Betänkande - A8-0239/2016Betänkande
A8-0239/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner

19.7.2016 - (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) - ***I

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Kaja Kallas


Förfarande : 2013/0432(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0884),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 33 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0033/2014),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det litauiska parlamentet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen.

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0239/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 33,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 33 och 114,

Motivering

Artikel 114 om inrättandet av den inre marknaden och om dess funktion är också en del av den rättsliga grunden för tullkodexen för unionen, och bör tilläggas till den rättsliga grunden för detta direktiv.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Detta direktiv bör vara i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/20131.

 

___________________

 

1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

Motivering

Detta ändringsförslag upprepar vikten av att detta direktiv är i linje med bestämmelserna i tullkodexen för unionen.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Det finns därför 28 olika uppsättningar av rättsregler om tullrättsliga överträdelser och sanktioner för sådana överträdelser, vilket får till följd att en viss överträdelse av unionens tullagstiftning inte behandlas på samma sätt i hela unionen och att de sanktioner som kan komma att tillgripas i ett visst fall skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan i fråga om art och stränghet.

(2)  Det finns 28 olika uppsättningar av rättsregler om tullrättsliga överträdelser och sanktioner för sådana överträdelser, vilket får till följd att en viss överträdelse av unionens tullagstiftning inte behandlas på samma sätt i hela unionen och att de sanktioner som kan komma att tillgripas i ett visst fall skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan i fråga om art och stränghet, vilket medför eventuella intäktsförluster för medlemsstaterna och snedvrider handelsflödena.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Dessa skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem lägger hinder i vägen för en optimal förvaltning av tullunionen och leder också – eftersom de inverkar på de ekonomiska aktörernas tillträde till tullförenklingar och lättnader – till att man inte uppnår lika villkor för de ekonomiska aktörerna i tullunionen.

(3)  Dessa skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem lägger inte bara hinder i vägen för en optimal förvaltning av tullunionen och för den insyn som behövs för att den inre marknaden ska fungera ordentligt, när det gäller hur de olika tullmyndigheterna hanterar överträdelser, utan de leder också – eftersom de inverkar på de ekonomiska aktörernas tillträde till tullförenklingar och lättnader – till att man inte uppnår lika villkor för de ekonomiska aktörerna i tullunionen, vilka redan är underställda olika regelsystem inom unionen.

Motivering

Skillnaderna mellan medlemsstaternas rättssystem skapar brist på insyn i hur överträdelser åläggs sanktioner eller inte, och undergräver på det sättet den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det bör upprättas en förteckning över beteenden som bör anses utgöra överträdelser av unionens tullagstiftning och föranleda sanktioner. Dessa tullrättsliga överträdelser bör till fullo grundas på de skyldigheter som följer av tullagstiftningen och omfatta direkta hänvisningar till kodexen. I detta direktiv anges inte huruvida medlemsstaterna bör tillämpa förvaltningsrättsliga eller straffrättsliga sanktioner för dessa tullrättsliga överträdelser.

(6)  Det bör genom detta direktiv upprättas en förteckning över beteenden som bör anses utgöra överträdelser av unionens tullagstiftning och föranleda sanktioner. Dessa tullrättsliga överträdelser bör till fullo grundas på de skyldigheter som följer av tullagstiftningen och omfatta direkta hänvisningar till kodexen. I detta direktiv föreskrivs att medlemsstaterna bör tillämpa icke-straffrättsliga sanktioner för dessa tullrättsliga överträdelser. Medlemsstaterna bör också, i enlighet med nationell lagstiftning och unionslagstiftning, kunna föreskriva straffrättsliga i stället för icke-straffrättsliga sanktioner, om den ifrågavarande överträdelsens art och svårhetsgrad påkallar detta för att den sanktion som åläggs ska bli effektiv, proportionell och avskräckande.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  En första kategori av beteenden bör omfatta tullrättsliga överträdelser som medför strikt ansvar oberoende av inslag av skuld, med beaktande av de berörda skyldigheternas objektiva natur och det förhållandet att de personer som är skyldiga att fullgöra skyldigheterna inte kan vara omedvetna om deras existens och bindande karaktär.

utgår

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  En andra och en tredje kategori av beteenden bör omfatta tullrättsliga överträdelser som begås av oaktsamhet respektive tullrättsliga överträdelser som begås med uppsåt, där detta subjektiva inslag måste fastställas för att ansvar ska uppkomma.

utgår

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att trygga rättssäkerhet bör det fastställas att handlingar eller underlåtenheter som är följden av ett fel från tullmyndigheternas sida inte utgör tullrättsliga överträdelser.

(10)  För att trygga rättssäkerhet bör det fastställas att handlingar eller underlåtenheter som, enligt definitionen i tullkodexen, är följden av ett fel från tullmyndigheternas sida inte utgör tullrättsliga överträdelser.

Motivering

I artikel 119 i tullkodexen för unionen definieras det vad som är ett fel från tullmyndigheternas sida.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I syfte att närma medlemsstaternas nationella sanktionssystem till varandra bör det fastläggas sanktionsskalor som återspeglar de olika kategorierna av tullrättsliga överträdelser och deras svårhetsgrad. För effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner bör medlemsstaterna se till att deras behöriga myndigheter när de fastställer typen av och nivån på sanktioner beaktar specifika försvårande och förmildrande omständigheter.

(12)  I syfte att närma medlemsstaternas nationella sanktionssystem till varandra bör det fastläggas sanktionsskalor som återspeglar de tullrättsliga överträdelsernas svårhetsgrad. För effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner bör medlemsstaterna se till att deras behöriga myndigheter när de fastställer typen av och nivån på sanktioner beaktar specifika försvårande och förmildrande omständigheter.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Endast i sådana fall där allvarliga överträdelser inte har anknytning till de tullavgifter som undanhållits, utan till värdet på de berörda varorna, till exempel när överträdelserna hänför sig till immateriella rättigheter eller till varor som är förbjudna eller omfattas av restriktioner, bör tullmyndigheterna ta varornas värde som grund för sanktionen.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Preskriptionsfristen för ett förfarande som rör en tullrättslig överträdelse bör vara fyra år från och med den dag då överträdelsen begicks eller, när det gäller kontinuerliga eller upprepade överträdelser, från och med den dag då det beteende som utgör överträdelsen upphörde. Medlemsstaterna bör se till att preskriptionsfristen avbryts av varje handling som hänför sig till en utredning eller ett rättsligt förfarande som rör den tullrättsliga överträdelsen. Medlemsstaterna bör fastställa de fall där preskriptionsfristen suspenderas. De bör se till att det inte går att inleda eller fortsätta ett förfarande som rör en tullrättslig överträdelse efter det att en period av åtta år har löpt ut. De bör också se till att preskriptionsfristen för verkställande av ett beslut om att tillgripa en sanktion är tre år.

(13)  Preskriptionsfristen för ett förfarande som rör en tullrättslig överträdelse bör vara fyra år från och med den dag då överträdelsen begicks eller, när det gäller kontinuerliga eller upprepade överträdelser, från och med den dag då det beteende som utgör överträdelsen upphörde. Medlemsstaterna bör se till att preskriptionsfristen avbryts av varje handling som hänför sig till en utredning eller ett rättsligt förfarande som rör samma tullrättsliga överträdelse, eller en handling begången av en person som är ansvarig för överträdelsen. Medlemsstaterna bör kunna fastställa de fall där preskriptionsfristen suspenderas. Oavsett eventuella avbrott i preskriptionsfristen bör ett förfarande alltid tidsbegränsas så att det inte kan fortsättas efter det att en period av åtta år har löpt ut. De bör också se till att preskriptionsfristen för verkställande av ett beslut om att tillgripa en sanktion är tre år.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Medlemsstaterna bör se till att ett administrativt förfarande som rör en tullrättslig överträdelse suspenderas om ett straffrättsligt förfarande har inletts mot samma person med avseende på samma förhållanden. Återupptagande av ett administrativt förfarande efter ett straffrättsligt förfarande bör vara möjligt endast med strikt iakttagande av principen ne bis in idem.

(14)  Medlemsstaterna bör se till att ett administrativt förfarande som rör en tullrättslig överträdelse suspenderas om ett straffrättsligt förfarande har inletts mot samma person med avseende på samma förhållanden. Återupptagande av ett administrativt förfarande efter ett straffrättsligt förfarande bör vara möjligt endast med strikt iakttagande av principen ne bis in idem, vilken innebär att samma överträdelse inte får straffas två gånger.

Motivering

Detta ändringsförslag stärker hänvisningen till den rättsliga doktrinen om att ingen person bör straffas två gånger för samma överträdelse.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Det övergripande syftet med detta direktiv är att säkerställa ett effektivt verkställande av unionens tullagstiftning. Den rättsliga ram som direktivet erbjuder möjliggör dock inget integrerat arbetssätt i verkställighetsfrågor, såsom övervakning, kontroll och utredning. Kommissionen bör därför åläggas att inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om dessa aspekter, också om genomförandet av den gemensamma ramen för riskhantering, för att bedöma om ytterligare lagstiftning är av nöden.

Motivering

Ett integrerat arbetssätt i verkställighetsfrågor förutsätter att kommissionen bedömer allt som behövs för att målet om ett enhetligt verkställande av unionens tullagstiftning ska uppnås, framför allt i form av en tillnärmning av hur tullkontroller genomförs runt om i unionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Detta direktiv syftar till att stärka tullsamarbetet genom att tillnärma de nationella lagstiftningarna om tullrättsliga sanktioner till varandra. Medlemsstaternas rättstraditioner är i dag mycket olika, vilket innebär att det inte kan bli tal om en fullständig harmonisering.

Motivering

I detta skäl upprepas de mål som fastställs i den rättsliga grunden till detta förslag till direktiv.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Detta direktiv fastställer en ram för överträdelser av unionens tullagstiftning och föreskriver sanktioner för sådana överträdelser.

1.  Detta direktiv syftar till att bidra till den inre marknadens goda funktion och att fastställa ramen för överträdelser av unionens tullagstiftning och föreskriver att det införs icke-straffrättsliga sanktioner för sådana överträdelser , genom att tillnärma bestämmelserna i medlemsstaternas lagar och andra författningar till varandra.

Motivering

Den ändrade ordalydelsen i artikel 1 har att göra med tillägget av en hänvisning till artikel 114 som rättslig grund.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Detta direktiv täcker medlemsstaternas skyldigheter gentemot Europeiska unionens handelspartner och gentemot Världshandelsorganisationen och Världstullorganisationen, och syftet är att etablera en enhetlig och välfungerande inre marknad samtidigt som handeln underlättas och säkerheten garanteras.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Tullrättsliga överträdelser och sanktioner

Allmänna principer

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för de tullrättsliga överträdelserna i artiklarna 36.

