 2 dalies f punktas

13 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

7 straipsnio 2 dalies g punktas

14 straipsnis

7 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 4 dalis

-

8 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3a dalis

17 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 4 dalis

17 straipsnio 5 dalis

8 straipsnio 5 dalis

-

9 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

12 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

12 straipsnio 3 dalis

-

13 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 4 dalis

19 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 5 dalis

19 straipsnio 7 dalis

13 straipsnio 6 dalis

19 straipsnio 8 dalis

13 straipsnio 7 dalis

19 straipsnio 10 dalis

14 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 3 dalis

-

14 straipsnio 4 dalis

20 straipsnio 5 dalis

14 straipsnio 4a dalis

20 straipsnio 6 dalis

14 straipsnio 5 dalis

20 straipsnio 8 dalis

14 straipsnio 6 dalis

20 straipsnio 9 dalis

14 straipsnio 7 dalis

20 straipsnio 10 dalis

14 straipsnio 8 dalis

20 straipsnio 11 dalis

15 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 3 dalis

21 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 4 dalis

21 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 5 dalis

-

15 straipsnio 6 dalis

21 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 7 dalis

21 straipsnio 6 dalis

16 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 3 dalis

22 straipsnio 6 dalis

17 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 1 dalis

24 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 2 dalis

24 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 3 dalies 1pirma pastraipa

24 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

20 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa ir 20 straipsnio 6 dalis

18 straipsnio 4 dalis

24 straipsnio 6 dalis

19 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 2 dalis

25 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 3 dalis

25 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 4 dalis

-

20 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 2 dalis

27 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 3 dalis

27 straipsnio 3 dalis

21 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 1a dalis

32 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 1b dalis

32 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 2 dalis

29 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 3 dalies a punktas

30 straipsnio 1 dalies a punktas

21 straipsnio 3 dalies b punktas

30 straipsnio 1 dalies b punktas

21 straipsnio 3 dalies c punktas

30 straipsnio 1 dalies c punktas

21 straipsnio 3 dalies d punktas

30 straipsnio 1 dalies d punktas

21 straipsnio 3 dalies e punktas

30 straipsnio 1 dalies e punktas

21 straipsnio 3 dalies f punktas

30 straipsnio 1 dalies f punktas

21 straipsnio 3 dalies g punktas

30 straipsnio 1 dalies g punktas

21 straipsnio 3 dalies h punktas

30 straipsnio 1 dalies h punktas

21 straipsnio 3 dalies i punktas

30 straipsnio 1 dalies i punktas

21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

21 straipsnio 4 dalies a punktas

30 straipsnio 1 dalies l punktas

21 straipsnio 4 dalies b punktas

30 straipsnio 1 dalies m punktas

21 straipsnio 4 dalies c punktas

-

21 straipsnio 4 dalies d punktas

30 straipsnio 1 dalies n punktas

21 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

30 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

21 straipsnio 5 dalis

29 straipsnio 3 dalis ir 30 straipsnio 5 dalis

22 straipsnio 1 dalis

33 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

31 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

-

22 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

31 straipsnio 5 dalis

22 straipsnio 3 dalis

-

22 straipsnio 4 dalis

31 straipsnio 6 ir 7 dalys

23 straipsnio 1 dalis

35 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 2 dalis

35 straipsnio 2 dalis

24 straipsnis

43 straipsnis

24a straipsnio 1 dalis

42 straipsnio 2 dalis

24a straipsnio 2 dalis

42 straipsnio 4 dalis

24a straipsnio 3 dalis

42 straipsnio 1 dalis

24b straipsnis

42 straipsnio 3 dalis

24c straipsnis

42 straipsnio 5 dalis

25 straipsnio 1 dalis

36 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 2 dalis

40 straipsnis

26 straipsnis

38 straipsnis

27 straipsnis

-

28 straipsnis

-

29 straipsnis

-

30 straipsnis

-

31 straipsnis

46 straipsnis

32 straipsnis

47 straipsnis

33 straipsnis

47 straipsnis

(1)

OL C 177, 2016 5 18, p. 9.

(2)

OL C 195, 2016 6 2, p. 1.

(3)

*Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(4)

  OL C 177, 2016 5 18, p. 9.

(5)

  OL C 195, 2016 6 2, p. 1.

(6)

  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).

(7)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/73/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (OL L 327, 2010 12 11, p. 1).

(8)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

(9)

  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

(10)

  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(11)

  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(12)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(13)

  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(14)

  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(15)

  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių asmenų duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(16)

  1980 m. kovo 17 d. Tarybos direktyva 80/390/EEB dėl informacinių biuletenių, kuriuos privaloma paskelbti įtraukiant vertybinius popierius į oficialųjį biržos prekybos sąrašą, sudarymo, patikrinimo ir platinimo reikalavimų derinimo (OL L 100, 1980 4 17, p. 1).

(17)

  2001 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/34/EB dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius (OL L 184, 2001 7 6, p. 1).

