Процедура : 2013/0432(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0239/2016

Внесени текстове :

A8-0239/2016

Разисквания :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Обяснение на вота
PV 05/07/2017 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

ДОКЛАД     ***I
PDF 1093kWORD 662k
19.7.2016
PE 575.381v02-00 A8-0239/2016

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Кая Калас

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0884),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 33 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0033/2014),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени от литовския парламент и от шведския парламент в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

–  като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по международна търговия (A8-0239/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове ... от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33 и 114 от него,

Обосновка

Член 114 относно създаването и функционирането на вътрешния пазар и също част от правното основание на Митническия кодекс на Съюза следва да бъдат добавени към правното основание на настоящата директива.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)   Настоящата директива следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета1.

 

___________________

 

1 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

Обосновка

В изменението се подчертава отново значението на това настоящата директива да бъде в съответствие с разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (МКС).

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)   Вследствие на това митническите нарушения и наказания следват 28 различни правни рамки. В резултат на това дадено нарушение на митническото законодателство на Съюза не се третира по еднакъв начин в целия Съюз и наказанията, които могат да бъдат наложени във всеки отделен случай, се различават по своя характер и тежест в зависимост от държавата членка, която налага наказанието.

(2)   Митническите нарушения и наказания следват 28 различни правни рамки. В резултат на това дадено нарушение на митническото законодателство на Съюза не се третира по еднакъв начин в целия Съюз и наказанията, които могат да бъдат наложени във всеки отделен случай, се различават по своя характер и тежест в зависимост от държавата членка, която налага наказанието, което води до евентуални загуби на приходи за държавите членки и нарушения на търговията.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)   Това различие в правните системи на държавите членки не само се отразява върху оптималното управление на митническия съюз, но и пречи на постигането на равнопоставени условия на конкуренция за икономическите оператори в рамките на митническия съюз, тъй като оказва въздействие върху техния достъп до митнически опростявания и улеснения.

(3)   Това различие в правните системи на държавите членки не само се отразява върху оптималното управление на митническия съюз и на нужната прозрачност за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар по отношение на начините, по които се разглеждат нарушенията от различните митнически органи, но и пречи на постигането на равнопоставени условия на конкуренция за икономическите оператори в рамките на митническия съюз, които вече подлежат на различен набор от правила в Съюза, тъй като оказва въздействие върху техния достъп до митнически опростявания и улеснения.

Обосновка

Различието в правните системи на държавите членки създава липса на прозрачност относно това как се наказват или не се наказват нарушенията, като по този начин се подкопава функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)   Следва да бъде определен списък на деянията, които да бъдат считани за нарушения на митническо законодателство на Съюза и да водят до наказания. Посочените митнически нарушения следва да се базират изцяло на задълженията, произтичащи от митническото законодателство, с директни препратки към Кодекса. Настоящата директива не определя дали държавите членки следва да прилагат административни наказания или наказания, имащи наказателноправен характер, по отношение на посочените митнически нарушения.

(6)   В настоящата директива следва да бъде определен списък на деянията, които да бъдат считани за нарушения на митническо законодателство на Съюза, и да водят до наказания. Посочените митнически нарушения следва да се базират изцяло на задълженията, произтичащи от митническото законодателство, с директни препратки към Кодекса. Настоящата директива предвижда, че държавите членки следва да прилагат наказания, които нямат наказателноправен характер , по отношение на посочените митнически нарушения. Следва също да е възможно за държавите членки да предвидят налагането на наказания, които имат наказателноправен характер, в съответствие с националното право и правото на Съюза, вместо наказания, които нямат такъв характер, когато естеството и тежестта на въпросното нарушение го изискват, за да може наложеното наказание да бъде възпиращо, ефективно и пропорционално.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)   Първата категория деяния следва да включват митническите нарушения, основани на обективна отговорност, при която не се изисква какъвто и да е елемент на вина с оглед на обективния характер на свързаните с нея задължения и на факта, че лицата, отговарящи за тяхното изпълнение, не могат да пренебрегват съществуването им и обвързващия им характер.

заличава се

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)   Втората и третата категория деяния следва да включват митническите нарушения, извършени непредпазливо или умишлено, при които съответно този субективен елемент следва да бъде установен, за да може да възникне отговорност.

заличава се

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)   С цел да се гарантира правната сигурност, следва да се предвиди, че действие или бездействие, което е в резултат от грешка от страна на митническите органи, не следва да се счита за митническо нарушение.

(10)   С цел да се гарантира правната сигурност следва да се предвиди, че действие или бездействие, което е в резултат от грешка от страна на митническите органи съгласно определението в Кодекса, не следва да се счита за представляващо митническо нарушение.

Обосновка

Член 119 от Митническия кодекс на Съюза определя какво е грешка от страна на митническите органи.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)   С цел да се сближат националните системи на държавите членки за налагане на наказания, скалите на наказанията, следва да бъдат установени така, че да отразяват различните категории митнически нарушения и тяхната тежест. За целите на налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи наказания, държавите членки следва също така да гарантират, че техните компетентните органи вземат предвид специфични утежняващи или смекчаващи обстоятелства при определяне на вида и размера на наказанията, които следва да бъдат наложени.

(12)   С цел да се сближат националните системи на държавите членки за налагане на наказания скалите на наказанията следва да бъдат установени така, че да отразяват тежестта на митническите нарушения. За целите на налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи наказания, държавите членки следва също така да гарантират, че техните компетентните органи вземат предвид специфични утежняващи или смекчаващи обстоятелства при определяне на вида и размера на наказанията, които следва да бъдат наложени.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)   Единствено в случаи, когато сериозните нарушения са свързани не с отклонените от облагане мита, а със стойността на съответните стоки, например в случай на нарушения, свързани с правата върху интелектуалната собственост или със стоки с наложени забрани или ограничения, митническите органи следва да основават наложеното наказание на стойността на стоките.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)   Давностният срок за производството по митническите нарушения следва да бъде определен на четири години от датата, на която е извършено митническото нарушение или, в случай на продължавани или повторни нарушения, при прекратяване на деянието, представляващо това нарушение. Държавите членки следва да гарантират, че давностният срок се прекъсва от акт, свързан с разследване или съдебно производство по отношение на митническото нарушение. Държавите членки могат да определят случаи на спиране на давностния срок. Образуването или продължаването на тези производства следва да бъде прекратявано след изтичане на срок от осем години, докато давностният срок за принудително изпълнение на дадено наказание следва да бъде три години.

(13)   Давностният срок за производството по митническите нарушения следва да бъде определен на четири години от датата, на която е извършено митническото нарушение или, в случай на продължавани или повторни нарушения, при прекратяване на деянието, представляващо това нарушение. Държавите членки следва да гарантират, че давностният срок се прекъсва от акт, свързан с разследване или съдебно производство по отношение на същото митническо нарушение, или от акт, извършен от лицето, носещо отговорност за нарушението. Следва да бъде възможно за държавите членки да определят случаи, при които давностният срок е спрян. Производствата следва да се преустановяват по давност, независимо от прекъсванията на давностния срок, след изтичането на срок от осем години, докато давностният срок за принудително изпълнение на дадено наказание следва да бъде три години.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)   Следва да се предвиди временно преустановяване на административното производство за митнически нарушения в случаите, когато е образувано наказателно производство срещу същото лице във връзка със същите факти. Продължаването на административното производство след приключване на наказателното производство следва да бъде възможно само в строго съответствие с принципа ne bis in idem.

(14)   Следва да се предвиди временно преустановяване на административното производство за митнически нарушения в случаите, когато е образувано наказателно производство срещу същото лице във връзка със същите факти. Продължаването на административното производство след приключване на наказателното производство следва да бъде възможно само в строго съответствие с принципа ne bis in idem, което означава, че едно и също нарушение не трябва да бъде наказвано два пъти.

Обосновка

Това изменение засилва позоваването на правната доктрина, че никое лице не следва да бъде наказвано два пъти за едно и също нарушение.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)   Общата цел на настоящата директива е да гарантира ефективното прилагане на митническото законодателство на Съюза. Правната рамка, предвидена в настоящата директива, обаче не позволява интегриран подход към прилагането, включително към надзора, контрола и разследванията. Следователно от Комисията се изисква да представи пред Европейския парламент и Съвета доклад относно тези аспекти, включително относно изпълнението на общата рамка за управление на риска, за да се прецени дали е необходимо допълнително законодателство.

Обосновка

За да постигне интегриран подход към прилагането, Комисията следва да направи оценка на всички елементи, необходими за постигане на целта за единно прилагане на митническото законодателство и по-специално за сближаване на начините, по които се прилага контролът на територията на Съюза.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)   С настоящата директива се цели задълбочаване на митническото сътрудничество чрез сближаване на националните законодателства в областта на митническите наказания. Като се има предвид, че понастоящем правните традиции в държавите членки се различават значително, не е възможно да се постигне цялостна хармонизация в тази област.

Обосновка

В това съображение отново се заявяват целите, посочени в правните основания, залегнали в основата на настоящото предложение за директива.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Настоящата директива установява рамка, отнасяща се до нарушенията на митническото законодателство на Съюза, и предвижда наказания за тези нарушения.

1.   Целта на настоящата директива е да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар и да определи рамката, отнасяща се до нарушенията на митническото законодателство на Съюза, и предвижда налагането на наказания, които нямат наказателноправен характер, за тези нарушения чрез сближаване на разпоредбите, установени в законови, подзаконови и административни актове на държавите членки.

Обосновка

Тъй като член 114 е добавен към правното основание, формулировката на член 1 трябва да бъде променена, както е посочено по-горе.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.   Настоящата директива обхваща задълженията на държавите членки към търговските партньори на Европейския съюз, както и към Световната търговска организация и Световната митническа организация, с оглед на установяването на единен и ефективен вътрешен пазар, като същевременно се улеснява търговията и се обезпечава сигурност.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Митнически нарушения и наказания

Общи принципи

Държавите членки предвиждат разпоредби относно наказанията по отношение на митническите нарушения, посочени в членове 3 6.

1.   Държавите членки предвиждат разпоредби относно наказанията по отношение на митническите нарушения, посочени в членове 3 и 6, в строго съответствие с принципа ne bis in idem.

