BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner

19.7.2016 - (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Kaja Kallas


Procedure : 2013/0432(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0239/2016

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0884),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0033/2014),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det litauiske parlament og det svenske parlament, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

  der henviser til høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8-0239/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33 og 114,

Begrundelse

Artikel 114 om det indre markeds oprettelse og funktionsmåde samt delvis retsgrundlaget for EU-toldkodeksen bør tilføjes som retsgrundlag for dette direktiv.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)   Dette direktiv bør være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/20131.

 

___________________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

Begrundelse

I dette ændringsforslag gentages vigtigheden af, at dette direktiv er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)   Derfor følges der ved toldovertrædelser og -sanktioner 28 forskellige juridiske regelsæt. Som følge deraf behandles et brud på Unionens toldlovgivning ikke på samme måde i hele Unionen, og de eventuelle sanktioner i de enkelte sager er af forskellig karakter og alvor afhængigt af, hvilken medlemsstat der pålægger sanktionen.

(2)   Toldovertrædelser og -sanktioner følger 28 forskellige juridiske regelsæt. Som følge deraf behandles et brud på Unionens toldlovgivning ikke på samme måde i hele Unionen, og de eventuelle sanktioner i de enkelte sager er af forskellig karakter og alvor afhængigt af, hvilken medlemsstat der pålægger sanktionen, hvilket medfører mulige tab af indtægter for medlemsstaterne og handelsforvridninger.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)   Forskellene i medlemsstaternes retssystemer påvirker ikke kun toldunionens mulighed for at fungere optimalt, men forhindrer også, at der skabes lige vilkår for økonomiske operatører i toldunionen, fordi forskellene har konsekvenser for deres adgang til forenklede toldbestemmelser og toldmæssige lettelser.

(3)   Forskellene i medlemsstaternes retssystemer påvirker ikke kun toldunionens mulighed for at fungere optimalt og den gennemsigtighed, der er behov for til at sikre, at det indre marked fungerer hensigtsmæssigt for så vidt angår de måder, overtrædelser håndteres på af de forskellige toldmyndigheder, men forhindrer også opnåelse af lige vilkår for økonomiske operatører i toldunionen, der allerede er genstand for forskellige regelsæt rundt om i Unionen, fordi forskellene har konsekvenser for deres adgang til forenklede toldbestemmelser og toldmæssige lettelser.

Begrundelse

Forskellene i medlemsstaternes retssystemer skaber en manglende gennemsigtighed i forhold til de gældende eller manglende sanktioner i tilfælde af overtrædelser, hvilket undergraver det indre markeds funktionsmåde.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)   Der bør opstilles en liste for adfærd, som bør betragtes som en overtrædelse af Unionens toldlovgivning og give anledning til sanktioner. Disse toldovertrædelser bør fuldt ud være baseret på de forpligtelser, som følger af toldlovgivningen, og henvise direkte til kodeksen. Dette direktiv fastlægger ikke, hvorvidt medlemsstaterne bør pålægge administrative eller strafferetlige sanktioner for disse toldovertrædelser.

(6)   Der bør ved dette direktiv opstilles en liste for adfærd, som bør betragtes som en overtrædelse af Unionens toldlovgivning og give anledning til sanktioner. Disse toldovertrædelser bør fuldt ud være baseret på de forpligtelser, som følger af toldlovgivningen, og henvise direkte til kodeksen. I henhold til dette direktiv bør medlemsstaterne pålægge ikke-strafferetslige sanktioner for disse toldovertrædelser. Det bør også være muligt for medlemsstaterne at træffe skridt til at pålægge strafferetslige sanktioner i overensstemmelse med EU-retten i stedet for ikke-strafferetslige sanktioner, hvis arten og alvorsgraden af overtrædelsen nødvendiggør dette, således at den pålagte sanktion er effektiv, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)   Den første kategori af adfærd bør omfatte toldovertrædelser på grundlag af objektivt ansvar, uanset spørgsmålet om skyld, eftersom forpligtelserne er objektive, og de personer, der har ansvaret for at overholde dem, ikke kan ignorere deres eksistens og bindende karakter.

udgår

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)   Den anden og tredje kategori af adfærd bør omfatte toldovertrædelser, som henholdsvis begås som følge af forsømmelighed eller med fortsæt, når dette subjektive element skal fastslås, for at der kan være tale om ansvar.

udgår

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)   Af hensyn til retssikkerheden bør det fastlægges, at enhver handling eller undladelse, som skyldes en fejl fra toldmyndighedernes side, ikke anses for en toldovertrædelse.

(10)   Af hensyn til retssikkerheden bør det fastlægges, at enhver handling eller undladelse, som skyldes en fejl fra toldmyndighedernes side, i henhold til kodeksen ikke udgør en toldovertrædelse.

Begrundelse

EU-toldkodeksens artikel 119 indeholder en definition af, hvad en fejl fra toldmyndighedernes side vil sige.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)   Med henblik på at tilnærme medlemsstaternes nationale sanktionssystemer bør der fastlægges en graduering af sanktioner, der afspejler de forskellige kategorier af toldovertrædelser og deres alvor. For at pålægge sanktioner, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, bør medlemsstaterne ligeledes sikre, at deres kompetente myndigheder ved fastsættelsen af typen og niveauet for de sanktioner, som skal anvendes, tager hensyn til særlige skærpende eller formildende omstændigheder.

(12)   Med henblik på at tilnærme medlemsstaternes nationale sanktionssystemer bør der fastlægges en graduering af sanktioner, der afspejler alvoren af toldovertrædelserne. For at pålægge sanktioner, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, bør medlemsstaterne ligeledes sikre, at deres kompetente myndigheder ved fastsættelsen af typen og niveauet for de sanktioner, som skal anvendes, tager hensyn til særlige skærpende eller formildende omstændigheder.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)   Toldmyndighederne bør alene i sager, hvor alvorlige overtrædelser ikke er knyttet til de unddragne afgifter, men til værdien af de berørte varer – eksempelvis i sager om overtrædelser i tilknytning til intellektuel ejendomsret eller forbudte eller restriktionsbelagte varer – basere den pålagte sanktion på værdien af varerne.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)   Forældelsesfristen i sager om toldovertoldovertrædelser bør fastsættes til fire år fra den dag, hvor toldovertrædelsen er blevet begået, eller i tilfælde af fortsatte eller gentagne overtrædelser fra den dag, hvor den adfærd, der udgør toldovertrædelsen, ophører. Medlemsstaterne bør sikre, at forældelsesfristen afbrydes af en handling, som vedrører undersøgelser eller retsforfølgelse i forbindelse med den pågældende toldovertrædelse. Medlemsstaterne kan fastlægge sager, hvor denne frist suspenderes. Anlæggelse eller videreførelse af disse sager bør ikke være mulig efter en periode på otte år, mens forældelsesfristen for håndhævelsen af en sanktion bør være tre år.

(13)   Forældelsesfristen i sager om toldovertoldovertrædelser bør fastsættes til fire år fra den dag, hvor toldovertrædelsen er blevet begået, eller i tilfælde af fortsatte eller gentagne overtrædelser fra den dag, hvor den adfærd, der udgør toldovertrædelsen, ophører. Medlemsstaterne bør sikre, at forældelsesfristen afbrydes af en handling, som vedrører undersøgelser eller retsforfølgelse i forbindelse med den samme toldovertrædelse, eller ved en handling på vegne af den person, der er ansvarlig for overtrædelsen. Det bør være muligt for medlemsstaterne at fastlægge sager, hvor denne frist suspenderes. Der bør for enhver retssag gælde en forældelsesfrist uanset afbrydelse af udløbsperioden efter udløb af en periode på otte år, mens forældelsesfristen for håndhævelsen af en sanktion bør være tre år.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)   Det bør fastlægges, at administrative sager vedrørende toldovertrædelser suspenderes, hvis der er anlagt straffesag mod samme person for samme forhold. Videreførelsen af de administrative sager, efter at straffesagerne er afsluttet, bør kun være mulig i absolut overensstemmelse med ne bis in idem-princippet.

(14)   Det bør fastlægges, at administrative sager vedrørende toldovertrædelser suspenderes, hvis der er anlagt straffesag mod samme person for samme forhold. Videreførelsen af de administrative sager, efter at straffesagerne er afsluttet, bør kun være mulig i absolut overensstemmelse med ne bis in idem-princippet, således at den samme forseelse ikke straffes to gange.

Begrundelse

Dette ændringsforslag styrker henvisningen til den retslære, at ingen må straffes to gange for den samme forseelse.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)   Det overordnede mål med dette direktiv er at sikre en effektiv håndhævelse af EU's toldlovgivning. De retlige rammer i henhold til dette direktiv tillader dog ikke en integreret tilgang til håndhævelsen, herunder tilsyn, kontrol og undersøgelse. Europa-Kommissionen bør derfor pålægges at fremlægge en rapport om disse aspekter for Europa-Parlamentet og Rådet, som omfatter gennemførelsen af den fælles ramme for risikostyring, med henblik på at vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere lovgivning.

Begrundelse

For at sikre en integreret håndhævelsestilgang bør Europa-Kommissionen evaluere alle de nødvendige elementer til opfyldelse af målet om den ensartede håndhævelse af toldlovgivningen og navnlig konvergensen i den måde, hvorpå kontrollerne udføres på tværs af EU.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)   Formålet med dette direktiv er at styrke toldsamarbejdet gennem en tilnærmelse af de nationale lovgivninger om toldsanktioner. Da medlemsstaternes juridiske traditioner på nuværende tidspunkt er stærkt divergerende, kan denne harmonisering ikke være fuldstændig.

Begrundelse

Denne betragtning overtager målene i retsgrundlaget for dette forslag til direktiv.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Dette direktiv opstiller en ramme vedrørende overtrædelser af Unionens toldlovgivning og fastsætter sanktioner for disse overtrædelser.

1.   Dette direktiv har til formål at bidrage til et velfungerende indre marked og opstille rammerne vedrørende overtrædelser af Unionens toldlovgivning og fastsætter ikke-strafferetlige sanktioner for disse overtrædelser gennem en tilnærmelse af medlemsstaternes love, regler og administrative bestemmelser.

Begrundelse

Med tilføjelsen af artikel 114 som retsgrundlag er det nødvendigt at ændre formuleringen af artikel 1.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.   Dette direktiv omfatter medlemsstaternes forpligtelser over for EU's handelspartnere samt Verdenshandelsorganisationen og Verdenstoldorganisationen med henblik på at oprette et homogent og effektivt indre marked, der letter handelen og samtidig garanterer sikkerheden.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Toldovertrædelser og -sanktioner

Generelle principper

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for de toldovertrædelser, der omhandles i artikel 3 til 6.

