ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις

19.7.2016 - (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Kaja Kallas


Διαδικασία : 2013/0432(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0239/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0239/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0884),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 33 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0033/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις οποίες το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0239/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 33,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33 και 114,

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθούν στη νομική βάση της οδηγίας το άρθρο 114 σχετικά με την εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς και μέρος της νομικής βάσης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)   Η οδηγία αυτή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

 

___________________

 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επαναλαμβάνει τη σημασία της συμμόρφωσης της παρούσας οδηγίας με τις διατάξεις του ΕΤΚ.

Τροπολογία     3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)   Κατά συνέπεια, οι τελωνειακές παραβάσεις και οι σχετικές κυρώσεις ακολουθούν 28 διαφορετικά σύνολα κανόνων δικαίου. Ως εκ τούτου, μια παράβαση της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και οι κυρώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση διαφέρουν ως προς το είδος και την αυστηρότητα, αναλόγως του κράτους μέλους που επιβάλλει την κύρωση.

(2)   Οι τελωνειακές παραβάσεις και οι σχετικές κυρώσεις ακολουθούν 28 διαφορετικά σύνολα κανόνων δικαίου. Ως εκ τούτου, μια παράβαση της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και οι κυρώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση διαφέρουν ως προς το είδος και την αυστηρότητα, αναλόγως του κράτους μέλους που επιβάλλει την κύρωση, με αποτέλεσμα την πιθανή απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη και τη στρέβλωση του εμπορίου.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)   Οι διαφορές αυτές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών δεν επηρεάζουν μόνον τη βέλτιστη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης, αλλά εμποδίζουν επίσης και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς στην τελωνειακή ένωση, δεδομένου ότι έχουν επίπτωση στην πρόσβαση των εν λόγω φορέων σε τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις.

(3)   Οι διαφορές αυτές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών δεν επηρεάζουν μόνον τη βέλτιστη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης και τη διαφάνεια που απαιτείται για τη δέουσα λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις από τις διάφορες τελωνειακές αρχές, αλλά εμποδίζουν επίσης την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς στην τελωνειακή ένωση, οι οποίοι υπόκεινται ήδη σε διαφορετική δέσμη κανόνων ανά την Ένωση, δεδομένου ότι έχουν επίπτωση στην πρόσβαση των εν λόγω φορέων σε τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις.

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών δημιουργούν έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το πώς επιβάλλονται ή δεν επιβάλλονται κυρώσεις, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)   Είναι σκόπιμο να καταρτιστεί κατάλογος συμπεριφορών οι οποίες θα πρέπει να θεωρείται ότι παραβιάζουν την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων. Οι εν λόγω τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να βασίζονται πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία με άμεσες παραπομπές στον κώδικα. Η παρούσα οδηγία δεν καθορίζει αν τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

(6)   Είναι σκόπιμο να καταρτιστεί με την παρούσα οδηγία κατάλογος συμπεριφορών οι οποίες θα πρέπει να θεωρείται ότι παραβιάζουν την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων. Οι εν λόγω τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να βασίζονται πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία με άμεσες παραπομπές στον κώδικα. Η παρούσα οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν μη ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, αντί μη ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης το απαιτεί, προκειμένου η κύρωση που επιβάλλεται να είναι αποτρεπτική, αποτελεσματική και αναλογική.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)   Η πρώτη κατηγορία συμπεριφορών θα πρέπει να περιλαμβάνει τελωνειακές παραβάσεις βάσει αντικειμενικής ευθύνης, η οποία δεν προϋποθέτει κανένα στοιχείο ύπαρξης υπαιτιότητας, δεδομένου του αντικειμενικού χαρακτήρα των υποχρεώσεων και του γεγονότος ότι τα άτομα που είναι αρμόδια για την εκπλήρωσή τους δεν είναι δυνατόν να αγνοούν την ύπαρξή τους και τον δεσμευτικό χαρακτήρα τους.

διαγράφεται

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)   Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία συμπεριφορών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τελωνειακές παραβάσεις που διαπράχθηκαν από αμέλεια ή από πρόθεση, αντιστοίχως. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω υποκειμενικό στοιχείο πρέπει να προσδιοριστεί για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη.

διαγράφεται

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)   Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι κάθε πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από σφάλμα των τελωνειακών αρχών δεν θα πρέπει να θεωρείται τελωνειακή παράβαση.

(10)   Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι κάθε πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από σφάλμα των τελωνειακών αρχών, όπως αναφέρεται στον κώδικα δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστούν τελωνειακή παράβαση.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 119 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα ορίζει τι είναι σφάλμα των τελωνειακών αρχών.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)   Προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση των εθνικών συστημάτων κυρώσεων των κρατών μελών, θα πρέπει να καθοριστούν κλίμακες κυρώσεων που να αντανακλούν τις διαφορετικές κατηγορίες τελωνειακών παραβάσεων και τη σοβαρότητά τους. Με σκοπό την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται.

(12)   Προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση των εθνικών συστημάτων κυρώσεων των κρατών μελών, θα πρέπει να καθοριστούν κλίμακες κυρώσεων που να αντανακλούν τη σοβαρότητα των τελωνειακών παραβάσεων. Με σκοπό την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)   Μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σοβαρές παραβάσεις δεν συνδέονται με τους διαφυγόντες δασμούς αλλά με την αξία των σχετικών εμπορευμάτων, για παράδειγμα στην περίπτωση παραβάσεων που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή υπό απαγόρευση ή περιορισμό εμπορεύματα, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να επιβάλλουν κύρωση με βάση την αξία των εμπορευμάτων.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)   Η προθεσμία παραγραφής που ισχύει για τη δίωξη μιας τελωνειακής παράβασης θα πρέπει να καθοριστεί σε τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελωνειακή παράβαση ή, στην περίπτωση συνεχών ή επανειλημμένων παραβάσεων, από την ημερομηνία κατά την οποία η συμπεριφορά που αποτελεί την εν λόγω παράβαση παύει να υφίσταται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με πράξη που αφορά διεξαγωγή έρευνας ή κίνηση δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την τελωνειακή παράβαση. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται. Η κίνηση ή η συνέχιση της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει να αποκλείεται μετά τη λήξη προθεσμίας οκτώ ετών, ενώ η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κύρωσης θα πρέπει να είναι τρία έτη.

(13)   Η προθεσμία παραγραφής που ισχύει για τη δίωξη μιας τελωνειακής παράβασης θα πρέπει να καθοριστεί σε τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελωνειακή παράβαση ή, στην περίπτωση συνεχών ή επανειλημμένων παραβάσεων, από την ημερομηνία κατά την οποία η συμπεριφορά που αποτελεί την εν λόγω παράβαση παύει να υφίσταται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με πράξη που αφορά διεξαγωγή έρευνας ή κίνηση δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την ίδια τελωνειακή παράβαση, ή με πράξη εκ μέρους του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται. Κάθε διαδικασία πρέπει να παραγράφεται, ανεξάρτητα από τυχόν διακοπή της περιόδου παραγραφής, μετά τη λήξη προθεσμίας οκτώ ετών, ενώ η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κύρωσης θα πρέπει να είναι τρία έτη.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)   Η αναστολή της διοικητικής διαδικασίας σχετικά με τις τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να προβλέπεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Η συνέχιση της διοικητικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο με την αυστηρή τήρηση της αρχής ne bis in idem.

(14)   Η αναστολή της διοικητικής διαδικασίας σχετικά με τις τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να προβλέπεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Η συνέχιση της διοικητικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο με την αυστηρή τήρηση της αρχής ne bis in idem, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί δύο φορές ποινή για το ίδιο αδίκημα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει την παραπομπή στο νομικό δόγμα που ορίζει ότι δεν πρέπει σε κανένα πρόσωπο να επιβάλλεται δύο φορές ποινή για το ίδιο αδίκημα.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)   Ο γενικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο που προβλέπει η παρούσα οδηγία δεν επιτρέπει ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, του ελέγχου και της διερεύνησης. Η Επιτροπή πρέπει επομένως να υποχρεούται να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με αυτές τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να εκτιμηθεί το κατά πόσον απαιτείται περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιβολής, η Επιτροπή πρέπει να εκτιμά όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να επιτευχθεί ο στόχος της ενιαίας επιβολής της τελωνειακής νομοθεσίας, και ειδικότερα η σύγκλιση των τρόπων με τους οποίους διεξάγονται οι έλεγχοι καθ’ όλη την Ένωση.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)   Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας με την προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τις τελωνειακές κυρώσεις. Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, οι νομικές παραδόσεις των κρατών μελών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, η πλήρης εναρμόνιση στον τομέα αυτό είναι αδύνατη.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη επαναλαμβάνει τους στόχους που ορίζονται στη νομική βάση στην οποία στηρίζεται η πρόταση οδηγίας.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο σχετικά με τις παραβάσεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και προβλέπει κυρώσεις για τις εν λόγω παραβάσεις.

1.   Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καθορίσει το πλαίσιο σχετικά με παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας της Ένωσης, και προβλέπει την επιβολή μη ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις αυτές, με την προσέγγιση των διατάξεων που προβλέπονται από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Επειδή το άρθρο 114 έχει προστεθεί στη νομική βάση, η διατύπωση του άρθρου 1 πρέπει να αλλάξει, όπως φαίνεται παραπάνω.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.   Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι των εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας ομοιογενούς και αποδοτικής εσωτερικής αγοράς διευκολύνοντας παράλληλα το εμπόριο και παρέχοντας ασφάλεια.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Τελωνειακές παραβάσεις και σχετικές κυρώσεις

Γενικές αρχές

Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες σχετικά με κυρώσεις όσον αφορά τις τελωνειακές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 6.