(18)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(19)

  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

(20)

  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (OL L 149, 2004 4 30, p. 3).

(21)

  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(22)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(23)

  [OL C ..., ..., p. ...].

(24)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(25)

  2001 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas 2001/528/EB dėl Europos vertybinių popierių komiteto įsteigimo (OL L 191, 2001 7 13, p. 45).


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (29.6.2016)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą

(COM(2015) 0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

Nuomonės referentė: Vicky Ford

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendroji informacija

Galiojančios redakcijos Prospekto direktyva (2003/71/EB) suderinamos taisyklės dėl prospektų skelbimo, kai bendrovės nori pritraukti kapitalo į biržos sąrašus įtraukdamos savo akcijas arba siūlydamos investavimo galimybes plačiajai visuomenei. Prospekte turi būti pateikta informacija, kuri būtina investuotojams, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl investicijų.

Kuriant kapitalo rinkų sąjungą, Komisija pasiūlė persvarstyti Prospekto direktyvą siekiant, kad būtų lengviau ir pigiau įmonėms, ypač MVĮ, padidinti kapitalą ir būtų suteikiama aiški informacija galimiems investuotojams, įskaitant neprofesionaliuosius investuotojus.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetas yra atsakingas už teisėkūros institucijos vykdomą vartotojų interesų priežiūrą įvairiausiuose sektoriuose, įskaitant finansinių paslaugų sektorių, taip pat už konkurencingumo didinimą visoje bendrojoje rinkoje. Svarbu, jog neprofesionalieji investuotojai gautų tinkamą informaciją, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus.

Santrauka

Nuomonės referentė siūlo pervadinti dokumentą „santrauką“ į „įvadinė santrauka“, siekiant tiksliau atspindėti jo paskirtį. Nuomonės referentė siūlo, kad santrauką būtų privaloma pateikti tik tuo atveju, jei vertybiniai popieriai siūlomi neprofesionaliesiems investuotojams. Tai turi būti trumpas glaustai parašytas ir lengvai palyginamas dokumentas.

Tačiau nuomonės referentė mano, kad Komisijos siūlomos taisyklės dėl santraukos kai kuriais atvejais per griežtos, pavyzdžiui, nustatant maksimalią šešių puslapių apimtį ir penkis rizikos veiksnius. Ji būtų dėkinga už pastabas šiuo klausimu.

Kalba

Nuomonės referentė pritaria minčiai, kad investuotojui turėtų būti suteikta galimybė skaityti prospekto santrauką viena iš savo gyvenamosios vietos valstybės narės oficialių kalbų ir siūlo, kad prospekto santrauka prireikus būtų išversta remiantis Mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) reglamente sutartomis taisyklėmis dėl kalbų.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

Nuomonės referentė pritaria pasiūlymui ne nuosavybės vertybinių popierių rinką atverti neprofesionaliesiems investuotojams ir panaikinti išimtis obligacijoms, kurių nominali vertė viršija 100 000 EUR, tačiau mano, kad atskleidimo klausimu reikia išlaikyti skirtumą tarp kvalifikuotų ir nekvalifikuotų investuotojų.

Ribinės vertės

IMCO komiteto nuomonės referentė pasiūlė padidinti arba sumažinti tam tikras ribines vertes, siekiant palengvinti sąlygas MVĮ, kurios nori prieigos prie kapitalo rinkų. IMCO komiteto nuomonės referentė mano, kad naudinga suteikti daugiau galimybių gauti finansavimą MVĮ ir kad vartotojai taip pat galėtų gauti naudos iš platesnių investavimo galimybių. Atsižvelgiant į tai, kokios rūšies vartotojas yra linkęs investuoti į šiuos pasiūlymus, IMCO komiteto nuomonės referentė mano, kad ribinių verčių pakeitimai vargu ar reikšmingai paveiks vartotojų apsaugą. Tačiau ji siūlo IMCO komitetui jas peržiūrėti, todėl pakartotinai pateikė šiuos pakeitimus balsavimui IMCO komitete.

Antrinė emisija

Komisijos pasiūlyme siūlomi būtiniausi informacijos atskleidimo reikalavimai, taikytini antrinėms emisijoms. Dėl to gerokai sumažės maždaug 70 proc. emisijų administracinės sąnaudos. IMCO komiteto nuomonės referentė remia šį pasiūlymą tiems atvejams, kai neįvyksta jokių esminių pokyčių, ir pateikė atitinkamą pakeitimą.