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för de tullrättsliga överträdelserna i artiklarna 3 och6, med strikt iakttagande av principen ne bis in idem.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att de handlingar eller underlåtenheter som fastställs i artiklarna 3 och 6 utgör tullrättsliga överträdelser, antingen de begås med uppsåt eller av oaktsamhet.

 

Medlemsstaterna får också, i enlighet med nationell lagstiftning och unionslagstiftning, föreskriva straffrättsliga i stället för icke-straffrättsliga sanktioner, om den ifrågavarande överträdelsens art och svårhetsgrad påkallar detta för att den sanktion som åläggs ska bli effektiv, proportionell och avskräckande.

 

2.  Vid tillämpning av detta direktiv ska

 

(a)  tullmyndigheterna fastställa om överträdelsen begåtts av oaktsamhet, alltså om den som är ansvarig för den inte visat vederbörlig aktsamhet vid övervakningen av sina handlingar eller vidtagit åtgärder som är uppenbart otillräckliga för att inte de omständigheter ska inträffa som föranleder överträdelsen, om man rimligtvis kunnat förutse risken för detta,

 

(b)  tullmyndigheterna fastställa om överträdelsen begåtts med uppsåt, alltså om den som är ansvarig för handlingen eller underlåtelsen begått den med vetskap om att handlingen eller underlåtelsen inneburit en överträdelse, eller medvetet begått den i akt och mening att bryta mot tullagstiftningen,

 

(c)  skrivfel eller misstag inte räknas som tullrättsliga överträdelser, om det inte klart framgår av alla förhandenvarande omständigheter att de begåtts av oaktsamhet eller med uppsåt.

Ändringsförslag     18

Förslag till direktiv

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Förenklade handelsprocedurer

 

För att uppfylla EU:s åtaganden enligt WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer ska medlemsstaterna arbeta tillsammans för att inrätta ett samarbetssystem där alla medlemsstater deltar. Systemet ska syfta till att samordna nyckelindikatorer för tullsanktioner (analys av antalet överklaganden, återfallsnivå etc.), sprida information om bästa praxis mellan tullkontoren (kontrollers och sanktioners effektivitet, minskning av administrativa kostnader etc.), lyfta fram de ekonomiska aktörernas erfarenheter och skapa kopplingar mellan dem, övervaka hur tullkontoren bedriver sin verksamhet och föra statistik över överträdelser som begås av företag från tredjeländer. Inom detta samarbetssystem ska alla medlemsstater utan dröjsmål underrättas om utredningar av tullrättsliga överträdelser och om konstaterade överträdelser, så att handeln underlättas, olagliga varor inte kommer in på den inre marknaden och kontrollerna blir effektivare.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Tullrättsliga överträdelser som medför strikt ansvar

Tullrättsliga överträdelser

Medlemsstaterna ska se till att följande handlingar och underlåtenheter utgör tullrättsliga överträdelser oberoende av inslag av skuld:

Medlemsstaterna ska se till att följande handlingar och underlåtenheter utgör tullrättsliga överträdelser:

(a)  Underlåtenhet hos en person som inger en tulldeklaration, en deklaration för tillfällig lagring, en summarisk införseldeklaration, en summarisk utförseldeklaration, en deklaration om återexport eller en anmälan om återexport att säkerställa att de uppgifter som lämnas i deklarationen, i anmälan eller i en ansökan är riktiga och fullständiga, i enlighet med artikel 15.2 a i kodexen.

(a)  Underlåtenhet hos en person som inger en tulldeklaration, en deklaration för tillfällig lagring, en summarisk införseldeklaration, en summarisk utförseldeklaration, en deklaration om återexport eller en anmälan om återexport att säkerställa att de uppgifter som lämnas i deklarationen, i anmälan eller i en ansökan är riktiga och fullständiga, i enlighet med artikel 15.2 a i kodexen.

(b)  Underlåtenhet hos en person som inger en tulldeklaration, en deklaration för tillfällig lagring, en summarisk införseldeklaration, en summarisk utförseldeklaration, en deklaration om återexport eller en anmälan om återexport att säkerställa att alla styrkande handlingar är äkta, riktiga och giltiga, i enlighet med artikel 15.2 b i kodexen.

(b)  Underlåtenhet hos en person som inger en tulldeklaration, en deklaration för tillfällig lagring, en summarisk införseldeklaration, en summarisk utförseldeklaration, en deklaration om återexport eller en anmälan om återexport att säkerställa att alla styrkande handlingar är äkta, riktiga och giltiga, i enlighet med artikel 15.2 b i kodexen.

(c)  Underlåtenhet hos en person att inge en summarisk införseldeklaration i enlighet med artikel 127 i kodexen, en anmälan av ett havsgående fartygs eller ett luftfartygs ankomst i enlighet med artikel 133 i kodexen, en deklaration för tillfällig lagring i enlighet med artikel 145 i kodexen, en tulldeklaration i enlighet med artikel 158 i kodexen, en anmälan av verksamhet i frizoner i enlighet med artikel 244.2 i kodexen, en deklaration före avgång i enlighet med artikel 263 i kodexen, en deklaration om återexport i enlighet med artikel 270 i kodexen, en summarisk utförseldeklaration i enlighet med artikel 271 i kodexen eller en anmälan om återexport i enlighet med artikel 274 i kodexen.

(c)  Underlåtenhet hos en person att inge en summarisk införseldeklaration i enlighet med artikel 127 i kodexen, en anmälan av ett havsgående fartygs eller ett luftfartygs ankomst i enlighet med artikel 133 i kodexen, en deklaration för tillfällig lagring i enlighet med artikel 145 i kodexen, en tulldeklaration i enlighet med artikel 158 i kodexen, en anmälan av verksamhet i frizoner i enlighet med artikel 244.2 i kodexen, en deklaration före avgång i enlighet med artikel 263 i kodexen, en deklaration om återexport i enlighet med artikel 270 i kodexen, en summarisk utförseldeklaration i enlighet med artikel 271 i kodexen eller en anmälan om återexport i enlighet med artikel 274 i kodexen.

(d)  Underlåtenhet hos en ekonomisk aktör att under den tidsperiod som tullagstiftningen kräver och med alla medel som är tillgängliga för tullmyndigheterna bevara sådana dokument och andra uppgifter som har samband med fullgörande av tullformaliteter, i enlighet med artikel 51 i kodexen.

(d)  Underlåtenhet hos en ekonomisk aktör att under den tidsperiod som tullagstiftningen kräver och med alla medel som är tillgängliga för tullmyndigheterna bevara sådana dokument och andra uppgifter som har samband med fullgörande av tullformaliteter, i enlighet med artikel 51 i kodexen.

(e)  Undandragande av varor som förts in i unionens tullområde från tullövervakning utan tullmyndigheternas tillstånd, i strid med artikel 134.1 första och andra stycket i kodexen.

(e)  Undandragande av varor som förts in i unionens tullområde från tullövervakning utan tullmyndigheternas tillstånd, i strid med artikel 134.1 första och andra stycket i kodexen.

(f)  Undandragande av varor från tullövervakning, i strid med artikel 134.1 fjärde stycket, artikel 158.3 eller artikel 242 i kodexen.

(f)  Undandragande av varor från tullövervakning, i strid med artikel 134.1 fjärde stycket, artikel 158.3 eller artikel 242 i kodexen.

(g)  Underlåtenhet hos en person som för in varor i unionens tullområde att fullgöra de skyldigheter som hänför sig till transporten av varorna till avsedd plats, i enlighet med artikel 135.1 i kodexen, eller att underrätta tullmyndigheterna om dessa skyldigheter inte kan fullgöras, i enlighet med artikel 137.1 och 137.2 i kodexen.

(g)  Underlåtenhet hos en person som för in varor i unionens tullområde att fullgöra de skyldigheter som hänför sig till transporten av varorna till avsedd plats, i enlighet med artikel 135.1 i kodexen, eller att utan dröjsmål underrätta tullmyndigheterna om dessa skyldigheter inte kan fullgöras samt om var varorna finns, i enlighet med artikel 137.1 och 137.2 i kodexen.

(h)  Underlåtenhet hos en person som för in varor i en frizon som gränsar till landgränsen mellan en medlemsstat och ett tredje land att föra in varorna i frizonen direkt, utan att passera genom någon annan del av unionens tullområde, i enlighet med artikel 135.2 i kodexen.

(h)  Underlåtenhet hos en person som för in varor i en frizon som gränsar till landgränsen mellan en medlemsstat och ett tredje land att föra in varorna i frizonen direkt, utan att passera genom någon annan del av unionens tullområde, i enlighet med artikel 135.2 i kodexen.

(i)  Underlåtenhet hos en deklarant för tillfällig lagring att lämna handlingar till tullmyndigheterna när det föreskrivs i unionslagstiftningen eller när det krävs för tullkontroller, i enlighet med artikel 145.2 i kodexen, eller hos en deklarant för ett tullförfarande att göra detta, i enlighet med artikel 163.2 i kodexen.

(i)  Underlåtenhet hos en deklarant för tillfällig lagring att lämna handlingar till tullmyndigheterna när det föreskrivs i unionslagstiftningen eller när det krävs för tullkontroller, i enlighet med artikel 145.2 i kodexen, eller hos en deklarant för ett tullförfarande att göra detta, i enlighet med artikel 163.2 i kodexen.

(j)  Underlåtenhet hos en ekonomisk aktör som är ansvarig för icke-unionsvaror i tillfällig lagring att inom tidsfristen hänföra varorna till ett tullförfarande eller återexportera dem, i enlighet med artikel 149 i kodexen.

(j)  Underlåtenhet hos en deklarant för tillfällig lagring eller hos den person som lagrar varorna, om de lagras på andra platser som anvisats eller godkänts av tullmyndigheterna, och som är ansvarig för icke-unionsvaror i tillfällig lagring att inom tidsfristen hänföra varorna till ett tullförfarande eller återexportera dem, i enlighet med artikel 149 i kodexen.

(k)  Underlåtenhet hos en deklarant för ett tullförfarande att vid den tidpunkt då tulldeklarationen eller en kompletterande deklaration inges inneha och för tullmyndigheterna hålla tillgängliga de styrkande handlingar som krävs för tillämpningen av förfarandet i fråga, i enlighet med artikel 163.1 och artikel 167.1 andra stycket i kodexen.

(k)  Underlåtenhet hos en deklarant för ett tullförfarande att vid den tidpunkt då tulldeklarationen eller en kompletterande deklaration inges inneha och för tullmyndigheterna hålla tillgängliga de styrkande handlingar som krävs för tillämpningen av förfarandet i fråga, i enlighet med artikel 163.1 och artikel 167.1 andra stycket i kodexen.

(l)  Underlåtenhet hos en deklarant för ett tullförfarande att när det gäller en förenklad deklaration enligt artikel 166 i kodexen eller en registrering i deklarantens bokföring enligt artikel 182 i kodexen inge en kompletterande deklaration vid det behöriga tullkontoret inom en särskild tidsfrist, i enlighet med artikel 167.1 i kodexen.