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες σχετικά με κυρώσεις όσον αφορά τις τελωνειακές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 6 με αυστηρή τήρηση της αρχής ne bis in idem (ου δις δικάζειν).

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν διαπράττονται από αμέλεια ή από πρόθεση.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το ενωσιακό δίκαιο, αντί μη ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που η φύση και η σοβαρότητα της υπό εξέταση παράβασης το απαιτεί, προκειμένου η κύρωση που επιβάλλεται να είναι αποτρεπτική, αποτελεσματική και αναλογική.

 

2.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

 

α)  Οι τελωνειακές αρχές εκτιμούν αν η παράβαση έχει διαπραχθεί από αμέλεια, πράγμα που σημαίνει ότι το υπεύθυνο πρόσωπο δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια στον έλεγχο των δραστηριοτήτων του/της, ή ότι έλαβε μέτρα που είναι προδήλως ανεπαρκή για να αποφευχθεί η ύπαρξη περιστάσεων που οδηγούν στην παράβαση, όταν ο κίνδυνος εμφάνισής της είναι ευλόγως προβλέψιμος

 

β)  Οι τελωνειακές αρχές εκτιμούν αν η παράβαση έχει διαπραχθεί από πρόθεση, πράγμα που σημαίνει ότι η πράξη ή παράλειψη έγινε από τον υπεύθυνο με την επίγνωση ότι η εν λόγω πράξη ή παράλειψη συνιστά παράβαση, ή με τον προμελετημένο και συνειδητό στόχο να παραβεί την τελωνειακή νομοθεσία·

 

γ)  Σφάλματα εξ αβλεψίας ή λάθη δεν συνιστούν τελωνειακές παραβάσεις εκτός εάν είναι σαφές από το σύνολο των περιστάσεων ότι διαπράχθηκαν από αμέλεια ή από πρόθεση.

Τροπολογία     18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Διευκόλυνση του εμπορίου

 

Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Ένωση δυνάμει της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, τα κράτη μέλη εργάζονται από κοινού για τη δημιουργία ενός συστήματος συνεργασίας που περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό έχει ως στόχο τον συντονισμό των βασικών δεικτών επιδόσεων όσον αφορά τις τελωνειακές κυρώσεις (ανάλυση του αριθμού προσφυγών, βαθμός υποτροπής κλπ.)· τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των κυρώσεων, μείωση του διοικητικού κόστους κλπ.)· την ανάδειξη των εμπειριών των οικονομικών φορέων και τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ τους· την παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων των τελωνειακών υπηρεσιών· και την εκπόνηση στατιστικού έργου σχετικά με τις παραβάσεις που διαπράττουν εταιρείες από τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο του συστήματος συνεργασίας, όλα τα κράτη μέλη ενημερώνονται χωρίς χρονοτριβή σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται για τελωνειακές παραβάσεις καθώς και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται το εμπόριο, να προλαμβάνεται η διοχέτευση παράνομων εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Αντικειμενική ευθύνη για τελωνειακές παραβάσεις

Τελωνειακές παραβάσεις

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, ανεξάρτητα από κάθε στοιχείο ύπαρξης υπαιτιότητας:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις:

α)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στη διασάφηση, γνωστοποίηση ή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) του κώδικα·

α)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στη διασάφηση, γνωστοποίηση ή αίτηση, σύμφωνα με το στοιχείο α) παράγραφος 2 του άρθρου 15 του κώδικα·

β)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ κάθε συνοδευτικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα·

β)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ κάθε συνοδευτικού εγγράφου, σύμφωνα με το στοιχείο β) παράγραφος 2 του άρθρου 15 του κώδικα·

γ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου να καταθέσει συνοπτική διασάφηση εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του κώδικα, γνωστοποίηση της άφιξης θαλασσοπλοούντος πλοίου ή αεροσκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 133 του κώδικα, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 145 του κώδικα, τελωνειακή διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 158 του κώδικα, γνωστοποίηση δραστηριοτήτων σε ελεύθερες ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 244 παράγραφος 2 του κώδικα, διασάφηση πριν από την αναχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 263 του κώδικα, διασάφηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 270 του κώδικα, συνοπτική διασάφηση εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 271 του κώδικα, ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 274 του κώδικα·

γ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου να καταθέσει συνοπτική διασάφηση εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του κώδικα, γνωστοποίηση της άφιξης θαλασσοπλοούντος πλοίου ή αεροσκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 133 του κώδικα, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 145 του κώδικα, τελωνειακή διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 158 του κώδικα, γνωστοποίηση δραστηριοτήτων σε ελεύθερες ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 244 παράγραφος 2 του κώδικα, διασάφηση πριν από την αναχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 263 του κώδικα, διασάφηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 270 του κώδικα, συνοπτική διασάφηση εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 271 του κώδικα, ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 274 του κώδικα·

δ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα φύλαξης των εγγράφων και πληροφοριών που συνδέονται με τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, με κάθε τρόπο που είναι προσβάσιμος, για την χρονική περίοδο που απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 51 του κώδικα·

δ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα φύλαξης των εγγράφων και πληροφοριών που συνδέονται με τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, με κάθε τρόπο που είναι προσβάσιμος, για την χρονική περίοδο που απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 51 του κώδικα·

ε)   απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων που έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς την άδεια των τελωνειακών αρχών, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κώδικα·

ε)   απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων που έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς την άδεια των τελωνειακών αρχών, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κώδικα·

στ)   απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, του άρθρου 158 παράγραφος 3 και του άρθρου 242 του κώδικα·

στ)   απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, του άρθρου 158 παράγραφος 3 και του άρθρου 242 του κώδικα·

ζ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου που πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον κατάλληλο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 1 του κώδικα ή να ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές όταν δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα·

ζ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου που πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον κατάλληλο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 1 του κώδικα ή να ενημερώνει πάραυτα τις τελωνειακές αρχές όταν δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα καθώς και να ενημερώνει σχετικά με τον τόπο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα·

η)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου το οποίο πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, εάν η ελεύθερη ζώνη εφάπτεται χερσαίων συνόρων μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, να μεταφέρει τα εμπορεύματα αυτά απευθείας στην εν λόγω ελεύθερη ζώνη, χωρίς διέλευση από άλλο μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 2 του κώδικα·

η)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου το οποίο πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, εάν η ελεύθερη ζώνη εφάπτεται χερσαίων συνόρων μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, να μεταφέρει τα εμπορεύματα αυτά απευθείας στην εν λόγω ελεύθερη ζώνη, χωρίς διέλευση από άλλο μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 2 του κώδικα·

θ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για προσωρινή εναπόθεση ή υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να παράσχει έγγραφα στις τελωνειακές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία ή όταν είναι απαραίτητο για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 και το άρθρο 163 παράγραφος 2 του κώδικα·

θ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για προσωρινή εναπόθεση ή υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να παράσχει έγγραφα στις τελωνειακές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία ή όταν είναι απαραίτητο για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 και το άρθρο 163 παράγραφος 2 του κώδικα·

ι)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα που είναι υπεύθυνος για τη μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση να θέσει τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς ή να τα επανεξαγάγει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κώδικα·

ι)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για προσωρινή εναπόθεση, ή του προσώπου που αποθηκεύει τα εμπορεύματα σε περιπτώσεις που είναι αποθηκευμένα σε άλλους χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές, που είναι υπεύθυνος για τη μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση, να θέσει τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς ή να τα επανεξαγάγει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κώδικα·

ια)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να έχει στην κατοχή του και στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, τη στιγμή της υποβολής της τελωνειακής διασάφησης ή της συμπληρωματικής διασάφησης , τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος, σύμφωνα με το άρθρο 163 παράγραφος 1 και το άρθρο 167 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κώδικα·

ια)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να έχει στην κατοχή του και στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, τη στιγμή της υποβολής της τελωνειακής διασάφησης ή της συμπληρωματικής διασάφησης , τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος, σύμφωνα με το άρθρο 163 παράγραφος 1 και το άρθρο 167 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κώδικα·

ιβ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς, στην περίπτωση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα ή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή, σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα, να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση στο αρμόδιο τελωνείο και εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιβ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς, στην περίπτωση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα ή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή, σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα, να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση στο αρμόδιο τελωνείο και εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιγ)   αφαίρεση ή καταστροφή των μέσων εξακρίβωσης που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές σε εμπορεύματα, στη συσκευασία ή στα μέσα μεταφοράς χωρίς προηγούμενη άδεια που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του κώδικα·

ιγ)   αφαίρεση ή καταστροφή των μέσων εξακρίβωσης που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές σε εμπορεύματα, στη συσκευασία ή στα μέσα μεταφοράς χωρίς προηγούμενη άδεια που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του κώδικα·

ιδ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για εκκαθάριση αυτού του τελωνειακού καθεστώτος εντός της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 257 του κώδικα·

ιδ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για εκκαθάριση αυτού του τελωνειακού καθεστώτος εντός της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 257 του κώδικα·

ιε)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή για εξαγωγή των ελαττωματικών εμπορευμάτων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 262 του κώδικα·

ιε)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή για εξαγωγή των ελαττωματικών εμπορευμάτων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 262 του κώδικα·

ιστ)   κατασκευή κτιρίου σε ελεύθερη ζώνη χωρίς την έγκριση των τελωνειακών αρχών που προβλέπεται στο άρθρο 244 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιστ)   κατασκευή κτιρίου σε ελεύθερη ζώνη χωρίς προηγούμενη έγκριση των τελωνειακών αρχών όπως προβλέπεται στο άρθρο 244 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιζ)   μη καταβολή των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών από το πρόσωπο που υποχρεούται να τους καταβάλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του κώδικα.

ιζ)   μη καταβολή των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών από το πρόσωπο που υποχρεούται να τους καταβάλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του κώδικα.