 

Държавите членки гарантират, че действията или бездействията, посочени в членове 3 и 6, представляват митнически нарушения в случаите, когато са извършени непредпазливо или умишлено.

 

Държавите членки могат да предвидят налагането на наказания, които имат наказателноправен характер, в съответствие с националното право и правото на Съюза, вместо наказания, които нямат такъв характер, когато естеството и тежестта на въпросното нарушение го изискват, за да може наложеното наказание да бъде възпиращо, ефективно и пропорционално.

 

2.   За целите на настоящата директива:

 

a)  митническите органи определят дали нарушението е извършено непредпазливо, което означава, че отговорното лице не е упражнило разумна грижа по отношение на контрола върху своите дейности, или е предприело мерки, които са явно недостатъчни, за да избегне настъпването на обстоятелства, които водят до нарушението, когато рискът от неговото настъпване е разумно предвидим;

 

б)  митническите органи установяват дали нарушението е извършено умишлено, което означава, че действието или бездействието е извършено от отговорното лице със съзнанието, че това действие или бездействие представлява нарушение, или с цел преднамерено и съзнателно нарушение на митническото законодателство;

 

в)  техническите грешки не представляват митническо нарушение, освен ако от всички обстоятелства не става ясно, че са извършени в резултат на небрежност или с умисъл.

Изменение     18

Предложение за директива

Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2a

 

Улесняване на търговията

 

За да се спазят задълженията на Съюза по Споразумението на СТО за улесняване на търговията, държавите членки работят съвместно за създаването на система за сътрудничество, включваща всички държави членки. Тази система има за цел: координиране на ключови показатели за изпълнението по отношение на митническите наказания (анализ на броя на жалбите, процент на повторно нарушение и др.); разпространение на най-добри практики сред митническите администрации (ефективност на контрола и наказанията, намаляване на административните разходи и др.); предаване на опита на стопанските субекти и създаване на връзки между тях; мониторинг на начина, по който митническите администрации извършват своите дейности, и осъществяване на статистическа дейност по нарушенията, извършени от дружества от трети държави. В рамките на системата за сътрудничество всички държави членки се уведомяват незабавно за разследванията на митнически нарушения и за установените нарушения по начин, целящ улесняването на търговията, предотвратяването на навлизането на незаконни стоки на вътрешния пазар и подобряването на ефективността на проверките.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Митнически нарушения, свързани с обективна отговорност

Митнически нарушения

Държавите членки гарантират, че следните действия или бездействия представляват митнически нарушения, независимо от това дали има някакъв елемент на вина:

Държавите членки гарантират, че следните действия или бездействия представляват митнически нарушения:

a)   неизпълнение от страна на лицето, което подава митническа декларация, декларация за временно складиране, обобщена декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане, декларация за реекспорт или уведомление за реекспорт, на задължението за осигуряване на точността и пълнотата на информацията, предоставена в декларацията, уведомлението или заявлението в съответствие с член 15, параграф 2, буква а) от Кодекса;

a)   неизпълнение от страна на лицето, което подава митническа декларация, декларация за временно складиране, обобщена декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане, декларация за реекспорт или уведомление за реекспорт, на задължението за осигуряване на точността и пълнотата на информацията, предоставена в декларацията, уведомлението или заявлението в съответствие с буква а) от член 15, параграф 2 от Кодекса;

б)   неизпълнение от страна на лицето, което подава митническа декларация, декларация за временно складиране, обобщена декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане, декларация за реекспорт или уведомление за реекспорт, на задължението за осигуряване на автентичността, точността и валидността на всички придружаващи документи, в съответствие с член 15, параграф 2, буква б) от Кодекса;

б)   неизпълнение от страна на лицето, което подава митническа декларация, декларация за временно складиране, обобщена декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане, декларация за реекспорт или уведомление за реекспорт, на задължението за осигуряване на автентичността, точността и валидността на всички придружаващи документи, в съответствие с буква б) от член 15, параграф 2 от Кодекса;

в)   неподаване от страна на лицето на обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 127 от Кодекса, на уведомление за пристигане на плавателен съд или на въздухоплавателно средство в съответствие с член 133 от Кодекса, на декларация за временно складиране в съответствие с член 145 от Кодекса, на митническа декларация в съответствие с член 158 от Кодекса, на предварително уведомление за дейности в свободните зони в съответствие с член 244, параграф 2 от Кодекса, на предварителна декларация за заминаване в съответствие с член 263 от Кодекса, на декларация за реекспорт съгласно член 270 от Кодекса, на обобщена декларация за напускане в съответствие с член 271 от Кодекса или на уведомление за реекспорт в съответствие с член 274 от Кодекса;

в)   неподаване от страна на лицето на обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 127 от Кодекса, на уведомление за пристигане на плавателен съд или на въздухоплавателно средство в съответствие с член 133 от Кодекса, на декларация за временно складиране в съответствие с член 145 от Кодекса, на митническа декларация в съответствие с член 158 от Кодекса, на предварително уведомление за дейности в свободните зони в съответствие с член 244, параграф 2 от Кодекса, на предварителна декларация за заминаване в съответствие с член 263 от Кодекса, на декларация за реекспорт съгласно член 270 от Кодекса, на обобщена декларация за напускане в съответствие с член 271 от Кодекса или на уведомление за реекспорт в съответствие с член 274 от Кодекса;

г)   неизпълнение от страна на икономически оператор на задължението да съхранява документи и друга информация, свързани с извършването на митнически формалности, на всякакъв носител, за периода от време, който се изисква от митническото законодателство в съответствие с член 51 от Кодекса;

г)   неизпълнение от страна на икономически оператор на задължението да съхранява документи и друга информация, свързани с извършването на митнически формалности, на всякакъв носител, за периода от време, който се изисква от митническото законодателство в съответствие с член 51 от Кодекса;

д)   преместване на стоки, въведени на митническата територия на Съюза, от мястото на митнически надзор без разрешението на митническите органи в противоречие с член 134, параграф 1, първа и втора алинея от Кодекса;

д)   преместване на стоки, въведени на митническата територия на Съюза, от мястото на митнически надзор без разрешението на митническите органи в противоречие с член 134, параграф 1, първа и втора алинея от Кодекса;

е)   отклоняване на стоки от митнически надзор в противоречие с член 134, параграф 1, четвърта алинея, член 158, параграф 3 и член 242 от Кодекса;

е)   отклоняване на стоки от митнически надзор в противоречие с член 134, параграф 1, четвърта алинея, член 158, параграф 3 и член 242 от Кодекса;

ж)   неизпълнение от страна на лице, въвеждащо стоки на митническата територия на Съюза, на задълженията, свързани с превозването на стоките до подходящото място в съответствие с член 135, параграф 1 от Кодекса, или с уведомяването на митническите органи, когато задълженията не могат да бъдат изпълнени, в съответствие с член 137, параграфи 1 и 2 от Кодекса;

ж)   неизпълнение от страна на лице, въвеждащо стоки на митническата територия на Съюза, на задълженията, свързани с превозването на стоките до подходящото място в съответствие с член 135, параграф 1 от Кодекса, или с незабавното уведомяване на митническите органи, когато задълженията не могат да бъдат изпълнени, в съответствие с член 137, параграфи 1 и 2 от Кодекса, както и с уведомяването за мястото, на което се намират стоките;

з)   неизпълнение от страна на лицето, въвеждащо стоки в свободна зона, когато свободната зона граничи със сухоземна граница между държава членка и трета държава, да въведе тези стоки директно в тази свободна зона, без те да преминават през друга част от митническата територия на Съюза в съответствие с член 135, параграф 2 от Кодекса;

з)   неизпълнение от страна на лицето, въвеждащо стоки в свободна зона, когато свободната зона граничи със сухоземна граница между държава членка и трета държава, да въведе тези стоки директно в тази свободна зона, без те да преминават през друга част от митническата територия на Съюза в съответствие с член 135, параграф 2 от Кодекса;

и)   непредставяне от страна на декларатора по отношение на временно складиране или митническа процедура, на документи на митническите органи, когато законодателството на Съюза поставя такова изискване или когато това е необходимо за осъществяване на митнически контрол в съответствие с член 145, параграф 2 и член 163, параграф 2 от Кодекса;

и)   непредставяне от страна на декларатора по отношение на временно складиране или митническа процедура, на документи на митническите органи, когато законодателството на Съюза поставя такова изискване или когато това е необходимо за осъществяване на митнически контрол в съответствие с член 145, параграф 2 и член 163, параграф 2 от Кодекса;

й)   непоставяне от страна на икономически оператор, отговорен за несъюзни стоки, които са в режим на временно складиране, на посочените стоки под митнически режим или нереекспортиране на тези стоки в дадения срок в съответствие с член 149 от Кодекса;

й)   непоставяне от страна на декларатора по отношение на временно складиране, или на лицето, което съхранява стоките в случаите, когато те се съхраняват на други места, определени или одобрени от митническите органи, отговорни за несъюзни стоки, които са в режим на временно складиране, на стоките под митнически режим или неекспортиране на стоките в рамките на определения срок в съответствие с член 149 от Кодекса;

к)   неналичие, на съхранение при декларатора и на разположение на митническите органи при подаването на митническата декларация или допълнителна декларация, на придружаващите документи, изисквани за прилагането на въпросния режим в съответствие с член 163, параграф 1 и член 167, параграф 1, втора алинея от Кодекса;

к)   неналичие, на съхранение при декларатора и на разположение на митническите органи при подаването на митническата декларация или допълнителна декларация, на придружаващите документи, изисквани за прилагането на въпросния режим в съответствие с член 163, параграф 1 и член 167, параграф 1, втора алинея от Кодекса;

л)   неподаване от страна на декларатора за митнически режим, в случай на опростена декларация съгласно член 166 от Кодекса или под формата на вписване в отчетността на декларатора съгласно член 182 от Кодекса, на допълнителна декларация в компетентното митническо учреждение в рамките на конкретен срок в съответствие с член 167, параграф 1 от Кодекса;

л)   неподаване от страна на декларатора за митнически режим, в случай на опростена декларация съгласно член 166 от Кодекса или под формата на вписване в отчетността на декларатора съгласно член 182 от Кодекса, на допълнителна декларация в компетентното митническо учреждение в рамките на конкретен срок в съответствие с член 167, параграф 1 от Кодекса;

м)   премахване или унищожаване на средства за идентифициране, поставени от митническите органи върху стоки, опаковка или транспортни средства, без предварително разрешение, издадено от митническите власти в съответствие с член 192, параграф 2 от Кодекса;

м)   премахване или унищожаване на средства за идентифициране, поставени от митническите органи върху стоки, опаковка или транспортни средства, без предварително разрешение, издадено от митническите власти в съответствие с член 192, параграф 2 от Кодекса;

н)   неприключване от страна на титуляря на режим активно усъвършенстване на митнически режим в рамките на определения срок в съответствие с член 257 от Кодекса;

н)   неприключване от страна на титуляря на режим активно усъвършенстване на митнически режим в рамките на определения срок в съответствие с член 257 от Кодекса;

o)   неизвършване на износ на дефектните стоки от страна на титуляря на режим пасивно усъвършенстване рамките на определения срок в съответствие с член 262 от Кодекса;

o)   неизвършване на износ на дефектните стоки от страна на титуляря на режим пасивно усъвършенстване рамките на определения срок в съответствие с член 262 от Кодекса;

п)   строителство на сграда в свободна зона без одобрение от страна на митническите органи в съответствие с член 244, параграф 1 от Кодекса;

п)   строителство на сграда в свободна зона без предварителното одобрение от страна на митническите органи в съответствие с член 244, параграф 1 от Кодекса;

р)   неплащане на вносни или износни мита от лицето-платец в рамките на определения срок в съответствие с член 108 от Кодекса.

р)   неплащане на вносни или износни мита от лицето-платец в рамките на определения срок в съответствие с член 108 от Кодекса;

 

ра)   непредоставяне от страна на икономически оператор, в отговор на искане от митническите органи, на необходимите документи и информация в подходяща форма и в рамките на разумен срок, и неоказване на цялото необходимо съдействие за извършването на митническите формалности или контрол в съответствие с член 15, параграф 1 от Кодекса;

 

рб)   неизпълнение от страна на титуляря на решение, отнасящо се до прилагането на митническото законодателство, на задълженията му, произтичащи от това решение в съответствие с член 23, параграф 1 от Кодекса;

 

рв)   неуведомяване от страна на титуляря на решение, отнасящо се до прилагането на митническото законодателство, на митническите органи незабавно за всяка промяна, настъпила след издаването му, която може да повлияе върху продължаване на действието му или върху съдържанието му в съответствие с член 23, параграф 2 от Кодекса;

 

рг)   непредставяне от страна на титуляря на режим съюзен транзит на стоките в непроменено състояние на получаващото митническо учреждение в определения срок в съответствие с член 233, параграф 1, буква а) от Кодекса;

 

рд)   разтоварване или претоварване на стоки от превозните средства, в които се намират, без разрешение, издадено от митническите органи, или на места, които не са определени или одобрени от тези органи в съответствие с член 140 от Кодекса;

 

ре)   съхранение на стоки в съоръжения за временно складиране или митнически складове без разрешение, издадено от митническите органи в съответствие с членове 147 и 148 от Кодекса;

 

рж)   неизпълнение от страна на титуляря на разрешението или от страна на титуляря на режима на задълженията, произтичащи от съхраняването на стоките, които се намират под режим митническо складиране, в съответствие с член 242, параграф 1, букви а) и б) от Кодекса;

 

рз)   предоставяне на митническите органи на невярна информация или документи с невярно съдържание, изисквани от тези органи в съответствие с член 15 или член 163 от Кодекса;

 

ри)   използване от страна на икономически оператор на невярна или непълна информация или на подправени, неверни или невалидни документи с цел да получи разрешение от митническите органи за:

 

i)   получаване на статут на одобрен икономически оператор в съответствие с член 38 от Кодекса;

 

ii)   използване на опростена декларация в съответствие с член 166 от Кодекса;

 

iii)   използване на други митнически опростявания в съответствие с членове 177, 179, 182 и 185 от Кодекса; или

 

iv)   поставяне на стоките под специален режим в съответствие с член 211 от Кодекса;

 

рй)   въвеждане или извеждане на стоки във или от митническата територия на Съюза, без същите да бъдат представени на митническите органи в съответствие с членове 139 и 245 или член 267, параграф 2 от Кодекса;

 

рк)   усъвършенстване на стоки в митнически склад без разрешение, предоставено от митническите органи в съответствие с член 241 от Кодекса;

 

рл)   придобиване или държане на стоки, участващи в едно от митническите нарушения, посочени в точки рг) и рй) от настоящия член.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

заличава се

Митнически нарушения, извършени непредпазливо

 

Държавите членки гарантират, че следните действия или бездействия представляват митнически нарушения, когато са извършени непредпазливо:

 

a)   непоставяне от страна на икономически оператор, отговорен за несъюзни стоки, които са в режим на временно складиране, на посочените стоки под митнически режим или нереекспортиране на тези стоки в дадения срок в съответствие с член 149 от Кодекса;

 

б)   неоказване от страна на икономическия оператор на цялото необходимо съдействие за извършването на митническите формалности или контрол в съответствие с член 15, параграф 1 от Кодекса;

 

в)   неизпълнение от страна на титуляря на решение, отнасящо се до прилагането на митническото законодателство, на задълженията му, произтичащи от това решение в съответствие с член 23, параграф 1 от Кодекса;

 

г)   неуведомяване от страна на титуляря на решение, отнасящо се до прилагането на митническото законодателство, на митническите органи незабавно за всяка промяна, настъпила след издаването му, която може да повлияе върху продължаване на действието му или върху съдържанието му в съответствие с член 23, параграф 2 от Кодекса;

 

д)   непредставяне от страна на икономическия оператор на стоките, въведени на митническата територия на Съюза, на митническите органи в съответствие с член 139 от Кодекса;

 

е)   непредставяне от страна на титуляря на режим съюзен транзит на стоките в непроменено състояние на получаващото митническо учреждение в определения срок в съответствие с член 233, параграф 1, буква а) от Кодекса;

 

ж)   непредставяне от страна на икономическия оператор на стоките, въведени в свободна зона, на митническите органи в съответствие с член 245 от Кодекса;

 

з)   непредставяне от страна на икономическия оператор на стоките, предназначени да бъдат изведени от Съюза, на митническите органи при напускане в съответствие с член 267, параграф 2 от Кодекса;

 

и)   разтоварване или претоварване на стоки от превозните средства, на които се намират, без разрешение, издадено от митническите органи, или на места, които не са определени или одобрени от тези органи в съответствие с член 140 от Кодекса;

 

й)   съхранение на стоки в съоръжения за временно складиране или митнически складове без разрешение, издадено от митническите органи в съответствие с членове 147 и 148;

 

к)   неизпълнение, от страна на титуляря на разрешението или титуляря на режима на задълженията, произтичащи от съхраняването на стоките, които се намират под режим митническо складиране, в съответствие с член 242, параграф 1, букви а) и б) от Кодекса.

 

Обосновка

Всички нарушения могат да бъдат извършени или непредпазливо, или умишлено, поради което този член се изтрива и списъкът с нарушения, който преди е бил в рамките на този член, се класифицира по отношение на тяхната тежест.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

заличава се

Митнически нарушения, извършени умишлено

 

Държавите членки гарантират, че следните действия или бездействия представляват митнически нарушения, когато са извършени умишлено:

 

a) предоставяне на митническите органи на невярна информация или документи с невярно съдържание, изисквани от тези органи в съответствие с член 15 или член 163 от Кодекса;

 

i) за получаване на статут на одобрен икономически оператор в съответствие с член 38 от Кодекса,

 

ii) за използване на опростена декларация в съответствие с член 166 от Кодекса,

 

iii)  за използване на други митнически опростявания в съответствие с членове 177, 179, 182 и 185 от Кодекса,

 

iv)  за поставяне на стоките под специален режим в съответствие с член 211 от Кодекса;

 

в) въвеждане или извеждане на стоки във или от митническата територия на Съюза без същите да бъдат представени на митническите органи в съответствие с членове 139 и 245 или член 267, параграф 2 от Кодекса;

 

г) неизпълнение от страна на титуляря на решение, отнасящо се до прилагането на митническото законодателство, на задълженията му, произтичащи от това решение в съответствие с член 23, параграф 1 от Кодекса;

 

д) неуведомяване от страна на титуляря на решение, отнасящо се до прилагането на митническото законодателство, на митническите органи незабавно за всяка промяна, настъпила след издаването му, която може да повлияе върху продължаване на действието му или върху съдържанието му в съответствие с член 23, параграф 2 от Кодекса;

 

е) усъвършенстване на стоки в митнически склад без разрешение, предоставено от митническите органи в съответствие с член 241 от Кодекса;

 

ж) придобиване или държане на стоки, участващи в едно от митническите нарушения, посочени в член 4, буква е) и в буква в) от настоящия член.

 

Изменение    22

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Подбудителство, помагачество, съучастие и опит за извършване на нарушение

Подбудителство, помагачество, съучастие и опит за извършване на нарушение

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че подбудителството или помагачеството и съучастието в действие или бездействие, посочени в член 5, представлява митническо нарушение.

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че подбудителството или помагачеството и съучастието в действие или бездействие, посочени в член 8б, параграф 2, представлява митническо нарушение.

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че опитът за извършване на действие или бездействие, посочени в член 5, букви а) и б), представлява митническо нарушение.

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че опитът за извършване на действие или бездействие, посочени в член 3, букви ри) и рй), представлява митническо нарушение.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Наличие на грешка от страна на митническите органи

Наличие на грешка от страна на митническите органи

Действията или бездействията, посочени в членове 36, не представляват митнически нарушения, когато са в резултат на грешка от страна на митническите органи.

Действията или бездействията, посочени в членове 3 и 6, не представляват митнически нарушения, когато са в резултат на грешка от страна на митническите органи, в съответствие с член 119 от Кодекса и митническите органи са отговорни, ако грешките причиняват вреди.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Държавите членки гарантират, че юридическите лица носят отговорност за митнически нарушения, извършени в тяхна полза от лице, действащо индивидуално или като част от орган на юридическото лице, което има водеща позиция в рамките на юридическото лице въз основа на някое от следните:

1.   Държавите членки гарантират, че юридическите лица носят отговорност за митническите нарушения, посочени в членове 3 и 6, извършени в тяхна полза от всяко лице, действащо индивидуално или като част от орган на юридическото лице, което има водеща позиция в рамките на юридическото лице въз основа на някое от следните:

Изменение    25

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Държавите членки гарантират също така, че юридическите лица носят отговорност, когато липсата на надзор или контрол от страна на лице, посочено в параграф 1, е направила възможно извършването на митническо нарушение в полза на това юридическо лице, от лице, подчинено на лицето, посочено в параграф 1.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    26

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.   За целите на настоящата директива „юридическо лице“ означава всяко образувание, което има правосубектност съгласно приложимото право, с изключение на държави или органи на публичната власт при упражняването на държавната власт и публични международни организации.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

Фактори, които трябва да се вземат под внимание при извършването на оценка на това дали дадено нарушение е незначително

 

1.   При определянето на това дали дадено нарушение, посочено в член 3, е незначително или не, държавите членки гарантират от самото начало на процеса, т.е. още при определянето на това дали е извършено митническо нарушение, че техните компетентни органи вземат под внимание всички относими обстоятелства, които могат да се окажат приложими, включително дали:

 

a)   нарушението е извършено вследствие на непредпазливост;

 

б)   съответните стоки не са предмет на забрани или ограничения, посочени във второто изречение на член 134, параграф 1 от Кодекса и в член 267, параграф 3, буква д) от Кодекса;

 

в)   нарушението има ограничено въздействие или не оказва никакво въздействие върху размера на митата, които трябва да бъдат платени;

 

г)   лицето, носещо отговорност за нарушението, оказва ефективно съдействие на компетентния орган в рамките на производството;

 

д)   лицето, носещо отговорност за нарушението, доброволно разкрива нарушението, при условие че нарушението все още не е предмет на разследване, за което лицето, носещо отговорност за нарушението, има информация;

 

е)   лицето, носещо отговорност за нарушението, е в състояние да докаже, че полага значителни усилия, за да спазва митническото законодателство на Съюза, като демонстрира високо равнище на контрол върху своите дейности, например чрез система за спазване на митническите разпоредби.

 

ж)   лицето, носещо отговорност за нарушението, е малко или средно предприятие, което няма предишен опит в областта на митническите въпроси.

 

2.   Компетентните органи считат, че дадено нарушение е незначително единствено ако то не е свързано с утежняващите фактори, посочени в член 8б.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8б

 

Фактори, които трябва да се вземат под внимание при оценката за това дали дадено нарушение е тежко

 

1.   При определянето на това дали дадено нарушение по член 3 е тежко или не, държавите членки гарантират от самото начало на процеса, т.е. още при определянето на това дали е извършено митническо нарушение, че техните компетентни органи вземат под внимание всички обстоятелства, които могат да се окажат приложими, а именно:

 

a)   дали нарушението е извършено умишлено;

 

б)   дали нарушението е извършвано в продължение на дълъг период от време, което отразява намерение за продължаване на това нарушение;

 

в)   дали подобно или свързано нарушение продължава да се извършва или се извършва отново, т.е. повече от веднъж;

 

г)   дали нарушението оказва значително въздействие върху размера на отклонението от облагане с вносни или износни мита;

 

д)   дали съответните стоки са предмет на забрани или ограничения, посочени във второто изречение на член 134, параграф 1 от Кодекса и в член 267, параграф 3, буква д) от Кодекса;

 

е)   дали лицето, носещо отговорност за нарушението, отказва да оказва съдействие или да оказва пълно съдействие на компетентния орган;

 

ж)   дали лицето, носещо отговорност за нарушението, е извършило предходни нарушения.

 

2.   Нарушенията, посочени в член 3, букви е), ж), п), ри) и рй), по самото си естество представляват тежки нарушения.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Наказания за митническите нарушения, посочени в член 3

Наказания с ненаказателноправен характер за незначителните митнически нарушения

Държавите членки гарантират налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи наказания за митническите нарушения, посочени в член 3, в следните рамки:

1.   В допълнение към възстановяването на митата, неизплатени поради отклонение от облагане на стоките с тях, държавите членки гарантират налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи наказания с ненаказателноправен характер за митническите нарушения, посочени в член 3, които се считат за незначителни в съответствие с член 8а, в следните рамки:

a)   когато митническото нарушение се отнася за конкретни стоки — глоба или имуществена санкция в размер от % до 5 % от стойността на стоките;

a)   когато митническото нарушение е свързано с отклонението от облагане с мита – глоба или имуществена санкция в максимален размер от 70% от размера на отклонението от облагане с мита;

б)   когато митническото нарушение не се отнася за конкретни стоки — глоба или имуществена санкция в размер от 150 EUR до 7 500 EUR.

б)   когато митническото нарушение не е свързано с отклонението от облагане с мита – глоба или имуществена санкция в максимален размер от 7 500 EUR.

 

2.   При определянето на равнището на налаганите наказания в рамките, предвидени в параграф 1 от настоящия член, държавите членки гарантират, че всички съответни обстоятелства, изброени в член 8а, се вземат под внимание.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

заличава се

Наказания за митническите нарушения, посочени в член 4

 

Държавите членки гарантират налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи наказания за митническите нарушения, посочени в член 4, в следните рамки:

 

a)   когато митническото нарушение се отнася за конкретни стоки — глоба или имуществена санкция в размер до 15 % от стойността на стоките;

 

б)   когато митническото нарушение не се отнася за конкретни стоки — глоба или имуществена санкция в размер до 22 500 EUR.

 

Обосновка

Този член се заличава с цел привеждане в съответствие със заличаването на член 4.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Наказания за митническите нарушения, посочени в членове 5 и 6

Наказания с ненаказателноправен характер за тежки митнически нарушения

Държавите членки гарантират налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи наказания за митническите нарушения, посочени в членове 5 и 6, в следните рамки:

1.   В допълнение към възстановяването на митата, неизплатени поради отклонение от облагане на стоките с тях, държавите членки гарантират налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи наказания с ненаказателноправен характер за митническите нарушения, посочени в членове 3 и 6, които се считат за тежки в съответствие с член 8б, в следните рамки:

a)   когато митническото нарушение се отнася за конкретни стоки — глоба или имуществена санкция в размер до 30 % от стойността на стоките;

a)   когато митническото нарушение е свързано с отклонението от облагане с мита – глоба или имуществена санкция в размер от 70% до 140% от размера на митата, неизплатени поради отклонение от облагане на стоките с тях;

 

aa)   когато митническото нарушение е свързано не с отклонението от облагане с мита, а със стойността на стоките – глоба или имуществена санкция в размер от 15% до 30% от стойността на стоките;

б)   когато митническото нарушение не се отнася за конкретни стоки — глоба или имуществена санкция в размер до 45 000 EUR.

б)   когато митническото нарушение не е свързано нито с отклонение от облагане с мита, нито със стойността на стоките – глоба или имуществена санкция в размер от 7 500 EUR до 45 000 EUR.

 

2.   При определянето на равнището на налаганите наказания в рамките, предвидени в параграф 1 от настоящия член, държавите членки гарантират, че всички съответни обстоятелства, изброени в член 8а и член 8б, параграф 1, се вземат под внимание.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Други наказания с ненаказателноправен характер за тежки нарушения

 

1.   В допълнение към наказанията, посочени в член 11, и в съответствие с Кодекса държавите членки могат да налагат следните неимуществени наказания, когато е извършено тежко нарушение:

 

a)   постоянно или временно отнемане на стоките в полза на държавата;

 

б)   спиране на действието на предоставеното разрешение.

 

2.   В съответствие с Кодекса държавите членки предвиждат, че решенията за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор се отменят в случай на тежко или повторно нарушение на митническото законодателство.

Изменение     33

Предложение за директива

Член 11б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11б

 

Преразглеждане

 

1.  Размерите на глобите, приложими съгласно членове 9 и 11, се преразглеждат от Комисията, съвместно с компетентните органи на държавите членки, пет години след ... [влизането в сила на настоящата директива]. Целта на процедурата по преразглеждане е да се гарантира, че размерите на глобите, налагани в рамките на митническия съюз, са съгласувани в по-голяма степен с оглед на хармонизирането на неговото функциониране.

 

2.  Всяка година Комисията публикува подробни сведения за наказанията, наложени от държавите членки за митническите нарушения, посочени в членове 3 и 6.

 

3.  Държавите членки гарантират спазването на митническото законодателство по смисъла на член 5, точка 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013, както и Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета1.

 

_______________

 

1 Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (OB L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

Изменение    34

Предложение за директива

Член 11в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11в

 

Спогодба

 

Държавите членки осигуряват възможността за постигане на спогодба под формата на процедура, чрез която компетентните органи да могат да постигнат съгласие с лицето, носещо отговорност за нарушението, с цел уреждане на спора по дадено митническо нарушение като алтернатива на образуването или продължаването на съдебно производство, при условие че въпросното лице приеме наказанието, които влиза в сила незабавно.

 

При все това, ако вече е образувано съдебно производство, компетентните органи могат да постигнат спогодба единствено със съгласието на съдебните органи.

 

Комисията предоставя насоки за процедурите за постигане на спогодба, за да се гарантира, че на лицето, отговорно за дадено нарушение, се предоставя възможност за постигане на спогодба в съответствие с принципа на равно третиране и по прозрачен начин и че при всяка сключена спогодба се публикува резултатът от процедурата.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

заличава се

Ефективно налагане на наказания и упражняване на правомощията за налагане на наказания от страна на компетентните органи

 

Държавите членки гарантират, че при определяне на вида и размера на наказанията за митническите нарушения, посочени в членове 3—6, компетентните органи вземат предвид всички относими обстоятелства, включително, когато е целесъобразно:

 

a) тежестта и продължителността на нарушението;

 

факта, че лицето, носещо отговорност за нарушението, е одобрен икономически оператор;

 

размера на отклонението от облагане с вносни или износни мита;

 

факта, че съответните стоки са предмет на забрани или ограничения, посочени във второто изречение на член 134, параграф 1 от Кодекса и в член 267, параграф 3, буква д) от Кодекса, или представляват риск за обществената сигурност;

 

равнището на съдействие, което лицето, носещо отговорност за нарушението, оказва на компетентния орган;

 

предходни нарушения от страна на лицето, носещо отговорност за нарушението.

 

Изменение    36

Предложение за директива

Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Спазване

 

Държавите членки гарантират, че на заинтересованите страни се предоставят лесно достъпни, разбираеми и актуални насоки и публикации за това как да спазват и да продължават да спазват митническото законодателство на Съюза.

Обосновка

В това изменение най-общо се определя как следва да изглеждат насоките и публикациите. С това изменение също така се уточнява, че насоките и публикациите следва да се предоставят на заинтересованите страни.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Давност

Член 13

Давност

1.   Държавите членки гарантират, че давностният срок за производствата, свързани с митническите нарушения, посочени в членове 36, е четири години и започва да тече от деня, в който е извършено митническото нарушение.

1.   Държавите членки гарантират, че давностният срок за образуването на производства, свързани с митническите нарушения, посочени в членове 3 и 6, е четири години и че той започва да тече от деня, в който е извършено митническото нарушение.

2.   Държавите членки гарантират, че в случай на продължаващи или повторни митнически нарушения давностният срок започва да тече от деня, в който действието или бездействието, представляващо митническото нарушение, е прекратено.

2.   Държавите членки гарантират, че в случай на продължаващи или повторни митнически нарушения давностният срок започва да тече от деня, в който действието или бездействието, представляващо митническото нарушение, е прекратено.

3.   Държавите членки гарантират, че давностният срок се прекъсва от всяко действие на компетентните органи, за което въпросното лице е уведомено, и което е свързано с разследване или съдебно производство по отношение на същото митническо нарушение. Давностният срок започва да тече от деня на акта за прекъсването.

3.   Държавите членки гарантират, че давностният срок се прекъсва от всяко действие на компетентните органи, за което въпросното лице е уведомено и което е свързано с разследване или съдебно производство по отношение на същото митническо нарушение, или от действие от страна на лицето, носещо отговорност за нарушението. Давностният срок продължава да тече от деня, в който приключва действието, предизвикало прекъсването.

4.   Държавите членки гарантират, че образуването или продължаването на всякакви производства, свързани с митническите нарушения, посочени в членове 36, се прекратяват след изтичането на срок от осем години, считано от деня, посочен в параграф 1 или 2.

4.   Без да се засяга член 14, параграф 2, държавите членки гарантират, че всяко производство, свързано с митническите нарушения, посочени в член 3 или 6, се преустановява по давност независимо от всяко прекъсване на давностния срок, посочено в параграф 3 от настоящия член, след изтичането на срок от осем години, считано от деня, посочен в параграф 1 или 2 от настоящия член.

5.   Държавите членки гарантират, че давностният срок за принудителното изпълнение на решение за налагане на наказание е три години. Този срок започва да тече от деня, в който решението става окончателно.

5.   Държавите членки гарантират, че давностният срок за принудителното изпълнение на решение за налагане на наказание е три години. Този срок започва да тече от деня, в който решението става окончателно.

6.   Държавите членки определят случаите на спиране на давностните срокове, посочени в параграфи 1, 4 и 5.

6.   Държавите членки определят случаите на спиране на давностните срокове, посочени в параграфи 1, 4 и 5.

Изменение     38

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки си сътрудничат и обменят всякаква информация, необходима за производство, отнасящо се до действие или бездействие, представляващо митническо нарушение, посочено в членове 36, по-специално в случай че повече от една държава членка е образувала производство срещу същото това лице във връзка със същите факти.

Държавите членки си сътрудничат и обменят всякаква информация, необходима за производство, отнасящо се до действие или бездействие, представляващо митническо нарушение, посочено в членове 3 и 6, по-специално в случаите, в които повече от една държава членка е образувала производство срещу същото това лице във връзка със същите факти. Целта на сътрудничеството между държавите членки е да се повиши ефективността на митническите проверки на стоките и да се хармонизират процедурите в рамките на Съюза.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията наблюдава сътрудничеството между държавите членки с оглед на създаването на ключови показатели за изпълнението на митническия контрол и митническите наказания, разпространението на най-добри практики и координацията при обучението на митническите кадри.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

Член 17

Изземване

Изземване

Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с възможност временно да изземват всякакви стоки, транспортни средства или всякакви други инструменти, използвани при извършването на митническите нарушения, посочени в членове 3—6.

Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с възможност временно да изземват всякакви стоки, транспортни средства или други инструменти, използвани при извършването на митническите нарушения, посочени в членове 3 и 6. Ако след налагането на наказание дадена държава членка отнеме за постоянно в полза на държавата такива стоки, тя може по целесъобразност да избере да унищожи, повторно да използва или да рециклира стоките.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В срок до 31 декември 2017 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно другите елементи на прилагането на митническото законодателство на Съюза, например относно надзора, контрола и разследванията, като този доклад е придружен по целесъобразност от законодателно предложение, допълващо настоящата директива.

Обосновка

Разяснява се, че прилагането на митническото законодателство включва други елементи, а не само наказания, например контрол, надзор и разследвания, които също следва да бъдат хармонизирани с оглед на постигането на общата цел, а именно еднаквото прилагане и правоприлагане на митническото законодателство на Съюза.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18a

 

Докладване от държавите членки

 

Държавите членки изпращат на Комисията статистически данни относно нарушенията, които показват кои наказания са наложени във връзка с тези нарушения, за да може Комисията да извърши оценка на прилагането на настоящата директива. Предоставената по този начин информация се изпраща ежегодно след влизането в сила на настоящата директива. Комисията може да използва тези данни при преразглеждането на настоящата директива, за да се подобри сближаването на националните системи за налагане на наказания.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 13 декември 2013 г. Европейската комисия публикува предложение за директива относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания.

Въпреки че митническият съюз се счита за една от основополагащите характеристики на Европейския съюз и за гръбнака на единния пазар, все още липсва интегриран подход към прилагането на митническото законодателство, включително по отношение на наказанията. Това означава, че правилата са едни и същи, но че ако те бъдат нарушени, при прилагането на наказанията се наблюдават значителни разлики.

Митническият съюз и търговската политика са от изключителната компетентност на Европейския съюз, поради което единствено ЕС може да разработи общ подход за прилагането на митническото законодателство. Държавите членки поеха ангажимент да полагат усилия за постигането на две цели, а именно: при взаимодействието помежду си и изпълнението на своите задължения митническите администрации да бъдат толкова ефикасни, колкото би могла да бъде една единна администрация, осигурявайки контрол с равностойни резултати и подкрепа за законната стопанска дейност, но също така и необходимата защита за финансовите интереси на Съюза. При все това е много ясно, че ако към прилагането, включително към наказанията, не се прилага интегриран подход, митническите администрации на държавите членки не са в състояние да действат като единна администрация, по-специално с оглед на значителните различия между системите за наказания в различните държави членки, посочени в доклада на проектната група по митнически санкции от 2010 г.

Тези различия водят до липса на взаимно доверие между администрациите, а доверието и съдействието между митническите администрации са от първостепенно значение за добрата администрация в рамките на митническия съюз и защитата на финансовите интереси на ЕС. Освен това те подкопават равните условия на конкуренция на икономическите оператори в Европейския съюз. Съдът на Европейския съюз е посочил, че различията между митническите наказания са мерки, които по своя ефект са равностойни на количествени ограничения. Рискът от нарушения на пазара и липсата на равни условия на конкуренция вероятно ще се увеличат вследствие на новите разпоредби, свързани със статуса на одобрен икономически оператор, като тежките и повторните нарушения могат да доведат до загуба на статуса (член 39 от Митническия кодекс на Съюза) и съответно се установява връзка между мярката за улесняване на търговията и доказателствата за спазване на митническото законодателство на ЕС в миналото.

Ако се запазят различията между системите за налагане на наказания в държавите членки, това ще означава, че дадено дружество може да загуби статуса си на одобрен икономически оператор в една държава, но при същото нарушение друго дружество, извършващо дейност в друга държава членка, няма да загуби своя статус. Това е все по-актуално с оглед на разрастването на електронната търговия, особено от гледна точка на микропредприятията и частните лица, които се нуждаят от по-висока степен на правна сигурност, що се отнася до системите за спазване на митническите разпоредби, и от повече прозрачност относно начина, по който различните митнически органи подхождат към нарушенията.

Не на последно място е необходимо да има сближаване между системите за налагане на наказания, за да може ЕС да спази външното си задължение съгласно Общото споразумение за митата и търговията.

В член X, параграф 3, буква а) от Общото споразумение за митата и търговията (1994 г.) се предвижда, че:

всяка страна по Споразумението прилага по еднакъв, безпристрастен и разумен начин всички свои закони, регламенти, решения и съдебни решения от вида, описан в параграф 1 от настоящия член.

Изисквания на Митническия кодекс на Съюза

Митническият кодекс на Съюза изисква държавите членки да имат ефективни, пропорционални и възпиращи системи за митнически наказания. Ето защо настоящата директива следва да се стреми към по-висока степен на сближаване на подходите на държавите членки към прилагането на митническото законодателство на ЕС въз основа на член 114 от ДФЕС относно създаването и функционирането на вътрешния пазар и член 33 от ДФЕС относно митническото сътрудничество, както и в съответствие с прилагането на модернизирания митнически кодекс и разработването на електронни митници.

Улесняване на търговията и подобряване на спазването на митническите разпоредби

Директивата следва да отчете, че по-голямата част от икономическите оператори, засегнати от митническите въпроси, са законни предприятия, които се стремят да спазват митническото законодателство. Свързаните с митниците дейности изискват икономическите оператори да се разглеждат като партньори, което обяснява необходимостта от използване предимно на наказания с ненаказателноправен характер, а не на наказания с наказателноправен характер при нарушения като ефективно средство за осигуряване на спазване на митническите разпоредби.

Настоящият доклад изяснява обхвата на Директивата, за да се гарантира, че единствено нарушенията, извършени поради непредпазливост или умишлено, представляват нарушения, като по този начин се премахва обективната отговорност, при която не се изисква какъвто и да е елемент на вина. Определянето на „непредпазливо поведение“ е от съществено значение за Директивата, която хармонизира нарушенията с ненаказателноправен характер, тъй като непредпазливостта не следва да се наказва като престъпление, дори когато са налице обективни обстоятелства като тежки финансови последици. Ако се установи, че дадено лице не е било непредпазливо и че то не е било запознато с фактите и не е могло да предвиди последствията дори при полагане на дължимата грижа, то това лице не следва да понесе наказания. Освен това не следва да се наказва грешка, освен ако тя е част от характерно непредпазливо или умишлено поведение. Нарушенията, извършени умишлено, могат да бъдат наказвани съгласно наказателното право при наличието на определен праг, с цел държавите членки да могат да предприемат мерки, които имат достатъчно възпиращ ефект по отношение на измамите.

За да се гарантира, че наказанията са ефективни, пропорционални и възпиращи, е важно да се предостави достатъчно поле за действие, за да могат митническите органи да извършват оценка на съответните обстоятелства и да решават въз основа на това кое е най-целесъобразното наказание, тъй като този подход е доказал своята ефикасност при ограничаването на неспазването на митническите разпоредби. Директивата следва при все това да определи рамка, която да гарантира, че държавите членка имат общо схващане за смекчаващите и утежняващите обстоятелства, вариращи от доброволното разкриване на нарушение (смекчаващо обстоятелство) до отказа за оказване на съдействие (утежняващо обстоятелство). Разпоредбите относно обективната отговорност са в противоречие с този подход и освен това оспорват някои основни правни принципи като презумпцията за невиновност, тъй като не изискват какъвто и да е елемент на вина. Разпоредбите относно обективната отговорност биха могли да подкопаят растежа и законната търговия и също така е малко вероятно, че те ще бъдат ефективни или че ще подобрят спазването на митническите разпоредби.

При все това следва да се въведе класификация на нарушенията, разграничаваща по-незначителните нарушения от тежките нарушения, по-специално с оглед на възможността одобрените икономически оператори да загубят своя статус, ако извършат тежки или повтарящи се нарушения, и на липсата в Митническия кодекс на Съюза на дефиниция за тежко нарушение. Първоначалната логика на категоризацията на нарушенията на Европейската комисия е запазена, като са включени различни категории, и е взет предвид списъкът на случаите, които държавите членки считат за незначителни нарушения, например неспазването на времевите ограничения.

Пропорционалност

За да се осигури, че е налице пропорционална система на наказания, размерът на глобата не може да се основава на стойността на стоките. Наказанието следва да се основава на размера на отклонението от облагане с мита, тъй като следва да бъде свързано с финансовите последици от нарушението. Наказанията, които се основават на стойността на стоките, могат да доведат до диспропорционална система, при която незначително нарушение, свързано със стока с висока стойност, би могло да доведе до много тежки последици за дружеството. За да се осигури известна гъвкавост в случаите, в които няма определена митническа ставка за въпросната стока или в които нарушението не е свързано с конкретна стока, следва да се определи фиксирана сума. Въпреки че следва да се създаде хармонизирана рамка, е необходимо да има диапазон от прагове, за да могат митническите органи да приспособяват по свое усмотрение глобата в зависимост от утежняващите или смекчаващите обстоятелства. Следва да се разреши налагането и на други наказания, различни от имуществените санкции, например загуба на статуса на одобрен икономически оператор съгласно Митническия кодекс на Съюза или отнемане на стоките в полза на държавата.

Митническите органи следва също така да вземат предвид разходите, свързани със съдебните спорове, по-специално за малките предприятия, и съответно да предвидят възможността за въвеждане на процедура за постигане на спогодба, която следва да бъде придружена от дефиниция, за да се осигури последователност в целия ЕС.

Разграничаване на наказанията с наказателноправен и наказанията с ненаказателноправен характер

Директивата следва да се стреми да хармонизира наказанията с ненаказателноправен характер в случай на нарушения на митническото законодателство, тъй като тя е най-подходящата рамка за подобряване на спазването на митническите разпоредби и за намаляване на броя на нарушенията. Когато нарушенията са извършени умишлено с цел измама, държавите членки могат да предприемат наказателноправни санкции, ако е надвишен определен праг, в съответствие с Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, която предоставя възможност на държавите членки да прилагат ненаказателноправни наказания под същия този праг. Това взаимодействие между двете директиви е в съответствие с практиката в повечето държави членки, които съчетават ненаказателноправните с наказателноправните наказания, за да осигурят спазване на митническото законодателство. При все това Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред не е достатъчна сама по себе си, тъй като няма европейско законодателство, което да предвижда наказания за нарушенията, извършени непредпазливо, които всъщност представляват по-голямата част от нарушенията на митническото законодателство.

Някои понятия, съдържащи се в разпоредбите на Директивата, например подбудителство, помагачество, съучастие и опит за извършване на нарушение, са термини от наказателното право в някои държави членки, но също така са наказуеми извън рамките на наказателното право в седем от държавите членки. Следва да се изясни, че тези действия се извършват умишлено и че съответно те могат да доведат до ненаказателноправни наказания в рамките на обхвата на настоящата директива или до наказателноправни наказания извън обхвата на настоящата директива.

Необходим преход от последващото спазване към предварителното спазване на митническите разпоредби

Държавите членки следва да осигурят, че лицата, които имат контакти с митническата и търговската сфера, са информирани активно относно начините за спазване и за последователно спазване на митническото законодателство. Ето защо до системите на държавите членки за административни наказания следва да се прибягва само в краен случай с цел санкциониране на непредпазливо поведение, като се прецени какво е следвало да знае и направи лицето, носещо отговорност за нарушението, за да предотврати подобни нарушения. Въпросът дали лицето е било непредпазливо следва да се превърне в основен елемент на прилагането на системата на наказания.

Използването на инструментите на ИКТ следва да предостави възможността да се проследява в реално време спазването на правилата и това изисква тясно сътрудничество с операторите, за да се осигури пълно спазване на митническите разпоредби, както и прилагане от страна на държавите членки на разпоредбите относно електронните системи, съдържащи се в Митническия кодекс на Съюза. Освен това държавите членки поеха ангажимент в съответствие с изискванията, посочени в Митническия кодекс на Съюза, да участват в обща система за управление на риска, която Европейската комисия следва да подпомогне допълнително. Това е един от основните фактори за постигане на общ подход към правоприлагането и той допълва създаването на обща система за наказания.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-жа Вики Форд

Председател

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

БРЮКСЕЛ

Относно:  Становище относно правното основание на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

Уважаема г-жо Председател,

С писмо от 29 февруари 2016 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси съгласно член 39, параграф 2 от Правилника за дейността във връзка с разглеждането на целесъобразността на правното основание на горепосоченото предложение.

Въпросната комисия разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 21 април 2016 г.

I – Контекст

С писмо от 29 февруари 2016 г. комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) се отнесе до комисията по правни въпроси съгласно член 39, параграф 2 от Правилника за дейността във връзка с разглеждането на целесъобразността на правното основание на горепосоченото предложение.

Предложението на Комисията се основава на член 33 от ДФЕС, който се отнася до митническото сътрудничество и предоставя на Съюза правомощия да действа в тази област в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Докладчикът на комисията IMCO по това предложение посочи, че 114 от ДФЕС, който се отнася до сближаването на законодателствата за целите на създаването или функционирането на вътрешния пазар, би отразявал по-добре целите на предложението, като това би го привело в съответствие с Митническия кодекс на Съюза(1), който също се основава на член 114 от ДФЕС.

II – Предложението

Въпреки че митническото законодателство е хармонизирано и попада в сферата на компетентност на ЕС, възможността за приемане на законодателни мерки по отношение на наказанията и митническите нарушения остава в сферата на компетентност на държавите членки.

В рамките на програма „Митници 2013“ Комисията извърши оценка на 24 национални системи на държавите членки в областта на митническите нарушения и наказания.(2) Комисията констатира наличието на значителен брой различия в режимите и счете, че тези различия имат отрицателно въздействие. Последствията могат да бъдат усетени не само в международен план, но и в рамките на европейското пространство, тъй като различното правоприлагане в областта на митническото законодателство може да затрудни ефективното управление на митническия съюз. Освен това различните правила биха оказали въздействие върху икономическите оператори, както и върху еднаквите условия на конкуренция, които са в основата на вътрешния пазар. Тези несъответствия бяха признати от Комисията като основание за необходимостта от разглеждания законодателен акт в параграф 1.1 от обяснителния меморандум и в съображение 3 от предложението.

В раздела относно избора на правно основание (параграф 3.1) от обяснителния меморандум Комисията посочва, че „(...) По подобен начин въвеждането на определени улеснения и опростявания в митническото законодателство на Съюза и достъпа на ОИО [одобрени икономически оператори] до тях е солидно основание за допълнително засилване на сътрудничеството между държавите членки.

Предложението съдържа общ списък на действия или бездействия, които следва да се разглеждат като нарушения на Митническия кодекс на Съюза и на други актове от митническото законодателство, като постановява случаите на обективна отговорност и нарушенията, извършени умишлено или непредпазливо (членове 1 – 5 от предложението). Член 6 разглежда подбудителството, помагачеството, съучастието и опита за извършване на деяния, които преди това са били посочени като нарушения. Член 7 от предложението се отнася до грешките от страна на митническите органи, а член 8 – до отговорността на юридическите лица. Членове 9 – 12 установяват материалноправните граници на наказанията и принципите, които следва да ръководят тяхното налагане. Членове 13 и 14 съдържат процесуални разпоредби, свързани с давностните срокове и със спирането на административното производство. Член 15 определя разпоредбите за упражняване на компетентност. Член 16 се отнася до сътрудничеството между държавите членки, като ги задължава да обменят информация и да прилагат принципа „ne bis in idem“, с което гарантира, че срещу никое лице не може да бъде образувано производство във връзка с едни и същи факти в повече от една държава членка. Член 17 задължава държавите членки да осигурят възможността за изземване на всякакви инструменти, използвани при извършването на митническите нарушения. И накрая, предложението съдържа разпоредби за докладване и преглед на изпълнението и транспонирането на директивата (членове 18 – 21).

ІІІ – Предложеното правно основание

Правното основание за разглежданото предложение е член 33 от ДФЕС, който гласи следното:

ГЛАВА 2

МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 33

(предишен член 135 от ДЕО)

В рамките на приложното поле на Договорите, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки за засилване на митническото сътрудничество между държавите членки и между тях и Комисията.

Предлага се член 114 от ДФЕС да бъде включен в правното основание (подчертаването е добавено), като той гласи следното:

ГЛАВА 3

СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА

Член 114

(предишен член 95 от ДЕО)

1. Освен ако в Договорите не е предвидено друго, следващите разпоредби се прилагат за постигане на целите, заложени в член 26. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет, приемат мерките за сближаване на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар.

IV – Съдебна практика

Съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС „изборът на правното основание на общностен акт трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на акта(3). Изборът на неправилно правно основание може следователно да представлява основание за отмяна на въпросния акт.

По принцип дадена мярка трябва да се основава само на едно правно основание. Една мярка може да почива на двойно правно основание единствено ако преследва едновременно няколко цели или съдържа няколко неразривно свързани съставни части, без нито една от тях да е второстепенна по отношение на другата или да е опосредена от нея(4), при условие че процедурите, предвидени за всяко правно основание, не са несъвместими.(5)

V – Анализ

Член 33 от ДФЕС е включен в правното основание на други законодателни актове, приети в областта на митническото сътрудничество, като Митническия кодекс и Регламента „Митници 2020“.(6) Не съществува изрично определение на понятието „митническо сътрудничество“, но тъй като то е посочено в дял II „Свободно движение на стоки“, глава 2 „Митническо сътрудничество“ от ДФЕС, то беше широко използвано във връзка с митническия съюз, например що се отнася до митата, предотвратяването на измамите и проверките на стоки, внасяни на митническата територия на ЕС.(7) Поради тази причина член 33 от ДФЕС е правилното правно основание, когато се работи по рамка за сътрудничество между митническите органи.

Член 114 от ДФЕС е правното основание за мерките за хармонизация във връзка с вътрешния пазар. Мерките за хармонизация по този член изискват като предпоставка наличието на различия по този въпрос в законодателствата на държавите членки, които биха могли да доведат до нарушаване на търговията в рамките на вътрешния пазар. Този член би могъл да се използва, когато има вероятност да възникнат такива различия в националните законодателства, но тази вероятност не може да е чисто хипотетична. Съдът многократно е използвал тази формулировка в своята съдебна практика, макар и да не е дал на практика определение за „вероятност“. При все това Съдът нито веднъж не е приел член 114 от ДФЕС като правно основание за законодателен акт, когато е установил, че различия в националните законодателства не съществуват и не е вероятно да възникнат.

От съдебната практика на Съда следва, че мерките по член 114 от ДФЕС имат за цел подобряването на условията за създаването и функционирането на вътрешния пазар и трябва действително да преследват тази цел, действително да допринасят за премахването на пречките пред свободното движение на стоки или за свободното предоставяне на услуги, или за отстраняването на нарушенията на конкуренцията.(8)

Предложението на Комисията има за цел да отстрани проблемите, произтичащи от различията в режимите в сферата на митническите нарушения и последващите санкции в рамките на европейския пазар. Както се посочва в преамбюла на предложението и в неговия обяснителен меморандум, тези разлики възникват в три измерения: на първо място, на международно равнище, във връзка с което ЕС трябва да гарантира спазването на международните задължения, с които е обвързан; на второ място, в рамките на уредбата на митническия съюз, с цел неговото по-ефективно управление; на трето място, на равнището на вътрешния пазар, във връзка с което Комисията признава, че съществуващото положение не осигурява еднакви условия на конкуренция, като икономическите оператори не действат при същите условия и правила. Поради тази причина предложението не само има за цел засилването на митническото сътрудничество, но също и коригирането на нарушенията на вътрешния пазар, като се използва единен набор от правила, които да се прилагат във всички 28 държави членки.

Повечето от разпоредбите в предложението действително имат за цел да създадат единен списък на административните наказания за нарушенията, както и на действията и бездействията, които в действителност следва да се считат за нарушения. Въпреки че някои разпоредби касаят единствено въпроси, свързани със сътрудничеството (член 15, параграф 2 и член 16), например по отношение на обмена на информация, повечето разпоредби имат за цел сближаването на националните правила.

Както се признава от Съда, възможно е да има двойно правно основание, когато и двете правни разпоредби са неразривно свързани със законодателния акт. В разглеждания случай, като се имат предвид крайната цел и съдържанието на предложението за директива, целта да се постигне по-ефективно управление на митническия съюз не може да се отдели от целта същевременно да се гарантира, че икономическите оператори подлежат на еднакви правила, без предимства в държавите членки с по-леки наказания.

Въпросното предложение не се ограничава до засилването на митническото сътрудничество между държавите членки; то активно работи за коригирането на нарушенията в рамките на вътрешния пазар, създадени от различните национални режими. Поради тази причина член 114 от ДФЕС следва да бъде добавен към член 33 от ДФЕС. Двете разпоредби са тясно свързани, без едната да има акцесорен характер спрямо другата.

Следва да се отбележи, че в съответствие с процедурата по член 114 от ДФЕС провеждането на консултации с Европейския икономически и социален комитет е задължително.

VI – Заключение и препоръка

Членове 33 и 114 от ДФЕС съставляват правилното правно основание за предложението.

На свое заседание от 21 април 2016 г. комисията по правни въпроси съответно реши с 17 гласа „за“, 3 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“(9), да препоръча членове 33 и 114 ДФЕС като целесъобразното правно основание за предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания.

С уважение,

Павел Свобода

(1)

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст), ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1 – 101.

(2)

Австрия, Белгия, България, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Обединеното кралство.

(3)

Решение от 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“) (C-45/86, Сборник, стр. 1439, т. 5); Решение от 2007 г. по дело Комисия/Съвет (C-440/05, Сборник, стр. I-9097); Решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-7585).

(4)

Решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-07585, точка 47).

(5)

Решение от 1991 г. по дело Комисия/Съвет („Титаниев диоксид“) (C-300/89, Recueil, стр. I-2867, точки 17 – 25).

(6)

Регламент (ЕС) № 12942013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО, OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209 – 220.

(7)

Съвет на Европейския съюз, Заключения на Съвета относно постигнатия напредък в прилагането на стратегията за развитие на митническия съюз, Брюксел, 10 и 11 декември 2012 г., на разположение на: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134129.pdf.

(8)

Решение от 10 декември 2002 г. по дело British American Tobacco (Investments) и Imperial Tobacco (C-491/01, Recueil, стр. I-11453, точка 60).

(9)

На окончателното гласуване присъстваха: Жан-Мари Кавада, Мади Делво, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Аксел Фос (заместник-председатели), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Костас Хрисогонос , Терез Комодини Какиа, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Енрико Газбара, Хейди Хаутала, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Дитмар Кьостер, Емил Радев, Йожеф Сайер, Сесилия Викстрьом и Йозеф Вайденхолцер (съгласно член 200, параграф 2 от Правилника за дейността).


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (25.5.2016)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432/(COD))

Докладчик по становище: Франк Пруст

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Митническият кодекс на Европейския съюз позволи хармонизирането на митническото законодателство. При все това, за да се гарантира спазването на митническите разпоредби и правомерното налагане на наказания, прилагането на кодекса попада в обхвата на националните законодателства на държавите членки.

Вследствие на това правоприлагането в областта на митническото законодателство следва 28 различни правни рамки и различни административни или правни традиции. Това поражда много големи различия при определенията и тежестта на наказанията в различните държави членки.

Обзор на положението по отношение на системите на държавите членки в областта на митническите нарушения и приложимите режими на наказания беше извършен чрез създадена от Комисията проектна група на доброволна основа, с участието на 24 държави членки, в рамките на програма „Митници 2013“.

Позиция на докладчика по становище

Подходът на докладчика по становище се съсредоточава върху три аспекта: рамката, съдържанието и формата на предложението за директива.

(1) Рамката на директивата представлява реална пречка. Дори ако се разгледа само заглавието, някои термини (нарушения, наказания) препращат към принципа на субсидиарност.

За да може становището на комисията по международна търговия да бъде зачетено и изцяло взето под внимание, докладчикът по становище предпочете да подходи към въпроса от перспективата на международната търговия.

(2) Резултатите от програма „Митници 2013“ показват различия при свързаните с нарушенията прагове или срокове, като тези различия поставят надеждността и функционирането на нашия митнически съюз в неизгодно положение спрямо нашите търговски партньори.

Поради това е необходимо да се осигури прозрачност и яснота, което следва да доведе и до икономии. Нашите международни задължения в рамките на Световната търговска организация (СТО) трябва да се спазват, за да се защити нашият пазар като цяло. САЩ вече изтъкнаха пред СТО несъответствието в рамките на европейския вътрешен пазар.

Докладчикът по становище желае най-вече предложението за директива да се разгледа в контекста на Споразумението за улесняване на търговията. Създаването на агенция или орган би позволило да се изпълняват аналитичните и координационните функции, без да се нарушава принципът на субсидиарност. Обменът на информация, чийто обхват варира от контрола до налагането на наказания, е необходим за бизнеса в Европейския съюз и в трети държави.

Способността да се опрости системата за наказания и нарушения следва да доведе до съгласуваност. Поради това е необходимо държавите членки да сближат по последователен начин наказанията, под формата не на прагове, а на диапазони за наказанията. Не е приемлив фактът, че икономическите оператори могат да избягват наказания в рамките на вътрешния пазар или че все още продължават да съществуват големи различия.

И накрая, докладчикът по становище предлага да се даде приоритет на териториалната характеристика на нарушението като основен критерий за определяне на компетентната юрисдикция с цел борба с търсенето на най-благоприятна правна система, както и на подобряването на регистрацията на стоки от митниците в случай на антидъмпингови разследвания, за да се избегне натрупване на складови наличности, с оглед на наказания под формата на данъци.

(3) Що се отнася до формата, докладчикът по становище би желал предложението за директива да има ефективен и ясен формат, позволяващ да се представят амбициозни предложения на водещата комисия, като същевременно се демонстрира спешността на ситуацията по отношение на неизпълнението на нашите международни задължения и потребностите на нашите стопански субекти.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение     1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)   Вследствие на това митническите нарушения и наказания следват 28 различни правни рамки. В резултат на това дадено нарушение на митническото законодателство на Съюза не се третира по еднакъв начин в целия Съюз и наказанията, които могат да бъдат наложени във всеки отделен случай, се различават по своя характер и тежест в зависимост от държавата членка, която налага наказанието.

(2)   Вследствие на това митническите нарушения и наказания следват 28 различни правни рамки. В резултат на това дадено нарушение на митническото законодателство на Съюза не се третира по еднакъв начин в целия Съюз и наказанията, които могат да бъдат наложени във всеки отделен случай, се различават по своя характер и тежест в зависимост от държавата членка, която налага наказанието, което води до евентуални загуби на приходи за държавите членки и нарушения на търговията.

Изменение     2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)   Това различие в правните системи на държавите членки не само се отразява върху оптималното управление на митническия съюз, но и пречи на постигането на равнопоставени условия на конкуренция за икономическите оператори в рамките на митническия съюз, тъй като то оказва въздействие върху техния достъп до митнически опростявания и улеснения.

(3)   Това различие в правните системи на държавите членки не само се отразява върху оптималното управление на митническия съюз, но и пречи на постигането, в рамките на митническия съюз, на равнопоставени условия на конкуренция за икономическите оператори, към които вече се прилагат различни набори от правила в рамките на Съюза, тъй като то оказва въздействие върху техния достъп до митнически опростявания и улеснения.

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)   С цел да се улесни разследването на митническите нарушения, компетентните органи следва да разполагат с възможност за временно изземване на всякакви стоки, транспортни средства или всякакви други инструменти, използвани при извършването на нарушението.

(17)   С цел да се улесни разследването на митническите нарушения, компетентните органи следва да разполагат с възможност за временно изземване на всякакви стоки, транспортни средства или всякакви други инструменти, използвани при извършването на нарушението, и да използват система за ранно предупреждение, за да съобщават на компетентните органи на другите държави членки за нарушението.

Изменение    4

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Настоящата директива установява рамка, отнасяща се до нарушенията на митническото законодателство на Съюза, и предвижда наказания за тези нарушения.

1.   Настоящата директива установява рамка, отнасяща се до нарушенията на митническото законодателство на Съюза, и предвижда диапазони за наказанията за тези нарушения.

Изменение    5

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.   Настоящата директива обхваща задълженията на държавите членки към търговските партньори на Европейския съюз, както и Световната търговска организация и Световната митническа организация, с оглед на установяването на единен и ефективен вътрешен пазар, същевременно с улесняването на търговията и осигуряването на сигурност.

Изменение     6

Предложение за директива

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Улесняване на търговията

 

За да се спазят задълженията на Съюза по Споразумението на СТО за улесняване на търговията, държавите членки работят съвместно за създаването на система за сътрудничество, включваща всички държави членки. Тази система има за цел координирането на ключови показатели за изпълнението по отношение на митническите наказания (анализ на броя на жалбите, процент на повторно нарушение и др.); разпространението на най-добри практики сред митническите администрации (ефективност на контрола и наказанията, намаляване на административните разходи и др.); предаването на опита на стопанските субекти и създаването на връзки между тях; мониторинга на начина, по който митническите администрации извършват своята дейност; и осъществяването на статистическа дейност по нарушенията, извършени от дружества от трети държави. В рамките на системата за сътрудничество всички държави членки се уведомяват незабавно за разследвания на митнически нарушения и за установени нарушения по начин, целящ улесняването на търговията, предотвратяването на навлизането на незаконни стоки на вътрешния пазар и подобряването на ефективността на проверките.

Изменение    7

Предложение за директива

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Регистриране на вноса от държавите членки

 

Държавите членки гарантират, че техните митнически органи предприемат подходящи мерки за регистриране на вноса, без да чакат искане за това от страна на Комисията, така че мерките, свързани със спазването на Регламент (ЕО) № 1225/20091 на Съветa1а, да могат впоследствие да бъдат приложени спрямо този внос, считано от датата на неговата регистрация. Внос може да се подложен на регистрация по искане на дружество от Европейския съюз, подкрепено с достатъчно доказателства, за да се обоснове подобно действие.

 

______________

 

Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).

Изменение     8

Предложение за директива

Член 10 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)   когато митническото нарушение се отнася за конкретни стоки — глоба или имуществена санкция в размер до 15 % от стойността на стоките;

а)  когато митническото нарушение се отнася за конкретни стоки — глоба или имуществена санкция в размер от 5 до 15% от стойността на стоките или от размера на отклонените от облагане мита;

Обосновка

В случая на товари с висока стойност (например нефт или суровини) глобите, изчислени въз основа на стойността на съответните стоки, могат да бъдат огромни. Следователно на държавите членки трябва да се предостави възможност да налагат глоби, изчислени или въз основа на стойността на съответните стоки, или въз основа на размера на митата, които е трябвало да им бъдат наложени.

Изменение    9

Предложение за директива

Член 10 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   когато митническото нарушение не се отнася за конкретни стоки глоба или имуществена санкция в размер до 22 500 EUR.

б)   когато митническото нарушение не се отнася за конкретни стоки глоба или имуществена санкция в размер от 7 500 до 22 500 EUR.

Изменение   10

Предложение за директива

Член 11 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)   когато митническото нарушение се отнася за конкретни стоки — глоба или имуществена санкция в размер до 30 % от стойността на стоките;

а)   когато митническото нарушение се отнася за конкретни стоки — глоба или имуществена санкция в размер от 10 до 30% от стойността на стоките или от размера на отклонените от облагане мита;

Обосновка

В случая на товари с висока стойност (например нефт или суровини) глобите, изчислени въз основа на стойността на съответните стоки, могат да бъдат огромни. Следователно на държавите членки трябва да се предостави възможност да налагат глоби, изчислени или въз основа на стойността на съответните стоки, или въз основа на размера на митата, които е трябвало да им бъдат наложени.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 11 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   когато митническото нарушение не се отнася за конкретни стоки глоба или имуществена санкция в размер до 45 000 EUR.

б)   когато митническото нарушение не се отнася за конкретни стоки глоба или имуществена санкция в размер от 15 000 до 45 000 EUR.

Изменение     12

Предложение за директива

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

1.  Размерите на глобите, приложими съгласно членове 9, 10 и 11, се преразглеждат от Комисията, съвместно с компетентните органи на държавите членки, пет години след влизането в сила на настоящата директива. Целта на процедурата по преразглеждане е да се гарантира, че размерите на глобите, налагани в рамките на митническия съюз, са съгласувани в по-голяма степен с оглед на хармонизирането на неговото функциониране.

 

2.  Всяка година Комисията оповестява публично подробни сведения за санкциите, наложени от държавите членки за митническите нарушения, посочени в членове 3 – 6.

 

3.  Държавите членки гарантират спазването на митническото законодателство по смисъла на член 5, точка 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013, както и Регламент № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

 

 

1a Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (OB L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

Изменение     13

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Фактът, че към съответните стоки се прилагат забрани, количествени ограничения или мерки за наблюдение, основани по-специално на обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, или на опазването на здравето и живота на хората, както са посочени в член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета, се счита за утежняващо обстоятелство.

 

_______________

 

1a Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за внос (ОВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 16).

Изменение    14

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че упражняват правораздавателна компетентност по отношение на митническите нарушения, посочени в членове 3—6, в съответствие с който и да е от следните критерии:

1.  Държавите членки гарантират, че упражняват правораздавателна компетентност по отношение на митническите нарушения, посочени в членове 3 – 6, и в съответствие с приоритетния ред на следните критерии:

а)  митническото нарушение е извършено изцяло или отчасти на територията на тази държава членка;

а)  митническото нарушение е извършено изцяло или отчасти на територията на тази държава членка;

б)  лицето, което извършва митническото нарушение, е гражданин на тази държава членка;

б)  стоките, свързани с митническото нарушение, се намират на територията на тази държава членка.

в)  стоките, свързани с митническото нарушение, се намират на територията на тази държава членка.

в)  лицето, което извършва митническото нарушение, е гражданин на тази държава членка.

(Нова подредба на букви б) и в))

Изменение    15

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Държавите членки гарантират, че в случай че повече от една държава членка се обяви за компетентна по отношение на едно и също митническо нарушение, правораздавателната компетентност се упражнява от държавата членка, в която има висящо наказателно производство срещу същото това лице във връзка със същите факти. Когато упражняването на правораздавателна компетентност не може да бъде определено в съответствие с първата алинея, държавите членки гарантират, че правораздавателната компетентност се упражнява от държавата членка, чийто компетентен орган първи е образувал производство по отношение на митническото нарушение срещу същото това лице във връзка със същите факти.

2.   Държавите членки гарантират, че в случаите, когато повече от една държава членка се обяви за компетентна по отношение на едно и също митническо нарушение, правораздавателната компетентност се упражнява от държавата членка, в която има висящо наказателно производство срещу същото това лице във връзка със същите факти.

Изменение     16

Предложение за директива

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки си сътрудничат и обменят всякаква информация, необходима за производство, отнасящо се до действие или бездействие, представляващо митническо нарушение, посочено в членове 36, по-специално в случай че повече от една държава членка е образувала производство срещу същото това лице във връзка със същите факти.

Държавите членки си сътрудничат и обменят всякаква информация, необходима за производство, отнасящо се до действие или бездействие, представляващо митническо нарушение, посочено в членове 36, по-специално в случаите, когато повече от една държава членка е образувала производство срещу същото това лице във връзка със същите факти. Целта на сътрудничеството между държавите членки е да се повиши ефективността на митническите проверки на стоки и да се хармонизират процедурите в рамките на Съюза.

Изменение     17

Предложение за директива

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [1 май 2019 г.] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива, като оценява степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива.

До [1 май 2019 г.] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива, като оценява степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива. Докладът включва критерии за изпълнение, демонстриращи напредъка, постигнат по отношение на укрепването на митническия съюз и сближаването на процедурите.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания

Позовавания

COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

IMCO

13.1.2014

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

INTA

13.1.2014

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Franck Proust

3.9.2014

Разглеждане в комисия

16.2.2016

15.3.2016

 

 

Дата на приемане

24.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Dominique Bilde


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания

Позовавания

COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.12.2013

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

IMCO

13.1.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

INTA

13.1.2014

CONT

13.1.2014

ECON

13.1.2014

JURI

13.1.2014

Неизказано становище

Дата на решението

CONT

11.6.2014

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

Докладчици

Дата на назначаване

Kaja Kallas

17.7.2014

 

 

 

Оспорване на правното основание

Дата на становището BUDG

JURI

21.4.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.1.2015

14.1.2016

22.2.2016

23.5.2016

 

13.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

14.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Kaja Kallas, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Gesine Meissner, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

19.7.2016

Правна информация - Политика за поверителност