(l)  Underlåtenhet hos en deklarant för ett tullförfarande att när det gäller en förenklad deklaration enligt artikel 166 i kodexen eller en registrering i deklarantens bokföring enligt artikel 182 i kodexen inge en kompletterande deklaration vid det behöriga tullkontoret inom en särskild tidsfrist, i enlighet med artikel 167.1 i kodexen.

(m)  Avlägsnande eller förstöring utan tullmyndigheternas tillstånd av identifieringsmärken som tullmyndigheterna fäst på varor, förpackningar eller transportmedel, i strid med artikel 192.2 i kodexen.

(m)  Avlägsnande eller förstöring utan tullmyndigheternas tillstånd av identifieringsmärken som tullmyndigheterna fäst på varor, förpackningar eller transportmedel, i strid med artikel 192.2 i kodexen.

(n)  Underlåtenhet hos en person som är ansvarig för ett förfarande för aktiv förädling att avsluta förfarandet inom den angivna tidsfristen, i enlighet med artikel 257 i kodexen.

(n)  Underlåtenhet hos en person som är ansvarig för ett förfarande för aktiv förädling att avsluta förfarandet inom den angivna tidsfristen, i enlighet med artikel 257 i kodexen.

(o)  Underlåtenhet hos en person som är ansvarig för ett förfarande för passiv förädling att exportera defekta varor inom tidsfristen, i enlighet med artikel 262 i kodexen.

(o)  Underlåtenhet hos en person som är ansvarig för ett förfarande för passiv förädling att exportera defekta varor inom tidsfristen, i enlighet med artikel 262 i kodexen.

(p)  Uppförande av en byggnad i en frizon utan tullmyndigheternas förhandsgodkännande, i strid med artikel 244.1 i kodexen.

(p)  Uppförande av en byggnad i en frizon utan tullmyndigheternas förhandsgodkännande, i strid med artikel 244.1 i kodexen.

(q)  Underlåtenhet hos en betalningsskyldig person att betala import- eller exporttullar inom den föreskrivna tidsfristen, i enlighet med artikel 108 i kodexen.

(q)  Underlåtenhet hos en betalningsskyldig person att betala import- eller exporttullar inom den föreskrivna tidsfristen, i enlighet med artikel 108 i kodexen.

 

(qa)  Underlåtenhet hos en ekonomisk aktör att på begäran av tullmyndigheterna i lämplig form och inom rimlig tid tillhandahålla de handlingar och den information som krävs, och att ge tullmyndigheterna all nödvändig hjälp för att fullgöra tullformaliteter eller tullkontroller, i enlighet med artikel 15.1 i kodexen.

 

(qb)  Underlåtenhet hos en innehavare av ett beslut som rör tillämpningen av tullagstiftningen att fullgöra de skyldigheter som följer av beslutet, i enlighet med artikel 23.1 i kodexen.

 

(qc)  Underlåtenhet hos en innehavare av ett beslut som rör tillämpningen av tullagstiftningen att utan dröjsmål underrätta tullmyndigheterna om alla händelser som inträffar efter det att beslutet fattades av tullmyndigheterna och kan inverka på beslutets upprätthållande eller innehåll, i enlighet med artikel 23.2 i kodexen.

 

(qd)  Underlåtenhet hos en person som är ansvarig för ett förfarande för unionstransitering att inom föreskriven tid anmäla ankomsten av varorna i oförändrat skick till destinationstullkontoret, i enlighet med artikel 233.1 a i kodexen.

 

(qe)  Lossning eller omlastning av varor från det transportmedel på vilket de transporteras utan tullmyndigheternas tillstånd eller på platser som inte anvisats eller godkänts av dessa myndigheter, i strid med artikel 140 i kodexen.

 

(qf)  Lagring av varor i anläggningar för tillfällig lagring eller tullager utan tullmyndigheternas tillstånd, i strid med artiklarna 147 och 148 i kodexen.

 

(qg)  Underlåtenhet hos en tillståndshavare eller person som är ansvarig för förfarandet att fullgöra de skyldigheter som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet, i enlighet med artikel 242.1 a och b i kodexen.

 

(qh)  Tillhandahållande av felaktiga uppgifter eller dokument till tullmyndigheterna, i strid med artikel 15 eller artikel 163 i kodexen.

 

(qi)  Användning från en ekonomisk aktörs sida av oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller oäkta, oriktiga eller ofullständiga dokument för att erhålla tillstånd från tullmyndigheterna för

 

(i)  att vara godkänd ekonomisk aktör, i enlighet med artikel 38 i kodexen,

 

(ii)  att använda förenklade deklarationer, i enlighet med artikel 166 i kodexen,

 

iii)  att använda andra tullförenklingar, i enlighet med artiklarna 177, 179, 182 eller 185 i kodexen, eller

 

(iv)  att hänföra varor till särskilda förfaranden, i enlighet med artikel 211 i kodexen.

 

(qj)  Införsel av varor till/utförsel av varor från unionens tullområde utan att varorna anmäls till/uppvisas för tullmyndigheterna, i strid med artiklarna 139, 245 och 267.2 i kodexen.

 

(qk)  Förädling av varor i ett tullager utan tullmyndigheternas tillstånd, i strid med artikel 241 i kodexen.

 

(ql)  Förvärv eller omhändertagande av varor som är föremål för någon av de tullrättsliga överträdelserna i leden qd och qi i denna artikel.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

utgår

Tullrättsliga överträdelser som begås av oaktsamhet

 

Medlemsstaterna ska se till att följande handlingar och underlåtenheter utgör tullrättsliga överträdelser när de begås av oaktsamhet:

 

(a)  Underlåtenhet hos en ekonomisk aktör som är ansvarig för icke-unionsvaror i tillfällig lagring att inom tidsfristen hänföra varorna till ett tullförfarande eller återexportera dem, i enlighet med artikel 149 i kodexen.

 

(b)  Underlåtenhet hos en ekonomisk aktör att ge tullmyndigheterna all nödvändig hjälp för att fullgöra tullformaliteter eller tullkontroller, i enlighet med artikel 15.1 i kodexen.

 

(c)  Underlåtenhet hos en innehavare av ett beslut som rör tillämpningen av tullagstiftningen att fullgöra de skyldigheter som följer av beslutet, i enlighet med artikel 23.1 i kodexen.

 

(d)  Underlåtenhet hos en innehavare av ett beslut som rör tillämpningen av tullagstiftningen att utan dröjsmål underrätta tullmyndigheterna om alla händelser som inträffar efter det att beslutet fattades av tullmyndigheterna och inverkar på beslutets upprätthållande eller innehåll, i enlighet med artikel 23.2 i kodexen.

 

(e)  Underlåtenhet hos en ekonomisk aktör att anmäla ankomsten av varor som förs in i unionens tullområde till tullmyndigheterna, i enlighet med artikel 139 i kodexen.

 

(f)  Underlåtenhet hos en person som är ansvarig för ett förfarande för unionstransitering att inom föreskriven tid anmäla ankomsten av varorna i oförändrat skick till destinationstullkontoret, i enlighet med artikel 233.1 a i kodexen.

 

(g)  Underlåtenhet hos en ekonomisk aktör att anmäla ankomsten av varor som förs in i en frizon till tullmyndigheterna, i enlighet med artikel 245 i kodexen.

 

(h)  Underlåtenhet hos en ekonomisk aktör att uppvisa varor som ska föras ut ur unionens tullområde för tullmyndigheterna vid utförsel, i enlighet med artikel 267.2 i kodexen.

 

(i)  Lossning eller omlastning av varor från det transportmedel på vilket de transporteras utan tullmyndigheternas tillstånd eller på platser som inte anvisats eller godkänts av dessa myndigheter, i strid med artikel 140 i kodexen.

 

(j)  Lagring av varor i anläggningar för tillfällig lagring eller tullager utan tullmyndigheternas tillstånd, i strid med artiklarna 147 och 148 i kodexen.

 

(k)  Underlåtenhet hos en tillståndshavare eller person som är ansvarig för förfarandet att fullgöra de skyldigheter som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet, i enlighet med artikel 242.1 a och b i kodexen.

 

Motivering

Alla överträdelser kan begås antingen med uppsåt eller genom oaktsamhet. Därför får denna artikel utgå och de olika överträdelser som tidigare ingått i den klassificeras i enlighet med sin svårhetsgrad.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

utgår

Tullrättsliga överträdelser som begås med uppsåt

 

Medlemsstaterna ska se till att följande handlingar och underlåtenheter utgör tullrättsliga överträdelser när de begås med uppsåt:

 

(a)  Tillhandahållande av felaktiga uppgifter eller dokument till tullmyndigheterna, i strid med artikel 15 eller artikel 163 i kodexen.

 

i)  att vara godkänd ekonomisk aktör, i enlighet med artikel 38 i kodexen,

 

ii)  att använda förenklade deklarationer, i enlighet med artikel 166 i kodexen,

 

iii)  att använda andra tullförenklingar, i enlighet med artiklarna 177, 179, 182 och 185 i kodexen,

 

iv)  att hänföra varor till särskilda förfaranden, i enlighet med artikel 211 i kodexen.

 

(c)  Införsel av varor till/utförsel av varor från unionens tullområde utan att varorna anmäls till/uppvisas för tullmyndigheterna, i strid med artiklarna 139, 245 och 267.2 i kodexen.

 

(d)  Underlåtenhet hos en innehavare av ett beslut som rör tillämpningen av tullagstiftningen att fullgöra de skyldigheter som följer av beslutet, i enlighet med artikel 23.1 i kodexen.

 

(e)  Underlåtenhet hos en innehavare av ett beslut som rör tillämpningen av tullagstiftningen att utan dröjsmål underrätta tullmyndigheterna om alla händelser som inträffar efter det att beslutet fattades av tullmyndigheterna och inverkar på beslutets upprätthållande eller innehåll, i enlighet med artikel 23.2 i kodexen.

 

(f)  Förädling av varor i ett tullager utan tullmyndigheternas tillstånd, i strid med artikel 241 i kodexen.

 

(g)  Förvärv eller omhändertagande av varor som är föremål för någon av de tullrättsliga överträdelserna i artikel 4 f och led c i denna artikel.

 

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Anstiftan, medhjälp och försök

Anstiftan, medhjälp och försök

1.  Medlemsstaterna ska vidta de nödvändiga åtgärderna för att se till att anstiftan av eller medhjälp till en sådan handling eller underlåtenhet som avses i artikel 5 utgör en tullrättslig överträdelse.

1.  Medlemsstaterna ska vidta de nödvändiga åtgärderna för att se till att anstiftan av eller medhjälp till en sådan handling eller underlåtenhet som avses i artikel 8b.2 utgör en tullrättslig överträdelse.

2.  Medlemsstaterna ska vidta de nödvändiga åtgärderna för att se till att försök att begå en sådan handling som avses i artikel 5 b eller c utgör en tullrättslig överträdelse.