 

ιζ α)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης οικονομικού φορέα να παρέχει, κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών, τα ζητηθέντα έγγραφα και πληροφορίες στην κατάλληλη μορφή και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς και την απαιτούμενη βοήθεια για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κώδικα·

 

ιζ β)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·

 

ιζ γ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·

 

ιζ δ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης να προσκομίζει άθικτα τα εμπορεύματα στο τελωνείο προορισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα·

 

ιζ ε)   εκφόρτωση ή μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται, χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών ή σε χώρους που δεν έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις αρχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 140 του κώδικα·

 

ιζ στ)   εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακές αποθήκες χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του κώδικα·

 

ιζ ζ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου της άδειας ή του δικαιούχου του καθεστώτος να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κώδικα.

 

ιζ η)   παροχή στις τελωνειακές αρχές ψευδών στοιχείων ή εγγράφων τα οποία απαιτούνται από τις εν λόγω αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 163 του κώδικα·

 

ιζ θ)   χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων ή πλαστών, μη ορθών ή εκτός ισχύος εγγράφων από έναν οικονομικό φορέα προκειμένου να λάβει έγκριση από τις τελωνειακές αρχές.

 

i)   για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα,

 

ii)   για τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα,

 

iii)   για τη χρήση άλλων τελωνειακών απλουστεύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 177, 179, 182 ή 185 του κώδικα, ή

 

iv)   για την υπαγωγή των προϊόντων σε ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με το άρθρο 211 του κώδικα·

 

ιζ ι)   εισαγωγή ή έξοδος των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς προσκόμισή τους στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 245 ή το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·

 

ιζ ια)   μεταποίηση εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς να έχει δοθεί σχετική έγκριση από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 241 του κώδικα·

 

ιζ ιβ)   απόκτηση ή κατοχή εμπορευμάτων που εμπλέκονται σε μία από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο ιζδ) και στο παρόν άρθρο στοιχείο ιζι).

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

διαγράφεται

Τελωνειακές παραβάσεις που διαπράττονται από αμέλεια

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν διαπράττονται από αμέλεια:

 

α)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα που είναι υπεύθυνος για τη μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση να θέσει τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς ή να τα επανεξαγάγει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κώδικα·

 

β)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να παρέχει στις τελωνειακές αρχές την απαιτούμενη βοήθεια για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κώδικα·

 

γ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·

 

δ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·

 

ε)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα·

 

στ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης να προσκομίζει άθικτα τα εμπορεύματα στο τελωνείο προορισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα·

 

ζ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει στο τελωνείο τα εμπορεύματα που εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη, σύμφωνα με το άρθρο 245 του κώδικα·

 

η)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει στο τελωνείο κατά την έξοδο τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·

 

θ)   εκφόρτωση ή μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται, χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών ή σε χώρους που δεν έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις αρχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 140 του κώδικα·

 

ι)   εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακές αποθήκες χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148·

 

ια)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου της άδειας ή του δικαιούχου του καθεστώτος να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κώδικα.

 

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε παράβαση μπορεί να διαπραχθεί είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, ως εκ τούτου το παρόν άρθρο διαγράφεται και ο κατάλογος των παραβάσεων που αναφέρονταν στο παρόν άρθρο κατηγοριοποιούνται πλέον ανάλογα με τη σοβαρότητά τους.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

διαγράφεται

Τελωνειακές παραβάσεις που διαπράττονται εκ προθέσεως

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν διαπράττονται εκ προθέσεως:

 

α) παροχή στις τελωνειακές αρχές ψευδών στοιχείων ή εγγράφων τα οποία απαιτούνται από τις εν λόγω αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 163 του κώδικα·

 

i) για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα,

 

ii) για τη χρήση της απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα,

 

iii)  για τη χρήση άλλων τελωνειακών απλουστεύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 177, 179, 182 και 185 του κώδικα,

 

iv)  για την υπαγωγή των προϊόντων σε ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με το άρθρο 211 του κώδικα·

 

γ) εισαγωγή ή έξοδος των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς προσκόμισή τους στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 245 ή το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·

 

δ) μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·

 

ε) μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·

 

στ) μεταποίηση εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς να έχει δοθεί σχετική έγκριση από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 241 του κώδικα·

 

ζ) απόκτηση ή κατοχή εμπορευμάτων που εμπλέκονται σε μία από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) και στο παρόν άρθρο στοιχείο γ).

 

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα

Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ηθική αυτουργία και η συνέργεια σε πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 5 αποτελούν τελωνειακή παράβαση.

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ηθική αυτουργία και η συνέργεια σε πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 8β παράγραφος 2 αποτελούν τελωνειακή παράβαση.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η απόπειρα να διαπραχθεί πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχεία β) ή γ) αποτελεί τελωνειακή παράβαση.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η απόπειρα να διαπραχθεί πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχεία ιζ θ) ή ιζ ι) αποτελεί τελωνειακή παράβαση.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Σφάλμα των τελωνειακών αρχών

Σφάλμα των τελωνειακών αρχών

Οι πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 δεν συνιστούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν πραγματοποιούνται λόγω σφάλματος των τελωνειακών αρχών.

Οι πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 δεν συνιστούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν πραγματοποιούνται λόγω σφάλματος των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 119 του κώδικα, οι δε τελωνειακές αρχές υπέχουν ευθύνη για σφάλματα που προκαλούν ζημία.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη για τελωνειακές παραβάσεις που διαπράττονται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει διευθυντική θέση στο εσωτερικό του νομικού προσώπου, βάσει του γεγονότος ότι διαθέτει ένα από τα ακόλουθα:

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη για τελωνειακές παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 3 και 6, που διαπράττονται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει διευθυντική θέση στο εσωτερικό του νομικού προσώπου, βάσει του γεγονότος ότι διαθέτει ένα από τα ακόλουθα:

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη τελωνειακής παράβασης προς όφελος του εν λόγω νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε οντότητα που έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, εξαιρουμένων των κρατών ή δημοσίων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας και των δημόσιων διεθνών οργανισμών.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8 α

 

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζεται αν μια παράβαση είναι ήσσονος σημασίας

 

1.   Όταν εξετάζεται κατά πόσο μια παράβαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 είναι ήσσονος σημασίας, τα κράτη μέλη μεριμνούν, από την αρχή της διαδικασίας, δηλαδή κατά τον καθορισμό του αν έχει διαπραχθεί τελωνειακή παράβαση, ώστε οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

 

α)   η τελωνειακή παράβαση διαπράχθηκε από αμέλεια·

 

β)   τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα·

 

γ)   η παράβαση έχει μικρή ή καμία επίπτωση στο ποσό των τελωνειακών δασμών που πρέπει να καταβληθούν·

 

δ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο συνεργάζεται ουσιαστικά με την αρμόδια αρχή κατά τη σχετική διαδικασία·

 

ε)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο γνωστοποιεί εκουσίως την παράβαση, εφόσον η παράβαση δεν έχει ήδη καταστεί αντικείμενο διερευνητικής δραστηριότητας η οποία ήταν εν γνώσει του υπευθύνου για την παράβαση·

 

στ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο είναι σε θέση να αποδείξει ότι καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για να συμμορφωθεί με την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό ελέγχου των δραστηριοτήτων του/της, για παράδειγμα μέσω ενός συστήματος συμμόρφωσης·

 

ζ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο είναι μικρή ή μεσαία επιχείρηση, η οποία δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε τελωνειακά θέματα.

 

2.   Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν την παράβαση ήσσονος σημασίας μόνον όταν δεν υπάρχει κανένας επιβαρυντικός παράγοντας όσον αφορά την παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 8β.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8β

 

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εκτιμάται αν μια παράβαση είναι σοβαρή

 

1.   Όταν εξετάζεται κατά πόσο μια παράβαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 ή 6 είναι σοβαρή, τα κράτη μέλη μεριμνούν, από την αρχή της διαδικασίας, δηλαδή κατά τον καθορισμό του αν έχει διαπραχθεί τελωνειακή παράβαση, ώστε οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να ισχύουν:

 

α)   η τελωνειακή παράβαση διαπράχθηκε με πρόθεση·

 

β)   η παράβαση διήρκεσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που υποδεικνύει πρόθεση συνέχισής της·

 

γ)   παρόμοια ή συνδεόμενη παράβαση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, δηλαδή, έχει διαπραχθεί πέραν της μιας φοράς·

 

δ)   η παράβαση έχει σημαντικό αντίκτυπο επί του ποσού των διαφυγόντων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών·

 

ε)   τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα·

 

στ)   το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση αρνείται να συνεργαστεί, ή να συνεργαστεί πλήρως, με την αρμόδια αρχή·

 

ζ)   το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση έχει διαπράξει παλαιότερες παραβάσεις.

 

2.   Οι παραβάσεις που αναφέρονται στα σημεία (στ), (ζ), (ιστ), (ιζ θ) και (ιζ ι) του άρθρο 3 συνιστούν, από την ίδια τους τη φύση, σοβαρές παραβάσεις.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Κυρώσεις για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

Μη ποινικές κυρώσεις για ήσσονος σημασίας τελωνειακές παραβάσεις

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, εντός των ακόλουθων ορίων:

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών, αποτρεπτικών και μη ποινικών κυρώσεων, εκτός από την ανάκτηση των διαφυγόντων δασμών, για εκείνες τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι οποίες θεωρούνται ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 8α, εντός των ακόλουθων ορίων:

α)   όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται από 1 % έως 5 % της αξίας των εμπορευμάτων·

α)   όταν η τελωνειακή παράβαση συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 70% των διαφυγόντων δασμών·

β)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο από 150 έως 7 500 ευρώ.