1.   Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for de toldovertrædelser, der omhandles i artikel 3 og 6 i absolut overensstemmelse med ne bis in idem-princippet.

 

Medlemsstaterne sikrer, at handlinger og undladelser i henhold til artikel 3 og 6 kun betragtes som toldovertrædelser, når de begås som følge af forsømmelighed eller med forsæt.

 

Medlemsstaterne kan træffe bestemmelse om pålæggelse af strafferetlige sanktioner i overensstemmelse med national ret og EU-retten i stedet for ikke-strafferetlige sanktioner i sager, hvor arten og alvorsgarden af overtrædelsen nødvendiggør dette for, at den pålagte sanktion er effektiv, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

 

2.   Med henblik på dette direktiv gælder følgende:

 

a)  Toldmyndighederne fastlægger, hvorvidt overtrædelsen blev begået som følge af forsømmelighed, forstået således at den ansvarlige person ikke udviste rimelig omhu i forhold til kontrollen af sine aktiviteter eller traf foranstaltninger, der var klart utilstrækkelige, for så vidt angår at undgå at der opstod de omstændigheder, der betragtes som en overtrædelse, såfremt risikoen for denne opståen med rimelighed kan siges at være forudsigelig.

 

b)  Toldmyndighederne fastlægger, hvorvidt overtrædelsen blev begået med forsæt, hvilket vil sige, at den ansvarlige person handlede i bevidstheden om, at vedkommende udførte en handling eller en undladelse, der betragtes som en overtrædelse, eller med det overlagte og bevidste formål at omgå toldreglerne.

 

c)  Skriverfejl eller fejltagelser udgør ikke en toldovertrædelse, medmindre det af omstændighederne klart fremgår, at de skete som følge af forsømmelighed eller med forsæt.

Ændringsforslag     18

Forslag til direktiv

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Handelslettelser

 

Med henblik på at overholde Unionens forpligtelser i henhold til WTO's aftale om handelslettelser skal medlemsstaterne arbejde sammen om at indføre en samarbejdsordning, der omfatter alle medlemsstaterne. Dette system skal have til formål at koordinere nøgleresultatindikatorer for toldsanktioner (analyse af antallet af klager, antallet af gentagelser af overtrædelser osv.), udbrede bedste praksis mellem toldmyndighederne (effektiviteten af kontroller og sanktioner, reduktion af administrative omkostninger osv.), videregive de økonomiske operatørers erfaringer og skabe forbindelser mellem dem, overvåge den måde, hvorpå toldmyndighederne udfører deres aktiviteter, og udføre statistikarbejde vedrørende overtrædelser begået af virksomheder fra tredjelande. Inden for denne samarbejdsordning skal alle medlemsstaterne omgående underrettes om efterforskninger af overtrædelser af toldbestemmelserne og om konstaterede overtrædelser med henblik på at lette handelen og hindre, at ulovlige varer kommer ind på det indre marked, samt forbedre effektiviteten af kontrollerne.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Toldovertrædelser med objektivt ansvar

Toldovertrædelser

Medlemsstaterne påser, at følgende handlinger og undladelser betragtes som toldovertrædelser, uanset spørgsmålet om skyld:

Medlemsstaterne påser, at følgende handlinger og undladelser betragtes som toldovertrædelser:

(a)   når en person, der indgiver en toldangivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en summarisk indpassageangivelse, en summarisk udpassageangivelse, en reeksportangivelse eller en reeksportmeddelelse, undlader at sikre rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne i angivelsen, meddelelsen eller ansøgningen, jf. kodeksens artikel 15, stk. 2, litra a)

(a)   når en person, der indgiver en toldangivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en summarisk indpassageangivelse, en summarisk udpassageangivelse, en reeksportangivelse eller en reeksportmeddelelse, undlader at sikre rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne i angivelsen, meddelelsen eller ansøgningen, jf. kodeksens artikel 15, stk. 2, litra a)

(b)   når en person, der indgiver en toldangivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en summarisk indpassageangivelse, en summarisk udpassageangivelse, en reeksportmeddelelse eller en reeksportangivelse, undlader at sikre ægtheden, rigtigheden og gyldigheden af alle understøttende dokumenter, jf. kodeksens artikel 15, stk. 2, litra b)

(b)   når en person, der indgiver en toldangivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en summarisk indpassageangivelse, en summarisk udpassageangivelse, en reeksportmeddelelse eller en reeksportangivelse, undlader at sikre ægtheden, rigtigheden og gyldigheden af alle understøttende dokumenter, jf. kodeksens artikel 15, stk. 2, litra b)

(c)   når en person undlader at indgive en summarisk indpassageangivelse, jf. kodeksens artikel 127, en underretning om ankomsten af et søgående skib eller et luftfarttøj, jf. kodeksens artikel 133, en angivelse til midlertidig opbevaring, jf. kodeksens artikel 145, en toldangivelse, jf. kodeksen artikel 158, en anmeldelse af aktiviteter i en frizone, jf. kodeksens artikel 244, stk. 2, en angivelse forud for afgang, jf. kodeksens artikel 263, en reeksportangivelse, jf. kodeksens artikel 270, en udpassageangivelse, jf. kodeksens artikel 271, eller en reeksportmeddelelse, jf. kodeksens artikel 274

(c)   når en person undlader at indgive en summarisk indpassageangivelse, jf. kodeksens artikel 127, en underretning om ankomsten af et søgående skib eller et luftfarttøj, jf. kodeksens artikel 133, en angivelse til midlertidig opbevaring, jf. kodeksens artikel 145, en toldangivelse, jf. kodeksen artikel 158, en anmeldelse af aktiviteter i en frizone, jf. kodeksens artikel 244, stk. 2, en angivelse forud for afgang, jf. kodeksens artikel 263, en reeksportangivelse, jf. kodeksens artikel 270, en udpassageangivelse, jf. kodeksens artikel 271, eller en reeksportmeddelelse, jf. kodeksens artikel 274

(d)   når en økonomisk operatør undlader at opbevare dokumenterne og oplysningerne vedrørende opfyldelsen af toldformaliteter i en tilgængelig form i den af toldmyndighederne krævede periode, jf. kodeksens artikel 51

(d)   når en økonomisk operatør undlader at opbevare dokumenterne og oplysningerne vedrørende opfyldelsen af toldformaliteter i en tilgængelig form i den af toldmyndighederne krævede periode, jf. kodeksens artikel 51

(e)   når varer, der føres ind i Unionens toldområde, fjernes fra toldtilsynet uden tilladelse fra toldmyndighederne og i strid med kodeksens artikel 134, stk. 1, første og andet afsnit

(e)   når varer, der føres ind i Unionens toldområde, fjernes fra toldtilsynet uden tilladelse fra toldmyndighederne og i strid med kodeksens artikel 134, stk. 1, første og andet afsnit

(f)   når varer fjernes fra toldtilsynet i strid med kodeksens artikel 134, stk. 1, fjerde afsnit, og artikel 158, stk. 3, og artikel 242

(f)   når varer fjernes fra toldtilsynet i strid med kodeksens artikel 134, stk. 1, fjerde afsnit, og artikel 158, stk. 3, og artikel 242

  når en person, som fører varer ind i Unionens toldområde, undlader at overholde forpligtelserne vedrørende transport af varerne til det dertil bestemte sted, jf. kodeksens artikel 135, stk. 1, eller at underrette toldmyndighederne, når forpligtelserne ikke kan opfyldes, jf. kodeksens artikel 137, stk. 1 og 2

(g)   når en person, som fører varer ind i Unionens toldområde, undlader at overholde forpligtelserne vedrørende transport af varerne til det dertil bestemte sted, jf. kodeksens artikel 135, stk. 1, eller at underrette toldmyndighederne øjeblikkeligt, når forpligtelserne ikke kan opfyldes, jf. kodeksens artikel 137, stk. 1 og 2, og underrette om varernes anbringelsessted

(h)   når en person, der fører varer ind i en frizone, hvor frizonen støder op til en landegrænse mellem en medlemsstat og et tredjeland, undlader at føre disse varer direkte ind i denne frizone uden at passere gennem en anden del af Unionens toldområde, jf. kodeksens artikel 135, stk. 2

(h)   når en person, der fører varer ind i en frizone, hvor frizonen støder op til en landegrænse mellem en medlemsstat og et tredjeland, undlader at føre disse varer direkte ind i denne frizone uden at passere gennem en anden del af Unionens toldområde, jf. kodeksens artikel 135, stk. 2

(i)   når en klarerer med henblik på midlertidig opbevaring eller en toldprocedure undlader at forelægge dokumentation for toldmyndighederne, når det kræves i EU-lovgivningen, jf. toldkodeksens artikel 145, stk. 2, og artikel 163, stk. 2

(i)   når en klarerer med henblik på midlertidig opbevaring eller en toldprocedure undlader at forelægge dokumentation for toldmyndighederne, når det kræves i EU-lovgivningen, jf. toldkodeksens artikel 145, stk. 2, og artikel 163, stk. 2

(j)   når en økonomisk operatør med ansvar for ikke-EU-varer, som er under midlertidig opbevaring, undlader at henføre disse varer under en toldprocedure eller reeksportere dem inden for fristen, jf. kodeksens artikel 149

(j)   når en klarerer af midlertidig opbevaring eller den person, der opbevarer varerne i de tilfælde, hvor disse opbevares på andre steder udpeget eller godkendt hertil af toldmyndighederne, med ansvar for ikke-EU-varer, som er under midlertidig opbevaring, undlader at henføre disse varer under en toldprocedure eller reeksportere dem inden for fristen, jf. kodeksens artikel 149

(k)   når en klarerer i forbindelse med en toldprocedure ikke er i besiddelse af og stiller den dokumentation til rådighed, der er nødvendig for anvendelsen af den relevante procedure, på det tidspunkt, hvor toldangivelsen eller den supplerende angivelse indgives, jf. kodeksens artikel 163, stk. 1, og artikel 167, stk. 1, andet afsnit

(k)   når en klarerer i forbindelse med en toldprocedure ikke er i besiddelse af og stiller den dokumentation til rådighed, der er nødvendig for anvendelsen af den relevante procedure, på det tidspunkt, hvor toldangivelsen eller den supplerende angivelse indgives, jf. kodeksens artikel 163, stk. 1, og artikel 167, stk. 1, andet afsnit

(l)   når en klarerer i forbindelse med en toldprocedure i tilfælde af en forenklet angivelse, jf. kodeksens artikel 166, eller en indskrivning i klarerens regnskaber, jf. kodeksens artikel 182, undlader at indgive en supplerende angivelse på det kompetente toldsted inden for den specifikke frist, jf. kodeksens artikel 167, stk. 1