2.  Medlemsstaterna ska vidta de nödvändiga åtgärderna för att se till att försök att begå en sådan handling som avses i artikel 3 qi eller qj utgör en tullrättslig överträdelse.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

Artikel 7

Fel från tullmyndigheternas sida

Fel från tullmyndigheternas sida

De handlingar eller underlåtenheter som avses i artiklarna 3-6 ska inte utgöra tullrättsliga överträdelser när de inträffar till följd av ett fel från tullmyndigheternas sida.

De handlingar eller underlåtenheter som avses i artiklarna 3 och 6 ska inte utgöra tullrättsliga överträdelser i enlighet med artikel 119 i tullkodexen och tullmyndigheterna ska vara ansvariga om felen orsakar skada.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att en juridisk person ställs till ansvar för en tullrättslig överträdelse som begås till dess förmån av en person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på något av följande:

1.  Medlemsstaterna ska se till att en juridisk person ställs till ansvar för en tullrättslig överträdelse enligt artiklarna 3 och 6 som begås till dess förmån av en person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på något av följande:

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska också se till att juridiska personer ställs till ansvar i fall där brister i sådan övervakning eller kontroll som en person som avses i punkt 1 har ansvar för har gjort det möjligt för en person som är underställd den personen att begå en tullrättslig överträdelse till den juridiska personens förmån.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  I detta direktiv avses med juridisk person varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig lagstiftning, med undantag av stater eller offentliga organ vid utövandet av offentliga maktbefogenheter, samt offentliga internationella organisationer.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Faktorer som ska beaktas vid bedömning av om en överträdelse ska betraktas som en mindre överträdelse

 

1.  Vid fastställandet av om en överträdelse som avses i artikel 3 ska betraktas som en mindre överträdelse ska medlemsstaterna från och med att förfarandet inleds, alltså i samband med att det fastställs om en tullrättslig överträdelse begåtts, säkerställa att deras behöriga myndigheter beaktar alla relevanta omständigheter som kan inverka på fallet, inbegripet följande:

 

(a)  Överträdelsen begicks på grund av oaktsamhet.

 

(b)  De berörda varorna är inte föremål för sådana förbud eller restriktioner som avses i artiklarna 134.1 andra meningen och 267.3 e i tullkodexen.

 

(c)  Överträdelsen har ringa eller ingen inverkan på beloppet för de tullavgifter som ska betalas.

 

(d)  Den person som gjort sig skyldig till överträdelsen samarbetar under förfarandena effektivt med den behöriga myndigheten.

 

(e)  Den person som gjort sig skyldig till överträdelsen har självmant gett den till känna, förutsatt att den ännu inte utgör föremål för någon utredning som den person som gjort sig skyldig till överträdelsen har kännedom om.

 

(f)  Den person som gjort sig skyldig till överträdelsen kan visa prov på att göra en avsevärd insats för att rätta sig efter unionens tullagstiftning, genom att ådagalägga en hög nivå av kontroll över sin verksamhet, exempelvis med hjälp av ett system för efterlevnad.

 

(g)  Den person som gjort sig skyldig till överträdelsen är ett litet eller medelstort företag som saknar tidigare erfarenhet av tullfrågor.

 

2.  Behöriga myndigheter ska betrakta en överträdelse såsom mindre endast om det i samband med överträdelsen inte föreligger några försvårande omständigheter av de slag som avses i artikel 8b.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 8b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8b

 

Faktorer som ska beaktas vid bedömning av huruvida en överträdelse är allvarlig

 

1.  Vid fastställandet av om en överträdelse som avses i artikel 3 eller 6 ska betraktas som en allvarlig överträdelse ska medlemsstaterna från och med att förfarandet inleds, alltså i samband med att det fastställs om en tullrättslig överträdelse begåtts, säkerställa att deras behöriga myndigheter beaktar alla relevanta omständigheter som kan inverka på fallet, inbegripet följande:

 

(a)  Överträdelsen begicks med uppsåt.

 

(b)  Överträdelsen begicks fortlöpande, under en längre tid, så att det framkom att den var avsedd att fortsätta begås.

 

(c)  En liknande eller anknuten överträdelse fortsätter eller upprepas, alltså att den begåtts vid fler än ett enstaka tillfälle.

 

(d)  Överträdelsen påverkar avsevärt beloppet för de undanhållna import- eller exporttullarna.

 

(e)  De berörda varorna är föremål för sådana förbud eller restriktioner som avses i artiklarna 134.1 andra meningen och 267.3 e i tullkodexen.

 

(f)  Den person som gjort sig skyldig till överträdelsen vägrar samarbeta, eller samarbeta fullt ut, med den behöriga myndigheten.

 

(g)  Den person som gjort sig skyldig till överträdelsen har tidigare begått överträdelser.

 

2.  De överträdelser som avses i artikel 3 f, g, p, qi och qj utgör redan till följd av sin karaktär allvarliga överträdelser.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

Artikel 9

Sanktioner för tullrättsliga överträdelser enligt artikel 3

Icke-straffrättsliga sanktioner för mindre tullrättsliga överträdelser,

Medlemsstaterna ska se till att effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner införs för tullrättsliga överträdelser enligt artikel 3, inom följande gränser:

1.  Medlemsstaterna ska se till att effektiva, proportionella, avskräckande och icke-straffrättsliga sanktioner införs för de tullrättsliga överträdelser enligt artikel 3 som anses som mindre överträdelser i enlighet med artikel 8a, inom följande gränser:

(a)  När den tullrättsliga överträdelsen avser särskilda varor, böter på 1–5 % av varornas värde.

(a)  När den tullrättsliga överträdelsen är kopplad till de undanhållna tullavgifterna, böter på upp till 70 % av de undanhållna tullavgifterna.

(b)  När den tullrättsliga överträdelsen inte avser särskilda varor, böter på 150–7 500 euro.

(b)  När den tullrättsliga överträdelsen inte är kopplad till de undanhållna tullavgifterna, böter på upp till 7 500 euro.

 

2.  Vid fastställandet av vilken nivå av sanktioner som ska åläggas, inom ramen för de gränser som fastställs i punkt 1 i denna artikel, ska medlemsstaterna säkerställa att alla relevanta omständigheter i artikel 8a beaktas.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

utgår

Sanktioner för tullrättsliga överträdelser enligt artikel 4

 

Medlemsstaterna ska se till att effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner införs för tullrättsliga överträdelser enligt artikel 4, inom följande gränser:

 

(a)  När den tullrättsliga överträdelsen avser särskilda varor, böter på upp till 15 % av varornas värde.

 

(b)  När den tullrättsliga överträdelsen inte avser särskilda varor, böter på upp till 22 500 euro.

 

Motivering

Denna artikel ska utgå, i överensstämmelse med att artikel 4 utgår.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

Artikel 11

Sanktioner för tullrättsliga överträdelser enligt artiklarna 5 och 6

Icke-straffrättsliga sanktioner för allvarliga tullrättsliga överträdelser

Medlemsstaterna ska se till att effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner införs för tullrättsliga överträdelser enligt artiklarna 5 och 6, inom följande gränser:

1.  Medlemsstaterna ska se till att effektiva, proportionella, avskräckande och icke-straffrättsliga sanktioner införs för de tullrättsliga överträdelser som avses i artiklarna 3 och 6 och som anses allvarliga i enlighet med artikel 8b, inom följande gränser:

(a)  När den tullrättsliga överträdelsen avser särskilda varor, böter på upp till 30 % av varornas värde.

(a)  När den tullrättsliga överträdelsen är kopplad till de undanhållna tullavgifterna, böter på mellan 70 % och 140 % av de undanhållna tullavgifterna.

 

(aa)  När den tullrättsliga överträdelsen inte är kopplad till de undanhållna tullavgifterna utan till varornas värde, böter på mellan 15 % och 30 % av varornas värde.

(b)  När den tullrättsliga överträdelsen inte avser särskilda varor, böter på upp till 45 000 euro.

(b)  När den tullrättsliga överträdelsen inte är kopplad, vare sig till de undanhållna tullavgifterna eller till varornas värde, böter på mellan 7 500 och 45 000 euro.

 

2.  Vid fastställandet av vilken nivå av sanktioner som ska åläggas, inom ramen för de gränser som fastställs i punkt 1 i denna artikel, ska medlemsstaterna säkerställa att alla relevanta omständigheter i artiklarna 8a och 8b.1 beaktas.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Andra icke-straffrättsliga sanktioner för allvarliga överträdelser

 

1.  Förutom de sanktioner som förtecknas i artikel 11, och i enlighet med tullkodexen, får medlemsstaterna också ålägga följande sanktioner av annat slag än böter om en allvarlig överträdelse begås:

 

(a)  Permanent eller tillfälligt förverkande av varorna.

 

(b)  Indragning av en beviljad auktorisering.

 

2.  Medlemsstaterna ska, i enlighet med tullkodexen, föreskriva att beslut om beviljande av status som godkänd ekonomisk aktör ska upphävas vid allvarlig eller upprepad tullrättslig överträdelse.

Ändringsförslag     33

Förslag till direktiv

Artikel 11b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11b

 

Översyn

 

1.  Beloppen på de böter som tillämpas i enlighet med artiklarna 9 och 11 ska ses över av kommissionen, tillsammans med medlemsstaternas behöriga myndigheter, fem år från och med ... [dagen för detta direktivs ikraftträdande]. Översynen ska syfta till att göra de bötesbelopp som tillämpas inom ramen för tullunionen mer likvärdiga, med målet att harmonisera tullunionens funktionssätt.

 

2.  Kommissionen ska årligen offentliggöra de sanktioner som medlemsstaterna tillämpar mot sådana tullrättsliga överträdelser som avses i artiklarna 3 och 6.

 

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa efterlevnaden av tullagstiftningen i den mening som avses i artikel 5.2 i förordning (EU) nr 952/2013 och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/20121.

 

_______________

 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna pensionssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 11c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11c

 

Överenskommelse

 

Medlemsstaterna ska se till att det finns ett förfarande för överenskommelse så att de behöriga myndigheterna kan ingå en överenskommelse med en person som begått en överträdelse som ett alternativ till inledande eller fullföljande av en rättsprocess för åläggande av en sanktion, mot att vederbörande går med på en omedelbart verkställbar sanktion.

 

När rättsliga förfaranden redan inletts kan de behöriga myndigheterna emellertid ingå en överenskommelse endast med den rättsliga myndighetens godkännande.

 

Kommissionen ska tillhandahålla riktlinjer för förfaranden för överenskommelser för att säkerställa att en person som gjort sig skyldig till en överträdelse ges möjlighet till överenskommelse i enlighet med principen om likabehandling och på ett sätt som medger insyn, samt att varje ingången överenskommelse innefattar att resultatet av förfarandet ska offentliggöras.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

utgår

Effektiv tillämpning av sanktioner: behöriga myndigheters utövande av befogenheter att tillgripa sanktioner

 

Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna när de fastställer typen av och nivån på sanktioner för tullrättsliga överträdelser enligt artiklarna 3–6 beaktar alla relevanta omständigheter, bl.a. följande, där så är lämpligt:

 

(a)  Överträdelsens svårhetsgrad och varaktighet.

 

Huruvida den person som gjort sig skyldig till överträdelsen är en godkänd ekonomisk aktör.

 

Beloppet för de undanhållna import- eller exporttullarna.

 

Huruvida de berörda varorna är föremål för sådana förbud och restriktioner som avses i artiklarna 134.1 andra meningen och 267.3 e i kodexen eller innebär ett hot mot allmän säkerhet.

 

Viljan hos den person som gjort sig skyldig till överträdelsen att samarbeta med den behöriga myndigheten.

 

Tidigare överträdelser av den person som gjort sig skyldig till överträdelsen.

 

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Efterlevnad

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att riktlinjer och publikationer om hur man ska följa och fortsätta följa unionens tullagstiftning görs tillgängliga för berörda parter i ett lättillgängligt, begripligt och aktuellt format.

Motivering

Detta ändringsförslag definierar brett hur riktlinjerna och publikationerna bör se ut. Detta ändringsförslag specificerar även att riktlinjerna och publikationerna bör göras tillgängliga för berörda parter.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Preskription

Preskription

1.  Medlemsstaterna ska se till att preskriptionsfristen för ett förfarande som rör en tullrättslig överträdelse enligt artiklarna 36 är fyra år och börjar löpa den dag då överträdelsen begicks.

1.  Medlemsstaterna ska se till att preskriptionsfristen för inledande av ett förfarande som rör en tullrättslig överträdelse enligt artiklarna 3 och 6 är fyra år och att den börjar löpa den dag då överträdelsen begicks.

2.  Vad beträffar kontinuerliga eller upprepade tullrättsliga överträdelser ska medlemsstaterna se till att preskriptionsfristen börjar löpa den dag då den handling eller underlåtenhet som utgör överträdelsen upphörde.

2.  Vad beträffar kontinuerliga eller upprepade tullrättsliga överträdelser ska medlemsstaterna se till att preskriptionsfristen börjar löpa den dag då den handling eller underlåtenhet som utgör överträdelsen upphörde.

3.  Medlemsstaterna ska se till att preskriptionsfristen avbryts av varje handling av den behöriga myndigheten som den berörda personen underrättas om och som hänför sig till en utredning eller ett rättsligt förfarande som rör en och samma tullrättsliga överträdelse. Preskriptionsfristen ska börja löpa samma dag som den avbrytande handlingen äger rum.

3.  Medlemsstaterna ska se till att preskriptionsfristen avbryts av varje handling av den behöriga myndigheten som den berörda personen underrättas om och som hänför sig till en utredning eller ett rättsligt förfarande som rör en och samma tullrättsliga överträdelse samt av en handling som begås av den person som gjort sig skyldig till överträdelsen. Preskriptionsfristen ska fortsätta löpa samma dag som den avbrytande handlingen upphör.

4.  Medlemsstaterna ska se till att det inte går att inleda eller fortsätta ett förfarande som rör en tullrättslig överträdelse enligt artiklarna 36 efter det att en period av åtta år från och med den dag som avses i punkt 1 eller 2 har löpt ut.

4.  Medlemsstaterna ska se till, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 14.2, att det inte går att inleda eller fortsätta ett förfarande som rör en tullrättslig överträdelse enligt artikel 3 eller 6 efter det att en period av åtta år från och med den dag som avses i punkt 1 eller 2 i denna artikel har löpt ut, oavsett eventuella avbrott i preskriptionsfristen i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

5.  Medlemsstaterna ska se till att preskriptionsfristen för verkställande av ett beslut om att tillgripa en sanktion är tre år. Denna period ska börja löpa den dag då beslutet vinner laga kraft.

5.  Medlemsstaterna ska se till att preskriptionsfristen för verkställande av ett beslut om att tillgripa en sanktion är tre år. Denna period ska börja löpa den dag då beslutet vinner laga kraft.

6.  Medlemsstaterna ska fastställa de fall där de preskriptionsfrister som anges i punkterna 1, 4 och 5 suspenderas.

6.  Medlemsstaterna ska fastställa de fall där de preskriptionsfrister som anges i punkterna 1, 4 och 5 suspenderas.

Ändringsförslag     38

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta vid och utbyta alla uppgifter som behövs för sådana förfaranden som rör en handling eller underlåtenhet som utgör en tullrättslig överträdelse enligt artiklarna 36, särskilt i fall där mer än en medlemsstat har inlett ett förfarande mot samma person med avseende på samma förhållanden.

Medlemsstaterna ska samarbeta vid och utbyta alla uppgifter som behövs för sådana förfaranden som rör en handling eller underlåtenhet som utgör en tullrättslig överträdelse enligt artiklarna 3 och 6, särskilt i fall där mer än en medlemsstat har inlett ett förfarande mot samma person med avseende på samma förhållanden. Samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ha som mål att höja effektiviteten i tullens varukontroller och att harmonisera förfarandena inom unionen.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska övervaka medlemsstaternas samarbete för att upprätta viktiga indikatorer för genomförande av tullkontroller och tullrättsliga sanktioner, spridning av bästa praxis och samordning av utbildning av tulltjänstemän.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17

Artikel 17

Beslag

Beslag

Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna har möjlighet att tillfälligt beslagta sådana varor och transportmedel och andra instrument som används för att begå tullrättsliga överträdelser enligt artiklarna 36.

Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna har möjlighet att tillfälligt beslagta sådana varor och transportmedel eller andra instrument som används för att begå tullrättsliga överträdelser enligt artiklarna 3 och 6. Om en medlemsstat, efter åläggande av en sådan sanktion, permanent beslagtar sådana varor kan medlemsstaten välja att förstöra, återanvända eller återvinna varorna, enligt vad som är lämpligt.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Senast den 31 december 2017 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om övriga inslag i verkställandet av unionens tullagstiftning, såsom övervakning, kontroll och utredning, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag avsett att komplettera detta direktiv.

Motivering

Här görs det klart att verkställandet av unionens tullagstiftning också innefattar annat än sanktioner, till exempel kontroller, övervakning och utredning, och att även dessa är i behov av en bättre harmonisering för att det övergripande målet, nämligen ett enhetligt verkställande och en enhetlig tillämpning av unionens tullagstiftning, ska uppnås.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Medlemsstaternas rapportering

 

Medlemsstaterna ska till kommissionen skicka statistik om överträdelser, där det framgår vilka sanktioner som ålagts till följd av överträdelserna, för att kommissionen ska kunna bedöma tillämpningen av detta direktiv. Den information som således tillhandahålls ska skickas årligen efter det att detta direktiv trätt i kraft. Kommissionen kan använda dessa uppgifter vid översyn av direktivet i syfte att bättre tillnärma nationella system för sanktioner.

MOTIVERING

Den 13 december 2013 offentliggjorde kommissionen ett förslag till direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner.

Fastän tullunionen anses som en av Europeiska unionens grundvalar och den inre marknadens stöttepelare finns det fortfarande inget integrerat arbetssätt för tullagstiftningens verkställande, inte heller för sanktioner. Detta innebär att samma bestämmelser föranleder avsevärt olika sanktioner om de överträds.

Tullunionen och handelspolitiken är exklusiva behörigheter för Europeiska unionen och därför är det bara EU som kan ta fram ett gemensamt arbetssätt för tullagstiftningens verkställande. Medlemsstaterna har utfäst sig att arbeta för två mål, nämligen framför allt att tullförvaltningarna ska bli lika samspelta och resultatrika som om de vore en enda förvaltning, så att kontrollerna ger likvärdiga resultat och lovlig affärsverksamhet får stöd, men också så att unionens ekonomiska intressen får det skydd de behöver. Det är dock uppenbart att utan ett integrerat arbetssätt för verkställandet, också när det gäller sanktioner, kan medlemsstaternas tullförvaltningar inte arbeta som om de vore en enda, framför mot bakgrund av att de har avsevärt olika system för sanktioner, något som framgått av rapporten 2010 från projektgruppen för tullrättsliga sanktioner.

Följden av dessa olikheter blir att tullförvaltningarna inte får förtroende för varandra, i en situation där förtroende och samarbete mellan tullmyndigheterna är utslagsgivande, både för en god förvaltning av tullunionen och för skyddet av EU:s ekonomiska intressen. Dessutom leder de till att ekonomiska aktörer inom Europeiska unionen inte får likvärdiga verksamhetsförutsättningar. Europeiska unionens domstol har ansett att skillnaderna i fråga om tullrättsliga sanktioner är åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner. Riskerna för att marknaden ska snedvridas och att likvärdiga verksamhetsförutsättningar inte ska föreligga kommer troligen att öka med de nya bestämmelserna om status som godkänd ekonomisk aktör, som föreskriver att allvarliga och upprepade överträdelser kan leda till förlust av denna status (artikel 39 i unionens tullkodex), så att en åtgärd för förenklade handelsprocedurer alltså anknyts till att EU:s tullagstiftning har efterlevts.

Om olikheterna mellan medlemsstaternas system för sanktioner kvarstå kommer detta till sist att innebära att ett bolag i ett land kan förlora status som godkänd ekonomisk aktör, medan ett annat bolag, som verkar i en annan medlemsstat, inte skulle förlora den, trots att överträdelsen varit densamma. I och med att e-handeln ökar blir denna fråga alltmer aktuell, särskilt för mikroföretag och privatpersoner, och det krävs ökad rättslig tydlighet när det gäller systemen för efterlevnad, liksom också mera insyn i hur överträdelser hanteras av de olika tullmyndigheterna.

Sist men inte minst behövs det en samgång mellan systemen för sanktioner för att EU ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot omvärlden i enlighet med allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt).

I artikel X.3 i Gatt 1994 står det att

varje fördragsslutande part på ett enhetligt, opartiskt och skäligt sätt ska förvalta alla sina lagar, förordningar, beslut och domstolsutslag av det slag som beskrivs i punkt 1 i denna artikel.

Kraven i unionens tullkodex

Unionens tullkodex ålägger medlemsstaterna att ha effektiva, proportionerliga och avskräckande system för tullrättsliga sanktioner. Direktivet bör därför syfta till en bättre samgång mellan medlemsstaternas arbetssätt när det gäller verkställandet av EU:s tullagstiftning, utgående från artikel 114 i EUF-fördraget om den inre marknadens inrättande och funktion och artikel 33 i EUF-fördraget om tullsamarbete, och i enlighet med genomförandet av den moderniserade tullkodexen och utvecklingen av elektronisk tull.