β)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο έως 7 500 ευρώ.

 

2.   Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να επιβληθούν εντός των καθοριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 8α.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

διαγράφεται

Κυρώσεις για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, εντός των ακόλουθων ορίων:

 

α)   όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 15 % της αξίας των εμπορευμάτων·

 

β)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο έως 22 500 ευρώ.

 

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο διαγράφεται, χάριν συνεπείας με τη διαγραφή του άρθρου 4.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Κυρώσεις για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6

Μη ποινικές κυρώσεις για σοβαρές τελωνειακές παραβάσεις

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6, εντός των ακόλουθων ορίων:

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών, αποτρεπτικών και μη ποινικών κυρώσεων, εκτός από την ανάκτηση των διαφυγόντων δασμών, για εκείνες τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6, οι οποίες θεωρούνται σοβαρές σύμφωνα με το άρθρο 8β, εντός των ακόλουθων ορίων:

α)   όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 30 % της αξίας των εμπορευμάτων·

α)   όταν η τελωνειακή παράβαση συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο μεταξύ 70% και 140 % των διαφυγόντων δασμών·

 

α α)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς αλλά με την αξία των εμπορευμάτων, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται μεταξύ του 15% και του 30% της αξίας των εμπορευμάτων·

β)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο έως 45 000 ευρώ.

β)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται ούτε με τους διαφυγόντες δασμούς ούτε με την αξία των εμπορευμάτων, χρηματικό πρόστιμο μεταξύ 7 500 και 45 000 ευρώ.

 

2.   Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να επιβληθούν εντός των καθοριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 8α και στο άρθρο 8β παράγραφος 1.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Άλλες μη ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις

 

1.   Πέραν των κυρώσεων που παρατίθενται στο άρθρο 11, και σύμφωνα με τον κώδικα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τις ακόλουθες μη χρηματικές κυρώσεις όταν έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση:

 

α)   προσωρινή ή οριστική κατάσχεση των εμπορευμάτων·

 

β)   αναστολή χορηγηθείσας άδειας.

 

2.   Σύμφωνα με τον κώδικα, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αποφάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα πρέπει να ανακληθούν σε περίπτωση σοβαρής ή επανειλημμένης παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας.

Τροπολογία     33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11β

 

Αναθεώρηση

 

1.  Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 αναθεωρούνται από την Επιτροπή, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, πέντε έτη από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Σκοπός της διαδικασίας αναθεώρησης είναι να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη σύγκλιση των ποσών των προστίμων που επιβάλλονται στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης, με σκοπό την εναρμόνιση της λειτουργίας της.

 

2.  Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τα κράτη μέλη για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6.

 

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, καθώς και του κανονισμού αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

 

_______________

 

1 Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11γ

 

Διακανονισμός

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δυνατότητα διακανονισμού δηλαδή μιας διαδικασίας που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να έρθουν σε συμφωνία με το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα τελωνειακής παράβασης ως εναλλακτική λύση αντί της εκκίνησης ή συνέχισης δικαστικών διαδικασιών, με αντάλλαγμα την αποδοχή από το εν λόγω πρόσωπο μιας αμέσως εκτελεστής κύρωσης.

 

Ωστόσο, εάν έχουν ήδη κινηθεί οι δικαστικές διαδικασίες, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε διακανονισμό μόνο με τη συμφωνία της δικαστικής αρχής.

 

Η Επιτροπή θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες διακανονισμού προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δίδεται η ευκαιρία για διακανονισμό στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για μια παράβαση, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με διαφανή τρόπο, και ότι τυχόν συμφωνία διακανονισμού περιλαμβάνει τη δημοσίευση του αποτελέσματος της διαδικασίας.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

διαγράφεται

Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και άσκηση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο:

 

α) της σοβαρότητας και της διάρκειας της παράβασης·

 

του γεγονότος ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση είναι εγκεκριμένος οικονομικός φορέας·

 

του ποσού του μη καταβληθέντος εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού·

 

του γεγονότος ότι τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα ή ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια·

 

του επίπεδου συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση με την αρμόδια αρχή·

 

τυχόν προηγούμενων παραβάσεων από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση.

 

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Συμμόρφωση

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται στα ενδιαφερόμενα μέρη κατευθυντήριες γραμμές και δημοσιεύσεις σχετικά με το πώς μπορούν να συμμορφωθούν και να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, με τρόπο εύκολα προσβάσιμο, κατανοητό και επικαιροποιημένο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ορίζει ευρέως την επιθυμητή μορφή των κατευθυντηρίων γραμμών και δημοσιεύσεων. Επίσης, η τροπολογία αυτή ορίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές και δημοσιεύσεις πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Περίοδος παραγραφής

Άρθρο 13

Περίοδος παραγραφής

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής των τελωνειακών παραβάσεων διαδικασίες που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 είναι τέσσερα έτη και αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η εν λόγω τελωνειακή παράβαση.

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής για την εκκίνηση διαδικασιών τελωνειακών παραβάσεων που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 είναι τέσσερα έτη και ότι αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η εν λόγω τελωνειακή παράβαση.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις διαρκείς ή επαναλαμβανόμενες τελωνειακές παραβάσεις, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η πράξη ή παράλειψη που συνιστά την τελωνειακή παράβαση παύει να υφίσταται.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις διαρκείς ή επαναλαμβανόμενες τελωνειακές παραβάσεις, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η πράξη ή παράλειψη που συνιστά την τελωνειακή παράβαση παύει να υφίσταται.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται από κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, που σχετίζεται με διερεύνηση ή νομική διαδικασία όσον αφορά την ίδια τελωνειακή παράβαση. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα της πράξης διακοπής.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται από κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, που σχετίζεται με διερεύνηση ή νομική διαδικασία όσον αφορά την ίδια τελωνειακή παράβαση, ή από πράξη εκ μέρους του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση. Η προθεσμία παραγραφής συνεχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία φθάνει στο τέλος της η πράξη διακοπής.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η κίνηση ή η συνέχιση κάθε διαδικασίας που αφορά τελωνειακή παράβαση που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη περιόδου οκτώ ετών από την ημέρα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε διαδικασία που αφορά τελωνειακή παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή 6 έχει παραγραφεί, ανεξάρτητα από τυχόν διακοπή της προθεσμίας παραγραφής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μετά τη λήξη περιόδου οκτώ ετών από την ημέρα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής για την εκτέλεση απόφασης επιβολής κυρώσεων ανέρχεται σε τρία έτη. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική.

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής για την εκτέλεση απόφασης επιβολής κυρώσεων ανέρχεται σε τρία έτη. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική.

6.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προθεσμίες παραγραφής που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4 και 5 αναστέλλονται.

6.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προθεσμίες παραγραφής που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4 και 5 αναστέλλονται.

Τροπολογία     38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κίνηση διαδικασίας σχετικά με πράξη ή παράλειψη που συνιστά τελωνειακή παράβαση όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6, ιδίως σε περίπτωση που περισσότερα από ένα κράτη μέλη έχουν κινήσει ποινική διαδικασία κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κίνηση διαδικασίας σχετικά με πράξη ή παράλειψη που συνιστά τελωνειακή παράβαση όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6, ιδίως σε περιπτώσεις που περισσότερα από ένα κράτη μέλη έχουν κινήσει ποινική διαδικασία κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ο στόχος της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών ελέγχων των εμπορευμάτων και η εναρμόνιση των διαδικασιών στο εσωτερικό της Ένωσης.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή επιβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη δημιουργία βασικών δεικτών επιδόσεων που ισχύουν για τους τελωνειακούς ελέγχους και τις κυρώσεις, τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και τον συντονισμό της κατάρτισης των τελωνειακών υπαλλήλων.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Κατάσχεση

Κατάσχεση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε προσωρινή κατάσχεση των εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων και κάθε άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των τελωνειακών παραβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα προσωρινής κατάσχεσης των εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων ή άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των τελωνειακών παραβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6. Αν, κατόπιν της επιβολής κύρωσης, κάποιο κράτος μέλος κατασχέσει οριστικά τα εμπορεύματα αυτά, δύναται να επιλέξει να καταστρέψει, να επαναχρησιμοποιήσει ή να ανακυκλώσει τα εμπορεύματα, όπως αρμόζει.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή θα έχει υποβάλει έκθεση σχετικά με τα υπόλοιπα στοιχεία επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας περί τελωνείων, όπως την εποπτεία, τον έλεγχο και τη διερεύνηση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, όπου δει, από νομοθετική πρόταση προς συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Έτσι καθίσταται σαφές ότι η επιβολή της νομοθεσίας περί τελωνείων περιλαμβάνει άλλα από τις κυρώσεις στοιχεία, όπως την εποπτεία, τον έλεγχο και τη διερεύνηση, τα οποία πρέπει επίσης να εναρμονιστούν καλύτερα για να επιτευχθεί ο γενικός στόχος της ενιαίας επιβολής και εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας περί τελωνείων.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18α

 

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

 

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις παραβάσεις, τα οποία υποδεικνύουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα των παραβάσεων αυτών, προκειμένου να δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται ετησίως μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά κατά την αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση των εθνικών συστημάτων επιβολής κυρώσεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση οδηγίας σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις κυρώσεις στις 13 Δεκεμβρίου 2013.

Παρά το γεγονός ότι η Τελωνειακή Ένωση θεωρείται ως ένα από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς, εξακολουθεί να μην υφίσταται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες είναι οι ίδιοι, αλλά όταν οι εν λόγω κανόνες παραβιάζονται, οι κυρώσεις που εφαρμόζονται διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό.