Sutelktinis finansavimas

Nuomonės referentė žino, kad Komisija svarsto sutelktinio finansavimo aspektą, ir mano, kad neprofesionalieji investuotojai aiškiai parodė esantys palankūs sutelktinio finansavimo teikiamoms galimybėmis. Ji mano, kad tinkamo lygio vartotojų apsaugą turėtų teikti atitinkamos platformos, ir pateikė pakeitimą šiuo klausimu.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  šis reglamentas yra vienas svarbiausių žingsnių užbaigiant kurti 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas“ aprašytą kapitalo rinkų sąjungą. Kapitalo rinkų sąjungos tikslas – padėti įmonėms pasinaudoti įvairesniais kapitalo šaltiniais visoje Europos Sąjungoje (toliau – Sąjunga), rinkas padaryti efektyvesnes, o investuotojams ir santaupų turintiems asmenims pasiūlyti papildomų galimybių investuoti savo lėšas, kad būtų skatinamas augimas ir kuriamos darbo vietos;

(1)  šis reglamentas yra vienas svarbiausių žingsnių užbaigiant kurti 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas“ aprašytą kapitalo rinkų sąjungą. Kapitalo rinkų sąjungos tikslas – padėti įmonėms pasinaudoti įvairesniais kapitalo šaltiniais visoje Europos Sąjungoje (toliau – Sąjunga), rinkas padaryti efektyvesnes, o investuotojams ir santaupų turintiems asmenims pasiūlyti papildomų galimybių investuoti savo lėšas, kad būtų skatinamas augimas ir kuriamos darbo vietos, ypač MVĮ;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  informaciją atskleisti, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų saugomi investuotojai – būtų panaikinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija. Suderinus šią atskleidžiamą informaciją, būtų galima sukurti tarpvalstybinio paso mechanizmą, kuriuo būtų palengvintas efektyvus daugelio įvairių vertybinių popierių vidaus rinkos veikimas;

(3)  informaciją atskleisti, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų saugomi investuotojai – būtų sumažinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija. Suderinus šią atskleidžiamą informaciją, būtų galima sukurti tarpvalstybinio paso mechanizmą, kuriuo būtų palengvintas efektyvus daugelio įvairių vertybinių popierių vidaus rinkos veikimas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  šio reglamento tikslas – užtikrinti investuotojų apsaugą ir rinkos efektyvumą, kartu stiprinant bendrą kapitalo rinką. Teikiant informaciją, kuri, atsižvelgiant į emitento ir vertybinių popierių pobūdį, yra reikalinga investuotojams, kad šie galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus, ir veiklos vykdymo taisyklėmis užtikrinama investuotojų apsauga. Be to, toks informavimas yra efektyvi pasitikėjimo vertybiniais popieriais didinimo priemonė, kuri taip pat padeda vertybinių popierių rinkoms tinkamai veikti ir šias rinkas plėtotis. Tinkamas tokios informacijos suteikimo būdas – skelbti prospektą;

(7)  šio reglamento tikslas – užtikrinti investuotojų apsaugą ir rinkos efektyvumą, kartu stiprinant bendrą kapitalo rinką ir palengvinant MVĮ prieigą prie tos rinkos. Teikiant informaciją, kuri, atsižvelgiant į emitento ir vertybinių popierių pobūdį, yra reikalinga investuotojams, kad šie galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus, ir veiklos vykdymo taisyklėmis užtikrinama investuotojų apsauga. Be to, toks informavimas yra efektyvi pasitikėjimo vertybiniais popieriais didinimo priemonė, kuri taip pat padeda vertybinių popierių rinkoms tinkamai veikti ir šias rinkas plėtotis. Tinkamas tokios informacijos suteikimo būdas – skelbti prospektą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kai viešai siūlomi vertybiniai popieriai, kurių pardavimo vertė yra mažesnė negu 500 000 EUR, prospekto rengimo pagal šį reglamentą sąnaudos gali būti neproporcingos įplaukoms, kurias numatoma gauti iš siūlymo. Todėl tikslinga nustatyti, kad reikalavimas rengti prospektą pagal šį reglamentą neturėtų būti taikomas tokio nedidelio masto siūlymams. Valstybės narės turėtų atsisakyti galimybės nacionaliniu lygmeniu nustatyti informacijos atskleidimo reikalavimus, kuriais tokiems siūlymams būtų užkrauta neproporcinga arba nereikalinga našta ir taip vidaus rinka dar labiau skaidoma;