Att underlätta handeln och förbättra efterlevnaden

I detta direktiv bör det erkännas att flertalet av de ekonomiska aktörer som kommer i beröring med tullfrågor är seriösa företagare som vill rätta sig efter tullagstiftningen. I tullrättsliga sammanhang måste ekonomiska aktörer ses som partner och därför är det på sin plats att för det mesta ingripa mot överträdelser med hjälp av andra sanktioner än straffrättsliga, för att efterlevnaden effektivt ska säkerställas, snarare än att tillämpa straffrättsliga sanktioner.

I detta betänkande klarläggs direktivets tillämpningsområde för att det ska bli klart att endast sådana överträdelser som begåtts genom oaktsamhet eller med uppsåt är att betrakta som överträdelser. Detta innebär att inslaget av strikt ansvar, där det inte krävs någon grad av skuld, tas bort. I detta direktiv som harmoniserar sanktioner av annat slag än straffrättsliga måste begreppet oaktsamt beteende definieras, eftersom oaktsamhet inte bör sanktioneras som ett brott, inte ens om det föreligger objektiva omständigheter såsom allvarliga ekonomiska konsekvenser. Om det fastställs att en person inte varit oaktsam, inte känt till fakta, och inte kunnat förutse följderna, ens fastän skälig aktsamhet utövats, då ska personen inte åläggas några sanktioner. Sanktioner bör inte heller komma i fråga om det begåtts ett misstag, utom om detta ingår som ett led i oaktsamt eller uppsåtligt beteende. Överträdelser som begåtts med uppsåt bör kunna föranleda straffrättsliga sanktioner, om ett visst gränsvärde överskrids i samband med dem, för att medlemsstaterna ska kunna vidta tillräckligt avskräckande åtgärder mot bedrägligt förfarande.

För att sanktionerna verkligen ska bli effektiva, proportionerliga och avskräckande måste tullmyndigheterna få handlingsfrihet att bedöma de relevanta omständigheterna och, utgående från dem, besluta om vilken sanktion som är lämpligast, eftersom detta visat sig vara ett effektivt sätt att få lagstiftningen att efterlevas bättre. I direktivet bör det dock fastställas en ram för att vi ska nå fram till samförstånd mellan medlemsstaterna om vad som är förmildrande respektive försvårande omständigheter, alltifrån självmant meddelande såsom förmildrande omständighet till samarbetsvägran såsom försvårande omständighet. Bestämmelser om strikt ansvar går emot detta tillvägagångssätt och innebär dessutom ett ifrågasättande av vissa grundläggande rättsprinciper, såsom oskuldspresumtionen, i och med att det inte krävs något inslag av skuld för att sanktioner ska kunna åläggas. Bestämmelser om strikt ansvar skulle kunna bli till förfång för tillväxt och lovlig handel och dessutom kommer de knappast att vare sig bli effektiva eller förbättra efterlevnaden.

Vid klassificeringen av överträdelser bör man dock skilja på smärre respektive allvarliga överträdelser, särskilt som en godkänd ekonomisk aktör kan förlora sin status om aktören begår allvarliga eller upprepade överträdelser, och eftersom det inte finns någon definition av allvarlig överträdelse i unionens tullkodex. Kommissionens grundtanke bakom kategoriseringen av överträdelser har fått kvarstå, låt vara med andra kategorier, och hänsyn har tagits till förteckningen över vad medlemsstaterna anser som smärre överträdelser, såsom att tidsfrister inte respekterats.

Proportionalitet

Om vi vill ha ett proportionerligt system för sanktioner går det inte att basera bötesbeloppet på varuvärdet. Sanktionen bör bygga på beloppet för de tullavgifter som undvikits, eftersom den bör stå i relation till de ekonomiska konsekvenserna av överträdelsen. En varuvärdesbaserad sanktion skulle kunna ge ett oproportionerligt system, där en smärre överträdelse som hänför sig till en vara med stort värde skulle kunna bli en katastrof för företaget. För att viss flexibilitet ska råda i sådana fall där varan antingen inte har någon tullsats eller där överträdelsen inte hänför sig till någon viss vara, bör det också fastställas ett fast belopp. Fastän det behövs en harmoniserad ram är det av nöden att det föreskrivs ett intervall med övre gränsvärden för att tullmyndigheterna ska få utrymme för fri bedömning och kunna anpassa böterna utgående från försvårande eller förmildrande omständigheter. Andra sanktioner än penningböter bör också få komma i fråga, såsom förlust av status som godkänd ekonomisk aktör, såsom det fastställs i unionens tullkodex, och förverkande av varorna.

Tullmyndigheterna bör också beakta kostnaderna för rättstvister, framför allt för småföretag, och därför erbjuda möjlighet till ett förfarande genom överenskommelse, som bör definieras för att konsekvens ska råda i hela EU.

En klar gräns bör dras mellan straffrättsliga och icke-straffrättsliga sanktioner

Detta direktiv bör syfta till att harmonisera icke-straffrättsliga sanktioner i händelse av brott mot tullagstiftningen, eftersom detta är det bästa sättet att förbättra efterlevnaden och minska antalet överträdelser. Om överträdelser begås i bedrägligt syfte får medlemsstaterna ålägga straffrättsliga sanktioner om ett visst gränsvärde överskrids, i enlighet med direktivet om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (PIF-direktivet), där medlemsstaterna får möjlighet att använda icke-straffrättsliga sanktioner om samma gränsvärde underskrids. Denna anknytning mellan de två direktiven stämmer överens med praxis i flertalet medlemsstater som använder en blandning av icke-straffrättsliga och straffrättsliga sanktioner för att tillförsäkra tullagstiftningens efterlevnad. Det räcker dock inte med enbart PIF-direktivet, eftersom det inte finns någon unionslagstiftning om sanktioner mot överträdelser som begåtts av oaktsamhet, trots att flertalet överträdelser av tullagstiftningen är just av detta slag.

I vissa medlemsstaters strafflagstiftning ingår bestämmelser mot uppmaning, medhjälp, medverkan och försök, men i sju medlemsstater är sådant också straffbart enligt annan lag än strafflagen. Det bör göras klart att dessa handlingar begås med uppsåt och därför kan föranleda icke-straffrättsliga sanktioner med stöd av detta direktiv eller straffrättsliga sanktioner utanför tillämpningsområdet för detta direktiv.

En nödvändig övergång från efterlevnadskontroll i efterhand till efterlevnadskontroll på förhand

Medlemsstaterna bör se till att de som arbetar med tull- och handelsfrågor aktivt informeras om hur de ska efterleva tullagstiftningen och fortsätta efterleva den. Medlemsstaternas system för förvaltningsrättsliga sanktioner bör därför vara en sistahandsutväg för sanktionering av oaktsamt beteende mot bakgrund av vad den person som gjort sig skyldig till överträdelsen borde ha känt till och gjort för att förhindra den. Frågan om huruvida personen handlat oaktsamt bör bli ett centralt inslag i tillämpningen av systemen för sanktioner.

Om IKT-verktyg används bör vi i realtid kunna övervaka hur bestämmelserna följs. Här krävs ett nära samarbete med aktörerna för att efterlevnaden ska bli fullständig, liksom att medlemsstaterna genomför de bestämmelser för ekonomiska system som fastställs i unionens tullkodex. Dessutom har medlemsstaterna, i enlighet med kravet i unionens tullkodex, förbundit sig att medverka i ett gemensamt riskhanteringssystem, som ska vidareutvecklas av kommissionen. Detta är en av pelarna i ett gemensamt arbetssätt när det gäller verkställandet och det kompletterar inrättandet av ett gemensamt system för sanktioner.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Vicky Ford

Ordförande

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

BRYSSEL

Ärende:  Yttrande över den rättsliga grunden för Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (COM(2013)0884) – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

Till ordföranden

Med en skrivelse av den 29 februari 2016 begärde du i enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle bedöma lämpligheten i den rättsliga grunden för kommissionens ovannämnda förslag.

Utskottet behandlade detta ärende vid sitt sammanträde den 21 april 2016.

I – Bakgrund

Med en skrivelse av den 29 februari 2016 begärde utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) i enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle lägga fram ett yttrande över lämpligheten hos den rättsliga grunden för ovannämnda förslag.

Kommissionens förslag har som grund artikel 33 i EUF-fördraget, vilken behandlar tullsamarbete och ger unionen behörighet att handla i denna fråga på grundval av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Föredraganden för förslaget i IMCO-utskottet ansåg att förslagets syften bättre skulle komma fram ifall man som rättslig grund valde artikel 114 i EUF-fördraget, vilken hänför sig till tillnärmningen av lagstiftningen för att upprätta den inre marknaden och få den att fungera, och att förslaget på det sättet också skulle avpassas efter tullkodexen för unionen[1], som också har artikel 114 i EUF-fördraget som grund.

II – Förslaget

Fastän tullagstiftningen är harmoniserad och faller inom EU:s behörighetsområde, kvarstår möjligheten att anta lagstiftningsåtgärder om sanktioner och tullrättsliga överträdelser hos medlemsstaterna.

Inom ramen för programmet Tull 2013 företog kommissionen en bedömning av 24 medlemsstaters nationella system för tullrättsliga överträdelser och sanktioner.[2] Kommissionen kom fram till att systemen uppvisade åtskilliga skillnader och ansåg att dessa skillnader får negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser kan göra sig gällande, inte bara på internationell nivå, utan också inom EU, eftersom det kan bli svårare att effektivt förvalta tullunionen med en tullagstiftning som verkställs på olika sätt. Att reglerna är olika skulle också drabba de ekonomiska aktörerna och bli till förfång för likvärdiga verksamhetsförutsättningar, något som ju ligger till grund för den inre marknaden. Kommissionen anser i punkt 1.1 i motiveringen till förslaget och i skäl 3 till förslaget att ovan anförda skillnader gör det påkallat med denna lagstiftningsakt.

I motiveringen med konsekvensbedömning av förslaget (3.1) påpekade kommissionen följande: ”Införandet i unionens tullagstiftning av regler om förenklingar och lättnader och om ekonomiska aktörers tillträde till sådana förenklingar och lättnader är ett tungt vägande skäl för att förstärka samarbetet mellan medlemsstaterna”.

I förslaget ingår en gemensam förteckning över handlingar och underlåtenheter som bör anses som överträdelser av tullkodexen för unionen och annan tullagstiftning, med föreskrifter om fall av strikt ansvar och överträdelser som begås med uppsåt eller av oaktsamhet (artiklarna 1–5 i förslaget). I artikel 6 talas utförligare om anstiftan, medhjälp och försök till de handlingar som tidigare betecknats som överträdelser. I artikel 7 i förslaget talas om fel från tullmyndigheternas sida och i artikel 8 om juridiska personers ansvar. I artiklarna 9–12 fastställs materiella gränser för sanktionerna, samt vilka principer som bör vara vägledande för tillämpningen av dem. Artiklarna 13 och 14 är processuella bestämmelser, som handlar om preskriptionstider och suspendering av administrativa förfaranden. I artikel 15 fastställs var behörighet ska utövas. Artikel 16 handlar om samarbete mellan medlemsstater och ålägger medlemsstaterna att utbyta uppgifter och iaktta principen ne bis in idem, alltså att ingen bör lagföras för samma sak i fler än en enda medlemsstat. I artikel 17 åläggs medlemsstaterna möjliggöra beslag av varje instrument som använts för att begå tullrättsliga överträdelser. Slutligen ingår det i förslaget bestämmelser om rapportering och översyn av efterlevnaden och införlivandet av direktivet (artiklarna 18–21).

III – Den föreslagna rättsliga grunden

Såsom rättslig grund för detta förslag föreslås artikel 33 i EUF-fördraget, där det står följande:

KAPITEL 2

TULLSAMARBETE

Artikel 33

(f.d. artikel 135 FEG)

Inom fördragens tillämpningsområde ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet vidta åtgärder för att förstärka tullsamarbetet mellan medlemsstaterna och mellan de senare och kommissionen.

Följande artikel 114 i EUF-fördraget föreslås tas med i den rättsliga grunden (kursivering tillagd):

KAPITEL 3

TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING

Artikel 114

(f.d. artikel 95 FEG)

1. Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 26. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.

IV – Rättspraxis

Enligt domstolens etablerade rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för domstolsprövning. Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll[3]. Valet av felaktig rättslig grund kan därför motivera ett upphävande av den berörda rättsakten.

I princip ska en rättsakt ha endast en rättslig grund. Två rättsliga grunder kan användas enbart om det finns flera avsikter med en rättsakt eller om den har flera beståndsdelar som står i samband med varandra, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra[4], och under förutsättning att de förfaranden som fastställs för varje rättslig grund inte är oförenliga med varandra.[5]

V – Analys

Artikel 33 i EUF-fördraget har tagits med i den rättsliga grunden för andra lagstiftningsakter som antagits inom området tullsamarbete, såsom tullkodexen för unionen och förordningen Tull 2020.[6] Begreppet tullsamarbete har inte uttryckligen definierats, men eftersom det står i ett nära sammanhang med avdelning II ”Fri rörlighet för varor”, kapitel 2 ”Tullsamarbete” i EUF-fördraget har det ofta använts på tal om tullunionen, till exempel i fråga om tullavgifter, förhindrande av bedrägeri och kontroller av varor som förs in i EU:s tullområde.[7] Artikel 33 är därför den korrekta rättsliga grunden för arbetet med en ram för samarbetet mellan tullmyndigheter.

Artikel 114 i EUF-fördraget är den rättsliga grunden för de harmoniseringsåtgärder som berör den inre marknaden. Harmoniseringsåtgärder enligt denna artikel förutsätter att medlemsstaternas lagstiftning skiljer sig åt i något hänseende och att detta kan störa handeln på den inre marknaden. Artikeln kan användas när det råder sannolikhet för att sådana skillnader mellan nationell lagstiftning kan uppkomma, men denna sannolikhet får inte vara rent hypotetisk. Domstolen har i sin rättspraxis vid upprepade tillfällen använt denna lydelse, fastän den inte definierat begreppet ”sannolikhet”. Likväl har domstolen aldrig gått med på att artikel 114 används som rättslig grund för lagstiftning om domstolen kommit fram till att det inte finns några skillnader mellan nationell lagstiftning och att skillnader inte heller med sannolikhet kommer att uppstå.

Enligt domstolens rättspraxis är de åtgärder som avses i artikel 114 i EUF-fördraget avsedda att förbättra villkoren för den inre marknadens upprättande och funktion, och måste faktiskt ha detta syfte, så att de verkligen bidrar till att undanröja hinder för den fria rörligheten för varor eller friheten att tillhandahålla tjänster eller till att undanröja snedvridningar av konkurrensen. [8]

Kommissionens förslag syftar till att avhjälpa de problem som uppkommer till följd av skillnaderna mellan de system som på den europeiska marknaden styr frågor om tullrättsliga överträdelser och sanktioner i anledning av dem. Såsom det står i ingressen och motiveringen till förslaget uppkommer dessa skillnader på tre olika sätt: för det första på det internationella planet, där EU måste garantera att de internationella skyldigheter som är bindande för EU fullgörs, för det andra inom ramen för tullunionen, som syftar till att få tullunionens förvaltning att fungera effektivare, för det tredje på den inre marknadens plan, där kommissionen erkänner att det nuvarande sakläget inte garanterar likvärdiga verksamhetsförutsättningar, eftersom de ekonomiska aktörerna inte fungerar på samma villkor och enligt samma bestämmelser. Förslaget syftar därför inte bara till att stärka tullsamarbetet, utan också till att avhjälpa snedvridningen av den inre marknaden, med hjälp av en enhetlig uppsättning bestämmelser som ska tillämpas i alla 28 medlemsstater.

Flertalet bestämmelser i förslaget syftar i själva verket till att vi ska få en enhetlig förteckning, där det anges vilka administrativa sanktioner som ska komma i fråga mot överträdelserna, samt vilka handlingar och underlåtenheter som ska anses som överträdelser. Fastän vissa bestämmelser strikt berör samarbetsfrågor (artiklarna 15.2 och 16), till exempel om utbytet av uppgifter, är flertalet bestämmelser avsedda att åstadkomma en tillnärmning av de nationella reglerna.

Såsom domstolen erkänt kan en lagstiftningsakt ha två rättsliga grunder, om bådadera grunderna står i ett inre sammanhang med lagstiftningsakten. I det här fallet framgår det vid ett skärskådande av syftet med och innehållet i det föreslagna direktivet att det inte går att åtskilja direktivets olika mål från varandra, nämligen dels att unionen ska få en effektivare tullförvaltning och dels att det ska ses till att samma regler gäller för de ekonomiska aktörerna, så att de inte kan tillskansa sig fördelar i medlemsstater där man är mera efterlåten.

Förslaget är inte enbart avsett att stärka tullsamarbetet mellan medlemsstaterna, utan syftar också till att aktivt åtgärda en snedvridning av den inre marknaden, som tillkommit genom att olika länder har olika system. Därför bör artikel 114 i EUF-fördraget tilläggas såsom rättslig grund, jämsides med artikel 33 i EUF-fördraget. Bägge föreskrifterna har en stark anknytning till lagstiftningsakten och ingendera är underordnad den andra.

Noteras bör att förfarandet enligt artikel 114 i EUF-fördraget förutsätter obligatoriskt samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

VI – Slutsats och rekommendation

Artiklarna 33 och 114 i EUF-fördraget utgör förslagets korrekta rättsliga grund.

Vid utskottssammanträdet den 21 april 2016 beslutade följaktligen utskottet för rättsliga frågor med 17 röster för, 3 emot och inga nedlagda röster[9] att rekommendera artiklarna 33 och 114 i EUF-fördraget som lämplig rättslig grund för Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

  • [1]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning), EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
  • [2]  Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike.
  • [3]  Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (allmänna tullförmåner), REG 1987, s. 1439, punkt 5, mål C-440/05, kommissionen mot rådet, REG 2007, s I-9097, mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585.
  • [4]  Mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-07585, punkt 47.
  • [5]  Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25.
  • [6]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 209).
  • [7]  Europeiska unionens råds slutsatser av den 10 december 2012 om framstegen med strategin för vidareutveckling av tullunionen, Bryssel, den 10 och 11 december 2012, tillgänglig på http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134129.pdf.
  • [8]  Mål C-491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd och Imperial Tobacco, REG 2002, s. I-11453, punkt 60.
  • [9]  Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (vice ordförande), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Dietmar Köster, Emil Radev, József Szájer, Cecilia Wikström och Josef Weidenholzer (i enlighet med artikel 200.2).

YTTRANDE från utskottet för internationell handel (25.5.2016)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner
(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

Föredragande av yttrande: Franck Proust

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Genom Europeiska unionens tullkodex har viss harmonisering möjliggjorts. Tillämpningen av denna kodex, som ska garantera att tullreglerna följs och att sanktioner åläggs korrekt, är emellertid något som tillhör medlemsstaternas nationella rätt.

Genomdrivandet av tullagstiftningen styrs därför av 28 olika uppsättningar av rättsregler och skiftande förvaltnings- och rättstraditioner. Därav följer att det finns en mycket stor variation i de olika medlemsstaterna när det gäller definition av olika sanktioner och beslut om hur stränga de ska vara.

En projektgrupp som kommissionen och 24 frivilliga medlemsstater inrättade inom ramen för programmet Tull 2013 har gjort en genomgång av de berörda medlemsstaternas system för tullrättsliga överträdelser och sanktioner för sådana överträdelser.

Föredragandens ståndpunkt:

Föredragandens synpunkter inriktas på tre aspekter: ramen, bakgrunden och formen för föreliggande förslag till direktiv.

1. Direktivets ram är i sig en verklig utmaning. Redan i titeln ser man att vissa termer (överträdelser, sanktioner) hänvisar till subsidiaritetsprincipen.

För att INTA-utskottets synpunkter ska respekteras och beaktas till fullo, har er föredragande valt att lägga fokus på området för internationell handel.

2. Resultaten från programmet Tull 2013 visar på så stora olikheter när det gäller tröskelvärden för överträdelser och tidsfrister att själva trovärdigheten och funktionen i vår tullunion knappast framstår som den bästa i våra handelspartners ögon.

Det finns alltså ett behov av insyn och tydlighet, vilket också kan leda till besparingar. Våra internationella skyldigheter inom ramen för WTO måste respekteras så att vi kan skydda vår marknad i dess helhet. I WTO har Förenta staterna redan påpekat inkonsekvenserna på den europeiska inre marknaden.

Föredraganden önskar framför allt se förslaget till direktiv som en del av sammanhanget kring avtalet om förenklade handelsprocedurer. Genom en byrå eller annat organ skulle det bli möjligt att fylla analys- och samordningsfunktionerna utan att subsidiariteten kränks. Utbyte av information om allt från kontroller till tillämpning av sanktioner är nödvändiga för Europeiska unionens och tredje länders näringsliv.

Insatserna för att förenkla överträdelse- och sanktionssystemet bör leda till konsekvens. Det är därför nödvändigt för medlemsstaterna att på ett sammanhängande sätt tillnärma sina sanktioner, inte längre med hjälp av tröskelvärden utan genom ett slags sanktionsspektrum. Det är inte acceptabelt att ekonomiska aktörer kan undkomma sanktioner på den inre marknaden, och inte heller att det fortfarande kan finnas sådana enorma skillnader.

Slutligen föreslår föredraganden att man bör förespråka territorialitetsprincipen och låta platsen för överträdelsen bestämma valet av domstol, för att bekämpa s.k. forum shopping, och dessutom satsa på tullmyndigheternas registrering av varor vid antidumpningsundersökningar för att undvika att det byggs upp stora lager när det förväntas komma sanktioner i form av skatter.