Η Τελωνειακή Ένωση και η εμπορική πολιτική αποτελούν αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου μόνο η ΕΕ μπορεί να αναπτύξει μια κοινή προσέγγιση που θα επιβάλει την τελωνειακή νομοθεσία. Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να εργαστούν για την επίτευξη δύο στόχων, ειδικότερα: τη διάδραση και την απόδοση των τελωνειακών διοικήσεων κατά τρόπο αποτελεσματικό ως εάν αποτελούσαν μια ενιαία διοίκηση, διασφαλίζοντας ελέγχους με ισότιμα αποτελέσματα και την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά επίσης την αναγκαία προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ωστόσο, είναι σαφές ότι χωρίς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, δεν είναι δυνατόν για τις τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών να δρουν ως μια οντότητα, ειδικότερα υπό το φως των σημαντικών διαφορών μεταξύ των συστημάτων επιβολής κυρώσεων των κρατών μελών, όπως προκύπτει από την έκθεση του 2010 της ομάδας έργου σχετικά με τις κυρώσεις για τις τελωνειακές παραβάσεις.

Οι διαφορές αυτές οδηγούν σε έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των διοικήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών είναι ουσιώδης για την ορθή διαχείριση της Τελωνειακής Ένωσης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Επιπλέον, υπονομεύουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους οικονομικούς παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαφορές των τελωνειακών κυρώσεων έχουν θεωρηθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως μέτρα τα οποία έχουν αντίστοιχες επιπτώσεις με τους ποσοτικούς περιορισμούς. Οι κίνδυνοι της στρέβλωσης της αγοράς και της έλλειψης ισότιμων όρων ανταγωνισμού είναι πιθανόν να αυξηθούν με τις νέες διατάξεις σχετικά με την ιδιότητα του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΕΟΦ) όπου σοβαρές και επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια του καθεστώτος (άρθρο 39 του ΕΤΚ), και ως εκ τούτου, να συνδέσουν ένα μέτρο διευκόλυνσης του εμπορίου με ένα μητρώο συμμόρφωσης με την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ.

Σε περίπτωση που οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων κυρώσεων των κρατών μελών παραμείνουν, αυτό θα σημαίνει ενδεχομένως ότι μια εταιρεία θα μπορούσε να χάσει την ιδιότητα ΕΟΦ σε μια χώρα, ενώ για την ίδια παράβαση, μια άλλη εταιρεία που δρα σε ένα άλλο κράτος μέλος δεν θα την έχανε. Αυτό καθίσταται όλο και πιο σημαντικό υπό το φως της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως από πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα, γεγονός που απαιτεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά τα συστήματα συμμόρφωσης και μεγαλύτερη διαφάνεια του τρόπου με τον οποίο εξετάζονται οι παραβάσεις από τις διάφορες τελωνειακές αρχές.

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, η σύγκλιση μεταξύ των συστημάτων επιβολής κυρώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου η ΕΕ να ανταποκριθεί στις εξωτερικές υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου GATT (ΓΣΔΕ).

Η GATT 94 στο άρθρο Χ παράγραφος 3 στοιχείο α) ορίζει ότι:

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαχειρίζεται με ομοιόμορφο, αμερόληπτο και εύλογο τρόπο όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Απαιτήσεις του Τελωνειακού Κώδικα της Ένωσης

Ο τελωνειακός κώδικας της Ένωσης απαιτεί από τα κράτη μέλη να έχουν αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά τελωνειακά συστήματα κυρώσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει ως εκ τούτου να αποσκοπεί στη βελτίωση της σύγκλισης των προσεγγίσεων των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ, με βάση το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τελωνειακή συνεργασία και την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του άρθρου 33 της ΣΛΕΕ σχετικά με την τελωνειακή συνεργασία, και σύμφωνα με την εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τελωνείων.

Διευκόλυνση του εμπορίου και βελτίωση της συμμόρφωσης

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι η πλειοψηφία των οικονομικών φορέων που εμπλέκονται σε τελωνειακές υποθέσεις είναι νόμιμες επιχειρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα τελωνεία, «απαιτούν» οι οικονομικοί φορείς να θεωρούνται ως εταίροι, πράγμα το οποίο δικαιολογεί την ανάγκη να χρησιμοποιούνται κυρίως μη ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων, ως ένα αποτελεσματικό μέσο για την διασφάλιση της συμμόρφωσης, παρά η επιβολή ποινικών κυρώσεων.

Η παρούσα έκθεση διασαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνο παραβάσεις που διαπράχθηκαν από αμέλεια ή εκ προθέσεως, συνιστούν παραβάσεις, αίροντας ως εκ τούτου το στοιχείο αντικειμενικής ευθύνης που δεν απαιτεί βαθμό υπαιτιότητας. Ο ορισμός της αμελούς συμπεριφοράς είναι ουσιώδης στην εν λόγω οδηγία, η οποία εναρμονίζει μη ποινικές κυρώσεις, επειδή η αμέλεια δεν θα πρέπει να τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, ακόμα και αν αντικειμενικές περιστάσεις όπως σοβαρές οικονομικές συνέπειες είναι παρούσες. Εάν διαπιστωθεί ότι ένα άτομο δεν είχε αμελή συμπεριφορά, και ότι δεν είχε επίγνωση των πραγματικών περιστατικών και δεν μπορούσε να προβλέψει το αποτέλεσμα, ακόμη και αν ασκούσε την δέουσα επιμέλεια, το εν λόγω πρόσωπο δεν θα πρέπει να υπόκειται σε κυρώσεις. Επιπλέον, ένα λάθος δεν θα πρέπει να τιμωρείται εκτός και εάν αποτελεί μέρος σχεδιασμού μιας εκ προθέσεως ή εξ αμελείας συμπεριφοράς. Οι παραβάσεις που διαπράττονται με πρόθεση μπορούν να τιμωρούνται στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, ώστε να είναι δυνατόν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα τα οποία είναι επαρκώς αποτρεπτικά για να τιμωρούν δόλιες συμπεριφορές.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, είναι σημαντικό να αφήνεται η «πόρτα ανοικτή σε ικανοποιητικό βαθμό» για τις τελωνειακές αρχές ώστε να δύνανται να εκτιμήσουν τις σχετικές περιστάσεις και να αποφασίζουν με αυτή τη βάση για τις πλέον κατάλληλες κυρώσεις, επειδή η προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, ωστόσο, να καθορίζει ένα πλαίσιο για να διασφαλίζει ότι υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τι είναι αυτές οι ελαφρυντικές και επιβαρυντικές περιστάσεις, από την εθελοντική γνωστοποίηση όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, έως την άρνηση για συνεργασία όσον αφορά τη δεύτερη. Οι διατάξεις σχετικά με την αντικειμενική ευθύνη, αντιτίθεται σε αυτή την προσέγγιση, ενώ επιπλέον θέτουν υπό αμφισβήτηση ορισμένες βασικές νομικές αρχές όπως το τεκμήριο της αθωότητας, επειδή δεν απαιτείται η ύπαρξη υπαιτιότητας για την επιβολή κυρώσεων. Οι διατάξεις περί αντικειμενικής ευθύνης θα μπορούσαν να βλάψουν την ανάπτυξη και το νόμιμο εμπόριο και είναι επίσης μάλλον απίθανο να είναι αποτελεσματικές και να βελτιώσουν τη συμμόρφωση.

Θα πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει μια κατάταξη των παραβάσεων μεταξύ παραβάσεων ήσσονος σημασίας και σημαντικών παραβάσεων, κυρίως υπό το φως της δυνατότητας για έναν εγκεκριμένο οικονομικό φορέα να απωλέσει το καθεστώς αυτό, εάν προβαίνει σε σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, και την έλλειψη ορισμού της σοβαρής παράβασης στον Τελωνειακό Κώδικα της Ένωσης. Η αρχική λογική της κατηγοριοποίησης των παραβάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραμείνει με διάφορες κατηγορίες και έχει ληφθεί υπόψη, ο κατάλογος των παραβάσεων που τα κράτη μέλη θεωρούν ως ήσσονος σημασίας , όπως η μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, για παράδειγμα.

Αναλογικότητα

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται ένα αναλογικό σύστημα κυρώσεων, το ποσό των προστίμων δεν μπορεί να βασίζεται στην αξία των εμπορευμάτων. Η κύρωση θα πρέπει να βασίζεται στο ποσό των διαφυγόντων δασμών, δεδομένου ότι θα πρέπει να συνδέεται με τις οικονομικές συνέπειες της παραβάσεως. Μια κύρωση που βασίζεται στην αξία των εμπορευμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ένα δυσανάλογο σύστημα όπου μια παράβαση ήσσονος σημασίας σε ένα αγαθό υψηλής αξίας θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την εταιρεία. Για να υπάρξει κάποια ευελιξία σε περιπτώσεις όπου το εμπόρευμα είτε δεν έχει δασμολογικό συντελεστή, είτε η παράβαση δεν συνδέεται με ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα, θα πρέπει να καθοριστεί ένα σταθερό ποσό. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να καθοριστεί ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, είναι απαραίτητο ένα σύστημα με ανώτατα όρια για να παρασχεθεί δυνατότητα διακριτικής ευχέρειας στις τελωνειακές αρχές να προσαρμόσουν το πρόστιμο ανάλογα με τις επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις. Άλλες κυρώσεις, πέραν από το χρηματικό πρόστιμο, θα μπορούσαν επίσης να γίνουν δεκτές, όπως η απώλεια του καθεστώτος ΕΟΦ, όπως καθορίζεται στον Τελωνειακό Κώδικα της Ένωσης, και η κατάσχεση των εμπορευμάτων.

Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη το κόστος της δικαστικής διαδικασίας, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις, και ως εκ τούτου να παράσχουν τη δυνατότητα για μια διαδικασία διακανονισμού, η οποία θα πρέπει να καθοριστεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της σε όλη την ΕΕ.