(l)   når en klarerer i forbindelse med en toldprocedure i tilfælde af en forenklet angivelse, jf. kodeksens artikel 166, eller en indskrivning i klarerens regnskaber, jf. kodeksens artikel 182, undlader at indgive en supplerende angivelse på det kompetente toldsted inden for den specifikke frist, jf. kodeksens artikel 167, stk. 1

(m)   når identifikationsmærker, der er påsat varer, emballage eller transportmidler, fjernes, uden at toldmyndighederne på forhånd har givet bevilling hertil, jf. kodeksens artikel 192, stk. 2

(m)   når identifikationsmærker, der er påsat varer, emballage eller transportmidler, fjernes, uden at toldmyndighederne på forhånd har givet bevilling hertil, jf. kodeksens artikel 192, stk. 2

(n)   når bevillingshaveren for proceduren for aktiv forædling undlader at afslutte proceduren for aktiv forædling inden for den fastlagte frist, jf. kodeksens artikel 257

(n)   når bevillingshaveren for proceduren for aktiv forædling undlader at afslutte proceduren for aktiv forædling inden for den fastlagte frist, jf. kodeksens artikel 257

(o)   når bevillingshaveren for proceduren for passiv forædling undlader at eksportere de defekte varer inden for den fastlagte frist, jf. kodeksens artikel 262

(o)   når bevillingshaveren for proceduren for passiv forædling undlader at eksportere de defekte varer inden for den fastlagte frist, jf. kodeksens artikel 262

(p)   når opførelse af bygninger i en frizone finder sted uden tilladelse fra toldmyndighederne, jf. kodeksens artikel 244, stk. 1

(p)   når opførelse af bygninger i en frizone finder sted uden forudgående tilladelse fra toldmyndighederne, jf. kodeksens artikel 244, stk. 1

(q)   når den person, der skylder et import- eller eksportafgiftsbeløb, undlader at betale dette inden for den fastsatte frist, jf. kodeksens artikel 108.

(q)   når den person, der skylder et import- eller eksportafgiftsbeløb, undlader at betale dette inden for den fastsatte frist, jf. kodeksens artikel 108.

 

(qa)   når en økonomisk operatør efter en anmodning fra toldmyndighederne ikke leverer de fornødne dokumenter og oplysninger i en passende form og inden for et rimeligt tidsrum og yder al den bistand, der er nødvendig for opfyldelsen af toldformaliteterne eller gennemførelsen af toldkontrollen, jf. kodeksens artikel 15, stk. 1

 

(qb)   når indehaveren af en afgørelse om anvendelse af toldlovgivningen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af den pågældende afgørelse, jf. kodeksens artikel 23, stk. 1

 

(qc)   når indehaveren af en afgørelse om anvendelse af toldlovgivningen ikke straks underretter toldmyndighederne om alle forhold, der opstår efter, at disse myndigheder har truffet en afgørelse, som kan påvirke videreførelsen eller indholdet af denne, jf. kodeksens artikel 23, stk. 2

 

(qd)   når den person, der er ansvarlig for proceduren for EU-forsendelse, undlader at frembyde varerne i intakt stand på bestemmelsestoldstedet, jf. artikel 233, stk. 1, litra a)

 

(qe)   når varer losses eller omlades fra det transportmiddel, hvorpå de befinder sig, uden toldmyndighedernes tilladelse eller på steder, som ikke er anvist eller godkendt af disse myndigheder, jf. kodeksens artikel 140

 

(qf)   når varer opbevares i lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring eller toldoplag uden bevilling fra toldmyndighederne, jf. kodeksens artikel 147 og 148

 

(qg)   når bevillingshaveren eller den person, der er ansvarlig for proceduren, undlader at opfylde de forpligtelser, der følger af opbevaring af varer, der er henført under toldoplagsproceduren, jf. toldkodeksens artikel 242, stk. 1, litra a) og b)

 

(qh)   når de pligtige oplysninger eller dokumenter, der forelægges toldmyndighederne, er falske, jf. kodeksens artikel 15 eller 163

 

(qi)   når en økonomisk operatør ved hjælp af urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller ukorrekte eller andre ugyldige dokumenter forsøger at opnå tilladelse fra toldmyndighederne:

 

i)   til at blive autoriseret økonomisk operatør, jf. kodeksens artikel 38

 

ii)   til at anvende en forenklet angivelse, jf. kodeksens artikel 166

 

iii)   til at anvende andre toldforenklinger, jf. kodeksens artikel 177, 179, 182 og 185 eller

 

iv)   til at henføre varer under særlige procedurer, jf. kodeksens artikel 211

 

(qj)   når varer ikke frembydes for toldmyndighederne ved indførelse eller udpassage til eller fra Unionens toldområde, jf. kodeksens artikel 139, 245 eller artikel 267, stk. 2

 

(qk)   når varer forædles i et toldoplag uden tilladelse fra toldmyndighederne, jf. kodeksens artikel 241

 

(ql)   når der erhverves eller opbevares varer, som er indblandet i en af de toldovertrædelser, der er omhandlet i denne artikels nr. (qd) og (qj).

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

udgår

Toldovertrædelser som følge af forsømmelighed

 

Medlemsstaterne påser, at følgende handlinger og undladelser betragtes som toldovertrædelser, hvor de skyldes forsømmelighed:

 

a)   når en økonomisk operatør med ansvar for ikke-EU-varer, som er under midlertidig opbevaring, undlader at henføre disse varer under en toldprocedure eller reeksportere dem inden for fristen, jf. kodeksens artikel 149

 

b)   når en økonomisk operatør ikke yder al den bistand, der er nødvendig for opfyldelsen af toldformaliteterne eller gennemførelsen af toldkontrollen, jf. kodeksens artikel 15, stk. 1

 

c)   når indehaveren af en afgørelse om anvendelse af toldlovgivningen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af den pågældende afgørelse, jf. kodeksens artikel 23, stk. 1

 

d)   når indehaveren af en afgørelse om anvendelse af toldlovgivningen ikke straks underretter toldmyndighederne om alle forhold, der opstår efter afgørelsen er truffet af disse myndigheder, og som kan påvirke videreførelsen eller indholdet af denne, jf. kodeksens artikel 23, stk. 2

 

e)   når en økonomisk operatør undlader at frembyde de varer, som føres ind i Unionens toldområde, for toldmyndighederne, jf. kodeksens artikel 139

 

f)   når den person, der er ansvarlig for proceduren for EU-forsendelse, undlader at frembyde varerne i intakt stand på bestemmelsestoldstedet, jf. artikel 233, stk. 1, litra a)

 

g)   når en økonomisk operatør undlader at frembyde de varer, der anbringes i en frizone, for toldmyndighederne, jf. kodeksens artikel 245

 

h)   når en økonomisk operatør undlader at frembyde de varer, der føres ud af Unionens toldområde, for toldmyndighederne ved udpassage, jf. kodeksens artikel 267, stk. 2

 

i)   når varer losses eller omlades fra det transportmiddel, hvorpå de befinder sig, uden toldmyndighedernes tilladelse eller på steder, som ikke er anvist eller godkendt af disse myndigheder, jf. kodeksens artikel 140

 

j)   når varer opbevares i lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring eller toldoplag uden bevilling fra toldmyndighederne, jf. artikel 147 og 148

 

k)   når bevillingshaveren eller den person, der er ansvarlig for proceduren, undlader at opfylde de forpligtelser, der følger af opbevaring af varer, der er henført under toldoplagsproceduren, jf. toldkodeksens artikel 242, stk. 1, litra a) og b).

 

Begrundelse

Alle overtrædelser kan enten være begået som følge af forsømmelighed eller med forsæt. Denne artikel udgår derfor, og listen over de overtrædelser, der tidligere var omfattet af denne artikel, klassificeres ud fra deres alvor.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

udgår

Forsætlige toldovertrædelser

 

Medlemsstaterne påser, at følgende handlinger og undladelser betragtes som toldovertrædelser, hvor de er forsætlige:

 

a) når de pligtige oplysninger eller dokumenter, der forelægges toldmyndighederne, er falske, jf. kodeksens artikel 15 eller 163

 

i) til at blive autoriseret økonomisk operatør, jf. kodeksens artikel 38

 

ii) til at anvende en forenklet angivelse, jf. kodeksens artikel 166

 

iii)  til at anvende andre toldforenklinger, jf. kodeksens artikel 177, 179, 182 og 185

 

iv)  til at henføre varer under særlige procedurer, jf. kodeksens artikel 211

 

c) når varer ikke frembydes for toldmyndighederne ved indførelse eller udpassage til eller fra Unionens toldområde, jf. kodeksens artikel 139, 245 eller artikel 267, stk. 2

 

d) når indehaveren af en afgørelse om anvendelse af toldlovgivningen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af den pågældende afgørelse, jf. kodeksens artikel 23, stk. 1

 

e) når indehaveren af en afgørelse om anvendelse af toldlovgivningen ikke straks underretter toldmyndighederne om alle forhold, der opstår efter afgørelsen er truffet af disse myndigheder, og som kan påvirke videreførelsen eller indholdet af denne, jf. kodeksens artikel 23, stk. 2

 

f) når varer forædles i et toldoplag uden tilladelse fra toldmyndighederne, jf. kodeksens artikel 241

 

g) når der erhverves eller opbevares varer, som er indblandet i en af toldovertrædelserne i artikel 4, litra f), og nærværende artikels litra c).

 

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Anstiftelse, medvirken og tilskyndelse samt forsøg

Anstiftelse, medvirken og tilskyndelse samt forsøg

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at anstiftelse af, medvirken og tilskyndelse til en handling eller undladelse, som omhandles i artikel 5, udgør en toldovertrædelse.

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at anstiftelse af, medvirken og tilskyndelse til en handling eller undladelse, som omhandles i artikel 8b, stk. 2, udgør en toldovertrædelse.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forsøg på de handlinger og undladelser, som omhandles i artikel 5, litra b) og c), udgør toldovertrædelser.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forsøg på de handlinger og undladelser, som omhandles i artikel 3, litra qi) eller qj), udgør toldovertrædelser.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Fejl begået af toldmyndighederne

Fejl begået af toldmyndighederne

De handlinger og undladelser, som omhandles i artikel 3 til 6, betragtes ikke som toldovertrædelser, når de skyldes en fejl fra toldmyndighedernes side.