3. När det gäller formen önskar föredraganden att förslaget till direktiv ska ha ett effektivt och tydligt format som gör det möjligt att lägga fram ambitiösa förslag till det ansvariga utskottet, samtidigt som det står klart hur brådskande det är att åtgärda en situation där våra internationella skyldigheter inte fullgörs och våra ekonomiska aktörers behov inte tillgodoses.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Det finns därför 28 olika uppsättningar av rättsregler om tullrättsliga överträdelser och sanktioner för sådana överträdelser, vilket får till följd att en viss överträdelse av unionens tullagstiftning inte behandlas på samma sätt i hela unionen och att de sanktioner som kan komma att tillgripas i ett visst fall skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan i fråga om art och stränghet.

(2)  Det finns därför 28 olika uppsättningar av rättsregler om tullrättsliga överträdelser och sanktioner för sådana överträdelser, vilket får till följd att en viss överträdelse av unionens tullagstiftning inte behandlas på samma sätt i hela unionen och att de sanktioner som kan komma att tillgripas i ett visst fall skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan i fråga om art och stränghet, vilket kan medföra förlorade intäkter för medlemsstaterna och snedvridning av handelsflödena.

Ändringsförslag     2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Dessa skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem lägger hinder i vägen för en optimal förvaltning av tullunionen och leder också – eftersom de inverkar på de ekonomiska aktörernas tillträde till tullförenklingar och lättnader – till att man inte uppnår lika villkor för de ekonomiska aktörerna i tullunionen.

(3)  Dessa skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem lägger hinder i vägen för en optimal förvaltning av tullunionen och leder också – eftersom de inverkar på de ekonomiska aktörernas tillträde till tullförenklingar och lättnader – till att man inte uppnår lika villkor för de ekonomiska aktörerna i tullunionen, som redan är underställda helt olika regelsystem inom EU.

Ändringsförslag     3

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att underlätta utredning av en tullrättslig överträdelse bör de behöriga myndigheterna ha möjlighet att tillfälligt beslagta sådana varor och transportmedel och andra instrument som använts för att begå överträdelsen.

(17)  För att underlätta utredning av en tullrättslig överträdelse bör de behöriga myndigheterna ha möjlighet att tillfälligt beslagta sådana varor och transportmedel och andra instrument som använts för att begå överträdelsen och att använda ett system för tidig varning för att rapportera överträdelsen till behöriga myndigheter i övriga medlemsstater.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Detta direktiv fastställer en ram för överträdelser av unionens tullagstiftning och föreskriver sanktioner för sådana överträdelser.

1.  Detta direktiv fastställer en ram för överträdelser av unionens tullagstiftning och föreskriver ett spektrum av sanktioner för sådana överträdelser.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Detta direktiv täcker medlemsstaternas skyldigheter gentemot Europeiska unionens handelspartner och gentemot Världshandelsorganisationen och Världstullorganisationen, och syftet är att etablera en enhetlig och välfungerande inre marknad samtidigt som handeln underlättas och säkerheten garanteras.

Ändringsförslag     6

Förslag till direktiv

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Förenklade handelsprocedurer

 

För att uppfylla EU:s åtaganden enligt WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer ska medlemsstaterna arbeta tillsammans för att inrätta ett samarbetssystem där alla medlemsstater deltar. Systemet ska syfta till att samordna nyckelindikatorer för tullsanktioner (analys av antalet fall, återfallsnivå etc.), sprida information om bästa praxis mellan tullkontoren (kontrollers och sanktioners effektivitet, minskning av administrativa kostnader etc.), lyfta fram de ekonomiska aktörernas erfarenheter och skapa kopplingar mellan dem, övervaka hur tullkontoren bedriver sin verksamhet och föra statistik över överträdelser som begås av företag från tredjeländer. Inom detta samarbetssystem ska alla medlemsstater utan dröjsmål underrättas om utredningar av tullrättsliga överträdelser och om konstaterade överträdelser, så att handeln underlättas, olagliga varor inte släpps ut på den inre marknaden och kontrollernas effektivitet förbättras.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Registrering av import av medlemsstater

 

Medlemsstaterna ska se till att deras tullmyndigheter vidtar lämpliga åtgärder för registrering av import, utan att invänta en begäran från kommissionen, så att bestämmelser som syftar till efterlevnad av rådets förordning (EG) nr 1225/20091a därefter kan tillämpas på denna import från och med registreringsdagen. Import kan bli föremål för registrering efter en vederbörligt motiverad begäran från ett företag inom Europeiska unionen.

 

______________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).

Ändringsförslag     8

Förslag till direktiv

Artikel 10 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  När den tullrättsliga överträdelsen avser särskilda varor, böter på upp till 15 % av varornas värde.

(a)  När den tullrättsliga överträdelsen avser särskilda varor, böter på 5–15 % av varornas värde eller av värdet på de tullavgifter som undanhållits.

Motivering

För laster med högt värde (t.ex. olja eller råvaror) kan ett bötesbelopp baserat på varornas värde bli kolossalt. Därför måste man låta medlemsstaterna välja mellan att beräkna böterna antingen utifrån varuvärdet eller utifrån de tullavgifter som undanhållits dem.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 10 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  När den tullrättsliga överträdelsen inte avser särskilda varor, böter på upp till 22 500 euro.

(b)  När den tullrättsliga överträdelsen inte avser särskilda varor, böter på 7 500 – 22 500 euro.

Ändringsförslag   10

Förslag till direktiv

Artikel 11 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  När den tullrättsliga överträdelsen avser särskilda varor, böter på upp till 30 % av varornas värde.

(a)  När den tullrättsliga överträdelsen avser särskilda varor, böter på 10–30 % av varornas värde eller av värdet på de tullavgifter som undanhållits.

Motivering

För laster med högt värde (t.ex. olja eller råvaror) kan ett bötesbelopp baserat på varornas värde bli kolossalt. Därför måste man låta medlemsstaterna välja mellan att beräkna böterna antingen utifrån varuvärdet eller utifrån de tullavgifter som undanhållits dem.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 11 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  När den tullrättsliga överträdelsen inte avser särskilda varor, böter på upp till 45 000 euro.

(b)  När den tullrättsliga överträdelsen inte avser särskilda varor, böter på 15–45 000 euro.

Ändringsförslag     12

Förslag till direktiv

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

1.  Beloppen på de böter som tillämpas i enlighet med artiklarna 9,10 och 11 ska ses över av kommissionen, tillsammans med medlemsstaternas behöriga myndigheter, fem år efter det att detta direktiv trätt i kraft. Översynen syftar till att göra de bötesbelopp som tillämpas inom ramen för tullunionen mer likvärdiga, med målet att harmonisera tullunionens funktionssätt.

 

2.  Kommissionen ska årligen offentliggöra de sanktioner som medlemsstaterna tillämpar mot sådana tullrättsliga överträdelser som avses i artiklarna 3–6.

 

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa överensstämmelsen medtullagstiftningen i den mening som avses i artikel 5.2 i förordning (EU) nr 952/2013 och med Europaparlamentets och rådets förordning nr 978/20121a.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag     13

Förslag till direktiv

Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Som försvårande omständighet ska räknas att de berörda varorna är föremål för förbud, restriktioner eller övervakningsåtgärder som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller till intresset att skydda människors hälsa och liv, i enlighet med artikel 24.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/4781a om gemensamma importregler.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16).

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att de utövar behörighet över de tullrättsliga överträdelserna enligt artiklarna 3–6 om något av följande kriterier är uppfyllt:

1.  Medlemsstaterna ska se till att de utövar behörighet över de tullrättsliga överträdelserna enligt artiklarna 3–6 och i enlighet med prioriteringsordningen för följande kriterier:

(a)  Den tullrättsliga överträdelsen har helt eller delvis begåtts inom medlemsstatens territorium.

(a)  Den tullrättsliga överträdelsen har helt eller delvis begåtts inom medlemsstatens territorium.

(b)  Den person som begått den tullrättsliga överträdelsen är medborgare i medlemsstaten.

(b)  De varor som är föremål för den tullrättsliga överträdelsen befinner sig inom medlemsstatens territorium.

(c)  De varor som är föremål för den tullrättsliga överträdelsen befinner sig inom medlemsstatens territorium.

(c)  Den person som begått den tullrättsliga överträdelsen är medborgare i medlemsstaten.

(Led b och led c byter plats).

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att det i fall där mer än en medlemsstat hävdar behörighet över samma tullrättsliga överträdelse är den medlemsstat i vilken ett straffrättsligt förfarande har inletts mot samma person med avseende på samma förhållanden som utövar behörighet. Medlemsstaterna ska se till att det i fall där behörighet inte kan fastställas enligt första meningen är den medlemsstat vars behöriga myndighet först inleder ett förfarande mot samma person med avseende på samma förhållanden som utövar behörighet.

2.  Medlemsstaterna ska se till att det i fall där mer än en medlemsstat hävdar behörighet över samma tullrättsliga överträdelse är den medlemsstat i vilken ett straffrättsligt förfarande har inletts mot samma person med avseende på samma förhållanden som utövar behörighet.

Ändringsförslag     16

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta vid och utbyta alla uppgifter som behövs för sådana förfaranden som rör en handling eller underlåtenhet som utgör en tullrättslig överträdelse enligt artiklarna 3–6, särskilt i fall där mer än en medlemsstat har inlett ett förfarande mot samma person med avseende på samma förhållanden.

Medlemsstaterna ska samarbeta vid och utbyta alla uppgifter som behövs för sådana förfaranden som rör en handling eller underlåtenhet som utgör en tullrättslig överträdelse enligt artiklarna 3–6, särskilt i fall där mer än en medlemsstat har inlett ett förfarande mot samma person med avseende på samma förhållanden. Samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ha som mål att höja effektiviteten i tullens varukontroller och att harmonisera förfarandena inom unionen.

Ändringsförslag     17

Förslag till direktiv

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den [1maj 2019] överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Kommissionen ska senast den [1 maj 2019] överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. Rapporten ska innehålla resultatkriterier som redogör för vilka framsteg som gjorts avseende tullunionens förstärkning och förfarandenas samordning.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner

Referensnummer

COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

13.1.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

13.1.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Franck Proust

3.9.2014

Behandling i utskott

16.2.2016

15.3.2016

 

 

Antagande

24.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

9

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dominique Bilde

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner

Referensnummer

COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)

Framläggande för parlamentet

13.12.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

13.1.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

13.1.2014

CONT

13.1.2014

ECON

13.1.2014

JURI

13.1.2014

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

11.6.2014

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

Föredragande

       Utnämning

Kaja Kallas

17.7.2014

 

 

 

Bestridande av den rättsliga grunden

       JURI:s yttrande

JURI

21.4.2016

 

 

 

Behandling i utskott

22.1.2015

14.1.2016

22.2.2016

23.5.2016

 

13.6.2016

 

 

 

Antagande

14.7.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Kaja Kallas, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gesine Meissner, Lieve Wierinck

Ingivande

19.7.2016