Μια λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ποινικών και μη ποινικών κυρώσεων

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αποσκοπεί στην εναρμόνιση των μη ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας ως το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση της συμμόρφωσης και τη μείωση του αριθμού των παραβάσεων. Όταν διαπράττονται παραβάσεις με πρόθεση διάπραξης απάτης, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ποινικές κυρώσεις πέρα από ένα ορισμένο όριο, σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μέσω του ποινικού δικαίου (Οδηγία PIF), που δίδει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν μη ποινικές κυρώσεις κάτω από το ίδιο όριο. Αυτή η διασύνδεση μεταξύ των δύο οδηγιών, ευθυγραμμίζεται με την πρακτική στα περισσότερα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ένα μείγμα μεταξύ ποινικών και μη ποινικών κυρώσεων για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία. Η οδηγία PIF, ωστόσο, δεν επαρκεί από μόνη της, επειδή δεν υφίσταται ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία τιμωρεί τις παραβάσεις που διαπράττονται από αμέλεια, και οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας.

Ορισμένες διατάξεις όπως η ηθική αυτουργία, η υποβοήθηση, η συνέργεια και η απόπειρα τέλεσης αδικήματος αποτελούν όρους του ποινικού δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη, αλλά είναι και ποινικά κολάσιμες σύμφωνα με την μη ποινική νομοθεσία σε επτά κράτη μέλη. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι εν λόγω πράξεις διαπράττονται με πρόθεση και ως εκ τούτου μπορούν να οδηγήσουν σε μη ποινικές κυρώσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ή ποινικές κυρώσεις εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Η αναγκαία μετάβαση από την εκ των υστέρων (ex-post) στην εκ των προτέρων (ex-ante) συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τα τελωνεία και το εμπόριο ενημερώνονται με ενεργό τρόπο όσον αφορά τη δυνατότητα συμμόρφωσης και την τήρηση της συμμόρφωσης σε σχέση με την τελωνειακή νομοθεσία. Τα συστήματα των κρατών μελών όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις θα πρέπει ως εκ τούτου να αποτελούν το τελευταίο μέσο επιβολής κυρώσεων για αμελή συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη τί θα έπρεπε να γνωρίζει και να έχει πράξει το υπεύθυνο για την παράβαση άτομο προκειμένου να εμποδίσει παρόμοιες παραβάσεις. Το ζήτημα, σε ποιό βαθμό ήταν αμελές το εν λόγω άτομο θα πρέπει να καταστεί κεντρική πτυχή της εφαρμογής του συστήματος κυρώσεων.

Η χρήση των εργαλείων ΤΠΕ θα πρέπει να οδηγήσει στη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της συμμόρφωσης με τους κανόνες, και αυτό απαιτεί στενή συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρη συμμόρφωση, καθώς και με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των διατάξεων των ηλεκτρονικών συστημάτων που καθορίζονται στον Τελωνειακό Κώδικα της Ένωσης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευθούν, σύμφωνα και με την απαίτηση που καθορίζεται στον Τελωνειακό Κώδικα της Ένωσης, να συμμετέχουν σε ένα κοινό σύστημα διαχείρισης του κινδύνου το οποίο θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός είναι ένας από τους πυλώνες της κοινής προσέγγισης για την επιβολή και ο οποίος συμπληρώνει τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος κυρώσεων.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κυρία Vicky Ford

Πρόεδρος

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Με επιστολή της 29ης Φεβρουαρίου 2016, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης.

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα αυτό κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Απριλίου 2016.

I - Ιστορικό

Με επιστολή της 29ης Φεβρουαρίου 2016 η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, να γνωμοδοτήσει σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης.

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο άρθρο 33 της ΣΛΕΕ, το οποίο αφορά την τελωνειακή συνεργασία και παρέχει στην Ένωση αρμοδιότητα δράσης στον τομέα αυτό βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Ο εισηγητής για την πρόταση της επιτροπής IMCO ήταν της γνώμης ότι το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, το οποίο αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα αποτύπωνε καλύτερα τους στόχους της πρότασης και θα ευθυγράμμιζε την πρόταση με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα​[1], ο οποίος επίσης βασίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ.

IΙ - Η πρόταση

Παρά το γεγονός ότι η τελωνειακή νομοθεσία είναι εναρμονισμένη και εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ, η δυνατότητα θέσπισης νομοθετικών μέτρων αναφορικά με τις κυρώσεις και τις τελωνειακές παραβάσεις συνεχίζει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία 2013», η Επιτροπή πραγματοποίησε αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων 24 κρατών μελών σχετικά με τις τελωνειακές παραβάσεις και κυρώσεις​[2]. Η Επιτροπή εντόπισε σημαντικό αριθμό διαφορών στα σχετικά καθεστώτα και θεώρησε ότι οι αποκλίσεις αυτές έχουν αρνητικές συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές γίνονται αισθητές όχι μόνο σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς η διαφορετική εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας μπορεί να καταστήσει δυσκολότερη την αποτελεσματική διαχείριση της τελωνειακής ένωσης. Επιπλέον, ο αντίκτυπος των διαφορετικών κανόνων μπορεί επηρεάσει τους οικονομικούς φορείς όσο και να υπονομεύσει την ισότητα των όρων του ανταγωνισμού, που αποτελούν τον πυρήνα της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή αναγνωρίζει στην παράγραφο 1.1 της αιτιολογικής έκθεσης και στην αιτιολογική σκέψη 3 της πρότασης το γεγονός ότι οι αποκλίσεις αυτές δικαιολογούν την ανάγκη να θεσπιστεί η εν λόγω νομοθετική πράξη.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η Επιτροπή επεσήμανε στην εκτίμηση αντικτύπου της πρότασης (2.2) τα εξής «(...) ομοίως, η εισαγωγή ορισμένων διευκολύνσεων και απλουστεύσεων στην ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και η πρόσβαση των [Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων] σε αυτές αποτελεί ισχυρό λόγο για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών».

Η πρόταση περιλαμβάνει έναν κοινό κατάλογο πράξεων και παραλείψεων που πρέπει να νοούνται ως παραβιάσεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) και άλλων πράξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, ενώ καθορίζει περιπτώσεις αντικειμενικής ευθύνης και παραβάσεις που πραγματοποιούνται είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας (άρθρα 1 έως 5 της πρότασης). Το άρθρο 6 αναφέρεται διεξοδικά στην ηθική αυτουργία, τη συνέργεια και την απόπειρα σε συνάρτηση με τις πράξεις που αναφέρθηκε ανωτέρω ότι αποτελούν παραβάσεις. Το άρθρο 7 της πρότασης σχετίζεται με τα σφάλματα των τελωνειακών αρχών και το άρθρο 8 αναφέρεται στην ευθύνη των νομικών προσώπων. Τα άρθρα 9 έως 12 καθορίζουν τα ουσιαστικά όρια των κυρώσεων και τις αρχές που διέπουν την επιβολή των κυρώσεων. Τα άρθρα 13 και 14 αποτελούν διαδικαστικές διατάξεις που σχετίζονται με τις περιόδους παραγραφής και την αναστολή των διοικητικών διαδικασιών. Το άρθρο 15 ορίζει το πού πρέπει να ασκείται η δικαιοδοσία. Το άρθρο 16 αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τα υποχρεώνει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να εφαρμόζουν την αρχή ne bis in idem, ώστε να διασφαλίζεται ότι ουδείς θα υποβάλλεται σε διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Το άρθρο 17 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη δυνατότητα κατάσχεσης οποιουδήποτε μέσου χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη τελωνειακών παραβάσεων. Τέλος, η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο της τήρησης και της μεταφοράς της οδηγίας (άρθρα 18 έως 21).

III - Η προτεινόμενη νομική βάση

Η προτεινόμενη νομική βάση για την εν λόγω πρόταση είναι το άρθρο 33 της ΣΛΕΕ, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 33

(πρώην άρθρο 135 της ΣΕΚ)

Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα με σκοπό την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των τελευταίων και της Επιτροπής.

Το ακόλουθο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ έχει προταθεί να περιληφθεί στη νομική βάση (υπογράμμιση του συντάκτη):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩN NΟΜΟΘΕΣΙΩN

Άρθρο 114

(πρώην άρθρο 95 της ΣΕΚ)

1. Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. (...)

IV - Νομολογία

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»[3]​. Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής νομικής βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για την ακύρωση της σχετικής πράξης.

Κατ' αρχήν, ένα μέτρο πρέπει να στηρίζεται σε μία μόνο νομική βάση. Διπλή νομική βάση μπορεί μόνο να υπάρξει αν αποδεικνύεται ότι η πράξη κατατείνει συγχρόνως σε περισσότερους σκοπούς, ή ότι έχει περισσότερα συστατικά μέρη, που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τον άλλο,[4] υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες που ορίζονται για την κάθε νομική βάση δεν είναι ασύμβατες[5].

V. - Ανάλυση

Το άρθρο 33 της ΣΛΕΕ έχει χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση και σε άλλες νομοθετικές πράξεις που έχουν εγκριθεί στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας, όπως είναι ο ΕΤΚ και ο κανονισμός «Τελωνεία 2020»​[6]. Δεν υπάρχει ρητός ορισμός της έννοιας της τελωνειακής συνεργασίας, καθώς όμως αυτή απαντάται στον τίτλο II, «Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων», κεφάλαιο 2, «Η τελωνειακή συνεργασία» της ΣΛΕΕ χρησιμοποιείται ευρέως στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης, για παράδειγμα όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, την πρόληψη της απάτης και τους ελέγχους στα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ[7]. Το άρθρο 33 της ΣΛΕΕ, συνεπώς, αποτελεί την ορθή νομική βάση στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών.

Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ αποτελεί τη νομική βάση για τα μέτρα εναρμόνισης που αφορούν την εσωτερική αγορά. Προϋπόθεση για τα μέτρα εναρμόνισης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο αποτελεί η ύπαρξη αποκλίσεων στη σχετική νομοθεσία των κρατών μελών, οι οποίες να μπορούν να οδηγήσουν σε διατάραξη των εμπορικών συναλλαγών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Το εν λόγω άρθρο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες αποκλίσεις των εθνικών νομοθεσιών, η πιθανότητα αυτή όμως, δεν πρέπει να έχει καθαρά υποθετικό χαρακτήρα. Το Δικαστήριο έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τη διατύπωση αυτή στη νομολογία του, χωρίς ωστόσο να ορίζει την έννοια της «πιθανότητας». Ωστόσο, το Δικαστήριο δεν έχει δεχτεί ποτέ το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ ως νομική βάση για νομοθετικές πράξεις, όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται αποκλίσεις στο εθνικό δίκαιο, ούτε πιθανολογείται η εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ αποσκοπούν να βελτιώσουν τις συνθήκες για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και πρέπει όντως να επιδιώκουν το σκοπό αυτό και να συνεισφέρουν πράγματι στην εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων ή στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών ή στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού​[8].

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω των αποκλίσεων στα καθεστώτα που διέπουν τις τελωνειακές παραβάσεις και τις συνακόλουθες κυρώσεις εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της πρότασης και στην αιτιολογική της έκθεση, οι διαφορές αυτές εκδηλώνονται σε τρία επίπεδα: πρώτον, σε διεθνές επίπεδο, όπου η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις, από τις οποίες δεσμεύεται· δεύτερον, σε επίπεδο τελωνειακής ένωσης, κατά την υλοποίηση του στόχου μιας πιο αποτελεσματικής διαχείρισης της τελωνειακής ένωσης· τρίτον, σε επίπεδο εσωτερικής αφοράς, όπου η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπό το ισχύον καθεστώς δεν διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, όταν οι οικονομικοί φορείς δεν λειτουργούν υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους κανόνες. Η πρόταση, συνεπώς, δεν στοχεύει μόνο στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας, αλλά και στη διόρθωση των στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά, με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων που θα εφαρμόζονται και στα 28 κράτη μέλη.

Ο στόχος των περισσότερων διατάξεων της πρότασης είναι πράγματι η κατάρτιση ενιαίου καταλόγου των διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις αφενός και των πράξεων και παραλείψεων που πρέπει να θεωρούνται ως παραβάσεις αφετέρου. Αν και κάποιες διατάξεις αφορούν αυστηρά και μόνο ζητήματα συνεργασίας (άρθρο 15 παράγραφος 3 και άρθρο 16), για παράδειγμα σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών, οι περισσότερες διατάξεις στοχεύουν στην προσέγγιση των εθνικών κανόνων.

Όπως αναγνωρίζει το Δικαστήριο, είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο νομικές βάσεις, όταν και οι δύο νομοθετικές διατάξεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την νομοθετική πράξη. Στην παρούσα περίπτωση, αν ληφθεί υπόψη ο σκοπός και το περιεχόμενο της προτεινόμενης οδηγίας, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν οι στόχοι αφενός της πιο αποτελεσματικής διαχείρισης της τελωνειακής ένωσης και αφετέρου της διασφάλισης ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, χωρίς να απολαμβάνουν πλεονεκτήματα σε λιγότερο αυστηρά κράτη μέλη.

Η υπό εξέταση πρόταση δεν περιορίζεται στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, αλλά προσπαθεί ενεργά να αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, οι οποίες οφείλονται στα διαφορετικά εθνικά καθεστώτα. Ως εκ τούτου, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ πρέπει να προστεθεί στο άρθρο 33 της ΣΛΕΕ. Οι δύο διατάξεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία να λειτουργεί επικουρικά σε σχέση με την άλλη.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, είναι υποχρεωτική η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

VI - Συμπέρασμα και σύσταση

Τα άρθρα 33 και 114 της ΣΛΕΕ αποτελούν την ορθή νομική βάση για την πρόταση.

Κατά την συνεδρίασή της στις 21 Απριλίου 2016, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε με 17 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και καμία αποχή[9]​, να σας συστήσει ότι τα άρθρα 33 και 114 της ΣΛΕΕ αποτελούν την κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

25.5.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432/(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Franck Proust

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Ο Τελωνειακός Κώδικας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέτρεψε την εναρμόνιση της τελωνειακής νομοθεσίας. Η εφαρμογή του, ωστόσο, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις τελωνειακές διατάξεις και τη νόμιμη επιβολή κυρώσεων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εθνικού δικαίου των κρατών μελών.

Κατά συνέπεια, η επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας ακολουθεί 28 διαφορετικές δέσμες νομικών κανόνων και διαφορετικές διοικητικές ή νομικές παραδόσεις. Από το γεγονός αυτό απορρέει μια μεγάλη ποικιλία στους ορισμούς και στην αυστηρότητα των κυρώσεων ανάλογα με το κράτος μέλος.

Η ομάδα έργου που συστάθηκε, σε εθελοντική βάση, από την Επιτροπή με 24 κράτη μέλη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία 2013», προέβη σε επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά τα συστήματα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις.

Η θέση του συντάκτη:

Η προσέγγιση του συντάκτη γνωμοδότησης εστιάζει σε τρεις πτυχές: στο πλαίσιο, την ουσία και τον τύπο της παρούσας πρότασης οδηγίας.

1) Το πλαίσιο της παρούσας οδηγίας συνιστά έναν πραγματικό περιορισμό. Και μόνο στον τίτλο, ορισμένοι όροι (παραβάσεις, κυρώσεις) παραπέμπουν στην αρχή της επικουρικότητας.

Για να γίνει η γνώμη της επιτροπής INTA σεβαστή και να ληφθεί πλήρως υπόψη, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτίμησε να ακολουθήσει μια προσέγγιση που σχετίζεται με το διεθνές εμπόριο.

2) Τα αποτελέσματα του προγράμματος «Τελωνεία 2013» καταδεικνύουν τέτοιες διαφορές όσον αφορά τα όρια παραβάσεων ή τις προθεσμίες, με αποτέλεσμα η αξιοπιστία και η ίδια η λειτουργία της τελωνειακής μας ένωσης να τίθενται σε δυσχερή θέση έναντι των εμπορικών μας εταίρων.

Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη διαφάνειας και σαφήνειας που αναμένεται ότι θα οδηγήσουν επίσης σε εξοικονόμηση. Προκειμένου να προστατευθεί η αγορά μας στο σύνολό της θα πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επισημάνει στον ΠΟΕ την έλλειψη συνεκτικότητας της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί κυρίως να εντάξει την πρόταση οδηγίας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Διευκόλυνσης των Συναλλαγών. Μια υπηρεσία ή ένα όργανο θα καθιστούσε δυνατή την άσκηση των καθηκόντων ανάλυσης και συντονισμού χωρίς να θίγεται η επικουρικότητα. Οι ανταλλαγές πληροφοριών, από τους ελέγχους έως την εφαρμογή των κυρώσεων, είναι απαραίτητες για τον οικονομικό κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών.

Η ικανότητα απλοποίησης του συστήματος κυρώσεων και παραβάσεων θα πρέπει να οδηγήσει στην επίτευξη συνεκτικότητας. Έτσι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να οδηγηθούν σε μια προσέγγιση των κυρώσεών τους κατά τρόπο συνεκτικό, όχι πλέον υπό τη μορφή ορίων αλλά ζωνών κυρώσεων. Δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν οικονομικοί φορείς που αποφεύγουν κάθε είδους κύρωση στην εσωτερική αγορά ή να εξακολουθούν να υφίστανται τεράστιες αποκλίσεις.

Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να προκριθεί η εδαφικότητα της κύρωσης ως ένα από τα κύρια κριτήρια καθορισμού της δικαιοδοσίας, προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της αναζήτησης ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας («forum shopping») και να βελτιωθεί η καταγραφή των εμπορευμάτων από τα τελωνεία σε περίπτωση έρευνας αντιντάμπινγκ, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μαζικών αποθεμάτων («stockpiling»), με σκοπό την επιβολή κυρώσεων υπό μορφή φόρων.

3) Όσον αφορά τον τύπο, ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί η πρόταση οδηγίας να έχει μια αποτελεσματική και σαφή μορφή που επιτρέπει την υποβολή φιλόδοξων προτάσεων στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, καταδεικνύοντας παράλληλα τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης όσον αφορά τη μη τήρηση των διεθνών μας υποχρεώσεων και των αναγκών των οικονομικών μας φορέων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)   Κατά συνέπεια, οι τελωνειακές παραβάσεις και οι σχετικές κυρώσεις ακολουθούν 28 διαφορετικά σύνολα κανόνων δικαίου. Ως εκ τούτου, μια παράβαση της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και οι κυρώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση διαφέρουν ως προς το είδος και την αυστηρότητα, αναλόγως του κράτους μέλους που επιβάλλει την κύρωση.

(2)   Κατά συνέπεια, οι τελωνειακές παραβάσεις και οι σχετικές κυρώσεις ακολουθούν 28 διαφορετικά σύνολα κανόνων δικαίου. Ως εκ τούτου, μια παράβαση της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και οι κυρώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση διαφέρουν ως προς το είδος και την αυστηρότητα, αναλόγως του κράτους μέλους που επιβάλλει την κύρωση, με αποτέλεσμα την πιθανή απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη και τη στρέβλωση του εμπορίου.

Τροπολογία     2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)   Οι διαφορές αυτές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών δεν επηρεάζουν μόνον τη βέλτιστη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης, αλλά εμποδίζουν επίσης και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς στην τελωνειακή ένωση, δεδομένου ότι έχουν επίπτωση στην πρόσβαση των εν λόγω φορέων σε τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις.