(12)  kai viešai siūlomi vertybiniai popieriai, kurių bendra pardavimo Sąjungoje vertė yra mažesnė negu 000 000 EUR, prospekto rengimo pagal šį reglamentą sąnaudos gali būti neproporcingos įplaukoms, kurias numatoma gauti iš siūlymo. Todėl tikslinga nustatyti, kad reikalavimas rengti prospektą pagal šį reglamentą neturėtų būti taikomas tokio nedidelio masto siūlymams. Valstybės narės taip pat turėtų atsisakyti galimybės nacionaliniu lygmeniu nustatyti informacijos atskleidimo reikalavimus, kuriais tokiems siūlymams būtų užkrauta neproporcinga arba nereikalinga našta ir taip vidaus rinka dar labiau skaidoma;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  nors gali būti proporcinga šio reglamento netaikyti viešai siūlomiems vertybiniams popieriams, kurių bendra pardavimo vertė Sąjungoje yra mažesnė nei 1 000 000 EUR, vis dėlto ir tokių pasiūlymų atžvilgiu derėtų laikytis minimalaus lygio vartotojų apsaugos reikalavimų, pavyzdžiui, sutelktinio finansavimo ir panašiose srityse. Tokios apsaugos priemonės galėtų apimti, be kita ko, aiškiai matomus įspėjimus apie riziką, pagrindinius atskleidimo ir organizacinius reikalavimus, teisę atšaukti sandorį bei investicijų sumos viršutines ribas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  jeigu viešai siūlomi vertybiniai popieriai yra skirti tik vienos valstybės narės vidaus rinkos investuotojams, taigi, nedaro tarpvalstybinio poveikio ir jeigu bendra tokių siūlymų pardavimo vertė neviršija 10 000 000 EUR, šiame reglamente nustatytas paso mechanizmas nėra reikalingas ir prospekto rengimo sąnaudos gali būti neproporcingos. Todėl tikslinga leisti, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į, jų nuomone, reikalingą vidaus rinkos investuotojų apsaugos lygį, nuspręstų, ar tokio pobūdžio siūlymams daryti šiame reglamente nustatyto įpareigojimo rengti prospektą išimtį. Visų pirma, valstybėms narėms reikėtų leisti savo nacionalinės teisės aktuose 500 000–10 000 000 EUR intervale laisvai nustatyti bendrą siūlymo pardavimo per 12 mėnesių verte išreikštą ribą, pagal kurią reikėtų taikyti šią išimtį;

(13)   jeigu viešai siūlomi vertybiniai popieriai yra skirti tik vienos valstybės narės vidaus rinkos investuotojams, taigi, nedaro tarpvalstybinio poveikio ir jeigu bendra tokių siūlymų pardavimo vertė, išreikštą bendra siūlymo pardavimo per 12 mėnesių apimtimi, neviršija 10 000 000 EUR, šiame reglamente nustatytas paso mechanizmas nėra reikalingas ir prospekto rengimo sąnaudos gali būti neproporcingos. Todėl valstybės narės turėtų tokio pobūdžio siūlymams daryti šiame reglamente nustatyto atskleidimo įpareigojimo išimtį.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  prospekto santrauka investuotojams, ypač mažmeniniams, turėtų būti naudingas informacijos šaltinis. Tai turėtų būti savarankiška prospekto dalis, joje visas dėmesys turėtų būti sutelktas į pagrindinę investuotojams reikalingą informaciją, kad jie galėtų nuspręsti, kuriuos vertybinių popierių siūlymus arba į prekybos sąrašus įtrauktus vertybinius popierius analizuoti toliau. Šią pagrindinę informaciją turėtų sudaryti duomenys apie esmines emitento, bet kurio garanto, siūlomų arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtrauktų vertybinių popierių savybes ir su jais susijusią riziką. Joje taip pat turėtų būti nurodyti bendri siūlymo terminai ir sąlygos. Santraukoje išdėstant informaciją apie rizikos veiksnius, pirmiausia reikėtų nurodyti kelių rūšių konkrečius, emitento nuomone, reikšmingiausius rizikos veiksnius;

(22)  prospekto santrauka investuotojams, ypač mažmeniniams investuotojams ir MVĮ, turėtų būti naudingas informacijos šaltinis. Tai turėtų būti savarankiška prospekto dalis, joje visas dėmesys turėtų būti sutelktas į pagrindinę investuotojams reikalingą informaciją, kad jie galėtų nuspręsti, kuriuos vertybinių popierių siūlymus arba į prekybos sąrašus įtrauktus vertybinius popierius analizuoti toliau. Šią pagrindinę informaciją turėtų sudaryti duomenys apie esmines emitento, bet kurio garanto, siūlomų arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtrauktų vertybinių popierių savybes ir su jais susijusią riziką. Joje taip pat turėtų būti nurodyti bendri siūlymo terminai ir sąlygos. Santraukoje išdėstant informaciją apie rizikos veiksnius, pirmiausia reikėtų nurodyti kelių rūšių konkrečius, emitento nuomone, reikšmingiausius rizikos veiksnius;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  vienas iš pagrindinių kapitalo rinkų sąjungos tikslų – užtikrinti lengvesnes sąlygas Sąjungos MVĮ gauti finansavimą kapitalo rinkose. Kadangi tokioms įmonėms dažniausiai reikia pritraukti palyginti mažiau lėšų negu kitiems emitentams, prospekto rengimo sąnaudos šioms įmonėms gali būti neproporcingai didelės ir atgrasyti jas nuo savo vertybinių popierių viešo siūlymo. Kartu dėl dydžio ir mažesnės patirties MVĮ gali būti būdinga didesnė investicijų rizika negu dideliems emitentams, todėl jos turėtų atskleisti pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti investavimo sprendimą. Todėl tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, nustatant MVĮ prospekto turinį, reikėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp galimybės ekonomiškai pateikti į finansų rinkas ir saugoti investuotojus, o MVĮ nustatyti specialią informacijos atskleidimo tvarką;

(43)  vienas iš pagrindinių kapitalo rinkų sąjungos tikslų – užtikrinti lengvesnes sąlygas MVĮ (nes jos yra pagrindinis Sąjungos ekonomikos variklis) gauti finansavimą kapitalo rinkose. Kadangi tokioms įmonėms dažniausiai reikia pritraukti palyginti mažiau lėšų negu kitiems emitentams, prospekto rengimo sąnaudos šioms įmonėms gali būti neproporcingai didelės, o sudėtingos administracinės procedūros gali atgrasyti jas nuo savo vertybinių popierių viešo siūlymo. Kartu dėl dydžio ir mažesnės patirties MVĮ gali būti būdinga didesnė investicijų rizika negu dideliems emitentams, todėl jos turėtų atskleisti pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti investavimo sprendimą. Todėl tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, nustatant MVĮ prospekto turinį, reikėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp galimybės ekonomiškai pateikti į finansų rinkas ir saugoti investuotojus, o MVĮ nustatyti specialią informacijos atskleidimo tvarką;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  būtiniausią informaciją, kurią iš MVĮ reikalaujama atskleisti pagal specialią informacijos atskleidimo tvarką, reikėtų taip apibrėžti, kad dėmesys būtų sutelkiamas į tokio dydžio įmonėms ir jų investuotojams reikšmingą ir naudingą informaciją, ir taip, kad būtų užtikrintas įmonės dydžio, jos poreikio pritraukti lėšų ir prospekto rengimo sąnaudų proporcingumas. Norint užtikrinti, kad MVĮ galėtų rengti prospektus nepatirdamos savo dydžiui, taigi ir savo poreikiams pritraukti lėšų neproporcingų sąnaudų, MVĮ taikoma speciali informacijos atskleidimo tvarka turėtų būti lankstesnė už reguliuojamose rinkose įmonėms taikomą tvarką, bet tiek, kad būtų laikomasi reikalavimo užtikrinti, kad pagrindinė investuotojams reikalinga informacija būtų atskleista;

(44)  trumpesnėje informacijoje, kurią iš MVĮ reikalaujama atskleisti pagal specialią informacijos atskleidimo tvarką, reikėtų daugiausia dėmesio skirti informacijai, kuri aktuali tokio dydžio įmonėms ir jų investuotojams. Ja turėtų būti siekiama užtikrinti, viena vertus, įmonės dydžio, jos poreikio pritraukti lėšų ir, kita vertus, prospekto rengimo sąnaudų proporcingumą. Norint užtikrinti, kad MVĮ galėtų rengti prospektus nepatirdamos savo dydžiui, taigi ir savo poreikiams pritraukti lėšų neproporcingų sąnaudų, MVĮ taikoma speciali informacijos atskleidimo tvarka turėtų būti lankstesnė už reguliuojamose rinkose įmonėms taikomą tvarką, bet tiek, kad būtų laikomasi reikalavimo užtikrinti, kad pagrindinė investuotojams reikalinga informacija būtų atskleista;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra didesnė negu 100 000 EUR, emisijoms taikoma lengvatinė tvarka gali iškraipyti skolos rinkų struktūrą, trukdyti tinkamai diversifikuoti portfelius ir plėtoti elektroninės prekybos platformas ir taip mažinti likvidumą antrinėje rinkoje, o iš mažmeninių investuotojų atimti galimybę įsigyti investicinio reitingo įmonių obligacijų ir dėl to mažinti investicijų pasirinkimo galimybes. Todėl ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra bent 100 000 EUR, siūlymams taikomą prospektų rengimo išimtį ir ne nuosavybės vertybinių popierių prospektams taikomus mažesnius informacijos atskleidimo reikalavimus, numatytus Direktyvoje 2003/71/EB, tikslinga panaikinti. Visų pirma, tikslinga suvienodinti ne nuosavybės vertybinių popierių prospektams taikomus būtiniausios informacijos reikalavimus, taigi panaikinti dvejopus informacijos atskleidimo standartus, taikomos kvalifikuotiems investuotojams skirtoms emisijos ir ne kvalifikuotiems investuotojams skirtoms emisijoms;

Išbraukta.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  tam tikromis aplinkybėmis, siekiant išvengti emitentui žalingų situacijų, kompetentingos institucijos gali leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas ir prospekte neteikti neskelbtinos informacijos;

(49)  tam tikromis aplinkybėmis, siekiant išvengti emitentui žalingų situacijų, kompetentingos institucijos gali leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas ir prospekte neteikti neskelbtinos informacijos, jei neatskleidus tokios informacijos neatsirastų tikimybė, kad visuomenė klaidingai supras faktus ir aplinkybes, būtinus emitentui, siūlytojui arba garantui pagrįstai įvertinti;

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis turi būti suderinta su atitinkamu pasiūlymo straipsniu (17 straipsnio 2-b dalis).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vertybinių popierių siūlymui, skirtam mažiau nei 150 vienos valstybės narės fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra kvalifikuoti investuotojai;

b)  vertybinių popierių siūlymui, skirtam mažiau nei 500 vienos valstybės narės fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra kvalifikuoti investuotojai; apskaičiuojant žmonių, kuriems skirtas siūlymas, skaičių, neįtraukiami esami akcininkai ir darbuotojai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  vertybinių popierių, kurių vieneto nominalas lygus mažiausiai 100 000 EUR, siūlymui;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  vertybinių popierių siūlymui, kurio 12 mėnesių laikotarpio bendra pardavimo vertė Sąjungoje yra mažesnė negu 500 000 EUR;

d)  vertybinių popierių siūlymui, kurio 12 mėnesių laikotarpio bendra pardavimo vertė Sąjungoje yra mažesnė negu 1 000 000 EUR;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies v a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

va)  neprofesionalusis investuotojas – neprofesionalusis investuotojas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 4 straipsnio 6 punkte.

Pagrindimas

Įrašoma sąvokos „neprofesionalusis investuotojas“ apibrėžtis, pateikta MIPP ir DIP reglamente.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė vertybinių popierių viešam siūlymui gali netaikyti 1 dalyje nustatyto reikalavimo skelbti prospektą, jeigu:

2.  Vertybinių popierių viešam siūlymui netaikomas 1 dalyje nustatytas reikalavimas skelbti prospektą, jeigu:

a)   siūlymas teikiamas tik toje valstybėje narėje ir

a)   apie siūlymą neturi būti pranešama pagal 24 straipsnį ir

b)   siūlymo bendra pardavimo vertė yra mažesnė negu apskaičiuota 12 mėnesių laikotarpio piniginė suma, kuri negali viršyti 10 000 000 EUR.

b)   siūlymo bendra pardavimo vertė yra mažesnė negu apskaičiuota 12 mėnesių laikotarpio piniginė suma, kuri negali viršyti 10 000 000 EUR.

Valstybės narės praneša Komisijai ir ESMA, jei pasinaudoja šioje dalyje numatyta galimybe, taip pat nurodo pasirinktą siūlymo bendrą pardavimo vertę, kurios nesiekiantiems vidaus rinkos siūlymams yra taikoma išimtis.

Valstybės narės negali nustatyti arba toliau taikyti informacijos atskleidimo reikalavimo siūlymams, kuriems taikoma išimtis pagal šią dalį.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai prospektas susijęs su ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie siūlomi tik kvalifikuotiems investuotojams arba kurių nominalas yra mažiausiai 100 000 EUR, įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, santraukos pateikti nereikalaujama.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Santrauka turi būti tiksli, teisinga, aiški ir neklaidinanti. Ji turi derėti su kitomis prospekto dalimis.

2.  Santrauka turi būti tiksli, teisinga, aiški ir neklaidinanti, ir joje turi būti visa aktuali informacija. Ji turi derėti su kitomis prospekto dalimis.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Santrauka rengiama kaip trumpas glaustai surašytas dokumentas; atspausdintą santrauką gali sudaryti ne daugiau kaip šeši A4 dydžio puslapiai. Santrauka:

Santrauka rengiama kaip trumpas glaustai surašytas dokumentas; atspausdintą santrauką gali sudaryti ne daugiau kaip šeši A4 dydžio puslapiai, nors esant būtinybei ją galima padidinti iki ne daugiau kaip 10 puslapių. Santrauka:

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad informaciją būtų lengviau suprasti, visų pirma vartojamos aiškios, ne techninės, glaustos ir suprantamos formuluotės.

b)  rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad informaciją būtų lengviau suprasti, visų pirma vartojamos aiškios, ne techninės, glaustos ir atitinkamo tipo investuotojams suprantamos formuluotės.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)   įvadas ir įspėjimai;

a)  įvadas ir įspėjimai, įskaitant informaciją apie tai, kokią dalį investicijų blogiausiu atveju gali prarasti investuotojai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Santraukos įvade nurodomas vertybinių popierių pavadinimas, emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos sąrašą, tapatybė ir kontaktiniai duomenys, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ir jos kontaktiniai duomenys ir dokumento data. Jame įspėjama, kad:

5.  4 dalies a punkte minimame skirsnyje nurodomas vertybinių popierių pavadinimas, emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos sąrašą, tapatybė ir kontaktiniai duomenys, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ir jos kontaktiniai duomenys ir dokumento data. Jame įspėjama, kad:

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  poskirsnyje „Pagrindinė emitentui būdinga rizika“ glaustai aprašomi ne daugiau kaip penki emitentui būdingi reikšmingiausi rizikos veiksniai, pagal 16 straipsnį priskiriami prie didžiausio reikšmingumo kategorijos.

c)  poskirsnyje „Pagrindinė emitentui būdinga rizika“ glaustai ir aiškiai aprašomi ne daugiau kaip penki emitentui būdingi reikšmingiausi rizikos veiksniai, pagal 16 straipsnį priskiriami prie didžiausio reikšmingumo kategorijos; rizikos veiksnių skaičius esant reikalui gali būti didinamas iki ne daugiau kaip aštuonių.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 7 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  poskirsnyje „Pagrindinė vertybiniams popieriams būdinga rizika“ glaustai aprašomi ne daugiau kaip penki vertybiniams popieriams būdingi reikšmingiausi rizikos veiksniai, pagal 16 straipsnį priskiriami prie didžiausio reikšmingumo kategorijos.

d)  poskirsnyje „Pagrindinė vertybiniams popieriams būdinga rizika“ glaustai ir aiškiai aprašomi ne daugiau kaip penki emitentui būdingi reikšmingiausi rizikos veiksniai, pagal 16 straipsnį priskiriami prie didžiausio reikšmingumo kategorijos; rizikos veiksnių skaičius esant reikalui gali būti didinamas iki ne daugiau kaip aštuonių.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei registracijos dokumente esanti informacija, kuri pateikta kaip pirminio prospekto dalis, iš esmės nepakinta, kompetentingai valdžios institucijai nereikia tvirtinti antrinėms emisijoms skirto specialaus registracijos dokumento prieš jį paskelbiant.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

MVĮ gali nuspręsti rengti prospektą pagal MVĮ skirtą būtiniausios informacijos atskleidimo tvarką, kai viešai siūlo vertybinius popierius, jeigu neturi vertybinių popierių, įtraukiamų į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

Emitentai gali nuspręsti rengti prospektą pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingą informacijos atskleidimo tvarką, jeigu neturi vertybinių popierių, įtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą ir jeigu jie:

 

a)   viešai siūlo vertybinius popierius, kurių 12 mėnesių laikotarpiui apskaičiuota bendros pardavimo vertės Sąjungoje piniginė suma mažesnė nei 10 000 000 EUR, ir pateikiamas pranešimas pagal 24 straipsnį, arba

 

b)   yra MVĮ, kuri viešai siūlo vertybinius popierius bent vienoje valstybėje narėje.

 

(„Būtiniausios“ informacijos atskleidimo tvarkos pakeitimas „proporcinga“ yra horizontalaus pobūdžio. Jam reikia padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prospekte išdėstant rizikos veiksnius, apsiribojama tik emitentui ir (arba) vertybiniams popieriams būdingais rizikos veiksniais, kurie yra reikšmingi, kad investuotojas galėtų priimti pagrįstą sprendimą, kaip patvirtinama registracijos dokumento ir vertybinių popierių rašto turiniu. Rizikos veiksniai suskirstomi pagal santykinį reikšmingumą ne daugiau kaip į tris atskiras kategorijas, emitentui įvertinus jų pasireiškimo tikimybę ir tikėtiną neigiamo poveikio dydį.

1.  Prospekte išdėstant rizikos veiksnius, apsiribojama tik emitentui ir (arba) vertybiniams popieriams būdingais rizikos veiksniais, kurie yra reikšmingi, kad investuotojas galėtų priimti pagrįstą sprendimą, kaip patvirtinama registracijos dokumento ir vertybinių popierių rašto turiniu.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  ESMA parengia kompetentingų institucijų atliekamo rizikos veiksnių specifiškumo ir reikšmingumo vertinimo ir rizikos veiksnių skirstymo į kategorijas gaires.

2.  ESMA parengia rizikos veiksnių specifiškumo ir reikšmingumo vertinimo gaires. Be to, ESMA parengia gaires, padėsiančias kompetentingoms institucijoms apžvelgti rizikos veiksnius taip, kad emitentai būtų skatinami tinkamai ir kryptingai juos atskleisti.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Informacija apie buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nustatytus mokesčius už prospektų, registracijos dokumentų, įskaitant universalius registracijos dokumentus, priedus ir pataisas, patvirtinimą ir oficialų universalių registracijos dokumentų, jų pataisų ir galutinių sąlygų pateikimą atskleidžiama visuomenei bent kompetentingos institucijos interneto svetainėje. .

 

9.  Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyti mokesčiai už prospektų, registracijos dokumentų, įskaitant universalius registracijos dokumentus, priedus ir pataisas, patvirtinimą ir oficialų universalių registracijos dokumentų, jų pataisų ir galutinių sąlygų pateikimą yra proporcingi ir atskleidžiami visuomenei bent kompetentingos institucijos interneto svetainėje.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12.  Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnio, ESMA organizuoja ir atlieka bent vieną kompetentingų institucijų taikomų tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų, įskaitant pranešimus apie patvirtinimą, kuriais keičiasi kompetentingos institucijos, tarpusavio vertinimą. Per tarpusavio vertinimą taip pat įvertinamas įvairios kompetentingų institucijų taikomos tikrinimo ir tvirtinimo metodikos poveikis emitentų gebėjimui pritraukti kapitalo Europos Sąjungoje. Tarpusavio vertinimo ataskaita skelbiama ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento taikymo pradžios. Per tarpusavio vertinimą ESMA, jei reikia, prašo Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nuomonės arba patarimo.

12.  Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnio, ESMA taip pat organizuoja ir atlieka bent vieną kompetentingų institucijų taikomų tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų, įskaitant pranešimus apie patvirtinimą, kuriais keičiasi kompetentingos institucijos, tarpusavio vertinimą. Per tarpusavio vertinimą taip pat įvertinamas įvairios kompetentingų institucijų taikomos tikrinimo ir tvirtinimo metodikos poveikis emitentų gebėjimui pritraukti kapitalo Europos Sąjungoje. Tarpusavio vertinimo ataskaita skelbiama ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento taikymo pradžios. Ataskaita taip pat turi būti prieinama elektroniniu formatu. Per tarpusavio vertinimą ESMA, jei reikia, prašo Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nuomonės arba patarimo.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Visi kompetentingos institucijos imami mokesčiai, susiję su šiame straipsnyje numatyta reklamos kontrole, turi būti tinkamo dydžio.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali reikalauti, kad 7 straipsnyje nurodyta santrauka būtų išversta į jos oficialią (-ias) kalbą (-as), tačiau negali reikalauti jokių kitų prospekto dalių vertimo.

Kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja, kad 7 straipsnyje nurodyta santrauka būtų parengta oficialiomis kalbomis arba viena iš oficialių kalbų, kurios vartojamos toje valstybės narės dalyje, kurioje siūlomas atitinkamas vertybinis popierius, arba kita kalba, priimtina tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms, o jeigu įvadinė santrauka parengiama kita kalba, ji išverčiama į vieną iš tų kalbų.

 

Vertime sąžiningai ir tiksliai perteikiamas originalios santraukos turinys.

 

Jokios priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija negali reikalauti jokių kitų prospekto dalių vertimo.

 

Jei vertybinis popierius valstybėje narėje siūlomas naudojant rinkodaros dokumentus, parengtus viena ar daugiau tos valstybės narės oficialių kalbų, santrauka parengiama bent atitinkamomis oficialiomis kalbomis.

Pagrindimas

Pakeitimas paremtas MIPP ir DIP reglamento 7 straipsniu.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali reikalauti, kad 7 straipsnyje nurodyta santrauka būtų išversta į jos oficialią (-ias) kalbą (-as), tačiau negali reikalauti jokių kitų prospekto dalių vertimo.

Kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja, kad 7 straipsnyje nurodyta santrauka būtų parengta oficialiomis kalbomis arba viena iš oficialių kalbų, kurios vartojamos toje valstybės narės dalyje, kurioje siūlomas atitinkamas vertybinis popierius, arba kita kalba, priimtina tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms, o jeigu įvadinė santrauka parengiama kita kalba, ji išverčiama į vieną iš tų kalbų.

 

Vertime sąžiningai ir tiksliai perteikiamas originalios santraukos turinys.

 

Jokios priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija negali reikalauti jokių kitų prospekto dalių vertimo.

 

Jei vertybinis popierius valstybėje narėje siūlomas naudojant rinkodaros dokumentus, parengtus viena ar daugiau tos valstybės narės oficialių kalbų, santrauka parengiama bent atitinkamomis oficialiomis kalbomis.

Pagrindimas

Pakeitimas paremtas MIPP ir DIP reglamento 7 straipsniu.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikydamos 27 straipsnį ir, jei manoma, kad to reikia, taikydamos 26 straipsnį, valstybių narių kompetentingos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis dėl keitimosi informacija su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis ir dėl įpareigojimų, kylančių pagal šį reglamentą, vykdymo užtikrinimo trečiosiose šalyse. Tais bendradarbiavimo susitarimais užtikrinamas bent efektyvus keitimasis informacija, kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

Taikydamos 27 straipsnį ir, jei manoma, kad to reikia, 26 straipsnį, valstybių narių kompetentingos institucijos sudaro priežiūros bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis dėl keitimosi informacija ir dėl įpareigojimų, kylančių pagal šį reglamentą, vykdymo užtikrinimo trečiosiose šalyse. Tais priežiūros bendradarbiavimo susitarimais užtikrinamas efektyvus keitimasis informacija, kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintos optimalios ataskaitų teikimo procedūros šio reglamento pažeidimų atvejais.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą

Nuorodos

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

18.1.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

18.1.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Vicky Ford

2.2.2016

Svarstymas komitete

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Priėmimo data

14.6.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

15

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Edward Czesak, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniela Aiuto


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą

Nuorodos

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.11.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

18.1.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

18.1.2016

JURI

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

24.5.2016

LIBE

14.12.2015

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Petr Ježek

26.11.2015

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Philippe De Backer

 

 

 

Svarstymas komitete

15.2.2016

7.4.2016

13.7.2016

 

Priėmimo data

13.7.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

7

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

David Coburn, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pascal Arimont, Bas Eickhout, Joachim Starbatty, Harald Vilimsky

Pateikimo data

19.7.2016

Teisinis pranešimas - Privatumo politika