De handlinger og undladelser, som omhandles i artikel 3 og 6, betragtes ikke som toldovertrædelser, når de skyldes en fejl fra toldmyndighedernes side, jf. artikel 119 i toldkodeksen, og toldmyndighederne har erstatningsansvar, hvis fejl forårsager skade.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Medlemsstaterne sikrer, at juridiske personer drages til ansvar for toldovertrædelser, som for at skaffe dem vinding begås af en person, der handler enten på egen hånd eller som medlem af et organ under den juridiske person, og som har en ledende stilling inden for den juridiske person på et af følgende grundlag:

1.   Medlemsstaterne sikrer, at juridiske personer drages til ansvar for toldovertrædelser, jf. artikel 3 og 6 som for at skaffe dem vinding begås af en person, der handler enten på egen hånd eller som medlem af et organ under den juridiske person, og som har en ledende stilling inden for den juridiske person på et af følgende grundlag:

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at juridiske personer kan drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra en af de i stk. 1 omhandlede personers side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den i stk. 1 omhandlede persons myndighed, at begå en toldovertrædelse for den juridiske persons vindings skyld.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.   I dette direktivs forstand forstås ved "juridisk person" enhver enhed, der i henhold til gældende lov har status som juridisk person, med undtagelse af statslige eller offentlige organer, der udøver statsmyndighed, og offentlige internationale organisationer.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Faktorer, som skal tages i betragtning ved vurderingen af, om der er tale om en mindre overtrædelse

 

1.   Ved fastslåelse af, hvorvidt der foreligger en mindre overtrædelse, jf. artikel 3, sikrer medlemsstaterne fra procedurens begyndelse, det vil sige under vurderingen af, om en toldovertrædelse er blevet begået, at deres kompetente myndigheder tager højde for alle relevante omstændigheder, som kan gøres gældende, herunder følgende:

 

a)   overtrædelsen er begået som følge af forsømmelighed

 

b)   de pågældende varer er ikke omfattet af de forbud eller restriktioner, som omhandles i kodeksens artikel 134, stk. 1, andet led, eller artikel 267, stk. 3, litra e)

 

c)   overtrædelsen har ingen eller kun begrænset indvirkning på det beløb, der skal betales i told

 

d)   den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har samarbejdet effektivt med den kompetente myndighed under proceduren

 

e)   den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, bekender frivilligt overtrædelsen, forudsat at denne endnu ikke er genstand for en undersøgelse, som den ansvarlige person har kendskab til

 

f)   personen med ansvar for overtrædelsen kan påvise, at vedkommende gør en stor indsats for at overholde EU's toldlovgivning ved at sikre et højt kontrolniveau for sine aktiviteter, f.eks. via en efterlevelsesordning

 

g)   personen med ansvar for overtrædelsen er en lille eller mellemstor virksomhed, der ikke har tidligere erfaring med toldspørgsmål.

 

2.   De kompetente myndigheder anser kun en overtrædelse som mindre, hvis der ikke findes nogen skærpende faktor i forbindelse med overtrædelsen som omhandlet i artikel 8b.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8b

 

Faktorer, som skal tages i betragtning ved vurderingen af, om der er tale om en alvorlig overtrædelse

 

1.   Ved vurdering af, hvorvidt en overtrædelse, jf. artikel 3 eller 6 er alvorlig, sikrer medlemsstaterne fra procedurens begyndelse, det vil sige under vurderingen af, om en toldovertrædelse er blevet begået, at de kompetente myndigheder tager højde for enhver af følgende omstændigheder, som kan gøres gældende:

 

a)   overtrædelsen er begået forsætligt

 

b)   overtrædelsen fandt sted over et længere tidsrum, hvad der afspejler forsætlig videreførelse

 

c)   en tilsvarende eller tilknyttet overtrædelse fortsætter eller gentages, det vil sige begås mere end én gang

 

d)   overtrædelsen har betydelig indvirkning på omfanget af import- eller eksporttold, der unddrages

 

e)   de pågældende varer er omfattet af de forbud eller restriktioner, som er omhandlet i kodeksens artikel 134, stk. 1, andet led, og artikel 267, stk. 3, litra e)

 

f)   hvis den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, nægter at samarbejde eller samarbejde fuldt ud med den kompetente myndighed

 

g)   den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har før begået overtrædelser.

 

2.   De overtrædelser, der er omhandlet i artikel 3, litra f), g), p) og qj), udgør i kraft af deres art alvorlige overtrædelser.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Sanktioner for de i artikel 3 omhandlede toldovertrædelser

Ikke-strafferetlige sanktioner for toldovertrædelser

Medlemsstaterne sikrer, at der for de toldovertrædelser, som omhandles i artikel 3, pålægges sanktioner, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, inden for følgende grænser:

1.   Medlemsstaterne sikrer, at der for de toldovertrædelser, som omhandles i artikel 3 og betragtes som mindre alvorlige i henhold til artikel 8a, pålægges ikke-strafferetlige sanktioner, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning foruden at de unddragne toldafgifter inddrives, inden for følgende grænser:

a)   hvis toldovertrædelsen vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på 1 til 5 % af varernes værdi

a)   hvis toldovertrædelsen har tilknytning til det unddragne afgiftsbeløb, pålægges en bødestraf på op til 70 % af det unddragne afgiftsbeløb

b)   hvis toldovertrædelsen ikke vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på 150 til 7 500 EUR.

b)   hvis toldovertrædelsen ikke har tilknytning til det unddragne afgiftsbeløb, pålægges en bødestraf på op til 7 500 EUR.

 

2.   Medlemsstaterne sikrer ved fastsættelse af det sanktionsniveau, der pålægges inden for grænserne af stk. 1 i denne artikel, at alle relevante omstændigheder opstillet i artikel 8a tages i betragtning.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

udgår

Sanktioner for de i artikel 4 omhandlede toldovertrædelser

 

Medlemsstaterne sikrer, at der for de toldovertrædelser, som omhandles i artikel 4, pålægges sanktioner, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, inden for følgende grænser:

 

a)   hvis toldovertrædelsen vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på op til 15 % af varernes værdi

 

b)   hvis toldovertrædelsen ikke vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på op til 22 500 EUR.

 

Begrundelse

Denne artikel udgår, således at der skabes konsistens som følge af sletningen af artikel 4.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Sanktioner for de i artikel 5 og 6 omhandlede toldovertrædelser

Ikke-strafferetlige sanktioner for toldovertrædelser

Medlemsstaterne sikrer, at der for de toldovertrædelser, som omhandles i artikel 5 og 6, pålægges sanktioner, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, inden for følgende grænser:

1.   Medlemsstaterne sikrer, at der for de toldovertrædelser, som omhandles i artikel 3 og 6 og betragtes som alvorlige i henhold til artikel 8b, pålægges ikke-strafferetlige sanktioner, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, foruden at inddrive de unddragne toldafgifter, inden for følgende grænser:

a)   hvis toldovertrædelsen vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på op til 30 % af varernes værdi

a)   hvis toldovertrædelsen har tilknytning til det unddragne afgiftsbeløb, pålægges en bødestraf på mellem 70 % og 140 % af det unddragne afgiftsbeløb;

 

aa)   hvis toldovertrædelsen ikke er knyttet til unddragne afgiftsbeløb, men til varernes værdi, pålægges en bødestraf på mellem 15 % og 30 % af varernes værdi

b)   hvis toldovertrædelsen ikke vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på op til 45 000 EUR.

b)   hvis toldovertrædelsen hverken er knyttet til de unddragne afgiftsbeløb eller varernes værdi, pålægges en bødestraf på mellem 7 500 EUR og 45 000 EUR.

 

2.   Ved fastsættelse af sanktionsniveauet inden for de grænser, der er fastsat i denne artikels stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at alle relevante omstændigheder som opstillet i artikel 8a og 8b, stk. 1, tages i betragtning.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Ikke-strafferetlige sanktioner for toldovertrædelser

 

1.   Medlemsstaterne kan, foruden de sanktioner der er anført i artikel 11, i overensstemmelse med kodeksen pålægge følgende ikke-økonomiske sanktioner i tilfælde af alvorlig overtrædelse:

 

a)   permanent eller midlertidig konfiskering af varerne;

 

b)   suspendering af tildelte licenser.

 

2.   Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med kodeksen bestemmelse om, at beslutninger om at tillade status af autoriseret økonomisk operatør kan tilbagekaldes i tilfælde af en alvorlig eller gentagen overtrædelse af toldlovgivningen.

Ændringsforslag     33

Forslag til direktiv

Artikel 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11b

 

Gennemgang

 

1.  Størrelsen af de gældende bøder i henhold til artikel 9 og 11 tages op til revision af Kommissionen sammen med medlemsstaternes kompetente myndigheder fem år efter [datoen for dette direktivs ikrafttrædelse]. Formålet med revisionsproceduren er at sikre, at størrelsen af de bøder, der pålægges i henhold til toldunionen, ligger tættere op ad hinanden, således at funktionen heraf kan harmoniseres.

 

2.  Kommissionen offentliggør hvert år nærmere oplysninger om de sanktioner, der er pålagt af medlemsstaterne for de toldovertrædelser, som er omhandlet i artikel 3 og 6.

 

3.  Medlemsstaterne sikrer overholdelse af toldlovgivningen som defineret i artikel 5, nr. 2), i forordning (EU) nr. 952/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 978/20121.

 

_______________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 11 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11c

 

Forlig

 

Medlemsstaterne drager omsorg for, at der er mulighed for at løse sagen ved forlig, således at de kompetente myndigheder kan indgå en aftale med personen med ansvar for overtrædelsen med henblik på at løse en sag om toldovertrædelse som alternativ til at indlede eller videreføre en retsforfølgelse, idet den pågældende person til gengæld accepterer en sanktionspålægning til umiddelbar implementering.

 

Såfremt der er anlagt sag, kan de kompetente myndigheder imidlertid kun indgå forlig med retsmyndighedens samtykke.

 

Kommissionen udstikker retningslinjer for forligsprocedurer for at sikre, at en person med ansvar for en overtrædelse får mulighed for at indgå forlig i overensstemmelse med princippet om ligebehandling på gennemsigtig vis, og at ethvert forlig omfatter offentliggørelse af udfaldet af proceduren.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

udgår

De kompetente myndigheders effektive anvendelse af sanktioner og udøvelse af beføjelser til at pålægge sanktioner

 

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ved valget af typen og niveauet af sanktioner for de toldovertrædelser, som omhandles i artikel 3 til 6, tager højde for alle relevante omstændigheder, herunder i givet fald:

 

a) overtrædelsens alvor og varighed

 

det forhold, at den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, er en autoriseret økonomisk operatør

 

størrelsen af det unddragne import- eller eksportafgiftsbeløb

 

det forhold, at de pågældende varer er omfattet af de forbud eller restriktioner, som omhandles i kodeksens artikel 134, stk. 1, andet led, og artikel 267, stk. 3, litra e), eller udgør en risiko for den offentlige sikkerhed

 

viljen hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med den kompetente myndighed

 

tidligere overtrædelser begået af den person, der er ansvarlig for overtrædelsen.

 

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Efterlevelse

 

Medlemsstaterne sikrer, at retningslinjer og publikationer om (fortsat) overholdelse af EU's toldlovgivning gøres tilgængelige for interesserede parter i lettilgængelig, letforståelig og opdateret form.

Begrundelse

I dette ændringsforslag defineres det bredt, hvordan retningslinjerne og publikationerne skal udformes. I forslaget præciseres det desuden, at retningslinjerne og publikationerne skal gøres tilgængelige for interesserede parter.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Forældelse

Artikel 13

Forældelse

1.   Medlemsstaterne sikrer, at forældelsesfristen for retsforfølgelse for de toldovertrædelser, som omhandles i artikel 3 til 6, er på fire år, og at fristen løber fra den dag, hvor toldovertrædelsen blev begået.

1.   Medlemsstaterne sikrer, at forældelsesfristen for indledning af retsforfølgelse for de toldovertrædelser, som omhandles i artikel 3 og 6, er på tre år, og at den løber fra den dag, hvor toldovertrædelsen blev begået.

2.   Medlemsstaterne sikrer i tilfælde af fortsatte eller gentagne toldovertrædelser, at forældelsesfristen løber fra den dag, hvor den handling eller undladelse, som udgør toldovertrædelsen, ophører.

2.   Medlemsstaterne sikrer i tilfælde af fortsatte eller gentagne toldovertrædelser, at forældelsesfristen løber fra den dag, hvor den handling eller undladelse, som udgør toldovertrædelsen, ophører.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at forældelsesfristen afbrydes af enhver handling fra den kompetente myndigheds side, som den pågældende person gøres bekendt med, og som vedrører undersøgelse eller retsforfølgelse i forbindelse med den samme toldovertrædelse. Forældelsesfristen løber fra den dag, hvor afbrydelsen finder sted.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at forældelsesfristen afbrydes af enhver handling fra den kompetente myndigheds side, som den pågældende person gøres bekendt med, og som vedrører undersøgelse eller retsforfølgelse i forbindelse med den samme toldovertrædelse eller ved en handling på vegne af den person, der er ansvarlig for overtrædelsen. Forældelsesfristen løber igen fra den dag, hvor afbrydelsen ophører.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at anlæggelse eller videreførelse af sager vedrørende de toldovertrædelser, der omhandles i artikel 3 til 6, ikke er mulig efter en periode på otte år regnet fra den dag, som omhandles i stk. 1 eller 2.

4.   Medlemsstaterne sikrer, medmindre andet gælder i henhold til artikel 14, stk. 2, at anlæggelse eller videreførelse af sager vedrørende de toldovertrædelser, der omhandles i artikel 3 eller 6, er omfattet af forældelsesfrist uanset afbrydelse under forløbet som omhandlet i denne artikels stk. 3, efter en periode på otte år regnet fra den dag, som omhandles i stk. 1 eller 2 i denne artikel.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at forældelsesfristen for håndhævelsen af en afgørelse om pålæggelse af en sanktion er tre år. Denne periode løber fra den dag, hvor denne afgørelse bliver endelig.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at forældelsesfristen for håndhævelsen af en afgørelse om pålæggelse af en sanktion er tre år. Denne periode løber fra den dag, hvor denne afgørelse bliver endelig.

6.   Medlemsstaterne fastlægger de sager, hvor de i stk. 1, 4 og 5 fastlagte forældelsesfrister suspenderes.

6.   Medlemsstaterne fastlægger de sager, hvor de i stk. 1, 4 og 5 fastlagte forældelsesfrister suspenderes.

Ændringsforslag     38

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder og udveksler alle oplysninger, der er nødvendige for sager vedrørende en handling eller undladelse, som udgør en i artikel 3 til 6 omhandlet toldovertrædelse, navnlig hvis mere end en medlemsstat har påbegyndt en sag mod den samme person for samme forhold.

Medlemsstaterne samarbejder og udveksler alle oplysninger, der er nødvendige for sager vedrørende en handling eller undladelse, som udgør en i artikel 3 og 6 omhandlet toldovertrædelse, navnlig i sager hvor mere end en medlemsstat har påbegyndt en sag mod den samme person for samme forhold. Formålet med samarbejdet mellem medlemsstaterne er at øge effektiviteten af toldkontrollen med varer og harmonisere procedurerne inden for Unionen.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen overvåger samarbejdet mellem medlemsstaterne om indførelse af nøgleresultatindikatorer for toldkontrol og -sanktioner, udbredelse af bedste praksis og samordning af uddannelsen af toldere.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

Artikel 17

Beslaglæggelse

Beslaglæggelse

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har mulighed for midlertidigt at beslaglægge alle varer, transportmidler eller alle andre værktøjer, der benyttes til at begå de i artikel 3 til 6 omhandlede toldovertrædelser.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har mulighed for midlertidigt at beslaglægge alle varer, transportmidler eller andre værktøjer, der benyttes til at begå de i artikel 3 og 6 omhandlede toldovertrædelser. Hvis en medlemsstat efter pålægning af en sanktion permanent beslaglægger sådanne varer, kan den vælge at destruere, genanvende eller genbruge varerne, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Europa-Kommissionen skal senest den 31. december 2017 fremlægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de andre elementer i håndhævelsen af EU's toldlovgivning, herunder tilsyn, kontrol og undersøgelse. Denne kan om nødvendigt ledsages af et lovforslag til komplettering af dette direktiv.

Begrundelse

Dette er en præcisering af, at håndhævelsen af toldlovgivningen omfatter andre elementer end sanktioner, herunder kontrol, tilsyn og undersøgelse, der ligeledes bør være genstand for en bedre harmonisering, således at det overordnede mål om en ensartet håndhævelse og anvendelse af EU's toldlovgivning kan opfyldes.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18a

 

Indberetning fra medlemsstaterne

 

Medlemsstaterne sender Kommissionen statistikker vedrørende overtrædelser, som viser, hvilke sanktioner der er pålagt som følge af overtrædelserne, for at gøre det muligt for Kommissionen at vurdere anvendelsen af dette direktiv. De pågældende statistikker skal fremsendes en gang om året efter dette direktivs ikrafttræden. Kommissionen kan bruge de modtagne oplysninger ved revision af dette direktiv for at sikre bedre tilnærmelse af de nationale sanktionssystemer.

BEGRUNDELSE

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 13. december 2013 et forslag til et direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner.

På trods af, at toldunionen anses for en af grundstenene i Den Europæiske Union og er det bærende element i det indre marked, findes der endnu ingen integreret tilgang til håndhævelsen af toldlovgivningen, herunder sanktioner. Det betyder, at reglerne er ens, men at sanktionerne i tilfælde af overtrædelse af disse regler er meget forskellige.

Toldunionen og handelspolitikken indgår i Den Europæiske Unions enekompetencer. Det er derfor kun EU, der kan udvikle en fælles tilgang til håndhævelse af toldlovgivningen. Medlemsstaterne har forpligtet sig til at arbejde hen imod to mål, nemlig dels at sikre de nationale toldvæsener udviser et så effektivt samspil og resultatopnåelse, som hvis udgjorde de én samlet administration, for således at sikre at den udførte kontrol fører til ensartede resultater, og dels at understøtte legitime forretningsaktiviteter, men ligeledes sikre fornøden beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser. Det er dog meget tydeligt, at det uden en integreret håndhævelsestilgang, herunder sanktioner, ikke er muligt for medlemsstaternes toldmyndigheder at handle som én myndighed, navnlig set i lyset af de betydelige forskelle, der er i medlemsstaternes sanktionssystemer, hvilket fremgik af 2010-rapporten fra projektgruppen om toldsanktioner.

Disse forskelle gør, at der mangler gensidig tillid mellem myndighederne. Det er netop tillid og samarbejde, der er brug for mellem toldmyndighederne for at sikre en veladministreret toldunion og beskyttelse af EU's finansielle interesser. Derudover underminerer forskellene de lige vilkår for de økonomiske operatører i Den Europæiske Union. Domstolen har anført, at forskellene i toldsanktioner betragtes som foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner. De nye bestemmelser vedrørende status som autoriseret økonomisk operatør kommer sandsynligvis til at øge risikoen for markedsforvridning og manglende lige vilkår. I den forbindelse kan alvorlige og gentagne overtrædelser medføre et tab af denne status (artikel 39 i EU-toldkodeksen) og dermed knytte en handelsfremmende foranstaltning til dokumenteret løbende opfyldelse af EU's toldlovgivning.

Hvis der bliver ved med at være forskelle i medlemsstaternes sanktionssystemer, kan det komme til at betyde, at en virksomhed mister sin status som autoriseret økonomisk operatør i ét land, mens en anden virksomhed med aktiviteter i en anden medlemsstat ikke mister sin status for samme overtrædelse. Denne problemstilling bliver stadig mere relevant som følge af den øgede e-handel, navnlig blandt mikrovirksomheder og privatpersoner, der kræver en større retssikkerhed, hvad overensstemmelsessystemerne angår, samt en større gennemsigtighed i den måde, overtrædelserne håndteres på af de forskellige toldmyndigheder.

Sidst, men ikke mindst skal der være konvergens mellem sanktionssystemerne, således at EU kan opfylde sit eksterne krav i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel.

I artikel X.3, litra a, i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 4 lyder det:

at enhver kontraherende part skal forvalte alle sine love, bestemmelser, afgørelser og beslutninger af den type, der er beskrevet i artiklens stk. 1, på ensartet, upartisk og rimelig vis.

Krav i henhold til EU's toldkodeks

I henhold til EU's toldkodeks skal medlemsstaternes sanktionssystemer være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Dette direktiv bør derfor have til formål at styrke konvergensen mellem medlemsstaternes tilgange til håndhævelse af EU's toldlovgivning med udgangspunkt i artikel 114 i TEUF om det indre markeds oprettelse og funktionsmåde og artikel 33 i samme traktat om toldsamarbejdet og i overensstemmelse med gennemførelsen af den moderniserede toldkodeks og udviklingen af et elektronisk toldsystem.

Styrket handel og forbedret overensstemmelse

I dette direktiv bør det anerkendes, at de fleste økonomiske operatører, der er involveret i toldanliggender, er lovlige virksomheder, hvis mål er at overholde toldlovgivningen. I forbindelse med de toldrelaterede aktiviteter skal de økonomiske operatører anses som partnere, hvilket retfærdiggør, at der i langt de fleste tilfælde anvendes ikkestrafferetlige sanktioner i stedet for strafferetlige i tilfælde af overtrædelser som en effektiv måde at sikre overensstemmelse på.

I denne rapport præciseres direktivets anvendelsesområde for at sikre, at det udelukkende er overtrædelser begået som følge af forsømmelse eller med forsæt, der anses som overtrædelser. Herved fjernes det objektive ansvar, der ikke kræver en grad af skyld. Definitionen af forsømmelig adfærd er afgørende i dette direktiv, som harmoniserer ikkestrafferetlige sanktioner, således at forsømmelighed ikke bør sanktioneres som en forbrydelse, selv hvis der forekommer objektive omstændigheder, herunder alvorlige finansielle følger. Hvis det kommer frem, at en person ikke handlede forsømmeligt, og han/hun ikke var klar over de pågældende fakta og ikke kunne have forudset forekomsten – selv ved at udvise rimelig omhu – bør denne person ikke sanktioneres. Derudover bør der ikke pålægges sanktioner i tilfælde af en forseelse, medmindre denne forseelse indgår i personens forsømmelige eller forsætlige adfærdsmønster. Overtrædelser, der er begået med forsæt, kan sanktioneres i henhold til strafferetten, når de overstiger en specifik grænse, således at medlemsstaterne kan træffe foranstaltninger, der har en tilstrækkelig afskrækkende virkning til at sanktionere svigagtig adfærd.

Det er vigtigt, at toldmyndighederne for at sikre, at sanktionerne er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning, får tilstrækkelige muligheder for at vurdere de pågældende omstændigheder og ud fra dette bestemme sig for den mest passende sanktion, idet dette har vist sig at være en effektiv måde at nedbringe den manglende overensstemmelse på. Dette direktiv bør dog indeholde en ramme til sikring af en fælles forståelse mellem medlemsstaterne af, hvad disse formildende og skærpende omstændigheder dækker over – fra den frivillige offentliggørelse for førstnævnte til nægtet samarbejde for sidstnævnte. Bestemmelserne om objektivt ansvar modsiger denne tilgang, samtidig med at der stilles spørgsmålstegn ved nogle af de grundlæggende retsprincipper, herunder uskyldsformodningen, idet der ikke gælder et krav om skyld for at pålægge en sanktion. Bestemmelserne om objektivt ansvar kan underminere væksten og den lovlige handel. Derudover er de sandsynligvis ikke effektive og ikke befordrende for overensstemmelsen.

Overtrædelserne bør dog inddeles i mindre overtrædelser og alvorlige overtrædelser, navnlig set i lyset af muligheden for at en autoriseret økonomisk operatør mister sin status, såfremt vedkommende begår alvorlige eller gentagne overtrædelser, og af manglen på en definition af en alvorlig overtrædelse i EU's toldkodeks. Den oprindelige logik, der ligger bag Europa-Kommissionens inddeling af overtrædelser, er blevet fastholdt i form af forskellige kategorier, og der er blevet taget højde for listen over, hvad medlemsstaterne anser som mindre overtrædelser, herunder den manglende overholdelse af frister.

Proportionalitet

Bødebeløbet kan ikke baseres på varernes værdi, hvis der skal sikres et proportionalt sanktionssystem. Sanktionen bør derimod tage udgangspunkt i størrelsen på den unddragne told, idet den skal stå i forhold til overtrædelsens finansielle følger. En sanktion baseret på vareværdien kan føre til et ikkeproportionalt system, idet en mindre overtrædelse ved en vare af høj værdi kan have katastrofale følger for virksomheden. Der bør fastsættes et fast beløb, således at der sikres en grad af fleksibilitet i de tilfælde, hvor varen hverken er forbundet med en toldsats, eller overtrædelsen ikke er forbundet med en specifik vare. Selvom der er brug for en harmoniseret ramme, skal der fastlægges nogle øvre grænser, således at toldmyndighederne får mulighed for at tilpasse bøden alt efter de skærpende eller formildende omstændigheder. Det bør også være tilladt at pålægge andre sanktioner end en bødestraf, f.eks. tabet af status som autoriseret økonomisk operatør i henhold til EU's toldkodeks og varekonfiskering.

Toldmyndighederne bør endvidere tage højde for sagsomkostningerne, navnlig for mindre virksomheder, og derfor give mulighed for forlig. Dette bør defineres på en måde, så der sikres konsistens i hele EU.

Hårfin grænse mellem strafferetlige og ikkestrafferetlige sanktioner

Direktivet bør have til formål at harmonisere de ikkestrafferetlige sanktioner i tilfælde af overtrædelser af toldlovgivningen som den mest hensigtsmæssige ramme til at styrke overensstemmelsen og nedbringe antallet af overtrædelser. Hvis overtrædelser begås forsætligt med henblik på svig, kan medlemsstaterne over en specifik grænse vælge at pålægge strafferetlige sanktioner i overensstemmelse med direktivet om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod EU's finansielle interesser. Dette giver medlemsstaterne mulighed for under denne grænse at benytte sig af ikkestrafferetlige sanktioner. Denne indbyrdes forbindelse mellem de to direktiver er i overensstemmelse med praksis i de fleste medlemsstater, der anvender en blanding af ikkestrafferetlige og strafferetlige sanktioner for at sikre overholdelsen af toldlovgivningen. Direktivet om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod EU's finansielle interesser danner dog ikke i sig selv et tilstrækkeligt grundlag, da der ikke findes nogen EU-lovgivning, der sanktionerer overtrædelser begået som følge af forsømmelse, selvom disse udgør størstedelen af overtrædelserne af toldlovgivningen.

I nogle medlemsstater indgår begreber som anstiftelse, medvirken og tilskyndelse samt forsøg i de strafferetlige bestemmelser. Disse kan dog også straffes i henhold til den ikkestrafferetlige lov i syv medlemsstater. Det bør præciseres, at disse handlinger begås forsætligt og derfor kan medføre ikkestrafferetlige sanktioner i henhold til dette direktivs anvendelsesområde eller strafferetlige sanktioner uden for dette direktivs anvendelsesområde.

Et nødvendigt træk fra efterfølgende overensstemmelse til forhåndsoverensstemmelse

Medlemsstaterne bør sikre, at personer involveret i told- og handelsanliggender aktivt oplyses om, hvordan de overholder og fortsat kan sikre overholdelsen af toldlovgivningen. Medlemsstaternes administrative sanktionssystemer bør derfor være sidste udvej i forbindelse med sanktioner for forsømmelig adfærd i forhold til, hvad personen med ansvar for overtrædelsen burde have vidst og gjort for at forhindre overtrædelsen. Det bør derfor være et vigtigt element i anvendelsen af sanktionssystemet at se på, hvorvidt personen handlede forsømmeligt.

Ved at anvende ikt-værktøjer skal det blive muligt at overvåge overholdelsen af reglerne i realtid. Dette kræver et tæt samarbejde med operatørerne for at sikre fuld overensstemmelse, og at medlemsstaterne gennemfører bestemmelserne om elektroniske systemer i henhold til EU's toldkodeks. I overensstemmelse med kravene i EU's toldkodeks har medlemsstaterne endvidere forpligtet sig til at deltage i det fælles risikostyringssystem, som Europa-Kommissionen bør videreudvikle. Dette indgår som en af hjørnestenene i den fælles håndhævelsestilgang og kompletterer etableringen af et fælles sanktionssystem.

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Vicky Ford

Formand for

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

BRUXELLES

Om:  Udtalelse om retsgrundlaget for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

Ved skrivelse af 29. februar 2016 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om relevansen af retsgrundlaget for ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 21. april 2016.

I - Baggrund

Ved skrivelse af 29. februar 2016 anmodede Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) Retsudvalget om en udtalelse om relevansen af retsgrundlaget for ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 2.

Kommissionens forslag er baseret på artikel 33 i TEUF, der vedrører toldsamarbejde og giver EU kompetence til at handle på dette område på grundlag af den almindelige lovgivningsprocedure.

Ordføreren for forslaget i IMCO-udvalget fandt, at artikel 114 i TEUF vedrørende tilnærmelse af lovgivningerne om det indre markeds oprettelse og funktion bedre ville afspejle forslagets målsætninger og bringe forslaget i overensstemmelse med EU-toldkodeksen[1], som også er baseret på artikel 114 i TEUF.

II - Forslaget

Selv om toldlovgivningen er harmoniseret og hører ind under EU's kompetenceområde, ligger muligheden for at vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger vedrørende sanktioner og toldovertrædelser fortsat hos medlemsstaterne.

Under programmet Told 2013 foretog Kommissionen en vurdering af 24 medlemsstaters nationale systemer for toldovertrædelser og -sanktioner[2]. Kommissionen konstaterede et betydeligt antal forskelle i ordningerne og fandt, at forskellene har negative konsekvenser. Følgerne kan ikke kun mærkes på internationalt plan, men også i det europæiske rum, da forskellene i håndhævelsen af toldlovgivningen kan gøre det vanskeligere at forvalte toldunionen effektivt. Desuden vil konsekvenserne af de forskellige regler også kunne mærkes hos de økonomiske operatører og på de lige konkurrencevilkår, som er kernen i det indre marked. Disse uoverensstemmelser anerkendes af Kommissionen som begrundelser for nødvendigheden af denne retsakt i punkt 1.1 i begrundelsen og i betragtning 3 i forslaget.

I begrundelsen understregede Kommissionen i kapitlet om valget af retsgrundlag (3.1): "(...) Ligeledes udgør indførelsen af visse lettelser og forenklinger i Unionens toldlovgivning og de autoriserede økonomisk operatørers adgang til dem en vigtig grund til at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne yderligere."

Forslaget omfatter en fælles liste over handlinger og undladelser, der bør betragtes som overtrædelser af EU-toldkodeksen og anden toldlovgivning, med bestemmelser om objektivt ansvar og overtrædelser begået forsætligt eller uagtsomt (artikel 1-5 i forslaget). Artikel 6 drejer sig om anstiftelse af, medvirken og tilskyndelse til samt forsøg på de handlinger, der tidligere er nævnt som overtrædelser. Forslagets artikel 7 vedrører fejl begået af toldmyndigheden, og artikel 8 handler om juridiske personers ansvar. Artikel 9-12 fastlægger de materielle grænser for sanktioner og de principper, der bør ligge til grund for anvendelsen heraf. Artikel 13 og 14 er proceduremæssige bestemmelser vedrørende forældelse og suspension af den administrative procedure. Artikel 15 definerer, hvor kompetencen bør udøves. Artikel 16 vedrører samarbejde mellem medlemsstaterne, idet bestemmelsen pålægger medlemsstaterne at udveksle oplysninger og håndhæver princippet ne bis in idem, der garanterer, at ingen bør blive genstand for sager om de samme faktiske omstændigheder i mere end én medlemsstat. Artikel 17 forpligter medlemsstaterne til at give mulighed for beslaglæggelse af de værktøjer, der benyttes til at begå toldovertrædelser. Endelig indeholder forslaget bestemmelser om rapportering og evaluering af overholdelsen og gennemførelse af direktivet (artikel 18-21).

III - Det foreslåede retsgrundlag

Det foreslåede retsgrundlag for dette forslag er artikel 33 i TEUF, der lyder som følger:

KAPITEL 2

TOLDSAMARBEJDE

Artikel 33

(tidl. artikel 135 i TEF)

Inden for traktaternes anvendelsesområde træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen.

Følgende artikel 114 i TEUF foreslås medtaget i retsgrundlaget (fremhævelse tilføjet):

KAPITEL 3

TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGERNE

Artikel 114

(tidl. artikel 95 i TEF)

1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion. (...)

IV — Retspraksis

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at "valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold"[3]. Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres.

En retsakt skal i princippet kun have ét retsgrundlag. Et dobbelt retsgrundlag kan kun anvendes, hvis en foranstaltning sideløbende har flere formål eller flere sammenhængende led, uden at et af disse led er sekundært og indirekte i forhold til det andet[4], forudsat at de procedurer, der er fastsat for hvert retsgrundlag, ikke er uforenelige[5].

V – Analyse

Artikel 33 i TEUF indgår i retsgrundlaget for andre retsakter vedtaget på toldsamarbejdsområdet, som f.eks. EU-toldkodeksen og Told 2020-forordningen.[6] Der er ikke nogen udtrykkelig definition af begrebet toldsamarbejde, men da det optræder i afsnit II "Frie varebevægelser", kapitel 2 "Toldsamarbejde", i TEUF, er det blevet anvendt i stor udstrækning i forbindelse med toldunionen, f.eks. hvad angår told, forebyggelse af svig og kontrol af varer, der indføres til EU's toldområde[7]. Artikel 33 i TEUF er derfor det korrekte retsgrundlag, når der skal udarbejdes rammer for samarbejde mellem toldmyndighederne.

Artikel 114 i TEUF danner retsgrundlag for harmoniseringsforanstaltninger vedrørende det indre marked. Harmoniseringsforanstaltninger i henhold til denne artikel forudsætter, at der er forskelle i medlemsstaternes lovgivning på området, som kan føre til en forstyrrelse af samhandelen på det indre marked. Artiklen kan anvendes, når det er sandsynligt, at der kan opstå sådanne forskelle i national lovgivning, men sandsynligheden må ikke være rent hypotetisk. Domstolen har gentagne gange anvendt denne formulering i sin praksis, men den har faktisk ikke defineret "sandsynlighed". Domstolen har imidlertid aldrig accepteret artikel 114 i TEUF som retsgrundlag for lovgivning, når den har konstateret, at der ikke findes forskelle i national lovgivning, og det ikke er sandsynligt, at der vil opstå sådanne forskelle.

Det fremgår af Domstolens praksis, at de i artikel 114 i TEUF omhandlede foranstaltninger har til formål at forbedre vilkårene for det indre markeds oprettelse og funktion og reelt skal have dette formål, idet de skal bidrage til at fjerne hindringer for de frie varebevægelser og for den frie udveksling af tjenesteydelser samt medvirke til at ophæve konkurrencefordrejninger[8].

Kommissionens forslag sigter mod at rette op på de problemer, der følger af forskellene mellem de ordninger, der gælder for toldovertrædelser og efterfølgende sanktioner på det europæiske marked. Som anført i præamblen til forslaget og i begrundelsen opstår disse forskelle i tre dimensioner: for det første på internationalt plan, hvor EU skal sikre overholdelsen af sine internationale forpligtelser, for det andet inden for rammerne af toldunionen i forhold til bestræbelserne på at sikre en mere effektiv forvaltning af toldunionen, og for det tredje i relation til det indre marked, hvor Kommissionen erkender, at den nuværende status quo ikke sikrer ligestilling for de økonomiske operatører, idet de ikke er underlagt de samme betingelser og regler. Forslaget sigter derfor ikke kun mod at styrke toldsamarbejdet, men også mod rette op på forvridningen af det indre marked, ved hjælp af et fælles regelsæt, som skal finde anvendelse i alle 28 medlemsstater.

De fleste af forslagets bestemmelser har faktisk til formål at etablere en fælles liste over administrative sanktioner for overtrædelser og over, hvilke handlinger og undladelser der bør betragtes som overtrædelser. Selv om nogle bestemmelser udelukkende vedrører spørgsmål om samarbejde (artikel 15, stk. 2, og artikel 16), idet udveksling af oplysninger betragtes som et eksempel herpå, har de fleste bestemmelser til formål at tilnærme de nationale regler.

Som anerkendt af Domstolen er det muligt at have et dobbelt retsgrundlag, når begge bestemmelser i sig selv er forbundet med retsakten. I det foreliggende tilfælde må det under hensyn til formålet med og indholdet af det foreslåede direktiv konstateres, at målene om at opnå en mere effektiv forvaltning af toldunionen, samtidig med at det sikres, at de økonomiske operatører er underlagt de samme regler, uden fordele i de mere overbærende medlemsstater, ikke kan adskilles.

Forslaget er ikke begrænset til en styrkelse af toldsamarbejdet mellem medlemsstaterne, idet det aktivt forsøges at tackle en forvridning på det indre marked skabt af de forskellige nationale ordninger. Artikel 114 i TEUF bør derfor tilføjes til artikel 33 i TEUF. De to bestemmelser er nøje forbundne, og den ene er ikke sekundær i forhold til den anden.

Det skal bemærkes, at høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er obligatorisk i henhold til proceduren i artikel 114 i TEUF.

VI - Konklusion og henstilling

Artikel 33 og 114 i TEUF er det korrekte retsgrundlag for forslaget.

På mødet den 21. april 2016 vedtog Retsudvalget (for: 17; imod: 3; hverken/eller: 0)[9] således at henstille, at det relevante retsgrundlag for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner bør være artikel 33 og 114 i TEUF.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

  • [1]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (omarbejdning), EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1-101.
  • [2]  Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Det Forenede Kongerige.
  • [3]  Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; sag C-440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097; sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.
  • [4]  Sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585, præmis 47.
  • [5]  Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), Sml. 1991 I, s. 2867, præmis 17-25.
  • [6]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1294/2013 af 11. december 2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF, EUT L 347 af 20.12.2013, s. 209–220.
  • [7]  Rådet for Den Europæiske Union, konklusioner om fremskridtene med udviklingsstrategien for Toldunionen, Bruxelles, den 10. og 11. december 2012, findes på http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134129.pdf.
  • [8]  Sag C-491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd og Imperial Tobacco Ltd, Sml. 2002 I, s. 11453, præmis 60.
  • [9]  Til stede ved den endelige afstemning: Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Axel Voss (næstformænd), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Dietmar Köster, Emil Radev, József Szájer, Cecilia Wikström og Josef Weidenholzer (jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2).

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (25.5.2016)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner
(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

Ordfører for udtalelse: Franck Proust

KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

EU's toldkodeks har givet mulighed for en harmonisering. Dens håndhævelse, som sikrer overholdelsen af toldforskrifterne og den lovlige pålæggelse af sanktioner, er imidlertid omfattet af medlemsstaternes nationale lovgivning.

Derfor følger håndhævelsen af toldlovgivningen 28 forskellige juridiske regelsæt og forskellige administrative eller juridiske traditioner. Dette medfører, at disse sanktioner har meget forskelligartede definitioner og varierer i forhold til strenghed alt efter medlemsstaten.

En projektgruppe oprettet af Kommissionen sammen med 24 frivillige medlemsstater under programmet Told 2013 har udarbejdet en oversigt over medlemsstaternes systemer for toldovertrædelser og -sanktioner.

Ordførerens holdning:

Ordførerens tilgang omhandler tre aspekter: rammen, baggrunden og formen i dette forslag til direktiv.

1) Dette direktivs ramme udgør en reel begrænsning. Hvis vi udelukkende fokuserer på titlen, henviser visse begreber (overtrædelser, sanktioner) til nærhedsprincippet.

Med henblik på at sikre at INTA-udvalgets udtalelse respekteres, og at der tages fuldt hensyn hertil, har ordføreren valgt at opstille sin tilgang inden for rammerne af international handel.

2) Resultaterne af "Told 2013"-programmet viser, at tærsklerne for overtrædelser eller frister varierer i en sådan grad, at de bringer selve troværdigheden og funktionen af vores toldunion i en ubekvem situation over for vores handelspartnere.

Der er følgelig behov for gennemsigtighed og klarhed, der ligeledes kan resultere i besparelser. Vores internationale forpligtelser inden for rammerne af WTO skal overholdes for at beskytte vores marked som helhed. USA har allerede påpeget den manglende sammenhæng i EU's indre marked over for WTO.

Ordføreren ønsker især at behandle forslaget til direktiv inden for rammerne af aftalen om handelslettelser. Et agentur eller organ ville give mulighed for at udføre analyse- og koordineringsopgaverne uden at tilsidesætte nærhedsprincippet. Udveksling af oplysninger om alt lige fra kontrol til anvendelse af sanktioner er nødvendig for erhvervslivet i Den Europæiske Union og tredjelande.

Bestræbelserne på at forenkle systemet for sanktioner og lovovertrædelser skal medføre sammenhæng. Derfor er det nødvendigt, at medlemsstaterne på en sammenhængende måde bringer deres sanktioner i overensstemmelse med hinanden, ikke i form af tærskler, men graduerede sanktioner. Det er ikke acceptabelt, at erhvervsdrivende kan undgå enhver sanktion på det indre marked, eller at der forsat kan være enorme forskelle.

Endelig foreslår ordføreren at prioritere det territoriale aspekt af overtrædelsen som det vigtigste kriterium for valg af jurisdiktion med henblik på at bekæmpe kapløbet til retten ("forum shopping"). Han foreslår ligeledes at styrke toldmyndighedernes registrering af varer i tilfælde af antidumpingundersøgelser for at undgå massiv lageropbygning ("stockpiling") med tanke på sanktioner i form af skatter.

3) Med hensyn til form ønsker ordføreren, at forslaget til direktiv har et effektivt og klart format, der giver mulighed for at forelægge ambitiøse forslag for det korresponderende udvalg, og som samtidig påviser situationens hastende karakter i forhold til den manglende overholdelse af vores internationale forpligtelser og tilsidesættelsen af vores økonomiske aktørers behov.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)   Derfor følges der ved toldovertrædelser og -sanktioner 28 forskellige juridiske regelsæt. Som følge deraf behandles et brud på Unionens toldlovgivning ikke på samme måde i hele Unionen, og de eventuelle sanktioner i de enkelte sager er af forskellig karakter og alvor afhængigt af, hvilken medlemsstat der pålægger sanktionen.

(2)   Derfor følges der ved toldovertrædelser og -sanktioner 28 forskellige juridiske regelsæt. Som følge deraf behandles et brud på Unionens toldlovgivning ikke på samme måde i hele Unionen, og de eventuelle sanktioner i de enkelte sager er af forskellig karakter og alvor afhængigt af, hvilken medlemsstat der pålægger sanktionen, hvilket fører til eventuelle tab af indtægter for medlemsstaterne og handelsforvridninger.

Ændringsforslag     2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)   Forskellene i medlemsstaternes retssystemer påvirker ikke kun toldunionens mulighed for at fungere optimalt, men forhindrer også, at der skabes lige vilkår for økonomiske operatører i toldunionen, fordi forskellene har konsekvenser for deres adgang til forenklede toldbestemmelser og toldmæssige lettelser.

(3)   Forskellene i medlemsstaternes retssystemer påvirker ikke kun toldunionens mulighed for at fungere optimalt, men forhindrer også, at der skabes lige vilkår for økonomiske operatører i toldunionen, der allerede er omfattet af forskellige regelsæt i hele Unionen, fordi forskellene har konsekvenser for deres adgang til forenklede toldbestemmelser og toldmæssige lettelser.

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)   Med henblik på at lette undersøgelsen af toldovertrædelser bør de kompetente myndigheder have tilladelse til midlertidigt at beslaglægge alle varer, transportmidler eller alle andre værktøjer, der benyttes til at begå toldovertrædelser.

(17)   Med henblik på at lette undersøgelsen af toldovertrædelser bør de kompetente myndigheder have tilladelse til midlertidigt at beslaglægge alle varer, transportmidler eller alle andre værktøjer, der benyttes til at begå toldovertrædelser, og anvende et system for tidlig varsling for at underrette de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater om overtrædelsen.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Dette direktiv opstiller en ramme vedrørende overtrædelser af Unionens toldlovgivning og fastsætter sanktioner for disse overtrædelser.

1.   Dette direktiv opstiller en ramme vedrørende overtrædelser af Unionens toldlovgivning og fastsætter graduerede sanktioner for disse overtrædelser.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.   Dette direktiv omfatter medlemsstaternes forpligtelser over for EU's handelspartnere samt Verdenshandelsorganisationen og Verdenstoldorganisationen med henblik på at oprette et homogent og effektivt indre marked, der letter handelen og samtidig garanterer sikkerheden.

Ændringsforslag     6

Forslag til direktiv

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Handelslettelser

 

Med henblik på at overholde Unionens forpligtelser i henhold til WTO's aftale om handelslettelser skal medlemsstaterne arbejde sammen om at indføre en samarbejdsordning, der omfatter alle medlemsstaterne. Dette system skal have til formål at koordinere nøgleresultatindikatorer for toldsanktioner (analyse af antallet af klager, antallet af gentagelser af overtrædelser osv.), udbrede bedste praksis mellem toldmyndighederne (effektiviteten af kontroller og sanktioner, reduktion af administrative omkostninger osv.), videregive de økonomiske operatørers erfaringer og skabe forbindelser mellem dem, overvåge den måde, hvorpå toldmyndighederne udfører deres virksomhed, og udføre statistikarbejde vedrørende overtrædelser begået af virksomheder fra tredjelande. Inden for denne samarbejdsordning skal alle medlemsstaterne omgående underrettes om efterforskninger af overtrædelser af toldbestemmelserne og om konstaterede overtrædelser med henblik på at lette handelen og hindre, at ulovlige varer kommer ind på det indre marked, samt forbedre effektiviteten af kontrollerne.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Medlemsstaternes registrering af import

 

Medlemsstaterne sikrer, at deres toldmyndigheder træffer de fornødne foranstaltninger til at registrere import uden at afvente Kommissionens anmodning, således at foranstaltninger vedrørende overholdelse af Rådets forordning (EF) nr. 1225/20091a senere kan anvendes mod denne import fra datoen for registreringen. Importen kan gøres til genstand for registrering efter anmodning fra ethvert EU-selskab, hvis anmodningen herom er underbygget med tilstrækkelig dokumentation til at begrunde en sådan foranstaltning.

 

______________

 

1a Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51).

Ændringsforslag     8

Forslag til direktiv

Artikel 10 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   hvis toldovertrædelsen vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på op til 15 % af varernes værdi

a)  hvis toldovertrædelsen vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på mellem 5 % og 15 % af varernes værdi eller af den unddragne told;

Begrundelse

I tilfælde af fragtgods af høj værdi (f.eks. olie eller råmaterialer) kan bøder baseret på værdien af de pågældende varer være enorme. Medlemsstaterne skal derfor have mulighed for at udstede bøder, som er baseret enten på værdien af de pågældende varer eller på beløbet af den told, der burde være tilfaldet dem.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 10 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   hvis toldovertrædelsen ikke vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på op til 22 500 EUR.

b)   hvis toldovertrædelsen ikke vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på mellem 7 500 EUR og 22 500 EUR.

Ændringsforslag   10

Forslag til direktiv

Artikel 11 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   hvis toldovertrædelsen vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på op til 30 % af varernes værdi

a)   hvis toldovertrædelsen vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på mellem 10 % og 30 % af varernes værdi eller af den unddragne told

Begrundelse

I tilfælde af fragtgods af høj værdi (f.eks. olie eller råmaterialer) kan bøder baseret på værdien af de pågældende varer være enorme. Medlemsstaterne skal derfor have mulighed for at udstede bøder, som er baseret enten på værdien af de pågældende varer eller på beløbet af den told, der burde være tilfaldet dem.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 11 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   hvis toldovertrædelsen ikke vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på op til 45 000 EUR.

b)   hvis toldovertrædelsen ikke vedrører bestemte varer, pålægges en bødestraf på mellem 15 000 EUR og 45 000 EUR.

Ændringsforslag     12

Forslag til direktiv

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

1.  Størrelsen af de gældende bøder i henhold til artikel 9, 10 og 11 skal tages op til revision af Kommissionen sammen med medlemsstaternes kompetente myndigheder fem år efter dette direktivs ikrafttrædelse. Formålet med revisionsproceduren er at sikre, at størrelsen af de bøder, der pålægges i henhold til toldunionen, ligger tættere op ad hinanden, således at funktionen heraf kan harmoniseres.

 

2.  Kommissionen offentliggør hvert år nærmere oplysninger om de sanktioner, der er pålagt af medlemsstaterne for de toldovertrædelser, som er omhandlet i artikel 3 til 6.

 

3.  Medlemsstaterne sikrer overholdelse af toldlovgivningen som defineret i artikel 5, nr. 2), i forordning (EU) nr. 952/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 978/20121a.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag     13

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den omstændighed, at de pågældende varer er genstand for forbud, kvantitative restriktioner eller tilsynsforanstaltninger, der især er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed eller beskyttelse af menneskers liv og sundhed som omhandlet i artikel 24, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/4781a, skal betragtes som en skærpende faktor.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/478 af 11. marts 2015 om fælles ordninger for indførsel (EUT L 83 af 27.3.2015, s. 16).

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de har kompetencen med hensyn til de i artikel 3 til 6 omhandlede toldovertrædelser i overensstemmelse med et af følgende kriterier:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de har kompetencen med hensyn til de i artikel 3 til 6 omhandlede toldovertrædelser i overensstemmelse med følgende kriterier og deres prioritetsrækkefølge:

a)  toldovertrædelsen begås helt eller delvist inden for den pågældende medlemsstats territorium

a)  toldovertrædelsen begås helt eller delvist inden for den pågældende medlemsstats territorium

b)  den person, der begår toldovertrædelsen, er statsborger i den pågældende medlemsstat

b)  de varer, som toldovertrædelsen vedrører, befinder sig på den pågældende medlemsstats territorium

c)  de varer, som toldovertrædelsen vedrører, befinder sig på den pågældende medlemsstats territorium.

c)  den person, der begår toldovertrædelsen, er statsborger i den pågældende medlemsstat.

(Litra b) og c) bytter plads)

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   I de tilfælde, hvor kompetencen med hensyn til den samme toldovertrædelse tilfalder mere end én medlemsstat, sikrer medlemsstaterne, at kompetencen udøves af den medlemsstat, hvor der er en verserende straffesag mod den samme person for samme forhold. Hvis kompetencen ikke kan bestemmes i henhold til første afsnit, sikrer medlemsstaterne, at kompetencen udøves af den medlemsstat, hvis kompetente myndighed først indleder en straffesag om toldovertrædelsen mod den samme person vedrørende de samme forhold.

2.   I de tilfælde, hvor kompetencen med hensyn til den samme toldovertrædelse tilfalder mere end én medlemsstat, sikrer medlemsstaterne, at kompetencen udøves af den medlemsstat, hvor der er en verserende straffesag mod den samme person for samme forhold.

Ændringsforslag     16

Forslag til direktiv

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder og udveksler alle oplysninger, der er nødvendige for sager vedrørende en handling eller undladelse, som udgør en i artikel 3 til 6 omhandlet toldovertrædelse, navnlig hvis mere end en medlemsstat har påbegyndt en sag mod den samme person for samme forhold.

Medlemsstaterne samarbejder og udveksler alle oplysninger, der er nødvendige for sager vedrørende en handling eller undladelse, som udgør en i artikel 3 til 6 omhandlet toldovertrædelse, navnlig hvis mere end en medlemsstat har påbegyndt en sag mod den samme person for samme forhold. Formålet med samarbejdet mellem medlemsstaterne er at øge effektiviteten af toldkontrollen med varer og harmonisere procedurerne inden for Unionen.

Ændringsforslag     17

Forslag til direktiv

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den [1. maj 2019] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv, hvori det vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overholde dette direktiv.

Kommissionen forelægger senest den [1. maj 2019] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv, hvori det vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overholde dette direktiv. Rapporten skal indeholde resultatkriterier, som viser de fremskridt, der er gjort med hensyn til at styrke toldunionen og skabe øget konvergens i procedurerne.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner

Referencer

COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

13.1.2014

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

13.1.2014

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Franck Proust

3.9.2014

Behandling i udvalg

16.2.2016

15.3.2016

 

 

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

9

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Dominique Bilde

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner

Referencer

COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)

Dato for høring af EP

13.12.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

13.1.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

13.1.2014

CONT

13.1.2014

ECON

13.1.2014

JURI

13.1.2014

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

CONT

11.6.2014

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

Ordførere

Dato for valg

Kaja Kallas

17.7.2014

 

 

 

Anfægtelse af retsgrundlaget

Dato for udtalelse fra JURI

JURI

21.4.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

22.1.2015

14.1.2016

22.2.2016

23.5.2016

 

13.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.7.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Kaja Kallas, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Gesine Meissner, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

19.7.2016