(3)   Οι διαφορές αυτές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών δεν επηρεάζουν μόνον τη βέλτιστη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης, αλλά εμποδίζουν επίσης και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς στην τελωνειακή ένωση, οι οποίοι ήδη υπόκεινται σε διαφορετικές δέσμες κανόνων ανά την Ένωση, δεδομένου ότι έχουν επίπτωση στην πρόσβαση των εν λόγω φορέων σε τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις.

Τροπολογία     3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)   Για να διευκολυνθεί η διερεύνηση των τελωνειακών παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν το δικαίωμα προσωρινής κατάσχεσης εμπορευμάτων, μέσων μεταφοράς ή κάθε άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της παράβασης.

(17)   Για να διευκολυνθεί η διερεύνηση των τελωνειακών παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν το δικαίωμα προσωρινής κατάσχεσης εμπορευμάτων, μέσων μεταφοράς ή κάθε άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της παράβασης και να χρησιμοποιούν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με την παράβαση.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο σχετικά με τις παραβάσεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και προβλέπει κυρώσεις για τις εν λόγω παραβάσεις.

1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο σχετικά με τις παραβάσεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και προβλέπει ζώνες κυρώσεων για τις εν λόγω παραβάσεις.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.   Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι των εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, οι οποίες συνίστανται στην εγκαθίδρυση μιας ομοιογενούς και αποδοτικής εσωτερικής αγοράς που θα διευκολύνει το εμπόριο και παράλληλα θα κατοχυρώνει την ασφάλεια.

Τροπολογία     6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1 α

 

Διευκόλυνση του εμπορίου

 

Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Ένωση δυνάμει της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός συστήματος συνεργασίας που περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό έχει ως στόχο τον συντονισμό των βασικών δεικτών επιδόσεων όσον αφορά τις τελωνειακές κυρώσεις (ανάλυση του αριθμού προσφυγών, βαθμός υποτροπής κλπ.)· τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των κυρώσεων, μείωση του διοικητικού κόστους κλπ.)· την ανάδειξη των εμπειριών των οικονομικών φορέων και τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ τους· την παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων των τελωνειακών υπηρεσιών· και την εκπόνηση στατιστικού έργου σχετικά με τις παραβάσεις που διαπράττουν εταιρείες από τρίτες χώρες. Με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ενημερώνονται χωρίς χρονοτριβή και τα 28 κράτη μέλη σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται για τελωνειακές παραβάσεις καθώς και για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται το εμπόριο, να προλαμβάνεται η διοχέτευση παράνομων εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Καταγραφή εισαγωγών από κράτη μέλη

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές αρχές τους λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την καταγραφή των εισαγωγών, χωρίς να αναμένουν αίτηση της Επιτροπής, ώστε τα μέτρα που αφορούν τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου1a να είναι δυνατό να εφαρμοστούν μεταγενέστερα στις εισαγωγές αυτές από την ημερομηνία καταγραφής. Οι εισαγωγές είναι δυνατό να καταγράφονται μετά από σχετική αίτηση οιασδήποτε εταιρείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν αυτή την ενέργεια.

 

______________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51).

Τροπολογία     8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)   όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 15% της αξίας των εμπορευμάτων·

α)  όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται από το 5% έως το 15% της αξίας των εμπορευμάτων ή των διαφυγόντων δασμών·

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση φορτίων υψηλής αξίας (π.χ. πετρέλαιο ή βασικά προϊόντα), τα πρόστιμα με βάση την αξία των οικείων εμπορευμάτων μπορεί να είναι τεράστια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει συνεπώς να έχουν την εναλλακτική δυνατότητα να επιβάλλουν πρόστιμα με βάση είτε την αξία των εμπορευμάτων είτε το ποσό των δασμών που θα έπρεπε να τους έχει καταβληθεί.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο έως 22 500 ευρώ.

β)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο από 7 500 έως 22 500 ευρώ.

Τροπολογία   10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)   όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 30% της αξίας των εμπορευμάτων·

α)   όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται από το 10% έως το 30% της αξίας των εμπορευμάτων ή των διαφυγόντων δασμών·

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση φορτίων υψηλής αξίας (π.χ. πετρέλαιο ή βασικά προϊόντα), τα πρόστιμα με βάση την αξία των οικείων εμπορευμάτων μπορεί να είναι τεράστια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει συνεπώς να έχουν την εναλλακτική δυνατότητα να επιβάλλουν πρόστιμα με βάση είτε την αξία των εμπορευμάτων είτε το ποσό των δασμών που θα έπρεπε να τους έχει καταβληθεί.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο έως 45 000 ευρώ.

β)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο από 15 000 έως 45 000 ευρώ.

Τροπολογία     12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

1.  Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 αναθεωρούνται από την Επιτροπή, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Σκοπός της αναθεώρησης είναι να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη σύγκλιση των ποσών των προστίμων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης, με σκοπό την εναρμόνιση της λειτουργίας της.

 

2.  Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τα κράτη μέλη για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6.

 

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, καθώς και του κανονισμού αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_______________

 

Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία     13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το γεγονός ότι τα εν λόγω εμπορεύματα αποτελούν αντικείμενο απαγορεύσεων, ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων επιτήρησης που επιβάλλονται για λόγους, ιδίως, δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών, θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας.

 

_______________

 

Κανονισμός (EE) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών (ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 16).

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 εμπίπτουν στην δικαιοδοσία τους σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 εμπίπτουν στην δικαιοδοσία τους σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια και με την αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας:

α)  η τελωνειακή παράβαση έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους·

α)  η τελωνειακή παράβαση έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους·

β)  το πρόσωπο που διαπράττει την τελωνειακή παράβαση είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους μέλους·

β)  τα εμπορεύματα που αφορά η τελωνειακή παράβαση βρίσκονται στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

γ)  τα εμπορεύματα που αφορούν την τελωνειακή παράβαση βρίσκονται στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

γ)  το πρόσωπο που διαπράττει την τελωνειακή παράβαση είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους μέλους·

(Νέα θέση των σημείων β) και γ)

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που περισσότερα του ενός κράτη μέλη επικαλούνται ότι διαθέτουν δικαιοδοσία για την ίδια τελωνειακή παράβαση, αυτή ασκείται από εκείνο το κράτος μέλος στο οποίο εκκρεμεί ποινική αγωγή κατά του ιδίου προσώπου που συνδέεται με τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Όταν η διεθνής δικαιοδοσία δεν μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η δικαιοδοσία να ασκείται από το κράτος μέλος του οποίου η αρμόδια αρχή κινεί πρώτη τη διαδικασία σχετικά με την τελωνειακή παράβαση κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις που περισσότερα του ενός κράτη μέλη επικαλούνται ότι διαθέτουν δικαιοδοσία για την ίδια τελωνειακή παράβαση, αυτή ασκείται από εκείνο το κράτος μέλος στο οποίο εκκρεμεί ποινική αγωγή κατά του ιδίου προσώπου που συνδέεται με τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Τροπολογία     16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κίνηση διαδικασίας σχετικά με πράξη ή παράλειψη που συνιστά τελωνειακή παράβαση όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6, ιδίως σε περίπτωση που περισσότερα από ένα κράτη μέλη έχουν κινήσει ποινική διαδικασία κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κίνηση διαδικασίας σχετικά με πράξη ή παράλειψη που συνιστά τελωνειακή παράβαση όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6, ιδίως σε περιπτώσεις που περισσότερα από ένα κράτη μέλη έχουν κινήσει ποινική διαδικασία κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Στόχος της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών ελέγχων στα εμπορεύματα και η εναρμόνιση των διαδικασιών στο εσωτερικό της Ένωσης.

Τροπολογία     17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [1η Μαΐου 2019], έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [1η Μαΐου 2019], έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Η έκθεση περιλαμβάνει κριτήρια επιδόσεων που καταδεικνύουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ενίσχυση της τελωνειακής ένωσης και τη σύγκλιση των διαδικασιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Ένωσης για τις τελωνειακές παραβάσεις και κυρώσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

13.1.2014

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

13.1.2014

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Franck Proust

3.9.2014

Εξέταση στην επιτροπή

16.2.2016

15.3.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

9

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Ένωσης για τις τελωνειακές παραβάσεις και κυρώσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.12.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

13.1.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

13.1.2014

CONT

13.1.2014

ECON

13.1.2014

JURI

13.1.2014

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

CONT

11.6.2014

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Kaja Kallas

17.7.2014

 

 

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

 Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

JURI

21.4.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2015

14.1.2016

22.2.2016

23.5.2016

 

13.6.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Ева Паунова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Kaja Kallas, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gesine Meissner, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

19.7.2016

  • [1]  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1-101.
  • [2]  Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
  • [3]  Υπόθεση C-45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων) [1987] ΣΥΛ. 1439, σκέψη 5· υπόθεση C-440/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [2007] ΣΥΛ. I-9097· υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2009] Συλλογή I-7585.
  • [4]  Υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλ. 2009, σελ. I-07585, παρ. 47.
  • [5]  Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου («διοξείδιο του τιτανίου»), Συλλ. 1991, σελ. I-2867, παρ. 17-25.
  • [6]  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209–220.
  • [7]  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο της στρατηγικής για την ανάπτυξη της τελωνειακής ένωσης, Βρυξέλλες, 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2012, διαθέσιμα στο http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134129.pdf.
  • [8]  Υπόθεση C-491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd και Imperial Tobacco, Συλλογή 2002, σ. I-11453, σκέψη 60.
  • [9]  Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία: Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (αντιπρόεδροι), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Κώστας Χρυσόγονος, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Dietmar Köster, Emil Radev, József Szájer, Cecilia Wikström and Josef Weidenholzer (σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού).